OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Oteplenie klímy spôsobí veľké sťahovanie vtákov
Orol kráľovský

9.2.2008

Bratislava - Klimatické zmeny v 21. storočí vyústia do veľkého sťahovania vtáctva. Zo Slovenska do sto rokov vymiznú druhy ako sova dlhochvostá, tetrov hlucháň alebo orol kráľovský. Zmeny v rozložení druhov vyplývajú z Klimatického atlasu vtákov Európy z dielne medzinárodnej organizácie Birdlife International.

Atlas vychádza zo scenára emisie skleníkových plynov, ktorý predpokladá nárast priemernej globálnej teploty o tri stupne Celzia oproti predindustriálnym hodnotám. Tieto zmeny v najbližších rokoch spôsobia vytláčanie vtáctva do nových oblastí.

Pre mnohé druhy to však môže v kombinácii s ďalšími hrozbami znamenať reálne riziko vyhynutia na európskom kontinente. "Na základe klimatických modelov vedci predpokladajú, že areál mnohých európskych druhov vtáctva sa koncom tohto storočia posunie v priemere o 550 kilometrov na severovýchod," uviedol pre Aktuálne.sk výkonný riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko Rastislav Rybanič.

Zmizne orol kráľovský

Medzi druhy, ktorých sa klimatické zmeny najviac dotknú, patrí orol kráľovský. V súčasnosti je rozšírený najmä na území Slovenska, Rumunska, Bulharska. Ku koncu storočia ho však otepľovanie donúti presunúť sa najmä do pobaltských krajín a petrohradskej oblasti Ruska.

Zo Slovenska a strednej Európy tiež odíde tetrov hlucháň. Presunie sa do Škandinávie, zo súčasného výskytu zostane iba v alpských krajinách. Slováci sa budú musieť rozlúčiť aj so sovou dlhochvostou, ktorá sa vyskytuje na východe krajiny. Podobný osud postihne aj sluku lesnú, ktorá sa zo svojho rozšírenia po celej Európe presunie do severných oblastí.

U niektorých druhov sa areál súčasného rozšírenia vôbec neprekrýva s potenciálnym budúcim areálom rozšírenia; a pre niekoľko druhov vôbec neexistuje v Európe oblasť pre potenciálne budúce rozšírenie. Priemerné prekrytie súčasných areálov s predpokladanými je 40 percent.

Druhom hrozí vyhynutie

Atlas predpokladá, že niektorým druhom, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú len v Európe alebo ktoré majú mimo Európy len malé populácie, hrozí vysoké riziko vyhynutia. Najvýraznejšia strata potenciálnych areálov rozšírenia postihne pravdepodobne arktické a subarktické druhy vtákov, ako aj niektoré druhy rozšírené v oblasti Pyrenejského polostrova. Medzi ne patrí napríklad Brehár hrdzavý.

"Jednou z možností, ako podporiť zdravé prírodné procesy vhodne reagujúce na klimatické zmeny, je starostlivosť o už existujúcu európsku sústavu chránených území NATURA 2000," dodal Rybanič. Tieto územia musia byť podľa neho lepšie chránené a navzájom prepojené, aby vytvorili základ pre udržanie biodiverzity.

"Keď sa tak stane v dostatočnej miere, dá sa predpokladať, že aj prispôsobenie ľudstva na klimatické zmeny bude ľahšie. Veríme, že si tieto súvislosti uvedomia odborníci, verejnosť aj politici a začnú preferovať konštruktívne riešenia založené na serióznych odborných štúdiách," dodáva Rastislav Rybanič.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu