PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Dokument: Přečtěte si text memoranda o porozumění


26.02.2008

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

MEZI

MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

TÝKAJÍCÍ SE

PROGRAMU BEZVÍZOVÉHO STYKU SPOJENÝCH STÁTŮ

A SOUVISEJÍCÍCH POSÍLENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

VZHLEDEM K TOMU, že si Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států (společně dále jen "účastníci") přejí zjednodušit cestování svých občanů mezi oběma zeměmi;

VZHLEDEM K TOMU, že si účastníci přejí posilovat bezpečnost svých zemí, a to rovněž zaváděním nových možností odhalování a prevence cest teroristů;

VZHLEDEM K TOMU, že jsou účastníci přesvědčeni, že cestování mezi jejich zeměmi by mělo být uskutečňováno legálně a v souladu s požadavky vnitrostátního práva jejich zemí, včetně imigračních předpisů;

BEROUCE NA VĚDOMÍ závazky vyplývající pro Českou republiku z práva Evropské unie a Evropského společenství;

VZHLEDEM K TOMU, že účastníci shledali, že ujednání týkající se zapojení do programu bezvízového styku Spojených států (VWP) by usnadnilo cestování jejich občanů a zároveň oboustranně posílilo jejich bezpečnost;

VZHLEDEM K TOMU, že účastníci stvrdili, že toto memorandum o porozumění bude založeno na principech vzájemnosti, spravedlnosti a rovnosti;

BEROUCE NA VĚDOMÍ § 711 "Prováděcích doporučení Zákona o Komisi k 11/9 z roku 2007", kterým se mění VWP a rozšiřuje se možnost zemí zapojit se do něj za předpokladu splnění některých zpřísněných bezpečnostních požadavků;

a

PŘEJÍCE SI dosáhnout shody ve věci těchto bezpečnostních požadavků;

PROTO NYNÍ ÚČASTNÍCI VYJADŘUJÍ SHODU V NÁSLEDUJÍCÍM:

A. OBECNÉ ZÁVAZKY

1. Upuštění od podmínky tříprocentní hranice zamítnutých žádostí o vízum:

V případě, že Česká republika přijme a Ministerstvo vnitra České republiky a další příslušné orgány České republiky budou provádět bezpečnostní závazky zmíněné v tomto memorandu o porozumění a s výhradou dalších ustanovení právních předpisů Spojených států (včetně ustanovení § 217(c) (8) Zákona a přistěhovalectví a státním občanství (INA)), hodlá ministr pro vnitřní bezpečnost Spojených států, po konzultaci s ministryní zahraničí Spojených států, upustit v případě České republiky od zákonné podmínky, podle níž musí být v předchozím fiskálním roce počet zamítnutých žádostí o víza u občanů země, která má být zařazena do VWP, nižší než tři procenta (3%).

2. Provádění tohoto memoranda o porozumění:

Ministerstvo vnitra České republiky má v úmyslu dojednat podle potřeby prováděcí opatření s příslušnými vládními orgány Spojených států s cílem provádět bezpečnostní závazky zmíněné v tomto memorandu o porozumění. Ministerstvo vnitra České republiky má v úmyslu v případech, kdy není příslušné k provádění těchto závazků, spolupracovat s příslušnými orgány České republiky za účelem dojednání takovýchto prováděcích opatření. Tato prováděcí opatření se týkají sdílení informací o cestujících a dalších informací, informací o teroristech a osobách podezřelých z terorismu, informací pro boj s terorismem a závažnou trestnou činností a informací v oblasti migrace a měla by umožnit další šíření předaných informací v rámci vládních orgánů Spojených států, za náležité ochrany soukromí a osobních údajů.

3. Hodnocení za účelem rozhodnutí o zařazení a setrvání ve VWP:

Než dojde k zařazení České republiky do VWP, Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států, po konzultaci s Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států, zamýšlí vyhodnotit dopad případného zařazení České republiky na zájmy Spojených států v oblasti bezpečnosti, vymahatelnosti práva a přistěhovalectví. Oba účastníci jsou srozuměni s tím, že Česká republika může být přijata na základě zjištění, že tyto zájmy nebudou ohroženy. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států, po konzultaci s Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států, zamýšlí pravidelně (a to minimálně jednou za dva roky) vyhodnocovat dopad, který by mělo setrvání České republiky ve VWP na zájmy Spojených států v oblasti bezpečnosti, vymahatelnosti práva a přistěhovalectví, a stanovovat, zda může zařazení České republiky do VWP pokračovat.

Hodnocení za účelem rozhodnutí o zařazení a setrvání by se mimo to mělo týkat toho, jak Ministerstvo vnitra České republiky a další příslušné orgány České republiky provádějí bezpečnostní závazky zmíněné v tomto memorandu o porozumění.

4. Technické zajištění a právní úprava:

Ministerstvo vnitra České republiky má v úmyslu spolupracovat s dalšími příslušnými orgány České republiky s cílem provozovat a udržovat jakékoliv záznamy, systémy nebo programy nezbytné pro provádění bezpečnostních závazků zmíněných v tomto memorandu o porozumění. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států má v úmyslu spolupracovat s Ministerstvem vnitra České republiky za účelem zajištění toho, aby tyto systémy a programy byly kompatibilní s příslušnými systémy a programy správních orgánů Spojených států. Ministerstvo vnitra České republiky má v úmyslu podniknout veškeré nezbytné kroky k přípravě jakékoli právní úpravy, která bude potřebná pro provádění bezpečnostních závazků zmíněných v tomto memorandu o porozumění.

B. BEZPEČNOSTNÍ ZÁVAZKY

1. Systém elektronického povolování cest (ETA):

a. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států zamýšlí vytvořit a zavést systém elektronického povolování cest (ETA), za účelem elektronického shromažďování takových biografických a jiných údajů, které ministr pro vnitřní bezpečnost Spojených států považuje za potřebné k tomu, aby mohl před cestou rozhodnout o oprávnění občana České republiky cestovat do Spojených států bez víza a o tom, zda by oprávnění tohoto občana cestovat do Spojených států bez víza představovalo riziko z hlediska bezpečnosti a vymahatelnosti práva.

b. Ministerstvo vnitra České republiky je srozuměno s tím, že po zavedení systému ETA budou všichni občané České republiky cestující do Spojených států pracovně nebo jako turisté v rámci VWP povinni použít systém ETA.

c. Účastníci hodlají učinit společné kroky, ve spolupráci se zástupci cestovního a turistického průmyslu, s cílem zajistit, aby si občané České republiky byli vědomi povinnosti použít při cestě do Spojených států v rámci VWP systém ETA, a s cílem poskytnout jim informace o tom, jak systém používat.

2. Sdílení informací:

a. Ministerstvo vnitra České republiky má obecně v úmyslu v součinnosti s dalšími příslušnými orgány České republiky spolupracovat s Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost Spojených států s cílem poskytovat mu informace umožňující určení totožnosti osob, které budou zahrnovat biografické a biometrické údaje a které budou použity při rozhodování, zda osoby hodlající cestovat do Spojených států představují riziko pro zájmy Spojených států v oblasti bezpečnosti, vymahatelnosti práva a přistěhovalectví. Za účelem usnadnění této spolupráce má Ministerstvo vnitra České republiky v úmyslu spolupracovat s příslušnými orgány České republiky za účelem dojednání prováděcích opatření, tak jak jsou uvedena v části A bodu 2, s příslušnými vládními orgány Spojených států.

Účastníci mají v úmyslu, v souladu se stávajícími nebo budoucími smlouvami a dohodami o právní pomoci mezi jejich dvěma státy a s jejich mezinárodními závazky, spolupracovat při jakémkoli šetření či řízení vedeném orgány činnými v trestním řízení, imigračními orgány či jinými orgány, které je důsledkem předaných informací uvedených v části B bodu 2 písmeni a tohoto memoranda o porozumění.

b. Účastníci mají v úmyslu shromažďovat, analyzovat, používat nebo sdílet informace ze systému předběžných informací o cestujících (API) podle svých vnitrostátních právních předpisů.

c. Účastníci mají v úmyslu shromažďovat, analyzovat, používat nebo sdílet informace ze jmenné evidence cestujících (PNR) v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky, včetně PNR dohody EU USA, podepsané 26. července 2007.

d. Pro účely této výměny informací hodlají Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států dodržovat potřebná příslušná opatření na ochranu soukromí a osobních údajů určená jejich vnitrostátními právními předpisy a v souladu s jejich mezinárodními závazky.

3. Informování o ztracených nebo odcizených pasech:

a. Aniž by bylo dotčeno sdílení informací prostřednictvím Interpolu, Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány České republiky zamýšlí zpřístupnit údaje o nevyplněných a vydaných pasech, u nichž došlo k nahlášení ztráty nebo odcizení. Tyto údaje by měly být zpřístupněny do 24 hodin od okamžiku, kdy správní orgán odpovědný za zaznamenávání a monitorování údajů o ztracených nebo odcizených pasech zaznamená ztrátu nebo odcizení pasu. Tyto údaje by měly zahrnovat minimálně následující informace:

i. číslo dokladu;

ii. typ dokladu;

iii. ohlášený status (ztracený, odcizený nevyplněný, odcizený držiteli, zrušený);

Tyto údaje by dále měly zahrnovat následující informace, jsou-li k dispozici:

iv. datum vydání, nejedná-li se o nevyplněný pas;

v. dobu platnosti, nejedná-li se o nevyplněný pas;

vi. datum ztráty, odcizení nebo zrušení; a

vii. místo hlášené krádeže nebo ztráty.

b. Ministerstvo vnitra České republiky má v úmyslu určit kontaktní pracoviště, které bude nepřetržitě dostupné a schopné urychleně poskytnout pomoc Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost Spojených států a Ministerstvu zahraničních věcí Spojených států při řešení otázek týkajících se pasů, u nichž by mohlo jít o pasy ztracené nebo odcizené, které byly předloženy správním orgánům Spojených států za účelem prokázání totožnosti. Toto kontaktní pracoviště by mělo mít přístup k informacím o vydávaných pasech a jejich ztrátě nebo odcizení, které eviduje správní orgán zodpovídající za uchovávání a správu takových údajů, a mělo by mít možnost ověřit, zda se v případě dané osoby skutečně jedná o osobu, jíž byl pas vydán, a to obecně ve lhůtě čtyř (4) hodin.

c. V případě zjištění chyby v údajích o ztracených či odcizených pasech hodlá Ministerstvo vnitra České republiky zpřístupňovat opravené údaje do 24 hodin. Ministerstvo vnitra České republiky rovněž zamýšlí zpřístupňovat do 24 hodin informace o jakýchkoli výmazech či změnách provedených v jím dříve zpřístupněných údajích o ztracených či odcizených pasech, a předávat Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost Spojených států a Ministerstvu zahraničních věcí Spojených států informace o trendech a analýzách v oblasti ztracených a odcizených pasů a vzory pasů svého státu.

Za účelem usnadnění dodržování pravidel pro předávání údajů o ztracených a odcizených pasech a pro účely řešení veškerých otázek týkajících se praxe při jejich předávání zamýšlí Ministerstvo vnitra České republiky určit kontaktní pracoviště pro oblast údajů o ztracených a odcizených pasech v rámci orgánu, který je pověřen zpřístupňovat údaje o ztracených a odcizených pasech, ať nevyplněných či vydaných.

4. Repatriace:

a. Ministerstvo vnitra České republiky má v úmyslu učinit nezbytné kroky, aby zajistilo, že Česká republika převezme zpět každého občana nebo bývalého občana, který byl pravomocným příkazem vyhoštěn, a to do 21 kalendářních dnů po oznámení, že byl takový příkaz k vyhoštění vydán. "Bývalým občanem" pro účely tohoto memoranda o porozumění je osoba, která pozbyla občanství České republiky po 31. prosinci 1992 a nemá nebo neměla po datu pozbytí občanství České republiky občanství jiného státu.

b. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států zamýšlí poskytnout Ministerstvu vnitra České republiky, v rozsahu, v němž ho k tomu opravňují právní předpisy, příslušné informace o osobě, jež má být navrácena, včetně informací týkajících se totožnosti dané osoby a důvodů jejího vyhoštění, a to co nejdříve po zahájení řízení o vyhoštění, kdy je to z právního hlediska možné.

c. Ministerstvo vnitra České republiky zamýšlí potvrdit totožnost a občanství dané osoby do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států poskytne informace zmíněné v části B bodu 4 písmeni b.

5. Zesílené standardy pro cestovní doklady:

a. Ministerstvo vnitra České republiky zamýšlí spolupracovat s příslušným orgánem České republiky za účelem toho, aby pasy a cestovní doklady byly vydávány cestou ústředního vydávajícího orgánu, který podléhá přísným kontrolním mechanismům. Ministerstvo vnitra České republiky zamýšlí vyzvat příslušný orgán České republiky, aby povolil Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost Spojených států přezkoumat tyto kontroly; účastníci zamýšlejí chránit veškeré informace získané v důsledku takových kontrol před jakýmkoli neoprávněným zveřejněním.

b. Ministerstvo vnitra České republiky zamýšlí vydávat, ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány České republiky, náhradní cestovní doklady v souladu se standardy, na kterých se účastníci dohodnou. Náhradní cestovní doklady by měly mít omezenou platnost.

c. Ministerstvo vnitra České republiky má v úmyslu vydávat, ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány České republiky, cestovní doklady, které mají jedinečná, neopakovatelná identifikační čísla přidělovaná při jejich výrobě.

d. Ministerstvo vnitra České republiky je srozuměno s tím, že v případě zařazení České republiky do VWP budou k cestě do Spojených států v rámci VWP oprávněni pouze občané České republiky, kteří jsou držiteli elektronických pasů (tj. strojově čitelných pasů s digitální fotografií a elektronickým čipem obsahujícím stanovené údaje o cestovním dokladu).

6. Bezpečnost na letištích:

Účastníci mají v úmyslu spolupracovat s příslušnými orgány svých vlád s cílem zajistit, aby letištní bezpečnostní standardy a bezpečnostní opatření leteckých dopravců operujících mezi letišti jejich států byly v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na druhé straně o letecké dopravě, sjednanou v Bruselu 25. dubna 2007 a ve Washingtonu 30. dubna 2007.

7. Bezpečnostní doprovody letadel:

Účastníci mají v úmyslu spolupracovat v oblasti letecké bezpečnosti v souladu s Memorandem o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem pro bezpečnost dopravy Ministerstva pro vnitřní bezpečnost Spojených států amerických o nasazení bezpečnostních doprovodů letadel, podepsaným 14. listopadu 2007.

C. ÚČINNOST:

Výše vyjádřená porozumění a ujednání odrážejí dobré úmysly účastníků. Nic v tomto memorandu o porozumění není zamýšleno jako právní závazek účastníků podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva. Toto memorandum o porozumění by nemělo být vykládáno jako dokument zakládající práva nebo výsady, hmotné nebo procesní, právně či jinak vymahatelné, ať už účastníky navzájem nebo jakoukoliv třetí stranou, vůči účastníkům, jejich nadřízeným orgánům, Spojeným státům, České republice nebo jejich úředníkům, zaměstnancům nebo jiným pracovníkům.

Nic v tomto memorandu o porozumění nesmí být vykládáno tak, aby byla dotčena práva a povinnosti účastníků vyplývající z právních předpisů České republiky a Spojených států amerických nebo z jejich účasti na mezinárodních smlouvách a dohodách, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.

Podepsáno ve dvojím vyhotovení v českém a anglickém jazyce

Ve Washingtonu dne 26. února 2008

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu