SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

II.

O DUCHOVNÍM VÝZNAMU

SEDMÉ KAPITOLY PROROKA DANIELA VE SVATÉ BIBLI

 

 

Výtah z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, str. 6 - 12, II.

 

„Nyní bude částečně zjevena jedna úroveň vnitřního smyslu této kapitoly, jak je relevantní a vztahuje se k této době a tomuto kroku.

 

Čtyři nebeské větry znamenají v této konotaci čtyři základní a esenciální aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího. To, že rozbouřily Velké moře, znamená, že tyto čtyři základní a podstatné aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího ohromě rozrušily všechna pekla veškeré zóny vymístění, která nemohou vydržet a přijmout pravou přirozenost Nejvyššího. Z moře vystoupili čtyři velcí dravci, odlišní jeden od druhého, v této konotaci znamená čtyři různé hlavní přesvědčivé názory, zfabrikované v nejhlubších peklech a rozšířené po celé zóně vymístění ve formě existujících náboženských doktrín či náboženství, jež byly speciálně určeny k tomu, aby neustále falšovaly pravdu o pravé přirozenosti Nejvyššího a obzvláště ohledně těchto čtyř esencialit a substancionalit Jeho/Její Absolutní přirozenosti.

 

Krátce řečeno jsou čtyři základní a podstatné Absolutní aspekty Nejvyššího následující:

 

(1)

Nejvyšší Absolutní Božskou láskou a Absolutní Božskou moudrostí a jejich Absolutní jednotou v Absolutním duchovním manželství všech principů Absolutní přirozenosti Nejvyššího. Takže je Jeden Nedělitelný Bůh ve všech Svých nekonečných a absolutních aspektech, které obsahují principy maskulinity a všechny principy femininity.

 

(2)

Nejvyšší je jediným a jedním Absolutním stvořitelem všeho, co je. Stvořil vše ze Sebe a Sebou. Takže Nejvyšší je vždy přítomen v každé jednotlivé částici, jakož i v celku stvoření v absolutním smyslu. Tento princip opětovně potvrzuje zásadu, že nejvyšší je Jeden Bůh Nedělitelný a že stvoření je odrazen Jeho/Její Jednosti a Absolutní přirozenosti.

 

(3)

Nejvyšší je Absolutní duchoví bytost, Čistým Absolutním vědomím a Myšlením, Čistou Absolutní sentiencí a Inteligencí. Nejvyšší je absolutně sebeuvědomělý a sebeobsahující a je Sám/Sama v Sobě a Sebou životem. Takže On/Ona je Absolutním životem a veškerý ostatní život se odvozuje z této Absolutní duchovní povahy Nejvyššího. Takže život je duchovní idea, která neustále vyzařuje a emanuje z Absolutního života Nejvyššího.

 

(4)

Nejvyšší je Absolutní tvořivou silnou a Božskou prozřetelností. Je Nejvyšším Pánem, Vládcem a Mistrem všeho, co je, včetně veškeré zóny vymístění. Nejvyšší je Pán Ježíš Kristus, který spojuje a obsahuje všechny tyto čtyři základní a podstatné aspekty absolutních principů Absolutní přirozenosti Nejvyššího.

 

 

Na uznání, přijetí a používání těchto čtyř esenciálních a fundamentálních aspektů Absolutní přirozenosti Nejvyššího tedy závisí stav jsoucna a bytí duchovnosti každého. Pochopte, prosím, že toto jsou nejdůležitější principy, které spojují a obsahují všechny principy ostatní.

 

Z tohoto důvodu, aby se ustanovil, udržoval, podporoval a napájel ve své dominantní čili aktivované a dominující pozici, je pro negativní stav důležité zfabrikovat způsoby a prostředky zkreslení, zkažení, zmrzačení a, je-li to možné, zničení takového pochopení, uznávání, přijímání a používání těchto principů.

 

V nejhlubších peklech tudíž nastává fabrikace ohavných přesvědčení ve formě čtyř pseudoprincipů, namířených proti náležitému chápání, uznávání, přijetí a uplatňování Absolutní přirozenosti Nejvyššího. Tato čtyři pseudopojetí, pseudoideje či přesvědčení byla rozšířena po celé zóně vymístění a na Zemi se objevila ve formě hlavních náboženských doktrín a systémů církví, které obsahují a zahrnují všechny ostatní sekty, odvozeniny, větve atd. těchto náboženských doktrín.

 

Jak se uvádí výš, tato čtyři ohavná přesvědčení, falešná pojetí, zkreslené verze, perverze a zmrzačení jsou symbolicky pospána čtyřmi dravými zvířaty, která vycházejí z moře. Popis všech zvířat či každého specifického zvířete je popisem povahy a kvality těchto hrozně nesprávných a špatných přesvědčení ohledně přirozenosti Nejvyššího. Vychází z pekel a postupují všemi úrovněmi, stupni a kroky veškeré zóny vymístění.

 

Než postoupíme s určitými výklady těchto zvířat a sedmé kapitoly Daniela, stojí za to poznamenat, že výše uvedené čtyři esenciální a substanciální aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího jsou reflektovány v pravém Stvoření Nejvyššího a na pravé planetě Zemi čtyřmi hlavními doktrínami, pojetími a ideami duchovnosti, které jsou obsaženy ve čtyřech hlavních církvích či náboženstvích, které v současnosti existují v pravém Stvoření Nejvyššího. Existují v nezkresleném, nezmrzačeném, nezkaženém a čistém rozpoložení a stavu. Odrážejí, obsahují, zpracovávají tyto substancionality a esenciality Absolutní přirozenosti Nejvyššího a jsou na nich postaveny.

 

(1)

První pojetí reflektované v Absolutní Božské lásce a Absolutní Božské moudrosti Nejvyššího a jejich jednotě a všech jejich odvozeninách je obsaženo v čistotě svého stavu v tom, co je známo jako křesťanská církev či křesťanská doktrína tak, jak ji ustanovil Sám Ježíš Kristus PŘEDTÍM, než nastala jakákoli kontaminace ohavnými přesvědčeními pekel.

 

(2)

Druhé pojetí Absolutní přirozenosti Nejvyššího je obsaženo a reflektováno ve svém čistém a nezfalšovaném čili ryzím stavu v doktríně či náboženství budhismu; toto lze nazvat budhistickou církví.

 

(3)

Třetí pojetí Absolutní přirozenosti Nejvyššího jako Absolutní duchovní bytosti a všech Jeho/Její odvozenin, esencialit a substancialit je originálně a v ryzosti reflektováno a obsaženo v spiritualistickém trendu a doktríně hinduismu, v její nezfalšované, nezkreslené podobě, kterou můžeme nazývat hinduistickou církví.

 

(4)

A konečně čtvrté pojetí Nejvyššího, jsoucího Absolutní tvořivou sílu a Božskou přirozeností a všemi jejími odvozeninami a různými nekonečnými projevy, je reflektováno v spiritualistickém trendu či doktríně, kterou představuje církev islámská, muslimská či Mohamedova, jak byla Nejvyšším ustanovena v její ryzí, čisté a nezamořené kondici.

 

Tito čtyři velcí dravci, kteří vystoupili z moře, byli zfabrikováni v nejhlubších peklech za účelem prosáknutí, zamoření zašpinění a otrávení původní čistoty a ryzosti pravd obsažených v těchto čtyřech hlavních duchovních trendech, doktrínách, církvích či náboženstvích.

 

(1)

První dravec byl jako lev a měl orlí křídla. Na pseudoplanetě Zemi toto zvíře současnosti reprezentuje židovsko - křesťanskou doktrínu i církev a všechny její odvozeniny, které panují většině lidstva.

 

Lev s křídly orla představuje nebo označuje úplnou falzifikaci všeho, co se vztahuje substanciálním a esenciálním principům Absolutní přirozenosti Nejvyššího, jak je reprezentováno Ježíšem Kristem a reflektovaná po světě v různých židovsko - křesťanských doktrínách a jejich rozličných sektách, odnožích a náboženských přesvědčení.

 

To, že jeho křídla byla oškubána, znamená úplnou ztrátu jakéhokoli smyslu pravé duchovnosti, co se týče lidí v jejich vztahu k jejich Stvořiteli, Pánu Ježíši Kristu.

 

To, že bylo uděláno tak, aby stálo na dvou  nohách jako člověk, a bylo mu dáno lidské srdce, znamená úplnou externalizaci všech duchovních principů a umístění všech životních hodnot do zevních, vnějších, hmotných, tělesných a bezcenných věcí. Takže to znamená materializaci duchovnosti čili umístění všeho do pozice vzhůru nohama. To znamená, že v současné době nezbylo v židovsko - křesťanských církvích nic z pravdy a z dobra. Ve své esenci a substanci zcela postrádají cokoli duchovního bez ohledu na to, jak mnoho si nárokují, hovoří a jeví se, že jsou duchovními.

 

(2)

Druhé dravé zvíře bylo jako medvěd. Vyvyšovalo se na jedné straně a mělo ve své tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: „Vstaň, sežer hojně masa !“ Tento dravec označuje nebo představuje druhý hlavní přesvědčivý názor zel a falešnosti, které jsou obsaženy v budhistickém náboženství či církvi.

 

To, že se vyvyšoval na jedné straně, znamená jeho jednostranné zabývání se dosažením blaženosti prostřednictvím nesprávných vnějších prostředků různých praktik, předpisů a postupů v tomto náboženství obsažených.

 

To, že měl ve své tlamě mezi zuby tři žebra, znamená úplnou smyslovost jeho chápání způsobů a prostředků dosažení duchovního uvědomění a přehlížení potřeby a reality vnějšího stupně, který funguje jako základna, na níž je postavena duchovnost.

 

To je označeno slovy „vstaň, nažer se hojně masa“. Takový postoj nakonec vede k perverzi druhého esenciálního a substancionálního principu Přirozenosti Nejvyššího (že Nejvyšší je přítomen v každé jednotlivé částici svého stvoření a ve všech sentientních entitách), vedoucí k názoru, že tyto bytosti či tyto součásti Jeho povahy jsou fakticky Bohem. To má konec v úplném niterném ateismu. Takže za současných okolností na planetě Zemi bylo toto náboženství zcela a úplně zvráceno a bez ohledu na to, jak se zevně jeví být svaté a duchovní, vnitřně je ve své podstatě prázdné a ateistické.

 

(3)

Třetí zvíře vyhlíželo jako levhart, který měl na svém hřbetě čtyři ptačí křídla. Zvíře mělo také čtyři hlavy a byla mu dána moc vládnout. Tato šelma reprezentuje třetí hrozné přesvědčení pekel, který se na Zemi projevuje ve formě hinduistického náboženství.

 

To, že měla na svém hřbetě čtyři ptačí křídla, znamená její zabývání se duchovní realitou s vyloučením veškeré ostatní reality, která je využita pouze za účelem získání vlády nad celým Stvořením tím, že předstírá sjednocování všech náboženských systémů existujících na planetě Zemi pod maskou tolerance ke všem duchovním pojetím a ideám. To představují čtyři hlavy a jí daná schopnost vládnutí. Forma tohoto náboženství existující v současné době na planetě Zemi byla úplně zašpiněna, zamořena a otrávena hrozným přesvědčením, které vyšlo z pekel ve formě subtilního přijetí negativního stavu jako rovného stavu pozitivnímu a Nejvyššího jako Absolutního původce obou stavů, to jest dobra i zla. Takové přijetí likviduje pravou duchovní konotaci tohoto náboženství. Takže nic z pravé duchovnosti v tomto náboženství nezůstalo bez ohledu na to, nakolik se zevně zdá duchovně tolerantní a sjednocující všechny systémy.

 

Čtvero křídel a hlav reprezentuje tuto toleranci, ale, jak se výše uvádí, je to za účelem ovládnutí a opanování všeho ve Stvoření Nejvyššího, aby se zničil třetí duchovní princip Absolutní přirozenosti Nejvyššího, že jen Nejvyšší je Absolutním životem a Absolutní duchovní bytostí, že jen z Nejvyššího se může vynořovat pravý život a že Nejvyšší je jediným původcem všeho vpravdě pozitivního a dobrého, Kdož nikdy nemůže obsahovat či vytvořit nic zlého nebo negativního.

 

(4)

Čtvrté divé zvíře, které je popsáno jako strašně a příšerně a mimořádně mocné a které mělo obrovské železné zuby a žralo a trhalo na kusy a zbytek rozšlapávalo svýma nohama a bylo odlišné od všech zvířat, která byla před ním, a mělo deset rohů a vše ostatní, co poté následuje, označuje a reprezentuje čtvrté nejvíce devastující a nebezpečné hrozné přesvědčení, zfabrikované v peklech ve formě islámského náboženství či islámské církve, tak jak v přítomnosti existuje na planetě Zemi, plus všechny ty z židovsko - křesťanského, budhistického a hinduistického náboženství a jejich odvozenin, které se snaží získat moc a vládu nad vším ve Stvoření Nejvyššího.

 

Kvůli takové snaze je řečeno, že mělo železné zuby. Zuby znamenají nejzevnější, nejvnějšnější, smyslové a senzorické prostředky získávání všeho duchovního a likvidaci všech náležitých idejí pravé duchovnosti ohledně Přirozenosti Nejvyššího.

 

Protože chce vládnout a mít panství nade vším, nemůže tolerovat nic jiného a tudíž ničí, rve a rozdupává.

 

To, že mezi deseti rohy vyrostl roh malý, před nímž se tři z předcházejících rohů vyvrátily z kořenů a v tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa hovořící troufale, označuje nejhroznější přesvědčení tohoto náboženství reflektované v událostech a stavech v Íránu a ve všech ostatních náboženstvích terorismu, haldu po moci a ničení všeho duchovního, aby tak mohla ovládnout vše ve Stvoření Nejvyššího, což je označeno troufalými slovy, kterými hovoří proti Nejvyššímu.

 

Tato hrozná přesvědčení mají za účel zničit Absolutní tvořivou moc Nejvyššího a v pravé esenci a substanci jejich náboženství popírat pravého Nejvyššího jako Nejvyššího Pána, Vládce a Mistra všeho, co je, včetně veškeré zóny vymístění. To je obzvláště pravdou ohledně přijetí faktu, že pouze Pán Ježíš Kristus má absolutní panství, jak následuje ve verších 13 a 14. To je důvodem, proč islámské náboženství považuje každého, kdo není jeho členem, za nevěřícího a za svůj konečný cíl si klade eliminaci každého, kdo není v tomto náboženství účasten. To se ovšem koná nanejvýš vychytrale s předstíráním služby Alahovi či Bohu nebo Budhovi či Krišnovi nebo jakémukoli jménu, které lidé na planetě Zemi používají.

 

 

Po ustanovení těchto hrozných přesvědčení, tato v té době až po dnes zcela prosákla a úplně zničila veškerou duchovnost v těchto čtyřech hlavních náboženstvích a ve všech jejich odvozeninách, které na planetě Zemi existují. Z pravdy a dobra v nich již nezbylo vůbec nic. Všechny původní pravdy se všemi k nim patřícími dobry obsaženými v těchto náboženstvích byly nyní zcela a úplně vyčerpány, odstraněny a zahrnuty do Nového zjevení.

 

Když nastane taková situace, Nejvyšší zahajuje poslední soud těchto hrozných přesvědčení a těchto forem náboženství i jejich různých sekt. To je popsáno ve verších 9-10 a popisuje se to úplnou likvidací panování dravců, obzvláště toho, co bažil po ovládnutí Tvořivé síly Nejvyššího, jak je reprezentováno ve všech církvích a v církvi Islámu. Povšimněte si, prosím, že nejdříve je eliminována či zničena ta část, která se vztahuje ke čtvrtému zvířeti, to jest k bažení po moci a panování nad Stvořením Nejvyššího, které existuje v těchto čtyřech ohavných přesvědčeních a v islámské církvi. Avšak zbylým dravcům, ačkoli jim byla odňata jejich moc panovat, byl prodloužen život na nějaké období a čas. To znamená, že těmto částem či ideám nebo pojetím anebo myšlenkám čtyř hrozných přesvědčení těchto náboženství, které se nevztahují k panování a touze po moci a po zkáze duchovnosti, ale vztahují se k jiným aspektům Absolutní přirozenosti Nevyššího, které jsou zvráceny, bude dovoleno na nějaký čas zůstat, aby se lidem poskytl dostatek času pro přizpůsobení se a přijetí těchto faktů o čtyřech hlavních náboženstvích, která lidé považují za jsoucí od Boha, která jsou však fakticky fabrikacemi nejhlubších pekel. To lze nazvat přechodným obdobím.

 

Verše 13 a 14 se vztahují k pojetí Ježíše Krista, Kdož je zde nazýván Synem člověka. Syn člověka, jak je známo, označuje ryzí a původní pravdu před její zamořením, zašpiněním a otrávením a souvztaží s ní. Těmito pravdami je, že Ježíši Kristu bylo dáno panství a sláva i království a že všichni lidé, národy a jazyky Mu mají sloužit a že Jeho Panství je věčně trvající, které nepomine, a Jeho Království takové, které nebude zničeno. Tím se označuje nová doktrína Nového zjevení, která nemůže být zničena, neboť je založena na těch čtyřech substanciálních a esenciálních Absolutních aspektech Absolutní přirozenosti Nejvyššího. Doktrína také obsahuje nejdůležitější zjevení o tom, že Ježíš Kristus je jediný Nejvyšší, kdož je sjednocen se Starodávným dnů, a Starodávný dnů, Kdož je Nejvyšší, se nyní stává Ježíšem Kristem skrze sjednocení Božského lidství a Lidského Božství, a že je jen jeden Bůh, Pán Ježíš Kristus, kterému se má sloužit a jehož království nemůže být nikdy zničeno.

 

Čtvrtý dravec, jímž je islamismus plus všichni ti v židovsko - křesťanském, hinduistickém a budhistickém náboženství a jejich rozličných odvozeninách, se seskupí dohromady, čili se pseudosjednotí, aby zničil všechna ostatní pojetí, ideje a duchovní svobodu, aby mohl ustanovit své vlastní panství nad celým Stvořením, přeuspořádat ho dle své vlastní podoby a obrazu, což znamená hovořit troufalými slovy proti Nejvyššímu.

 

Svatí, kteří jsou zmiňováni v této kapitole, jsou všichni ti po celé zóně vymístění a v příslušnosti k těmto čtyřem hlavním náboženským doktrínám či církvím, a ke všem jejich odvozeninám, kteří se neztotožnili s hroznými přesvědčeními a falešnostmi svých náboženství. Nepřijali žádnou okázalost a falešnou duchovnost, která v nich existuje, ale zachovávají svou čistotu, spoléhajíce se pouze na Jednoho Nedělitelného Boha, Kdož je Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus. Také si  prosím povšimněte, že čtyři velká divá zvířata vyšla z moře, každé odlišné od ostatních, jak se popisuje ve verši 3 této kapitoly. Avšak ve verši 17 je řečeno: „Ti velcí dravci, kteří jsou čtyři, jsou čtyři králové, kteří povstanou ze země.“ Význam tohoto je následující:

 

Čtyři velká divoká zvířata, čili čtyři velká pekelná přesvědčení ohledně přirozenosti Nejvyššího byla vyvinuta v nejhlubších peklech. Moře souvztaží s pekly. Slovo „král“ označuje pravdu.Čtyři králové“ znamenají čtyři základy a podstatnosti pravé přirozenosti Nejvyššího, jak se projevují v přírodním stupni. Jejich království znamená čtyři hlavní duchovní doktríny a čtyři hlavní duchovní náboženství, jež existují po celé zóně vymístění a zvláště na planetě Zemi, jež mají vztah k těmto čtyřem pojetím Absolutní přirozenosti Nejvyššího. Protože ale uvedení čtyři králové nepřišli z nebe, nýbrž ze země, zde králové znamenají zfalšovanou, zvrácenou a zkreslenou pravdu a čtyři králové označují čtyři hlavní duchovní doktríny a jejich náboženství, jež jsou čistými falešnostmi, deformacemi a perverzemi Absolutní pravdy o Přirozenosti Nejvyššího. Slovo „země“ taktéž souvztaží se zevní myslí a jejím pekelným původem. V této konotaci to znamená, že tato čtyři velká pseudopojetí ovládla lidskou zevní mysl a zotročila lidi tak, že věří těmto pojetím jako pravdivým a dobrým. Tyto pekelné výtvory se počínají považovat za nebeské a ty, jejichž původ je Božský a nebeský, se začínají považovat za pekelné a pozemské a mající vnější původ.

 

Čtvrté pojetí se znovu opakuje ve verších 23-27, které popisují rozličné doktríny, jež vyvěrají ze čtvrté pseudo-integrované doktríny panování nad celým Stvořením Nejvyššího. V jednom bodě, právě před úplným zničením, začnou převládat nad pozitivními silami. Ale když taková zřejmá převaha nastane nebo se začne ukazovat a všichni praví duchovní lidé, nazývaní svatí, budou potlačeni a učiní se pokus eliminovat je po celém světě, bude to znamení úplného konce všeho starého, tradičního, konvečního a všech těchto falešných náboženství. Namísto toho se ustanoví jedno pravé duchovní pojetí a doktrína, pocházející přímo od Nejvyššího. To bude trvat navždy, protože bude založeno na principu neustálého duchovního pokroku, nového doplňování, modifikací a zpracování těchto čtyř esenciálních a substancionálních aspektů Absolutní přirozenosti Nejvyššího, kdož je Pán Ježíš Kristus.

 

Toto vylíčení se v modifikované formě – co se týče křesťanství – opakuje ve Zjevení Ježíše Krista (Apokalypse) v kapitole 13. Uvědomte si, že vše v Apokalypse se především týká křesťanské církve a jejího postupného rozvratu, devastace, destrukce a úpadku do tohoto hrozného přesvědčení, reprezentovaného těmito čtyřmi šelmami.

 

Kapitola třináctá tedy hovoří o tom časovém období, kdy se na Zemi odehraje určité pseudosjednocení všech náboženství pod vládou toho čtvrtého divého dravce, který chce moc a chce si přivlastnit tvořivé síly a Božskou prozřetelnost Nejvyššího. Takové touhy existují ve všech čtyřech náboženstvích, ačkoli je v současnosti vidět nejsilnější jeho formu v islámském náboženství, jak vypadá například v Iránu. Irán souvztaží z určitým duchovním stavemzóně vymístění, který pochází z nejhlubších pekel. V současnosti není pro každého vhodné, aby znal skutečný význam Iránu.

 

Máme zde nejprve jedno zvíře, ale zvíře, které obsahuje ostatní tři, protože ve Svaté bibli se ve druhém verši Zjevení, kapitola 13 říká: „Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jak levhart. Jeho nohy byly jako nohy medvěda a jeho tlama jako tlama lva a drak (kterého lze považovat za čtvrté zvíře) mu dal svou sílu, svůj trůn a velkou moc.“ To je popis pseudosjednocení všech těchto šeredných přesvědčení, aby se učinil všeobecný útok na chápání, přijímání a poznávání pravé povahy Nejvyššího, jak se popisuje v těchto čtyřech esenciálních a substancionálních aspektech Jeho/Její Absolutní přirozenosti. Verše 11-19 popisují zvíře, které povstalo ze země se dvěma rohy jako beran, které hovoří jako drak, které provádí velká znamení a způsobuje, že lidé přijímají jednotu prvního zvířete. Tento dravec označuje PSEUDONOVÉ ZJEVENÍ, které se objevuje s NOVÝM ZJEVENÍM, aby podkopalo a zničilo věrohodnost Nového zjevení a bude každému zdůrazňovat a bude se snažit každého přesvědčit, že tato od nynějška sjednocená náboženská přesvědčení ve formě pseudo-judeo-křesťanství, pseudo-budhismu, pseudo-islamismu a pseudo-hinduismu jsou jedinými pravdami a jedině správná. Jejich pojetí, ideje a doktríny se mají následovat a uctívat, a kdo tak neučiní, bude zatracen a zničen. Následovníci tohoto pseudonového zjevení budou provádět zázraky, ukazovat znamení a mít velké pseudo-schopnosti přesvědčit lidi, aby je následovali.

 

S ohledem na tato fakta je tímto každý VAROVÁN, aby si uvědomil, že velmi brzy přijde na planetu Zemi z pekel pseudo-nové zjevení ve jménu Božím, aby zničilo, zkazilo a zrušilo Nové zjevení, které bylo a je přinášeno přostřednictvím pisatele této knihy. Pseudo-nové zjevení se bude snažit každého přesvědčit, že všechna náboženství v současnosti existující na planetě Zemi pod názvem judeo-křesťanství, budhismu, hinduismu a islámu se všemi jim odpovídajícími odvozeninami jsou dobrá, náležitá, správná a pravdivá. Pseudosjednotí všechna pojetí a ideje těchto čtyř hlavních náboženských systémů do jedné doktríny, která se ve jménu Božím pokusí zničit vše Božské a duchovní, co pochází od pravého Nejvyššího. Jako pravé Nové zjevení od pravého Nejvyššího zahrnuje, integruje a odmítá původní a ryzí zrnka pravdy, obsažená v těchto čtyřech hlavních náboženstvích a církvích, a buduje na nich nové ideje pro další krok a věk v dějinách veškerého Stvoření, tak zajisté nové pseudozjevení zahrnuje falešnosti, perverze, zkreslení a zla, okrášlena slovy lásky, moudrosti a pravdy v jedné velkolepé přesvědčivé doktríně, která se všemi způsoby prostředky pokusí udržovat vše staré, tradiční a konvenční pod maskou troufalých slov hnutí nového věku, nově zrozených křesťanů a nově zrozených těch či oněch. Každému je dán nástroj, aby rozpoznal pravé zjevení od falešného. Je třeba zajistit, aby se stále kontrolovalo vše, co přichází, dle 9-ti bodů, které byly uvedeny v tomto zjevení. (Viz předchozí kapitola.)

 

Také se radí, pokud si to kdo zvolí z vlastní svobodné vůle, aby se oddělil od každého spojení a zanechal každého spojení s jakýmkoli pojetími, ideami a učeními vztahujícími se k těmto čtyřem hrozným přesvědčením, která jsou známa pod názvy judeo-křesťanství, budhismus, hinduismus a islamismus a jejich pseudosjednocení, protože od nynějška vyčerpala všechny svoje pravdy a dobra a není tu již ničeho, čeho by se měl kdo držet. Toto je ovšem záležitost svobody volby a nikomu to nelze vnucovat. Avšak je to výhodné učinit, jestliže někdo chce pokročit a získat větší a lepší pochopení pojetí Nového zjevení, která byla ustanovena po celém Stvoření Nejvyšším. Také se upozorňuje, že to, co bylo zjeveno o těchto dvou kapitolách – kapitole 7 v Danielovi a kapitole 13 ve Zjevení Ježíše Krista, je jen velmi malá, malinká a nepatrná  součást celkového obrazu, aby se poskytla nějaká idea o tom, co se v současnosti děje. Jak se ví, teprve nedávno začali vůdci a následovníci výše uvedených čtyř církví a všech jejich odnoží sdílet tendenci vyhledávat určité společné body. Důraz se nyní klade na sjednocení z vnějšku, z pozice vnější mysli. To se zdá být dobrou ideou. Avšak z hlediska duchovního, z hlediska Nejvyššího, je to z formování čtvrtého dravce, který pseudosjednocuje vše ve jménu Božím, aby Boha zničil. Je to znamení posledního soudu tohoto věku a této éry a jejich falešných doktrín reprezentovaných v těchto čtyřech církvích.

 

Kdy tento poslední soud začne a jak dlouho potrvá, je věcí Božské prozřetelnosti a nemůže se zjevit nikdy. Je třeba si zapamatovat tento verš v Evangeliu dle Matouše, kapitola 24, verš 27: „Neboť jak blesk přichází od východu a objeví se i na západě, takový bude příchod Syna člověka“. To znamená, že PŘIJDE NÁHLE V DOBĚ, KDYBYCHOM NEJMÉNĚ OČEKÁVALI, ŽE SE TAK STANE.

 

Opět je nutné zopakovat, že obsah kapitoly 7 v Danielovi a kapitoly 13 ve Zjevení Ježíše Krista ve Svaté bibli je o mnoho větší, než se zde zjevuje. Existuje nejméně devět dalších významů kromě toho, který je zde zjeven. Navíc si je třeba uvědomit, že zjevení Daniela a zjevení Ježíše Krista jsou přizpůsobena různým dobám v dějinách zóny vymístění. Proto jejich význam bude v různých dobách označovat různé věci. To je důvodem, proč se věci předpovězené v Danielovi a ve zjeveních Ježíše Krista nemohou nikdy plně splnit, pokud je negativní stav v aktivní a dominantní pozici. Avšak pro tuto dobu a za současně existujících podmínek v zóně vymístění a na planetě Zemi je zjevený, dílčí a krátký výklad těchto dvou kapitol správný a odráží skutečný stav věcí. Je třeba ovšem ještě jednou zopakovat, že cokoli zde bylo řečeno a zjeveno, je jen k uvážení. Jeden si může zvolit souhlasit či nesouhlasit s tímto vším, přijmout to, či nikoli. Radí se mu, aby vešel s náležitým záměrem a motivací do nitra do hlubokého transu, na vrchol své duchovní hory, do své Niterné mysli a – po vykonání náležitých, důkladných bezpečnostních prověrek a podstoupení očisty a vyčištění ode všech zamoření, zašpinění a otrav každodenního žití uprostřed negativního stavu, který mu panuje a ovlivňuje ho – zkontrolovat a ověřit si tyto věci ze své vlastní pozice a stanoviska a zeptat se, zdali by měl toto zjevení přijmout jako fakt. Volba je jeho, jakož i důsledky takové volby. Toto se opětovně radí v duchu nepodmíněné lásky a její moudrosti.“

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)