SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

III.

POŽADAVKY NA MLUVČÍHO A ZPROSTŘEDKOVATELE PŘENOSU ZJEVENÍ A POSELSTVÍ NEJVYŠŠÍHO

 

 

Výtah z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, str. 13 - 20, III.

 

„Existují určité duchovní a praktické požadavky na každého, kdo touží fungovat jako zprostředkovatel přenosu anebo mluvčí Zjevení Nejvyššího bez ohledu na to, zda jsou tato zjevení povahy univerzální, planetární, regionální nebo individuální.

 

Za účelem praktické ilustrace těchto požadavků je podán slovní přepis jedné dávky pravidelného pobývání v transu takového přenosce z pozice jeho pravé Niterné mysli.

           

„Hovoří Petrova pravá Niterná mysl. Hovořím ze stavu hlubokého duchovního plenárního stavu či transu za přítomnosti všech mých pravých duchovních rádců, všech členů Vysoké rady Nové nebeské společnosti, pod dohledem, vedením a předsednictvím NejvyššíhoPána Ježíše Krista – Jednoho Boha Nedělitelného. Hovořím po důkladných bezpečnostních prověrkách pravé Niterné mysli, vnitřní mysli a vnější mysli Petrovy mysli i všech ostatním přítomných včetně Nejvyššího. Byly důkladně prověřeny hořícím mečem pravdy, která poráží zla a nepravdy, a Svatou bibli otevřenou v první kapitole Evangelia dle Jana a přitlačenou na naše čela, pak na srdce a pak na solární plexy s následujícím prohlášením: „Uctíváme, uznáváme, vzýváme, sloužíme a milujeme Jednoho a pouze Jednoho Boha, Stvořitele, Kdož je náš milovaný Pán Ježíš Kristus, Duch Svatý, Nejvyšší, Jeden Bůh Nedělitelný, Náš Nebeský Rodič, Náš Tvůrce, Vykupitel a Spasitel, Kdož je Stvořitelem všeho Stvoření a Nejvyšší Pán, Mistr a Vládce všeho, co je, včetně všech oblastí pekel, veškeré zóny vymístění a negativního stavu jako celku.““

 

Aby se rozptýlily jakékoli pochyby o způsobu, jakým Petr přenáší poselství od Nejvyššího, rádi bychom s vámi sdíleli jednu dávku sezení, které Petr mívá téměř neustále. To znamená nejen jedenkrát denně, ale když se přenáší nějaké poselství  či zjevení od Nejvyššího, několikrát, vícekrát denně. To vám dá nějakou představu toho, jaké je to být zprostředkovatelem přenosu poselství a zjevení Nejvyššího, jsouce v pozici v zóně vymístění, kde neustále útočí negativní stav a zlé, temné síly.

 

Petrovo sezení se zásadě skládá ze čtyř částí. První část je vždy pro bezpečnostní prověrky (jak se zjevují v „Kdo jsi a proč jsi zde?“). Druhá část je pro očišťování a vyčišťování od všech zašpinění, zamoření a otrav, která nastala mezi sezeními, byť by to dokonce bylo v tentýž den. O třetí části budete zpraveni. Čtvrtá část sestává z žádostí o všechno pozitivní a dobré, co vyvěrá z Nejvyššího, a tato část vám bude částečně sdělena také.

 

Ve třetí části se vyskytují následující zkoumání, zkoušky, hledání a dotazování:

 

Pane, upozorni mne na každé skryté, tajné, zamaskované či zjevené omyly, chyby, vady, hříchy, zla, nepravdy, sobectví, sebelásku, lásku k tomuto světu nebo na každé jiné ohavnosti a ošklivosti negativního stavu, které jsou ve mně přítomny. Existují ve mně nějaké takové skryté, zamaskované, tajné stavy jako tyto ?  Považuji určité věci či cokoli vůbec za dobré, náležité, správné a pravé, zatímco je to nevhodné, nesprávné a nedobré ?  Považuji cokoli vůbec za nevhodné, nesprávné a nedobré, zatímco je to ve skutečnosti náležité, správné a dobré ? Jinými slovy, můj Pane, připisuji Ti to, co je ďábelské, zlé a nepravdivé, nebo připisuji ďáblovi to, co je Tvoje ?“

 

Jestliže je v každém bodě takového dotazování odpovědí „ano“, nepostupujeme ani o krok dál, dokud se nám toto nedostane do pozornosti, důkladně se to nezpracuje, nevyznají se hříchy, nenásleduje politování a nenastane očista a vyčištění a nepoloží se tedy otázka, zdali je to vše ohledně tohoto jednotlivého problému. Je-li to vše, pak hledání, zkoušení, zkoumání a dotazování pokračuje následovně:

 

Pane, přivlastnil jsem si, v sobě ztotožnil nebo jsem ospravedlňoval či omlouval anebo racionalizoval něco zlé, nepravdivé, hříšné, sobecké, daremné, něco ze sebelásky, lásky k tomuto světu či cokoli vůbec, co je v rozporu s Tvou vůli ?  Zhřešil jsem, spáchal jsem nějakou nepravost či daremnost ?  Učinil jsem něco neadekvátního, nevhodného, nesprávného, negativního ?  Byl jsem jakkoli sobecký a egoistický ?  Funguji z pozice sebelásky a lásky k tomuto světu ?  Spáchal jsem nějaký přestupek či prohřešek ?  Učinil jsem, myslil, cítil, žádal, přál si, chtěl něco nečistého, špinavého, nemorálního, zvráceného, cizoložného, smilného, modloslužebnického, sexuálně nemravného, co je v rozporu s Tvou vůlí ?  Byl jsem lakomý a vůbec zkažený něčím negativním, zlým, nesprávným ?  Jaké byly motivační faktory za všemi mými aktivitami ?  Bylo zde něco nízkého, zabývajícího se něčím s ohledem na osobní zisk nebo osobní náchylnosti a podobné faktory ?  Byl jsem chamtivý ?  Ukázal jsem či ukazuji touhu po moci, panování či vládě nad druhými ?  Toužím ze svých sobeckých důvodů po uznání, reputaci, pověsti, renomé a slávě ?  Povyšoval jsem se nad druhé a chci, aby mne zbožňovali a uctívali ?  Považoval jsem se nějak za lepšího, zvláštnějšího, jedinečnějšího, odlišnějšího a důležitějšího než jsou ostatní ?  Ponižoval jsem lidi, podceňoval je, znehodnocoval snižoval ve svůj prospěch či jakkoli jinak ?  Jsem žárlivý, závistivý, vlastnický závislý, zotročující jiné ?  Jsem ctižádostivý, soutěživý, citlivý na to, když někdo jiný byl pochválen a já nikoli ?  Jsem citlivý na kritiku ?  Jsem odmítavý, zacházím  s lidmi na základě svých problémů, promítám své problémy do druhých ?  Straním se, jsem chladný, vyhýbavý, unikám a separuji se, izoluji se od ostatních ?  Nacházím se v ohavnosti a ošklivosti sebeospravedlňování, sebevyjímečnosti, považování se za neomylného, netolerantního k jiným existujícím náhledům, názorům, pojetím a ideám ?  Manipuloval jsem s lidmi Tvým jménem ze svých sobeckých důvodů, skrýval se za Tvé jméno, bral jsem Tvé jméno nadarmo a užíval, zneužíval a využíval jsem někoho Tvým jménem ze svých sobeckých důvodů či jakkoli jinak ?  Zranil jsem, urazil, obžaloval a napadal lidi a Tebe či sebe anebo jsem byl útočný či defenzivní ?  Jsem chamtivý, chtějící to, co chtějí ostatní, a chci vlastnit, co chtějí ostatní lidé, a nejsem vděčný za to, není mi příjemné to a nejsem spokojený s tím, co od Tebe mám ?  Není ve mně něco dogmatického, fanatického, autoritářského; něco úzkoprsého, jednostranného, rigidního, stagnujícího a něco, na čem lpím ?  Lpím neustále na starých, přežitých, zastaralých, vymóděných a zpátečnických pojetích a zvycích, které přežily svou užitečnost ? Ovlivňuje mě něco takového ?  Nacházím se v řetězech, ve vězení, jámě, kobce, temnotě, černotě, slepotě, hluchotě, hlouposti pekel a podléhám jejich zákazům, tabu, omezením a vlivům ?  Je ve mně jakákoli hloupost, bláhovost, nevědomost a neschopnost ? Jsem netolerantní, netrpělivý, nerozvážný, nelaskavý, vrtošivý, vynucující a impulzivní ?  Byl jsem arogantní, hrubý, velikášský, paranoidní, grandiózní, sebeobdivující se a dělající ze sebe většího než jsem ?  Udržoval jsem a mám špatná, zdeformovaná, nesprávná, falešná, neadekvátní, nevhodná, nepravá pojetí, ideje, myšlenky, pocity, představy, vjemy, chápání a znalosti o Tobě, Pane, o Tvé Přirozenosti, o Tvém Stvoření, o lidech, o sobě a o komkoli vůbec ?  Předstírám něco ?  Připouštím a dovoluji si falešné role, pozice a určení, která nejsou moje ?  Jsem falešným prorokem ?  Neposlala či neposílaje mne pekla ?  Lhal jsem, vymýšlel jsem si, přeháněl, vykládal jsem lidem pohádky, které nejsou pravdivé ?  Klamal jsem, byl jsem šílený, působil jsem pod vlivem iluzí, bludů, bláznovství a jakýchkoli zvráceností ?  Podváděl jsem jiné i sebe, byl jsem nečestný, nelaskavý, neupřímný, chtěl jsem někoho napálit a byl jsem nepočestný ?  Byl jsem pokrytecký ?  Vychloubal jsem se, upozorňoval na sebe falešnou pýchou a nabubřelým egem ?  Podléhám mučivým pochybnostem o sobě samém, o jiných, o Tobě a působím pod jejich vlivem;  necítím se jistý a bezpečný, jsem podezřívavý, paranoidní, nejistý, nediplomatický, nejsem dostatečně pečlivý, opatrný a diskrétní ?   Byl jsem nemoudrý ?  Byl jsem vůči Tobě nebo komukoli jinému neposlušný, vzpurný, paličatý a vzdorovitý ?  Protivil jsem se, zahořkl jsem nebo cítil odpor, zdržoval jsem se a odporoval jsem vzhledem ke konání Tvého díla či tomu, abych byl sám sebou ?  Byl jsem sprostý, ošklivý, hanebný, nesnesitelný, nechutný, ubohý, všivý, v bolestech, strádající, stíhaný zákonem, plný jedu sarkasmu, ironie, masochismu, sadismu, ohyzdnosti, šerednosti a krutosti ?  Nacházím se v depresi, jsem frustrován, podrážděný, cítím se beznadějně a bez pomoci, pod tlakem, napětím a stresem ?  Strachuji se ?  Konám něco ze strachu, obav a starosti ?  Cítím se vinen ?  Jsem nějak postižen a pseudomotivován pocitem viny, sebedestruktivitou a přemítáním o sebevraždě ?  Obávám se ztráty pověsti, lidí, ztráty hmotných, pozemských a tělesných věcí, které nemají žádnou skutečnost či mají jen malou dočasnou hodnotu ?  Jsem na takových věcech závislý ?  Hněvám se, jsem nepřátelský, divoký, násilný, zuřivý, nenávistný ke druhým a k sobě, agresivní a destruktivně agresivní ?  Jsem pod vlivem osobních náchylností, předpojatých idejí, myšlení dle přání, sebenaplňujících se předpovědi, projekcí, očekávání a předpokladů ? Nacházím se pod vlivem pověr, předsudků, předpojatostí, fantazií a zasněnosti, které nemají žádnou oporu ve Tvé realitě ?  Přijal jsem, vyslal či vytvořil nebo zfabrikoval na základě mých osobních náchylností a představ mého zlého srdce ze sobectví, ze sebe sama nějaké zkreslování či nesprávné pojetí ?  Zaváděl jsem a sváděl či zavádím a svádím jiné ?  Věci nesprávně stavím, vykládám a přenáším ?  Vykládal jsem a přenášel věci nesprávně, považuje je za jsoucí od Tebe, ale ty pocházely od zlých, negativních sil nebo z mých vlastních sobeckých egoistických důvodů a stavů ?  Učinil jsem něco takového ?  Jsem nějak zastrašován, stahován, polapen a ovlivňován zlými, negativními, temnými silami, jejich útoky, divokými ataky, bombardováním, záplavami, vměšováním, blokováním, zábranami a překážkami ?  Říkal jsem něco, dělal, pociťoval a měl k tomu vztah ze sebe, ze svého vlastního egoismu, osobních náklonností, namísto z Tebe, Pane ? Jsem zbabělec ?  Jsem zkažený, ziskuchtivý, skoupý nebo lakomý ?

 

Pokud jsem učinil či konám takové ohavnosti a ošklivosti, prosím, abys mě na každém kroku na ně upozornil, takže budu moci vyznat své hříchy, budu se moci kát a budu moci požádat o slitování a odpuštění a o důkladné očištění, vyčištění a vymytí jich všech ze mne a o ochranu a ostrahu před tím, abych již nikdy nehřešil nebo nebyl pod vlivem těchto ohavností a ošklivostí zlých a negativních stavů a procesů. Prosím, Pane, vyzkoušej, prozkoumej a prohledej mě důkladně, každý aspekt mého ducha, mé duše, mé mysli, mé osobnosti, mé sexuality, mého těla, mého myšlení, mé vůle, mého pojímání, mých idejí, myšlenek, mých úmyslů, motivací, tužeb, přání, choutek, mého chování, mých postojů, vztahů, působení, jednání, mého životního stylu, aby se vědělo, aby se vědělo, zdali jsem nějak zamořen, zašpiněn, otráven těmito ohavnostmi a ošklivostmi, které jsem vypočetl, a těmi, jichž se nejsem vědom, jež jsou přede mnou skryty a na něž jsem upozorněn, a aby se vědělo, zdali tu jsou nějací zlí, negativní duchové či entity, kteří mě posedli, nepozorovaně do mne vnikli nebo se ke mně připojili, takže na tom budeme moci pracovat a všech těchto věcí se budu moci ve svém životě zbavit.

 

Nyní je odpovědí na tyto otázky a výsledkem takových zkoumání, zkoušek a prohledávání velmi často to, že tu je něco, na čem potřebujeme pracovat. Než postoupíme dále, vykoná se, je-li to nutné, vypuzení těchto duchů; nastává očista a vyčištění a objeví se omyly, chyby, zla, nepravdy a deformace. Jsou prozkoumány motivace a důvody v pozadí jejich výskytu, aby se zjistilo, co ve mně umožnilo tuto invazi a prostoupení zlých, negativních a temných sil, jakým způsobem se umožnilo a dovolilo, aby se to stalo, a jaké je poučení a co se má učinit a jak se mám v budoucnu chránit pře upadnutím do takových léček nebo před napadením, zamořením, posednutím a vniknutím zlých, negativních entit.

 

Když Nejvyšší poskytne poselství nebo zjevení prostřednictvím Petra, ten je vždy předtím, než takové poselství či zjevení přichází, bez jakékoli výjimky a vyloučení čehokoli, připraven, očištěn a vyčištěn, prohledán a prozkoumán způsobem, jak se popisuje výše, v průběhu poselství či zjevení a okamžitě poté, co je ukončeno, je každé slovo vyzkoušeno, přezkoušeno, prověřuje se a zkoumá každá možná deformace, zamoření, otrávení z osobního, egoistického pramene nebo z pekel od negativních, zlých entit či duchů. Toto se provádí stejným způsobem, jak se popisuje výše, ale daleko intenzivněji.

 

Velmi často se v procesu těchto prověrek a dvojitých zkoušek zjistí, že pronikly nebo se infiltrovaly určité deformace, slova či ideje z osobních náchylností nebo subjektivních projekcí či z negativního stavu. Pokud je tomu tak, všichni ihned zkoumáme důvody tohoto proniknutí a vkládání a poté, co se projeví či ukážou někomu, kdo je součásti nové duchovní rodiny kolem Nového zjevení, jsou ihned odstraněny.

 

Musíte chápat, že každý zprostředkovatel přenosu zjevení či poselství je jako lidská bytost předmětem tolika zamoření, deformací, útoků a možnosti upadnutí jako kdokoli jiný. Je pod stálým neustálým útokem. On/ona je lidskou bytostí.

 

Každý případný zprostředkovatel přenosu či mluvčí Nejvyššího tudíž potřebuje skrze tyto pracné, někdy velmi bolestivé, ale velmi hluboké a důkladné prohlídky, průzkumy a zkoušky, které každému zaručují, že cokoli vychází, je čistá pravda. Někteří lidé mají na neštěstí sklon očekávat, že přenašeč či mluvčí poselství a zjevení Nejvyššího je dokonalý a že by neměl mít lidské typy potřeb, myšlenek, emocí, tužeb a chování. Jsou uraženi, když hovoří o penězích nebo o nových autech či o čemkoli, co má, nebo když flirtuje s opačným pohlavím atd.

 

Lidé mají sklon očekávat, že ten, kdo je zjevovatelem Nového zjevení, musí být nelidská, Bohu se podobající figura, která nemůže dělat chyby a která nemůže mít takové běžné, pozemské žádosti a sklony, jaké někdy jako lidská bytost ukazuje.

 

Jedním z důvodu, proč Nejvyšší vybral spisovatele této kapitoly za zprostředkovatele přenosu Nového zjevení, jsou jeho lidské kvality, aby ukázal, že být mužem či ženou Boží, být svatým člověkem, svatým, neznamená být bez všech lidských žádostí, emocí, schopností upadnutí, choutek a neznamená to kráčet oděný v pytlovině s popelem na hlavě nebo být v poušti nebo žít někde na vrcholku hory, ve vzdálených, izolovaných oblastech, neznamená to se postit, vyhýbat se jídlu, radosti, zábavě a potěšení těla, ale znamená to žít životem rovnováhy, zahrnující vše, co je lidem k dispozici ve všech oblastech jejich životů a mysli, tj. ve věcech duchovních, emocionálních a duševních, záležitostech intelektuálních, sexuálních, fyzických, hmotných a jakýchkoli jiných, a užívat je jako prostředky k tomu, jak být lepší lidskou bytostí a lidskou bytostí více duchovní. Takže je jen normální a přirozené, že by každý takový přenosce či mluvčí mohl vykazovat takové touhy a mít takové sklony.

 

Pokud někdo napevno pokračuje ve svém sebeprozkoumávání, sebezkoušení a sebeprohlédáváním tak, jak se zde sděluje, je v bezpečí a je pravým člověkem Božím, svatým mužem či ženou, světcem. Částí takového neustálého dennodenního prozkoumávání je otázka: „Zbožňuji sám sebe ? Uctívám sám sebe ?  Obdivuji sám sebe ?  Stavím sám sebe na piedestal ?  Snažím se být dokonalý, věda, že nikdo není dokonalý, jen Nejvyšší a věda, že snažit se a nutit být dokonalý znamená být arogantní, to jest snažit se být Absolutní ?“ Někteří lidé mají taktéž sklon vnímat spisovatele této kapitoly jako autoritáře. Způsob, jakým hovoří, je způsobem autority, aniž by byl autoritářský. Cokoli řekne či uvolní jako poselství od Nejvyššího, je napsáno či řečeno s autoritou proto, že podstupuje výše uvedené důkladné dvojí prověrky, trojí prověření a prozkoumání vzhledem k jakémukoli zamoření, zdeformování, omylu, chybě a podobným věcem. Je jen zřejmé, že nic není uvolněno či řečeno předtím, než je to neustále prověřováno. Takto se může projevit jen čistá pravda. Proto je to řečeno s autoritou Nejvyššího. Žádný jiný důvod tento způsob řeči nemá.

 

Jakmile se tyto prověrky, průzkumy, zkoušky, prohlídky a vyznání hříchů, očista a vyčištění završí a zakončí, tehdy a jen tehdy je jeden připraven postoupit ke čtvrté části svého sezení, což probíhá následovně. Stručně se sděluje toto: „ Pane, naplň mne vůči Tobě vděčností, vděkem a oceněním za vše, co se v mém životě stalo i nestalo, a rovněž za vše, co jsem měl a neměl a co budu a nebudu mít. Dej mi výsadu být člověkem stále větší skromnosti, pokory a poníženosti. Pomoz mi, abych byl každý den stále čestnější, slušnější, věrohodnější, laskavější, čistší a upřímnější s diplomacií, taktností, starostlivostí, opatrností a diskrétnosti, abych se za každou cenu vyhnul tomu, že bych někoho zranil, poškodil či urazil. Pomoz mi ve všech ohledech být neustále progresivním, rostoucím a zdokonalujícím se. Nekonečně ve mně znásob víru, důvěru, spoléháni se a svěření se v Tebe, Pane, a v Tvou Božskou prozřetelnost, a z Tebe v sebe samého a v mé poslání. Pomoz mi, prosím, abych byl neustále více a více otevřenější a širší mysli, otevřenějšího a širšího srdce v zhledem k Tvému vlivu, a pomoz mi, abych byl daleko ohebnější a mobilnější, adaptabilnější a přizpůsobivější, více fluidní, schopnější změn, proměnlivější a všestrannější. Ze své vlastní vůle a volby si připomínám a žádám o pomoc, abych nepodmíněně miloval s moudrostí Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého, jednoho Boha nedělitelného, Kdož je můj Stvořitel, Spasitel, Vykupitel, Stvořitel všeho Stvoření a nejvyšší Pán, Mistr a Vládce všeho, co je, včetně všech pekel, veškeré zóny vymístění a veškerého negativného stavu, a abych Tě můj Pane, bezpodmínečně miloval s moudrostí co nejdůkladnějším, co možná nejhlouběji dosahujícím a pokročilým způsobem, nade všechny a nade vše, bez jakékoli nízké motivace, egoismu, sebelásky a lásky k tomuto světu nebo bez hledání zásluh nebo předpokládání či očekávání něčeho na oplátku, ale tak, že Tě miluji s moudrostí nepodmíněně nade všechny a vše s celého svého srdce, duše, mysli, ze všech svých sil, tak, jak mohu, z celého svého ducha, sexuality, těla, ve všech svých činnostech, v skutcích a v celém svém životě poskytováním užitku a tím, že ve svém každodenním životě žiji, provádím, praktikuji, projevuji, zobrazuji, uskutečňuji  a aktualizuji to, co učím jiné a kážu jiným, to čemu, věřím, a všechna Tvá přikázání, zákony, příkazy, ustanovení, statuty, předpisy, nařízení, úsudky a principy, takže Tě miluji s moudrostí nepodmíněně nade vše a všechny kvůli Tobě, kvůli principu, protože tak tomu má být. A tak, že z této lásky nepodmíněně miluji s moudrostí nad sebe samého každého ve Tvém Stvoření, svého bližního, své pravé duchovní rádce, svoji pravou duchovní rodinu, lidstvo, lidi, jednotlivce i své nepřátele, miluji je kvůli Tobě, kvůli nim, bez jakýchkoliv nízkých motivací, ale kvůli principům, protože tak tomu má být. A tak, že miluji nepodmíněně s moudrostí sebe samého, své pravé „já jsem“ bez jakýchkoli nízkých motivací či vyhledávání zásluh, egoismu nebo sebelásky či lásky k tomuto světu anebo čehokoli protivného, ale že miluji sám sebe nepodmíněně s moudrostí kvůli Tobě, můj Pane, kvůli ostatním, kvůli tomu, že jsem Tvým rozšířením a procesem, kvůli tomu, že jsem součástí celku, součástí Tvého Stvoření, kvůli principu, kvůli všeobecnému prospěchu, společnému blahu, výměně a sdílení se všemi. Ať tyto tři nepodmíněné lásky a jejich moudrostí se všemi jejich atributy, aspekty, rysy a charakteristikami a jejich důsledky i následky jsou jedinou věcí, která naplňuje mého ducha, mou duši, mou mysl, mé tělo, mé myšlení, mé cítění, mou vůli, mé úmysly, mé motivace, mé chování a postoje, můj životní styl, takže vše odvozuji z této pozice, protože to znamená, že vše v sobě odvozuji z Tebe a že jsem v Tobě a že je tu vzájemnost a sjednocenost – já v Tobě a Ty ve mně.

 

Bezpodmínečně se všeho vzdávám, zanechávám vše a zbavuji se všeho, čím jsem a co mám, pro Tebe, protože jen Ty mne znáš v absolutním smyslu. Jedině Ty víš, co je pro mě nejlepší; ať je tedy Tvá Vůle mojí vůlí a ať se Tvoje vůle koná v mém životě. Cokoli pro mě zvolíš, zvolím pro sebe, cokoli pro mě žádáš či si přeješ, žádám, přeji si a chci pro sebe. Nechť je Tvá Božská prozřetelnost mým životem. Žádám Tě, abys mi pomohl sloužit Tobě a všem ostatním dle mých nejlepších schopností, do plnosti svých potenciálů, do plnosti mé kapacity takovým způsobem, jakým Tobě a ostatním budu moci být nejužitečnějším, nejprospěšnějším, nejnápomocnější, žít pro Tebe a druhé kvůli Tobě a kvůli jiným a abych Ti sloužil s radostí, rozkoší, potěšením, s ochotou, s pocitem štěstí, naplnění, spokojenosti, klidně, s pohodou, horlivě, těše se na to, se smíchem, zábavou, s humorem, s úsměvem, spolehlivě, loajálně, oddaně, věrně s větší produktivitou, konstruktivností, tvořivostí, plodností, užitečností, progresivitou a prospěšností pro všechny bez žádných stop po něčem sobeckém, nízkém či bez jakýchkoli ohledů na osobní zisk, úplatnost, lakotu či osobní náchylnosti.

 

Pomoz mi být vskutku člověkem nepodmíněné lásky a moudrosti, nepodmíněného dobra a pravdy, účinné lásky a víry, člověkem nepodmíněné objektivity a poctivostí, spravedlností a soudnosti. Pomoz mi být stále více takovým, jakým jsi Ty, abych v rozsahu nejvíce možném pro lidskou bytost – omezenou lidskou bytost – byl jako Ty. Pomoz my myslet, cítit, chtít, jednat a chovat se vzhledem k lidem, k sobě tak, jak to Ty děláš, a být takovým, jakým Ty jsi, laskavým, jemný, krotký, klidný, ponížený, něžný, uvážlivý, chápající, tolerantní, respektující, přijímající a oceňující ostatní lidi takové, jací jsou, aniž bych jim vnucoval cokoli cizího, předčasného, něco vlastního, ale také aniž bych jim dovolil vnucovat cokoli jejich vlastního, co není z Tebe, aniž bych jim dovolil, aby kvůli sobě zneužívali, využívali a používali mě, aby se mnou manipulovali Tvým jménem, anebo abych jim dovolil jakkoli mě zranit, poškodit, urazit nebo napadat. Pomoz mi být takový, jaký jsi, úplně milosrdný a odpouštějící, prokazující nepodmínečnou milost a odpuštění druhým, sobě a přijímající bezpodmínečně Tvou nepodmíněnou milost a odpuštění, Pane, a být vskutku soucitným a vciťujícím se. Pomoz mi být člověkem odhodlanosti, pevnosti, abych byl pevný, když je třeba, a nekonečně trpělivý, trpělivý a trpělivý s nekonečnou výdrží, výdrží a výdrží, být soustavný, vytrvalý a v pozitivním smyslu urputný, být každý den zralý a vyrovnaný, stále více v dobrém rozvážný, dobře vyvážený, vyrovnaný, organizovaný a sladěný. Pomoz mi být odvážný, statečný a smělý, bez jakékoli stopy po obavách a strachu či zbabělosti. Pomoz mi, abych Ti sloužil kompetentně, efektivně a úspěšně kvůli Tobě a kvůli všem. Pomoz mi být pravým Božím člověkem, člověkem dle Tvé Vůle, člověkem k Tvému obrazu a podobě, svatým člověkem, svatým v pravém smyslu tohoto slova, být vskutku totožný s Hamedeilem, Sjednocovatelem všech Božích principů v nás, Boha mezi námi, Boha s námi, Boha nad námi, Boha přesahujícího vše a všechny a Boha v nekonečné různosti projevů po celém Jeho/Její Stvoření. Pomoz mi být člověkem Tvých zásad, Tvého ražení, Tvých hodnot, Tvé celistvosti, morálky a morálnosti. Sjednoť mě, Ať jsem jednotou, jedností a harmonií všech funkcí ducha, duše, mysli, osobnosti, sexuality, těla, hmotných a finančních záležitostí, životního prostředí tak, že je vše zahrnuto, včleněno, nic není vyloučeno, ale též se nic nezanedbává, ale vše slouží svému účelu a užitku od nejniternějšího po nejzevnější, od nejvyššího k nejnižšímu v náležitých proporcích, v náležité a řádné hierarchii Tvé duchovní organizace, v souladu s Tvou vůlí, v souladu s Tvou Božskou prozřetelností.

 

Pomoz mi realistický a netoužit, nechtít a neblažit po více než potřebuji, ale namísto toho být vděčný, uznalý a oceňující za to, co již mám, za všechny své talenty, nástroje a dary i za život, a využívat je, aktualizovat je a realizovat do plnosti svých potenciálů, aniž bych něčemu v sobě  dovolil být nečinným, dřímajícím, líným a nevyužitým.

 

Je tu ještě cokoli jiného, co je mi třeba si připomenout, co si mám uvědomit, na čem mám pracovat ?  Existuje jakákoli oprava, zjevení, poselství, sdělení, jakákoli rada ?  Existuje vůbec nějaký problém z minulosti, od okamžiku, kdy jsem byl určen pro negativní stav do tohoto bodu, kdy je nyní načase, abych byl upozorněn, že na něm můžeme pracovat a zbavit se ho ? Jak bych někomu mohl posloužit ?  Potřebuje někdo v nějakém místě, rozpoložení, v čase, paračase, v nějaké dimenzi, úrovni, stupni pravého Stvoření či zóny vymístění mou pomoc, mou službu z té pozice, v jaké jsem ve fyzickém těle nebo jakkoli jinak ?  

 

Tyto a podobné připomínky a podobná práce se neustále vykonávají v životě spisovatele od té doby, co z vůle Boží zahájil rozvoj duchovní hypnózy a začal vykonávat svou duchovní autohypnózu. Toto nyní probíhalo po mnoho let, ale nabralo to na intenzitě přibližně tisíc a tisíc násobně, když mu bylo zjeveno, že má zprostředkovat přenos Nového zjevení.

 

Předtím, než začal přenos Nového zjevení, Nejvyšší tento typ práce se v pisatelově životě zintenzivnil a rozšířil takříkajíc po čtyřiadvacet hodin. Jedním z důvodů, proč pisatel musel zanechat většinu své tarapeutické práce a zaneprázdnění s lidmi a proč také musel postupně opustit svou pozici vyučujícího, je ten, aby mohl strávit více času takovými výzkumy a prací nad sebou sama, aby tak neustále udržoval čistotu a integritu své kondice za účelem přenosu Nového zjevení.

 

Každý pravý mluvčí či zprostředkovatel přenosu poselství a zjevení Nejvyššího nebo ten, kdo si přeje být mluvčím Nejvyššího, by musel u sebe vykonat podobnou práci. Buďte si vědomi toho, že kdyby nekonal tuto práci neustále tak, jak se v této kapitole stručně sděluje, nemohl by být pravým mluvčím Nejvyššího a podléhal by mnoha zašpiněním, otravám, zamořením a deformacím a byl by přenašečem falešného zjevení, jak tomu v mnoha případech na Zemi je.

 

Tato práce, toto zkoumání je nutnou podmínkou toho, aby jeden byl pravým mluvčím Nejvyššího a zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení. Opakuji opět dle vůle Boha, Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, že kdokoli si přeje být skutečným mluvčím Nejvyššího ve smyslu přenášení Nového zjevení nebo dokonce již oblastních, místních či individuálních zjevení, bude muset opustit vše, všechny své současné aktivity, kterými se zabývá, a konat na sobě tento typ práce, jaký vám pravá Niterná mysl pisatele právě sdělila.

 

Tedy poté, co se završí tyto čtyři části, čtyři důležité části pisatelových sezení ke spokojenosti všech v duchovním světě a k jeho vlastní spokojenosti, jedině tehdy poselství či zjevení projde, když a jestliže je třeba. Tak je tomu v pisatelově životě. Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, jeden Bůh Nedělitelný, je osobním svědkem a stvrzuje pravdivost této věci v přítomnosti každého z Vysoké rady Nové nebeské společnosti a Nové školy pro opětovné duchovní probuzení, poznání a uspořádání.

 

Je ovšem na vaší svobodné vůli, zdali toto jako pravdivé přijmete či odmítnete.

 

Je také nutné vám připomenout, že takové pracné a rozsáhlé a čas spotřebovávající  prozkoumávání není třeba pro každého, jelikož každého pozice a povolání to nevyžaduje v takovém rozsahu, jak to činí pisatel. Avšak každý by měl denně projít skrze neustálé očišťování a vyčišťování, hledání a zkoumání a bezpečnostní prověrky v uvedené formě či rozsahu, jak popisuje či sděluje výše pisatelova pravá Niterná mysl. Nezapomeňte využít fenomén deformace času tak, že jste-li v transu na půl hodiny, můžete tuto půlhodinku rozšířit na tři hodiny, aby se tedy takové bezpečnostní prověrky a očisty a vyčištění odehrály ku vašemu prospěchu. Radí se vím konat tak nejméně dvakrát denně, a je-li to možné třikrát denně. Tehdy poznáte ve svém životě odlišnost.

 

Na závěr by každý v Nové nebeské společnosti a v Nové škole a obzvláště Nejvyšší a Niterná mysl, vnitřní mysl a vnější mysl pisatele rádi vyjádřili jejich uznalost a vděčnost vám všem, kdo jste ochotni naslouchat, uvážit, zvážit, prověřit a dvojitě prověřit ve svých transech věrohodnost všeho toho a nakonec to přijmout a zahrnout do vašich vlastních životů.“

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)