SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

XII.

 SHRNUTÍ HLAVNÍCH POJETÍ A IDEJÍ

SOUČASNÉHO NOVÉHO ZJEVENÍ

 

 

Poznámka zpracovatele: Tato kapitola je velmi vhodná pro šíření ve formě článků v médiích, na přednáškách a jinde.

 

Výtah z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, str. 89 - 96, XII.

 

„Jak se v předešlé kapitole zdůrazňuje, je Nové zjevení pro tuto dobu a pro další krok duchovního obrození a pokročení lidstva obsaženo v niterném smyslu Nové verze Svaté bible Krále Jakuba, v některých teologických spisech Emanuela Swedenborga a v knihách tohoto autora. Hlavní pojetí ideje tohoto Nového zjevení jsou široce obsaženy v těchto třech pramenech.

 

Aby se lidem, kteří se zajímají o tyto záležitosti, poskytlo lepší a stručnější pochopení toho, co jsou hlavní pojetí současného Nového zjevení, je radno krátce je zde shrnout.

 

Tyto ideje a pojetí lze rozdělit do tří částí:

 

A)  Teoretické základy Nového zjevení.

 

B)  Metodologické nástroje a postupy verifikace, validace a kontroly Nového zjevení.

 

C)  Praktické použití idejí a pojetí Nového zjevení v každodenním životě lidí.

 

 

(A)

Teoretické základy současného Nového zjevení lze shrnout v následujících bodech:

 

(1)

Existuje ABSOLUTNÍ ZDROJ veškerého jsoucna a Bytí. Tento Absolutní zdroj je Životem v Sobě, o Sobě a Sebou, jenž emanuje a POSKYTUJE ŽIVOT KAŽDÉMU A VŠEMU JINÉMU. Lidé tento absolutní zdroj nazývají rozličnými jmény jako Bůh, Nejvyšší, Jehova, Adonai, Sadai, Ježíš Kristus, Duch Svatý, Krišna, Budha, Ráma, Višnu. Bráhma, Aláh, Manitou, Velký Duch atd.

 

Tyto různé názvy Absolutního zdroje Života nejsou ničím jiným než různými aspekty téže Absolutní bytosti - Jednoho Boha Nedělitelného a Nejvyššího Pána, Mistra, Vládce a Stvořitele všeho, co jest.

 

(2)

Tento JEDEN Bůh Nedělitelný, Nejvyšší stvořil dle Sebe Samého/Samé a ze Své Absolutní esence a Absolutní substance VEŠKERÉ Stvoření a všechny jeho obyvatele. Takže veškeré Stvoření nebylo stvořeno z ničeho, ale z tohoto Absolutního zdroje, který lze pojímat jako Absolutní inteligenci, Absolutní sebeuvědomělou entitu, Absolutní čisté myšlení a Absolutní čistou tvořivost.

 

(3)

ABSOLUTNÍ PŘIROZENOST Nejvyššího je v Její Absolutní esenci čistá Absolutní láska, Dobrota a Svoboda a v Jeho Absolutní substanci je čistá Absolutní moudrost, Pravda a Nezávislost. Z Absolutní lásky a Její Dobroty ve Svobod, skrze Absolutní moudrost a její Pravdu vytváří Nejvyšší vše, co lze pojímat jako pozitivní stav a všichni jeho obyvatelé, dávaje jim Své atributy v relativní kondici ke Svému Absolutnímu stavu. To znamená, že Nejvyšší stvořil/stvořila každého a vše v pozitivním stavu k Její podobě a ke Svému obrazu. Proto je Nejvyšší vždy přítomen v každém jako ve Svém Vlastním. Tudíž pravá/pravý Nejvyšší může být nalezena/nalezen v Niterné mysli každého.

 

(4)

V jednom bodě v času a prostoru se Nejvyšší inkarnoval na planetu Zemi čili do zóny vymístění ve formě Ježíše Krista za účelem toho, aby učinil Svou Božskou esenci a Substanci lidskou, tedy přijal lidskou přirozenost a následně učinil tuto lidskou přirozenost Božskou, připojujíc ji ke Svému Absolutnímu stavu, Rozpoložení a Procesu.

 

Skrze tuto omezenou lidskou přirozenost Nejvyšší - jako Ježíš Kristus - ZAKUSIL negativní stav a všechna jeho zla a nepravdy a uvedl je pod Své panství. Tímto aktem SPASIL KAŽDÉHO v pozitivním stavu od zničení negativním stavem a každému v negativním stavu, včetně těch, kdo jsou v nejhlubších peklech, POSKYTL VĚČNOU PŘÍLEŽITOST KONVERTOVAT DO POZITIVNÍHO STAVU prostřednictvím jistých kroků a postupů, které byly nastíněny Ježíšem Kristem (vyznáním hříchů, pokáním, uznáním a přijetím Ježíše Krista jako pravého Nejvyššího a Svatého ducha, Spasitele všech, požádáním o milosrdenství a odpuštění a vštípení nového, pozitivního života).

 

(5)

Nejvyšší NEVYTVOŘIL negativní stav, a tudíž Ho/Ji NELZE považovat za jeho zdroj. Negativní stav a jeho početná zla a nepravdy pochází z RELATIVNÍCH lidských bytostí, jež se ve své svobodě a nezávislosti rozhodly experimentovat s následující otázkou: Jaký by byl život, jestliže by se pojímal a vysvětloval jako pocházející NIKOLIV z Nejvyššího a z Jeho/Jejích Duchovních principů, ale z přírody či někoho nebo něčeho jiného ?

 

Experimentování v procesu odpovídání na tuto otázku přineslo aktivaci negativního stavu, což následně vedlo k ustanovení všech pekel a jejich panství na této planetě. Bylo to na planetě Zemi, kde se toto experimentování událo. Toto provedli takzvaní pseudotvůrci, kteří byli lidskou rasou s nepředstavitelnými znalostmi vědy a jiných věcí a kteří zahájili tento troufalý a zničující experiment.

 

Jako výsledek tohoto experimentování všichni účastníci v něm ze své svobodné vůle VYPADLI z pravého Stvoření do takzvané zóny vymístění, která do té doby byla neobydlena. Zóna vymístění se vyskytuje paralelně s pravým Stvořením jako výsledek odmítání ideje všemi sentientními entitami v pozitivním stavu, že se mohou, jestliže si tak ze své svobodné vůle zvolí, obrátit k Nejvyššímu svými zády a neoplácet Jeho/Její Lásku a Moudrost a zcela popírat, že On/Ona je jediným Absolutním zdrojem, veškerého Života. Takže zóna vymístění je udržována v jsoucnu a Bytí VYPADÁVÁNÍM těchto odmítaných idejí. Taková situace je potencialitou toho, aby se negativní stav stal aktivním.

 

V okamžiku, kdy někdo přijme hořejší ideu a aktualizuje ji namísto toho, aby ji odvrhl, vypadne do této zóny a negativní stav počíná svůj nezávislý život. Tento negativní stav následně počíná vládnout všemu v každém, kdo ve svém životě přijme tuto ideu.

 

(6)

Protože negativní stav ve formě všech pekel a jejich početných zel a nepravd - jak se projevují po celé zóně vymístění - vznikl v relativní kondici lidské mysli a NE v Absolutním zdroji - to jest v Nejvyšším, NEMŮŽE POKRAČOVAT NAVŽDY, na věčnost. Jedině ty stavy a procesy, které mají původ v Absolutním zdroji Života, to jest v Nejvyšším, MUSÍ pokračovat věčně, protože nesou obraz a podobu Nejvyššího.

 

Nejvyšší dovolil aktivaci negativního stavu kvůli zachování svobody volby každého a kvůli důležitému duchovnímu poučení každého v celém Stvoření o pravé povaze negativního stavu a života bez Nejvyššího, bez Jeho/Jejích Duchovních principů neboli s pseudobohy a jejich pseudoduchovními principy.

 

Jakmile se poučení plně projeví, aktualizuje a realizuje a negativní stav vyčerpá svou užitečnost, bude ještě jednou, navždy deaktivován a uveden do své počáteční dřímající kondice.

 

Nejvyšší ve Svém Absolutním stavu a Kondici předvídal, že taková otázka, uvedená v bodě pět, by se v jednom bodě času a prostoru v určitém časovém cyklu mohla položit, a proto každému ve Svém Stvoření slíbil tuto otázku zodpovědět. Tehdy také Nejvyšší slíbil, že negativnímu stavu bude dovoleno být aktivním pouze během jednoho časového cyklu. Nejvyšším byl ale také učiněn slib, že z toho samého důvodu - kvůli aktivaci a dominanci negativního stavu - bude cyklus času, ve kterém tato aktivace nastane, značně zkrácen ve srovnání s ostatními časovými cykly. Takže současný cyklus času, v němž se toto všechno odehrává, bude pokračovat pouze do okamžiku, kdy veškerá povaha negativního stavu se zkušenostně ukáže a zobrazí; nastane plné poučení o jeho povaze a veškeré výsledky jeho aktivní formy a panování se umístí do univerzality povšechnosti k věčnému zachování, a tak se tedy odpověď na tu počáteční otázku zodpoví vyčerpávajícím způsobem ke spokojenosti všech ve veškerém Stvoření. Když se toto stane, negativní stav ve své aktivní a dominantní pozici bude se všemi svými pekly eliminován.

 

Protože každý v negativním stavu je mimo Stvoření, v některé zvolené oblasti zóny vymístění, a protože zóna vymístění NEMÁ žádný přímý přístup k pozitivnímu stavu Stvoření, Božská prozřetelnost Nejvyššího poskytla PROSTŘEDKY, jimiž se lidé mohou navrátit domů do pozitivního stavu. Proto Nejvyšší kromě mnoha jiného nadiktoval skrze různé lidi takzvaná svatá písma, jako například Svatou bibli, která má schopnost jedince spojit s pozitivním stavem (dle jeho svobodné volby). Aby tato důležitá spojení byla k dispozici, svatá písma jsou psána v čistých souvztažnostech. To jest každé slovo v nich obsahuje mnohé důležité duchovní významy čili niterný smysl, který spojuje s pravým pozitivním stavem nebes a Stvoření povětšinou bez vědomého uvědomění. Kvůli těmto a mnoha jiným faktům je Svatá bible pravým Slovem Božím, které obsahuje všechny duchovní nástroje ve všech jejich nekonečných aspektech. Toto slovo Boží má schopnost prostřednictvím jejího čtení a praktikování jejích principů spojovat jedince přímo s Nejvyšším - Pánem Ježíšem Kristem, Kdož je vždy přítomen v Niterné mysli každého a Kdož odpovídá na toto čtení a na pozitivní sklon a dobrou motivaci každého čtenáře a vyvolává odpovídající chápání čteného materiálu, což jednomu umožňuje, aby postupně přicházel zpět domů.

 

Ve Svaté bibli existuje nejméně deset různých niterných významů, které se vztahují ke všem úrovním Stvoření, zóny vymístění a, což je nejdůležitější, k pravé Přirozenosti Nejvyššího a spasení negativního stavu.

 

(8)

Každý bez výjimky a výluky, kdo se zúčastnil, účastní se a zúčastní se v životě negativního stavu na této planetě nebo kdekoli jinde v zóně vymístění, učinil, činí a učiní tak ze SVÉ SVOBODNÉ VŮLE za účelem poznání a zobrazení nějakých důležitých aspektů negativního stavu a jak ho zdolat. Kvůli této situaci každý, kdo se zúčastní v negativním stavu, předtím, než vstoupí do jedné z jeho oblastí, ze své vlastní vůle souhlasil s tím, aby měl odstraněny či vymazány všechny vědomé vzpomínky o těchto volbách buď po celou dobu trvání vlastního pobytu v negativním stavu, nebo do té doby, než současné Nové zjevení se učiní dostupným každému, kdo je chce akceptovat a naučit se, jak se opětovně chopit těchto skrytých vzpomínek a eliminovat negativní stav ze svého života.

 

Kvůli těmto a mnoha ostatním faktům lidský život ani nezačíná, ani nekončí životem na této planetě Zemi. Tento se ani nikdy dvakrát či vícekrát neopakuje. Něčí pozemský život je pouhým zlomkem vteřiny, krátkým uvolněním z pozitivního stavu, krátkým přesunem, průchodem, během něhož se dostává důležitých duchovních lekcí všem ve Stvoření Nejvyššího, jakož i každému účastníku bez ohledu na to, zdali si tento účastník je či není uvědoměle vědom, že se takové poučení v jeho životě a obecně pro celé Stvoření odehrává.

 

Protože jedinečný a neopakovatelný život jedincův je některým způsobem obrazem a podobou Boha, vzhledem k tomuto faktu musí pokračovat na věčnost progresivním způsobem v souladu s principy věčného duchovního pokroku. Takže nikdo se nikdy nemůže fyzicky vrátit na tuto Zem prostřednictvím mateřské dělohy fyzickým zrozením. Jeden se sem může inkarnovat pouze jednou.

 

(9)

Současně existující lidští tvorové na této planetě a všichni ti, kteří zde existují přibližně ČTYŘI MILIONY ROKŮ, NEJSOU přímým nadělením Nejvyššího a Nejvyšším, jak to bylo v případě lidí před touto dobou. Jsou výsledkem zdlouhavého genetického inženýrství takzvanými PSEUDOTVŮRCI (lidmi, kteří byli původním nadáním Nejvyššího a Nejvyšším), kteří zkombinovali 95 % živočišných genů s 5 % původního nadělení Nejvyššího a vyprodukovali či zfabrikovali takzvaného moderního člověka, jak je znám v současnosti.

 

Nejvyšší dovolil, aby se to stalo proto, že by se živě, ilustrativně a zkušenostně mohla demonstrovat vyčerpávající odpověď na otázku, uvedenou v bodě pět, a mohlo by dojít plného dozrání náležité poučení o pravé povaze negativního stavu - stavu bez Boha či s falešným bohem. V procesu mnoha milionů roků tohoto experimentování a fabrikování PSEUDOLIDÍ (takzvaného moderního člověka), PSEUDOTVŮRCI zfabrikovali mnoho forem života (většinou negativních), které byly a některé STÁLE jsou na této zeměkouli přítomné.

 

Některé z těchto životních forem z určitých duchovních důvodů zmizely z této planety a přemístily se jinam. Znalost těchto životních forem je obsažena v mnoha pohádkách, bájích a tajemných příbězích, které si lidstvo na této zeměkouli přenášelo z jedné generace na druhou. Takže takové pojmy, jako skřítek, mořská pana, siréna, trol, nymfa, obr lidožrout a všechny ostatní podobné názvy, které tyto tajemné příběhy a pohádky obsahují, JSOU DO URČITÉ MÍRY REÁLNÉ. Tato Stvoření byla skutečně zfabrikována PSEUDOTVŮRCI za účelem ustanovení nejvhodnější životní formy, která by se hodila na jejich vlastní cíle dokázat, že život je možno a lze vytvořit z JINÉHO ZDROJE než přímým nadělením z Nejvyššího a Nejvyšším.

 

Když PSEUDOTVŮRCI uspěli ve zkombinování původního nadělení Nejvyššího s geny opici podobného tvora, který existoval v jejich době, nakonec vynalezli produkci tvora, který se stal jeskynním člověkem, z něhož se následní lidé vyvinuli do svých současně existujících mentálních a fyzických forem. S takovým tvorem a všemi jeho následovníky mohli pokračovat ve svém PLÁNU ZNIČIT veškerý pozitivní stav a Nejvyššího a nastolit své plné panství a panování negativního stavu jimi ustanoveného. Takže KAŽDÁ lidská bytost v současnosti na této planetě existující se skládá z 5 % původního nadělení Nejvyššího a z 95 % vnucených fabrikací z živočišné a zvířecí přírody, což umožňuje udržování negativního stavu a jeho početných zel a nepravd. Těch 5 % původního nadělení Nejvyššího se skládá z pravé Niterné mysli a jejích tří stupňů, pravé vnitřní mysli a jejích tří stupňů a ze zevní mysli a jejích tří stupňů. Na straně druhé se 95 % této zvířecí povahy skládá z falešné pseudoniterné mysli a jejích tří stupňů, pseudovnitřní mysli a jejích tří stupňů a pseudozevní mysli a jejích tří stupňů. VŠECHNY tyto mysli a jim odpovídající stupně a všechny pseudomysli a jim odpovídající stupně jsou s pouhou výjimkou nejzevnějšího stupně vnější mysli ve stavu hlubokého nevědomí. Proto je VĚTŠINA LIDÍ VE STAVU HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI o těchto důležitých duchovních záležitostech a způsobu, jakým jsou lidé uspořádáni a fungují. Ať mají či zastávají jakékoli náhledy, názory a filosofie mají či zastávají, jsou ve většině případů přinejlepším deformacemi pravdy a přinejhorším jsou to úplné nepravdy. Takže proto je vše na planetě Zemi a v celé zóně vymístění v pozici VZHŮRU NOHAMA. NIC ZDE NENÍ SKUTEČNÉ.

 

(10)

Jedním z účelů genetické manipulace a inženýrství PSEUDOTVŮRCI bylo zfabrikování rasy lidí, kteří by si mezi sebou nebyli rovni, byli by jeden druhému podřízeni, jedni by druhým panovali a byli by závislí na všech ostatních. To byla nutná podmínka aktivace negativního stavu, protože každý v pozitivním stavu je roven každému, je tak zvláštní jako každý jiný, tak jedinečný jako kdokoli jiný, tak důležitý jako kdokoli jiný a tak potřebný, jako každý jiný. Při takovémto uspořádání a pořádku nemůže prospívat žádný negativní stav a rozpoložení.

 

Proto PSEUDOTVŮRCI v procesu svého experimentování úspěšně přivodili STAV, v němž se tyto principy nejenom nezdůrazňují, ale TÉMĚŘ NEEXISTUJÍ. Takže jeden národ byl položen nad národ jiný, jedna rasa nad druhou, jedna společnost nad jinou, jedna skupina nad jinou a muži nad ženy nebo ženy nad muže. Tato diskriminace se stala jednou z hlavních zbraní negativního stavu mezi lidmi v zóně vymístění k udržování jeho jsoucna a Bytí.

 

Pravou skutečností ale je, že tato situace je uměle a násilně vnucena prostřednictvím 95 % živočišných a zvířecích genů, z nichž současně existující lidští tvorové sestávají. V původních 5 % přímého nadělení pravého Nejvyššího do lidí (TĚCHTO 5 % JE VŠE, CO MÁ SKUTEČNOU CENU) není taková diskriminace možná, nikdy neexistovala a nebude existovat. Z pozice těchto 5 %, to jest z pozice pravé reality, je každý bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, příslušnost ke společenství či skupině nebo na cokoli, co má, bez jakékoli výjimky a vyloučení tak důležitý, rovný, jedinečný, zvláštní, odlišný, potřebný a hodnotný JAKO KAŽDÝ JINÝ. Toto je pravá povaha pozitivního stavu.

 

Výše krátce popsané body lze nyní považovat za TEORETICKÝ ZÁKLAD SOUČASNÉHO NOVÉHO ZJEVENÍ. Jakékoli jiné ideje a pojetí, které byly původně zjeveny ve všech ostatních předešlých zjeveních, než toto Nové zjevení vstoupilo do svého jsoucna a bytí, a které budou mít hodnotu, jsou tvořivě zahrnuty do tohoto současného Nového zjevení.

 

Avšak jednou z hlavních zásad Nového zjevení v protikladu a ve srovnání s některými předešlými je, že NIC JIŽ NELZE PŘIJÍMAT SLEPOU VÍROU. V současnosti tudíž za současně existujících duchovních okolností se po nikom nežádá, není nucen ani se od něj neočekává, aby slepě věřil jakýmkoli výrokům, principům, pojetím či ideám, obsaženým v dříve uvedených třech zdrojích Nového zjevení (viz předešlou kapitolu). Z tohoto důležitého důvodu bylo nutné vyvinout náležité metodologické nástroje a postupy, které by především umožňovaly verifikovat, ověřit a potvrdit platnost obsahu současného Nového zjevení a které by za druhé poskytly zřetelnou cestu ven z negativního stavu.

 

Tyto metodologické nástroje a postupy lze stručně popsat v následujících bodech:

 

(1)

Jedním z mnoha důvodů, proč Nejvyšší inkarnoval na tuto planetu ve formě Ježíše Krista, bylo PŘIPOMENOUT KAŽDÉMU ZTRACENOU ZNALOST A SCHOPNOST VCHÁZENÍ DO NITRA, DO SEBE SAMÉHO, JAKOŽ I PRO ILUSTRACI TOHO, JAK PRÁVĚ TOTO UČINIT. Jestliže JE nebeské království, a tedy pozitivní stav, a tedy skutečná pravda, uvnitř, v původních 5 % nadělení Nevyššího v každém, pak je zřejmé, že žádnou pravdu NELZE nalézt v zevnějšnostech nebo kdekoli jinde. Takže aby se řádně ověřilo, zkontrolovalo a ověřilo co do platnosti jakékoli současné zjevení, je třeba se naučit putovat do nitra, do své vlastní Niterné mysli, kde je pravý Nejvyšší, a zde pro sebe objevit pravdu. V jsoucnu a Bytí není žádný jiný možný zdroj pravdy a její verifikace, konfirmace a validace, než přímo z Nejvyššího ve vlastní Niterné mysli. Každý jiný zdroj je vždy zavádějící.

 

Tento fundamentální a hlavní zdroj objevení, verifikace, konfirmace a validace, jakékoli pravdy ustanovuje základnu, na níž se budují a vyvíjejí ostatní metody a nástroje za tímto účelem. Takže ať se následně využije jakýkoli nástroj, je jeho účelem vždy vést dovnitř sebe sama, do své pravé Niterné mysli.

 

(2)

Jedním z nejdůležitějších nástrojů vcházení do nitra za tímto důležitým účelem je MEDITACE v rozličných formách, jako je duchovní hypnóza a autohypnóza, modlitba a hluboká meditace. Tyto formy meditace umožní každému zbavit se všech zevních nátlaků a dostat se do styku s vlastní Niternou myslí následujícími určitými důležitými postupy, reflektovanými například v kapitole čtvrté této knihy, a objevit zde veškerou pravdu o této nebo jakékoli jiné záležitosti.

 

(3)

Z pozice této niternosti, jakmile se jeden naučí být ve styku s vlastní Niternou myslí, se studují a čtou tyto tři výše uvedené zdroje, které obsahují současné Nové zjevení, což vyvolává a umožňuje náležité vnímání, chápání, přijetí a používání všech záležitostí ve vlastním životě. Dobrými plody takového pozitivního života se všechny ideje a pojetí současného Nového zjevení ověřují, utvrzují a potvrzují v platnosti. Tato forma ověřování, kontroly a potvrzování platnosti se může považovat za jednu z nejdůležitějších. Konec konců jestliže někdo rodí dobré ovoce jako výsledek poznání, přijetí a používání všech principů Nového zjevení ve svém životě, jaké jsou lepší způsoby pro verifikaci a validaci čehokoli vůbec ?

 

(4)

Je důležité a kriticky závažné, aby se jedinec učil být v NEUSTÁLÉM KONTAKTU S VLASTNÍ NITERNOU MYSLÍ, vlastními duchovními rádci, které každému pro tento účel přidělil pravý Nejvyšší a kteří reprezentují odlišné aspekty pravdy a skutečnosti Stvoření Nejvyššího, a, což je nejdůležitější, s PRAVÝM NEJVYŠŠÍM ve vlastní Niterné mysli. Z této pozice se dotazuje na vše, žádá se verifikace, konfirmace, prověrka a validace všeho vůbec. Protože vlastní pravá Niterná mysl a vlastní praví duchovní rádci, jakož i pravý Nejvyšší jsou ve stavu stálé niternosti čili v pravém pozitivním stavu, stávají se jediným pravým zdrojem vhodné verifikace, konfirmace, prověřování a validace všech předkládaných idejí současného Nového zjevení, jakož i čehokoli jiného.

 

Maje náležitou teoretickou základnu Nového zjevení a nejvhodnější metodologické nástroje a postupy ověřování, prověrek a potvrzování platnosti, jeden se potřebuje naučit vhodnému a správnému používání všech idejí a pojetí Nového zjevení.

 

Jinými slovy je otázkou, jaké jsou náležité a správné způsoby žití a praktikování vlastního každodenního života v souladu s principy Nového zjevení ?  Tyto způsoby stručně shrneme v následujících bodech:

 

(1)

Z hlubin vlastního srdce rozpoznávat, uznávat a přijímat ve svém životě fakt, že existuje pravý Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, Kdož má mnohá jiná jména (všechna jména jsou Jeho/Její), Kdož se Svému Stvoření a každému v zóně vymístění od doby inkarnace na tuto zeměkouli projevoval jako Ježíš Kristus ve Svém Božském lidství a Lidském Božství.

 

(2)

Poznat, uznat a přijmout VŠECHNY TŘI ZDROJE, které obsahují současné Nové zjevení (Novou verzi Bible Svaté krále Jakuba nebo její ekvivalent v jiných lidských jazycích této zeměkoule, Swedenborgovy spisy a spisy tohoto autora), jako pravé Zjevení Nejvyššího pro tuto jednotlivou dobu a věk s tím, že se rozeznává, že každý jednotlivý věk, doba a epocha odráží odlišné potřeby a požadavky a má své vlastní nové zjevení a jeho metodologické nástroje a postupy relativní k jeho účelu, obsahu a stupni duchovního pokročení, jakož i jeho praktického použití. Takže různé doby a okolnosti ve stavu lidstva vyžadují odlišné přístupy, které mohou být velmi často zdánlivě protikladné jeden k druhému. Co bylo tudíž náležité a správné v jedné době, věku a epoše, není často nutně takové v následující době, věku a epoše. Proto se nemá nikdy pokoušet o nějaké násilné přenášení idejí a metod předešlého kroku, věku, doby či epochy do následných kroků duchovní progrese či regrese lidstva.

 

(3)

Pravidelně denně číst i studovat výše uvedené tři zdroje obsahující pravé současné Nové zjevení a meditovat o nich se souběžným stálým ověřováním, prověřováním, utvrzováním a potvrzováním platnosti všech myšlenek, pocitů a idejí, které vyvolává taková denní práce, jakož i požádat z nitra o stálé doplňování novými údaji, modifikace a revize jakýchkoli idejí a pojetí současného Nového zjevení (je-li to třeba a je-li pro ně doba).

 

(4)

Nejméně dvakrát či třikrát denně vcházet hluboko do nitra do vlastní Niterné mysli, k pravému Nejvyššímu a k pravým duchovním rádcům za účelem důkladného vlastního hodnocení, sebeprozkoumávání a vyhledávání u sebe možného negativního, zlého, nepravdivého, problematického, odporného a neshodujícího se s pozitivním stavem a s Vůlí Nejvyššího s následným důkladným očištěním a vyčištěním od tohoto všeho (pokud něco je) a s vyznáním vlastních hříchů či problémů a pokáním požádat o milosrdenství a odpuštění a o schopnost se změnit, jakož i o očištění a vyčištění od nich všech a ode všeho znečištění, zamoření a otrav, kterým jeden podléhá dle prostého faktu, že žije uprostřed negativního stavu, kde jsou aktivní a panují jeho zla a nepravdy. A požádat o schopnost úspěšného a účinného vzdorování a překonávání všech zel a hříchů.

 

(5)

Učit se dělat veškerá životní rozhodnutí bez ohledu na to, jak se zdají být důležitá či nedůležitá, jedině z pozice niternosti, z vlastní pravé Niterné mysli, z pravého Nejvyššího ve vlastní Niterné mysli a z pravých duchovních rádců a věrně, loajálně a oddaně následovat všechny jejich rady, i když jsou v rozporu s vlastními vědomými tužbami a myšlením dle přání. Přenechat vlastní ovládání zevními věcmi čili ovládání vlastní zevní myslí nebo své zlé návyky následovat zevní autority, ať by mohly být jakékoli, vlastní pravé Niterné mysli, a tedy konat jen Vůli Boží.

 

(6)

Snažit se a být motivován konat vše, ať by to mohlo být cokoli, kvůli Nejvyššímu, druhým a sobě (v tomto pořadí), to jest kvůli vzájemnému prospěchu, společnému blahu, sdílení a užitku pro všechny ve Stvoření Nejvyššího a v zóně vymístění bez jakýchkoli nízkých a sobeckých motivací či úmyslů. Proto denně pečlivě zkoumat vlastní pravé úmysly a motivace ohledně všeho ostatního a žádat Nejvyššího, aby poskytl vhodné, řádné, správné a dobré úmysly a motivace.

 

(7)

Snažit se být tak, jak je nejvíce možné, za všech a veškerých okolností bezpodmínečně velmi milujícím, moudrým, laskavým, jemným, pokorným, skromným, slušným, pravdomluvným, upřímným, poctivým, taktním, neodsuzujícím, schopným přijímat i respektovat, tolerantním, milosrdným, odpouštějícím, soucitným, slitujícím se, objektivním a spravedlivým. Být vždy pravdivým vzhledem k sobě samému ke své pravé přirozenosti (jak ji reflektuje původních 5 % nadělení Nejvyššího), aniž by se někomu zachtělo být někým či něčím jiným nebo se snažit mít více než potřebuje. Tedy učit se děkovat a být vděčným, oceňujícím to a spokojeným s tím, co má, a s tím, co je v daný okamžik ve vlastním životě k dispozici, a učit se s tím produktivně, konstruktivně, tvořivě a inovačně pracovat namísto toho, aby se stůj co stůj dožadovalo, požadovalo, svářilo a žádalo Boha o ty věci, které jeden nemá, ale jiní lidé mohou mít. Žádat vlastní Niternou mysl a vlastní duchovní rádce a pravého Nejvyššího o to, aby jeden byl takovým, jak se popisuje, a aby byl šťastným, spokojeným, naplněným, radostným, potěšeným a nadšeným z toho, co má, a měl z toho veškerou radost.

 

(8)

Přijmout plnou zodpovědnost za vlastní život ve všech jeho aspektech, aniž by se někdo za něco obviňoval nebo se vlastní problémy promítaly na druhé. Plnit si své dennodenní pověření, práci, povolání, povinnosti, obchodní záležitosti či cokoli, co kdo má a co si zvolil, rád, s radostí a potěšením a v souladu se svými nejlepšími schopnostmi do plnosti svých potenciálů, aniž by jeden byl dřímající, nečinný, líný či neochotný; věnovat určité nutné období relaxaci, odpočinku, zábavě, humoru a hrám jako prostředkům k lepšímu duchovnímu, duševnímu i fyzickému rozpoložení, aby jeden plnil produktivněji vlastní poslání ve prospěch všech.

 

(9)

Stranit se, pokud je to možné, všech škodlivých látek jako tabák, nepředepsaných či návykových léků, alkoholu a veškeré přehnané konzumace nápojů či čehokoli. Zároveň se ale neomezovat žádnými tabu, hranicemi či rituály vnucovanými vnějšími autoritami, jako například vyhýbání se požívání a pití určitých typů jídel a nápojů, nebo oblékaní se jen určitým způsobem, nebo provádění jen určitých typů zevních rituálů, nebo setrvávání v určitém typu fyzických poloh atd.

 

Radí se vcházet do nitra a ve vlastní pravé Niterné mysli, z Nejvyššího ve vlastní pravé Niterné mysli a od vlastních pravých duchovních rádců zjistit, co je a co není vhodné pro sebe sama. Různí lidé mají různé potřeby a co je pro někoho vhodné, není nutně takové pro jiného. V těchto či jiných záležitostech není možné žádné zobecňování. To je důvodem, proč se každému radí vejít do nitra, aby si pro sebe všechno toto zjistil.

 

(10)

Je-li to možné, vyhýbat se každému organizovanému náboženství a jiným podobným institucím, bratrstvům, kultům, sektám, duchovním centrům nebo čemukoli, co lidé na této planetě v tomto ohledu mají, aby tak jeden nebyl omezován jejich zákazy, tabu, zábranami, požadavky, tradicemi, zvyky, konvencemi a podobnými věcmi. Takže jeden se má snažit chránit si svou svobodu a nezávislost ve všech záležitostech svého života s připraveností a otevřeností své mysli k čemukoli novému a pokrokovému (věda, že není navždy uzamčen v jedné kondici a stavu a že se může vždy změnit) a s ochotou a připraveností i otevřeností bezpodmínečně sdílet sebe samého a své jedinečné zkušenosti v životě s každým, kdo je ochoten a kdo si žádá takové sdílení z pozice úplné nesobeckosti a za účelem všeobecného růstu, pokroku a zlepšení sebe samého i všech, aby byl lepší a duchovnější lidskou bytostí.

 

(11)

Následovat náležitou hierarchii duchovní organizace Stvoření Nejvyššího a nedávat ve vlastním životě žádnou hodnotu, účel a význam materiálním, peněžním, tělesným, fyzickým, vnějším, zevním, přechodným a dočasným věcem a statkům. Pohlížet na tyto věci jako na prostředky pro získání vyššího duchovního uvědomění, a ne jako na hlavní účel, cit a zakončení vlastního životního snažení a úsilí.

 

Jeden může mít vše, vlastnit všechna materiální bohatství a statky celého světa, pokud se tyto věci a záležitosti nestávají nejzazším cílem a tím, po čem vlastní srdce baží, ale pokud jsou namísto toho přijímány jako dar od Boha, aby se těmito prostředky posloužilo a pomáhalo ostatním k jejich většímu duchovnímu uvědomění či duchovnímu probuzení.

 

Takže se radí, aby se vždy pamatovalo, že vlastní život ani nezačal, ani nekončí na této planetě (ani se zde nikdy dvakrát či třikrát neopakuje) a že si nelze z tohoto světa nic vzít vyjma své vlastní lásky a náklonnosti. Má se vždy mít na paměti, že cokoli jeden miluje a má k tomu náklonnost, bude určovat jeho místo, stav, pozici, kondici, proces a budoucí na onom světě, a ne to, co kdo má či vlastní.

 

(12)

Jeden si má uvědomit, že ve snaze o tyto a v konání všech těchto či podobných věcí, jak jsou krátce popsány v hořejších bodech, spočívá základ a význam pravého uctívání pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého, Kdož je Jeden Bůh Nedělitelný. Následovat a konat všechny tyto a podobné věci je tím, co ustavuje pravé duchovní uctívání Nebeského Otce/Matky/Boha. Toto znamenají slova Ježíše Krista v Evangeliu dle Jana, kapitola čtvrtá, verš dvacátý čtvrtý:

 

„Bůh je Duch a ti, kdo Ho uctívají, musí uctívat v duchu a pravdě.“

 

Neexistuje žádné jiné platné a hodnotné uctívání Boha než to, které může jednoho vést po pravé cestě neustálého duchovního pokroku, štěstí a věčného života v nebesích pozitivního stavu Stvoření Nejvyššího.

 

Uctívat Boha v duchu a pravdě znamená uctívat Ho z pozice niternosti, z vlastní Niterné mysli, protože je to pravá Niterná mysl každého, která je jeho duchem. Vlastní duch je stav dobroty, z něhož vychází veškeré pravé uctívání Boha. NEZNAMENÁ to, že se Bůh má uctívat na nějakém určitém zevním místě či stavení, určitými nadiktovanými předepsanými zevními obřady. A taková je pravda v této věci. To je uctívání v pravdě, protože pravdu lze nalézt ve vlastním duchu, to jest ve vlastní pravé Niterné mysli, kde přebývá Nejvyšší, z něhož vychází veškeré dobro a láska. Z této pozice jedinec ustavuje svůj životní styl, jak je definován ve výše uvedených bodech. Tento životní styl je tím, co je míněno pravým duchovním uctíváním pravého Nejvyššího.

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)