SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

XVI.

 KONEC LIDSKÉ ÉRY NA PLANETĚ ZEMI

A VE VŠECH OBLASTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

 

 

Výtah z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, str. 123 - 130, XVI.

 

„V „Základech lidské duchovnosti“, strany 296 - 297 [str. 160 českého překladu pozn. překl.] bylo nastíněno, co je typická a specifická lidská éra a to, že byla ukončena v duchovním světě, obzvláště v intermediálním světě duchů (viz „Poselství z nitra“, strany 1 - 3).

 

Jsoucno a Bytí typické lidské éry je však integrálně spojeno s Bytím a jsoucnem negativního stavu obecně i zvlášť.

 

Jednou z hlavních charakteristik lidské éry, která existuje okolo čtyř milionů, či tak nějak, let, je aktivace a dominance negativního stavu. Tento akt měl za výsledek následující znaky, které jsou velmi typické pro specifickou lidskou éru, která vládne po celé zóně vymístění:

 

(1)

POHLED NA PRAVOU REALITU OBRÁCENÝ VZHŮRU NOHAMA. Realita se považuje za nereálnou a nerealita se považuje za reálnou.

 

(2)

Lidská fyzická forma, to jest lidské tělo, které bylo GENETICKY VYTVOŘENO KOMBINACÍ ZVÍŘECÍCH GENŮ A PŮVODNÍHO PRAVÉHO NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍHO. To mělo za výsledek zfabrikování lidských bytostí, jak existují na této Zemi v současnosti, nebo produkci specifického fyzického těla a duševnosti s ním souvztažné, jak je odráží současně existující lidští tvorové. Tyto fyzické či tělesné formy byly pozměněny a přestavěny PSEUDOTVŮRCI tak, aby umožnily pohledu vzhůru nohama dojít plodného uzrání. Takže byly od základu pozměněny a změněny lidské smyslové orgány, aby ZÁMĚRNĚ poskytovaly lidem zcela nesprávné nebo odlišné vnímání reality. To umožňuje lidským tvorům, aby o čemkoli dělali nesprávné či zkreslené závěry s velmi silnou jistotou, že jejich závěry jsou správné, protože jejich smyslové vnímání a rozlišování světa a jeho dění hovoří nade všechna slova. Takže jsou přesvědčeni o tom, že vnímají realitu takovou, jaká je.

 

(3)

Zvrácená hierarchie priorit lidských hodnot. Ve většině případů se to, co je nejméně hodnotné a důležité (jako materiální statky), považuje za NEJHODNOTNĚJŠÍ a NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, a to, co je nejdůležitější a nejhodnotnější (jako duchovnost a duchovní pojímání), se považuje buď za NEJMÉNĚ HODNOTNÉ a NEDŮLEŽITÉ či za mající jen ZBĚŽNOU HODNOTU A VÝZNAM, nebo NEMAJÍCÍ ŽÁDNOU HODNOTU ANI VÝZNAM.

 

(4)

Objevení se strádání, bídy, nemocí, neduhů, umírání a podobných stavů, které se považují za nutný doprovod lidského života dávající životu jeho plný význam a naplnění. Tyto protivné stavy se považují za integrální součást žití, za motivační faktor životního snažení a nevyhnutelný doprovod jakékoli formy života. Takto přesvědčení lidé si neuvědomují, že tyto úvahy jsou výsledkem genetického pozměnění jejich fyzických forem, které umožňují jejich životu, aby se projevoval určitým velmi zvláštním, velmi úzkým, jednostranným či vzhůru nohama obráceným způsobem. Účelem této genetické alterace bylo produkování všech jejích nepříznivých stavů, kondic, procesů a nepříjemností, aby se aktivoval negativní stav. Předtím žádné takové nepříznivé stavy NEEXISTOVALY.

 

(5)

ZTRÁTA jakéhokoli přímého kontaktu či vnitřního uvědomění původního nadělení Nejvyššího u každého člověka, kterýmžto nadělením lidé mohou dýchat, být a existovat.

 

Za účelem negativního stavu bylo nutné potlačit nejdůležitější vrozené faktory či schopnosti lidí být si uvědoměle vědomi svého Stvořitele a přímo komunikovat s Ním/Ní a s vlastní niternou myslí a se všemi ostatními v duchovních či zprostředkujících světech. Takže v současné době si většina lidí buď neuvědomuje tyto faktory a schopnosti, nebo, pokud si jejich existenci uvědomují, žádným způsobem je přímo nevyužívají. Namísto toho o nich mohou vědět prostřednictvím zevních prostředků, jakými je například čtení Svaté bible či různých duchovních knih, naslouchání duchovním v kostelích, televize, rádio, rozhovory či to, co o těchto věcech říkají jiní lidé.

 

(6)

Vyhýbání se potřebě znát pravdu o skutečnosti a o tom, kdo lidé jsou, proč jsou zde v negativním stavu. Zaneprázdnění všemožnými zevními záležitostmi, zabíjení času aktivitami pochybné hodnoty, rozvíjení zájmů, které plně absorbují jejich pozornost, takže nemají pro sebe žádný čas na to, aby se zajímali o něco jiného než o to, co dělají ve svém, každodenním životě. Velmi málo z těchto aktivit, pokud vůbec nějaké, se přímo zabývá otázkou nebo má přímý vztah k otázce, kdo jsou a proč jsou zde. Takže vše v jejich životech je zaměřeno na to, aby je to udržovalo vně jich samotných a pryč od nich samotných.

 

Kvůli těmto špatným návykům a životním stylům je zajištěno zachování a pokračování negativního stavu. Pokračovat v jejich negativním počínání je pro lidi velmi snadné kvůli faktu, že byli v původním nastavení pseudotvůrců fyzicky a duševně sestrojení tak, že je pro ně přirozené být mimo a pryč od sebe samých a že to činí velmi obtížným a nepřirozeným být uvnitř sebe samých a odvozovat vše z niterné pozice čili z jejich Niterných myslí.

 

 

Výše uvedené znaky, jakož i jakékoli ostatní, které charakterizují typickou lidskou éru, musí být bezpodmínečně zrušeny, má-li negativní stav kdy dojít svého konce. Pokud tyto znaky existují, negativní stav bude vzkvétat a růst jako nejhorší možná rakovina.

 

Jak ale jít za uskutečněním tohoto cíle a dovedením zvláštní lidské éry na této planetě a ve veškeré zóně vymístění k jejímu konci ?

 

Jestliže by lidé v zóně vymístění vždy byli fyzicky a duševně sestrojeni tak, že by bylo pro ně „přirozené“ být takovými, jak je popsáno výše a jinými znaky typické lidské éry, pak co možno učinit, aby se tato situace změnila ?

 

Zakončení typické lidské éry v duchovním světě, jež se nedávno uskutečnilo (viz „Poselství z nitra“, strany 1 - 3), nebylo nemožným podnikem, protože bylo učiněno prostou separací všech těch nových lidských tvorů, kteří si zde vybudovali své pozice a pokračovali zde v oblíbeném, životním stylu. Byli odděleni od všech těch, kteří neměli lidský původ a kteří nevykazovali znaky typické lidské éry.

 

Na straně druhé lidé, kteří rozpoznali marnost negativního stavu a ukázali ochotu se změnit, byli Nejvyšším transfigurováni do odlišných fyzických forem a podob, které postrádaly výše uvedené a podobné znaky a byli posláni do Nové školy pro duchovní obrození, opětovné poznání a přebudování, kde se transformovali do pravých sentientních bytostí. Zbytek těch, kteří se nechtěli změnit, byl vypuzen z duchovního světa a umístěn do pekel konzistentních s jejich životním stylem.

 

Avšak není snadné učinit toto v zóně vymístění, kde formy manifestace lidí jsou přizpůsobeny a udržovány samotnou strukturou zóny vymístění, jelikož tyto formy jsou vybudovány z jejích elementů.

 

duchovním světě žádná taková podpora neexistuje a jedinec udržuje svůj životní styl pouze ze své svobodné volby. Neexistují zde žádné další zevní motivační faktory, které by nutily, udržovaly a povzbuzovaly pokračování takového života. Fyzické formy duchovního a zprostředkujícího světa jsou velmi proměnlivé a změnitelné dle kvality toho, co si vlastní vůle zvolila. Takže je-li někdo ochoten změnit svou vlastní vůli odlišným směrem, jeho vlastní fyzická forma se změní v souladu s novou kvalitou této vůle.

 

Avšak v zóně vymístění není fyzická forma vlastního života tak fluidní, jak v jiných dimenzích. Fakticky činí jedince plně závislým na tomto fyzickém uspořádání zde a přizpůsobuje jí vlastního ducha. Takže život každého se musí přizpůsobit omezením vlastní fyzické formy, a ne naopak, jak je tomu ve skutečném Stvoření (ve skutečném fyzickém světě, intermediálním světě a duchovním světě), kde si vlastní duch a jeho život určuje svou fyzickou formu a projev. Takže, aby se zopakovalo, v zóně vymístění je duch nucen být závislý na svém těle, zatímco ve skutečném Stvoření je tělo závislé na svém duchu. Taková je pozice vzhůru nohama negativního stavu.

 

Toto je jeden z nejzákladnějších a nejzávažnějších znaků typické lidské éry, že duch je nucen být závislý na svém těle, čili že duch je uveden do takového rozpoložení, že upadne do závislosti na fyzickém těle a nemůže se z toho dostat ven, dokud se toto tělo buď neopotřebuje, nebo se nezničí nějakými násilnými prostředky (jako jsou vraždy, sebevraždy, smrtelná neštěstí a války).

 

Takže jedním z hlavních a vitálních kroků, které je třeba v procesu zrušení negativního stavu podniknout, je to, aby se tento proces obrátil a fyzické tělo se učinilo zcela závislým na svém duchu. Avšak v současně existujících fyzických formách po zóně vymístění (fyzické formy neznamenají jen hmotné formy lidského těla, jak se to jeví zde na Zemi), neexistuje vůbec nic, co by se mohlo využít pro toto obrácení, protože byly záměrně zfabrikovány tak, aby se učinilo nemožným provést jakékoli obrácení rolí.

 

Proto současné po zóně vymístění existující lidské formy včetně lidských fyzických těl musí být zničeny a musí se sestrojit formy jiné, aby se tato revize učinila možnou. Jedině takto je plné zrušení negativního stavu možné.

 

Pokud současné existující fyzické formy pokračují ve svém jsoucnu a Bytí, existovalo by tu bez ohledu na to, do jaké míry se lidé změní směrem k pozitivnímu stavu, vždy nebezpečí pokušení návratu zpět do negativního stavu, protože tyto formy jsou zbudovány z elementů negativního stavu, to jest z idejí zel a nepravd. Dokud konkrétní fyzikální forma těchto zel a nepravd existuje, bude vždy udržovat svá zla a nepravdy, i kdyby zbytek zel a nepravd měl být zlikvidován. Je tudíž nutné také eliminovat fyzické manifestace životů lidí na této Zemi a ve zbytku zóny vymístění, to jest jejich fyzická těla, jež pro ně činí přirozeným a snadným, aby byli negativní a zvěčňovali všechny znaky typické lidské éry.

 

Aby se toto provedlo, musí se podniknout některé kroky:

 

(1)

Nejvyšší musí přenést zcela nové zjevení veškerému Svému Stvoření a do zóny vymístění, v níž se všechna tato fakta mají vysvětlit, zjevit a dostat do pozornosti každého.

 

Nehraje tedy roli, jestliže převážná většina lidí nebude nikdy číst Nové Zjevení či se o něm nebo o samotných těchto slovech ve své fyzické čili zevní vědomé mysli nikdy nedoví. To, že toto zjevení je k dispozici veškerému Stvoření, umožňuje připravit každého z nitra na všechny ostatní kroky, které se mají podniknout.

 

Důvod, proč Nové zjevení musí přijít dříve, je ten, že u všech ve Stvoření Nejvyššího a v zóně vymístění vyvolává vnitřní rozpomenutí se na okolnosti, za nichž negativní stav byl aktivován a bylo mu Nejvyšším dovoleno ovládnout určitá místa a stavy. Do tohoto bodu či předtím, než se Nové zjevení stalo dostupným, byla veškerá paměť na tato fakta u každého uzavřena, aby se negativnímu stavu poskytla příležitost projevit svou úplnou povahu.

 

Otevření pamětí poskytne každému jasné uvědomění si, že negativní stav neexistuje z nutnosti, jak doposud mnoho lidí věří, ale dle svobodné volby každého, kdo se ho účastní. Negativní stav tudíž nemusí pokračovat věčně. Toto důležité odhalení dostává každého v negativním stavu do pozice, ve které je s to se změnit. V pozitivním stavu si každý uvědomuje, že negativní stav není věčně uzamčeným stavem či pozicí, ale přechodnou situací, existující pouze kvůli důležitému duchovnímu poučení.

 

Jakmile se každý umístí do pozice, ve které je s to se změnit a uvědomit si pravdu ve věci, mohou se podniknout další kroky v eliminování negativního stavu.

 

(2)

Otevření Nové školy pro duchovní obrození, opětovné poznání a restrukturalizaci a její obsazení kompetentním a schopným sborem. Tato škola je s to se zabývat se všemi těmi, kdo se chytili příležitosti poskytnuté jim s uvědoměním si, že se mohou změnit, aby konvertovali do pozitivního stavu. Nedávno byl Nejvyšším stvořen Nový vesmír, který funguje jako tato Nová škola.

 

(3)

Prohlášení a kázání Nového zjevení všem v peklech včetně pekel pseudotvůrců. Ustanovení z tohoto důvodu zvláštních výsep a vyslanectví pozitivního stavu ve všech oblastech pekel, jakož i v peklech pseudotvůrců, kde ti, kdo chtějí konvertovat, mohou nalézt záštitu a podporu, dokud jim nebude ukázána cesta ven z pekel.

 

(4)

Ustavení zvláštní velikánské oblasti mezi pekly a intermediálním světem duchů, kde se bude kompetentně zacházet, zhodnocovat a zpracovávat masivní exodus těch v peklech, kteří budou odpovídat na volání po konverzi. Poskytnutí početného speciálně připravovaného týmu lidí, kteří budou s to převzít náležitou péči o všechny tyto záležitosti, aby vše probíhalo hladce a efektivně ke spokojenosti všech.

 

(5)

Poté, co se exodus ukončí, uskuteční se uzavření všech pekel a jejich úplná separace a izolace od zbytku zóny vymístění, obzvláště od planety Země a od intermediálních světů zóny vymístění. V tomto rozpoložení nebude již možné řádné spojení s pekly a lidé na Zemi a jinde nebudou již napájeni neustálými zly a nepravdami. Všichni agenti negativního stavu, kteří jsou na Zemi, budou poté, co se jim nabídne příležitost ke konverzi do pozitivního stavu, odstraněni a uzamčeni v jim odpovídajících peklech. Způsob tohoto odstranění nemůže být znám nikomu, jen Nejvyššímu. Všichni agenti pozitivního stavu, kteří k tomuto bodu SPLNILI SVÉ POSLÁNÍ, budou staženi zpět na svou domácí základnu v duchovním světě (přičemž zanechají svá fyzická těla).

 

(6)

Právě předtím, než se odehrává eliminace agentů negativního stavu, lidé, kteří nejsou agenty negativního stavu, ale jejich otroky a následovníky z vlastní volby, se umístí někam jinam, do vhodného fyzického prostředí, kde podstoupí proces důkladně očisty, vyčištění, opětovného obeznámení se, otevření vlastních pamětí a následné změny, a jejich duch - nyní očištěný ode všech nepravd a zel - bude stažen z jejich fyzických těl, která byla původně zfabrikována pseudotvůrci, a přesunut do odpovídajících fyzických forem, původně stvořených Nejvyšším a nyní přizpůsobených každému jedinečnému duchu a jeho zvláštní povaze, volbě a kondici.

 

Zatímco se toto odehrává, postupuje eliminace agentů negativního stavu a dociluje se důkladné očisty, vyčištění a osvobození této planety ode všech zašpinění, jedů a zamoření negativního stavu a nová planeta Země se následně navrátí zpět k pravému Stvoření. Všichni lidé, kteří si to svobodně zvolí a kteří dovrší přesun svého ducha do nových fyzických těl, se umístí zpět na tuto novou planetu Zemi a pokračují zde ve svých pozitivních snahách následovat cestu duchovní progrese. Těm, kteří se nebudou chtít sem vrátil, bude dána příležitost zvolit si život a místo dle jejich vlastní libosti a potřeby. Tímto aktem skončí na planetě Zemi zvláštní lidská éra a začne Nová éra pravé duchovnosti a zbožných lidí.

 

(7)

Mezitím pokračuje snaha konvertovat všechny, kdo zůstávají v peklech, nyní uzavřených, izolovaných a oddělených od všeho ostatního. Do pekel již NEPŘIJDOU řádné nové lidské duše. Počet, který zůstává v peklech, se neustále snižuje a jedna oblast pekel za druhou se deaktivuje, vylidňuje, vyprazdňuje a nastálo zruší. Jen ti nejtvrdohlavější, nejzavilejší, nejnásilnější, nejhorší a nejnegativnější duchové zůstávají a vzdorují jakékoli snaze po konverzi.

 

(8)

Když vyprší doba vyměřená Nejvyšším k dobrovolné konverzi všech v peklech, všichni pozůstalí pekelní duchové budou staženi ze všech pekel a umístěni do přechodného, neutrálního rozpoložení, kde bude všem připomenuta původní dohoda a slib, který Nejvyšší učinil před aktivací negativního stavu, a bude jim dána závěrečná příležitost a možnost volby v souladu s touto počáteční dohodou. Z této pozice si buď zvolí konvertovat, nebo z nich, čili z jejich fyzických a duševních forem bude odňat život a přestanou být a existovat v této negativní a zlé kondici a formě (viz předešlé pojednání).

 

Tímto posledním krokem dojde veškerá typická lidská éra všude k věčnému konci a negativní stav bude plně aktivován a uveden do věčně dřímající kondice. Veškerá zóna vymístění, jak se ještě jednou opakuje, se stane neobydlenou a její prvky se již nebudou využívat k produkci jakýchkoliv živoucích zevních forem, které povedou k aktivaci, udržování a zvěčňování negativního stavu.

 

 

Výše popsaný proces eliminace negativního stavu může být jen přiblížením pravé reality toho, jak se tento postup či proces skutečně provede. Toto je pouze velmi stručné nastínění - ve velmi obecných a povrchních pojmech – toho, co se odehraje. Navíc jsou tyto kroky pouze některými z mnoha možností, které Nejvyšší udržuje. V nejzazším smyslu určí závěrečná volba všech účastníků v negativním stavu, jaká možnost se dovede k účinku.

 

Avšak ať se využije jakákoli možnost, povede to k témuž žádoucímu závěru - trvalému zrušení typické a specifické lidské éry a věčné deaktivaci negativního stavu se všemi jeho ohavnostmi a ošklivostmi tak živě manifestovanými na této planetě.

 

Potvrzení některých výše uvedených výroků lze nalézt ve vnitřním smyslu Zjevení Ježíše Krista ve Svaté bibli, kapitola 20, verši 1-3 a 7-10). Nyní se zjeví jeden ohraničený aspekt vnitřního smyslu těchto veršů. V této kapitole (Nová verze krále Jakuba) čteme:

 

Verš 1:

 

„Pak jsem uviděl anděla sestupujícího z nebes, majícího ve svých rukách klíč od bezedné propasti a velký řetěz.“

 

Verš 2:

 

„Zmocnil se draka, toho dávného hada, kdož je satan a ďábel, a spoutal ho na tisíc let.“

 

Verš 3:

 

„A uvrhl ho do bezedné propasti a uzamkl ho a vložil na něj pečeť, aby již nikly nemohl svádět národy, dokud tisíc let neskončí. Po tomto ale musí být na krátký čas propuštěn.“

 

Ve verších 7-10 čteme následující:

 

„Až tedy tisíc let vyprší, satan bude propuštěn ze svého žaláře.“

 

Verš 8:

 

„a vyjde ven, aby sváděl národy ve čtyřech končinách země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji, početné jako písek moře.

 

Verš 9:

 

„Vyšli po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a milované město. A sestoupil z nebes oheň od Boha a pohltil je.“

 

Verš 10:

 

„A ďábel, který je svedl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je dravec a falešný prorok. A budou trýzněni dnem a nocí navěky věků.“

 

Většina lidí na Zemi (obzvláště křesťané) tedy doslovně věří, že to, co se zde popisuje, se na této Zemi stane. To jest, věří, že jedna osoba - princ temnot - kdož je nazýván ďáblem a satanem - bude uzamčen přesně tisíc let (počítáno dle pozemských časových jednotek), a že všechny následné události se odehrají ve vnějším čili doslovném smyslu těchto veršů, jak se zde popisuje.

 

Pravá duchovní realita obsahu shora citovaných veršů je však následující:

 

Verš 1:

 

Anděl sestupující z nebes“ znamená veškerou moc pozitivního stavu Stvoření Nejvyššího. (Veškeré Stvoření Nejvyššího se před Nejvyšším jeví jako jeden anděl či jedna osoba.) „Mající ve svých rukách klíč od bezedné propasti a velký řetěz“ znamená, že jedině pozitivní stav, Stav čisté Lásky a Moudrosti Nejvyššího, má schopnost chápat pravou povahu, strukturu, účel, obsah a důvod jsoucna a Bytí negativního stavu. Z této pozice jen pozitivní stav má schopnost, moc a náležité prostředky k zmírňování negativního stavu a k převzetí veškerého panování a vládnutí od negativního stavu. Dá se tedy říci, že pouze pozitivní stav má skutečnou moc a může si náležitě podřídit, ovládnout a řídit negativní stav.

 

Verš 2:

 

Zmocnil se draka, pradávného hada, kdož je ďábel a satan, a spoutal ho na tisíc let“. „Zmocnil se draka“ znamená odejmout veškeré ovládání, moc, pozici, panování a vládu veškerého negativního stavu (draka) a jeho metodologických nástrojů a zbraní (dávného hada), což jsou všezahrnující zla (ďábel) a nepravdy (satan), a izolovat je od zbylého Stvoření a od veškeré zóny vymístění (a spoutal ho), dokud každému, kdo je lapen v negativním stavu a je v lásce ke zlům a nepravdám, není dána příležitost ke konverzi do pozitivního stavu (na tisíc let). „Na tisíc letneznamená doslovně tisíc roků, ale rozpoložení a kvalitu toho stavu, v němž je každému dána příležitost, aby konvertoval do pozitivního stavu následováním určitých duchovních postupů (vyznání hříchů, pokání, přijetí faktu, že pravý Nejvyšší je Pán Ježíš Kristus, požádáním o Jeho/Její milosrdenství a odpuštění a dobrovolný vstup do Nové školy pro duchovní obrození, opětovné poučení a uspořádání).

 

Verš 3:

 

A uvrhl ho do bezedné propasti“ znamená, že se odstraňuje vliv, dopad či vměšování negativního stavu na zbylé Stvoření v zóně vymístění.A uzamkl ho“ znamená omezení pouze na pekla negativního stavu.A vložil na něj pečeť“ znamená, že již nikdy nebude nikomu z pekel dovolen žádný další přístup ke zbývajícím lidem kdekoli a kdykoli.Aby tak již nemohl svádět národy, dokud tisíc let neskončí“ označuje úplné uzavření všech pekel, aby z nich nic ze zel a nic z nepravd nemohlo uniknout a jakkoli ovlivňovat jakékoli jiné oblasti zónu vymístění a všechny ostatní stavy, rozpoložení a procesy ve Stvoření Nejvyššího, dokud každý v peklech, nyní separovaný a izolovaný od zbytku zóny vymístění, nedostane závěrečnou, plnou příležitost k osvobození se od pekel a ke konverzi do pozitivního stavu.Po tomto ale musí být na krátký čas propuštěn“ znamená, že všechna pekla budou znovu otevřena, aby se oddělili ti, kdo si zvolili se osvobodit od negativního stavu a konvertovat do stavu pozitivního, od těch, kdo odmítli tuto příležitost, aby se tak připravila cesta pro naprostou a úplnou eliminaci veškerého negativního stavu a všech jeho pekel.

 

Verš 7:

 

Až tedy tisíc let vyprší, satan bude propuštěn ze svého žaláře“ znamená, že poté, co Božská prozřetelnost Nejvyššího vycítí, že každému v peklech byla dána veškerá nutná závěrečná příležitost pro konverzi do stavu pozitivního a že nastal čas natrvalo eliminovat negativní stav, všichni ti, kdo si zvolili lpět na svých falešných systémech víry (satan) a pokračovat v nich, dostanou závěrečnou příležitost, aby vypověděli o svém případu a ukázali příčinu, proč negativní stav mohl pokračovat ve svém jsoucnu a Bytí a, konečně, předvedli zbylému Stvoření, zdali vůbec existuje nějaká realita a ospravedlnění jsoucna a Bytí negativního stavu.

 

Verš 8:

 

A vyjde ven, aby sváděl národy, které jsou ve čtyřech končinách země, Goga a Magoga“ znamená poslední všemožnou snahu negativního stavu, aby přesvědčil všechny své dřívější i současné následovníky (Goga a Magoga) prostřednictvím nepravdy a hrozného přesvědčení, že negativní stav je jedinou možnou realitou a jediný k mání jsoucí způsob jsoucna a Bytí, který se může plně ospravedlnit bez existence stavu pozitivního.Písek moře“ značí úplný souhrn všech zel a nepravd, které byly vyprodukovány negativním stavem od okamžiku jeho aktivace až do samého posledního okamžiku jeho deaktivace.

 

Verš 9:

 

Vyšli po celé šíři země“ označuje poslední pokus negativního stavu ohodnotit veškerou zónu vymístění jako jedinou dostupnou realitu a jako jediné pravé Stvoření ve jsoucnu a Bytí.A obklíčili tábor svatých a milované město“ znamená popření, že pozitivní stav, nebesa a jejich obyvatelé a všechny ostatní stavy Lásky a Moudrosti, Dobra a Pravdy, Dobročinnosti a Víry atd. mají nějaký význam, realitu a ospravedlnění pro jejich jsoucno a Bytí. Taktéž to znamená závěrečný všeobecný výpad na Stvoření Nejvyššího a všechny jeho obyvatele.A z nebes sestoupil od Boha plamen a pozřel je“ znamená, že Absolutní láska Nejvyššího prostupuje všemi pekly až po ta nejhlubší z nich, včetně pekel pseudotvůrců, a odstraňuje od nich všechna zla a nepravdy; které jim dávají jejich život.

 

Verš 10:

 

A ďábel, který je svedl“ označuje všechny zkušenosti, výsledky, následky a důsledky veškerého zamilování si zel, které poskytlo pseudoživot těm, kdo si zvolili být v takovém zamilování.Byl uvržen do jezera ohně a síry“ označuje to, že všechny zkušenosti, výsledky, následky a důsledky aktivace a dominance negativního stavu jsou umístěny do části univerzality povšechnosti, která je Nejvyšším pověřena registrovat a obsahovat všechny zkušenosti negativního stavu za účelem poučení pro všechny.Kde je dravec a falešný prorok“ znamená, že všechny produkty, dogmata, nesprávná náboženství, doktríny, filosofie, tradice, konvence, zvyky, kultury atd. negativního stavu (dravec) a jejich ospravedlňování, omluvy, racionalizace, funkce, projevy, metodologické nástroje, postupy, hry atd. (falešný prorok) jsou také umístěny v univerzalitě povšechnosti.A budou trýznění dnem a nocí na věky věků“ znamená, že všezahrnující zkušenosti, manifestace, realizace, aktualizace, demonstrace, ilustrace a cokoli, co máme, každého, kdo se kdy zúčastnil v negativním stavu, se všemi ubohostmi a odpornostmi jeho povahy od samého prvního okamžiku jeho aktivace do samého posledního okamžiku jeho deaktivace a eliminace budou zachovány v univerzalitě povšechnosti navěky věků - na věčnost a do nekonečna. Zachování všech těchto zkušeností na věčnost je nutnou podmínkou k tomu, aby se každý ve Stvoření mohl v předchozích i následných časových cyklech poučit o pravé povaze negativního stavu.

 

Kdyby měla otázka „Jaký by byl život bez Boha a pravé duchovnosti ?“ někdy v budoucnu opět vyvstat, odpověď na ni by se okamžitě zobrazila a předvedla živými příklady všech, kdo se zúčastnili na aktivaci, dominanci, zvěčňování a pokračování negativního stavu v tomto časovém cyklu. Tento cyklus času, ve kterém žijeme, má za svůj účel shromáždění takových hrozných zkušeností, aby tak v budoucnu nikdy nemohla opět vyvstat žádná potřeba aktivace negativního stavu.

 

Takže každý, kdo se v budoucnu začne zajímat o záležitosti negativního stavu, bude s to se přímo spojit s touto částí univerzality povšechnosti, která obsahuje všeobsáhlé zkušenosti negativního stavu, a zkušenostně (prostřednictvím okamžitého ztotožnění se s dřívějšími účastníky negativního stavu, tedy prostřednictvím toho, že bude mít všechny jejich osobní pocity, vjemy, myšlenky, ideje chování, stavy mysli atd.) je znovu prožít tak, jako by žil v té době.

 

Toto aranžmá dle Božské prozřetelnosti Nejvyššího umožňuje, že typická lidská éra, která znamená aktivaci a dominanci negativního stavu, nikdy opět nevstoupí do jsoucna a Bytí.

 

Jakmile je všem možným zážitkům typické lidské éry dána příležitost, aby přinesly své plody, a jakmile se umístí do univerzality povšechnosti pro věčné poučení, typická lidská éra se stane zastaralou a ztratí ospravedlnění pro pokračování ve svém jsoucnu a Bytí. V tomto bodě je odstraněna nadobro  navždy.

 

Z výše uvedeného vysvětlení se stávají zjevnými tři věci:

 

(1)

Negativní stav a všechna jeho pekla nebudou ani nemohou existovat věčně.

 

(2)

Pekelná mukaneznamenají, že někteří lidé budou v peklech trýzněni na věky věků. Spíše to znamená, že všechny trýznivé, strastiplné, bídné, ubohé, hnusné, ošklivé a ohavné zkušenosti, stavy a rozpoložení negativního stavu od doby jeho aktivace a dominance zůstanou na věky věků v té části univerzality povšechnosti, jež se ve Svaté bibli nazývájezero ohně a síry, která přesně vymezuje zvláštní oblast ve Stvoření, která bude uchovávat všechna tyto výše popsané zkušenosti negativního stavu.

 

(3)

Pojetí milénia, jak je pojímá většina křesťanských církví, je deformací a falzifikace pravdy. Ti v křesťanském světě, kdo trpělivě čekají na to, aby doslovně vládli s Ježíšem Kristem po tisíc let, budou velmi značně zklamáni poznáním, že pojem „milénium“ nemá žádný vztah k fyzickému času, ale namísto toho pojednává v obecnosti o postupné eliminaci typické lidské éry, jak je definována a popsána výše.

 

Konec typické lidské éry také znamená konec všech deformací a falzifikací pravého významu Svaté bible - pravého Slova Božího. Čím dříve a náležitěji budeme rozumět pravému významu a obsahu Slova Božího, tím dříve a rychleji se odstraní typická lidská éra se všemi jejími ošklivostmi a ohavnostmi a tím dříve se také na této Zemi a v životě každého ustanoví pozitivní stav nebes.

 

AMEN.“

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)