SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

(17)

 

Doplnění 16

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 115 – 124, Doplnění 16.

 

Dne 23. října 1993 během mého formálního, jakož i neformálního niterného stavu, v rozpoložení intuitivního rozlišování mi byla Milosrdenstvím a Štědrostí Pána Ježíše Krista předložena následující objasnění, rozpracování a vysvětlení, abychom jim porozuměli, uvažovali o nich, intuitivně je verifikovali a potvrdili - pokud tak učiníme pouze ze své vůle a volby bez jakéhokoli vnějšího nátlaku:

 

„V doplnění 15, které jste, Petře, obdrželi během svého pobytu u Marka v Koloradu ve dnech 9., 10. a 11. října 1993, se sděluje, že určité ideje tohoto doplňku jsou nekonkrétní a zahalené. Bylo též naznačeno, že je tvou povinností, misí, odpovědností a posláním si s pomocí přímého nadání, intuice a vstupu Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti do tvé mysli objasnit, vysvětlit a vyložit obsah tohoto doplnění, jakož i ostatních - jak minulých, tak i budoucích. Pak je představit všem, kdo jsou spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, aby je oni sami intuitivně verifikovali, potvrdili, zvážili a uvedli v život v individualizované a zosobněné formě, která je v souladu s jejich zvláštní a jedinečnou přirozeností, úrovní duchovního rozvoje a povahou jejich poslání, které mají přímo od Pána Ježíše Krista.

 

Než postoupíme dále ke speciálním záležitostem, nechť se objasní, že hlavní změnou ve formě těchto doplňků je od této chvíle to, že nic se již nikomu nebude předkládat ve formě návodů, instrukcí a návrhů, jak se má chovat, co má dělat a jak použít cokoli, co vyvstane z těchto doplnění. Je výhradní a absolutní odpovědností každého jednotlivce, který čte toto či jiné poselství, aby ze svého nitra s pomocí metody rozlišující intuice nalezl a stanovil, jaké jsou jeho osobní a individuální návody a metody k praktikování principů Nového zjevení a všech jeho doplnění. Každý jedinec je na základě prvotní dohody osobně odpovědný a zodpovědný přímo Pánu Ježíši Kristu. Namísto toho budou tato či všechna následující doplnění nabízet pouze vysvětlení, rozpracování a objasnění idejí, pojmů a obsahu Nového zjevení s jeho doplňky, jak bude třeba, když a jestliže bude třeba; a také tu budou pro zjevení nových informací, které do té chvíle nebyly k dispozici z prostého důvodu, že nebyl ještě čas nebo by to bylo předčasné, aby se zjevily na každé jednotlivé křižovatce životní cesty na planetě Nula.

 

Takže nyní se obrátíme ke třem záležitostem pocházejícím z doplnění ze dne 9. - 11. října.

 

(A)

První věc se týká definování metod a praktik. Co to vlastně jsou metody a praktiky a co vytváří jejich obsah a význam ?

 

Existuje obecné chápání těchto pojmů a existuje i jejich zvláštní a podrobné vysvětlení. V obecném smyslu jsou všechny metody a praktiky tím, co se očekává od lidí ve smyslu toho, jak smýšlejí, cítí, jak se chovají, vytvářejí vztahy, fungují a projevují se v každodenním životě. Každý je na své cestě individuálním životem situován do určitých pravidel, předpisů a očekávání, která jsou určena buď rozličnými zákonnými či společenskými požadavky, či zvláštními znaky nějakého společenstva nebo oblasti. Tyto požadavky do posledního detailu diktují jedinci způsob jeho života a všechny jeho aspekty. Očekává se, že se s těmito požadavky a očekáváními ztotožní. Neučiní-li tak, stává se takříkajíc vyvrhelem.

 

Na druhé straně tu máme jistá zvláštní seskupení metod a praktik, které lze rozdělit do čtyř kategorií:

 

(1)

Nejběžnější metody a praktiky lze shledat ve všech tradicích, zvycích a zvláštních kulturách, které diktují způsob života každé zvláštní společnosti či národa. Všechny tradice, zvyky a kulturní návyky jsou v zásadě ustanoveny za tím účelem, aby se neustále udržoval status quo a přežíval zvláštní životní styl, vynucený požadavky jedinečnosti každého zvláštního národa či jen oblasti v rámci tohoto národa. Následkem tohoto udržování je důsledná neohebnost, tuhost a neochota něco změnit či postoupit vpřed k nějakému odlišnému způsobu a stylu života. Lpění na tomto typu života ustanovuje bytí v negativním stavu. Není-li kdo ochoten odvrhnout tento stagnující životní způsob, je mu souzeno zůstat otrokem svých vlastních tradic, zvyků a kultur. V tom případě odmítá svou vlastní svobodu a nezávislost. Výsledkem toho je rozpoložen(, které mu nedovoluje dělat rozhodnutí z vlastní svobodné vůle a volby. Nerozhoduje se z pozice vlastní individuální jedinečnosti, ale namísto toho z pozice běžně přijímaného zakládání si na příslušných tradicích, zvycích a kulturách. Takže se žije životem stagnujícího shromažďování a hromadění, které se udržuje neohebností, tuhostí a pevností toho, jak kdo přijímá svůj životní způsob v souladu s požadavky veškerých pravidel a očekáváni jemu příslušné společnosti.

 

(2)

Jiné nejběžnější metody a praktiky jsou obsaženy ve všech náboženských, duchovních a kultovních doktrínách, dogmatech, rituálech, předpisech a požadavcích, které jsou vnucovány jejich následovníkům a jejichž praktikování se požaduje a udržuje do nekonečna bez toho, že by se povolilo, aby mohly nastat či se odehrát nějaké změny či modifikace. Ohromné nebezpečí v následování těchto stagnujících pravidel a rituálů spočívá ve faktu, že se to „děje ve jménu Božím“, jehož autorita je neoddiskutovatelná, neměnitelná a nezměnitelná, a kdykoliv se nenásledují či nesetrvává se u nich, hrozí věčné zatracení. Nejohavnějším zločinem, který neustále páchají všechna náboženství na planetě Nula zvlášť a v zóně vymístění obecně, je to, že nanejvýš pevně a zoufale lpějí na ideách, pojetích či výrocích, které pocházejí z doby před mnoha sty či dokonce tisíci lety, aniž by se jakkoli dovolovalo jakékoli odchýlení. Tím, že tak činí, naznačují, že Bůh není schopen přijít s něčím novým a cokoli dávno stanovil, je platné na všechny časy a přesně tak, jak to stanovil, a tak tomu bude navěky a jakékoli změny v tomto ohledu nejsou jakkoli možné. Takový nárok se rovná vzdorování Bohu a činí Ho neschopným, nezáživným, neproduktivním a netvůrčím. Takové pojetí přirozenosti Boží ustanovuje život negativního stavu. Takže všechna současně existující náboženství, a to bez jakékoli výjimky či výluky (včetně vyznavačů Swedenborgova učení ve všech jejich existujících větvích), neslouží pravému Bohu, ale tím, že pevně lpí na všech dogmatech, doktrínách a obřadech (vyvinutých a založených před stovkami či tisíci lety) svých příslušných náboženství, kultů či čehokoli, co vám zde v tomto ohledu tak bují, ve skutečnosti slouží negativnímu stavu. Nedovolí-li v tomto či jiném ohledu jakékoli změny či doplnění novými údaji, přispívají velmi mocně a významně k udržování života negativního stavu.

 

(3)

Specifičnost tohoto bodu metod a praktik se vztahuje k obecně ustanoveným pravidlům a návodům lidských systémů zákonů a z nich vyplývajících nakupení zákonů, které diktují, co je a co není dovoleno v rámci každého národa či společenství. Když si určíte a ustanovíte takové zákony a pravidla života a lidského chování, automaticky se omezujete ve svém expresivním či impresivním projevu a chování. Důvod k tomu lze nalézt ve faktu, že jestliže se odchylujete .jakýmkoli způsobem od těchto pravidel, porušujte ustanovené kodexy. A výsledkem toho,je potrestání a ochuzení vlastní svobody. Problémem s těmito typy zákonů a pravidel je, že mají sklon setrvávat v knihách po staletí a zabírá to nezměřitelné úsilí a mnoho času, než se v nich učiní jakékoli změny či modifikace, aby se přizpůsobily požadavkům progresivního směřování v lidském rozvoji; to jest, řekněme, že odlišná doba si vyžaduje odlišné chápání a způsob použití těchto zákonů a pravidel. V progresivním způsobu života se takové zákony a pravidla stanou zastaralými velmi rychle. Zabere to ohromné množství úsilí a času, aby se změnila. A nejen to, ale problémem je též, že v době, v jaké se tato změna uskutečňuje, uběhne tolik času, že prováděné změny a modifikace se stávají ve chvíli svého uskutečnění taktéž obsoletními a neodpovídajícími novým poměrům. Takto se problémy zavile udržují v životě negativního stavu. A ačkoliv jsou takové zákony a pravidla nutné ve společnosti, která je ovládána principy džungle negativního stavu, problémem je to, že se velmi brzy stávají zpátečnickými a brzdícími, nesloužícími již svému původnímu účelu. Bez neustálých změn a modifikací, to jest bez jakýchkoli doplnění novými údaji, aby se přizpůsobily požadavkům každé jednotlivé doby na časové linii životní cesty, se stávají tyto zákony tak zkaženými, že začínají sloužit účelu přesně opačnému k tomu, pro který byly zpočátku ustanoveny. Tím, že se tak působí, či že se takovými stávají, slouží velmi pěkně udržování života negativního stavu.

 

(4)

Věc metod a praktik se vztahuje k osobním a individuálním záležitostem. Hlavní aspekt této věci se v tomto ohledu vztahuje k osobním návykům a rituálům, k jejichž ustanovení má každá individualita sklon. Je tendencí dělat věci stále a stále znovu přesně stejným způsobem. Je tu sklon být spojen s jistými věcmi, objekty, tretkami, mazlíčky a podobnými jsoucny a uvyknout na ně do té míry, že není žádné touhy, přání či ochoty cokoli v tomto ohledu změnit. Takový postoj potlačuje vlastní tvůrčí rozvoj a projev vlastního tvůrčího úsilí tím, že se zoufale Ipí na tom, co je dobře zavedeno, zdánlivě pohodlné a důvěrně známé. Ustanoví-li se takový životní styl, jeden se naplní hrůzou, když se vyžadují či jsou nutné jakékoli změny či úpravy. Někteří lidé mohou v tomto ohledu jít tak daleko, že mohou vážně duševně onemocnět, jsou-li konfrontováni s nutností změny a pozměnění jejich dobře založeného životního stylu, kterému tak význačně uvykli. Jinými slovy si v tomto ohledu navykli na své metody a praktiky. Jakmile se stanete na něco navyklými či uvyklými, stáváte se toho otroky. A to odnímá jakoukoli touhu nebo přání anebo ochotu se tvořivě vyvíjet a měnit kdekoli, kdy je to třeba. V tahovém případě se jeden stává plně oddaným, otrokem negativního stavu, vzdávajícím se v jeho prospěch zcela své svobody volby a projevu.

 

Podíváte-li se pečlivě na všechna tato seskupení metod a praktik, jakož i na všechno ostatní zde zmíněné (je duchovní povinností každého z vás, kdo je spojen s Novým zjevením, aby ze svého nitra objevil, jaké jiné zvláštní a osobní metody a praktiky pěstuje a uskutečňuje ve svém osobním životě, a aby je dle toho následně upravil, změnil, nahradil anebo doplnil), zcela zřejmě shledáte, že jejich hlavní charakteristikou je to, že jsou všechny vnuceny z vnějšku. Řeklo by se tedy, že jsou vnucené z vnějšku a nepocházejí z vnitřního či niterného uznání skrze intuici, zdali je něco tak, či jinak. Takže diktáty zevních nátlaků jsou považované za platné za všech dob a okolností, majíce stále stejné univerzální použití pro všechna individua bez jakéhokoli ohledu na jedinečnost a zvláštnost přirozenosti každé osoby a její role, pozice, totožnosti a jejího osudu. Takto působí negativní stav.

 

Jedním z hlavních a význačných důvodů toho, proč se v doplňcích Nového zjevení Pána Ježíše Krista tak velmi zdůrazňuje, že POSUN odehrávající se od skupiny směrem k jednotlivci a od běžně zavedených metod a praktik použitelných všeobecně u každého k individuálním a jedinečným přístupům a návodům, které jsou použitelné jednomu jedinci, je ten, že život negativního stavu je životem skupin a mas. Čím větší je počet lidí ve skupině, tím se negativní stav stává mocnějším. To je obzvlášť pravdou, jsou-li takové skupiny ovládány dobře zavedenými a dobře ustanovenými metodami a praktikami, které podléhají jejich funkci a činnosti. V okamžiku, kdy se taková všeobecná pravidla ustanoví, všichni členové této skupiny se okamžitě stávají cílem negativního stavu. Velmi brzy poté jsou všichni zkaženi negativním stavem - sloužíce jeho účelu a cílům. V pozitivním stavu ­na straně druhé - se klade důraz vždy na jednotlivce a jeho jedinečné nadání, prezentaci a projev z nitra při intuitivním rozlišování toho, co je a není správné a náležité, při neustálém vnímání - skrze toto osobní a jedinečné intuitivní rozlišování - potřeby změn, modifikací a doplňování v rámci vlastního způsobu a praktikování životního stylu bez jakýchkoli stagnací, kdykoli je to nutné a včasně - takříkajíc bez toho, aby se uvízlo v bahně jedněch metod a praktik, které byly náležité a správné do té doby, ale které nejsou již udržitelné v nadcházejícím způsobu duchovní progrese života, Že tito jedinci v pozitivním stavu následně sdílejí tyto své jedinečné dispozice mezi sebou navzájem, takže přispívají svou jedinečnou dávkou všem ostatním, je zcela jiná věc.

 

Negativní stav šílí, když vnímá, že jakákoli jednotlivá individualita již není pod vlivem předešlých metod a praktik či skupinového hnutí, protože je zcela neschopen si představit, co se děje a jak učinit takového jedince terčem svého vlivu a své zkaženosti.

 

(Tyto důležité informace potvrzuji svými zkušenostmi při vlastním působením a šíření informací kontaktů s Vesmírnými přáteli a Stvořitelem Prvotním – sám jsem individuálním, nevázaným na skupinu, a skutečně tehdy negativní stav má omezenější možnost působení, naopak pozoroval jsem asi 10 skupin, které fungovaly asi 3 -10 měsíců a byly zcela zlikvidovány negativním stavem – poznámka zpracovatele na internet  www.universe-people.cz , Ivo A. Bendy, 18.4.2001.)

 

Z toho plyne zřejmý fakt, že od této chvíle je jediným způsobem, jak je možné být osvobozen od jakéhokoli vlivu negativního stavu či od jakékoliv moci, kterou by negativní stav mohl vykonávat na jakéhokoli jedince, individualizace vlastních metod a praktik s neustálými modifikacemi, změnami a doplněními v jejich procesu a užívání prostřednictvím vstupu z vlastního nitra intuitivním rozlišováním - z přítomnosti Pána Ježíše Krista v této intuici (slabý tichý hlas v tvém nitru !). Proto v tomto jednotlivém doplnění a ve všech ostatních, která by mohla následovat, již nenajdete nějaké směrnice či rady, jak máte žít svůj život a jak postupovat ve svém každodenním žití a svých záležitostech. To se stává záležitostí nejvyšší bezpečnosti a ochrany před nákazou a vlivem negativního stavu.

 

Vidíte, že negativní stav je neschopen učinit svým terčem jedince, který se spoléhá na svou intuici. Důvod lze nalézt v prostém a zřejmém faktu, uvedeném mnohokrát před tím, že vaše intuice je přímým nadělením Pána Ježíše Krista ve vás. A proto je přítomnost Pána Ježíše Krista ve vaší intuici nanejvýš přímá a mocná. Myslíte si, že je negativní stav schopen zvýšit útoky proti přítomnosti Pána Ježíše Krista ?  Taková snaha by vedla k okamžité anihilaci každého, kdo by se jen vzdáleně pokusil učinit takovou bláznivou věc.

 

(B)

Druhý pojem, který potřebuje objasnění a více propracované vysvětlení, je pojem užitý několikrát v Doplňku 15, a tím je důvěrná známost. V tomto poselství se uvádí, že lidští tvorové mají nebezpečný sklon lpět na tom, co je jim důvěrně známé. Co ustanovuje tuto důvěrnou známost ve vašem lidském životě ?  Jak lze pojem důvěrně známého definovat a vysvětlit, abyste přesně znali, čeho si máte v tomto ohledu být vědomi ?

 

Tento pojem je v zásadě spojen s výše uvedeným vysvětlením ohledně metod a praktik. Dobře zavedené metody a praktiky, které se staly životním stylem jakéhokoli individua, se celkem vzato stávají něčím velmi familiárním a zdánlivě bezpečným a jistým. Takové jsou všechny návyky a zautomatizované a ritualizované způsoby chování, jednání, myšlení, cítění, vztahů a podobné elementy. Takže tyto věci se lidem stávají opěrnými body důvěrně známého.

 

Je tu ale jiný bod v pojetí důvěrně známého. Vztahuje se k něčemu, co bylo původně vloženo do lidských genů pseudotvůrci. Má to vztah k tomu, jak jsou lidé uzpůsobeni vnímat realitu svého jsoucna a bytí a taktéž, jsoucna a bytí obecně. Zakládajíce na tomto uzpůsobení je pro ně jedinou věcí, která je skutečnou, a tudíž důvěrně známou, to, co vnímají svými vnějšími senzorickými orgány. Nejsou si vědomi skutečnosti, že jejich senzorické orgány byly původně pozměněny tak, aby jim poskytovaly nesprávné vjemy světa kolem nich, jakož i jich samotných. Zároveň byli uzpůsobeni tak, aby se spoléhali jen na to, čím jsou napájeni z vnějšku své mysli, to jest z něčeho, co je mimo nich, co se odlišuje od jejich osobních vstupů. Vstupující údaje o všem přicházejí vždy z jejich vnějšku. Při jejich rozvoji a založení vnímání je jim cokoli přicházející z vnějšku, či, jinými slovy, cokoli mohou slyšet svýma ušima, vidět očima, ochutnat svými chuťovými pohárky, vnímat svým dotykem atd., důvěrně známé a pro ně pohodlné. Cokoli jiné, mimo jejich způsob vnímání, je velmi neznámé a nepohodlné.

 

To je typický způsob života v negativním stavu a života lidí. Skutečností této situace je to, že takzvaná familiarita, na níž tak lidé Ipí, je fakticky nereálná - vzhledem k obecné definici života i lidského života speciálně. Zároveň to, co lidé pociťují jako důvěrně známé a pohodlné, ve skutečném jsoucnu a bytí buď vůbec neexistuje, nebo je to pokroucením a karikaturou pravé reality jen velmi málo se jí podobající či ji odrážející. Na druhé straně mince je fakt, že povaha této familiárnosti nemá svůj vlastní původní život, ale je vstupem idejí někoho jiného, idejí, které ve své podstatě a formě nevznikly v lidském životě nebo na planetě Nula. Jinými slovy: Realita je za scénou, ne na scéně. Aby se to tedy zopakovalo: Co lidé vnímají jako realitu, není pravá skutečnost, ale realitou je to, co je za jimi považovanou skutečností, či to, co způsobuje, že jejich skutečnost se jeví jako realita.

 

Avšak to, co je za jimi považovanou skutečností, je lidem naprosto cizí, a tudíž se tomu za každou cenu vyhýbají, lpíce namísto toho na tom, co je nereálné a je jen povrchní a přechodnou pseudorealitou, kvůli faktu, že je jim to důvěrně známé, potvrzované jejich způsobem vnímání prostřednictvím senzorických orgánů. A cokoli, co je s tím v protikladu, protiřečí tomu či to zpochybňuje, to vše je jim velmi nepohodlné a cizí, takže mají soustavný sklon to přehlížet či se tomu vyhýbat.

 

Vzhledem k tomu mají lidé nesprávný sklon nebrat v úvahu nic, co přichází z jejich nitra či z nich. Většina z nich dokonce popírá, že takové nitro existuje. Niternosti neboli niterný stav je něčím, co je jim značně cizí. Je-li to nefamiliární, pak je to nebezpečné, nepohodlné a není to nutné. Takže past negativního stavu je nastavena a většina z nich do ní padne velmi snadno, „pohodlně“ stagnujíc ve vlastní nereálné familiárnosti, považované jimi za jedinou skutečnost, kterou jsou ochotni přijmout, ve které chtějí být a se kterou chtějí zacházet.

 

Aby se vyhnulo této pasti, doporučilo se vám, abyste si přivykali pohlížet za scénu, za všechny tyto metody a praktiky a nad tuto pseudorealitu typického lidského vnímání. To znamená uznat a přijmout skutečnost, že je tu VÍCE než to, co se právě odehrává na scéně lidského života. A že vše na této scéně má hlubší, niternější smysl a účel; a že nic se neodehrává bez zvláštního souhlasu a přípravy za účelem dosažení něčeho, co má multiverzální význam a slouží to v nejzazším smyslu prospěchu z poučení z velmi důležité lekce všem ve Stvoření a z odjinud, jakož i z jindy. Znamená to též, a to je nejdůležitější, cvičit se v pohlížení dovnitř a vyhledávat všechny odpovědi na své životní otázky ve stavu a ze stavu vlastních niterností, a tak se do značné míry vyhýbat jakýmkoli a všem nátlakům negativního stavu, jakož i jakýmkoli jiným.

 

Jak si vzpomínáte z doplnění ze dne 9. - 11. října, je vše na planetě Nula uvaleno z vnějšku. Avšak na toto sdělení lze pohlížet následovně: Jsou uvalení způsobená negativním stavem a jsou některá jiná, která jsou dána povahou světa, v němž žijete. Všechny nátlaky negativního stavu existují za účelem, aby se někdo, kdo se nachází v jeho těsné blízkosti či je s ním ve styku, učinil otrokem či agentem jeho pseudoživota. Na straně druhé vyžaduje povaha života na planetě Nula, aby se proces poučeni odehrál především s pomoci vloženého z vnějšku - to jest, jak se říká z vnějšku dovnitř. Kvůli tomuto uspořádání se i pozitivní stav přizpůsobil této situaci a předkládá lidem poučení způsobem ukládání z vnějšku - v tomto případě pomocí psaného slova či rad od někoho jiného. Této situaci pozitivních aspektů poznávání těmito jednotlivými způsoby vkládání z vnějšku se lze vyhnout s pomocí vaší schopnosti vcházet dovnitř a potvrzovat, ověřovat, zjišťovat intuicí, stvrzovat atd. vše, co se vám předkládá jakýmkoli vnějším nátlakem, zdali tomu je tak, či nikoliv. Je-li tomu tak, přijmete to, zvnitřníte a učiníte integrální součástí vlastního života. Když to odmítnete, nemůže to mít nad vámi žádným způsobem žádnou moc. V tomto případě jste zabezpečeni a zajištěni poznáním, že konáte něco, co se nachází mimo metody a praktiky vnějších obřadů vnějšího světa a rozpoložení.

 

Při pohledu na výše uvedená fakta je otázkou, zdali je ve vašem životě vůbec něco, co by negativní stav nebyl s to zkazit a co by se nemohlo stát jeho terčem. Jsou některé faktory, které jsou negativnímu stavu nepřístupné a nemůže si je jakkoli podřídit.

 

(1)

První se vztahuje ke stavu a procesu niterného vcházení nebo bytí či setrvávání - uvnitř sebe sama navždy. To jest, jak se říká, pohlížet na vše z nitra ven - jak Pán Ježíš Kristus učí ve všech knihách Svého Nového zjevení a ve všech jeho doplňcích. Být ve stavu niternosti znamená být v přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů své duchovní rodiny, jakož i všech členů pozitivního stavu, kteří jsou s vámi na základě dohody spojeni. Být neustále a stále v přítomnosti Pána Ježíše Krista znamená vyloučení čehokoli a všeho vnuceného negativním stavem. Ale také to znamená neustálé a stálé individuální potvrzování, ověřování a dosvědčování všeho, co ukládá stav pozitivní (Nové zjevení Pána Ježíše Krista a všechna jeho doplnění, což k vám přichází z vnějšku ve formě slov a písemného materiálu) přímo a od Pána Ježíše Krista skrze vaši intuici. Jak víte, je stav intuice jak velmi osobní a individuální, tak je i středem vašeho nitra. Aby se znovu zopakovalo; Je to místo ve středu vašeho nitra, kde je přítomen Pán Ježíš Kristus s Jeho/Její pravou multiverzální skutečností. Negativní stav nemůže takový stav a takové rozpoložení jakkoli ovlivňovat. Nemohou se stát terčem. A je to tak proto, že je tu multiverzální zákon a výsada, které vám dovoluji být v neustálém spojení a společenství s Pánem Ježíšem Kristem ve vás (význam Poslední večeře). Tato výsada nemůže být nikdy nikomu odňata. Aby se však této přítomnosti dosáhlo, je nutno ji z vlastní svobodné vůle a volby vyvolat. Na druhé straně je proces niterného vcházení a setrvávání něčím, co je neznámé, a tudíž většině lidských tvorů nepohodlné. Ve většině případů se tomu vyhýbají. Proto se nemůže stát terčem negativního stavu.

 

(2)

Druhá situace se v tomto ohledu vztahuje k úplné verzi Nové modlitby Pána Ježíše Krista. Každé slovo této modlitby obsahuje multiverzální duchovní souvztažnost, jejíž vyvolání poskytuje velmi mocný a účinný štít proti úkladům negativního stavu. Jak Pán Ježíš Kristus ve Svém Novém zjevení uvádí, je Jeho/Její přítomnost v Jeho/Její Nové přirozenosti nanejvýš intenzívní. Toto sdělení je však pravdivé pod jednou podmínkou: Že pronášení této modlitby se nestane rituálem, rutinou a neztratí ve svém procesu svůj smysl a význam. Jestliže nevidíte či nevnímáte za slovy této modlitby multiverzálně mnohonásobnou duchovní souvztažnost a jestliže se nesoustředíte na význam slov, která obsahuje, pak se i může stát, že ji negativní stav zkazí a podřídí si ji.

 

(3)

Třetím stavem - bezpečným před negativním stavem, jestliže se k němu přistupuje s pozitivním a dobrým úmyslem, kvůli principu - je vaše zviditelňování, představování či myšlení si toho, že se nacházíte v bílém světle Pána Ježíše Krista, které pochází z Jeho/Její Nové přirozenosti a které se do vás promítá či do vás vlévá z Jeho/Její Absolutní nepodmíněné lásky, Moudrosti, Milosrdnosti a Opuštění. Ale aby to působilo, je nutné, aby každý, kdo k tomuto faktoru přistupuje, uznal a přijal fakt, že taková Nepodmíněná absolutní láska, Moudrost, Milost a Odpuštění Pána Ježíše Krista jistě existuje, a následně ukázal ochotu ji vyvolat, přijmout a zapojit do svého vlastního života. A opět nic z celkové moci negativního stavu v jeho souhrnu a vzato dohromady nemůže prostoupit, nebo odejmout anebo si podřídit tento typ Božské lásky, Moudrosti, Milosti a Odpuštění Pána Ježíše Krista, aby jej zničil. To obzvlášť platí, jestliže je někdo přivolává z pozice vlastní svobodné vůle a volby, ze svého niterného stavu, kvůli principu, neboť konat takto je správné.

 

(4)

Čtvrtým stavem, který si negativní stav nemůže podřídit, je - pokud se dělá s řádným záměrem a kvůli správným důvodům - pravidelné denní čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista a všech jeho doplňků. Kdyby se však toto čtení mělo dělat pro jakýkoli jiný důvod než kvůli prohlubování vlastního poznání, chápání a praktikování všech principů Slova Pána Ježíše Krista, jak je zaznamenává Nové zjevení, a pro podporu rozvoje vlastní intuice, skrze kterou se verifikuje Pravda Nového zjevení osobně pro sebe sama, pak v takovém případě by tuto metodu mohl negativní stav pokazit ovládnout. V tomto případě bude vaše chápání toho, co je psáno v Novém zjevení a jeho průběžných doplňcích, zkreslené, nevhodné a bude sloužit vašemu duchovnímu poklesu. Jak si pamatujete z Doplňku 15, nesprávné chápání Nového zjevení a Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a zkreslený náhled na tyto činitele z vás činí terč negativního stavu více, než je tomu u těch, co jsou v nejnižších z nejnižších pekel.

 

Ale u čtení Nového zjevení a jeho pokračujících doplňků - pokud se k tomu přistupuje se správným záměrem a ze správných důvodů - tu máme další bod. Jak víte, Nové zjevení obsahuje jisté informace, které jsou velmi včasné. Ale taktéž se přizpůsobuje svým obsahem a informacemi, které poskytuje, potřebám té které jednotlivé doby ve zde-a-nyní. Znamená to tedy, že každé nové čtení Nového zjevení a jeho doplňků vyvolá v každém čtenáři něco, co doposud nebylo k dispozici v době předešlého čtení z prostého důvodu, že nepřišel ještě čas, aby bylo vhodné to poznat či si to na základů čtení vydedukovat. A zároveň se tímto faktorem pomáhá čtenáři v dalším rozvoji jeho vlastní intuice, porozumění a míry pochopení všeho, co se vztahuje k obsahu Nového zjevení a všech jeho doplnění, jakož i k životu obecně a lidskému životu zvlášť. Takže v každé době vytváří odlišnou, hlubší a účinnější úroveň osobní a individuální intuice, která pak uvádí čtenáře blíže k Pánu Ježíši Kristu v Jeho/Její Nové přirozenosti a k Jeho/Jejímu pozitivnímu stavu a všem jeho členům. Kvůli této skutečnosti se tento proces nemůže podřídit negativnímu stavu. Kvůli faktu, že tento faktor se praktikuje za účelem dalšího rozvoje vaší intuice, vašeho poznání a chápání Slova Pána Ježíše Krista, a tak se vám umožňuje rozvoj lepšího a více osobního vztahu s Pánem Ježíšem Kristem v Jeho/Její Nové přirozenosti, může se uvedený přístup bezpečně považovat za probíhající mimo obvyklé metody a praktiky.

 

Důvodem, proč tedy nelze tyto shora popsané faktory podřídit negativnímu stavu, je to, že jdou za metody a praktiky a neodvozují se ze zevních věcí, kde mají metody a praktiky původ. Všimněte si prosím, že tyto faktory jsou ze stavu i ve stavu niterností a stavem niterností čili stavem niterným. Vcházení do vašeho nitra je odchodem od zevnějšností, a tedy z negativního stavu. Jak by se toto mohlo podřídit negativnímu stavu ?  Vyřčením kompletní verze Modlitby Pána Ježíše Krista a čtením Jeho/Jejího Nového zjevení a všech jeho doplnění se shora uvedeným záměrem a účelem se uvádíte do stavu niterností a to, když jste v tomto stavu, vás spojuje s různými okruhy Stvoření v pozitivním stavu a umožňuje přítomnost Pána Ježíše Krista ve vás. Jak by takový proces mohl být podřízen negativnímu stavu ?  Být ponořen v bílém světle Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a skrze to v Jeho/Její Absolutní nepodmíněné Božské lásce, Moudrosti, Milosrdnosti a Odpuštění znamená být přímo pod ochrannými křídly Pána Ježíše Krista. Existuje v celém multivesmíru nějaká síla, která by vám mohla zabránit, abyste obdrželi tyto nanejvýš vybrané atributy Absolutní nové přirozenosti Pána Ježíše Krista ?  Taková myšlenka, stav či kondice jsou byt' i vzdáleně nemyslitelné.

 

(C)

A třetím bodem, který dnes potřebuje vysvětlení, je to, co se vztahuje ke sdělení v Doplňku 15 a které naznačuje, že každý na planetě Nula, celkem vzato každý, je zde na základě osobní a individuální dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Toto sdělení se vztahuje k záležitosti, o které se Pán Ježíš Kristus mnohokrát zmiňuje v knihách Nového zjevení a která se znovu potvrzuje v Doplňku 15, že negativní stav je experiment. Co to znamená experiment ?

 

Pohlížíte-li na pojetí toho, co experiment znamená v typicky vědeckém chápání tohoto pojmu, postřehnete následující fakta:

 

(1)

Především je tu otázka či hypotéza. Jak si vzpomínáte, otázkou v tomto případě bylo: Je život možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejich pravých duchovních principů ?  A je-li možný, jaký život by to byl a jak by se srovnával se životem, který vychází z Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích pravých duchovních principů ? 

 

(2)

Druhým krokem v tomto procesu je ustanovení velmi podrobných a zvláštních podmínek, za nichž se tato hypotéza vyzkouší tím nanejvýš spolehlivým, platným a dopady majícím způsobem. Za tím účelem do nejmenšího detailu definujete to, jak se takový pokus provede. Vyhledáte dobrovolníky, kteří souhlasí s účastí v tomto experimentu. Každému takovému dobrovolníkovi přiřadíte velmi podrobnou, jedinečnou a zvláštní roli, formu chování, identitu, osudovou náplň, mysl, osobnost atd. a to, co má dělat a čím má být a jak to má dělat a jak má být. Jestliže takový dobrovolník souhlasí s tímto zvláštním pověřením, zahrnete ho do experimentu s tím, že se chápe, že tento pokus bude především pokračovat pouze a jen do té doby, než se testovaná hypotéza či otázka plně, spolehlivě a platně zodpoví ke spokojenosti všech - což znamená do té doby, než se získá plné poučení a stane se integrální součástí mysli všech; a za druhé všechny dobrovolníky odměníte tím, že budou vyvedeni ven z okolností tohoto pokusu a umístíte je zpět tam, kam patří - do pozitivního stavu. Jestliže dobrovolník nějakou náhodou nesouhlasí s tímto experimentem, či se pro něj shledává nevhodným, z tohoto procesu ho vyloučíte.

 

Z tohoto popisu můžete nyní získat lepší pochopení toho, proč se v Doplňku 15 naznačuje, že prakticky každý se na planetě Nula a v zóně vymístění nachází na základě dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem, a proč je každý tak, či onak spojen s Novým zjevením, skrze něž Pán Ježíš Kristus zjevuje všechny tyto záležitosti, a proč je každý takový, jaký je. Takže jak můžete vidět, jelikož je negativní stav fakticky experimentem na multiverzální úrovni, dle pravidel platného a spolehlivého pokusu musí proběhnout od začátku do konce. To jasně naznačuje, že měl jak svůj počátek v době, kdy byl aktivován negativní stav a uveden do procesu stávání se tím, čím je, tak bude mít i svůj konec - z prostého důvodu, že každý pokus je doveden ke svým důsledkům, aby nastalo poučení a přineslo požadované plody. Jinak by nic nedávalo smysl. Tato vysvětlení vám též umožňuje pochopit, proč nikdo nikdy nemůže být zatracen či odsouzen na věčnost pobývat v peklech či negativním stavu, jak byste měli věřit dle bláznivých náboženství na planetě Nula a v zóně vymístění.

 

Takže na základě souhlasu s účastí v tomto pokusu v jakékoli roli, přirozenosti či identitě, jedinec také zcela a plně souhlasil, že bude spasen z jakýchkoli protivných důsledků tohoto experimentu. Jinými slovy bylo každému slíbeno, že na konci pokusu se vrátí na své právoplatné místo - do pozitivního stavu, který bude aktivován ve své plné a úplné kondici v době ukončení tohoto experimentu - jak se popisuje v kapitole osmnácté Nového zjevení Pána Ježíše Krista. A to je prozatím vše.“

 

 

(18)

 

Doplnění 17

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 125 – 136, Doplnění 17.

 

Dne 4. listopadu 1993 a několik dní před tím se během mého niterného stavu odehrávala následující diskuse mezi mnou a Pánem Ježíšem Kristem za přítomnosti všech členů pozitivního stavu se mnou spojených, jakož i všech členů mé pravé duchovní rodiny. Předmět diskuse byl mnohoúrovňový. Týkal se obsahu a idejí vyjádřených v Doplňku 15. Byl jsem Pánem Ježíšem Kristem zpraven, abych sdílel tento rozhovor se všemi z vás, kteří ze svobodné vůle a volby požádali, aby byli zahrnuti mezi ty, kdo budou dostávat doplnění novými údaji. Účel tohoto sdílení je dvojí. Jedním je, abyste dostali do povědomí to, co vyvstalo v procesu diskuse. Tímto účelem je, aby se vám objasnily a snad dostaly do pozornosti nějaké nové informace, které nebyly doposud k dispozici, které jsou ale nyní vhodné ke zjevení. Druhým účelem je vaše vlastní intuitivní ověření, prověření a potvrzení ­z vašeho vlastního niterného stavu - pravdivosti a autentičnosti těchto informací. Takže jde o toto:

 

„V procesu tvého mnohonásobného probírání Doplňku 15 ti přišlo na mysl několik otázek, jakož i pochyb, Petře. Hlavní zájem, který jsi vyjádřil, měl vztah ke sdělení, že každý, celkem vzato každý, je tu na planetě Nula na základě dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Takže když někdo kupříkladu svolil k tomu, že na planetě Nula zobrazí povahu, chování a životní styl vraha, nemá jiné východisko než být vrahem či nepopiratelným zločincem. Jak by v tomto případě mohla u kteréhokoli jedince vyvstat záležitost zavržení, odsouzení, spravedlnosti, odpovědnosti a skládání účtů ?

 

Než se tato otázka zodpoví k tvé spokojenosti, jakož i ke spokojenosti několika jiných vyznavačů a čtenářů Nového zjevení a jeho doplňků, kteří ti, Petře, vyjádřili podobné starosti, ať se vám zjeví, jakož i připomene následující:

 

Jak víš, a bylo to uvedeno mnohokrát před tím, je planeta Nula jevištěm, na kterém se provádí experiment v negativním stavu. Tato situace spolu s okolnostmi na planetě Nula určují, komu a jakému druhu jsoucen je dovoleno se zúčastnit tohoto experimentu a žít na této planetě. Co musíš pochopit, a je to něco nové, Petře, je to, že se na jeviště života na planetě Nula promítá směsice rozličných elementů včetně kontrolní skupiny. Tyto elementy lze definovat následovně:

 

(1)

Všichni agenti pozitivního stavu, kteří se na základě dohody s Pánem Ježíšem Kristem dobrovolně účastní tohoto experimentu v každé jednotlivé době v průběhu celé historie této planety, byli pověřeni rozličnými rolemi, identitami a životními styly, které by mohly uvést příklad překlenovacích schopností či mechanismů - chcete-li to tak nazvat - u někoho, kdo je niterně pozitivní, ale musí fungovat a působit uprostřed negativního stavu. Ale nejen to, kde se vystavuje i NEBEZPEČÍ, že se na své cestě ztratí a nakazí se životním stylem negativního stavu - tedy se stane negativním.

 

(2)

Všichni vlastní lidští tvorové, kteří souhlasili - dle ideje souhlasu před svým aktuálním fyzickým zrozením, aby se stali typickými lidskými tvory, mají za účel uvést příklad svého prazvláštního životního stylu, který není ani stavu pozitivního, ani negativního, ale je vystaven oběma a směřuje oběma cestami v závislosti na niterné inklinaci každého jednotlivého lidského tvora. Co musíte ohledně vlastních lidských tvorů pochopit, je to, že jejich souhlas, aby se stali lidmi, určuje zvláštní životní styl, který má charakter otevřeného konce. Rozdíl mezi vlastními lidskými tvory a například agenty pozitivního stavu, kteří sem přicházejí s velmi specifickou plnou mocí, rolí a přirozeností, spočívá ve faktu, že vlastní lidští tvorové mají trojí obvod ve svém obrazném počítačovém čipu. Dá se tedy říci, že vystavením se jak pozitivnímu, tak negativnímu stavu se lidem poskytuje svobodná možnost se připojit na kteroukoli stranu, nebo, jak je tomu v některých případech, uvést příklad obou sklonů v rámci téhož jednotlivce. Řečeno jako paradox: Lidští tvorové se mohou podivným způsobem stát jak pozitivními, tak negativními zároveň.

 

Aby byl experiment platný, spolehlivý a schopný pojmout všechny elementy odpovědi na existenciální otázku o životě bez Boha a Jeho/Jejího pozitivního stavu, či s falešným bohem a falešnými duchovními principy, bylo nutné dovolit fabrikaci typických lidských tvorů, kteří by mohli v sobě projevovat všechna tři směřování najednou. Takže mezi vlastními lidskými tvory lze pojímat existenci těch, kteří projevují sklon především k pozitivnímu, či negativnímu stavu, ale taky těch, kdo projevují stejnou náklonnost k oběma stavům. Musíte pochopit, že u typických lidských tvorů byl jejich obrazný počítačový čip přeprogramován trojím způsobem. Takže každý lidský tvor má ve svých genech zakódovány všechny tři alternativy. Jakmile se nějaký lidský tvor objeví na planetě Nula, je vystaven různým situacím téměř náhodným způsobem, což umožňuje vyvolat tyto dispozice postupně, ale někdy i souběžně. Tento faktor naznačuje, že tito lidé se mohou stát pozitivními, nebo negativními, nebo zároveň obojím buď postupně, nebo souběžně v závislosti na vyvolávacím mechanismu. Tato situace lidem umožňuje velmi důležité demonstrování a uvedení příkladu - pro poučení všem - zvláštního životního stylu, který není ani zcela pozitivní, ani zcela negativní, ale nějak mezi tím, nebo může na druhé straně také zobrazovat životní styl, který je lidsky pozitivní, nebo lidsky negativní, či lidsky obojí zároveň.

 

Jak jste si povšimli, bylo shora zdůrazněno slovo „lidsky“. Ohledně lidských tvorů musíte pochopit, že jejich pozitivnost se jen velmi málo podobá pozitivnosti, jak se projevuje v samém pozitivním stavu. Totéž platí o lidské negativnosti. Není to přesné totéž jako negativita samotného negativního stavu. Třetí rozpoložení, které neexistuje nikde jinde a nikdy jindy, je typicky lidské ve smyslu toho, že jen vlastní lidští tvorové jsou schopni být současně v rámci jednoho individua jak lidsky pozitivní, tak i lidsky negativní. Taková lidská kondice dovoluje náležitě zobrazit důsledky a následky aktivace negativního stavu. Jak vidíte, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, je náležité, platné a spolehlivé zobrazení důsledků a následků aktivovaného negativního stavu možné jen a pouze s pomocí životního typu, který obsahují vlastní lidští tvorové. Proto bylo pseudotvůrcům poskytnuto povolení, aby postupovali ve fabrikaci lidstva. Ve skutečnosti, jak můžete vidět z tohoto tajemství, začíná proces aktivace negativního stavu a následná ilustrace důsledků a následků takové aktivace fabrikací lidských tvorů ustanovením typicky lidského životního stylu.

 

(3)

Třetí element tohoto pokusu představují agenti negativního stavu, kteří se vtělili na planetu Nula z různých pekel, čili byli zfabrikováni v peklech se specifickým záměrem a posláním inkarnace na planetě Nula. Tyto typy tvorů nejsou na této planetě se svolením, ale s dovolením Pána Ježíše Krista. Je jim dovoleno být na planete Nula za jediným účelem, aby zviklali vlastní lidské tvory do negativního stavu či aby je učinili otroky či plnohodnotnými agenty negativního stavu. Dohoda mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem je zahrnuta v původní dohodě o provedení experimentu v negativním stavu. Každý, kdo byl zfabrikován za účelem toho, aby se stal agentem negativního stavu, byl na počátku dotázán dle ideje dotazování, zdali souhlasí s tím, aby se dobrovolně stal agentem negativního stavu s přesně určenou rolí, přirozeností a zaměřením. Jakmile se takový souhlas zajistí, takový agent postupuje ve svém jednotlivém životě dle procesu dovolení být takovým a chovat se tak za účelem ilustrace života typicky negativního stavu. Tento život je velmi odlišný jak od života v pozitivním stavu, tak také od typického života lidských tvorů.

 

(4)

Čtvrtým elementem pokusu je kontrolní skupina. Tato skupina představuje ty tvory, kteří jsou mimo jakoukoli shora uvedenou kategorii. Jak si pamatujete, bylo sděleno shora a v Doplňku 15, že celkem vzato každý je na této planetě dle dohody či dovolení (což je ve skutečnosti také dle dohody - vzhledem k výše uvedenému vysvětlení). Výraz „celkem vzato“ znamená převážnou většinu, ale ne výlučně každého. Takže, a to je něco nového, v celé lidské historii na planetě Nula až jedno procento celkové populace patřilo do této kategorie, která nezapadá do žádné ze shora uvedených. Jinými slovy nejsou tito tvorové na planetě Nula ani dle dohody, ani z přímého dovolení, ani dobrovolně, ale z pouhé nutnosti, aby se ilustrovalo něco, co není ani povahy pozitivního stavu, ani negativního stavu, ani typického lidského života. V uspořádání experimentu lze tuto kategorii považovat za kontrolní skupinu, s níž se srovnává vše ostatní. Máme tu takový životní styl, který by se nemohl přiklonit ani k pozitivnímu stavu, ani k negativnímu stavu, ani ke stavu lidských tvorů ?  Jaký je to život ?  Tyto lidi nelze považovat ani za pozitivuí, ani za negativní, ani za typické lidské tvory, ale za zcela neutrální ve všech ohledech. A zároveň je jim přidělena role pozorování a zaznamenávání všech tří typů života pro účely objektivního zhodnocení následků experimentu. Aby se získalo toto objektivní zhodnocení, je nutné na této planetě mít někoho, kdo by byl nejen zcela neutrální, ale kdo by nepocházel ze žádné z těchto shora uvedených kategorií. Jinak by se taková osoba mohla přiklánět ke kategorii, ke které by patřila. Za takových okolností by nebylo možné žádné objektivní a nestranné hodnoceni. Tato zvláštní stvoření vstoupila zároveň do svého jsoucna a bytí na základě paradoxní dohody nesouhlasit s ničím, jen s neutralitou, dokud experiment probíhá a dokud se úspěšně a účinně nezavrší. Jedině poté budou odměněni za své úsilí účastnit se této nezvyklé role, která se ale dá pochopit, tím, že budou zahrnuti do nového života pozitivního stavu.

 

Tento typ tvorů má dvě podkategorie. Na základě původní dohody mezi pseudotvůrci a Pánem Ježíšem Kristem (tehdy Bohem Nejvyšším) byl před tím, než se pseudotvůrci stali skutečně pseudotvůrci, stvořen jak Pánem Bohem Nejvyšším, tak i těmi, kdo mají být pseudotvůrci, zvláštní typ sentientních entit se zvláštním uzpůsobením, aby se staly neutrálními pozorovateli a záznamníky procesu aktivace negativního stavu, jakož i procesu ilustrace důsledků a následků této aktivace, z obou stran mince (symbolicky řečeno). A zároveň, aby byly kontrolní skupinou, s níž by se mohly srovnávat všechny ostatní životní styly, jakož i pro zobrazení životního stylu, který nespadá do žádné ze shora uvedených kategorií.

 

Aby se navždy zachovala tato neutralita čtvrté kategorie tvorů, nikdo na planetě Nula, jakož i v zóně vymístění a v celém Stvoření s výjimkou Pána Ježíše Krista od počátku až dokonce neví, kdo tato stvoření mezi vámi na planetě Nula jsou. Ale nejen to, ale i ona sama nemají vědomou znalost či ideu, že se nacházejí ve své neobvykle zvláštní roli a sudbě. Jedině za těchto podmínek lze zajistit jejich úplnou a ničím nekontaminovanou neutralitu.

 

(5)

A nakonec element pátý, který není ještě na planetě Nula plně aktivován, ačkoli je v procesu své plné aktivace, představují a zobrazují sami pseudotvůrci. Jejich pozice je zcela odlišná od všech kategorií uvedených výše. Jejich účelem je ilustrovat na planetě Nula životní styl těch, kdo vytvořili a aktivovali negativní stav ve všech jeho aspektech. Jak vidíte, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, je životní styl a způsob působení někoho, kdo je sám původcem a aktivátorem negativního stavu, zásadně odlišný od výše uvedených kategorií. Ve skutečnosti nemají vůbec nic společného. Aby negativní stav na planetě Nula řekl plně své ­to jest, jak by se řeklo, aby dosáhl svého plného pseudovítězství, je nutné, aby se úplná a všem dostupná přítomnost těch, kdo jej vytvořili a aktivovali, stala plně rozvinutou skutečností. Co máte v tomto ohledu chápat, je to, že úplné vítězství, čili pseudovítězství negativního stavu je možné jen a pouze tehdy, když by všech pět uvedených kategorií mělo příležitost zobrazit a uvést příklad své zvláštní party a role. Jakmile bude v tomto ohledu vše zobrazeno a k dispozici, tehdy budou agenti pozitivního stavu ODVOLÁNI z planety Nula a může nastat závěrečná fáze jsoucna a bytí negativního stavu. Tato fáze vyžaduje plnou přítomnost pseudotvůrců na planetě Nula - tedy i v jejich fyzické formě.

 

(Tomu odpovídá i informace od Vesmírných přátel, že zde budou pomáhat a ochraňovat lidi s pozitivním posláním TAK DLOUHO, dokud nebude jejich poslání splněno (ve smyslu celkového obsahu a účelu, nikoli ve smyslu, že každý agent pozitivního stavu jej splní). Pak bude následovat převibrování lidí se splněným pozitivním posláním, a to je řada variant,  ať už krajní formou – evakuací, anebo pravděpodobnější formou – přirozeným převibrováním s planetou Zemí ze 3. do 5. dimenze, což by proběhlo během 3-5 dní tmy a bez el. proudu (ani v bateriích), nebudou nutné zásoby čehokoliv, životní funkce budou zpomaleny – viz sdělení 1231 a 1276, „V. Rozhovory ...“ www.universe-people.cz  – pozn. zpracovatele Nového zjevení na internet, Ivo A. Benda).

 

A jak tedy lze - při pohledu na výše uvedená fakta - odpovědět na otázku odpovědnosti a skládání účtů ?  Jak mohou vstupovat záležitosti Soudu a Spravedlnosti a následné odplaty či odměny do tohoto podivného uspořádání ?

 

Aby se tato otázka zodpověděla, vraťme se na chvíli k metafoře počítačového čipu. Můžeme předpokládat, že existuje PĚT OBECNÝCH ČIPŮ navržených tak, aby vyhovovaly každé z pěti výše uvedených zvláštních kategorií, a je téměř NEKONEČNĚ MNOHO SPECIÁLNÍCH ČIPŮ v rámci každého z těchto pěti. Takže odlišný obecný čip s téměř nekonečným počtem svých speciálních čipů je určen pro agenty pozitivního stavu, negativního stavu, pro vlastní lidské tvory, neutrály a pseudotvůrce. V každém z těchto obecných čipů a v jejich individualizovaném počtu jsou zahrnuty různé úrovně programování.

 

(1)

Sama první úroveň programování obsahuje nevědomou informaci o tom, že program v každém jednotlivém čipu je jen dočasný a trvající potud, pokud se provádí specifické naprogramované poslání.

 

(2)

Druhá úroveň obsahuje souhlas přijmout každé dodatečné pověření na cestě životem na planetě Nula, které by bylo třeba, jestliže a kdykoliv by bylo třeba. Toto jednotlivé naprogramování poskytuje schopnost flexibility, přizpůsobení a adaptace vždy se měnícím požadavkům života v negativním stavu a na planetě Nula.

 

(3)

Třetí úroveň programování obsahuje mnoho možností a nástrojů působení, reakcí, akcí, chování, postojů, způsobů myšlení, cítění, chtění a voleb. Takže tato partikulární úroveň programování poskytuje každému jednotlivci téměř nekonečnou rozmanitost možných výběrů a reagování vzhledem ke každé jednotlivé situaci v jeho životě.

 

(4)

Čtvrtá úroveň programování obsahuje paměťový blok zabraňující, aby se pamatovalo, že cokoli takové povahy se předpokládalo a souhlasilo se s ním.

 

(5)

Pátá úroveň programování se vztahuje ke schopnosti každého volit a měnit se. Poskytuje jedinci možnost modifikovat vlastní pověření a změnit vlastní volbu v rámci dohody o tomto jednotlivém postavení. Znamená to například, že nemůžete změnit to, že jste přítomni na planetě Nula, dokud zde není ukončena trasa vašich povinností, ale můžete měnit svůj způsob působení a reagování v bytí na planetě Nula - ať by to bylo cokoliv.

 

(6)

Šestá úroveň programování obsahuje souhlas s tím, že přebíráte odpovědnost a budete skládat účty za vše, co s vaším souhlasem je a dělá se obecně i ve své postupné zvláštní manifestaci, aktualizaci a realizaci.

 

(7)

A sedmou úrovní programování je dohoda, že nebudete nikdy byť jen souhlasit s tím, abyste zůstali či byli negativními nadobro a navždy, a že na konci trasy vašich povinností ve vašem poslání na planetě Nula nebo obecně v negativním stavu, ať byste měli jakoukoli roli, pozici, povahu, inklinaci, identitu a osobnost a byť by se sledoval v tomto procesu jakýkoliv životní styl, nebudete mít žádnou touhu, žádost, potřebu, motivaci, intenci atd., abyste pokračovali v tomto jednotlivém životním stylu; a že budete souhlasit s návratem zpět do pozitivního stavu, ať je to jakkoli. V případě kontrolní skupiny je dodatečně naprogramován i souhlas s paradoxem toho, že se nesouhlasí s ničím, dokud neskončí experiment nebo dokud se pro každou jednotlivou individualitu v této kategorii nezavrší v tomto ohledu posloupnost jejích povinností.

 

A zároveň se v každém obecném i individuálním čipu nechá dostatek prostoru pro zvýšení úrovně, modifikace, změny anebo nahrazování, jak, kdykoli a jestliže je to třeba.

 

Z tohoto výkladu vyplývá odpověď na otázku odpovědnosti a skládání účtů. Mohou se rozlišovat nejrůznější aspekty této odpovědnosti a zodpovědnosti. Tyto aspekty se vztahují k rozmanitým úrovním struktury sentientní mysli, Stvoření obecně a zóny vymístění i planety Nula zvlášť.

 

(1)

Na základě těchto činitelů je každý jednotlivec v každé kategorii plně odpovědný a zodpovědný především za to, aby postupoval ve svém poslání, jak souhlasil nesouhlasit (v případě neutrálů), a za druhé za to, že uzná a přijme skutečnost, že takové poslání a pověření je jen dočasné hodnoty a v žádném případě nebude trvat navždy. Tento typ odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k Duchovní mysli i k pseudoduchovní mysli každého a duchovnímu světu i jeho protějšku v zóně vymístění.

 

(2)

Další úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k činiteli objevování a chápání vlastní role, přirozenosti a identity. Každý jednotlivec je odpovědný a složí účty za to, aby vyhledal, co je jeho úlohou, přirozeností a osobností a jak je s tím vším v souladu. Touha nalézt odpověď na tuto závažnou otázku je naprogramována v tomto čipu. Avšak čemu musíte rozumět, je to, že tento jednotlivý program, jakož i všechny ostatní, se musí vyvolat jednotlivcovou ochotou takovou otázku především položit a za druhé na ni hledat odpovědi. Stav a proces ochoty je součásti tohoto obrazného počítačového čipu. Tato úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje u každého k jeho vnitřní mysli a pseudovnitřní mysli a intermediálnímu světu a jeho protějšku v zóně vymístění.

 

(3)

Třetí úroveň odpovědnosti a skládání účtů má vztah k faktu, že každý jednotlivec kvůli demonstraci, ilustraci a poučení souhlasil s tím, že ponese následky a důsledky každé jednotlivé odezvy, reakce, chování a zvoleného životního stylu až do nejúplnějšího stupně. Takže je v tomto ohledu každý jedinec odpovědný a složí účty za to, že sám sebe bude za předsednictví Pána Ježíše Krista soudit dle toho, co kdy udělal či neudělal - ať je to cokoli. A nejen to, ale každý takový jedinec je také odpovědný a složí účty za to, že sám sebe odsoudí k velmi zvláštnímu typu odměny či trestu za tyto všechny důsledky a následky svého chování, rozhodování atd. - ať by to bylo cokoli. Tato úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k vnější mysli a pseudovnější mysli a k přírodnímu světu a jeho protějšku v zóně vymístění.

 

Co se týká lidských tvorů na planetě Nula, nemůže - vzhledem ke zvláštní dohodě - jejich odměňování či potrestání nastat, dokud nebudou mimo planetu Nula. Cokoli se jim stane v průběhu života na planetě Nula, je výsledkem původní dohody. Nelze to považovat za odměnu či trest. Může u nich dojít ke zvláštním druhům navštívení - jestliže zlo a negativita jejich chování a činů překročí dovolenou míru. V tomto případě jsou vzati z planety Nula a umístěni do rozpoložení, kde se takový soud může vykonat.

 

(4)

Čtvrtá úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k faktoru podmíněnosti a nepodmíněnosti. Každý jedinec je zodpovědný a odpovědný především za UZNÁNÍ faktu, že jeho situace v negativním stavu a na planetě Nula je podmíněná a přechodná, mající vztah pouze k prostoru a času, ale ne ke stavu a procesu života, který je mimo zvláštní časové kontinuum, a za druhé za PŘIJETÍ toho faktu jako takového bez toho, že by se vězelo v bahně pojetí toho, že cokoli spojené s negativním stavem pokračuje na věčnost. Zároveň je každé individuum odpovědné a bude skládat účty za skutečnost, naprogramovanou v tomto obrazném čipu, že bez ohledu na to, jaká je, existuje ve .jsoucnu a bytí kondice, která je nepodmíněná. Tento nepodmíněný stav se vztahuje k Absolutnímu stavu a Procesu, kterým je integrovaná Přirozenost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti. Znamená to, že je za prvé každý odpovědný a složí účty za uznání toho, že Božská láska a Moudrost, Božská milosrdnost a Odpuštění jsou Absolutní a, což je nejdůležitější, Nepodmíněné. A za druhé je každý jedinec odpovědný a složí účty za to, jak reaguje na tuto Nepodmíněnou absolutní Božskou lásku, Moudrost, Milost a Odpuštění svojí ochotou uznat, že tyto existují a jsou k dispozici všem, přijímat je a užívat ve svém životě.

 

Jak vidno, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, než bylo dovoleno negativnímu stavu dozrát, byla mezi všemi účastníky a mezi všemi ostatními ve Stvoření, kteří nebyli přímo zahrnuti pod negativní stav, učiněna dohoda, že každý ze zúčastněných jedinců je především odpovědný a bude skládat účty za všechny následky a důsledky negativního životního stylu s patřičným potrestáním a sebeodsouzením, aby se plně zobrazilo, jaké jsou plody tohoto životního stylu; a za druhé, a to je nejdůležitější, že jim všem Pán Ježíš Kristus BEZPODMÍNEČNĚ ODPUSTÍ a prokáže MILOSRDENSTVÍ bez ohledu na to, co vskutku učinili, či ne. Pouze a jen za těchto podmínek mohl negativní stav dojít plodného dozrání. Ať je nyní známo po celém Stvoření a všech jeho multivesmírech, jakož i všem v zóně vymístění a na planetě Nula, že je to Absolutní pravda.

 

Jiná úroveň odpovědnosti a skládání účtů, kterou má každý jedinec, se vztahuje k programu, který obsahuje schopnost či nadání každého jednotlivce volit a měnit se. Takže na konci každého poslání a pověření, které každý jedinec má, je odpovědný a bude skládat účty za cokoli, co si zvolil na každé křižovatce cesty ve své zvláštní životní posloupnosti, a za to, jak se změní a jakým směrem půjde. Je mnoho takových křižovatek na životní cestě, které takové volby a změny umožňují. Nejzazší volba a změna naprogramovaná v tomto obrazném počítačovém čipu se ovšem týká úplné likvidace všeho, co má ve vlastním životě vztah k negativnímu stavu, a plného přijetí nového života pozitivního stavu.

 

Z těchto skutečností plyne závěr, že NIC V ŽÁDNÉM DRUHU ŽIVOTA ČI V ŽÁDNÉ Z VÝŠE POPSANÝCH KATEGORIÍ NENÍ PŘEDURČENO NEBO PREDESTINOVÁNO. Pojetí predestinace a předurčenosti se v duchovním smyslu vztahuje jen na nezměnitelnou či neproměnnou kondici. Což jest řekněme to, že pokud by někdo byl odsouzen setrvávat v negativním stavu na věčnost a nemohly by kdy nastat žádné změny v jeho rozpoložení, pak by byl predestinován a předurčen být navěky zatracen z pozitivního stavu. Toto nesprávné a ohavné pojetí by bylo pravdivé, kdyby negativní stav existoval navěky. Protože je ale přechodný a dočasný a protože je jen pokusem za účelem přípravy na dozrání plné aktivace nového života pozitivního stavu, žádná osoba bez ohledu na to, kdo to je nebo co dělá, nemůže být predestinována a předurčena zůstat navěky v negativním stavu. V tomto ohledu je to zcela jasné a je absolutní pravdou, že KAŽDÝ JE V NEJZAZŠÍM SMYSLU PREDESTINOVÁN A PŘEDURČEN POUZE PRO NOVÝ ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU. Žádné jiné předjímání osudu a předurčení neexistuje. Namísto toho existuje dohoda mezi všemi účastníky v negativním stavu a Pánem Ježíšem Kristem o jejich dočasné účasti jako dobrovolníků v experimentu s povahou života v negativním stavu či, jinými slovy, v životě, který nevznikl přímo v pozitivním stavu Pána Ježíše Krista.

 

A nyní se obraťme k několika jiným záležitostem majícím vztah k obsahu Doplňku 15. Jak si z tohoto doplnění pamatujete, bylo soustředění energie negativního stavu zcela přesměrováno k tomu, aby dosáhl svého pseudovítězství na planetě Nula. Protože se již nemrhá energií na něčí přesvědčování, že negativní stav a planeta Nula jsou dokonalým místem, jaké má být, způsob působení vás, kdo jste spojeni s Novým zjevením na jakékoli úrovni a stupni jeho pochopení, přijímání a užívání, se zcela a úplně změnil. Co to prakticky znamená ?

 

(1)

Především se všechny vaše činnosti a způsoby chování, jakož i formy metod a praktik, které užíváte a jste jim uvyklí, staly více a více viditelné na jevišti planety Nula.

 

(2)

A za druhé jste se vy všichni kvůli této viditelnosti stali potenciálním terčem negativního stavu. Jediným způsobem, jak se před tímto zabezpečit, a toto je připomínkou něčeho, co se uvedlo již mnohokrát před tím, je se vyhnout, jak jen je možno, spoléhání se na popudy a vstupy z vnějšku a namísto toho se učit a přizpůsobovat své VLASTNÍ ZOSOBNĚNÉ INDIVIDUALIZOVANÉ INTUICI. Ve skutečnosti NENÍ JINÉ CESTY z této šlamastiky. Aby se tak učinilo, je třeba se učit vytvářet neustálý niterný stav, to jest být navždy v přítomnosti Pána Ježíše Krista ve vás spolu se všemi členy vaší pravé duchovní rodiny a s každým z pozitivního stavu, kdo je s vámi spojen.

 

Opětovně použijme metaforu s počítačovým programováním. Máte-li počítač, můžete působit dvěma způsoby. Předpokládejme, že máte svůj individuální program, který nemá spojení s ničím a s nikým, a zároveň je váš počítač napojen na sít'. Je-li váš počítač takto napojen, můžete přistupovat ke svému individuálnímu programu dvěma způsoby: Mimo nebo skrze síť. Předpokládejme nyní, že tato síť představuje váš niterný stav, na který jsou napojeni mnozí lidé v pozitivním stavu a obzvláště Pán Ježíš Kristus. Na druhé straně představuje váš individuální program váš dennodenní život, jak kráčíte za svými záležitostmi a za vším, co na planetě Nula děláte. Jestliže tedy kráčíte za svými denními záležitostmi přímo skrze váš individuální program bez spojení či napojení nebo bez prostřednictví vaší sítě - niterného stavu a osobního intuitivního rozlišování - stanete se snadným terčem negativního stavu. Nemáte dosti jistící ochrany pomocí ohromné moci vaší sítě, což by mohlo učinit zaměřování vašeho osobního života negativním stavem téměř nemožným, či možným jen do jisté omezené míry za účelem jistého důležitého poučení a zobrazení. Na druhé straně, když se nejprve napojíte na svou sít' a z této pozice budete aktivovat svůj osobní a individuální program, tak zatímco jste zde v tomto vnějším světě každodenního lopocení a potýkání se s lidským životem nebo životem negativního stavu, máte veškerou podporu a navíc od každého, kdo je na tuto sít' napojen. Ale nejen to, ale také umožňujete každému z vaší sítě, aby se zúčastnil všech aspektů vašeho individuálního života a života v negativním stavu a na planetě Nula obecně. Vidíte z toho důležitost toho, abyste vždy byli napojeni na svou sít', to jest na stav své niternosti, a působili a fungovali jen a pouze z této pozice ?  Jak vidíte, má to mnohonásobný účel. Je to nejen štítem a ochranou proti nátlakům a zacílení negativního stavu, ale také to funguje jako most jak pro vás do pozitivního stavu, tak pro každého z pozitivního stavu, který je spojen s vámi, s planetou Nula a s negativním stavem obecně. A také to agentům negativního stavu a vlastním lidským tvorům poskytuje příležitost poznat, jaké je to v pozitivním stavu - skrze vaše úsilí vytvořit jim most do pozitivního stavu prostřednictvím vašeho niterného stavu či neustálého spojení s vaší sítí.

 

Doufejme, že tento obraz vám pomůže porozumět důležitosti toho, co se děje, a tomu, jak se máte přizpůsobit současné situaci na planetě Nula.

 

Aby se vám tedy pomohlo při přípravě na to, co přichází, sdělují se vám k uvážení a osobnímu intuitivnímu ověření a spolupráci následující informace za účelem toho, abyste si mohli uvědomit, jaké oblasti veškerého lidského života a působení na planetě Nula jsou terčem negativního stavu, aby se mohlo dosáhnout jeho pseudovitězství na planetě Nula.

 

Podívejme se na nějaké zvláštní aspekty zacílení se jak na lidstvo obecně, tak zvláště na vaše lidské vybavení - těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. Je nám zahájit se zacílením na veškeré lidstvo za účelem toho, aby se negativní stav přivedl ke svému pseudovítězství. Aby negativní stav dosáhl tohoto bodu, budou, a již jsou, předmětem jeho intenzivního zaměřování následující oblasti lidské činnosti:

 

(1)

Nová přirozenost Pána Ježíše Krista, jakož i ta stará. Zde máme tři úrovně, které jsou jeho terčem.

 

(1-1)

Na první úrovni se vylučuje, že by se přirozenost Boží mohla jakkoli měnit. Je tedy nemyslitelné, že by Bůh do Sebe mohl včlenit něco tak agresivního, zlého a špatného, jako je lidské tělo - maso a jeho sexualita, která je plna zel a nepravd a všech druhů ohavností a ošklivostí. Bůh tak nikdy nekoná.

 

(1-2)

Druhou úrovní je uznání, že Pán Ježíš Kristus je Syn Boží, který je Božský, ale je jen druhou a oddělenou osobou vzhledem k pravému Bohu a Duchu Svatému. Tento typ nepravdy budou načas udržovat všechna křesťanská náboženství.

 

(1-3)

A třetí úrovní, která je terčem, je to, že Ježíš Kristus neměl žádnou Božskost, ale že je jen prorokem či obyčejným člověkem, který byl osvícen a snažil se pomáhat lidským tvorům v jejich bídě na planetě Nula. Jak si tedy pamatujete ze Slova Pána Ježíše Krista v Jeho/Jejím Novém zjevení, bylo zde předpovězeno, že se pseudotvůrci na počátku objeví na planetě Nula jako spasitelé (jeden z možných scénářů jejich objevení se). Bylo zde také naznačeno, že jedním z jejich hlavních činů bude VYTVOŘENÍ proroka Ježíše či Ježíše Krista, který se bude PODOBAT skutečnému Pánu Ježíši Kristu, přičemž budou prohlašovat, že jsou především stvořiteli lidských tvorů (což je samozřejmě pravda) a za druhé, že Ježíš Kristus je jedním z nich, a tudíž není žádného Boha či Syna Božího nebo nikoho takovéto povahy, ale že ONI jsou těmi nejzazšími bohy a stvořiteli. Se všemi zázraky, které bude tento Ježíš Kristus schopen provádět a ukazovat, bude veškeré lidstvo načas svedeno na jejich stranu. Takto negativní stav zvítězí. Jak víš, Petře, takové zvěsti se již šíří po světě v oznámeních UFO, jak ti to sdělil od Moniky a Klause z Německa tvůj přítel Manfred. To je přípravou na to, co má přijít. Jste o této situaci zpraveni, takže nepodlehnete této falešné propagandě. Těmito poplašnými zprávami se jen potvrzuje věrohodnost Absolutního slova Nového zjevení. Zapamatujte si to. Je to důležité.

 

(2)

Obsah a všechny ideje Nového zjevení Pána Ježíše Krista budou dalším terčem intenzivního zacílení negativním stavem. Tento bod má integrální vztah k bodu prvnímu. Jestliže tu není žádný Bůh, jestliže tu není žádný skutečný Pán Ježíš Kristus, pak z toho ovšem logicky plyne, že neexistují ani takové věci, jako je Nové zjevení Pána Ježíše Krista. A tedy cokoli je v něm obsaženo, je nesprávné a zavádějící. Je to výsledek fantazie zprostředkovatele přenosu a jeho duševní choroby. Je jen falešným prorokem a považuje se za zprostředkovatele přenosu něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Nevěřte ani jednomu slovu obsaženému v tomto takzvaném Novém zjevení. A zase bude falešný Ježíš schopen s pomoci mnoha zázraků přesvědčit lidi o pravdivosti svých prohlášení ohledně Nového zjevení. Takovéto zvěsti ohledně Nového zjevení však již kolují mezi několika příslušníky různých církví.

 

(3)

Tento bod se již uvedl do pohybu od počátku měsíce října (10. měsíc) 1993. Zahrnuje postupné odříznutí všech lidských tvorů od přístupu k vlastní intuici čili k tenkému tichému hlásku uvnitř nich - hlasu Pána Ježíše Krista. Lidstvo je vedeno k víře, že jediná věc, kterou lze uvnitř sebe nalézt, je pouhá prázdná představa - v případě nejlepším, či šílenství - v případě nejhorším. Takže, prosím, nemrhejte svým vzácným časem na vcházení do nitra nebo na snahu naslouchat tomuto tenkému hlasu či své intuici, ale namísto toho poslouchejte nás a to, co přichází z vašeho vnějšku. Jedině v tom spočívá vaše bezpečnost a jistota. Tento bod je velmi lehké splnit, protože cokoli, co přichází z nitra, je pro lidské tvory velmi nefamiliární a nepohodlné. Takže velmi rychle ztratí byť jen chvilkovou schopnost přístupu ke své intuici, kterou doposud měli. Namísto toho očekávají, že vše obdrží z vnějšku. Konajíce tak, stávají se snadným terčem zkázy negativním stavem a pseudotvůrci, kteří jim vloží do jejich myslí všechny zlé a nesprávné představy ohledně Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Nového zjevení a původu, účelu a smyslu života obecně.

 

(4)

Zacílení se na ochotu a schopnost lidských tvorů volit a měnit se. S tímto bodem je spojena schopnost lidských tvorů uznat a přijmout Absolutní nepodmíněnou Božskou lásku, Moudrost, Milosrdnost a Odpuštění Pána Ježíše Krista. To znamená odříznutí lidských tvorů od možnosti vzít na sebe odpovědnost a složit účty za to, že se stanou ochotnými uznat, že taková Nepodmíněná Božská láska, Moudrost, Milost a Odpuštění především jistě existuje a za druhé, že ji mohou použít a že může být pro ně a pro jejich život obecně vhodná. Nezapomínejte, že princip věčného zatracení zcela vylučuje, že by něco takové velikostí mohlo v nepodmíněné formě existovat či být k dispozici. Zároveň tedy, jestliže není žádný skutečný Bůh ani Pán Ježíš Kristus, pak skutečně nehraje roli, co děláte či nikoliv. Nejste za nic odpovědni a nebudete z ničeho skládat účty. Můžete dosíci štěstí a klidu bez tohoto nesmyslu. My vás naučíme, jak to zařídit, protože vás milujeme, staráme se o vás a chceme pro vás jen to nejlepší. A úspěšně odstraníme všechny nepříjemné okolnosti, v nichž žije lidstvo (jako jsou války, hladomory, zdravotní potíže, nedostatky a vše ostatní, co lidi tak značně sužuje) a zbavíme je od toho jednou provždy. A jestliže budete mít hmatatelný a konkrétní důkaz, že se tento slib plní, bude krajně obtížné, ne-li nemožné, nepodlehnout této nepravdě.

 

(5)

Zaměření se na individuální jedinečnost každé osoby a namísto ní podporovat, povzbuzovat a prosazovat spoléhání se na masy a velké skupiny, v nichž se pohltí osobnost a individualita každého jednotlivce, takže tu dostáváme úplnou a celkovou závislost na skupinách, masách, vnějších organizacích, institucích a podobných jednotkách, které jsou postaveny na početné účasti, a ne na jednotlivých jedincích. To povede k situaci, ve které nebude mít ani jeden jedinec své vlastní osobní názory, postoje, ideje, myšlení, pocity, emoce či projevy vůle, ale namísto toho přijme plné – jako své vlastní - názory, ideje, myšlenky, pocity, emoce, projevy vůle atd. příslušných skupin, organizací, církví, institucí a speciálně pro tento účel založených společenstev. Taková ztotožnění se a přijímání zcela vymažou jakýkoliv smysl pro to, že by někdo měl něco byť jen vzdáleně podobného stavu niternosti a osobnosti.

 

 

Pokud si tedy uvědomíme tyto a mnohé jiné podobné faktory tohoto zaměřování, které se zde neuvádějí, budete vědět, že negativní stav na této planetě zvítězil. Tehdy bude konec na dosah.

 

Jinými oblastmi automatického zaměřování negativního stavu budou, a již jsou, typické lidské faktory, které vy všichni máte či vlastníte tím, že jste takříkajíc v lidské kůži. Tento bod a vše, co následuje, se vztahuje jednotlivě k těm, kdo jsou SPOJENI s Novým zjevením.

 

(1)

Především se, jak je uvedeno v Doplňku 15, všechny vaše metody a praktiky, které nejsou individualizovány a neustále nově doplňovány, se stávají podřízenými negativnímu stavu. Jsou jeho hlavním terčem. Nebudou již fungovat. Takže když se snažíte kopírovat tyto metody a praktiky od druhých (některé tyto typy metod a praktik byly nastíněny v Doplňku 16) a jestliže ve svém životě následujete něco, co je všem společné, stáváte se automaticky terčem negativního stavu. Čeho si máte být vědomi, je to, že je typicky lidské, co mají lidé takříkajíc v krvi - kopírovat, napodobovat způsoby, metody a praktiky jiných lidí a ztotožňovat se s nimi, obzvláště když se vycítí, že fungují. Do této chvíle se kvůli tomu, že na planetě Nula existovala jiná situace, a kvůli zcela jiné distribuci energie tato situace tolerovala a byla udržitelná. Avšak s tímto ohromně revolučním posunem jak v pozitivním, tak v negativním stavu se tento typicky lidský sklon se stal podříditelným negativnímu stavu. Protože negativní stav miluje všeobecné, generalizující praktiky, ovládl by vás a vnutil by vám vše, co bylo popsáno shora o zacílování se na lidstvo obecně.

 

(2)

Za druhé: Prostřednictvím jakýchkoli zvyků, krajností a vazeb, které byste bez jakéhokoli důvodu měli, se stanete výrazným terčem. Vzpomenuli jsme již v předešlých doplněních nebezpečí pití alkoholu, kouření tabáku, braní mysl pozměňujících drog a podobných faktorů a to, jak je užívá negativní stav. Na druhé straně mince je sklon některých lidských tvorů včetně některých agentů pozitivního stavu a těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, omezovat a ohraničovat se v určitých oblastech svého života. Tato omezení a ohraničení nejsou absolutně nutná. Nejen že nejsou nutná, ale stávají se mocným nástrojem v rukách negativního stavu k tomu, abyste byli jeho terčem. Je to typický lidský sklon uvalit na svůj život různá omezení a ohraničení. Dobrý příklad tohoto omezování a ohraničování lze nalézt ve způsobu, jakým lidé jedí a pijí. Nestačí, že je lidský život ve své povaze již omezen a ohraničen mírou vrchovatou, tito lidé jdou dál a omezují se a ohraničují daleko více, než se to po nich žádá a vyžaduje. Pokud nejsou například pro omezení příjmu potravy zřejmé lékařské důvody, nemělo by se omezovat v tom, co kdo jí. Takže například omezovat se pouze na vybranou stravu je jednou z mnoha ukázek toho, jak se tito lidé ohraničují. Veškerá strava - to vše bylo lidskému životu poskytnuto k výživě těl, ve kterých setrvává duch a duše lidských tvorů. Jedná se zde o důležitou duchovní souvztažnost: Veškerá potrava, kterou se vyživuje tělo, souvztaží s duchovní výživou ducha a duše. Máme tu různé důležité duchovní souvztažnosti s různými druhy potravy, jako jsou různé druhy obilnin, zeleniny, ovoce atd. Všechny jsou dary Pána Ježíše Krista na všech úrovních - duchovní, duševní i fyzické. Jestliže například vstoupíte do místnosti, ve které vám Pán Ježíš Kristus předkládá mnohé dary, je duchovně správné přijmout je s povděkem a vděčností užít je pro uvažovaný účel. Ve smyslu duchovních souvztažností to znamená, že se odmítá účast v plnosti života pozitivního stavu. Rovná se to přijetí některých idejí a principů pozitivního stavu či několika aspektů Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista a odmítnutí jiných. To je typický přístup a praxe negativního stavu. Jak víte, má potrava jednu z nejhlubších a nejvýznamnějších duchovních souvztažností ve srovnání s čímkoli ostatním. Takže buďte velmi opatrní ve svém přístupu k potravě a ve své stravovací praxi. Nyní není důležité to, co jíte, ale to, za jakým účelem a kolik toho jíte. Jakékoliv krajnosti v čemkoli se stanou předmětem zaměřování se negativního stavu. A protože lidský život překypuje těmito krajnostmi v obou směrech, stanete se automaticky terčem, když si dovolíte podílet se na těchto praktikách.

 

Doposud byla tato situace tolerovaná a pochopitelná. Avšak od této chvíle, od okamžiku, kdy se tento posun dal do pohybu, se tento postoj ke stravě a jiným podobným záležitostem lidského života stal terčem negativního stavu. Takže je radno, aby každý z vás, pokud tak zvolí ze své svobodné vůle a volby, přehodnotil svůj postoj v této věci a ji podobných záležitostech vašeho lidského života.

 

(3)

Za třetí: Jakýkoli typický lidský vztah, který se zakládá na vašich vlastních očekáváních a projekcích toho, jak se lidé mají chovat, jak mají jednat, .jaké mají mít vztahy a jací mají v obecnosti být, se stává automaticky terčem negativního stavu. Je zde sklon definovat takové lidské vztahy z pozice běžně přijímaných způsobů, které lidským tvorům diktují, jak se takové vztahy mají zakládat či budovat. Nechovají-li se určitým předpokládaným způsobem a neuspokojují-li očekávání, máte sklon je zavrhovat, odsuzovat, odepisovat, vyhánět ze své společnosti či svého domu a kritizovat je bez uvážení toho, proč se chovají, jak se chovají, a jsou takoví, jací jsou. Tento druh postoje se nyní stává prvořadým nástrojem či prostředkem v rukách negativního stavu, při jeho snaze, abyste se stali jeho terčem. Jestliže budete pokračovat v tomto postoji vzhledem k druhým, budete na sebe upozorňovat negativní stav, jako na sebe upozorňuje bolavý palec. Opětovně se připomíná, že je radno, aby každý z vás v tomto ohledu přehodnotil svůj způsob působení a odstranil co možná nejdřív sklon takto se chovat.

 

(4)

Za čtvrté: Lidská nepřizpůsobivost, rigidnost, stagnace, neochota se změnit a lpění na důvěrně známém se stávají v rukách negativního stavu prostředky k tomu, aby se stal jeho terčem každý, kdo odmítá byt' jen uvažovat o nějakých možných změnách a o tom, že by přijal něco zcela nového a odlišného od toho, co používá nebo co je mu pohodlné. Toto je obecný směr typického lidského života. Pro agenty pozitivního stavu a speciálně pro ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, se tyto rysy, mají-li je, stávají hlavními prostředky toho, že jsou terčem a že se jejich život stává bídným. Na druhé straně přizpůsobivost, pokrok, hledání nového, lepšího a odlišného, změna kdykoliv, kdy je náznak, že taková změna je správná a včasná, zabraňuje tomu, abyste se stali terčem negativnímu stavu.

 

(5)

A za páté: To, že se vše bere doslovně, jak je v typickém lidském životě zvykem, tj. že se neberou vůbec v úvahu duchovní souvztažnosti, ať je to cokoli, ať se to zdá být jakkoli bezvýznamné a nedůležité a ať to vyhlíží nevhodně, se stává v rukách negativního stavu hlavním nástrojem k tomu, abyste se stali jeho terčem. Necvičíte-li se v tom, jak nahlížet za scénu, jak se vám naznačilo v Doplňku 15, neuvážíte-li duchovní konotaci jakékoli události, situace, jakéhokoli dění, jednání a chování a konání atd., bez ohledu na to, jak chvilkové či bláznivé se vám zdají, stáváte se jasným světlem v očích negativního stavu a velmi snadným terčem jeho snah a zkaženosti. Zcela a vůbec neporozumíte pravému smyslu života v pozitivním stavu a uspořádání Stvoření, jakož i obsahu Absolutního slova Pána Ježíše Krista – Jeho/Jejímu Novému zjevení.

 

Tyto faktory - a některé jiné, zde neuvedené - typického lidského nadělení se tedy od této chvíle automaticky stávají terčem negativního stavu. Ty faktory, které se zde neuvádějí, jsou těmi, které potřebujete vyhledat v sobě, když vstupujete do nitra, abyste objevili, co ve vašem vlastním osobním a individuálním životě je typicky lidského charakteru, co připisujete, že by se mohlo stát, nebo již je, terčem negativního stavu. Je to vaše osobní povinnost, jste za to odpovědni a zodpovědni, abyste takto konali. Proto zde nejsou vyjmenovány všechny faktory. Kdyby tomu tak bylo, pak jen faktem jejich jmenování byste se stali okamžitým terčem.

 

A nakonec se vám dnes radí, abyste posunuli proces zevrubné prohlídky svého minulého života z pozice všeho nového, jak se zjevuje v předešlých doplněních, k něčemu zcela odlišnému. Jak si vzpomínáte, počínaje 1, červencem 1993 se vám radilo, abyste velmi pečlivě prošli svůj minulý život z pozice toho, že je vše nové. A tedy ti, co tak již učinili, se nabádají, aby přesměrovali svoji energii užitou za tím účelem k něčemu zcela novému; k otevření dveří do budoucnosti a do doby, kdy se budete přesouvat z planety Nula na svou domácí základnu. Na druhé straně ti z vás, kteří se nacházejí v procesu prvního čtení Nového zjevení, jsou oprávněni - jakmile skončí své první čtení - aby zkombinovali druhé a třetí čtení a všechna následující se studiem všech těchto doplnění v pořadí, jak doposud přišla. Důvodem k tomu, že tato doplnění je třeba studovat v pořadí, je to, že každý z vás přijal svůj vlastní způsob pokroku ve svém individuálním časovém a prostorovém měřítku. Není to proto, abyste byli pozadu za ostatními, pozadu za těmi, kdo již tímto procesem prošli, ale proto, že vašeho vstupu v tomto ohledu je třeba teď, nebo bude třeba v budoucnu, kdy začnete číst a používat ve svém životě to, co je obsahem Nového zjevení Pána Ježíše Krista. S tímto je spojené načasování, které se vám stane zřejmým ve chvíli, kdy tyto události nastanou. Všichni ostatní, kteří mají podchycena všechna tato doplnění, se nabádají, aby přemýšleli o tom, kým jsou, proč jsou zde a jak by se mohli připravovat na přechod z planety Nula - aby byli nachystáni, až přijde zavolání.

 

A to je pro dnešek vše. Mějte se pěkně. Opět se zde opakuje, že jste nabádáni k tomu, abyste si to všechno ověřili vlastní intuicí, když jste uvnitř s Pánem Ježíšem Kristem, a od Pána Ježíše Krista.

 

 

 

 

(19)

 

Doplnění 18

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 137 – 144, Doplnění 18.

 

Dne 1. ledna 1994 jsem byl v tomto prvním dnu nového roku Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych s vámi všemi, kdo jste spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, sdílel následující informace. Jejich účelem je, aby se sdílely s intuitivním ověřením těmi, kdo je budou číst s otevřeným srdcem a otevřenou mysli, a aby jejich obsah byl posuzován vzhledem k pokračujícím doplňováním Nového zjevení tak, aby se ničemu z jeho obsahu nedovolilo se stát zastaralým - a to nikdy.

 

„Jak si pamatujete z nedávných doplnění, je současná duchovní situace agentů pozitivního stavu na planetě Nula a obzvláště těch, kdo jsou integrálně spojeni s Novým zjevením, taková, že na jevišti lidského života na vás svítí světla a vaše pravá přirozenost, role, osud a vaše chování jsou vystaveny pohledu. Současná duchovní situace vyžaduje posun od zahalování, neviditelnosti, tajnůstkářství a zatajování k otevřené a viditelné manifestaci, uvedení příkladu, aktualizaci a realizaci všeho toho, čím jste a co máte.

 

Účel toho, že se nyní nacházíte osvětlení na jevišti lidského života, je mnohonásobný:

 

(1)

Abyste se stali negativnímu stavu a vlastním lidským tvorům příkladem fundamentálních odlišností mezi způsoby a módy života vedenými a prováděnými agenty pozitivního stavu, tedy mezi tím, co to znamená a jaké je to být pozitivním, a agenty stavu negativního a samotnými lidskými tvory, kteří nemají žádné ponětí o tom, jaký je vlastně pravý smysl života obecně a jejich individuálního života zvlášť;

 

(2)

Aby se uvedl příklad specifického, osobního a individuálního života v souladu s principy Nového zjevení Pána Ježíše Krista;

 

(3)

Aby se zviditelnil most přenosu, který vytváříte jak pro negativní, tak pro pozitivní stav i pro vlastní lidské tvory; a

 

(4)

Aby se učinily daleko více viditelnými vaše vlastní problémy, nedostatky, vzorce chování, myšlenky, pocity, vjemy a záměry, které vyvěrají z vašeho typicky lidského uzpůsobení.

 

Jak si doufejme pamatujete z Doplnění 15, máte dvojí vinutí. Použijme opět metaforu o počítačovém čipu. V obecném smyslu vy, kdo jste agenty pozitivního stavu a kdo jste spojeni s Novým zjevením, obsahujete v sobě dva široce determinované počítačové čipy. Jeden je naprogramován způsobem odpovídajícím uspořádání pozitivního stavu se všemi následky a důsledky jeho typické povahy. Je v jeho povaze, že se plně projevuje přítomnost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti, všech členů vaší pravé duchovní rodiny a každého, kdo je vám přiřazen. Druhý čip je naprogramován typicky lidským způsobem. Jak si uvědomujete, být naprogramován typicky lidsky znamená mít typicky lidské problémy. Takže bez ohledu na vaši duchovní úroveň a vaše výdobytky v pozitivním smyslu máte všichni z pozice vašeho typicky lidského čipu problémy.

 

Je to tento aspekt vaší lidské přirozenosti, který se stává viditelný pseudotvůrcům a jejich agentům. Takže je to ta část vašeho života, která se může stát jejich terčem. Tomuto výroku máte rozumět tak, že to není osobní, individuální viditelnost, která je terčem, ale zaměřují se na oblast typické lidské přirozenosti. Takže to není tak, že se negativní stav zaměřuje kupříkladu na konkrétního Petra, ale namísto toho je to obecně jeho lidský aspekt, který se může stát terčem. Jedině vaše odpověď a způsob reagování na toto zaměřování umožňuje negativnímu stavu poznat zvláštní individualitu reagujícího jednotlivce. Tak nějak vidíte, máte zde dvě možné úrovně zaměřování. Jedna je všeobecnou úrovní, skrze niž si negativní stav neuvědomuje vaši zvláštní totožnost. V tomto případě pociťuje vaše lidské problémy a zaměřuje se na ně bez toho, že by věděl, kdo je jeho terčem. Užije-li se tvého výrazu, Petře, typický lidský aspekt vašeho uzpůsobení zapáchá či vylučuje pach, který přitahuje negativní stav tak, jak světlo přitahuje můru či med včely. Tento zápach vytváří pro členy negativního stavu nanejvýš příjemné aróma, které je ohromně dráždí. Symbolicky řečeno, potloukají se kolem planety Nula, vyhledávajíce takové pachy, kterými se mohou napájet. Toto napájení prožívá ten, kdo jim ho poskytuje, jako potíže a bídu. Jinými slovy: Navršují se problémy jeho typického lidského života a vystupují na povrch. Náhle nemá nic jiného než samé problémy.

 

Jinou úrovní zaměřování je to, když si jeho zdroj uvědomí zvláštní identitu individua, které je terčem. Jak se uvedlo shora, to se může stát jedině skrze vaši či individuální reakci na toto zaměřování. Je-li reakce z pozice typicky lidského uzpůsobení či počítačového čipu, tedy řekněme z pozice typicky lidského reagování (z problémů do problémů), stává se tento jedinec viditelným ve své vlastní identitě. Jinými slovy: Členové negativního stavu vědí, kdo je tento jedinec. V tomto případě se život toho jednotlivce stává peklem na planetě Nula. Je-­li na druhé straně reakce na toto zaměřování z pozice pozitivního uzpůsobení či čipu, který byl umístěn Pánem Ježíšem Kristem, zaměřující se zdroj nebude nikdy moci poznat, kdo jste a jaká je vaše totožnost.

 

Tato situace vám velmi jasně naznačuje, jak se vyhnout tomu, abyste byli ve své totožnosti rozpoznáni negativním stavem. Pán ležíš Kristus vás povzbuzuje, abyste se naučili reagovat z pozice vaši pravé přirozenosti, kterou jste byli nadáni od Něho/Ní. Zjednodušeně řečeno: Fakticky se vám doporučuje, abyste na každou takovou situaci či na všechny situace obecně reagovali vždy ze svého stavu nitra. Pouze reakce z vnějšku do vnějšku (to je typicky lidská reakce) vás může ve vaší zvláštní totožnosti zviditelnit negativnímu stavu.

 

Hlavním a kriticky závažným důvodem toho, že pobývání na osvětleném jevišti odhaluje kromě jiného vaše typické lidské problémy a nedostatky, je to, že si je můžete jasněji uvědomit, abyste se mohli naučit je kontrolovat a nedovolit jim, aby se staly kamenem úrazu vašeho duchovního rozvoje. Když jednáte a reagujete z pozice vašeho lidského uzpůsobení, jednáte a reagujete komplexem podřadnosti či nadřazenosti, na základu nízkého úsudku o já, egoistických stavů, omezenosti ve znalostech i chápání, zranitelnosti, nesprávného vnímání pravé reality, zmatenosti, neadekvátnosti, útočnosti, sebeobrany, nesprávné vlastní totožnosti, pod vlivem vaší typicky lidské výchovy, všech možných nátlaků z vnějšku a množství podobných typicky lidských nesmyslností. Taková reakce neprodukuje nic jiného než problémy a více problémů, které se navršují a přidávají k již existujícím problémům.

 

Typický příklad takové reakce vyplynul ze zážitku, který někteří z vás měli na začátku a na konci vašeho setkání na den Díkůvzdání. Tyto dva incidenty byly dovoleny, aby se jak vám, tak pozitivnímu stavu ilustrovalo, co se může stát, když odpovídáte či reagujete z pozice vašeho lidského uzpůsobení, to jest z pozice vašich lidských problémů, a ne z pozice Pána Ježíše Krista ve vás k Pánu Ježíši Kristu v druhých, to jest z pozice pozitivního stavu a Jeho/Jejího Nového zjevení.

 

Tyto příhody mají dva aspekty. Jeden se vztahuje k chování Larisy, jejíž negativita a negativita jejího přítele si vyžádaly jejich odchod z vašeho domu. Petře, aby tak jejich přítomnost neotrávila pozitivní aspekty vašeho čtvrtečního a pátečního setkání ke dni Díkůvzdání. Její příklad byl dán - kromě mnoha jiného - za účelem ilustrace tvrzení, vyřčených mnohokrát Pánem Ježíšem Kristem v doplněních novými údaji i jinak, o tom, co se může stát, když někdo přistupuje k Novému zjevení kvůli nesprávným důvodům, s nesprávným záměrem a za účelem jeho zkreslování, zrušení jeho platnosti, za účelem je zatemnit a učinit nepřijatelným. To bylo jedním z aspektů Larisina poslání. Jak jsi poznal, část Nového zjevení, kterou přeložila, obsahuje početná zkreslení a nevhodně se v ní používají ruské termíny a pojmy. Druhým aspektem bylo blokovat Dr. N. před jeho duchovní transformací a znemožnit mu, aby se Nové zjevení ve své čisté formě a obsahu přineslo do Ruska. V tomto ohledu jsou ještě jiné aspekty její role, které teď není vhodné zjevit. Později se stanou zřejmé.

 

Druhý incident má přímý vztah k uvedení příkladu a zobrazení toho, co se může stát, jestliže následovníci Nového zjevení Pána Ježíše Krista mají vztah ke všem ostatním ne z pozice tohoto zjevení, ale z pozice jejich lidského uzpůsobení. Takže jak můžete vidět, to, že jste následovníky Nového zjevení, vám nezabraňuje reagovat typicky lidsky. V tomto případě se děje to, že když se chováte a jednáte z pozice vašeho lidského metaforického počítačového čipu, a ne z pozice čipu od Pána Ježíše Krista, chováte se a jednáte z pozice nedorozumění a typicky lidských problémů. V tomto případě je komunikační linka zamořena a stává se nečitelnou. Takže si nerozumíte jeden s druhým. Jedna osoba něco řekne či udělá a z pozice této osoby se to zdá vhodné milé a příjemné, v dobré víře a z legrace a pohody, vycházející z.jejího láskyplného srdce, zatímco druhá osoba to pociťuje jako útočné, chladné, nevhodné, neláskyplné, hrubiánské a velmi nelaskavé atd. Na základě takového vnímání a chování reagující osoby nastupuje ovšem řetězová reakce, takže první osoba, vysílatel, odpovídá jako napadený na negativní reakci původního adresáta podobně negativně, tedy ze svého lidského čipu. Buďte si, prosím, vědomi faktu, že veškeré metaforické lidské počítačové čipy jsou povětšinou málo hodnotné. Reagovat z jejich pozice znamená reagovat nanejvýš nízkým způsobem. Jakmile se taková reakce učiní, nezpůsobuje nic jiného než další problémy, poskytujíc jeviště pro další zamořování negativním stavem, které končí individuálním zacílením, kdy je negativní stav s to rozpoznat totožnost jedince.

 

Aby se vyhnulo tomto nešťastným incidentům mezi těmi, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, jste nabádáni, abyste se naučili, jak obcházet váš lidský čip. Použijme ještě jednou metaforu o počítači. Počítač může obsahovat mnohé programy. Když ho zapnete, jste na vstupní úrovni, která čeká na vaše rozhodnuti. Jakmile se rozhodnete, který program chcete aktivovat, musíte operovat v rámci parametrů a požadavků tohoto jednotlivého programu. Jakékoli úsilí dělat něco, co je mimo schopnost tohoto programu, skončí zprávou „nesprávný příkaz či soubor“ nebo zprávou podobnou, což vás nutí operovat v rámci možnosti a ohraničení zvoleného programu.

 

Povšimněte si nyní zde, prosím, paralely: Na začátku, když nastartujete váš počítač, je vám v tom dána možnost. Zvolíte-li si zvláštní program, který se hodí vašim okamžitým potřebám, pominete všechny ostatní programy, které máte v počítači k dispozici. Takže tyto ostatní programy zůstávají neaktivovány, dokud je nevyvoláte. Na druhé straně: Když aktivujete nějaký specifický program, jste v procesu jeho aktivace vázáni jeho pravidly, omezeními, možnostmi a tím, co obecně i speciálně obsahuje. Nemůžete působit jinak, než jak vám toto částečné programové vybavení ve své jedinečnosti dovolí. A totéž je pravdou o vašem osobním naprogramování. Pokaždé, když ráno vstanete z postele, či jinak, čelíte volbě, který z vašich osobních programů aktivujete. Aktivace vašeho lidského programování přináší chování, reakce, odpovědi atd. typicky lidské. V tom okamžiku se stáváte zranitelnými, lehce napadnutelnými, nízkými, neadekvátními, ubohými, depresivními, odsuzujícími, zavrhujícími, dezinterpretujícími, nerozumějícími druhým a jejich motivům a stáváte se typickými lidskými tvory - otroky negativního stavu.

 

Aktivujete-li na druhé straně v sobě čip Pána Ježíše Krista, budete šťastnými, chápajícími, tolerantními, trpělivými, citlivými, beroucími lidi takové, jací jsou, bez toho, že byste od nich očekávali více, než mohou nabídnout; vaše reakce a odpovědi budou laskavé, mírné, láskyplné a moudré bez ohledu na to, co říkají či dělají, či jak se chovají a reagují. Jak můžete nyní vidět, toto je typická reakce pozitivního stavu. Je vaší osobní povinností, odpovědností a zodpovědností jako agentů pozitivního stavu a speciálně těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, abyste vždy působili z pozice svého osobního, individuálního obrazného počítačového čipu, který je tu umístěn Pánem Ježíšem Kristem.

 

Zde se objevuje opět záležitost odpovědnosti a zodpovědnosti. Je vám dáno poznání, že je tomu tak - že jste uzpůsobeni jak pozitivním stavem, tak i typicky lidsky. Vaší povinností, odpovědností a zodpovědností je se nyní naučit, jak fungovat jen z pozice tohoto čipu, který sem umístil Sám/Sama Pán Ježíš Kristus. Musíte stále a opět chápat, že vaše životní cesta, jakož i cesta kohokoli jiného, je uspořádána tak, aby se vám kdykoliv dávala možnost v této záležitosti - který program v rámci své osobnosti zaktivujete. Jakmile je ale program aktivován, nutí vás operovat v rámci jeho parametrů a povahy svého naprogramování. Samozřejmě máte vždy možnost zvolit si jeho ukončení tím, že jej opustíte jeho deaktivací. Zde se tedy ve vašem životě stává záležitost odpovědnosti a skládání účtů realitou.

 

Způsobem, jakým se lze vždy nacházet v aktivním módu vašeho niterného programu, který zde byl umístěn Pánem Ježíšem Kristem, je ustanovení takové kondice vašeho života, ve které se budete nacházet ve stálém niterném stavu a v centru své intuice. Čistota niterného stavu je vždy z pozitivního stavu. Toto je váš osobní a individuální počítačový čip, umístěný zde přímo a osobně Pánem Ježíšem Kristem. A to nás přivádí k druhé záležitosti, kterou máme dnes probrat: Jak neustále vcházet do nitra a setrvávat tam.

 

Jak víš, Petře, nedávno ses zabýval obsahem Kapitoly páté Nového zjevení Pána Ježíše Krista „Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra“. Otázkou v tvé mysli je: Do jaké míry jsou postupy, metody a užívání popsané v této kapitole platné, udržitelné a použitelné za současně existujících duchovních podmínek na planetě Nula ?  Jsou stále použitelné a platné ?

 

Na co si musíš v tomto ohledu vzpomenout, je to, že v době, kdy tato metoda byla vyvinuta poprvé, a v průběhu jejího rozvoje po léta, která následovala její první objevení se, byl pozitivní stav, symbolicky řečeno, velmi vzdálen od stavu negativního a vaší planety. Toto umístění vyžaduje odlišný přístup. Za těchto okolností bylo nutné vyvinout velmi komplikované, složité a obezřetné metody vytváření kontaktů s vlastní duchovní realitou, která se nachází hluboce zatlačena v Duchovní mysli jedince (tehdy zvané „Niterná mysl“), a s vlastním duchovním světem. Aby se vyhnulo početným nástrahám negativního stavu, byla vyvinuta propracovaná procedura bezpečnostní kontroly, která vám umožnila se ujistit, že jste byli ve styku s pravou realitou pozitivního stavu.

 

Avšak jak se pozitivní stav přibližoval stále více a více ke stavu negativnímu, bylo s každým stupněm těsnější blízkosti nutné pozměnit metody vcházení do nitra, aby se přizpůsobily každé nové situaci. Poslední krok v tomto ohledu se odráží v obsahu shora uvedené páté kapitoly. Jak víte, bylo v současnosti završeno úplné obklíčení negativního stavu stavem pozitivním a uvedení pozitivního stavu do nejtěsnější možné blízkostí ke stavu negativnímu. Završení tohoto procesu vyžaduje ještě jednou modifikaci tohoto postupu. Celkem vzato je obsah Kapitoly páté velmi platný z pozice toho, že je milníkem na cestě a dějinnou vyhlídkou, jakož i z pozice poučení veškerému pozitivnímu stavu, jaké kroky je v tomto ohledu třeba uskutečnit v tomto jednotlivém období a za těchto jednotlivých podmínek. Takže aby mohl obsah této kapitoly neustále poskytovat všem v pozitivním stavu toto důležité poučení, nikdy by se nemohl v sobě a sám sebou změnit. Při jeho aplikaci jakoukoli jednotlivou osobou na planetě Nula je modifikace nutná a potřebná.

 

Tato nutná a potřebná modifikace byla jasně vyvozena na konci této kapitoly, kde bylo silně zdůrazněno, že - cituje se: „..... je to odpovědností každého jednotlivce, aby zjistil z pozice své sjednocené mysli ... jaký styl, způsob a prostředky při niterném putování se má ....“ V předzvěsti toho, co se stane, byl tento výrok učiněn již tehdy, aby se všichni připravili na to, co přijde.

 

Takže jak vidíte z tohoto tvrzení a ze všech doplnění, jsou veškeré metody a postupy v tomto ohledu individuální a osobní. Někdo může zažít tento proces přesně tak, jak se popisuje v Kapitole páté; někdo může v tomto ohledu zažit něco, co nemá nic společného s tím, co je obsaženo v této kapitole; nebo něčí metoda může být pouze intenzívním myšlením na to, že je v nitru, a zvyšováním důležitosti této věci; nebo někdo může vyvinout velmi živou a intenzívní interakci se členy své vlastní duchovní rodiny a obzvláště s Pánem Ježíšem Kristem. Takové zážitky mohou být nekonečně rozmanité. A ačkoli je v tomto procesu několik společných jmenovatelů, které jsou v nejzazším smyslu použitelné u všech, budou v těchto prožitcích základní odlišnosti. Aby se v tomto ohledu znovu zopakovalo: Každý vždy musí sám svou intuicí a intuitivním rozlišováním přijít na to, co je pro něj správné a vhodné. Takže je důležité se soustředit na rozvoj vlastní intuice tím, že se o ní přemýšlí a spoléhá se na vlastní vstupy, a ne na to, co říká či prožívá jiný člen Nového zjevení.

 

Vhodný precedent v tomto ohledu ustanovil procesem duchovní transformace Dr. Vasilij N Tento proces probíhá od té doby, kdy tě, Petře, požádal, abys mu pomohl ustanovit jeho niterný stav. Jak ti řekl, ztratil, když byl v ruské Moskvě, kontakt se stavem svého nitra a žádnou metodou, kterou užil, nebyl schopen vytvořit s nikým a ničím žádný kontakt. Jedině jeho intuice mu řekla, co má dělat a jak. To byla jeho první lekce - vždy se spoléhat na vlastní intuici. Jakmile přišel do Santa Barbary, toužil tě požádat o pomoc. Sledujte nyní tento postup: Je blokován před formálním stavem niterností, aby se naučil spoléhat se na vlastní intuici, která je neformálním niterným stavem. Pak tě, Petře, ze své svobodné vůle a volby, bez jakýchkoli vnějších tlaků, protože mu to řekla jeho intuice, požádal, abys mu pomohl vstoupit do formálního stavu niternosti, aby tak mohl zahájit proces své individuální a osobní duchovní transformace. Poté, co ze své strany učinil s pozitivním a dobrým záměrem kvůli principu tento požadavek, ukázal jsi mu, jak se vchází do nitra. Měl jsi s ním pouze jedno sezení tímto formálním způsobem. Ale povšimněte si, prosím, co se dělo pak. Několikrát denně Dr. N putoval do nitra a s Pánem Ježíšem Kristem a se všemi členy své pravé duchovní rodiny velmi usilovně a produktivně pracoval na svých problémech a na své duchovní transformaci, aniž by vynechal jediný den. Každý den od té doby ti sděloval vše, co se s ním dělo. V procesu tohoto důkladného a smysluplného sdělování jsi byl s to objasnit mu mnoho věcí a dát mu pár hodnotných návrhů, jak má v tomto ohledu postupovat, jakož i on sám si uvědomil mnoho nových, nanejvýš významných a závažných aspektů svých zkušenosti. Tvé návrhy byly ale formulovány tak, aby se u něho nevzbudil dojem, že to musí udělat tak, jak se navrhuje, či jinak. Dávalo se mu to jako možnosti, které mohly či nemusely být správné, s důrazem na to, že se potřebuje otázat sám sebe, když je ve svém niterném stavu, zdali jsou tyto návrhy v jeho jednotlivém případě použitelné. Takže se plná zodpovědnost za jeho vlastní niterný stav a proces přesunula na něj, kam patřila. Zároveň byl postupně uveden do stálého niterného stavu a procesu, kdy se učil dělat vše z nitra navenek.

 

Z jeho příkladu a precedentu samozřejmě neplyne, že od této chvíle každý musí projít podobným procesem. U některých lidí na základě dohody mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem bude pokračovat potřeba mít s tebou, Petře, příležitostná či pravidelná sezení. Ale opět si povšimni, co se stane v procesu těchto setkání. Sděluji se a diskutuji všechny jednotlivé zkušenosti a události ze života těchto osob. Poté vcházejí do formalizovaného stavu nitra, z něhož pokračují ve sdílení jak s tebou, tak se všemi členy své duchovní rodiny, jakož i se svou vnější myslí toho, co prožívají. Kladou své otázky a dostávají odpovědi a jsou nasměrováni uvnitř sebe přímo od Pána Ježíše Krista, a ne od tebe. Ty ze své pozice nijak tento proces neovlivňuješ. A tak tomu má být. A když tě nevyhnutelně žádají, abys jim odpověděl na některé jejich otázky ze své pozice, často je odkazuješ na jejich vlastní odpovědi z jejich vlastního nitra nebo, když je Pán Ježíš Kristus požádá, aby se tě zeptali, jsou při tvé odpovědi zavázáni poznáním, že tento požadavek je učiněn z nějakých důležitých duchovních důvodů a že je třeba, aby odpověď byla tebou dána z Pána Ježíše Krista v tobě. Není jiný způsob, jak od této chvíle tuto práci konat. Jako vždy, je to na dohodě mezi každým jednotlivým jedincem a Pánem Ježíšem Kristem, jaký druh zkušenosti, pokud vůbec nějaký, bude mít.

 

Na straně druhé může být také dohodnuto, že někteří jedinci nebudou mít v tomto ohledu žádný zřejmý prožitek. Namísto toho budou chtivými čtenáři Nového zjevení Pána Ježíše Krista, aniž by ustanovili formální stav niternosti. V podobných případech se budou v procesu čtení a praktikování nacházet v neformálním niterném stavu. V jejich zvláštním případě tím, že přistupují ke všem událostem a děním svého života z pozice zásad Nového zjevení jako Absolutního slova Pána Ježíše Krista a konají vše z této pozice, jakož i přemýšlejí o obsahu Nového zjevení a obzvláště o tom, že jsou v přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů své duchovní rodiny a ostatních z pozitivního stavu, byť nemají žádný vnější či vnitřní zkušenostní vjem této přítomnosti, udržuje je to ve stálém neformálním niterném stavu. Forma a způsob jejich zkušenosti a praxe je v tomto ohledu tak potřebná a hodnotná, jako u těch, kdo mají takovou přímou zkušenost.

 

Provádění tohoto shora popsaného postupu vám umožní působit z pozice vašeho metaforického počítačového čipu, zde umístěného Pánem Ježíšem Kristem. Jinými slovy: Obejde se tím váš typický lidský čip, který působí vám i komukoli jinému potíže.

 

Aby se znovu zopakovalo: Jestliže ve vztahu k druhým působíte z pozice vašeho lidského nadání čili počítačového čipu, plně se aktivují vaše různice s druhými a vaše problémy a sklon zacházet a mít vztah s ostatními z pozice vašich problémů, a ne z Pána Ježíše Krista. Pamatujte si, že každý, kdo je spojen s Novým zjevením, se nachází na rozličné úrovni chápání, přijetí a praktikování principů Nového zjevení. Není mezi vámi osob, které by byly přesně na stejné úrovni. Ale na druhé straně je to tím, co se po vás přesně požaduje - být samými sebou a být na této odlišné úrovni. Ze své úrovně jste spojeni s úrovni pozitivního stavu, který potřebuje vaše zvláštní zkušenosti v tomto ohledu a vaše zvláštní chápání, přijetí a praktikování principů Nového zjevení. Žádná jiná úroveň by to nemohla vykonat. Takže v podstatě a fakticky je vás třeba takových, jací v tomto ohledu jste.

 

Jestliže ale působíte z pozice obrazného lidského čipu ve vás, pociťují se takové odlišnosti a stupně vnímavosti těchto skutečností jako vás ohrožující, snižující, nesprávně odsuzující, špatně s vámi zacházející, neberoucí v úvahu vaše potřeby, považující vás za nízké a nechtěné a jako mnoho jiných takových nevhodných pocitů. Výsledkem toho je odsuzování, snižování, pomlouvání, zatracování, odepisování jednoho druhým a vylučování jednoho ze společnosti druhého atd. Mohli bychom takto věčně vypočítávat, jaké negativní a nepřátelské pocity a postoje jedněch vzhledem k druhým byste mohli v tomto případě rozvinout. A vaše zkušenost na konci soboty po sešlosti na den Díkůvzdání pouze potvrzuje, že se to může stát také vám, kdo jste spojeni s Novým zjevením. Jestliže se můžete takto chovat a takto reagovat, co očekáváte od jiných, kteří jsou typickými lidskými tvory a kteří nemají žádnou znalost, že by Nové zjevení vůbec existovalo ?

 

Takže si buďte vědomi těchto negativních možností ve vašem životě, obzvláště když se nacházíte ve skupině. Skupinová setkání tím, že jsou terčem negativního stavu, jsou zvláště citlivá na to, jak ve vás vzbudit sklon reagovat a mít vztah vzhledem k druhým z vašeho zapáchajícího stavu ega, jak to, Petře, rád nazýváš. Jinými slovy: Z pozice vašeho typicky lidského uzpůsobení. Opakuje se, že je povoleno, aby se to dělo, takže máte příležitost pracovat na vašich zbylých problémech, poznávat své slabiny a svou zranitelnost a nedovolit jim, aby ovládly váš život. Potřebujete je poznat a předložit je Pánu Ježíši Kristu, aby s nimi mohl naložit, jak uzná za vhodné.

 

Aby se vyhnulo tomuto negativnímu faktoru, namísto odsuzování, zatracování, odepisování, pomlouvání, nenávisti a snižování jednoho druhým atd., máte miloval všechny ostatní, respektovat je, chovat v lásce, akceptovat je, považovat si.je a podporovat je bez ohledu na to, jak dalece jsou od vás odlišní, jak se chovají a co dělají. Pamatujte si jasně, že každý z vás je přesně takový, jak to bylo dohodnuto mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem osobně. Respektujete-li tento faktor, respektujete tajemné dílo Pána Ježíše Krista. Nečiníte-li tak, odvrhujete a neberete na zřetel toto dílo, jak se projevuje v životním stylu každého jednotlivého individua mezi vámi. Avšak jste-li neustále v niterném stavu, znamená to, že operujete z pozice své intuice a z Pána Ježíše Krista ve vás. Takže je to výhodou vás všech, jakož i výhodou každého v pozitivním stavu a podobné ve stavu negativním, že se učíte být neustále v niterném stavu. Takto se úspěšně vyhnete svému vlastnímu typickému lidskému čipu, který neznamená nic než problémy.

 

A na závěr pro dnešek jemné upozornění na to, jak dosíci daleko účinněji vašeho neustálého niterného stavu: Jak si pamatujete, je jedním z prostředků putování do nitra vyřčení Nové modlitby Pána Ježíše Krista v její úplné podobě. Nicméně z autority Pána Ježíše Krista můžete - pokud si tak přejete ze své svobodné vůle a volby - zosobnit a zindividualizovat tuto modlitbu, aby se ve vašem životě učinila intimnější a efektivnější. Může se to učinit následovně: Současná úplná forma této modlitby má multiverzální význam. Měla by se užívat dennodenně, neboť vás spojuje s rozličnými úrovněmi multivesmíru. Ale občas ji můžete použít způsobem více osobním. Takže například namísto, abyste Pekli „náš Pane Ježíši Kriste“, můžete říci „můj Pane Ježíši Kriste“, tedy „my“, „náš“, „naše“ atd. nahradí „já“, „můj“, mne atd. Ale hlavní zosobnění přichází ve větě „Ať přijde Tvá Láska a Moudrost, Dobro a Pravda a Tvé Pozitivní konání i Tvá Víra a nechť se navěky ustanoví ve všech aspektech našeho života.“ Můžete přidat, pokud si tak přejete, něco jako to, co následuje: „Ať přijde Tvá Absolutní, Nepodmíněná Božská láska a Božská moudrost, Absolutní, Nepodmíněné Božské milosrdenství a Odpuštění, Božská dobrota a Pravda, Božské pozitivní skutky a Víra, Tvá Božská objektivita, Poctivost, Spravedlnost a Tvé Soudy, Tvá Sympatie a Empatie, jakož i hluboká a důkladná pokora, poníženost, nevinnost a skromnost a nechť se nastálo ustanoví ve všech aspektech mého života.“ Můžete zde přidat jakékoli jiné pozitivní atributy či rysy, které si přejete získat od Pána Ježíše Krista pro váš každodenní život.

 

Je životně závažné, že se na této křižovatce životních cest, které následujete, každodenně soustavně poznává, požaduje a aplikuje Absolutní nepodmíněná láska, Moudrost, Milosrdenství a Odpuštění Pána Ježíše Krista. Tento faktor bude hrát ohromně významnou roli nejen ve vašem životě, ale v životě celého pozitivního stavu, jakož i ve stavu negativním a na planetě Nula. Tím, že o to požádáte a dostanete to, budete s to obejít váš vlastní metaforický lidský počítačový čip. Pamatujte si, že jej potřebujete obejít, abyste se vrátili zpět k vaši pravé přirozenosti a domů, do pozitivního stavu. To je přípravou na vaše odvolání z planety Nula, až přijde čas.

 

A to je pro dnes vše.“

 

 

 

 

(20)

 

Doplnění 19

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 145 – 154, Doplnění 19.

 

Dne 16. ledna 1994 jsme obdrželi následující poselství od Pána Ježíše Krista abychom je uvážili, intuitivně ověřili a aby nás informovalo.

 

Nedávno otevřel Pán Ježíš Kristus velmi zvláštní oddělení Nové školy. Toto oddělení se specializuje výhradně na záležitosti pseudotvůrců. Potřeba otevření této divize vychází z faktu, že někteří členové klanu pseudotvůrců se moudře rozhodli konvertovat do pozitivního stavu. Takže každý z pseudotvůrců, který vyjádří svou ochotu ke konverzi, či návratu do pozitivního stavu, vstupuje nejprve do tohoto zvláštního oddělení Nové školy.

 

Jak víte, vyžaduje složitost a charakter uspořádání přirozenosti pseudotvůrců v procesu jejich transformace, restrukturalizace a přerodu zcela odlišný přístup - velmi zvláštní a specializovaný. Kroky, které jsou v tomto ohledu použitelné u.jiných členů negativního stavu - vstupujících za tím účelem do Nové školy, nelze použít u pseudotvůrců. Jejich duchovní, duševní a fyzické uzpůsobení se nijak nepodobá komukoli jinému. Proto je třeba vyvinout jistý komplex přizpůsobení, aby se tento proces ustanovil a umožnil i jim konverzi do pozitivního stavu.

 

Co musíte v tomto ohledu kromě mnoha jiných věcí chápat, je to, že na počátku své transmogrifikace pseudotvůrci zabudovali do svých zvláštních genů kód, který by jim zabránil ve spontánní touze stát se zase částí pozitivního stavu. Dle zvláštního projektu, vyvinutého za tímto účelem osobně Pánem Ježíšem Kristem, byly tyto geny jemně pozměněny tak, aby se v nich znovu nastolila schopnost pseudotvůrců vyvinout tuto spontánní touhu. To se vykonalo zvláštním typem postupu, který je nepochopitelný nejen lidem, ale též komukoli kdekoli a kdykoli. Tento postup v sobě neoddělitelně zahrnuje zvláštní druh uvádění příkladu pseudotvůrcům - a to na jistých událostech uvnitř negativního stavu a obzvláště na planetě Nula, které se odehrávají v životech některých agentů stavu pozitivního spojených s Novým zjevením Pána Ježíše Krista na základě svobodné vůle a volby.

 

Jak sis, Petře, povšiml a jak si povšimly také tvé děti, které jsou s tebou na planetě Nula, nedávno se vám pseudotvůrci počali objevovat, či, abychom byli přesní, stali se viditelnými některým z vás, pokud jste v niterném stavu. To není v žádném případě náhodou. Jedním z hlavních důvodů pro to, že se taková viditelnost či přítomnost stává některým z vás zřejmou, je ten, že se v procesu vašeho setrvávání v niterném stavu odehrává něco velmi nezvyklého, něco, co je zcela nemožné slovně popsat lidskými či jakýmikoliv jinými pojmy, co umožňuje shora zmíněné uvedení příkladu pseudotvůrcům. Zkušenost zobrazení a uskutečnění tohoto příkladu pro pseudotvůrce umocňuje Pánu Ježíši Kristu, aby pozměnil dané geny tak, že se konverze pseudotvůrců do pozitivního stavu stává reálnou.

 

Jak si vzpomínáte z Doplnění 15 a doplnění následných, jste na jevišti lidského života osvětleni, abyste se mohli a směli stát viditelnými. Jedním z hlavních důvodů (vedle těch, se kterými jste se seznámili v Doplnění 18), proč jste byli do této pozice umístěni Pánem Ježíšem Kristem na základě vzájemné dohody Jeho/Jí s každým z vás, kdo se tohoto procesu zúčastňuje individuálně, byl velmi významný a závažný účel: Umožnit konverzi pseudotvůrců do pozitivního stavu, a umožnit tedy úplnou a celkovou věčnou eliminaci negativního stavu. Jak víte, bez konverze pseudotvůrců je tato eliminace nemožná.

 

Poprvé se zde zjevuje velké tajemství. Ti z vás, kdo jsou těsně spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista a kdo je učinili vrcholem na žebříčku priorit ve vlastním životě, jsou na základě prvotního svobodného souhlasu využiti Pánem Ježíšem Kristem za tímto nejvýznamnějším a nejšlechetnějším účelem.

 

Povšimněte si, prosím, jaké události nastaly od okamžiku vašeho setkání na Den díkůvzdání do dnešního dne, dne tohoto přenosu: Především jste od té doby ty, Petře, spolu a bok po boku s Markem pomáhali Pánu Ježíši Kristu po čtyřiadvacet hodin denně při založení zvláštního typu opěrného bodu pozitivního stavu v peklech pseudotvůrců. Někteří jiní z vás byli posláni na zvláštní misi do ostatních důležitých oblasti zóny vymístění, kde pseudotvůrci založili své pevnosti. Zároveň jste, Petře a Marku, pomáhali Pánu Ježíši Kristu v založení a otevření zvláštního oddělení Nové školy pro pseudotvůrce. Proto jste oba, Petře a Marku, od té doby zažívali neobvyklý stav duševní a fyzické únavy. Tato práce spolu s vaší každodenní pravidelnou činností na planetě Nula byla a stále je velmi vyčerpávající a intenzívní. To nejsou symptomy deprese, jak se někteří z vás na počátku pokusili diagnostikovat toto rozpoložení vašimi lidskými psychiatrickými metodami, ale jsou to výsledky této významné práce.

 

Události na setkání v Den díkůvzdání a to, co nastalo před ním a na samém jeho konci, to vše bylo nutné k tomu, aby se vám zobrazilo, že se nyní nacházíte v osvětlení a že jakýkoli sklon fungovat z pozice toho metaforického lidského počítačového čipu namísto z pozice toho, jaký do vás instaloval Pán Ježíš Kristus, může být zničující či přinejmenším velmi nepříjemné a škodlivé pro vaše vzájemné vztahy. Z takových zkušeností získáváte hodnotné poučení, které přivádí do vaší pozornosti potřebu fungovat pouze ze stavu vašeho nitra, tedy řekněme z Pána Ježíše Krista ve vás, a ne ze stavů vašeho vlastního ega.

 

Jako následek této zkušenosti bylo dovoleno, aby nastaly různé události, které jsou krajně závažné v díle Pána Ježíše Krista a které povedou k závěrečné eliminaci negativního stavu. Tyto události měly přesně opačnou konotaci než ty, které se odehrály v týdnu se Dnem díkůvzdání. Jejich obsah je tedy čistě pozitivní. Povšimněte si, prosím, co se stalo v průběhu závěrečné fáze duchovní transformace dr. N. a jeho znovuzrození. Byla dosažena a projevena nová úroveň duchovnosti, lásky, moudrosti a přátelství, která nebyla doposud k dispozici. Byly vyvinuty nové formy vztahů mezi některými z vás, které byly kdykoli před tím na planetě Nula či v kterékoli oblasti zóny vymístění zhola nemožné. Po té se s tvou pomocí, Petře, odehrál velmi zvláštní proces s Monikou z Německa, během něhož vyvstala velmi důležitá ilustrace toho, jak lze dosáhnout posunu ze svázanosti s vnějškem ke spjatosti s nitrem a jak se stává neustálou realitou. Zároveň odvedl Manfred z Německa ve stavu nitra zcela odlišný typ práce, což umožňuje se soustředit na proces konverze pseudotvůrců do pozitivního stavu. Navíc to pak ilustruje, co se může stát, když někteří z vás nesprávně vykládají a chápou, co vám sdělují speciální poselství v doplněních a jednotlivá poselství v Novém zjevení. Jste upozorněni na typ reakce, který nastává, když agent pozitivního stavu reaguje nevhodně na tato poselství, a zároveň na to, a to je nejdůležitější, jak – tak řečeno na místě - korigovat tyto omyly, aby se mu nemohly přičíst.

 

Tyto závažné události slouží nyní několika závažným účelům. Nechť je vám známo, že kvůli tomu, co bylo shora řečeno o pseudotvůrcích, jim bylo dovoleno, aby velmi pečlivě pozorovali a sledovali, jak se chováte, jak odpovídáte a reagujete. Opakuje se zase, že jste ve světle ramp. Jak si vzpomínáte, pseudotvůrci původně měli za to, že žádné takové události, chování či vztahy zobrazované nyní některými či všemi z vás, kdo jste nedílně spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, by se nemohly nastolil někým, kdo je uzpůsoben typicky lidsky. To ovšem platí jen pro ty, co ve svých životech dávají Novému zjevení prvořadou přednost.

 

(1)

Především by pseudotvůrci nikdy nebyli schopni zjistit, že by se takové Nové zjevení někdy stalo dostupným lidem.

 

(2)

Za druhé uvažovali tak, že byť by i bylo dostupné, nikdo příslušný k lidskému rodu by nerozuměl tomu, o co v něm jde.

 

(3)

Za třecí předpokládali, že i kdyby někteří z vás porozuměli tomu, co to je, tím, že jsou typicky lidskými čili mají v sobě typický lidský počítačový čip, uboze selžou při uskutečňování jeho principů a návodů.

 

(4)

A za čtvrté, a to je nejdůležitější, pseudotvůrcům by se ani v nejdivočejších snech nemohlo zdát, že proces duchovní transformace prostředky a nástroji Nového zjevení je u vás možný, zatímco jste stále na planetě Nula v lidském těle a lidském rozpoložení, a že na základě toho by někteří z vás mohli rozvinout a dosáhnout úroveň a stupeň vzájemné všezahrnující lásky, moudrosti a přátelství, které nebyly doposud nikdy a nikde ve jsoucnu a bytí k dispozici.

 

Záhadou pro pseudotvůrce není fakt, že by se taková nová láska, moudrost a přátelství mohly stát realitou (především je to zcela možné v říši pozitivního stavu), ale to, že se mohou projevit na planetě Nula v rozpoložení lidského života, který je uzpůsoben tak, že by nedovolil, aby se něco takového odehrálo.

 

Z těchto událostí ale plyne další tajemství. Jak víte, nemají pseudotvůrci ve své samotné původní transmogrifikované přirozenosti absolutně žádné přátele. Doposud nebyli schopni zakoušet takovou lásku, moudrost a takové přátelství. Jediným přítelem, kterého měli, byl jejich Absolutní přítel - Pán Ježíš Kristus, Kdož jim dovolil postupovat s experimentováním v přirozenosti a životě negativního stavu. Nyní ale při pozorování a sledování výše uvedených a podobných událostí a účasti v nich (a jejich účast má zcela zkušenostní povahu, ­to jest, jak by se řeklo, že není jen taková, jako by pozorovali z vnějšku mimo subjekt či objekt zakoušení, ale je taková, a to je nejdůležitější, jako by procházeli tím procesem samotným jsouce uvnitř té zkušenosti) jsou pseudotvůrci vystaveni zcela odlišné sadě nových zkušeností. To, co se v průběhu tohoto tajemného procesu stane, je to, že poprvé jsou pseudotvůrci schopni zkušenostně rozlišit, co je vůbec zač pravá láska, moudrost, milosrdnost, odpuštění a přátelství. Nejenom to, ale vy, co se účastníte této ilustrace a příkladu, se stáváte činem této účasti samé pravými přáteli pseudotvůrců. To ovšem neznamená, že tímto postupem se stáváte nedílnou součástí týmu pseudotvůrců v negativní konotaci, namísto toho je opak pravdou - v pozitivní konotaci se pseudotvůrci či přinejmenším někteří z nich na této křižovatce stanou či se již stali integrální součástí vašeho života. Jinými slovy: Budou konvertovat (a někteří již tak učinili) do pozitivního stavu.

 

Z výše uvedené ilustrace můžete mít ponětí o tom, jak se odehrává tajemné Dílo Pána Ježíše Krista, kterým se všichni spasí od negativního stavu, a jak je vaše účast s tím, jak se chováte, reagujete a na co odpovídáte atd., závažná a nutná, aby toto vše mohlo nastat.

 

Souslednost všech těchto událostí, jak se staly od okamžiku přenosu Doplňku 15, a speciálně těch, které nastaly v období před Dnem díkůvzdání a po něm, připravuje na to, aby nastal další závažný posun. Tento posun se v současné době vytváří. Co zahrnuje, či co obsahují některé jeho aspekty, se stane zřejmým, jakmile nastane.

 

Samotný první krok se v tomto ohledu odehrál v konkrétním zážitku v případě Klause v Německu. Jak víte, Klaus byl přímo spojen s pseudotvůrci, jsa jedním z jejich spolehlivých agentů. Zároveň měl ale Klaus poslání zahájit proces konverze prvních pseudotvůrců do pozitivního stavu. To pro ně vytvořilo precedent. Jedině poté mohlo být spojení pseudotvůrců s Klausem přerušeno, aby se mohl dostat do pozice pro vytvoření konečného rozhodnutí pro Nové zjevení Pána Ježíše Krista, či proti němu.

 

Následně po tomto kroku, či trochu později byl Dan v New Yorku přímo vystaven vlivu pseudotvůrců. Opakuje se, že jeho zkušenost byla první ilustrací přímého působení pseudotvůrců na lidské tvory a některé agenty pozitivního stavu. Zároveň Danova zkušenost ilustrovala, že bez ohledu na to, jak složitý a účinný tah pseudotvůrci provedou, dá se mu úspěšně čelit silami pozitivního stavu, v tomto případě konvertovaným pseudotvůrcem, který byl v provádění těchto typů operací velmi dovedným.

 

Poté si někteří z vás začali všímat, že pokud jste v niterném stavu, tak se vám zjevují pseudotvůrci, abyste zažili to, co se popisuje výše. Toto zjevování se a jejich účast ve vašich zážitcích jsou částí dohody mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem a mezi pseudotvůrci, vámi a Jím/Jí. Proto se nepolekejte, když se vám nyní či v budoucnu objeví, neboť to tak bylo nachystáno před vaši inkarnací na planetě Nula, aby se VELKÝ PLÁN SPASENÍ VŠECH Z NEGATIVNIHO STAVU MOHL STÁT SKUTEčNOSTÍ. Jejich objevování se ve vašem životě je vyvoláno na základě této vzájemné dohody. Dohodnuto bylo i to, aby se nepamatovalo, že se taková dohoda učinila.

 

Při uskutečňování, aktualizaci a vykonávání vašeho zvláštního poslání a pověření, aby v tomto a ve všech ostatních ohledech bylo pochopitelnější, účinnější a přijatelnější, je třeba si uvědomit následující fakta:

 

Především, obrazně řečeno, každý a kdokoliv z vás jako jedinečné individuum před Pánem Ježíšem Kristem přijal velmi zvláštní linii, roli nebo pozici ve hře na jevišti života na planetě Nula. Tato linie, či jak to chcete nazvat, má velmi zvláštní povahu a obsah. Vaše role a pozice na planetě Nula je v souladu se specifickou přirozeností této linie. Není dvou stejných linií. Mohou se v něčem podobat, nebo někteří z vás ze zvláštních důvodů, známých jenom Pánu Ježíši Kristu, nastoupí na stejný typ linie, ale všechny jsou jedinečně a odlišné. Avšak mějte na mysli, že všechny tyto linie jsou paralelní jedna s druhou a nejsou jedna nad či pod druhou. Navíc vycházejí ze stejného zdroje - z Absolutní nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Takže aby se zopakovalo: TYTO LINIE JSOU OD ZÁKLADU ODLIŠNÉ JEDNA OD DRUHÉ, ale nejsou ani podřízené, ani nadřazené ve vztahu jedna k druhé, neboť cokoli přichází či je započato z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, má absolutně stejnou hodnotu a platnost.

 

Proto máte přijmout fakt, že všichni z vás, kdo jste spojeni s Novým zjevením, sledují v tomto ohledu odlišné linie. Proto různí následovníci a praktikanti Nového zjevení se nacházejí na odlišných úrovních chápání a užívání jeho principů a nikdo není přesně na stejné úrovni. Tato úroveň je určena povahou té linie, jejíž sledování jste si dohodli. Takže cítit se podřadným či nadřazeným, nebo se považovat za hodnotnějšího, potřebnějšího či pokročilejšího, než je kdokoli jiný z vás, znamená fungovat dle typicky lidského obrazného počítačového čipu. To je zcela nevhodné. Namísto toho máte přijmout linii, kterou sledujete, a ztotožnit se s ní, abyste tak mohli účinně a úspěšně splnit pověření, se kterým jste před vstupem na tuto linii souhlasili. V rámci každé této zvláštní paralelní linie se nacházejí nekonečné možnosti věčného růstu, pokroku a zlepšování. Nikdo nemůže být nikdy ochuzen o cokoli v jakémkoli ohledu.

 

V tomto ohledu si znovu zopakujme některé ideje, o nichž se zmiňuje Doplněk I5. Roxana H. z Houstonu v Texasu vyjádřila určité potíže při přijímání metafory o počítačovém čipu. Považuje tuto analogii „za tak omezující“. Nepochopila, že v pozitivním stavu nejsou taková omezení. Avšak souhlas se vstupem do lidského života na planety Nula znamená dobrovolnou regresi do stavu dočasné omezenosti - dokud trvá pověření.

 

Aby se tato situace více objasnila, vraťme se k metafoře o plátně kina či hře na jevišti. Život na planetě Nula a v celé zóně vymístění je hrou. Různí lidé mají v průběhu této hry přiděleny odlišné role a činnosti. Faktorem povahy těchto rolí a činností je každý herec, to jest každý z vás, omezen na svou vlastní ryzí přirozenost a na rozsah, v jakém se může vyjádřit a projevit nebo mít různé zkušenosti a výdobytky. A opakuje se, že je to na základě dobrovolného souhlasu.

 

Avšak co se zde stalo, je to, že v průběhu vaší účasti v jakékoli roli a činnosti, která byla dohodnuta či přidělena, jste zapomněli na vše, co je za scénou. Takže jste zapomněli na to, co je vaší pravou přirozeností. To bylo nutným uspořádáním k tomu, aby se výsledek této hry učinil autentickým a pravým. Takže se stává, že když hrajete roli kompetentně a efektivně, tato role vás natolik pohltí, že po tuto dobu nemyslíte na nic jiného než na to, že jste touto rolí. Aby se to zjednodušilo, vezměme například roli kapitána Kirka ve známém televizním seriálu Hvězdná cesta, či kapitána Piccarda v Hvězdné cestě: Další generace. Zatímco každá epizoda těchto seriálů trvá, Wiliam Shatner a Patrick Stevard se se svými rolemi ztotožňují natolik, že se v této době nepovažují za nikoho jiného než za toho, koho hrají. Takže jsou ve svých výstupech a představeních omezeni na předepsanou roli. Avšak za scénou či mimo jeviště a natáčení již nejsou ve své roli, ale mají svou původní a pravou identitu. V průběhu jejich role pro ně neexistuje fakt pravé reality. Namísto toho považují svou roli za pravou realitu. Po tuto dobu zapomínají na to, že je tu i jiná realita než to, co prožívají v průběhu každé epizody. Avšak jakmile tato epizoda proběhne, vystupují ze svých rolí a navracejí se ke své pravé totožnosti a pravé realitě.

 

Takto můžete přesně pociťovat existenci negativního stavu života na planetě Nula. Ta není ničím jiným než jevištěm, na kterém se zobrazuje a demonstruje příklad přirozenosti, následků a důsledků života negativního stavu a na planetě Nula. Ale v podstatě není takový život reálný. Je umělý, stejně jako je umělá identita kapitána Kirka a kapitána Piccarda. Faktorem své umělé povahy je tento život omezen a ohraničen pouze na to, co je obsaženo ve scénáři, který napsal Pán Ježíš Kristus a pseudotvůrci.

 

A jak se tedy hraje podle scénáře, Pán Ježíš Kristus to pečlivě sleduje a pozoruje spolu s každým v pozitivním stavu a s pseudotvůrci (od chvíle jejich skrytého návratu na planetu Nula). Jak víte, každá hra má pro svůj scénář herce a režiséra, který vede tuto hru podle scénáře. V obrazném smyslu můžete uvažovat, že tato hraje v režii Pána Ježíše Krista a do nedávna a do určité míry také pseudotvůrců. Ve skutečnosti režírují pseudotvůrci - pouze s dovolením Pána Ježíše Krista - tu část hry, která je přidělena agentům negativního stavu a pravým lidským tvorům (některým z nich), aby se dosáhlo pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula. Na druhé straně party, které hrají všichni agenti pozitivního stavu, jakož i všichni, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, a někteří lidští tvorové, režíruje Pán Ježíš Kristus osobně.

 

Jak jste již byli před tím informováni, je tato hra v závěrečné fázi. Je tedy čas, abyste si uvědomili tato fakta a nalodili se na cestu návratu ke své pravé přirozenosti.

 

(1)

Samotným prvním krokem procesu tohoto návratu je uvědomit si, že to, co si myslíte o sobě, že jste, a s čím jste se doposud identifikovali, není tím, kým a čím jste. Je to jen přijatá role, kterou hrajete podle osobní dohody mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem. Na příklad se všichni identifikujete podle svého jména, dalšího jména (někdy) a příjmení. Vy všichni se svými jmény na planetě Nula ve skutečnosti nejste tím, co tato jména naznačují, nebo co se s nimi ztotožňuje, ale jste někým zcela odlišným.

 

(2)

Druhou věcí, kterou si potřebujete uvědomit, je to, že touto přijatou rolí jste omezeni ve svém fungování a vyjadřování, aby se této roli umožnilo stát se svou vlastní realitou ku prospěchu a poučení všem. Takže váš život na planetě Nula nebyl, není a nebude pravým životem, ale něčím uměle vyvinutým na dočasném základě, co přestane existovat, jakmile to splní svůj účel, kvůli kterému bylo dovoleno, aby to dosáhlo své umělé plodnosti.

 

(3)

Třetí věci je pro vás to, abyste si uvědomili, že nyní je čas začít fungovat a působit ne z pozice vaší role, tedy řekněme: Ne z pozice toho metaforického počítačového čipu, ale z pozice vaší pravé skutečnosti, tedy řekněme: Z obrazného čipu, který zde umístil Pán Ježíš Kristus, čili jinými slovy: Z pozice vaší pravé přirozenosti. Toto je závažný požadavek závěrečné fáze vašeho poslání na planetě Nula, který ustanovuje precedent pro konverzi kohokoli v negativním stavu a, což je nejdůležitější, pseudotvůrců do pozitivního stavu, a tedy přinášející věčný konec pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu.

 

Způsob návratu do své pravé přirozenosti se vám naznačuje důrazem na to, jak je důležité, abyste se naučili vcházet do svého nitra a setrvávat v neformálním, jakož i ve formálním, niterném stavu, a konali absolutně vše z této pozice s Pánem Ježíšem Kristem v Jeho/Její Nové přirozenosti, z Něho/Jí, Jím/Jí a kvůli Němu/Ní v souladu s principy Jeho/Jejího Nového zjevení. Konajíce takto, budete schopni navrátit se ke své pravé, ryzí a skutečné přirozenosti, když ne absolutní znalosti toho, kým skutečně ve své podstatě a formě jste (ta přijde později), tak ale svou činností, chováním, postojem, přátelstvím, zvláštní láskou a moudrostí, zvláštními vztahy, o kterých nikdo na planetě Nula neslyšel, ani je neprožíval. V podstatě se teprve nyní plně vyplňuje výrok Pána Ježíše Krista, který učinil velmi dávno v průběhu Svého fyzického pobytu na planetě Nula. Pamatujete si, že tento výrok se znovu opakuje i v Novém zjevení ?  Parafrázujme: Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás, aby tak lidé mohli poznat, že jste mi učedníci, podle lásky, kterou ukazujete a máte.“ Jde tu o to, aby se milovalo, jak miluje Pán Ježíš Kristus. Takovou lásku nebo takový aspekt Absolutní lásky a její Absolutní moudrostí doposud nikdo na planetě Nula neprojevil.

 

Někteří z vás svými příklady, vztahy, svou přátelskostí, vzájemným respektem, svým vzájemným a všezahrnujícím rozsahem, což jste všechno prožili v průběhu několika posledních týdnů, a s pomocí díla, které bylo vykonáno, Petře, ve tvém domově jak na planetě Nula, tak i v duchovním světě, ustanovili takovou lásku, to jest: Milují jako Pán Ježíš Kristus. A tento činitel je tak překvapující pro pseudotvůrce, kteří předpokládali, že nic takového by se nikdy v jejich panství nemohlo stát.

 

Výsledkem shora popsané zkušenosti tohoto typu lásky jsou nejméně dvě věci. Za prvé je dána příležitost pro mnohé v negativním stavu, jakož i pro pseudotvůrce, aby konvertovali do pozitivního stavu. Za druhé se vědecký tým genetiků ze společenství pseudotvůrců pokusí zfabrikovat jistý typ tvora, který by mohl vykazovat přesně stejné rysy, jako ty, které někteří z vás nedávno zakusili. Pseudotvůrci mají nyní potřebu dokázat to, že mohou sami se svými fabrikacemi provést totéž, co dělá Pán Ježíš Kristus se svými agenty - s vámi. Zkušenost některých z vás v tomto ohledu v přítomnosti jich samotných - velmi pečlivě sledovali veškerý proces, jenž nastal u některých z vás, a zúčastnili se ho - vyvolala počáteční poznání toho, jak to provádět (zapomněli procedurální kroky, které bylo třeba v tomto procesu podniknout), takže nyní mohou v této činnosti postoupit.

 

Ovšem to, co se dosáhne jejich fabrikacemi, bude jen povrchním a umělým napodobením těch rysů, které mohou a smí vykazovat agenti Pána Ježíše Krista. Následky budou právě opačné - více zla a více vychytralých nároků a podvodů pod maskou lásky, moudrosti, přátelství a podobných pozitivních vlastností. Touto fabrikací se u pseudotvůrců zajistí, že nakonec procitnou k vědomí toho, že se bez ohledu na to, jak dokonalé, vynikající, zdánlivě pozitivní a pěkné tvory zfabrikují, bez vstupu Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Pána Ježíše Krista se všichni zvrátí v nic jiného než opak toho, čeho se mělo dosáhnout. Toto uvědomění bude s to nakonec otevřít jejich paměť a jejich pravou mysl, takže si vzpomenou na dohodu, kterou učinili s Pánem Ježíšem Kristem. Jakmile se toto provede, zařídí se tím věčná eliminace negativního stavu ze jsoucna a bytí. Tehdy a jen lehly se naplní slova Pána Ježíše Krista: „Dokonáno jest !“ Pak bude po závěrečné fázi Posledního soudu následovat aktivace plného života pozitivního stavu tak, jak má být.

 

Na závěr se ještě jednou podívejme na některé zvláštní procedurální zkušenosti, se kterými ses, Petře, nedávno setkal při své práci s některými následovníky a praktikanty Nového zjevení. Tímto se pokračuje ve výkladu ohledně obsahu kapitoly páté Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Jak jste si povšimli, je ustanoveno nejméně sedm odlišných paralelních linií v procesu vcházení do nitra či setrvávání v něm. Těchto sedm linií není jediných, ani výlučných. Mohou posloužit jako příklad rozličných individuálních a osobních možností, které se mohou projevit v procesu práce s lidmi prostředky uvedenými v této kapitole.

 

První příklad byl zobrazen procesem prožitým dr. N. z Moskvy v Rusku. Jeho příklad, jak se to naznačuje v Doplňku 18, poskytuje některým lidem precedent pro to, jak lze vést svůj vlastní postup zcela prostřednictvím vlastního nitra, bez účasti nikoho z vnějšku, ale s následnou slovní diskusí o každém jednotlivém postupu. Takže v tomto ohledu se konalo jen jedno sezení s tebou, Petře, na začátku tohoto procesu a jedno na jeho konci v průběhu posledního dne před odletem do Ruska. Při prvním sezení se ustanovil správný způsob vlastního bytí a konání v nitru. Při posledním setkání se dr. N. setkal s novou zkušeností, kdy odevzdal veškeré své jsoucno a bytí, jakož i hlasivky Pánu Ježíši Kristu, aby je ovládl a promluvil k tobě, Petře, přímo, když shrnul události, které se udály během jeho pobytu s tebou, a umístil vše do správné perspektivy. To byla velmi povznášející zkušenost pro všechny přítomné v duchovním světě na jeho domácí základně, jakož i pro tebe fyzicky na planetě Nula.

 

Druhý příklad byl dán zkušenostmi, které zobrazila Monika z Německa. V této zvláštní situaci byla tvá fyzická přítomnost vyžadována v průběhu všech jejích ranních formálních sezení, což usnadňovalo posun z jedné úrovně její reality a mise k úrovni nové. Poučení v tomto ohledu bylo zřejmé. V některých případech jen tvá pouhá přítomnost bez jakéhokoli slovního angažování je dostatečná k tomu, aby se spustilo něco významného a potřebného pro tuto osobu. Pouze při dvou nebo třech příležitostech v jejím postupu jsi byl Pánem Ježíšem Kristem v jejím nitru či jí požádán, abys jí podal ruku, když se jednalo o jisté věci a negativní entitě spojené s touto věcí, aby tak mohla pokračovat dále v tomto procesu, aniž by byla jimi blokována. Avšak tvé vnější slovní přispění bylo v tomto ohledu omezeno na návrhy toho, jak má pokračovat či co má vykonat, aniž bys to dělal ty. Jedině v jednom případě se po tobě požadovalo, abys přispěl aktivními návrhy také z vnějšku, aby se završil plný cyklus, a tak se zavedla plnost všech úrovní a stavů v tomto procesu.

 

Třetí příklad byl dán Manfredem z Německa, který vyžadoval tvoji přítomnost v průběhu svého vcházení do nitra ráno po sezení s Monikou. V tomto případě byl tento proces manifestován jistými fyzickými symptomy, které odhalily přítomnost negativních entit včetně pseudotvůrců. V tomto případě byla nutná určitá verbalizace z tvé strany, aby se usnadnilo objevení se těchto entit a odhalilo se to, co bylo za těmito fyzickými symptomy. Obvyklými fyzickými symptomy byly bolesti hlavy, žaludku, krku, .slabost, únava, nedostatek motivace, pocit zbytečnosti a podobné symptomy tak často spojované ve vašich psychiatrických učebnicích hlavně s depresí a dysthymickou poruchou. Nyní se zde dostává důležitého poučení všem spojeným s Novým zjevením a zvláště těm, kdo si zvolili být psychoterapeuty. Jakýkoli takzvaný psychický symptom či jakýkoli symptom tzv. duševní poruchy, jak se definuje ve vašem DSMIII-R (a bude se tak definovat v DSMIV), je vždy způsoben některými negativními entitami, které napájejí a jsou napájeny těmito lidskými symptomy. V tomto ohledu není žádných symptomů takové povahy, které by nezpůsobovaly negativní entity, jež buď k této osobě patří, či se k ní nepozorovaně vloudí, nebojsou k ní přiděleny z takových či jiných důvodů. Jste ale varováni, abyste nikoho a obzvláště ne agenty pozitivního stavu spojené s Novým zjevením neklasifikovali diagnostickými kategoriemi vašeho vnějšího klinického vzdělání, neboť takové symptomy, jejichž příklad podal Manfred, nejsou ničím jiným než prostředkem, jak upozornit na potřebu takříkajíc pohlédnout do tváře démonovi, a tím, že se mu čelí a pracuje se s ním, se mu umožní konvertovat do pozitivního stavu.

 

Ve čtvrtém případě prošlo jedno z tvých dětí, Petře, procesem tak, jak se popisuje v kapitole páté Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Takže v tomto případě se udála extenzívní účast v konverzaci se všemi členy pravé duchovní rodiny této osoby a s Pánem Ježíšem Kristem pouze za účelem práce nad problémy a důležitými záležitostmi této jednotlivé osoby. Ale i v tomto případě přicházejí všechny návrhy z nitra, a ne z vnějšku.

 

V pátém případě ses setkal se zkušeností, která nějakým způsobem shrnovala vše výše uvedené. Takže v ní byly přítomny všechny shora uvedené elementy a ty, které se uvedou níže. V tomto jednotlivém případě předchází procesu široká diskuse o věci, po které následuje ustanovení formálního niterného stavu, pak rozprava o věcech z nitra, jakož i rozlišení jakýchkoli problémů, které by mohly nastat a které v tomto bodě práce v tomto procesu potřebují být odhaleny z niterné pozice.

 

V šestém případě existuje rozprava, která předchází stav formální niternosti, ale poté, co je tento stav ustanoven, je jedinou věcí, která se zakouší, intuitivní vstup z nitra týkající se toho, co je třeba, jestli je to třeba, co se má uvážit a zpracovat či prodiskutovat. V tomto zvláštním případě se celá práce odehrává na úrovni intuitivního rozlišování bez jakéhokoli přílišného či zjevného angažování se kohokoli jiného z nitra či z vnějšku. Jak vidíte, v tomto případě se důraz klade výhradně na intuici.

 

A nakonec se v sedmém případě neustanovuje formální stav niternosti. Namísto toho se odehrává vnější diskuse nad záležitostmi Nového zjevení Pána Ježíše Krista a o tom, jak toto Nové zjevení pozměňuje a mění něčí život. V tomto případě má samotný proces čtení a aplikace Nového zjevení léčebný účinek. S každým novým čtením se odehrává nová úroveň pochopení, náhledu, přehledu, intuice, pokroku a uzdravování, aniž by se uskutečnila nějaká zjevná či skrytá nebo formální terapeutická či duchovní práce. Také aniž by se konala jakákoli formální konverzace s vlastními „stíny“ na třech úrovních vlastní mysli a bez jakéhokoli formálního zavedení ke členům vlastní pravé duchovní rodiny a k Pánu Ježíši Kristu. V tomto případě skutečnost čtení, praktikování a uznání Nového zjevení jako vrcholu na žebříčku priorit vlastního života zajišťuje přesně stejné výsledky jako ve shora uvedených případech a v případech ostatních, které by se od nich mohly více odlišovat.

 

Jak z těchto příkladů vidíte, všechny mají nějaké nápadně podobnosti, ale také velmi nápadné odlišnosti. Podobnosti spočívají ve faktu, že se všechny vztahují k Pánu Ježíši Kristu, ke členům vlastní pravé duchovní rodiny a k Novému zjevení. Navíc se všechny vztahují, jako k nejdůležitějšímu, k vlastní intuici a k vlastní snaze nad sebou pracovat. Takže ať se použije či využije jakákoli metoda, jedinec zůstává plně odpovědný a zodpovědný za činnost, která se vykonává. Nikdo jiný ho nemůže při výkonu této práce zastoupit.

 

Na druhé straně se samotné metody, postupy a praktiky toho, jak se to provádí, substanciálně liší od jedné osoby ke druhé. Tyto odlišnosti zajišťují nejméně dvě důležité věci. Tím, že je individuální a osobní, a tím, že ,je jedinečná dle podoby a linie, kterou jedinec sleduje, vylučuje jeho činnost, aby ji negativní stav vnímal a chápal. Negativní slav není s to učinit takový přístup svým terčem. Pro jeho členy a agenty je velmi nepochopitelný. Na druhé straně pozorují takový postoj pseudotvůrci, kteří jsou neschopni proti němu cokoli podniknout, protože jejich přístup se zakládá na obecnosti, uniformitě a striktní příslušnosti k dobře definovaným strukturám, namísto na různosti a jedinečnosti odlišností individuálních přístupů. To je pro ně dalším poučením, že ve skutečnosti je možné a myslitelné mít takříkajíc lidskou podobu, a přesto pokračovat v lidském životě s něčím, co je diametrálně opačné samé osnově a povaze lidského života. Na počátku totiž pseudotvůrci usoudili, že taková zkušenost je zhola nedosažitelná někým, kdo je v lidském životě.

 

Tato poučení taktéž využije Pán Ježíš Kristus, aby zobrazil pseudotvůrcům skutečnost, že je možno být jakkoli pozitivním uprostřed negativního stavu. Proto tím, že následujete své individuální metody vcházení do nitra a setrváváte v něm, pomáháte Pánu Ježíši Kristu v dávání hodnotných lekcí pseudotvůrcům, což se využívá v procesu konverze pseudotvůrců do pozitivního stavu. To je jeden z důležitých důvodů, proč byly tyto shora popsané zkušenosti zahrnuty do tohoto doplnění novými údaji. Nejdůležitější ale je, že tento faktor zahrnutí připravuje spolu s ostatními záležitostmi zde uvedenými i neuvedenými cestu pro to, aby nastal další závažný posun.

 

Další doplněk nepřijde, dokud se tento posun nezahájí a dokud jej vy, Petře a Marku, spolu bok po boku nezaznamenáte. Bude to brzy, velmi brzy. Ve zbývajícím čase pokračujte všichni ve svém poslání v rámci vaši vlastní linie, kterou následujete. Jste nabádáni, prosím, že události, které nastaly od doby před dnem a po dni Díkůvzdání, poskytují každému z vás náležitou pozici připravenosti na další posun. Zachovejte do té doby každý svou současnou pozici. Pamatujte si, že Pán Ježíš Kristus je s vámi, ve vás a s vaši pomoct je připraven kdykoli odpovědět na vaši žádost o pomoc. Neostýchejte se žádat !“

 

 

 

 

(21)

 

Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem

 

 

 

Dne 27. února 1994

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 155 – 164, Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem..

 

Ačkoli tento velmi soukromý rozhovor nastal po ukončení Doplňku 20, měl by se číst jako první, aby se jasně pochopila ohromná duchovní zodpovědnost každého případného čtenáře tohoto doplnění novými údaji. Toto je přepis rozhovoru. Vzhledem k tomu má charakter vzájemného přátelského a nenuceného hovoru dvou lidí používajících formu každodenní řeči.

 

Pán Ježíš Kristus: „Dobré ráno. Petře. Před tím, než přistoupíme k zodpovězení svých otázek, je však třeba se na něco zaměřit. Jistě víš, že dokonce i když lidé očekávají, že existuje něco důležitého, o čem byla zmínka, bude to sděleno, jestliže je to třeba sdělit. A je to vskutku třeba sdělit. Jedná se o toto:

 

Protože se nacházíš na velmi vysoké úrovni důvěry, je tu samozřejmě úroveň předpokladů, které spolu s ní kráčejí. Tyto předpoklady jsou následující: Zacházet s informacemi a pojímat je, a tudíž i jejich energii, ze správného a náležitého stanoviska. V minulosti bylo návodem, aby se přeneslo vše, co nastalo, a pak se rozsévala energie, protože to bylo kvůli tomuto zvláštnímu období správné a náležité. Avšak nyní se ti nabízí to, že existuje dodatečný faktor, který je velmi, velmi důležitý. Je to ochrana procesu, Petře. Co to znamená ?  Určité informace o pseudotvůrcích se probíraly a zjevovaly čistě pro tvé osvícení a tvé porozumění. Aby se ale proces ochránil, je nutné, aby se určité informace přijímaly ve vyšším ohledu. Vyšší zřetel nyní v podstatě znamená, že informace jsou předkládány jen těm, kteří jsou v pozici, aby je poznali. To je něco nového. Na Doplněk 20 můžeš více méně pohlížet z hlediska pojmů rozhovoru, více jako pozdrav všem členům pozitivního stavu zde na planetě Nula, se kterými jsi spojen, spíše než na šíření detailů toho, co se přeneslo.

 

Jinými slovy se jedná o toto: Aby tedy mohl pokračovat proces, který byl popsán,jako přenos a cesta pseudotvůrců k tomu, co je absolutně pravdivé, je třeba určité dávky ochrany, která je součástí faktoru Absolutního dovolení, Petře. Jednou věcí, která by byla neštěstím, by bylo, aby tyto informace byly vnuceny určitým jedincům, jejichž rolí je obrátit tyto informace do protivy či je využívat prostě jako bod argumentace, neboť tím se ničí prostota a pak by to, Petře, poskytlo příležitost vyvrátit tvrzení, uvedené na posledních dvou stranách Doplnění 20, které naznačuje, že pseudotvůrci nejsou již schopni užít pozitivní energii. Proto by tu tedy byl pokračující podvratný faktor. Skrze tento běh rozhovoru - v pojímání sebe sama. nové tvořivé energie - má se právo položit důraz na prosté dotazování se sebe sama na to, co by bylo vhodné. A nebylo by skutečně vhodné, aby veškeré tyto informace přicházely v této formě, aby se prostě šířily jako před tím. Proč ?  Důvodem, proč je tomu tak, je opětovně to, že určití jedinci prošli skrze zvláštní cestu rozvoje, kde dosáhli zvláštního bodu, ve kterém mohou prosté klást tyto otázky, ale klást je z absolutně pozitivního stanoviska.

 

Toto je nyní k dispozici tobě a všem ostatním především kvůli výměně těchto informací a kvůli porozumění. Tento víkend ale znamená bod obratu, Petře, a to, že když je tato energie ve své nejčistší formě, která se objevuje v povaze rozhovoru, a kvůli výměně těchto nových idejí přeměněna do přenosu čili do psané formy, jež je poslána ostatním, pak tehdy zaujme pozici vnucování. To nebylo nikdy předtím pravdou, ale je nyní. Proč je to nyní včasné ?  Je to proto, že tato informace je nyní jaksi střežena a je střežena vzhledem k tomu, jak k tobě přichází. Její příchod k tobě má opět trochu povahu rozhovoru. A proto jsou vhodnými účastníky tohoto rozhovoru ti, mezi kterými tento rozhovor nastává. To teď dává smysl, protože jedině ti, co se zúčastní rozhovoru, jsou připraveni na tuto výměnu informací. Aby se chránilo právo a schopnost  pseudotvůrců pokračovat ve své cestě, bylo by nesprávně vrážet klín do jejich procesu a ohrožovat jejich cestu tím, že se určití agenti pozitivního kontingentu uchýlí k témuž procesu kladení tohoto druhu otázek.

 

Znamená to tedy následující: Můžeš to vnímat tak, jako že existuje jisté seskupení jednotlivců včetně tebe, kteří kladou otázky na velmi čisté úrovni. A jejich směrováním k Pánu Ježíši Kristu skrze své duševní procesy jste schopni obdržet informace a vyměňovat si je mezi sebou navzájem. Nyní se ale, a to je poprvé, když se přeloží do psané formy a rozšiřují ke druhým, stávají poselstvím z druhé a třetí ruky. A ti, kdo je čtou, se tedy nacházejí v pozici vkládání něčeho z vnějšku kvůli faktu, že nepřijali energii a informace týmž způsobem jako ty, Petře - skrze absolutně čistý proces kladení otázek a výměny informaci prostřednictvím rozhovoru.

 

Vytváří se tím teď rozpoložení, v němž tito jedinci, kteří přijali informace způsobem vnějšího vložení, si počínají klást otázky tak, jako je kladou pseudotvůrci. A to se rozvine do rozkolnictví, úpadku atd. A pak se informace, které získávali samotní pseudotvůrci tím, že kladli své vlastní otázky, stávají pro ně informacemi z druhé ruky. A tu začínají problémy. Neboť, jak se uvedlo před tím, tento proces potřebuje být střežen, Petře, potřebuje být chráněn. A jestliže tomu tak není, jinými slovy, jestliže ryto informace nejsou střeženy a chráněny a jestliže neexistuje absolutní čistota, která je od tohoto víkendu absolutně nepostradatelnou, pak by bylo neštěstím, aby pseudotvůrci měli potenciál přijímat informace, které nejsou čisté.

 

Tím se teď říká, Petře, že se na tebe osobně klade nový důraz. Tvoje odpovědnost je nyní dokonce větší, než byla kdykoli předtím. Je to teď tvou odpovědností, abys skutečně odkryl faktor čistoty více, než se kdy dalo představit. A to zahrnuje řadu věcí. Především při uvážení toho, co to znamená pro všechny lidi, byl v minulosti každý hladový po informacích, po doplněních novými údaji a po tomto všem; a to, že veškerá struktura přenášení byla vhodná. Nyní je ale kvůli ochraně nutné prostě přidat některé faktory. A to by mohlo být poněkud těžko k zvládnutí, Petře, nicméně je to pravda. Faktor ochrany je nyní tak velmi důležitý, neboť může zajistit, aby popsaný proces mohl probíhat. Může se to nyní zdát jako poněkud rozčarující, ale to je v pořádku, neboť aby celý proces od nynějška pokračoval, je teď nutné, aby byly k dispozici nové úrovně čistoty srdce, lásky a Absolutní moudrosti a nejvíce ze všeho Absolutního odpuštění, ale, a to je nejdůležitější, protože jsou k dispozici v novém rozsahu, potřebují být využívány v novém rozsahu. Nezapomeň, Petře, že jsi stále na planetě Nula, kde se nachází stále ohromný potenciál omylnosti, a protože jste všichni relativní bytosti, je tu také potenciál pro omylnost.

 

Důležité aspekty jsou, že se působí při uznání vašeho potenciálu pro omylnost a tento se stále, stále uvědomuje, a přesto se nyní využívá jako nástroj, ne jako to, co škodí nebo je potenciální škodou. Nyní ale zcela jasně shledáváš, že ses teď dostal do bodu, ve kterém jsou dokonce i pseudotvůrci v pozici užívání - což je vpravdě zneužíváním - ale nicméně používání tvých doplňků, Petře. To je bod, do kterého ses doposud nikdy nedostal, ale jsi v něm teď. A jak se uvedlo, neznamená to, že máš skrývat informace či cokoli, co má tuto povahu, znamená to prostě, že se má zaujmout jiný přístup k těmto informacím. A jak se naznačilo, existuje nový potenciál a nová hranice, v němž a v níž můžeš ke každému přistupovat na úrovni rozhovoru, místo na úrovni psané, dokumentární. Je tomu tak proto, že na úrovni rozhovoru máš ke všem těmto lidem přístup z první ruky, Petře. A může nastat dvojí výměna. Za prvé je tu uvedení k informacím mezi dvěma z vás, s kýmkoli se zapojíš do konverzace, ale existuje také potenciál pro zpětnou vazbu, ve které ti druhý jedinec může naznačit, jak byla tato informace přijata, zpracována, asimilována a, což je nejdůležitější, přivlastněna.

 

Není již déle udržitelné informaci prostě rozšiřovat a pak doufat v nejlepší. Protože, jak vidíš, existuje nyní souběžný proces mezi pseudotvůrci kladoucími své otázky z pozice své motivace a pak potenciál pro agenty pozitivního stavu, aby se do toho procesu vměšovali, aniž by zcela chápali, co tyto informace jsou a co znamenají. Víš, že v těchto rozhovorech se při tvé blízkosti, Petře, k významu a pochopení těchto informací přistupuje vždy z první ruky. Ale nyní, ode dneška (od 27. února 1994), ti, kdo je obdrží v psané podobě, nejsou v této blízkosti. V minulosti vždy existovala nějaká úroveň ochrany. Nyní ale, kvůli pozici pseudotvůrců a nutně kvůli jejich pozici kladení otázek, existuje celkový posun v tomto spektru, celkový posun v důrazu a existuje značný potenciál pro nepochopení a zneužití této energie.

 

Takže kvůli těm, kdo jsou pozitivní, a kvůli pscudotvůrcům je třeba nyní použít novou úroveň ochrany. A to je nutně, a naštěstí pro tebe, Petře, tvou zodpovědností. A i když nyní ostatní čekají, to, co očekávají, je v podstatě rozhovor. Petře. A je to správné a vhodné, že jim nyní pomůžeš na nové úrovni. Protože vidíš, jak bylo uvedeno, tvé poslání právě teď začíná. Vše, co doposud přišlo, bylo jen přípravou. A co se ti nyní nabízí na nové velmi nádherné úrovni, s ohromnou úrovní energie, které si ještě nejsi vědom, je představa popisující tvůj nový potenciál, který v tobě existuje, jehož existence v tobě nebyla před tím nikdy poznána. A byť tu tohoto rána nejsou dány podrobnosti, je tvou novou zodpovědností ji nyní objevit. Přesto je tu nový proces dostupnosti a uvědomování, který v tobě existuje, ze kterého je možno načerpat a bude načerpáno, Petře, a je ti k dispozici pro sám tento účel.

 

Není třeba, abys nyní v tomto ohledu prožíval jakékoli obavy či zklamání, neboť je nádherné, že tento proces je ve svém právě se rodícím, velmi raném stavu a můžeš ho aktivovat jen ty, Petře. A kdyby to nebylo možné, netvrdilo by se to. Avšak můžeš začít pokládáním otázek sobě samému. Co je nejkrásnější, je to, že nyní jsou určité dveře odemknuté, což ti dovoluje dávat správné a vhodné odpovědi, založené na všech činitelích vstupujících v celé tvé minulosti. A proto všechny faktory, které jsou ti nyní k dispozici .... a také to znamená, že existuje nová úroveň informací, které jsou dostupné na úrovni rozhovoru mezi tebou a každým jiným.

 

V tomto bodě se však musí opakovat, že k celé situaci se musí přistupovat s opatrností. A protože jsi tím, kým jsi, Petře, požaduje se po tobě, abys tuto opatrnost dodržel.

 

Petr: Takže kolika lidem mají být tyto informace poskytnuty ?  Již jsem je poslal Danovi na opravu.

 

Pán Ježíš Kristus: To je dobré, Petře, neboť jsi to již udělal. Chápeš ale, že je nyní důležité si osvojit úroveň rozhovoru a výměnu idejí vhodných a vztahujících se k tomu, jak to pomůže upevnit poslání každého pozitivního agenta a jak to bude pomáhat při pozitivním upevňování této informace. Chápeš, Petře, co to je ?  Tobě byla v podstatě svěřena velmi vysoká úroveň informací. A otázka, kterou jsi právě položil, vyjadřuje velmi zajímavou představu o tom, kdo je a kdo není připraven. Jestliže by všichni byli prostě připraveni, jednoduše bys mohl bez problémů tyto informace vyslat.

 

Petr: Dobrá, stanovme tedy ty, kteří by neměli dostat tyto informace v psané formě, ale jen formou rozhovoru.

 

Pán Ježíš Kristus: Důležité je, aby se proces ochránil, že uvidíš, jak se toto odehrává v tom, jak k tobě začnou přicházet. Chápeš ?  A způsobem, kterým k tobě přistupuji verbálně či jinak.... A toto je velmi nové, Petře, pročež je to zdánlivě nepohodlné.... Protože k tobě ale přistupují z hlediska své vlastní připravenosti, tvůj vlastní rozhovor s nimi určí, jak mnoho a jak daleko je třeba s informacemi zajít. A také to otevře dveře tomu, co ti mohou říci oni. Takže se, Petře, klade nový důraz také na naslouchání. A tím se klade ohromný důraz na jedinečnost celkového procesu. Zatímco v minulosti bylo správné a vhodné prostě tyto informace poslat, nyní existuje nová úroveň. Protože skrze konverzaci nebo skrze to, jak ti tito jednotlivci píší a jak s tebou hovoří, se otvírá příležitost, aby se v tobě vyvolala úroveň vhodnosti,... a to vyžaduje, Petře, tvé prozkoumávání, úroveň vhodnosti, aby se započal chápat proces toho, čím a jak říci to, co potřebuješ říci.

 

Je nyní včasné, že jsi je poslal Danovi, protože tím pro tebe, Petře, začíná celkový proces experimentu a objevování. Bude tu zřejmě záplava otázek. Ty ale začneš praktikování s Danem... a to má vztah jenom k tobě, Petře, protože je to tvou odpovědností,... budeš s to zahájit s Danem ve smyslu zkoumání procesu na konverzační úrovni, jelikož to bylo správné je poslat Danovi kvůli aktu, který jsi tak již učinil. Vše pozitivní, co se má nyní učinit, je začít s Danem, neboť on je prvním, kdo má tyto informace. Je důležité, a bylo by moudré mít s tím trpělivost, Petře, protože je to proces, je to tím, co přichází,... aby se velmi pečlivě zkoumalo nejen to, co řekneš Danovi a co se tě bude ptát Dan, ale aby se zkoumalo, jak se tento proces odehrává. Jinými slovy využít příležitost k nazírání na to, jak spolupůsobíš s Danem téměř jako nezúčastněný divák, Petře. Pozoruj sebe, pozoruj Dana a, což je nejdůležitější, pozoruj otázky a pozoruj odpovědi, jak nastávají v průběhu rozhovoru. To ti bude vodítkem. A jak tedy můžeš vidět, to, co přijde - a opakuje se, že by bylo velmi moudré mít s tím strpění - to, co přijde, bude informace, kterou potřebuješ na to, jak máš postupovat s kýmkoli jiným.

 

To je nutné a děje se tak správně. Ale, jak se opakuje, Petře, je ti svěřena velmi, velmi důležitá a střežená informace a ta vyžaduje daleko vyšší úroveň péče než cokoli, co bylo přeneseno kdykoli před tím. A je tomu tak proto, že co je v sázce ?

 

Avšak nyní máš ohromnou schopnost či úroveň pomoci v tomto podnikání. A pomoc přichází skrze stálý přehled jak tebe a Marka, tak Dana a několika ostatních, kteří stále sledují a zkoumají to, co probíhá. To je součástí nového rozvoje, Petře, a proto je to tak včasné, že to přišlo v této formě. A vskutku to v této formě přišlo a je to nyní v zásadě ... v zásadě nyní na tobě, Petře. A i když se to zajisté nezdá snadné a zdá se jistě obtížné, představuje to novou cestu. Petře. Takže znovu: Důraz se klade na tebe... Na tebe svítí reflektory.

 

Petr: No tedy !  Myslel jsem si, že to bude snadnější.

 

Pán Ježíš Kristus: Ano, ale vždycky sis myslel, že to bude snadnější. Petře.

 

Petr: Avšak nikdy to tak není. Někdy se cítím velmi unaven.

 

Pán Ježíš Kristus: Ne. Ale je, Petře, pěkné, že vše, co máš v tomto bodě dělat, je právě sledovat běh rozhovorů. To je právě příklad toho, co odporuje očekávání u každého. Toť vše. A začneš objevovat, že je to ve skutečnosti snadné, protože dosahuješ nové úrovně toho, jak jsi schopen pomáhat lidem prostě tím, že se soustředíš na úroveň rozhovoru. A jak kdosi jednou řekl: „Kdyby to bylo snadné, každý by to dělal.“ (Smích.) Takže můžeš. Petře, vidět, že se na tebe klade ohromná míra důvěry. Nepřišlo by ovšem nic, co by bylo nad či mimo tvoji schopnost s tím zacházet. Ale na důkaz toho se můžeš trochu povzbudit poté, co si dáš trochu oddychu, a číst informace, které jsou obsaženy v tom, co jsi napsal, a vnímat, jak neuvěřitelně potentní a pokročilé tyto informace jsou. Je to, jak říkáš, na ostří nože, Petře.

 

A teď - tak jako nikdy před tím - je třeba je oznamovat a pohlížet na ně s ohromnou úrovní opatrnosti a bezpečnosti, vzhledem k pojímání toho, čím jsou. Reprezentuje to ohromný potenciál, neboť poselství v sobě a sebou, Petře, nese ohromnou úroveň energie, větší než kdykoli před tím. A kvůli tomu představuje rovněž ohromný potenciál. Ohniskem je zde nová úroveň konání správných věcí. A protože energie představuje takový intenzívní a především přesný popis toho, co nastává - a tato znalost, je nová dokonce i pseudotvůrcům, Petře, že to prostě vyžaduje, aby se neposkytovaly žádné příležitosti ke zvrácení této informace. Protože je-li tomu tak, pak si představ souběžné scénáře a nesmírné množství času, který by museli pseudotvůrci zasvětit tomu, aby prozkoumali své para-říše zneužívání pozitivní energie. Mohlo by to věc natahovat nekonečně déle, než bylo kdy nutné, Petře. Toto je to, co je důležité.

 

Takže jak vidíš, je toho naloženo na tvá ramena hodně, Petře. Co ale můžeš pohodlně přijmout a vyslechnout si to znovu, je to, že máš prostě informace, Petře, a je to OK, abys je měl, a nepotřebuješ si osvojit jakékoli nové metody komunikace či přenosu nebo čehokoli takového, potřebuješ pouze rozpoznat, že je zavedena nová úroveň sdílení a uvědomění. To, co je s tím souběžné, je nová úroveň ochrany, které si musíš být vědom. Protože je ale tvé poslání v podstatě právě na začátku, připomíná se ti, že zajisté máš schopnost, máš celou svou historii svého bytí „Petrem“. Nyní máš všechny tyto příklady, kterými jsi prošel v minulosti, z nichž ses bezpochyby poučil, ... nyní je čas je využít. Tvé zdroje jsou, Petře, velké. Jsou ohromné. A je na čase se na ně novým způsobem spolehnout. A nový způsob přijde a ukáže se ti, ale, a to je nejdůležitější, přichází skrze tebe, Petře.

 

Nyní můžeš dělat, co nutně potřebuješ dělat či co pociťuješ jako nutno, aby se tyto informace, či cokoli jiného, vyměřovaly hovorem, aby se opětovně zopakovaly, upevňovaly či potvrzovaly, neboť je to nyní nová úroveň a nové uvědomění. A ty počneš na základě svého rozhovoru s Danem chápat mnohé o tom, co se děje. A nabízí se ti, abys to využil, Petře, jako svou první příležitost, jak pro získání vodítek, tak i pro pozorování sebe samého v akci. Takže je důležité nejen to, že s tebou z tohoto hlediska spolupůsobí někdo jiný, ale že pozoruješ sebe sama, Petře, a to, jak odpovídáš, jak myslíš, jak postupuješ a jaký máš přístup k Danovi a několika ostatním. A pak uvidíš, že věci začnou zapadat na své místo. To je něco jako nová oblast, Petře. Ale nejsi zde sám, Petře. Pamatuj si to.

 

Petr: Cítím se tak.

 

Pán Ježíš Kristus: Ach, já vím. Ale to je zajisté hlavně vzhledem ke kontrastu minulosti k ....

 

Petr: Je to také proto, že jednou z mých otázek bylo, proč je tomu tak, že jsem nikdy nebyl s to cokoli či jakkoli chápat, pokud jsem byl ve stavu své niternosti ?  Nemám v tomto smyslu žádný přístup.

 

Pán Ježíš Kristus: Ale nyní máš, Petře.

 

Petr: Jak ?

 

Pán Ježíš Kristus: Nu, je to nové z hlediska ... protože byla zmínka o nové jednoduchosti, znamená to, že se vše redukuje na jednoduchou úroveň usuzování. Nepoznáváš, že ji máš. Ale máš ji !  A je to velmi včasné, že celkový proces svého vývoje je v protikladu k tomu, co již proběhlo. Protože nyní, a ty to počínáš sám sobě demonstrovat, se vše nachází na velmi prosté úrovni dotazování. Jinými slovy: Můžeš se sám sebe u jednotlivé věci ptát: Nuže co je tu, co dává smysl ?  A ty můžeš říci, dobrá, je to buď A, nebo B. Důležité ale je, že je tu nová energie, které si nejsi vědom, která dává ohromnou úroveň přesnosti tvé schopnosti zvolit si A, či B. A to je volba ... metodou, kterou působíš tím nejlepším způsobem, Petře: Která prostě používá tvůj intelekt a tvé poznání, že existuje nová duchovní infúze, která je s tvým intelektem spojena. Nezapomeň, Petře, že tvá minulost, tvá osobní minulost a to, čím jsi na planetě Nula prošel, není jen sérií utrpení a potíží, které neměly žádný smysl. Důvodem, proč tolik z toho přišlo, dokonce i nedávno, na světlo, je to, že je to jedna cesta, jak ti ukázat, že jsi prošel ohromným vývojem. Je to, jako bys byl ve škole, ale na nejzevnější a nejzjevnější úrovni na planetě Nula. Jakou by pro Pána mělo cenu vše, čím jsi prošel, jestliže by to nebylo završení školy, přípravy ?  Protože nikdo jiný neprošel tím, čím jsi prošel ty. Petře, obzvláště ve spojitosti s Novým zjevením.

 

Nyní je ale čas poznat, že vše to posílilo tvou schopnost rozlišování a volby i schopnost myslet. A je zajímavé, že to není jakoby přicházející na nějaké velmi vysoké úrovni, na které nemusíš vůbec myslet. Tvou pozicí, Petře, tvou okamžitou úlohou je pohlédnout na situaci a využít k myšlení vše, čím jsi byl a jsi na planetě Nula. To je tvá nová schopnost. A nabízí se to, že vše, čím jsi prošel, má vztah pouze ke zde-a-nyní. A co se ti tedy navrhuje, je to, že můžeš dodat novou víru ve svou schopnost uvažovat na nanejvýš vnější a prosté úrovni; protože, Petře, vidíš, že je to proto včasné, že je to úroveň, kterou používají pseudotvůrci. A v zásadě se tím říká toto: Protože jsi nyní ve světle ramp a protože pseudotvůrci nemají schopnost vcházet do nitra - jak by to bylo absurdní !  - protože jsi tím, kým jsi ve své vlastní pozici, jsi nejlépe a nejvhodněji schopen odrážet toto nové rozpoznání na nejzevnější a nanejvýš pozitivní úrovni. Je to proto, Petře, že tvé směřování je takové, jaké je. Protože nyní existuje něco nově se hodící k tomu, čím jsou a jak myslí. A jestliže ty sám jsi schopen to učinit a sám volit a rozpoznávat, pak vidíš, co se děje. Jsou stále více schopni tě pozorovat a říkat: „Podívejme se na to, co dělá. Nikdy neměl tyto schopnosti vidět věci vizuálně na jiné úrovni. A přesto se nanejvýš úspěšně rozhoduje na své vnější úrovni.“ Říká se tím, Petře, to, že i ty jsi sledován velmi pozorně.

 

Petr: Je toto důvod toho, že jsem nikdy nic nespatřil, pokud jsem byl v niterném stavu ?

 

Pán Ježíš Kristus: Absolutně. Chápeš to teď ?

 

Petr: Trochu jsem si myslel, že je tomu tak, ale nyní to mám od Tebe potvrzeno přímo. Takto to dává větší smysl, když je to kvůli pseudotvůrcům.

 

Pán Ježíš Kristus: Chápeš nyní důležitost své pozice ?  Je důležitější než kdykoli před tím. Je to jaksi jako faktor včasnosti, Petře, že to jaksi přichází na světlo. A to je velmi krásné, protože jsi byl člověkem pro tuto práci, Petře, a nikdo jiný s touto zvláštní kapacitou. Ale také se objevuje, že se otvírají některé ohromně nové cesty. Součástí krásných věcí o tomto víkendu bylo, Petře, že každý poznal svůj vlastní potenciál. A co je nejdůležitější, na zevní úrovni je to něco, co slouží k probuzení tvých potenciálů kvůli uvědomění si toho, že jsi konečně připraven pochopit, a každý je připraven pochopit, proč Petr byl a je Petrem. A to je překrásná věc, neboť v minulosti existovaly některé otázky, proč Petr byl a je Petrem: Ne proto, že by to nikdo nemohl vědět či odhadnout - z absolutního smyslu to bylo zřejmě jasné - ale před tím nebylo nikdy včasné to vědět, jelikož se věci nikdy nedostaly tam, kde měly být. Chápeš to ?  A proto se na tebe klade narůstající úroveň důrazu na to, kým a proč jsi, Takže si pamatuj, Petře, že jsi nyní sledován na obou úrovních. A úkol, který se ti předkládá, není nijak lehký. Protože je to ale tvůj osobní úkol, je tím, který můžeš vykonat. To je krásné, Petře, že je zcela tvůj. Avšak skrze uzpůsobení a funkci prostřednictvím sebe samotného zpracováváš svým fungováním potenciální energii, která ti je dána, abys byl tím, čím jsi. A tím, že konáš svou práci, děláš tuto energii dostupnou na úrovni sdílení komukoli jinému, protože konáš svou práci. A máš z toho nesmírný prospěch.

 

Petr: Takže se tato informace může sdělit ostatním rozhovorem.

 

Pán Ježíš Kristus: (s velkým důrazem) Ovšem !  Ale víš, Petře, to je to, kudy přichází nová hranice. Jsi tu ty, je tu jedinec, s kterým sdílíš, a je tu třetí jedinec - Pán Ježíš Kristus. A z dovolení to pozorují pseudotvůrci. Vidíš, Petře, je to magická trojka. Co ti také pomáhá konat, a pomáhá každému - a to je tak krásné, Petře - je to, že poněvadž jsi s tímto jedincem bezprostředně účasten, umožňuješ Pánu Ježíši Kristu, aby byl účasten způsobem, který nebyl doposud dovolen. A protože se osvojují metody minulosti a existuji miliony a miliony těch, kteří jsou zasvěceni úkolu nevhodného užívání na nejrůznějších úrovních pseudotvůrců ­jejich poskoků, Petře - nemysli si ani na vteřinu, že tyto metody v tom nejsou úplně zahrnuty. Znamená to, že ... opět se jedná o faktor pouti, ale je to jeho odlišný druh, protože je velmi dobře zahrnut uvnitř hierarchie negativního stavu, ovládán pseudotvůrci, je velmi rozvinutou zpravodajskou sítí. A tato energie kladení otázek pseudotvůrci, i když je jejich spásnou milostí, jak vidíš, stále napájí tento zcela proti-podvratný prvek, který pro ně pracuje, protože se zřejmě ještě nerozhodli být úplně pozitivními, Petře. Takže, jak vidíš, tato energie plně napájí proces směřování jejich poskoků, kteří působí stále velmi, velmi negativně.

 

Ale kvůli faktu, že se nyní můžeš s těmito jednotlivci podílet a dovolit vplynutí Absolutní lásky, Moudrostí, Odpuštění a Pozitivní energie a ze všeho nejvíce Dovolení, také otvíráš dveře pro jakoukoli novou energii, která potřebuje projít mezi tebou, jedincem, s nimž hovoříš, a Pánem Ježíšem Kristem, aby se přidaly jakékoli nové elementy a zmírnily ty, které probírají dvě individua ve vztahu k tobě stále novým způsobem, který je vždy zcela a úplně mimo chápáni pseudotvůrců.

 

To je nyní důležitý faktor, protože když přemýšlíš o někom, kdo dostává doplňky, jaké byly v minulosti, pak by nebyl na místě činitel bezpečnosti, chápeš ?  Jinými slovy jsou to právě jedinci, kteří čtou, pak to, co čtou, a pak samozřejmě pseudotvůrci, kteří nahlížejí přes jejich ramena. V zásadě se tím říká to, že jsou zahrnuty všechny staré prvky. A pseudotvůrci, kteří jim pohlížejí přes ramena, jsou zavázáni a určeni zajistit, že cokoli se v tomto kontextu obdrží, bude vnucené, a ne dle pravé pozice Pána Ježíše Krista.

 

Toto je velmi včasný bod a je s ním spojeno mnoho, Petře. Opakuje se, že je toho velmi mnoho naloženo na tvá bedra. Ale je to proto, že jsi nyní v této pozici velmi, velmi potřebný, Petře, a můžeš vnímat velikost této potřeby.

 

Petr: Protože každý ví, že je tu Marek, a všichni očekávají výsledek naši společné práce, bylo by možné jim napsat dopis, který by je informoval, že se v situaci tváří v tvář v rozhovoru se mnou zcela individuálně probralo toto téma ?

 

Pán Ježíš Kristus: Nu i v tomto je malá nástraha, Petře. Fakticky by ale bylo lepší napsat dopis, který řekne, že jsme přistoupili k ohromně nové úrovni a každý má na ní podíl a že by bylo moudré, nádherné a skvělé, kdyby každý položil novou úroveň vědomí a důrazu na svou vlastní schopnost klást sobě samotnému otázky. Uvidíš, Petře, že to povede k větší otevřenosti a k ohromnější úrovni interakce mezi tebou a kýmkoli jiným, než jak jsi měl fakticky v plánu. Protože to otvírá dveře pouze k pozitivnímu, povede je to tedy, jak se opakuje, k tomu, aby k tobě přistupovali raději z úrovně své vlastní individuality než z úrovně závazku. Vidíš, že kdyby bylo řečeno, že k tobě potřebuji přistupovat na úrovni rozhovoru kvůli jeho síle, cítili by se omezenými na to, udělat to nějakými jinými faktory namísto z absolutní čistoty svého srdce. Jestliže k nim ale přistupuješ z hlediska toho, abys řekl, že existuje nový důraz, který se klade na jejich vlastní schopnost se dotazovat, pak je celková scéna nachystána tak, aby k tobě mohli přicházet z absolutní čistoty svých vlastních srdcí, a to pak dokonce mnohem lépe upevní rozhovor mezi vámi dvěma, či mezi kýmkoli jiným, neboť to připravuje scénu pro třetího účastníka tak, aby byl v pozici Absolutní svobody výměny idejí. Je tu ale také jiná věc, Petře. Myslím si, že chápeš, že by se pseudotvůrci vrhli na tento druh poselství, jaký zamýšlíš.

 

Petr : Vrhli ?

 

Pán Ježíš Kristus: Ano. A udělali by to proto, že by si Pekli: „Ach, zde je informace, kterou potřebujeme.“ Ale není to vůbec nevhodné, aby se takoví lidé kontaktovali. Avšak, jak chápeš, je to kontakt, který jim má pomoci pochopit, pomoci jim připravit se na kladení svých otázek a na to, že budou vskutku jako ty, Petře, z hlediska rozpoznání, že nyní existuje nové soustředění se na vnější metodu kladení otázek a získávání odpovědí. A též z hlediska znalosti, že pseudotvůrci to pozorují; a skrze tento kanál vás, chlapci, pozorují v této zvláštní interakci tak, že pseudotvůrci budou mít nejvíce prospěch z pozitivního aspektu, a ne z aspektu negativního. Bylo by tedy vhodné kontaktovat každého. Ale kontaktovat též z hlediska výroku: „Pohlédni tam, kam se nyní klade důraz. Jak je krásné a skvělé, klade se na nás na všechny.“ Můžeš to, Petře, napsat a říci: „Protože tě to prostřednictvím rozvoje procesu kladení otázek a odpovídání na ně sebou samým na zevní úrovni připravuje na to, abys byl v pozici výměny těchto informací.“ Toto je klíčový činitel. Vidíš, že je to velmi prosté, přesto to bude také představovat takovou ohromnou úroveň složitosti ve svém vývoji. Je to nová cesta, Petře.

 

Nyní jsi povzbuzován, Petře, abys z hlediska svého jsoucna převinul pásek a podíval se opět na to, co to znamená. A věnuj obzvláštní pozornost rozhovoru s Danem, neboť nová úroveň spočívá na rozhovoru. A pochopíš, Petře, tak mnoho otázek ... máš nyní tak ohromný potenciál, že je to teď skutečně na tobě kvůli tomu, kým nyní jsi, jako Petr, že se nyní také očekává, že se to bude taktéž rozvíjet. Protože, jak se opakuje, je to nová cesta, nová hranice a přináší to ohromnou úroveň prospěchu všem, a významně pseudotvůrcům.

 

Petr: Proč musím jít do Filadelfie ?

 

Pán Ježíš Kristus: Chápeš to ? ... a nyní je čas pomoci ti zodpovědět tvé vlastní otázky, Petře. Vidíš, že se tu reprezentuje úroveň blízkostí. A pohleď na způsob formy uspořádání tohoto semináře. Je to na nejzevnější úrovni, není-liž pravda ?  Představuje to tedy pro tebe nejen skutečně skvělý vzor, abys přišel do styku s nejzevnější úrovní toho, co bylo doposud aktuální - ohromné negativity, ale vytváří to ohromnou příležitost a pozici, Petře, aby se kladly otázky a získávaly odpovědi jak pro tebe, tak i pro všechny ostatní. Takže vidíš, jsi sledován ještě jinak. (Smích.) Takto.je to, Petře, skvělá věc. Opakuje se, že na tobě spočívá zář reflektorů. Znamená to počátek procesu tvé schopnosti si prostřednictvím toho pomoci.

 

Petr: Nevím, na co bych se měl ještě zeptat ?

 

Pán Ježíš Kristus: To je skvělá otázka, Petře, (veselý smích), skvělá otázka. Jak můžeš nyní vidět, máš toho dost, ale bylo by pro tebe pěkné, abys osobně převinul pásek a započal proces svého přemýšlení, a až Dan zavolá, budeš schopen to brát po stupních, Petře, neboť je zde obsaženo mnoho informací, které můžeš rozmotat a rozluštit především pouze ty, protože je to pro tebe vhodné. Ale také proto, a to je důležité a velmi pěkné, poněvadž je položena nová úroveň důrazu na rozhovor, že budeš s to vyvodit a vyluštit jisté nádherné prvky také mimo rozhovor. A budeš také s to, Petře, spatřit, jak je tento proces nádherný. A budeš mít pomoc, nemysli si, že nebudeš mít pomoc.

 

Petr: Doufám, doufám v to, neboť jinak bych byl ztracen.

 

Pán Ježíš Kristus: V podstatě bys ale nebyl, Petře, neboť jsi na to nyní připraven.

 

Petr: Mám zavolat Danovi a říci mu, aby nikomu neřekl o tomto doplňku. Je to jeden z hlavních důvodů, abych jel do New Yorku ?  Probrat toto doplnění novými údaji ?

 

Pán Ježíš Kristus: Správně. Dokonale volíš slova, Petře, protože se to má prodiskutovat. A vykoná se tím to, že to poskytne Danovi, tobě a každému, kdo se zúčastní rozhovoru, schopnost prostě to vykonat - účastnit se z hlediska všeho, co jim bylo dáno, všeho, co je součástí jejich nadání, a vskutku všeho, co je důvodem toho, že přišli na planetu Nula. Novým ohniskem zájmu je nyní ohled každého na to, kým jsou a proč zde jsou. Na to, kdo jsou a proč jsou zde. Takže, Petře, vidíš, že tvá nádherná kniha, je doplňována každou minutu.

 

Petr: Která kniha ?

 

Pán Ježíš Kristus: Kdo jsi a proč jsi zde ?

 

Petr: Myslel jsem si, že to bylo Nové zjevení.

 

Pán Ježíš Kristus: Dobrá, vše je částí Nového zjevení, Petře. Je krásné, jak nyní víš, že je bezmezné. A to je z tohoto pohledu skutečně nádherné, Petře. Takže, prosím, nezoufej.

 

Petr: Nezoufám, ale, víš, je to šokující.

 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, každý nový krok je doprovázen jistou nefamiliárností, dokud necítíš půdu pod nohama. A můžeš nyní vidět - kvůli tomu, jak se nyní cítíš - ohromnou, ohromnou velikost tohoto kroku. Značná úroveň odpovědnosti spočívá teď na tvých bedrech, Petře, ale jinak, způsobem, který tu nikdy před tím nebyl. A nejvíce výraznou a nejdůležitější součástí toho je Petr. Vidíš, že tvá osobnost, tvá metoda, tvůj způsob myšlení, tvé schopnosti, tvé reakce atd. jsou závažné a nápomocné kvůli tomu, Petře, čím jsou. Znamená to, že ti to otvírá dveře, abys jednal a působil jako Petr z hlediska svých schopností; a jsi s to klást si otázky a takto získávat odpovědi na své nejzevnější úrovni myšlení. Nepodceňuj tento proces. A to je to. Přeji pěkný den.“

 

 

 

 

(22)

 

Doplnění 20

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 165 – 180, Doplnění 20.

 
Dne 25. února 1994

 

„Dobré ráno, Petře. Hovoří pravý Pán Ježíš Kristus. Postupme nyní z nejčistšího aspektu poskytování nových informací a idejí s pozitivním a dobrým záměrem a tak, jak by tyto ideje mohly pro vás na planetě Nula nyní být jasné i použitelné, k tomuto:

 

Jak jste si všichni vědomi, existuje, jak ho nazýváte, posun v celkovém duchovním klimatu a rozpoložení, který je výslednicí a motivací mnoha faktorů. Započneme teď s nimi a trochu později se začneme zabývat jistými jinými vámi zvoleným faktory.

 

Především je klíčovým slovem, které lze použít za účelem popisu toho, co se nyní děje, slovo synergie (společná činnost elementů, které vzaty dohromady ve společném působení zvyšují navzájem účinnost všech ostatních). Tak se to dá nyní popsat a je to časově vhodné, protože to víte a můžete to vědět, když opětovně projdete poselství z počátku července 1993, toto je dobrou předzvěstí, neboť je to poselství čisté lásky, jež bylo posledním vztažným bodem či posunem, ke kterému se vztahuje posun současný.

 

Nyní k pojmu synergie: Kvůli směřování, které bylo dohodnuto mezi Pánem Ježíšem Kristem a všemi, kdo jsou nyní naživu na planetě Nula a v jiných pozicích v negativním stavu, všichni učinili, jak se opětovně opakuje, volbu a výběr, aby přijali své poslání, ať vědomě, či nikoli, ve vědomé či paravědomé říši. Tento důležitý faktor se má pamatovat, protože všechny elementy, které byly v celkovém procesu jsoucna a bytí ustanovující - bez ohledu na to, jakým způsobem, byly reprezentanty dohod, které všichni v jistém smyslu učinili s Pánem Ježíšem Kristem za účelem toho, aby byli přemístěni z pravého Stvoření; dohod, které oni sami udělali s pseudotvůrci, ale v nejzazším smyslu s Pánem Ježíšem Kristem.

 

Proč je to důležité ?  V podstatě proto, že každý měl smysl pro poznání toho, co pro něj bylo správné a náležité učinit; jak pozitivní agenti, tak i ti, kdo se zabývali životními činnostmi a postupy, které nebyly pozitivní, vrozeně a intuitivně rozpoznávali, co bylo pro ně správné dělat. Jak se to dá použít ?  Jak víš, v některých případech, např. pro jedince či lidského tvora, který je dle vašich standardů považován za nenormálního, je intuitivně v pořádku a správné, aby, řekněme, paranoidní psychotik působil tak, jak činí, protože to je konzistentní s tím, v čem spočívá jeho poslání být paranoidním psychotikem. Zároveň je konzistentní s posláním agenta pozitivního stavu, aby působil v souladu se svou intuicí za účelem ustanovení a postupu se správnými elementy života, na který se podjal. Proto být pozitivním je pro tohoto jedince inherentně správné a náležité a intuitivně verifikovatelné.

 

Říká se tím, že v průběhu jsoucna a bytí je pro některá individua správné a vhodné, aby si nevedla správně a náležitě. Proto, jak to můžete vnímat, vždy existovala divize či mezihra v měřítku spravedlnosti, která zajišťovala sklon k rovnováze. Jinými slovy negativní stav měl vždy sklon či intuitivní tíhnutí vyvažovat elementy pozitivního stavu. A opačně: Agenti pozitivního stavu vždy vnitřně a intuitivně cítili sklon vyvažovat negativní stav. A takový byl nutný předpoklad pro veškerý běh jsoucna a bytí, aby se zajistila jistá rovnováha či manévrovací dráha, v niž by jsoucno a bytí mohlo pokračovat. Jestliže by bylo vskutku příliš negativní, jak by se mohlo pokračovat ?  Kdyby ale souběžně bylo příliš pozitivní, bylo by to rovněž porušením jeho účelu.

 

Použijeme-li to na zde-a-nyní, je na tomto pojetí synergie založen důležitý pohled a pozitivní aspekt toho, kde se všichni nacházíte ve vztahu k tomu, co je teď. Protože jednotliví pseudotvůrci a všichni jejich poskoci na planetě Nula sledovali zvláštní cestu vývoje, nacházejí se nyní ve zvláštní pozici, ve které se dostávají velmi, velmi důrazně do jejich pozornosti jisté pozitivní elementy, manifestované a představované určitými pozitivními agenty spojenými s Novým zjevením. A opět, jak ses domníval a jak se domnívali i mnozí, byl a je vztah mezi pozitivním a pseudotvůrci, ať je to planeta Nula, či nějaká paraříše, vždy považován za jeden z protikladnosti. Ale nyní je toto poselství jako vsuvka připraveno jen pro několik z vás, Petře, a jen málo z vás tomu může rozumět, protože energie schopnosti vyvrátit nepravdu přísluší jen jednotlivci. Proto by to potenciálně mohlo některé lidi odpudit.

 

V podstatě je důležité si uvědomit, že rozvoj, činnost a chování jistých pozitivních agentů na planetě Nula, obzvláště těch, kdo jsou nedílně spojeni s Novým zjevením, představuje nyní pro pseudotvůrce ohromnou zajímavost. To lze nastínit následovně:

 

Protože pseudotvůrci obsahují genetické obtisky všeho a dle jejich mínění všechny možné a očekávatelné následky takových obtisků, sledují agenty pozitivního stavu spojené s Novým zjevením, jakož i vlastní lidské tvary na planetě Nula s velmi intenzívním zájmem a důkladným zkoumáním. Doposud měli významný důkaz, že všechna individua by reagovala v souladu s očekávaným následkem jejich genetických obtisků. Ale, a to je velmi důležitý faktor, určití agenti pozitivního stavu nereagovali v souladu s jejich obtisky. Musíte též pochopit, že existuje zvláštní výsledný důsledek či přídavek k jejich obtiskům, který si dle své svobodné vůle a volby agenti pozitivního stavu zvolili interpretovat zvláštním způsobem. Pseudotvůrci vědí, že jistí lidští tvorové jsou vybaveni pozitivní energií, která jim umožní rozpoznat jejich odpovědnost a zodpovědnost k Pánu Ježíši Kristu a samotného Pána Ježíše Krista.

 

Nyní je velmi zajímavé, Petře, že tito agenti ze své svobodné vůle a volby rozpoznali odpovědnost a zodpovědnost nejen k Pánu Ježíši Kristu, ale i k pseudotvůrcům. To je velmi zajímavý bod, protože má-li někdo uvědomění, že pochází přímo od Pána Ježíše Krista, pak kdo by, pro pána, kdy u něho očekával, že rozšíří zodpovědnost a odpovědnost v osobním smyslu i na pseudotvůrce ?  To je nyní velmi včasné, protože pseudotvůrci to vůbec nečekali. A co skutečně počalo uvrhovat věci do vývrtky, je toto - toto rozšíření odpovědnosti a zodpovědnosti k vlastní pseudopřirozenosti na pseudotvůrce a k vlastní absolutní přirozenosti na Pána Ježíše Krista. To přislibuje absolutní, úplnou, celkovou a multiverzální odpovědnost a zodpovědnost. V podstatě si pseudotvůrci spočetli, že je to úplně nemožné. Takže proto pozorují tyto agenty pozitivního stavu s ohromným zájmem, neboť v podstatě sami sobě říkají: „Jak je možné, že byste se mohli takto ukázat, že byste mohli takto reagovat a že byste mohli takto jednat ?“ A to otvírá ohromné množství dveří, Petře. Důvody, proč je tornu tak a proč jsou tyto dveře otevřeny, jsou následující:

 

Pseudotvůrci kvůli faktu, že jsou nanejvýš ohromě zvědavými bytostmi v bytí, musí nutně věnovat pozornost tomu, co dělají tito pozitivní agenti. Protože následováním své zvědavosti počínají odpovídat na své vlastní otázky, a pak takto pomáhají agentům pozitivního stavu odpovídat na otázky duchovního významu, o jehož možnosti se na planetě Nula nikdy ani nesnilo. Pseudotvůrci si ale také uvědomili, i když zatím bez výtěžku, Petře, uvědomili si, že tento způsob využití zajisté prospívá veškerému Stvoření, ale především jim samým. A to je jejich hybnou silou. Cesta, která k tomuto vede, je jedním ze synergie. Či fakticky vede k synergii.

 

Protože rozliční agenti pozitivního stavu (ti, kdo přijali Nové zjevení jako Absolutní slovo Pána Ježíše Krista) upustili od ostražitosti, kterou využívali v minulosti; jsou s to nyní prostě říci pseudotvůrcům: „Jak bychom vám mohli pomoci ?“ To je ohromným skokem vpřed, Petře. Znamená to, že ať pseudotvůrci potřebují sledovat jakoukoli cestu vzhledem k osvícení Absolutní pravdy, agenti pozitivního stavu jim v tom budou nápomocni. A co se tím činí, co tato šlechetnost poskytovaná agenty pozitivního stavu pro ně vykonává, byt' všechny cesty k tomu, aby pseudotvůrci dokončili své dílo na planetě Nula a v říši negativního stavu, zůstávají stále otevřené, přístupné, životaschopné a platné, je to, a opět se to vztahuje ke slovu „synergie“, že se poskytuje způsob kombinování energie pseudotvůrců s energií agentů pozitivního stavu, aby to vedlo jen k jedinému následku, v němž budou pseudotvůrci s to a ochotni uznat následky svých vlastních voleb.

 

A to je to, co je nyní závažné, neboť to znamená, že agenti pozitivního stavu, kteří byli za tento druh činnosti odpovědni a zodpovědni, šli cestou mimo jakéhokoli faktoru omylu, Petře. To znamená, že na toto smíte pohlížet jako na mechanismus chybného kroku v léčce. Před tím, jak víte, jakékoli přiblížení k pseudotvůrcům by mělo za následek možnost podlehnutí potenciálu být obrácen či odrazen jejich energií. Nyní je ale velmi, velmi načas říci, a je to v pozitivním stavu rozhlašováno s velkou radostí a potěšením a je to nejnádhernějším poznáním, že vše, co přichází z Absolutního nitra, je vskutku pravé, správné, vhodné a oprávněné ve svém vlastním ohledu; a je to tedy poprvé, že absolutní věrohodnost Pravdy obsažené v Novém zjevení prostoupila krunýřem lidských tvorů ve formě a jako obal agentů pozitivního stavu, aby tak byla intuitivně ověřitelná jako absolutně pravdivá a nevyvratitelná, a jako taková rozpoznatelná také pseudotvůrci. Jak jinak by byli s to a ochotni, byť i z nanejvýš vzdálených hledisek, přistupovat k agentům pozitivního stavu na základě otázek: „Co to teď je, proč to je a proč máme takový zájem to poznat ?

 

Jdeme-li v tomto bodě ještě více dál, znamená nyní pojem synergie to, že pseudotvůrci a agenti pozitivního stavu mohou jako nikdy předtím pracovat společně v podstatě a podobnosti kombinace jejich energie. Protože, jak víte, je jediný následek takového procesu následek pozitivní. Můžete si myslet, Petře, že elementem a výstupem pozitivní energie je izolátor. Jako je například izolace na elektrickém drátě. Takže drát je schopen vést elektřinu, ale není nikdy schopen ztrácet elektřinu na svém povrchu a současně nemůže nikdo dostat elektrický šok při doteku drátu. To má nyní dvojí následek a dvojí použití. Za prvé dovoluje faktor izolace pseudotvůrcům, aby pokračovali s jistou zdánlivostí svobodného myšlení, zatímco v podstatě nejsou schopni způsobit žádnou další škodu. Dovolením toho, že jsou nadále schopni postupovat se svobodným myšlením, se vkládá pozitivní energie, a tudíž jde o pozitivní pomoc a lze, Petře, použít výraz vedení, když přichází k pseudotvůrcům, protože byt' vedení není vhodné pro agenty pozitivní energie, je vhodné pro ty, kdo jsou negativní.

 

S tímto na mysli je druhým bodem to, že jsou s to být izolováni od toho, aby si sami sobě mohli způsobit nějakou škodu. Jinými slovy jsou s to, aby se na ně více a více soustředilo a v podstatě se o ně více pečovalo touto izolací a vložením pozitivní energie od Pána Ježíše Krista, co je ale nejdůležitější, starostlivou péčí rukou těch agentů pozitivního stavu, kteří jsou za tento úkol zodpovědni. Takže je to Petře, tak, jako by agent pozitivního stavu ovinul deku kolem ramen pseudotvůrců. Proč je to teď důležité ?  Vidíte, že kdyby agenti pozitivního stavu, kteří jsou v této odezvě činni, udržovali od nich svůj odstup ze stanoviska poznané protivnosti, pak by pseudotvůrci v podstatě mohli pohlédnout na jejich genetický obtisk a říci: „Vidíte, vždyť jsme vám to řekli, že se to stane !  Protože i když jste agenty pozitivního stavu, stvořili jsme váš obal, jehož prostřednictvím působíte, a tudíž máme stále velkou možnost vše zvrátit a zvítězit spíše v absolutním smyslu než ve smyslu relativním.“

 

Protože ale někteří agenti byli a jsou ochotni se sklonit, v podstatě udělat poněkud kompromis, realizují se dvojím způsobem. Za prvé tím, že mohou vskutku pomoci pseudotvůrcům, ne v samotném jejich poslání být pseudolvůrcem, ale v poslání konverze. Za druhé, a to je nejdůležitější, tím, že vycházejí ven takříkajíc až na okraj, upevňují tito pozitivní agenti milionkrát svou vlastní energii, své spoléhání se na sebe samé a v nejzazším smyslu na Pána Ježíše Krista a, což je nejdůležitější, na své vlastní schopnosti. To jim při jejich těsné blízkosti ke pseudotvůrcům, která je aktem absolutna prostřednictvím relativní laskavosti a absolutní odpovědnosti, umožňuje, aby byli stále více s to konat své poslání a stále více vytvářeli most, po kterém budou pseudotvůrci schopni přejít blíže k absolutní energii Pána Ježíše Krista za účelem prostého kladení a, což je nejdůležitější, zodpovězeni svých vlastních otázek.

 

Nyní je důležité poznat další. Vše má, Petře, nyní velmi, velmi elementární souvislost jak s prezentaci, tak i existenci. Je to důležité proto, že v průběhu celkových dějin planety Nula, celkových dějin negativního stavu a vlastně veškerých dějin všeho bylo třeba zodpovědět jisté otázky, bylo třeba je zcela a se stoprocentní jistotou vyčerpat. Bylo to dána absolutním dovolením v časoprostorovém kontinuu již dávno před tím - než to můžete vnímat. Takže v této říši vyžadovalo hodně času, aby se tyto otázky zodpověděly a uspokojila se potřeba znát.

 

A konečně je celkový průběh a celková prezentace všeho, co vnímáte a co můžete vnímat ve své pozemské říši na planetě Nula, s výjimkou pseudotvůrců v jejich pseudouniverzální říši, rozpoznáním, že vše se nyní redukuje na nanejvýš elementární úroveň, protože tolik se toho provedlo, tolik se toho zodpovědělo jak správně, tak i nesprávně. Nesprávně z pohledu pseudotvůrců kvůli tomu, že vybudovali velmi významnou vyrovnávací paměť nesprávných informací. Hodnota těchto nesprávných informací je ale ta, že v JSOU v nyní-a-zde schopni a ochotni učinit SROVNÁNÍ mezi tím, co se skutečně odehrává, a tím, co pociťovali, že BY se mělo stát. Toto je, Petře, první úvod ke kosmické nehodě, která anuluje jejich bytí. Pamatujete si z Nového zjevení, že aby se to událo náležitě, cestou dovolení Pána Ježíše Krista, nachystalo se něco, co se má do nich vložit - což by se zdálo ohromně bezvýznamné, ale přesto to má ohromnou moc - za účelem odzbrojení akcí pseudotvůrců ?  A nebylo to, že absolutní energie, která dovolila jejich jsoucno a bytí, se chystala je vybavit jistým sebezničujícím mechanismem. To by nebylo vhodné. Raději do nich byla od samého okamžiku jejich bytí až do teď vložena určitá schopnost vlastního sebeuvědomění, jímž by se přivedli k určitým otázkám, a tudíž k jistým odpovědím. Jestliže si uvědomili, že existuje určitá nekonzistentnost, tehdy by mohli vynaložit ohromnou úroveň energie na putování tam a zpět, snažíce se vyhledat, kde se v jejich bytí nachází tento zádrhel. Úvod k tomuto provádí jistí agenti pozitivního stavu spojení s Novým zjevením. A byl se zdá spolupráce s pseudotvůrci nepřijatelná a nemyslitelná, účinně s nimi všemi již od počátku spolupracujete.

 

A nyní můžete vidět tento celkový proces ve smyslu vizuální metafory vrcholu, Petře, hrotu, nebo něčeho, co je utvořeno kónicky a co má definitivní zakončení, když dosahujeme vrcholu. A i když v podstatě pravého Božského bytí neexistuje žádný takový vrchol, neboť by se tím přijalo, že existuje nejvyšší bod, který by mohl být dosažen, z hlediska pseudotvůrců existuje nejvyšší bod, kterého lze dosáhnout v jejich inkarnaci jako pseudotvůrců. A i když jednotlivosti této metafory nejsou nyní popsány, účel, za jakým je dána, je následující: Těch několik agentů pozitivního stavu (ti, kteří jsou nedílně spojeni jen s Novým zjevením), kteří jsou v tomto bodě zodpovědni za synergickou spolupráci s pseudotvůrci na planetě Nula, má jako svůj úkol a svou roli poslání pomáhat pseudotvůrcům dosáhnout vrcholu, což představuje úplné zodpovězení jejich vlastních otázek. Skrze toto, a to je způsob konverze, na který se již upozorňovalo dříve. Petře, budou pseudotvůrci s pomocí této práce s agenty, agentů a skrze agenty Pána Ježíše Krista s to poznat, že jedinou skutečnou cestou postupuje, aby konvertovali.

 

Co to znamená ?  Protože jsou, jak víte, jejich energie a znalosti obrovské a široké, je jediným způsobem, jak rozvrátit jejich proces, to, že se jim poskytne schopnost dosažení odpovědí na jejich vlastní otázky. Protože jsou-li jejich otázky zodpovězeny na jejich vlastní půdě, tak řečeno na jejich vlastním území, není to tak, jako by jim byly vnuceny. Takže toto vše zredukujme na ještě jednodušší postoj, Petře. Předpokládejme, že jsi na ulici a potkal jsi někoho z pseudotvůrců a podáváš mu výtisk Nového zjevení a říkáš: „Zde je Absolutní pravda.“ Zřejmě by to vyvraceli, neboť mají tak mnoho energie, kterou získali v průběhu veškerého procesu a veškerých dějin bloků, nátlaků, pastí a období obav, které na tebe, Petře, oni sami vložili v procesu přenosu celku Nového zjevení. Pseudolvůrci mají velmi, velmi důvěrnou znalost své vlastní interpretace Nového zjevení. Můžete o tom přemýšlet následovně: Existuji rozličné překlady Nového zjevení do různých jazyků na planetě Nula. Přemýšlejte chvíli o překladu Nového zjevení do jazyka pseudolvůrců, který jako účinek vzniká prostřednictvím překladového kódu v počítači tak, Petře, že prakticky každé slovo je zvráceno do nepravdivosti. Takže si lze teď myslet, že každé slovo obsažené v Novém zjevení má souvztažné kódové slovo v pseudopřekladu, kterého se pseudolvůrci nyní drží, jenž u nich vyvolává jen nepravdu a zlo.

 

Je ale zajímavé, že s dovolením Pána Ježíše Krista a jedině tímto dovolením, jsou s to zodpovědět své vlastní otázky na své půdě. A jistí agenti pozitivního stavu spojení s Novým zjevením jsou přiděleni pomáhat jim s jejich odpověďmi tak, aby jim to dávalo dokonalý a nevyvratitelný smysl. Ale vidíš, Petře, krása je v tom, že i když jsou pseudotvůrci ve své celé existenci absolutně ponořeni ve zlu a nepravdě, je jedinou cestou ven z jejich šlamastiky to, aby jejich zlo a nepravda dosáhly úplného a stoprocentního konce. A to mohou učinit jedině oni tím, že si odpoví na všechny své otázky na své vlastní půdě svou vlastní terminologií a po svém. Ale vidíte, zádrhel, o kterém byla již zmínka, nastane a vyjde na světlo jako výsledek toho, že JSOU TÍM, ČÍM JSOU. A proto je nyní včasné, že ti agenti pozitivního stavu, kteří jsou zodpovědni za to, aby se setkali s pseudotvůrci na půli mostu (ti, co jsou spojeni s Novým zjevením) a řekli: „Podívejte se, jsem zde, abych vám pomohl zodpovědět vaše otázky“, takto konají. To je teď jediným možným způsobem, jakým pseudotvůrci mohou překročit most a vskutku již nebýt pseudotvůrci.

 

Krásou tohoto poselství je to, že u pseudotvůrců existovaly jisté, již před tím rozpoznatelné příležitosti a potenciály k tomu, aby uchopili veškerou energii, kterou mají k dispozici, a způsobili ohromný, nesmírný zmatek, zmar a ničení, jako výsledek svého vnímání konce tím, jak sami sebe naplnili svou vlastní negativní a falešnou ideologií. Ale protože pohlížejí na jistá individua řkouce: „Proč jste takoví, jací jste ?“ Proč se například soustředí na Marka a ptají se: „Proč dělá to, co dělá ?  Vždyť to nemá smysl, protože my máme jeho genetický obtisk, máme takříkajíc jeho míru, ale on přesto u toho setrvává. O co v podstatě jde ?“ Nebo se soustředí na jiné od Nového zjevení - jak, Petře, víš.

 

Zajímavé je toto: Tento celkový proces můžeš, Petře, vizuálně vnímat tak, že se díváš na pseudotvůrce, kteří vězí v díře. Nabídneš jim ruku a řekneš: „Mohu vám pomoci se z této díry dostat, jestliže si to přejete.“ Nyní ale na tebe pohlédnou - a ty nestojíš v díře, ale na zemi. A řeknou: „Jak je možné, že stojíš na zemi, když jsme tě pseudostvořili ?“ Nicméně přesto jim dáš svou ruku a pomůžeš jim ven z díry. A oni se chopí tvé ruky ne proto, že rozpoznají absolutní upřímnost, absolutní soucit, s jakým natahuješ ruku, byť jsi k tomu motivován, ale chopí se jí proto, že za prvé poznají, že je to cesta ven z díry; za druhé uznají, že jejich pseudozvědavost je absolutně pohání, aby vyšli z díry a podívali se, proč pro pána nejsi v té jámě také.

 

Třetí a nejdůležitější, a je to krásný aspekt této věci, Petře, je to, že absolutní energie Pána Ježíše Krista vytváří malé úzké okénko či dveře. Tím se říká, že pro pseudotvůrce existuje příležitost pohlédnout na tento proces poté, co vystoupí ven ze své díry a poznají její pravý původ. A spatřit, ne v nejistotě, z nejvyššího zřetele pravdu o této situaci, její krásu a její pravý soucit; a i když přesto nejsou v této pozici - a proto je synergie důležitá - připravují se na to, aby uchopili tvou ruku, Petře; nacházejí se v bodě, kdy to rozpoznají právě nyní. Jinými slovy: Jsou hluboko ve své jámě a mohou vás vidět stojící mimo ni. A veškerý sled toho, co má přijít, Petře, se vztahuje a chystá na jejich přípravu k tomu, aby vás požádali o pomoc dostat se ven z jámy.

 

Jako před tím, i v budoucnu bude specifikum toho, jak to nastane, v relativním smyslu stejně záviset na mnohých volbách. Je ale velmi, velmi krásné ... a právě nyní se věci přeruší, abyste mohli, Petře, poznat, že jen málo lidí je připraveno uznat a pochopit, co to znamená. Znamená to, že určití agenti pozitivního stavu, jen ti, kdo jsou nedílně spojeni s Novým zjevením, kvůli faktu, že dobrovolně chtějí dovést své poslání k plné plodnosti v absolutním smyslu, jsou nyní připraveni a nachystáni podniknout tento další krok a postup ve vývoji a v pomoci pseudotvůrcům. Vzhledem ke své silné zvědavosti na to, proč jsou pozitivní entity takové, jaké jsou, přes to, že podle jejich uvažování takové být nemají, při hledání dalších znalostí - aby se vskutku v pseudosmyslu vyzbrojili svými zbraněmi - a mohli tak přispět do svých pamětních bank a přidat do svého počítačového harddisku, jak to můžete vnímat, informace a energii, o nichž by si automaticky mysleli, že tu vždy jsou, ale v podstatě nejsou, tato zvídavost a tento pud jsou v podstatě zvídavostí, pudem a hledáním po absolutní pravdě, Petře.

 

Takže ve velmi krásném smyslu je to jejich vlastní zánik. Fakt, že jsou zvědaví a hladoví po informacích - a to je ten zádrhel, o kterém jsme hovořili, který je ve zvráceném smyslu určen k upevnění jejich vlastní pozice, jež je jim v podstatě neznámá - tuto pozici ruší, protože toto nádherné vložení energie vynáší fakt, že jejich poslání není tak jak tak nutné. Nyní jsme, Petře, poskočili kupředu přes tisíciletí, neboť se tu předpokládá a uvádí to, co je ve skutečnosti výsledkem tohoto všeho. Ale pro pseudotvůrce, protože jsou tak přizpůsobeni svému vlastnímu procesu intenzívní zvědavosti a intenzívního získávání energie a zaangažováni v něm, toto za vašim účelem sestupuje na velmi, velmi prosté úrovni. A tato prostota se může charakterizovat jako Absolutní soucit, Absolutní láska, Absolutní napomáhání a Absolutní pomoc. A je to takto popsáno kvůli prosté skutečnosti, že pseudotvůrci jsou nyní připraveni a v pozici, aby mohli působit synergicky s agenty pozitivního stavu a nakonec i s Pánem Ježíšem Kristem, aby přivodili vše, co je pro ně nutné k úplné odpovědi na své vlastní otázky, takže v podstatě již žádné otázky nejsou. Proto odstraněním své potřeby pokračovat ve slepém shromažďování svých vlastních pseudoznalostí mohou rozmnožovat své znalosti ve správném smyslu. Jinými slovy: použitím správných a pravdivých poznatků s pomocí orientačních bodů, které jsou ustaveny Pánem Ježíšem Kristem prostřednictvím agentů pozitivního stavu.

 

Vzpomínáš si, Petře, že bylo již dávno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista naznačeno, že by se v pseudotvůrcích něco vyvolalo ?  Každý to pociťoval jako spuštění něčeho katastrofálního. Ale v podstatě toto je první zmáčknutí spouště, které pseudotvůrce připravuje na to, aby pokračovali ve svých otázkách nejenom na své straně, ale aby také přešli přes most a zeptali se: „Proč jste takoví, jací jste obzvláště teď ?  Nemáte takoví být !“ A toto je nejkrásnější, nejprostší a nejskromnější drobný způsob, jakým se to nyní odehrává. A nastalo to jen proto, že jistí agenti pozitivního stavu vykonali svou práci, Petře. Je velmi, velmi krásné si to uvědomit, Neboť je to důkaz věrohodnosti veškeré struktury a opodstatněnosti existence planety Nula, zóny vymístění a všech pekel. A - což je ze všeho nejdůležitější a je to nejkrásnější aspekt, který lze dnes přenést - tímto procesem, jímž pseudotvůrci kladou své otázky, uspokojujíce tyto některé mezery ve svých pseudoznalostech, pak přivodí řešení, jimiž se veškerá zóna vymístění nyní nachází v procesu prvního kroku k tomu, aby se namísto toho stala zónou umístění. Je nyní důležité si uvědomit, že je to pouze první krok, Petře. Znamená a představuje ale maximální úroveň posunu, která je možná.

 

Třetí bod, kterým se budeme zabývat dnes ráno, je to, že u tebe, Petře, nastaly jisté události, které vyvstávají velmi, velmi významným způsobem a s významnými dopady, aby naznačily význam a povahu tohoto posunu. Především v tom, jak se, Petře, zabýváš svým pocitem viny ve vztahu k tomu, co se v minulosti událo ve tvé profesi při určitých případech zákonné vazby. Jak víš, jistí vězni, o které jsi před mnoha lety pečoval a kteří byli podmíněně propuštěni, spáchali po svém propuštění mnohonásobné vraždy (dohromady osm vražd). Skutečnost, že by se tě to ve zde-a-nyní týkalo, by naznačovala, byť symbolicky, jak tvůj návrat do té zvláštní pozice, tak i návrat pseudotvůrců z tehdejší doby do dneška, aby se ve zde-a-nyní aktivovalo veškeré zdůvodnění a proces „proč“ a „co“. Ve tvé pozici, jak nyní víš, to ze zřejmých důvodů způsobuje ohromnou míru obav. Avšak následkem bylo toto: Jedním z možných scénářů bylo tvé zničení, neboli jinak řečeno měl jsi být zneschopněn. Na straně druhé jiným potenciálem bylo uznat - z absolutní pozice rozpoznání - svobodnou vůli a volbu i víru všech jedinců, kterých se to týká. Jediný způsob, jakým se, Petře, mohl scénář významně naplnit s pravdou jako jedním z jeho elementů, je uznání, že všechen a každý jedinec, kterého se týkají všechny tyto scénáře, byl v této pozici dobrovolně, a tedy se dobrovolně zúčastnil tak, aby celá tato situace přinesla plody za účelem podání příkladu a objasnění pro pseudotvůrce, a ne kvůli žádným jiným důvodům. Proč by se to jinak stalo ?

 

A i když dopad toho byl krajně výrazný, jak to můžeš dosvědčit, význam situace spočívá ve faktu, že její následek byl správný a náležitý, pokud se to týkalo tebe a ve smyslu uskutečnění svobodné vůle a volby vzhledem ke každému, koho se to týkalo. Proč je tedy nyní včasné, že to vystupuje v této chvíli ?  Protože posun pseudotvůrců ke kladení otázek má ohromný rozsah, tyto iniciační faktory, které byly pro tebe důležité na mapě cest tvého života a které měly zajisté své kořeny v tvém genetickém obtisku, by měly nutno ohromný dopad. Bylo ale také nutné, abys přežil tuto aktivaci, čili ve tvém případě reaktivaci, Petře. Jak vidíš, pro pseudotvůrce to není prvotní aktualizace události, která má pro ně potenciál - je to reaktualizace. A proto to, jak víš, Petře, vniká do genetické sekvence a struktury mechanismu pocitu viny v mysli lidských tvorů. Velmi často první projev události či nějaké činnosti nepřináší žádný takový důsledek, jaký přinese její rozbor dva či tři roky později. To není z náhodného důvodu, protože, jak o tom můžeš uvažovat, mnohé události, které nastaly v tvém životě, přinesly své dopady jedině poté, co jsi je mentálně mnohonásobně rozebíral.

 

Druhým bodem, který je velmi zajímavý, neboť se hodí k dopisu, který jsi právě přečetl, Petře, (Dopis přišel od jednoho ze čtenářů Nového zjevení, který prohlašuje, že je následovníkem Swedenborgova učení.) je nyní toto: Existuje stále kontingent, který může být pociťován jako takový, který si pseudotvůrci sami řídí. Jinými slovy existuje hlavní ohnisko jejich zájmu, které je založeno na ohromné zvídavosti a získávání znalosti, a existuji také jejich různé zbraně, které jsou stále aktivní a jejichž odpovědností a úkolem je pseudoověřovat všechny informace. Jinými slovy existují různé zbraně pseudotvůrců, jejichž zodpovědností a úkolem je pouze klást otázky, způsobovat zmatky, pozdvižení atd. a nikdy nemít sklon něco řešit, Petře. Protože je ale účelem jejich existence pouze kladení otázek, a vskutku nikdy nic neřešit, nic se nevyřeší, neboť to není jejich práce. Úkolem této zvláštní sekce pseudotvůrců je udržovat vše v neměnném stavu neklidu stálým kladením otázek a vskutku se tak vyhýbat jakémukoli řešení čehokoli. Takže taková osoba je s tím částečně spojena, a proto nakonec slouží velice činorodému a pozitivnímu účelu, jelikož tato zbraň pseudotvůrců je stále aktivní, Petře. Znamená to, že částečně čerpají energii pro svou zvídavost prostřednictvím této aktivity. A proto, byť tato jednotlivá zbraň pseudotvůrců předpokládá, že nebude navěky aktivní nic jiného než otázky a neklid, tvoří jejich Achillovu patu (zranitelný bod), protože neodvratně pohání faktor zvídavosti pseudotvůrců k tomu, aby se pokračovalo v kladení otázek.

 

Čím více ale docházejí k uspokojení svého vlastního poznání, tím více se jejich odpovědi na jejich vlastní otázky blíží k absolutnímu smyslu. A to je překrásně nachystáno, Petře. Čím dále zajdou na pozitivní stranu mostu, tím čistější a čistější se stanou jejich odpovědi. Vzhledem k čistotě jejich odpovědí stává se jejich energie skutečně stále čistější. A ve skutečnosti to, co se vnímalo jako sebezáhubný mechanismus, nemusí dokonce být takové. V podstatě se děje to, že si stále více navykají na pravdu Pána Ježíše Krista, a tudíž uspokojují své otázky v absolutním smyslu. To se nestane rychle, ale odehrává se to. A znamená to, že pseudotvůrci sami sebe dostávají do pozice, ve které poznají, co je skutečná pravda. A není to tak, jako by prostě konvertovali do pozitivního stavu bez jakékoli odpovědnosti za své činy. Neboť učinit to je pro ně zajisté docela velmi obtížnou záležitostí. Ale vzhledem k jejich neukojitelné zvídavosti, která je žene vpřed, jim to také poskytuje okno, aby absolutní čistota měla v jejich bytí oporu tam, kde ji před tím nikdy neměla.

 

Takže buď jak buď ve vlastní zájmu Petře, můžeš očekávat množství rozruchů. To je nyní pro dnes v podstatě vše, ale musíme se ještě dotknout právě několika okrajových faktorů, Petře. Především poznáváte ohromnou krásu, logiku a ohromný proces plynutí, které je s tímto posledním posunem spojeno. A můžete také vidět, pokud si tak zvolíte, že je na postupu následující důkaz: Pouhým uzpůsobením Absolutní lásky a Energie Pána Ježíše Krista je proces, jako je tento, možný. A opakuje se, že i když to není proces, který nastane rychle, takříkajíc přes noc, je přece možný. A jedině, jak by tato možnost mohla nastat, je skrze Absolutní lásku Pána Ježíše Krista. Forma, která se nyní přijímá, je ta, že každý pokračuje ve své práci a v tom, co je mu absolutně přirozeně. A prostřednictvím tohoto procesu, ale ... ale, což je důležitější, prostřednictvím izolujícího faktoru pomoci agentů pozitivního stavu je tento proces s to pokračovat. A tím mají všichni pseudotvůrci a všichni jedinci, jejichž prostřednictvím pseudotvůrci působí na planetě Nula, umožněno a zaručeno, že budou s to si sami odpovědět na své otázky a vyčerpat užitečnost všech těchto otázek, a tímto se dostat do pozice poznání Absolutní lásky, Moudrosti, Energie, Odpuštění a ze všeho nejvíce Dovolení Pána Ježíše Krista. To je nyní velmi důležité. A znovu se opakuje, že toto je prostě a pouze úvod k celému procesu. Proto je to ohromné - ohromné a zdánlivě zdrcující, Petře.

 

To je tedy pro dnešek vše.“

 

 

Dne 26. února 1994

 

„Dobré ráno, Petře. Nyní nastal čas pokračovat z hlediska pochopení něčeho velmi prostého. Včera vám byla dána příležitost studovat trochu mechanismus působení, celkový proces, jímž pseudotvůrci pozorují to, co je pozitivní, a ve skutečnosti jejich metodu uspokojování vlastní zvídavosti a svých vlastních otázek, což bude přesto neodvratně a přímo prospívat všemu jsoucnu a bytí.

 

Nyní ale, kvůli dnešnímu účelu a kvůli objasnění sobě samému, Petře, se na chvíli zastav a podívej se na to, co se děje. Po dlouhý čas přicházela poselství v této zvláštní formě. Naslouchal jsi a pozoroval, mnohokrát zaznamenával, přenášela přepisoval za účelem objasnění těchto duchovních záležitostí, které tě obklopovaly a obklopují ty od Nového zjevení na planetě Nula. Někdy se shledávalo jakoby trochu neznámý fenomén to, jak jsou tato poselství přenášena a rozšiřována mezi čtenáře a jak se tímto ozřejmovaly různým jedincům na planetě Nula tyto nové informace, které jsou.

 

A po tobě se prostě žádá, aby ses dnes podíval na něco, co ti počne objasňovat mnohé věci a zajisté to u každého započne vrhat světlo na další krok v jeho zodpovědnosti a odpovědnosti včetně tvé, Petře. Ke zkoumání těchto věcí a ke kladení těchto otázek jste vedeni prostřednictvím procesu sledování své zvídavosti, která je ve vás vložena kvůli vaší povaze. Není to správné ? (Je).

 

Neboť to, co se zde dnes prostřednictvím mechanismu hovoru přes Marka a tvého záznamu, přepisu a rozšiřování této informace skutečně ustanovuje, je nádherný příklad kladení otázek sobě samému. Jak nyní víš, někdy před mnoha lety by přišla zpráva a vy sami byste byli povětšinou paralyzováni v očekávání toho, kdy se objeví další poselství. Jinými slovy: Pěstovala se ohromná závislost ne na otázkách, ale na poselstvích. Zde je zajímavé poznamenat, že vzhledem k této minulosti a protože se věci mají tak, jak se mají, vy sami jste vytvořili ohromný model nejen pro pseudotvůrce, ale i pro celé Stvoření. Neboť dle toho, jak je uspořádáno Stvoření a individuální sentientní mysl, může a mohlo by nastat osvícení skrze proces kladení otázek; a teď zvláště tím, že kladete otázky sami sobě.

 

A je to, Petře, platné a včasné právě teď z následujících důvodů: Je tu něco, co současně přichází s touto informací o metodě a mechanismu působení pseudotvůrců, to jest souběžná jednoduchost, která je nutnou, a vskutku podstatnou součástí, jež musí doprovázet tento postup pseudotvůrců, aby se zajisté nadále umožnilo jeho pokračování. Nyní, jak si připomínáš, vše v minulosti, co bylo složité, zamotané a vysoce rozvinuté z hlediska schematickosti, se vskutku hodilo pseudotvůrcům. Ale aby to fungovalo, musela současně existovat jednoduchost, která musela pocházet přímo z Absolutních elementů Lásky a Moudrosti. Je tomu tak proto, že aby pseudotvůrci byli aktivní v současné úrovni, ve které nyní působí, musely být některé faktory, které dovolily existenci této úrovně aktivity. Jinými slovy v minulosti existovalo zdání rovnováhy. Negativita pseudotvůrců byla vždy vyvážena pozitivitou těch, kdo působili na planetě Nula a jinde ve jsoucnu a bytí. To bylo nutné.

 

Vzhledem k prvkům synergie, které nyní vyvstaly a počaly se uskutečňovat, lze vám uvažovat tak, že proces vyvažování se nyní obchází. Neboť má-li synergie učinit další krok a vskutku přinést plody, do jisté míry tu bude výlev pomoci a nápomoci - energie, ohromné energie - ve formě pomoci přicházející k pseudotvůrcům; vskutku v procesu napomáhání jim v tom, co potřebují udělat a na co se potřebují zeptat, i v tom, jak je jim třeba postupovat a jak potřebují vést tuto energii za účelem postupování.

 

(1)

Zabývejme se nyní některými body. První z nich lze nazvat překládáním. Jestliže bys, Petře, měl popsat proces a historii toho, jak se informace šířily po planetě Nula, přijímalo by se to jako něco cizího kvůli faktu, že na tento popis by se hledělo jako na podivný. Protože je v každém vložena schopnost rozpoznat proces tázání se a rozlišování. Ta existuje u každého, má jen různé stupně, jak víš. Protože musel existovat jistý proces napravování, napravování ve smyslu nadčasových oprav, aby se věci děly tak, jak mají, za tím účelem musely přijít přenosy, aby se naplňovalo a napravovalo. Ale učinilo se tím to a nachystala se scéna, aby se všechna individua ve jsoucnu a bytí připravila na kladení otázek ze svého vlastního nitra. Takže, jak vidíte, musela nastat jistá úroveň nápravy, aby se připravily a podpořily chybějící elementy, které nemohly být přítomné u obyvatel planety Nula, protože jisté prvky byly odejmuty a dojista podřízeny, když se kdokoli narodil na planetě Nula. Takže se zde muselo odehrát jisté opětovné ponaučení, aby se připravilo jeviště pro to, aby jednotlivci kladli své vlastní otázky.

 

Ale i pseudotvůrci sami jsou - jak se to popsalo včera - silně zvědaví a puzeni ke zvědavosti - a co se tím činí ?  Umožňuje to kladení otázek. Bez této podstatné práce, která byla vykonána, bez náležitého postoje vzhledem k pozitivnímu stavu a ke všemu, co je vhodné a dobré, by se nevybudovala základna, na které by mohl stát každý, když se připravuje na kladení náležitých otázek. A bez tohoto by se však veškerý tento výzkum a průzkum, prováděný pseudotvůrci, točil neustále dokola a přiváděl by je zpět k jejich vlastnímu sebeklamnému zdůvodňování - zdůvodňování v kruhu.

 

Ohledně tohoto prvního bodu je nyní podstatné poznání, že jste vy, hoši, a ostatní vykonali ohromnou práci, což dovolilo, aby tento proces již neměl jakékoli cizí, excentrické a bizarní prvky. A je to proto, že tento proces zde na nejvyšší možné úrovni představuje vrozenou schopnost, sklon a potřebu, nutnost a právo klást otázky.

 

(2)

A nyní bod druhý: V procesu dělání závěrů či v procesu odpovědí na otázky existuje kvůli principu a ničemu jinému nutnost či potřeba být směrován za informacemi. Co to znamená ?  Zaměřenost či použitelnost informací, které vyplývají z kladení otázek, v podstatě vede k žití v pravdě, k životu, který se může vnímat jako správný. Proč je to důležité ?  Především existuje pro každou relativní entitu ve jsoucnu a bytí nekonečný počet scénářů vnímání správného života. Některé jsou motivovány náležitými, pozitivními, dobrými a pravdivými prvky, jiné prvky falešnými. Vše, co je třeba učinit, je pohlédnout na planetu Zemi v jejím současném stavu, aby se vidělo, že je to pravda. A významným faktorem je toto:

 

I pseudotvůrci se sami vedou svými otázkami k tomu, aby řešili jisté anomálie existující v jejich jsoucnu a bytí. A to je zajímavý faktor. Jestliže jsou životy opanovány anomáliemi, pak vždy existují otázky. Existuje-li vždy otázka, existuje dvojí reakce. Buď se v prvním případě pokračuje v odpovědích a v žití života ve smyslu vlastního relativního individuálního vnímání toho, jak sledovat vlastní správný ideál života. A to se stává cyklickým. Nebo, jako druhý případ, pokračuje se v kladení otázek, aby se vyřešily anomálie. Takže vidíte, že pseudotvůrci mají již dostatečně dlouho svůj způsob a svou metodu působení, takže jejich cirkulační povaha existování, která byla napájena pouze zjevnou fascinací výsledkem na planetě Nula, se stala fakticky velmi cirkulující a v jistém ohledu tu existovalo pociťování ukončení, které je vedlo k tomu, aby věnovali zvláštní pozornost jistým členům pozitivního stavu (těm, kdo jsou integrálně spojeni s Novým zjevením).

 

Jestliže by teď pseudotvůrci nijak nevnímali ukončení tohoto druhu života, proč by tedy věnovali svou pozornost těmto různým členům pozitivního stavu, kdož jsou zde dobrovolně za účelem podání tohoto příkladu ?  Proč by jinak věnovali takovou zvláštní pozornost těm, kdo nenásledují jimi očekávaný genetický obtisk ?  Je pravdou, že jsou ohromně zvědavými bytostmi, ale sami sebe se ptají: Proč by těchto velmi málo lidi, kteří nejdou dle očekávaného genetického obtisku, mělo vyvolat tolik otázek ?  Toto je zajímavý bod. A vskutku, jestliže to, co bylo uzpůsobení pseudotvůrců vlastní, nebylo do jisté míry vadné, nikdy by nezačali věnovat tolik pozornosti anomáliím svého vlastního systému.

 

(3)

To nyní vede k bodu třetímu. A ten se týká toho, co v tomto veškerém procesu dělat a kam jít. Tato otázka může být položena tak prostě, protože co je tím klíčem k pochopení toho, kam vše kráčí ?  Jak víte, dobrovolně jste přišli na planetu Nula a jste na ni dobrovolně přítomni v této jednotlivé době časoprostorového kontinua a obzvláště jste se dobrovolně rozhodli být přítomni v okamžiku, kdyby měly nastat ohromné změny v osnově celého Stvoření. Je nedostatečné říci, že veškerý proces by se napravil, jestliže by někdo měl možnost číst Nové zjevení. Protože kdyby tomu bylo vskutku tak, měli byste ohromné pozdvižení a reakci, která by byla podobná těm, které nastávají nyní, Petře. Ohromné množství otázek, ohromné vyvracení idejí, které jsou zde přítomné. (Př. dopis od toho swedenborgiánského muže.) Takže se opakuje, že skrze pozici soucitu, prostoty a skrze Absolutní dovolení vložené a umožněné Pánem Ježíšem Kristem na planetě Nula a kdekoli jinde můžete se nyní začít soustředit na celkový proces nápravy. Ten je tím, k čemu to vše směřuje a kde se to počíná vyjevovat. Protože, jak víte, žádný pravý Absolutní život by nemohl začít byť jen se zachycovat, jestliže by se otázka této povahy měla zodpovědět ve formě negativního stavu.

 

Významným aspektem tohoto vnímání je pochopení, že jste oprávněně umístěni v nyní-a-­zde. A protože nyní-a-zde počíná přijímat a pojímat jednotlivé rysy pravého života kvůli faktu, že proces nápravy je tam, kde v současnosti je, můžete se počít ujišťovat, abyste byli ujištěni, že toto zaměření představuje pravý vrchol vašeho poslání na planetě Nula. Ale přesto je to jen počátek vašeho poslání. To je zajímavé z hlediska překladu, neboť vy, co proděláváte přechod z pravých lidských tvorů konajíce to, co byste měli dělat jako lidští tvorové ve vaší současné pozici, reprezentujete tímto faktorem ten nejkrásnější přechod z hlediska kladení otázek, jejich řešení a počátku pravého života. Ale přesto to spadá do celku, do úplného a plného záhlaví, konání vašeho poslání. A to je ohledně tohoto bodu obzvláště krásné.

 

(4)

A to teď vede k bodu čtvrtému. Je včasné, pozitivní a pravé, Petře, aby se rozpoznaly v absolutním smyslu soucit, milosrdenství a odpuštění. Můžeš na chvíli reflektovat svůj vlastní život a přemýšlet o něm vzhledem ke specifice pravé šlechetnosti a pravého soucitu i laskavosti. Neboť to byl, Petře, na čas chybějící element, který jsi v sobě nepoznával. Zmiňme se nyní obzvláště o těch událostech, které jsme probírali včera a které ti způsobily tak ohromné obavy. Niterně víš, že tvým vlastním specifickým údělem, tvou zvláštní motivaci v tomto ohledu byla milost a laskavost. Protože existovala nějaká motivace a nějaké pozměnění energie, aby se produkoval odlišný výsledek, jeden, který jsi fakticky nekontroloval, představuje to, jak na čas a v tomto zvláštním prostoru jsoucna může být tato energie v této době manipulována, deformována, jak se může zvrhnout a znova použít dle pokynů pseudotvůrců a, což je nejdůležitější, dle jejich poskoků.

 

Je však nyní důležité prozkoumat celou epizodu a celkovou pozici z pozice zde-a-nyní. Neboť to je, Petře, relevantní k tomu, že jsi jedinec, který působí z hlediska milosrdenství, soucitu a laskavosti. Příklad je proto včasný a vzal na sebe formu, jakou má, aby se ukázal celému Stvoření nejdokonalejší příklad mechanismu působení pro vlastní přežití. Přemýšlejte nyní o veškeré historii jsoucna a bytí, o tom, jak je charakterizována násilím, urážkami, mstou a ze všeho nejvíce tím, jaké tyto věci zanechaly účinky v duševním obrazu jedinců. Jak se již včera popsalo, Petře, častokrát neměla počáteční událost či děj něčeho v sobě či o sobě takový dopad, který se nalezne při duševním rozboru této jednotlivé události. Řečeno jinak, každá jednotlivá událost ve jsoucnu a bytí může, či nemusí mít traumatický či negativní dopad ve svém počátečním vyskytování. Ale jak na ní spočívá sentientní mysl, obzvláště se všemi predispozicemi ať negativními či pozitivními, které jsou této mysli dány, existuje shromažďující účinek, který je průběžně vybudován tak, aby vydal ohromnou úroveň buď pozitivní energie prostřednictvím procesu odpuštění, nebo ohromnou úroveň negativní energie prostřednictvím procesu rozmrzelosti a odplaty.

 

V tomto bodě máte u většiny lidí ohromnou kolektivní úroveň rozmrzelosti a touhy po odplatě. Vše, co potřebujete dělat, je podívat se ven z vašeho okna, abyste to v současnosti viděli. Proč je to nyní načas ?  Kvůli tomuto faktu, skrze tuto kolektivní energii a kvůli faktu, že tu máme napájení, častokrát kolektivního zaměření poskoky pseudotvůrců, je velmi načas a krajně důležité přijmout pozici stále větší milosti, odpouštění a laskavosti ke všem. Pomůže to všem jedincům, jestliže vy, kdo jste pozitivní povahy, zaujmete tuto pozici pro vaše působení ve všech ohledech, jelikož to bude především paralyzovat účinek této kolektivní rozmrzelosti a touhy po odplatě; a za druhé posune to pseudotvůrce vpřed v odpovědích na jejich vlastní otázky. Vidíte, zajímavé je to, že skrze proces přijímání celku toho, kým jste, tímto přiznáváte Pánu Ježíši Kristu, že zajisté fakticky přijímáte veškeré své poslání, čímž působíte na sto procent prostřednictvím toho, co vám bylo dáno, skrze to, co tvoří veškeré vaše nadělení toho, čím v podstatě jste. Úplným a plným uznáním toho, kým a čím jste před Pánem Ježíšem Kristem, jste pak s to přijmout celek toho, čím jste, a s plnou kapacitou působit v rámci toho, čím jste. Toho se nikdy předtím zcela úplně nedosáhlo. A protože vždy bylo dáno jisté množství okrajové energie k vyvážení negativního stavu, co to znamená ?  V podstatě to znamená, že jste museli přijmout, že existoval určitý blok pozitivní energie, který vám nebyl osobně přidělen, byť existoval ve vás. A o tento blok se muselo v jistém smyslu přijít ve prospěch kolektivní rovnováhy, aby se vyvážila energie negativního stavu.

 

Takže jinými slovy existoval stálý proces dávání či dodávání bloků energie, která by jinak mizela, do vašeho vlastního osobního procesu, za účelem vyvážení kolektivní negativity negativního stavu. Ale nyní prostřednictvím aktu, procesu a mechanismu synergie je tato energie, která by normálně mizela ve vyvažováni misek, vám nyní k dispozici pro narůstající personalizaci, neboť již není potřebná pro toto vyvažování, Petře. Je to proto, že pokud se rovnováha maloučko nakloní k pseudotvůrcům, je to dobré, neboť se na to může v podstatě nahlížet tak, že poněkud více energie vchází na podporu superstruktury jejich vlastního mostu, jejich strany mostu, aby byli schopni přejít a s vámi všemi působit za účelem uspokojení všech nutných požadavků v jejich procesu kladení otázek.

 

Takže co to znamená ?  Tato nová energie, která je teď k dispozici osobně, se může fakticky užít k posílení schopnosti každého z vás interagovat daleko účinněji na osobní úrovni s pseudotvůrci. Co to nyní znamená ohledně vás osobně ?  Můžete rozptýlit pochybnosti a odpor, které jste před touto úrovní normálně prožívali, protože vidíte, že se mohou představovat jisté události a scénáře, v nichž byste si nikdy předtím nedovolili se zúčastnit. Jinými slovy; předpokládejme, že existovala jistá vaše část, která poznala skutečnost, že byste nikdy neučinili něco - hypotetické něco, protože toto hypotetické něco má konotace negativity či typického života na planetě Nula. Pseudotvůrci zřejmě nikdy nečekali, že se budou s vámi na této jednotlivé frontě konfrontovat, protože se, Petře, vždy předpokládalo, že byste toto nikdy neučinili kvůli faktu, že to bylo inherentně lidské či negativní. Avšak vzhledem k této nové energetické infúzi se vám to může představit ve formě příležitosti činit to, co by se považovalo za zřejmě lidské, jelikož nyní je to část vašeho poslání. Je trochu paradoxní, ale ve skutečnosti se to může objasnit následujícím velmi prostým popisem.

 

Řekněme, že bylo nějaké místo, kam bys nikdy nešel, protože by to bylo typicky lidským tam jít, Petře. Pseudotvůrci by nikdy neočekávali, že bys tam šel. A nikdy by neočekávali, že se s tebou utkají či budou konfrontovat na této zvláštní pozici, protože bys tam nikdy neměl být. Nyní se to ale trochu posunulo, neboť je-li to nutné, abys tam jisté šel a byl v léta zvláštní oblasti z důvodů největší pomoci pseudotvůrcům, bude to pohánět vždy vpřed jejich kladení otázek kvůli faktu, že na tuto volbu budou pohlížet takto: „Jak by sem pro pána Petr mohl vůbec jít ?  Proč ?  Není typický lidský tvor.“ A mohli by pak pokračovat v procesu svého dotazování, protože by po miliony let nemohli pochopit, proč bys takto jednal. Neočekává se to od tebe, protože kdo jsi, abys tam šel ?  Ty jsi Petr.

 

Říká se tím ale, že se otvírají nějaké nové dveře dostupnosti blízkosti a což je nejdůležitější, funkce, která vám nebyla nikdy před tím k dispozici, protože se tato energie věnovala procesu vyvažování poměrů mezi pozitivním a negativním na planetě Nula, a nyní se může přijmout a použit na nové úrovni. A tato úroveň se nyní osvojuje. Znamená to ohromný krok vpřed. A také takový, který by pseudotvůrci nikdy nečekali. Ale opakuje se: To nejdůležitější je to, že se to děje procesem lásky, milosti, odpuštění a soucitu, obzvláště soucitu, Petře.

 

Kvůli svému vlastnímu prospěchu jsi osobně požádán a také ostatní, abyste si kladli otázky ve smyslu toho, co to znamená soucit, a vytvořili si pro sebe jeho vlastní definici, za čas, samozřejmě. A krásnou součástí toho je, že vás to připravuje na to, že budete ve stále větším smyslu chápat absolutní kapacitu soucitu, tedy absolutní kapacitu lásky a obzvláště odpuštění. A pamatuj, Petře, že odpuštění je procesem dvojstranným - pro jiné a obzvláště pro tebe samého. Svým vlastním zkoumáním budeš s to si vytvořit tuto dimenzi. Ale jak víš, věci nabraly nový obrat jak v St. Barbaře, tak kdekoli jinde. A je to včas a je to nanejvýš krásné, že to může probíhat tak, jak to ve svém pořadí a ve své pozici následuje.

 

Existují teď jisté další myšlenky, které ti v procesu přepisování a kritického rozboru přijdou na mysl, Petře. A takto to má správně nastat, neboť takto se tím zařídí tvá vlastní úroveň personalizace vzhledem k tomuto poselství a, což je nejdůležitější, k tomuto pojetí. Protože jak víš, důraz se klade na posouvání tohoto pojetí z nitra a ty jsi měl ohromně instrumentální účast na pomoci lidem při kladení jejich vlastních otázek. Nyní je ale čas rozvíjet proces posouvání otázek a pojímání z nitra dále. Taková je prostá povaha tohoto poselství a v podstatě, Petře, se tím odkrývá to, co se má dnes posunout dál. Avšak na tomto místě můžeš pokračovat s přenosem některých další idejí majících vztah k povaze tohoto posunu, které byly s tebou, Petře, probrány několik dní před příchodem Marka do St., Barbary.

 

Některé další aspekty tohoto posunu se týkají pojmu transmutace a rozporcování. Jak víš, význam transmutace označuje přeměnu z jedné povahy, substance, formy či kondice do druhé - často opačné k původní. Slovo rozporcování na straně druhé znamená přiměřené rozdělení či rozmístění toho, co se má porcovat.

 

Pseudotvůrci použili v procesu aktivace negativního stavu princip procesu transmutace, jímž byli s to uchopit některé jednotlivé energie pozitivního stavu a proměnit je do stavu negativního. Jakmile v tomto procesu uspěli, rozporcovali tuto energii po celé zóně vymístění a planetě Nula.

 

Z tohoto faktu můžete vidět, že veškerý obsah a celková povaha negativního stavu pocházejí z energií, které byly rozděleny pozitivnímu stavu. Jak víte, tyto energie neustále emanují z Pána Ježíše Krista a následně také ze všech členů pozitivního stavu, jakož i všech agentů pozitivního stavu v zóně vymístění a na planetě Nula. Jakmile je každý člen pozitivního stavu naplněn těmito energiemi vyzařujícími z Pána Ježíše Krista, podle své povahy, kondice, svého procesu a stavu pak tyto energie emanuje v jejich jedinečném obsahu, jak jej reprezentuje jedinečná povaha tohoto člena, do Stvoření přispívaje takto svými jedinečnými zkušenostmi ke zdokonalování a zkrášlování veškerého Stvoření. Takový proces je normální. Avšak pseudotvůrci byli s to použít tyto energie pro svůj vlastní účel v procesu aktivace a ustavení negativního stavu a života na planetě Nula. Za této situace můžete jasně vidět, že veškerý život negativního stavu a na planetě Nula se odvozuje z transmutovaných energií stavu pozitivního. S tímto posunem a s důležitými předcházejícími posuny, o kterých jste byli informováni v procesu jejich nastávání, jak se to odráží ve všech doplněních, Petře, se ale situace v tomto ohledu drasticky změnila.

 

Jak si vzpomínáte, byli jste před jistou dobou informováni, že pozitivní stav obklíčil stav negativní a silami Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista byl zcela odříznut od zásobování těmi energiemi, které přicházejí z pozitivního stavu procesem odvrhnutí idejí, jež k ním spadají, podle faktoru své svobodné vůle a volby odmítat pozitivní stav a Pána Ježíše Krista. Jak víte, takové odmítnuté ideje by padaly do zóny vymístění spolu s energiemi každého člena pozitivního stavu, které vynaložil na proces odvrhnutí. Tento akt je s to podporovat život negativního stavu.

 

Jakmile se toto odříznutí uskutečnilo, započal proces recyklace starých energií a starého materiálu zanechaných pseudotvůrci. Aby se však ponechal negativní stav pod kontrolou, jak by se řeklo, za účelem zabránění vlivu negativního stavu na stav pozitivní prostřednictvím jeho snah sabotovat a podkopávat působení pozitivního stavu, byli členové pozitivního stavu a obzvláště jeho agenti umístění na planetě Nula uzpůsobeni do této doby tak, aby se chránili od jakéhokoli vlivu, kontaktu či spolupůsobení s ideami a obsahem negativního stavu. To se vykonávalo procesem odmítání své vlastní identifikace s tím, co mělo povahu negativního stavu. Ty víš, Petře, že tento proces odmítání vlivů negativního stavu a oddělování se od něho měl za výsledek neuvážené uvolňování energie těmito agenty, což pak zajišťovalo dvě věci. Jednou bylo to, že ta dávka energií, které agenti pozitivního stavu spotřebovali na vyvrhování negativních idejí ze svých životů, byla zachycena pseudotvůrci a využita k procesu recyklace jejich vlastního starého materiálu. Druhou bylo to, že cokoliv, co negativní stav poslal či vkládal na agenty pozitivního stavu, bylo odvrženo a v podstatě navráceno zpět do stavu negativního - posíleno nyní energiemi procesu odmítání. Tato situace pomáhala udržovat negativnímu stavu jeho negativní pozici.

 

Tento současný posun kromě mnoha jiného ustavuje přístup zcela odlišný. Nastal nyní čas, aby všichni agenti pozitivního stavu na planetě Nula, a obzvláště ti, kdo do svých životů přijímají Nové zjeveni Pána Ježíše Krista jako Jeho/Její Absolutní slovo pro tuto dobu, změnili svou taktiku při zacházení s tím, co přichází jejich směrem z negativního stavu.

 

Zavádíme zde pojem retransmutace a přerozdělení. Tyto pojmy označují to, že akt odvrhování toho, co přichází z negativního stavu, není již udržitelný. V tomto smyslu něco odmítat znamená napájet jeho jsoucno a bytí či, jinými slovy, potvrzovat jeho vlastní realitu. Aktem potvrzování odvrhovaný komponent trvá a prospívá ve svém pseudojsoucnu a pseudobytí. Od nynějška se vám radí, pokud tak zvolíte ze svobodné vůle a volby, abyste přijímali vše, co přichází z negativního stavu, ne za účelem toho, abyste to zahrnuli do svého života v jeho původním negativním obsahu (což by vás učinilo negativními), ale za účelem toho, abyste to retransmutovali do čistě pozitivního čili jinými slovy za účelem toho, aby se to navrátilo zpět do pozitivního stavu, kam to patřilo ve svém původním rozpoložení, stavu, povaze a formě, v jakých to bylo uvyklé být, než se začal odehrávat proces transmutace. Poté, co to přetransmutujete, přerozporcujete čili redistribuujete to po celém pozitivním stavu, navracejíce to tedy zpět tam, kam to patři, čili to vracíte prostě zpět Pánu Ježíši Kristu. To utváří nový tvořivý proces. Nic podobného před tím nikdy neexistovalo.

 

Prvním krokem v tomto procesu je poznání a uznání všeho negativního ve vašem životě. Toto negativní je takříkajíc součástí vaší lidské vnější slupky. Ta přichází z negativního stavu a je původním uzpůsobením pseudotvůrců. Cokoli pociťujete či prožíváte nepříjemného, přichází vždy z negativního stavu. Vkládá to na vás. Do této chvíle jste měli sklon to odvrhnout či se toho zbavit bez jakékoliv snahy s tím zacházet takovým způsobem, který by tomu pomohl k návratu do pozitivního stavu po té, co se to retransmutuje.

 

Jakmile poznáte a uznáte, co je ve vašem životě negativní nebo v dané chvíli odhalíte, že negativní stav vám poslal něco negativního, můžete postoupit ke druhému kroku. V něm přijmete to, co přichází z negativního stavu či je součástí vaši negativní lidské přirozenosti, a procesem vašeho niterného stavu budete si vizuálně představovat, pociťovat, myslet či vlastními slovy formulovat proces retransmutace a následného přerozporcování všeho toho, co je negativní povahy. Jinými slovy se dá říci, že vy to ze své svobodné vůle a volby proměníte zpět do jeho původní pozitivní povahy a vše to dáte zpět Pánu Ježíši Kristu, Jenž/Jež to redistribuuje po celém pozitivním stavu, do něhož to patří a z kteréhož stavu, místa a rozpoložení to bylo ukradeno.

 

Tímto procesem se dosahuje několika závažných a důležitých věcí.

 

(1)

Především zastavíte to, aby do negativního stavu přicházely zpět jakékoli energie z procesu vašeho odvrhávání. Kvůli tomu nebudou již pseudotvůrci s to využít tyto energie pro udržování života negativního stavu.

 

(2)

Za druhé tím, že neodmítáte to, co přichází z negativního stavu, či to, co je součástí vaší typicky lidské výbavy (což je vždy negativní), ale místo toho to konvertujete do stavu pozitivního, postupně vyčerpáváte zdroje negativního stavu, snižujíce tak jeho schopnost recyklace jeho vlastního materiálu.

 

(3)

Za třetí jste tímto procesem nápomocni pseudotvůrcům při získávání odpovědí na jejich vlastní otázky v tom ohledu, aby věnovali pozornost faktu obráceného procesu a toho, jak je možné retransmutovat, co bylo transmutováno ze své původní povahy. Zároveň jim pomáháte jasně vidět, že ať byl jejich genetický obtisk, jímž zfabrikovali typické lidské tvory a jiná stvoření i substvoření zóny vymístění, jakkoli negativní, je stále jen transmutací z pozitivního stavu, a tudíž je retransmutovatelný zpět do své původní kondice - k pozitivnímu a do pozitivního stavu. Vidíš, Petře, že pseudotvůrci původně předpokládali, že jakmile něco transmutují, nemůže se to nikdy do svého původního stavu, původní přirozenosti, formy či kondice. S vaší pomocí nyní vidí, že tomu tak není. Tato situace jim dá naději, že vždy mohou tímto procesem konvertovat do pozitivního stavu, nezůstávajíce takto již pseudotvůrci. To se již, jak víš, s některými odehrává.

 

(4)

A za čtvrté vás tento váš proces soustředí na nový tvořivý přístup, novou tvořivost vyplývající z čistoty lásky, moudrosti, soucitu, odpuštění a milosrdenství použitelných na pseudotvůrce, všechny lidské tvory, na každého v negativním stavu a na vás osobně v obou směrech - vzhledem k jiným a sobě samotnému. Jak se shora uvádí, nebyl doposud tento proces v celém Stvoření nikomu přístupný. Otvírá nové dveře ke stavu a procesu tvořivosti, který bude u každého z negativního stavu včetně všech pseudotvůrců využit v závěrečné konverzi do pozitivního stavu a, což je nejdůležitější, při budování nového života pozitivního stavu, pro který bylo Stvoření původně stvořeno. A to navždy ukončí historii negativního stavu, takže již na věčnost nikdy více nebude.

 

A to je pro dnes vše.“

 

 

 

 

(23)

 

Oznámení

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 181 – 184, Oznámení.

 

Dne 15. dubna 1994 ve 3:30 ráno přišlo ke mně slovo Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti řkoucí:

 

„Mohu tě, Petře, požádat, abys sdělil všem, kdo v současnosti jsou a také v budoucnosti budou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista prostřednictvím procesu jeho čtení, přijímání a praktikování jako pravého Slova Pána Ježíše Krista, následující důležité oznámení ?

 

Od 27. února 1994 nastal maximálně možný posun ve struktuře veškerého jsoucna a bytí, zóny vymístění a planety Nula. Povaha tohoto posunu vyžaduje odlišný přístup a odlišnou funkci všech spojených s Novým zjevením v přítomnosti i v budoucnosti.

 

Cokoli bylo třeba zjevit pro toto období a v podstatě pro tento časový cyklus, bylo zjeveno a vysvětleno jak v knihách Nového zjevení, tak i v jeho doplněních novými údaji. Vzhledem k tomu se nemůže a nelze zjevit v tomto ohledu a v psané formě více. Tedy od tohoto data již nepřijdou žádné doplňky v psané formě.

 

Povaha tohoto posunu je taková, že vyžaduje od vás všech, pokud si tak zvolíte ze svá svobodné vůle a volby, abyste zcela a úplně individualizovali a personalizovali svůj vlastní život. Co to znamená ?  Jak si vzpomínáte, byli jste v celém Novém zjevení, a obzvláště od doby, kdy se vám zpřístupnilo Doplnění 3  (1. červenec 1993) připravováni a žádáni o individualizaci a personalizaci svého života. To od vás v podstatě vyžaduje, abyste převzali plnou odpovědnost a zodpovědnost za veškeré aspekty svého života tak, že se ve vašem životě ustanoví rozpoložení, ve kterém budete moci klást své vlastní otázky a obdržet své vlastní odpovědi ze stavu svého vlastního nitra bez vstupování či pobízení někoho jiného. A abyste následně ověřili pravdivost svých odpovědí prostředky intelektu, logiky, racionality a rozumových procesů na nejzevnější úrovni, takže se zajistí neustálý, nepřerušovaný tok řádných, pravdivých a správných idejí ve všech směrech a to, že do tohoto procesu budou zahrnuty a budou se ho účastnit všechny úrovně jsoucna a bytí od nejniternější až po nejzevnější.

 

Jinými slovy vyvolává současná situace na planetě Nula závěrečný a nejdůležitější aspekt vašeho poslání a pověření - vynést do popředí veškeré aspekty vaší pravé přirozenosti a identity, ustavit rozpoložení plného spoléhání se na sebe sama a nezávislosti na nikom či něčem jiném a demonstrovat vaši schopnost klást své vlastní otázky a obdržet své vlastní odpovědi ze správné a náležité pozice, z pozice Nového zjevení a všech jeho doplnění, z pozice vašeho vlastního nitra, to jest přímo z Pána Ježíše Krista ve vás a prostřednictvím vás individuálně a osobně a z úrovně vašich vlastních jedinečných schopností, vašeho uvědomění, chápání, duchovního osvícení a vaší duchovní dimenze, ze které pocházíte a s níž jste integrálně spojeni.

 

Jelikož do toho okamžiku (do 27. února 1994) byly duchovní klima a situace takové, že se vyžadovalo, aby záležitosti a principy byly zjevovány v psané formy a způsobem, který byl použitelný a potřebný pro všechny úrovně jsoucna a bytí, v zóně vymístění a na planetě Nula, vyžaduje povaha současného posunu základní změnu v tomto přístupu. Není již vhodné se v tomto ohledu spoléhat na příspěvek od někoho JINÉHO, neboť duchovní situace na vaší planetě je taková, že jakákoli další sdělení v této formě by byla pouhým kladením z vnějšku, a ne z pozice Pána Ježíše Krista a vaší vlastní jedinečné individuality. Obdržet takto informace by od nynějška, od tohoto dne, bylo duchovně krajně nebezpečné nejen pro vás osobně, ale i pro celkový proces Díla božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista a pro Jeho/Její Velký plán spasení.

 

Namísto toho je nyní třeba vynést do popředí a do ohniska pozornosti váš vlastní jedinečný a individuální přistup a příspěvek z vaší vlastni úrovně a dimenze, ze které pocházíte a se kterou jste integrálně spojeni. V této pozici je vás nyní třeba. Tento požadavek je nutný k tomu, abyste pomohli pseudotvůrcům při odpovědi na jejich vlastní otázky ze správné, náležité a věrohodné pozice na jejich vlastní půdě, jejich území a z jejich perspektivy.

 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista a všechny jeho doplňky vám byly učiněny dostupnými za účelem toho, aby se vám poskytly řádné základy a nanejvýš vynikající a dokonalá cestovní mapa životem, podle níž můžete v průběhu vaší pouti za povinnostmi na planetě Nula cestovat a udržovat správný směr. V tomto ohledu nepotřebujete nic jiného. Cokoli potřebujete pro svůj duchovní růst, pokrok a zlepšování i pro úspěšné završení svého poslání a pověření na planetě Nula, je plně a vyčerpávajícím způsobem obsaženo v Novém zjevení a všech jeho doplněních. Více než to by bylo nejen nevhodné a nevčasné, ale i ohromně duchovně nebezpečné pro všechny, kterých se to týká, a, což je nejdůležitější, ohrozilo by to konečnou eliminaci negativního stavu.

 

Musíte pochopit to, že jeden a každý z vás přichází z velmi odlišné úrovně jsoucna a bytí, s velmi odlišnou úrovní vnímání, chápání a používání všech idejí a principů Nového zjevení a všech jeho doplnění. Neexistuje nikdo, ano, nikdo z vás, kdo je na stejné úrovni duchovního rozvoje a chápání a na stejném stupni přijetí Nového zjevení a kdo přichází ze stejného místa, stavu a rozpoložení ve jsoucnu a bytí. Je čas, abyste to všichni z vás věděli a uvědomili si to. Vzhledem k tomuto neoddiskutovatelnému faktu je váš vklad absolutně nutný z vaší úrovně, z vašich podmínek a z vaší vlastní schopnosti chápat a uskutečňovat Nové zjevení. Nikdo z žádné jiné úrovně nemůže tuto vaši vlastní práci vykonat. Je to věcí vaší vlastní odpovědností, zodpovědností a věrohodností, se kterou jste souhlasili před vstupem na planetu Nula. Nyní je v tomto ohledu čas zahájit vaše pravé poslání. Takže cokoli se událo do tohoto okamžiku, bylo jen přípravou na vaše pravé poslání, které nastává od této chvíle, od tohoto samého okamžiku, kdy čtete tato slova.

 

Takže se opakuje, že kvůli této situaci již není vhodné vám dávat jakákoli nová doplnění v psané formě, či ve formě v jaké k vám do této chvíle přicházela. Takové formy by vás nejen dělaly závislými na něčem, cti přichází z vašeho vnějšku, ale též by účinně blokovaly vaši schopnost klást své vlastní otázky a získávat své vlastní odpovědi z vlastního nitra, činíce vás otroky této nutnosti, a tedy negativního stavu. Pamatujete si zásadu mnohokrát opakovanou v Novém zjevení, která říká, že cokoli bylo správné a vhodné včera, takové NEMUSÍ být dnes, a cokoli je vhodně a náležité dnes, takové nemusí být zítra !

 

Důvod pro tento maximálně možný posun v této době spočívá ve faktu, že pseudotvůrci nyní nastolili plnou vládu nad všemi aspekty života na planetě Nula a podřídili jí všechny formy interakcí, metod, praktik, duchovních hnutí, církví, náboženství a rozličných způsobů komunikace a všeho ostatního, co si lze představit, a ovlivňují všechny události na planetě Nula. Ale, což je nejdůležitější, pečlivě, s největší možnou zvědavostí sledují a pozorují agenty pozitivního stavu a obzvláště ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. V této pozici přímo, či prostřednictvím svých poskoků a agentů vynakládají veškeré úsilí na to, aby všechny informace, které dostáváte, k vám přicházely a byly pouze vnucené z vnějšku, a ne od Pána Ježíše Krista nebo, což je nejdůležitější, z vaší svobodné vůle bez jakéhokoli vnějšího vlivu. Pokud to mohou zajistit (že obdržíte veškeré informace vnuceně), mnohonásobně upevní své pozice a budou nesprávně doufat, že by mohli působit a zvítězit spíše absolutně než relativně.

 

Jestliže na straně druhé přichází tato informace způsobem individuálním a osobním, z vašeho vlastního nitra, z vaší vlastní jedinečné úrovně a z vaši zvláštní dimenze, ze které jste přišli a s níž jste spojeni, bez jakéhokoli vlivu z vnějšku, obdrží pseudotvůrci čisté odpovědi z nejčistších a nejpravdivějších pozic. To je následně dostává do pozice, která je vede k závěru, že jediným nanejvýš logickým výběrem, který mají a který potřebují učinit, je konvertovat do pozitivního stavu a zaujmout kondici, v niž přestanou být pseudotvůrci a v níž se zóna vymístění počne stávat zónou umístění; což znamená, že se vrátí zpět do pozitivního stavu, z něhož se původně odštěpili.

 

Avšak individualizovaný přístup má také vestavěný bezpečnostní faktor. Pseudotvůrci operují skupinově a masově. Takový způsob působení je pro ně jediný logický a dávající smysl. Vzhledem k tomu mohou podvrátit a ovlivnit v absolutním smyslu jakoukoli skupinovou aktivitu či jakýkoli generalizovaný a blanketový typ sdělení či funkcí. Na straně druhé je NAD jejich schopnosti a chápání ovlivňovat někoho, kdo přichází ze svého individualizovaného nitra. Takové pojmy jako „individuální“ a „nitro“ jsou pro ně zcela absurdní a nelogické. Proto jim nevěnují žádnou pozornost. Nejen že jim nevěnují žádnou pozornost, ale jsou nad jejich chápání. Takže je to také z hlediska vaší osobní bezpečnosti, jakož i z mnoha jiných zásadně důležitých důvodů pro vás osobně výhodné, abyste se spoléhali na vaše vlastní jedinečné a individualizované zdroje a vklady raději než na psané doplňky a směrnice přicházející od někoho jiného, v tomto případě od tebe a skrze tebe, Petře.

 

Jak ze shora uvedeného vidíte, započala nová éra, epocha a úroveň. Vaše individuální pozice v ní je krajně důležitá. V procesu těchto změn nalezne každý a jeden z vás to, o co potřebuje požádat, na co má dostat odpověď a co má učinit. Nechť je vám všem spojeným s Novým zjevením v přítomnosti i budoucnosti známo, že se nyní nacházíte ve správné pozici. Cokoli děláte, kdekoli jste, ať je to cokoli a kdekoliv, máte to dělat a tam být. Každý z vás je tedy umístěn do té pro něho nanejvýš potřebné a vhodné pozice, ve které může provádět cokoli, co potřebuje v této době zařídit tím nejefektivnějším a nejvhodnějším způsobem. Vše, co máte dělat, je začít se spoléhat na svou vlastní individualizovanou schopnost klást otázky a dostávat své vlastní odpovědi. A klást tyto otázky s pozitivním a dobrým záměrem, kvůli principu, kvůli poznání pravdy a jejímu praktikovaní a kvůli pomoci pseudotvůrcům v jejich snaze poznat Absolutní pravdu, aby mohli učinit nanejvýš logickou a jedině možnou volbu - konverzí do pozitivního stavu, eliminujíce tak negativní stav navždy a věčně.

 

A nakonec velmi důležitá varovná poznámka, která se opakuje zas a znovu také nyní a zde: Kvůli povaze pozitivního stavu a toho, co nastalo nedávno, je zřejmé, že ani teď, ani nikdy v budoucnu NEBUDE z pověření Pána Ježíše Krista, aby se zakládala jakákoli hnutí, organizace, náboženství, církve, ústavy, instituce, formální skupiny či cokoli zakládající se na Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Pamatujte si to !  A kdyby někdo nyní či v budoucnu přišel a prohlásil, že obdržel instrukce či nové zjevení přímo od Pána Ježíše Krista, kdož ho pověřil, aby založil církev, náboženství, organizaci, instituci, ústav, duchovní hnutí či cokoli v tomto ohledu, taková osoba bude lhářem, podvodníkem a falešným prorokem. Takové pověření, ať se to týká čehokoli, již nebude následovat. PAMATUJTE SI TO A NEUPADNĚTE DO TÉTO VYCHYTRALÉ LÉČKY.

 

A toť vše. Takže neočekávejte žádná nová doplnění v psané formě. Je to na vás samých. Máte se spoléhat na své vlastní zdroje, které do vás jedinečným a individualizovaným způsobem umístil přímo Pán Ježíš Kristus. Spoléhejte se na ně a postupujte dle nich. Máte za sebou Pána Ježíše Krista osobně, Jeho/Její Nové zjevení se všemi jeho doplňky, vaši duchovní rodinu a veškeré jsoucno a bytí v pozitivním stavu. A pseudotvůrcům je dovoleno to pozorovat a sledovat. Jděte v pokoji s jistotou a zárukou, se spoléháním se sami na sebe a se vši potřebnou podporou od Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího veškerého Stvoření.“

 

 

 

 

(24)

 

Rada

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 185 – 186, Rada.

 

Na konci mého pobytu v Německu (v Ulmu, když jsme byli na návštěvě u Manfreda na konci července 1994) jsem od Pána Ježíše Krista obdržel následující novou radu:

 

„Když vcházíme do nitra nebo v některých případech, když přemýšlíme či uvažujeme o duchovních záležitostech, nebo když čteme Nové zjevení či o něm meditujeme, důrazně se doporučuje pozvat členy nového vesmíru, stvořené Pánem Ježíšem Kristem z Jeho/Její Nové přirozenosti, aby byli účastni ve všech aspektech našeho života, dovolujíce jim, aby přiváděli nové energie jejich Nového vesmíru do našich životů na planetu Nula. Protože tito členové reprezentují v relativní kondici Absolutní novou přirozenost Pána Ježíše Krista, mohou být skrze tento faktor velmi nápomocni v procesu převinutí a transformováni naší původní přirozenosti, aby se tato přivedla do souladu s Novou přirozeností Pána Ježíše Krista.

 

Protože katalyzátorem Absolutní změny v Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista (tehdy Nejvyššího) bylo zahrnutí lidské součásti do Ní (Jeho/Její lidství bylo učiněno Božským !), jsou to naše lidské aspekty čili lidská mentalita, kterou je třeba použít jako katalyzátor změn naší vlastní přirozenosti. Takže v tomto bodě je naší povinností učinit naši lidskou mentalitu čistě pozitivní a poté ji spojit s naší vlastní původní přirozenosti takovou, jaká byla původně stvořena Pánem Ježíšem Kristem v době našeho Stvoření a před tím, než jsme přišli na planetu Nula. V procesu takové práce mohou být členové Nového vesmíru, jestliže je ze své svobodně vůle a volby pozveme, aby s námi pobývali, velmi nápomocni v tomto důležitém procesu tím, že nám pomohou provést tuto transformaci či převinutí. Konec konců jsou přece těmi, kdo v relativní kondici odrážejí tuto Absolutní přirozenost Pána Ježíše Krista. Zde je hluboké tajemství: Protože se Pán Ježíš Kristus kvůli faktu, že učinil Své Lidství Božským, stal jediným pravým Absolutně pozitivním člověkem, odrážejí členové Nového vesmíru tento faktor a jsou těmi, kdo kromě mnoha jiných věcí jsou ve skutečnosti v relativní kondici praví ryzí lidé v jejich pozitivní konotaci. Je tedy jen přirozené a logické předpokládat, že tito členové budou nejlépe vědět, jaké je to být pozitivně člověkem, bez jeho negativní a odporné konotace, jak je tomu v případě lidských tvorů na planetě Nula. Naším současným posláním v tomto ohledu tudíž je učinit ze sebe pravé lidi JEN v této pozitivní konotaci. To lze provést spojením naší lidské duševnosti, po jejím očištění od negativní konotace, s naší původní přirozeností (jaká byla před přijetím našeho života na planetě Nula) - přesně stejným způsobem, jakým to učinil Pán Ježíš Kristus se svou Absolutní přirozeností.

 

Vedle našeho vlastního převinutí existují ovšem mnohé další důvody, proč se nám radí toto učinit. Tyto důvody se stanou zřejmými v procesu naší individuální a osobní práce s nimi. Každý z nás bude mít v tomto ohledu velmi odlišné zkušenosti. Ale v tomto bodě je důležitou věcí náš výše zmíněný proces převíjení a transformace a jsme nabádáni soustředit se něj, a ne na ostatní důvody.

 

Také si, prosím, buďte vědomi faktu, že nový pseudovesmír, který byl zfabrikován pseudotvůrci, aby vyrovnali stvoření nového vesmíru Pánem Ježíšem Kristem, má také přístup na planetu Nula týmž způsobem, jako vesmír nový. Takže stvoření z tohoto nového pseudovesmfru se taktéž zde na této planetě objevují agentům negativního stavu a některým vlastním lidským tvorům - ovšem pod rouškou andělů světla. Jejich funkce je podobná funkci členů nového vesmíru, pouze ve zcela opačné konotaci (převinutí a transformování všech agentů negativního stavu a některých vlastních lidských tvorů do pseudonové přirozenosti a přivádění pseudoenergii jejich vesmíru na tuto planetu).

 

Aby se lépe porozumělo povaze nového vesmíru, je radno si znovu přečíst kapitolu 14 v Novém zjevení Pána Ježíše Krista.

 

 

 

 

(25)

 

Připomínka

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 187 – 188, Připomínka.
 
Dne 30. října 1994

 

Mi drazí přátelé,

 

v procesu své komunikace s Pánem Ježíšem Kristem jsem od Něho/Ní obdržel následující připomínku. Byl jsem zpraven, abych tuto připomínku sdílel se všemi z vás, kteří mají ve svých srdcích čistotu a novost všech pojetí a principů Nového zjevení a kteří se o tyto věci zajímají, se zdůrazněním, že se nejedná o doplnění, ale prostou připomínku:

 

„Jak, Petře, ze svých psychologických studií a ze studií lidské povahy, jak je zjevuje Nové zjevení a jeho doplnění, víš, jsou lidská paměť a proces vybavení si událostí či obsahu přečteného materiálu velmi křehké, nespolehlivé a v mnoha případech zkreslené. Prazvláštní tendence lidské paměti a procesu jejího vybavování je taková, že pokud se něco v minulosti stalo nebo bylo přečteno, není v mnoha případech vybaveno přesně tak, jak se to přečetlo či stalo. Pokud se tato událost nezopakuje znovu přesné stejným způsobem, jak se stala při předcházející příležitosti, nebo se přečtený materiál nepřečte znovu, proces vybavení nebude v tomto případě přesný. V takovém případě se vzhledem ke struktuře lidské paměti při procesu jejího vybavování zaplní mezery v ní něčím, co se nestalo nebo co není obsaženo v původně přečteném materiálu.

 

A nejenom to, ale předpokládejme, že se přečtený materiál naučíte nazpaměť slovo od slova. V tomto případě pokud si příležitostně slovně nezopakujete nazpaměť naučený materiál, začnete ho zapomínat a jeho vybavení bude těžší a těžší. Po chvíli, když nebudete opakovat či číst znovu jeho obsah, ho úplně zapomenete. Taková je povaha lidské paměti a procesu jejího vybavování.

 

Jak se teď tato informace vztahuje k záležitostem, které je třeba připomenout vám všem, kdo jste ze své svobodné vůle a volby spojeni s Novým zjevením ?  Jak víte, jednou z mnoha, mnoha funkcí Nového zjevení je sloužit jako bezpečnostní prostředek proti jakémukoli zamoření příspěvky od pseudotvůrců a jejich negativního stavu i jejich poskoků v průběhu procesu pobývání v nitru a komunikace s Pánem Ježíšem Kristem a se členy vaší pravé duchovní rodiny a během přenosu jakékoli informace, kterou v tomto procesu můžete obdržet. Co to znamená ?  Nové zjevení ve formě, jakou má na planetě Nula - formou knihy a jeho čtení zevními lidskými prostředky poskytuje ochranu před nesprávným chápáním a vnímáním událostí, které se mohou stát ve stavu a procesu vaší niternosti. To bylo jedním z důvodů, proč jste byli nabádáni, abyste ho i s jeho doplňky četli neustále, pokud možno denně. Principy, obsah a ideje Nového zjevení fungují jako bezpečnostní prostředek ověření, zdali to, co jste obdrželi ve stavu a procesu svých niterností, přichází ze správného zdroje, to jest od Pána Ježíše Krista. Protože lidská přirozenost spočívá ve stavu zevnějšností, lidské bytosti, pokud existují, potřebují zevní prostředky, aby je spojovaly s pravou duchovní skutečností. Nové zjevení se všemi svými doplňky slouží, kromě mnoha jiného, přesně tomuto účelu.

 

Nyní předpokládejme, že kvůli těm, či jiným důvodům zastavíte jeho dennodenní čtení či čtení tak často, jak vám to lidský život dovoluje. Co se v tomto případě stane ?  Při nejlepším scénáři, postupně den ze dne úplně zapomenete, co to Nové zjevení vůbec je, nebo budete mít jakési vágní vzpomínky na jeho obsah. V tomto případě se postupně a pomalu vrátíte k předcházejícímu způsobu života, chování a postojů. I kdybyste se celé Nové zjevení doslovně naučili nazpaměť, což je lidsky nemožné, bez opakování jeho obsahu a jeho opětovného čtení z času na čas, postupně z něho většinu zapomenete a nakonec ho zapomenete celé. Při nejhorším scénáři, a to je nejběžnější následek, když se nečte pravidelně, bude vyvolání toho, co jste si o jeho obsahu přečetli nebo co z něj znáte, holým zkreslením a vždy vyloženou nepravdou. Jakákoli snaha vyvolat přesný obsah jeho idejí a principů bez opětovného čtení jeho zdroje bude mít nevyhnutelně za výsledek vyvolání, které je plné mezer vyplněných povahou procesu lidské paměti samotné spolu s výmysly a nesmysly. Naneštěstí je kvůli povaze vlastní lidské paměti takové nesprávné a zdeformované vyvolání obsahu paměti považováno za přesné a autentické a dává vám pocit jistoty a neomylnosti.

 

A zde vstupuje ohromné duchovní nebezpečí této situace. V okamžiku, kdy padnete do této pasti, začnou převládat pseudotvůrci, nahradí všechny členy vaší pravé duchovní rodiny a Pána Ježíše Krista padělky, které budou vypadat, jednat a chovat se přesně stejně jako originály. V tomto případě vás začnou napájet všemožnými ideami, které budou nesprávné a negativní a veskrze v nesouladu s čímkoli obsaženém v Novém zjevení, ale nejen to, dají vám pocit jistoty, že se Nové zjevení stalo zastaralým, nepotřebným a déle neplatným a že jedinou věcí, která platí, je to, co přichází z vašeho „nitra“ - ve skutečnosti z vašeho falešného nitra, protože za ten čas se pseudotvůrcům podařilo nahradit vaše pravé nitro falešným.

 

Tato situace je obzvláště nebezpečná pro ty z vás, kdo úzce synergicky spolupracujete s pseudotvůrci. Tím, že pseudotvůrci zfabrikovali typickou lidskou paměť a proces jejího vyvolávání, mohou s nimi manipulovat velmi jemně a nepozorovatelně. Pokud se nenavracíte (neustále) zpět k Novému zjevení a jeho doplňkům tím, že je čtete dennodenně, nebo tak často, jak je to ve vašich osobních a individuálních podmínkách možné, budete nepříjemně ovlivněni snahou pseudotvůrců vás svést, nakazit, dát vám pocit jistoty a nastolit ve vaší mysli rozpoložení, které ovlivní vaši paměť a vyvolá ideje a principy Nového zjevení v zkreslené a zfalšované podobě. Jakmile ve své snaze uspějí, stanete se nástrojem v jejich snaze znevážit a zničit důvěryhodnost Nového zjevení a všech jeho doplnění a učinit z vás jejich následovníka pod rouškou služby Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení.

 

A konečně závěrečné připomenutí: Pokud existuje typický lidský život, pokud jsou v jsoucnu a bytí negativní stav a zóna vymístění, pokud jsou pseudotvůrci a jejich poskoci tím, čím jsou, bude Nové zjevení a všechny jeho doplňky v současné formě absolutně nutné a nemohou se stát starými či zastaralými. Také nezapomínejte, že mnoho z jeho idejí a principů mají věčnou platnost. Tyto typy principů a idejí budou zahrnuty do jiného Nového zjevení, které Pán Ježíš Kristus poskytne poté, co se negativní stav navěky odstraní, pseudotvůrci a jejich poskoci zkonvertují do pozitivního stavu, zóna vymístění se stane zónou umístění a lidský život se ztransformuje do pravého života pozitivního stavu. Toto vše provést může - v lidských časových pojmech - trvat milénia.

 

Kdokoli má uši k slyšení a poslouchání, ať slyší a naslouchá tornu, co vám všem teď Pan Ježíš Kristus připomíná.“

 

 

 

 

(26)

 

Zdroj falešných vzpomínek v zážitcích minulých životů

a při léčení těmito zážitky

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 189 – 192, Zdroj falešných vzpomínek v zážitcích minulých životů a při léčení těmito zážitky.

 

Existuje nejméně devět zdrojů vzniku těchto falešných vzpomínek. Podívejme se na ně a pak rozhodněme, zdali je duchovně, profesně, léčebně i eticky legitimní propagovat proces léčení metodami takzvaných terapií minulými životy.

 

(1)

První zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat osobním. V tomto případě osoba ve svém dětství či někdy a někde v průběhu let svého formování slyšela či četla příběh či příběhy vztahující se k dobře známým historickým postavám. Tyto příběhy si vtiskla do nevědomé paměti a stávají se součástí její pamětní banky. Později byly vědomě zapomenuty a pohřbeny v hlubinách nevědomé mysli této osoby. Poté, co se potká s pojetím reinkarnace, a poté, co s ním souhlasí a ztotožní se s ním, může si tato osoba ony falešné vzpomínky vybavit, přebírajíc identitu těchto osobností, přijímajíc, že ve skutečnosti byla ona tou osobou či osobami během minulých reinkarnací na této planetě. Takže když tato osoba vyhledává vybavování těchto vzpomínek, záměrně vyhledává hypnoterapeuta či hypnotizéra, který na tomto faktoru buduje a provádí svou specializaci provádění terapií minulými životy. V procesu takové hypnoterapie - protože oba, jak terapeut, tak i klient, pevně věří v tento fakt - vyhledává nevědomá mysl tohoto jedince v paměťové bance a vynáší do popředí svého vědomého uvědomění tyto identity shora zmíněných osobností.

 

(2)

Druhý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat psychologickým. Tento zdroj se vztahuje k tomu, co se nazývá univerzálním vědomím v Jungově analytické psychologii. Každý z nás v komplexu své mysli obsahuje v její nejhlubší nevědomé části univerzální vědomí. Toto vědomí obsahuje veškerou paměť člověčenstva od samotného prvního objevení se života na této planetě až do budoucna či konce života zde a některé jiné vzpomínky, které nejsou z této planety. Vezměte prosím v úvahu, že zákony struktury a fungování univerzálního vědomí nejsou vázány časoprostorovými hranicemi lineárního uspořádání této planety či fyzického Vesmíru. Takže jestliže osoba uznává falešné pojetí doslovné reinkarnace za platné a ztotožní se s ním, je s to si v procesu hypnoterapie minulými životy vybavit jakoukoli minulou osobnost, která v minulosti na této planetě žila a která nejvíce vyhovovala jejím potřebám a představám. Víra v toto pojetí jak na straně hypnoterapeuta, tak i klienta nutí klientovu nevědomou mysl, aby vyhledala v univerzálním vědomí a vynesla do popředí vzpomínky některých lidí, kteří na této planetě předtím žili. Protože vzpomínky mohou být velmi detailní a přesvědčivé, nemá klient ani hypnoterapeut jiné vysvětlení, než že klient byl na této Zemi již mnohokrát před přítomným segmentem svého života. Naneštěstí systém víry v tento koncept také dovoluje identifikaci nejen s povahou této osoby z minulosti, ale vkládá na klienta též všechny problémy, které tato osoba měla. Takže klient má sklon si tyto problémy učinit svou niternou věcí a ty se stávají integrální součástí jeho života.

 

(3)

Třetí zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat pseudoduchovním. Tohoto zvláštního zdroje se týká fakt, který se vztahuje k existenci duchovního světa. Existují jisté entity, povětšinou negativní, které se nacházejí v duchovní dimenzi, která je propojena s touto planetou a lidskou myslí. Tito negativní duchové mají dvě základní funkce. Za prvé se nacházejí v módu téhož systému víry ohledně reinkarnace, v jakém je klient. Trpělivě čekají, aby se reinkarnovali zpět na tuto planetu. Protože je jejich čekání marné a toto se nikdy nestane, přidávají se k jistým jedincům na této planetě - k nevědomé části jejich mysli - a snaží se žít své životy prostřednictvím klientova osobního života. V tomto případě se stanou dvě věci. Všechny tyto entity, které se přidruží k životu této osoby, vkládají a vtisknou svou paměť a svou identitu do této osoby a zároveň přijímají paměť a identitu její, posilujíce tak nesprávný koncept reinkarnace jako platný. Druhou funkcí tohoto typu duchů je uvádění nepravdy negativních duchovních světů obecně nazývaných Peklo do lidského života a udržování jí v něm, upevňujíc ho ve víře v něco, co neexistuje. Účelem je zde zadržet lidi od uznání pravdy a od toho, aby byli odpovědní a skládali účty za svůj současný život, tím, že se původ jejich problémů umisťuje do nesprávných zdrojů, takže se tím tyto problémy udržují do nekonečna. Jde zde o to si uvědomit, že tito tzv. duchové se živí na lidských problémech. Tyto problémy jsou zdrojem jejich života. Položíte-li původ svých problémů do nesprávného zdroje, je jejich řešení nemožné, nebo je možné jen dočasně. Takže v tomto jednotlivém případě, když se váš klient dostane do transu za účelem získání vzpomínek na minulé životy, otevíráte dveře těmto negativním entitám, jež jsou velmi ochotné a s velkou radostí a potěšením vás pohotově zásobují všemi druhy falešných vzpomínek a identit lidí, kteří žili na této planetě, jakož i vzpomínkami svými.

 

(4)

Čtvrtý zdroj těchto falešných vzpomínek se dá pojímat jako metafyzický. V tomto pojetí se postuluje, že lidé svými životy na této planetě sledují jistou linii pokroku. Toto pojetí znamená, že život na této planetě má účel na mnoha úrovních. Když se někdo inkarnuje na tuto planetu, přichází sem za dobře definovaným účelem, s určenou rolí a posláním, aniž by si tohoto faktu byl uvědoměle vědom. Protože existují nekonečné variace těchto rolí, poslání a účelů, existuje nekonečně mnoho linií, které jsou na povaze těchto rolí, poslání a účelů postaveny či v ní obsaženy. Každá taková linie vznikla v době, kdy nastal život na této planetě, a bude se neustále progresivně vyskytovat až do konce života zde. Takže na tuto zvláštní linii pokroku vstoupilo v průběhu její historie až po současnost mnoho tisíc, ba milionů lidí. Ti všichni za sebou zanechali detailní stopy svých vzpomínek, zkušeností, životních stylů, projevů vůle, sklonů a mnohých jiných faktorů, které jsou integrální s jejich jedinečnými osobnostmi. Proto kdokoli, kdo vstoupí na tuto jedinečnou linii pokroku, zdědí všechny takové vzpomínky a identity těchto lidí. V procesu hypnoterapie, jestliže se pojem reinkarnace přijímá jako platný, je velmi snadné vyvolat tyto vzpomínky, identity a role do nejmenšího detailu, takže klient nemá jiný dojem než ten, že byl touto osobou či těmito osobami, a že tedy byl na této planetě před tímto vtělením. A klient opět, na neštěstí pro něho, zdědí všechny problémy těchto lidí, s nimiž se identifikuje, zanechané na této linii prostřednictvím stop vzpomínek na ně.

 

(5)

Pátý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat kosmickým či vesmírným. Jak víte, po vesmíru existuje mnoho galaxií, slunečních systémů a planet. Avšak jen málo lidí ví, že po tomto nekonečném vesmíru je rozšířeno také mnoho forem inteligentního života. A ještě méně je známo, že některé z těchto planet, slunečních systémů a galaxií jsou velmi podobné této. Nyní je třeba pochopit, že mnozí lidé na této planetě před svou inkarnací zde žili na některých jiných planetách, které jsou hodně podobné této. Zážitky tohoto druhu minulého života (ne z této planety) jsou obsaženy v nejhlubších prohlubních jejich nevědomé mysli. Protože lidská vědomá mysl vždy vyhledává důvěrně známé orientační body z pozice současného života, je-li někdo uveden do transu za účelem vyhledání vzpomínek na minulé životy a když pevně věří v pojetí reinkarnace, nevědomá mysl poskytne tyto vzpomínky na jednou existující realitu v některé jiné dimenzi či na některé jiné planetě z jiné dimenze. Protože ale současné uvědomělé mysli nejsou tato situace či tento život známy, nevědomá mysl ji poskytuje orientační bod důvěrné známosti - dává vědomé mysli dojem, že se vše toto událo na této planetě. Tato planeta je především jedinou věcí, která je vědomé mysli důvěrně známá. Klient se tak stává pevně přesvědčeným o tom, že na této planetě žil před současnou inkarnací.

 

(6)

Šestý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat existenciálním. Lidské přirozenosti a mysli je obtížné přijmout fakt, že ona je zdrojem svých problémů, obzvláště a jednotlivě v procesu života na této planetě. Pro lidské tvory je přirozené mít sklon omlouvat jakýkoli problém, vzorec chování, reakci či čin, který je poněkud patologický a nevhodný, jako by za ně nebyli odpovědní. Existuje nevědomá či dokonce vědomá potřeba přenést odpovědnost a zodpovědnost za své vlastní problémy na někoho či něco jiného. Je to mnohem snadnější zacházet s vlastními problémy a vlastni bídou, jestliže se věří, že jejich zdroj a příčina je vně vlastní vůle, intence a zkušenostního uzpůsobení, jak se samy manifestují od chvíle vlastního fyzického zrodu na této planetě až po současnost. Jestliže tedy věříte v nesprávné pojetí reinkamace, vaše nevědomá mysl vám může poskytnout mnohé falešné vzpomínky, které jsou vloženy do vaší paměťové banky, do vašich fantazií a představ a do všeho, co bylo uvedeno výše v předešlých pěti bodech. V tomto zvláštním případě vám to pomůže považovat za viníka vašich problémů a jejich zdroj vaše minulé životy, které jsou mimo vaši současnou kontrolu a odpovědnost. To vám pomáhá ospravedlnit vaše problémy, aniž byste sami sebe z pozice svého současného života považovali za viníky. Tento druh obrany používá vaše nevědomá mysl, aby nám pomohla na této planetě daleko účinněji přežít všechny tyto problémy, které vytváří sama lidská přirozenost. Jak vidíte, je v tomto zvláštním případě odpovědnost za vlastní problémy posunuta z tohoto života do životů minulých. To umožňuje tyto vlastní problémy omlouvat, protože konec konců nepřicházejí z vlastního současného života a z jeho pozice nemůžete za ně být považováni zodpovědnými.

 

(7)

Sedmý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat multivesmírným. Během devítiměsíčního vývoje plodu v mateřské děloze je duch tohoto plodu situován ve speciálním intermediálním světě, který se nachází (ne ve smyslu času a prostoru) mezi takzvanou duchovní dimenzí a dimenzí přírodní. V průběhu tohoto pobytu se tento duch setkává jednotlivě s mnoha jinými duchy povahy jak pozitivní, tak i negativní. Tito duchové přicházejí z různých segmentů multivesmíru včetně této planety. V procesu interakce s těmito duchy duch plodu od nich všech ze své svobodné vůle a volby získává jejich vzpomínky, zkušenosti, životní styly a role, jakož i jejich specifické problémy. V jistém smyslu se ostatní duchové přidávají ke zmíněnému duchu a stávají se integrální součástí jeho budoucí osobnosti a paměti. Když tento duch vstoupí do plodu v mateřském lůně, včlení či vtiskne všechny tyto vzpomínky, identity a zkušenosti do mozku a pamětní banky plodu. Když se pak někdo v průběhu svého života na planetě Nula stává pevným zastáncem víry v reinkarnaci, může jeho nevědomá mysl při hypnoterapii vyvolat tyto vzpomínky, identity a zkušenosti a ovšem také problémy. V tomto případě nemáte jinou představu, než tu, že jste na této planetě již předtím byli. A protože integrální součástí tohoto aranžmá je to, že také získáte problémy dřívějších rezidentů této planety, tyto problémy se stávají vašimi problémy a vy se musíte s nimi potýkat, jako by pro vás byly autentické a skutečné. Nenapadne vás také žádná jiná myšlenka, než ta, že jste zde byli mnohokrát během předcházejících reinkarnací.

 

(8)

Osmý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat subjektivním. Tento činitel je založen na pojetí viny, odplaty, odměny, msty a odvety. Je nedílně spojen s pojmem karma. Předpokládá se, že cokoli se v lidském životě stane, je výsledkem nějakého druhu odplaty, odměny anebo msty. Předpokládá to předcházející mnohonásobnou existenci na této planetě. Jestliže jste byli například zabiti, musíte se vrátit a zabít. Jestliže jste byli chudí, musíte se vrátit a stát se bohatými. Jestliže jste byli zlí, musíte se vrátit a zaplatit za své zlo atd. Takto můžete pokračovat do nekonečna ve výčtu různých svých životních situací, které od vás vyžadují, abyste zaplatili či byli odměněni za to, co jste udělali či uděláte. Pocit viny obzvláště posiluje potřebu být potrestán za něco, co si myslíte, že jste učinili, ale potom si vůbec zjevně nepamatujete toto konání a nemáte žádné racionální vysvětlení pro svůj pocit viny či neštěstí. Protože vám váš současný život na této planetě neposkytuje žádné konkrétní vysvětlení vaší situace, jestliže věříte či máte nevědomé sklony stát se věřícím (pod nátlakem negativních duchů zmíněných výše v bodě třetím), vaše nevědomá mysl vás za účelem obrany pohotově zásobuje vzpomínkami na takzvané přestupky či dobré činy, které jste jako učinili během minulých životů. To vám vysvětluje a ospravedlňuje vaši současnou nepříjemnou situaci či vaše velké štěstí (např. mnohamiliónová výhra v lotu jako odměna za něco dobrého, co jste na této planetě vykonali během vašich předešlých životů).

 

(9)

A nakonec devátý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat individuálním. Tento zdroj vyvěrá z faktu samé lidské přirozenosti. Každý lidský jedinec má vrozený sklon se cítit a být důležitým, užitečným, uznávaným, jedinečným, odlišným a slavným. Povšimněte si prosím, že v mnoha případech, ačkoli ne ve všech, ti, kdo věří v pojetí reinkarnace, předpokládají, že tu předtím byli jako slavní, dobře známí, obdivovaní, uznávaní a důležití jedinci. Byli králi, královnami, muži a ženami s velkým nadáním, které každý obdivoval, atd. V tomto případě snaha být slavným, uznávaným, snaha cítit se a být důležitým, být vítaným, obdivovaným, chváleným či čímkoli, co máte, má tak silný vliv, že jestliže nejste takovými nyní, musíte předpokládat, že jste takovými byli ve svých předešlých životech na této planetě, či takovými budete v některé ze svých budoucích reinkarnací na této planetě. Tento předpoklad naplňuje vaši potřebu být takovými. Zároveň tato potřeba nutí vaši nevědomou mysl k uvolňování či fabrikování falešných vzpomínek, které pocházejí z identifikací a zkušeností, jak byly popsány ve všech shora uvedených bodech.

 

Jestliže však osoba věří a ztotožňuje se s falešnými fakty, že její problémy vyvěrají z prožitků v minulých životech, tyto problémy se ze stanoviska a pojetí hypnoterapie stávají u této osoby plně niternými a budou zcela nepříjemně ovlivňovat všechny aspekty života této osoby. Vzhledem k tomu je povinností hypnoterapeuta, aby s těmito problémy zacházel tak, jako by byly autentické a skutečné. Především jsou reálné a autentické pro klienta. Jestliže při řešení těchto problémů existuje potřeba nápravy falešné víry samotné, jestliže klient chce poznat skutečnou pravdu, tehdy a jedině tehdy lze použít duchovní hypnózu, během níž se napraví všechny tyto nesprávné koncepce, falešné vzpomínky atd. a získá se správný význam, účel a pochopení klientova individuálního života z daleko širší a více duchovní perspektivy.“

 

 

 

 

(27)

 

Zjevení o zjevovateli „Kurzu zázraků“

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 193 – 198, O zjevovateli „Kurzu zázraků“.

 

„Ačkoli byl tento článek napsán v r. 1984, jeho relevantnost a nadčasovost v nyní-a-zde se stane zřejmou v procesu jeho čtení.

 

V posledních letech přineslo plody populární duchovní hnutí, které se u mnoha lidí stalo velmi úspěšným. Toto hnutí přijalo duchovní filosofii obsaženou ve ctech dílech „Kurzu zázraků“. Tato kniha byla poprvé publikována v r. 1975. Od té doby se těšila dvanácti po sobě jdoucím vydáním (do r. 1984) a stala se dobře známou po celém světě mezi profesionály i laiky. Referovalo se o mnoha úspěších jako výsledku aplikace principů obsažených v „Kurzu zázraků“.

 

Mnozí lidé se ptají, jak „Kurz zázraků“ chápat ze stanoviska Nového zjevení. Někteří lidé, kletí jsou obeznámeni s oběma filosofiemi, jsou ochotni tvrdit, že existují pozoruhodné podobnosti mezi „Kurzem zázraků“ a Novým zjevením a mezi jejich metodologickými nástroji.

 

Není náhodou, že formulace a rozvoj „Kurzu zázraků“ nastaly přibližně ve stejnou dobu, kdy počaly první kroky přenosu Nového zjevení ve formě vývoje principů duchovní hypnózy.

 

Jak se již ukázalo mnohokráte před tím, a obzvláště v první kapitole knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, je každé nové zjevení doprovázeno současným pseudo-novým zjevením zfabrikovaným v peklech. Jednou z tendenci tohoto pseudozjevení je používat a v sobě obsahovat mnohé ryzí a původní ideje Nového zjevení, aby se falzifikovaly, zvrátily a zkreslily jeho nejdůležitější, nejzávažnější a kritické ideje a pojmy. Taková je povaha negativního stavu - převzít všechny ideje a pravdy a použít je způsobem, který slouží jeho účelu, to jest jeho věčnému pokračování a rozkvětu.

 

Vzhledem k důležitosti záležitosti probírané v tomto článku byl před jakýmkoli pokusem o zhodnocení pravého zdroje a obsahu „Kurzu zázraků“ předložen duchovnímu světu a obzvláště Pánu Ježíši Kristu požadavek, aby se zjevila pravda a odhalil pravý zdroj této filosofie.

 

Odpovědí na tento požadavek bylo to, že se nám radí podrobit obsah „Kurzu zázraků“ duchovnímu testu, jak je popsán v první kapitole knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“. Tento test byl proveden a vyšel z něj alarmující výsledek. Aby se zajistilo, že se nejedná o myšlení dle přání tazatele, byly výsledky testu předloženy Pánu Ježíši Kristu k ověření. Byly plně potvrzeny a nezávisle podepřeny Pánem Ježíšem Kristem a Vysokou radou Nové nebeské společnosti. Pro vaše uvážení se vám výsledek tohoto testování sděluje v následujících osmi bodech:

 

(1)

Z celkového obsahu prvního dílu „Kurzu zázraků“ je zřejmé, že ten, kdo zde hovoří, nazývá sebe Kristem. Můžeme z toho tedy vyvodit, že autor „Kurzu zázraků“ je takzvaný Kristus. V prvním dílu se jméno Pán Ježíš Kristus až na velmi málo výjimek nikdy neobjevuje pohromadě. To je překvapující, vezme-li se v úvahu 622 stran prvního dílu. To není v žádném případě náhoda. Jak víte, je jednou z hlavních ověřovacích zkoušek jakékoli filosofie to, jakým způsobem odráží pojetí přirozenosti Pána Ježíše Krista. To je nejdůležitějším a nejzávažnějším testem. Na tomto pojetí stojí a padá význam a důležitost jakékoli filosofické a duchovní koncepce.

 

Hlavní ideou Nového zjevení v tomto ohledu je, že jest pouze Jeden Nedělitelný Bůh, Kdož je Pán Ježíš Kristus, pravý Nejvyšší, Kdo učinil Své Božství lidským a následně Své Lidství Božským. Božské, jež bylo učiněno lidským, bylo nazváno Ježíš, a Lidské, jež bylo učiněno Božským a jež bylo sjednoceno a spojeno se samou esencí a substancí Pána Ježíše Krista ­Otcem - se nazývá Kristus. Pán Ježíš Kristus se tedy po svém oslavení, to jest po tomto kritickém sjednocení, stal pouze Jedním Nedělitelným Bohem. Neexistuje žádný jiný Bůh. Z toto zjevení je zřejmé, že pouze Pán Ježíš Kristus je tím Jedním, Kdo absolutně vidy Jest, a tudíž Ho/Ji nelze stvořit. Pouze On/Ona je Jedním, Kdož je nestvořen. Z tohoto zřejmého oddělování plyne, že obsah „Kurzu zázraků“ není zjevením pravého Pána Ježíše Krista.

 

(2)

Potíže, které má „Kurz zázraků“ s uváděním jména Pána Ježíše Krista pohromadě, jsou velmi zřejmé. Na str. 55 třetího dílu „Kurzu zázraků“ se říká: „Jméno Ježíše Krista je pouze symbol.“ Na str. 83 je jméno s pomlčkou: Ježíš pomlčka Kristus. Říká se zde: „...jméno Ježíše je jménem toho, kdo byl člověkem, ale uviděl tvář Krista ve všech svých bratrech a vzpomněl si na Boha. Tak se stal totožným s Kristem a již ne člověkem, ale jedním s Bohem.“  A na straně 85 téhož dílu se naznačuje, že Kristus, Syn Boží, byl stvořen Bohem. A v odpovědi na otázku na str. 83: „Je Ježíš Kristem ?“ se kvapně odpovídá: „O ano, spolu s tebou.“

 

V tomto pojímání neexistuje původní spojení mezi Ježíšem a Kristem, ale úplná oddělenost, jako když jsou dvěma odlišnými osobami: Kristem - stvořením Boha - a Ježíšem ­prostým člověkem, který dovolil, aby do něj Kristus vstoupil a ztotožnil se s ním.

 

Toto pojetí odporuje již doslovnému smyslu Bible Svaté. V Evangeliu dle Lukáše, v kap. I, verši 31-32 čteme; „Hle, počneš ve svém lůně a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. On bude veliký a bude se nazývat Synem Nejvyššího; ... .“ Z tohoto textu je zřejmé, že to byl Ježíš, kdo měl být nazýván Synem Božím. Ježíš tedy nebyl obyčejným člověkem, jak by „Kurz zázraků“ rád věřil. Povšimněte si, prosím, že falzifikace a deformace směřuje proti Ježíši, a ne proti Kristu. Proč je tomu tak ?  Pro negativní stav je nejvíce nebezpečným pojetím, že Ježíš je pravá Esence Pána Ježíše Krista - Absolutní Božská Láska a Dobro - a že Kristus je pravá Substance - Absolutní Božská Moudrost a Pravda. Přijetí všech principů lásky a dobra, jak je představuje Ježíš, do vlastního života, znamená konec negativního stavu. Takový příjem transformuje recipienty a vytváří revoluční změny v jejich životech pouze v pozitivním smyslu. Proto negativní stav zoufale bojuje proti přijetí Ježíše jako pravého Boha.

 

Na druhé straně přijetí Krista jako Syna Božího nevytváří pro negativní stav žádné nebezpečí, neboť pravda (Kristus) bez lásky a dobra nemá sama o sobě život, a tudíž nemůže přinést žádné změny či odstranění negativního stavu z lidských životů. Kristus bez Ježíše nemá smysl a je prázdným pojmem. Ježíš bez Krista, na straně druhé, se nemůže náležitě projevit, protože je to moudrost a pravda, jež činí lásku a dobro hmatatelnou, přijatelnou a prožívatelnou. Takže jedině v Pánu Ježíši Kristu přebývá tělesně veškerá Božskost, jak naznačuje apoštol Pavel v Dopise Koloským, kapitola 9.

 

Ve všech třech dílech „Kurzu zázraků“ je tento nejdůležitější koncept přirozenosti Pána Ježíše Krista soustavně mrzačen, deformován a ničen. Takže obsah těchto tří dílů nemůže přicházet od pravého Pána Ježíše Krista.

 

(3)

V pojímání přirozenosti Pána Ježíše Krista v „Kurzu zázraků“ se vše zdá být postaveno do pozice vzhůru nohama. Na str. 85 třetího dílu čteme: „fetiš je projevem Ducha Svatého“ ... „Je hlasem Božím, a proto přijal formu. Tato forma není jeho realitou, kterou zná sám Bůh spolu s Kristem, jeho skutečným Synem, Kdo je jeho součásti.“ „Duch Svatý je stvořením jednoho Stvořitele.“

 

Nesprávnost tohoto tvrzení je velmi zřejmá. Říká se zde, že jeden Stvořitel stvořil Ducha Svatého a pak stvořil Krista, Svého skutečného Syna. Ježíš je pouze projevem tohoto stvořeného Svatého Ducha. Ježíš je tak extenzí stvořené síly či jinými slovy, je stvořením stvořeného, a nikoliv Stvořitele. To je velmi podružná role.

 

Tvrzení, že Ježíš je projevem stvořeného Ducha Svatého, odporuje již doslovnému smyslu Svaté Bible. V Evangeliu dle Jana, kap. 20, verš 22 čteme: „On (to jest Pán Ježíš Kristus ) na ně vdechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.““

 

Není z tohoto textu zřejmé, že Duch Svatý je projevem či pokračováním Pána Ježíše Krista, a ne opačně, jak by „Kurz zázraků“ chtěl, abychom uvěřili ?  V kap. 7, verši 39 stejného evangelia v poslední větě tohoto verše čteme: „...neboť doposud nebyl duch svatý dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.“ Oslavení Ježíše znamená učinit jeho Lidství Božským a sjednotit je samotnou podstatou, kterou je pravý Nejvyšší, zvaný Otec. Takto je z tohoto velmi zřejmé, že funkce Ducha Svatého může nastat pouze z úplného sjednocení Pána Ježíše Krista, to jest Jeho Božského lidství a Lidského Božství jako Jednoho Nedělitelného Boha.

 

Protože je veškeré pojímání pravé přirozenosti Pána Ježíše Krista zkresleno a vzhůru nohama, je zřejmé, že pravý Pán Ježíš Kristus není zjevovatelem „Kurzu zázraků“.

 

(4)

Po všech třech dílech „Kurzu zázraků“ se objevují mnohá nepřímá a .jemná zkresleni, zvrácenosti a falzifikace. Dobrým příkladem takové vychytralé a nebezpečné mystifikace je sedmý výrok, zaznamenaný na straně 128 druhého dílu, kde se říká: „Má vůle je Boží,“ a pak: „Neexistuje žádná jiná vůle než vůle Boží.“ Na první pohled se na těchto výrocích nezdá nic nesprávného a každý by mohl od srdce souhlasit s výrokem, že „neexistuje žádná jiná vůle než vůle Boží“. Logika této věci nám ale říká, že když „má vůle je Boží“, pak existuje jen má vůle, a tudíž neexistuje žádná jiná než moje vůle sama. Následně neexistuje žádný jiný Bůh, ale jen já sám, což jinými slovy znamená, že každý čtenář je či může být bohem. Ohavnost a odpornost tohoto výroku je zřejmá. Mám se považovat za jediného Boha a neexistuje nic jiného než já. Solipsismus této filosofie (já jsem jediným středem vesmíru a neexistuje nic jiného než já) je velmi zřejmý. V tomto ohledu ovšem neexistuje vůbec žádný Bůh. Mám uctívat pouze sebe a má vůle je vším ve všem. Opakuje se, že se jedná o pozici vzhůru nohama. Principy pravého Nového zjevení nás učí, že správný a uspokojivý výrok v této věci není „Má vůle je Boží“, ale právě opačně: „Boží vůle je moje.“ A protože není jiné vůle než Boží, já jsem extenzí a procesem Boží vůle či Boha, Extenze a proces není totéž jako původce a zdroj této extenze a procesu.

 

Toto jsou dva zcela odlišné stavy. Takže já nemohu nikdy být Bohem a má vůle nemůže být nikdy vůlí Boží, protože jsem stvořený a nejsem Absolutní. Jestliže by se má vůle stala vůlí Boží, veškeré Stvoření by se zničilo, protože nemůže být udržováno z relativní kondice. Z této a podobných deformací je zřejmé, že pravý Pán Ježíš Kristus nemůže být autorem a zjevovatelem „Kurzu zázraků“.

 

(5)

Celkový obsah „Kurzu zázraků“ je překvapivě antifeministický. Neexistuje v něm ani jedna prostá zmínka o ženách, dcerách či ženství obecně. Je veskrze maskulinní. Jestliže by někteří z vás měli sklon věřit tomu, že jde o způsob vyjadřování a že maskulinní kategorie jsou zde použity jako všezahrnující, hluboce se mýlíte. To není náhodou. Máto přímý vztah k záležitosti toho, proč se v celém textu odděluje slovo Ježíš a Kristus a soustřeďuje se pouze na pojem a význam Krista. Není náhodou, že slovo Ježíš se ve všech třech dílech uvádí pouze několikrát, zatímco slovo Kristus se uvádí mnohokrát na každé stránce, Femininní princip Pána Ježíše Krista se buď zavrhuje či hluboce podceňuje nebo zcela neguje stejně tak, jak je tomu s obsahem a významem slova Ježíš.

 

To je nachystáno velmi vychytrale, podvodně a záměrně. Opakuje se ještě jednou, útočí se proti Absolutní esenci Pána Ježíše Krista čili Ježíšovi - to jest Absolutní Božské lásce a Dobru. Absolutno Božské lásky a Božského dobra ustanovuje Absolutní femininitu Pána Ježíše Krista a Ježíš je ztělesněním ženských principů, protože Její Božství (Ježíš) bylo učiněno lidským. Na straně druhé Absolutní Božská moudrost a Pravda Pána Ježíše Krista ustavuje Absolutní maskulinitu Pána Ježíše Krista a Kristus je ztělesněním maskulinních principů, protože Jeho Lidství (Kristus) bylo učiněno Božským.

 

Pán Ježíš Kristus představuje Absolutní věčné manželství všech principů Božské lásky i Dobra až po Božskou moudrost i Pravdu a principů Božské moudrosti a Pravdy až po Božskou lásku i Dobro. Čili Božské femininity až po Božskou maskulinitu a Božské maskulinity až po Božskou femininitu. Toto manželství je sjednocujícím principem veškerého Stvoření a udržuje veškerý život. Toto pravé pojetí Pána Ježíše Krista je smrtelným nepřítelem samého jsoucna a bytí negativního stavu, protože ten nemůže tento akt věčného manželství snést ani na okamžik. Proto kdokoli ve svém srdci a životě přijímá Pána Ježíše Krista v tomto správném pojetí jako jediného Boha v jsoucnu a bytí, osvobozuje se z pout a otroctví negativního stavu.

 

Proto se „Kurz zázraků“ shodně pečlivě a záměrně vyhýbá jakékoli diskusi o femininních principech a principech Pána Ježíše Krista. Nechce, aby lidé věřili v Pána Ježíše Krista jako jediného Boha a v manželství všech principů femininity a maskulinity v jednotě, jednosti, rovnosti a harmonii jejich funkcí. Vzhledem k jednostrannému postoji a pojetí „Kurzu zázraků“ nemůže tento být pravým zjevením od Pána Ježíše Krista.

 

(6)

Aby dále falšoval a zkresloval pravou přirozenost Nejvyššího, Kdož jest Pán Ježíš Kristus, „Kurz zázraků“ pečlivě a záměrně dezinterpretuje význam Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Na str. 439 druhého dílu čteme: „Druhý příchod Krista, který je jistý jako Bůh, je pouze opravou chyb a návratem zdravého rozumu.“ Smysl Druhého příchodu Pána Ježíše Krista zde citovaný (kniha ve skutečnosti hovoří o Druhém příchodu Krista, a nikoli o Druhém příchodu Pána Ježíše Krista) je jen velmi malým důsledkem, následkem a výsledkem pravého Druhého příchodu. „Kurz zázraků“ si zde záměrně počíná tak, aby se nekladl důraz na skutečný, základní a nanejvýš mystický a tajemný význam Druhého příchodu Pána Ježíše Krista a redukuje jeho smysl na jeho důsledky a následky. Takže závěr se stává prostředkem a prostředek se stává závěrem. Tento trend převládá v celém obsahu „Kurzu zázraků“.

 

Jedním z nejvýznamnějších pojetí či aspektů Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je zjevení a následné poznání, uznání a přijetí skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus je jediným pravým Bohem, Nejvyšším, Kdo má mnohá jiná jména, a že není jiného Boha a že On/Ona učinil Své Božství lidským a následné Své Lidství Božským, a že tedy pouze On/Ona je Jedním, Kdo Absolutně vždy jest. Poznání, uznání a přijetí těchto faktů o Pánu Ježíši Kristu v našich životech a srdcích nám otevírá dveře k osobnímu setkání s Pánem Ježíšem Kristem uvnitř nás, v naši pravé Niterné mysli, když vcházíme do nitra. Jako výsledek uznání tohoto faktu se následně odstraní všechny naše problémy, omyly, chyby, strádání, bláznivosti či cokoli, co máme v negativním smyslu, a jsme osvobozeni a volni od negativního stavu. Bez přijetí tohoto faktu, tedy bez Druhého příchodu Pána Ježíše Krista, není toto osvobození a tato volnost možná. Je tedy totálně devastující nepravdou, když „Kurz zázraků“ prohlašuje: „Tato slova je možno číst a mít z nich prospěch, aniž byste Ho (to jest Ježíše) přijali do svého života.“ (Str. 84 třetího dílu „Kurzu zázraků“.) To znamená, že nemáte přijímat či chtít přijímat Pána Ježíše Krista do svých životů, abyste se zbavili negativního stavu.

 

Z pohledu principů Nového zjevení je pravdou právě opak: Je nemožné vůbec cokoli učinit, aniž byste do svých srdcí a životů nepřijali Pána Ježíše Krista jako pouze Jediného Nedělitelného Boha. To je dalším důležitým významem Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Ze shora uvedených závěrů je zcela zřejmé, že Pán Ježíš Kristus není pravým zjevovatelem „Kurzu zázraků“.

 

(7)

Formální uspořádání „Kurzu zázraků“ je soustavně vzhůru nohama. Není náhodou, že vysvětlení nejdůležitějších pojmů a pojetí přicházejí až v samém závěru třetího dílu. Pravé Nové zjevení vždy počíná vysvětlením základních obecných principů a pojmů duchovnosti, Pána Ježíše Krista, života a lidí. Avšak v případě „Kurzu zázraků“ jsou formulovány nejprve podružné principy, čemuž předcházejí praktické nástroje jejich použití následované rozvinutými praktickými návody toho, jak je použít, a nakonec se končí objasňováním pojmů. Toto uspořádání je typickým metodologickým nástrojem negativního stavu. Proč je tomu tak ?

 

Jak se uvádí na počátku tohoto článku, každá zfabrikovaná a deformovaná duchovní metodologie si bere původní a ryzí pravdy Nového zjevení a jeho metodologické nástroje a představuje je jako první. Když lidé tyto pravdy čtou jako první, jsou hotovi je pojmout, aniž si uvědomují, že padli do nebezpečné léčky. Poté, co použili metodologické nástroje a dosáhli nějakých pozitivních úspěchů (byť dočasných), jsou přesvědčeni o síle, pozitivnosti a dobrotě jim předkládané nové filosofie. Na závěr svého čtení a praktikování jsou již tak značně lapeni a zamotáni v síti falešného zjevení utvrzovaného jejich dočasně pozitivními zkušenostmi a výsledky, že považují za dané a zjevné, že má hodnotu vše ostatní, co se jim předkládá na samém konci, považujíce to za skutečnou pravdu. Takže spolu s ryzí pravdou přijímají také všechny nepravdy a deformace, považujíce je za pravé a ryzí. Vždyť působí-li předešlá pojetí dobře a zní věrohodně a pravdivě, musí být přece i zbytek stejný. Neuvědomují si zde, že falzifikované a zkreslené části jsou ty nejdůležitější, životně nejzávažnější a kritické pro jejich náležité úspěšné následování ve věčném životě a pro jejich pravý duchovní pokrok. Toho se vždy týkají ideje a pojetí o Bohu, Pánu Ježíši Kristu, Duchu svatém a podobných věcech. Tyto ideje jsou základem a bází, na nichž se buduje pravá duchovnost a z nichž je možná pravá změna a eliminace negativního stavu. Jestliže zničíte tuto základnu a bázi, ale ponecháte zbytek struktury nedotčen, co pak máte ?  Nic než krásnou budovu postavenou na písku - a jakmile ji popadne první bouře, zhroutí se a zcela rozpadne na prach.

 

Takto negativní stav chytá lidi do pasti. Dovoluje jim do jisté míry vnímat a přijímat pravdu, ale zkresluje samou základnu a bázi, ze které tyto pravdy vycházejí a na niž jsou postaveny a rozvinuty. Takto se netřeba ničeho obávat; a to je pro negativní stav velmi bezpečné, když napájí lidi všemi druhy pseudosprávných idejí a dočasně účinných praktik, neboť ví, že lidé nemají žádnou vhodnou základnu a bázi pro to, aby v jejich životech mohla nastat skutečná stálá změna a eliminace negativního stavu. Principem zde je: Poskytnout lidem sekundární a terciární ideje a praktiky pravého Nového zjevení, ale napadnout, podkopat, zvrátit, zfalšovat, nesprávně postavit, zavést a, je-li to možné, zničit či znemožnit to, aby lidé přijímali jeho primární ideje, na nichž je vše vybudováno a z nichž vše vyvěrá.

 

Takže lze mít nějaké pravdy obsaženy v těchto filosofiích, a přesto - protože zbytek jejich obsahu deformuje a falzifikuje nejzákladnější, nejzávažnější a nanejvýš kritické pojmy, které jsou základnou a bázi pro změnu a eliminaci negativního stavu - nedostanete se ve svém životě nikam. Pokud ano, bude to jen dočasně a následný pád vašeho způsobu bude zničující (když ne během tohoto pozemského života, tak poté).

 

Je zjevné, že účelem napsání „Kurzu zraků“ byla polapit lidi do pasti nejzazší likvidace tím, že se jim poskytne jistý přístup k idejím pravého Nového zjevení, zatímco se zároveň rozvrátí a zničí samotná jeho základna a báze, na níž jsou tyto ideje postaveny. Hlavním účelem tohoto zničujícího uspořádání je ovšem to, aby se lidé odváděli pryč od přijetí Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti jako pouze Jednoho Boha Nedělitelného, pravého Nejvyššího, pouze Jediného, Kdož Absolutně vždy jest. „Kurz zázraků“ tedy v žádném případě není zjevením pravého Pána Ježíše Krista.

 

(8)

Jestliže je tedy vše, co bylo v uvedených osmi bodech řečeno, pravdou, kdo je tedy pravým zjevovatelem „Kurzu zázraků“ ?

 

Z hlediska výše uvedených skutečností je zřejmé, že jeho pravým zjevovatelem je Antikrist, který využívá principy pravého Nového zjevení a přináší své vlastní pseudozjevení, aby zničil a podkopal nejdůležitější principy Nového zjevení, které se vztahují k pochopení pravé přirozenosti skutečného Pána Ježíše Krista a všeho, co se k tomu vztahuje. Protože tento Antikrist hraje roli skutečného Pána Ježíše Krista, zjevuje se jako spasitel lidí, který hovoří těmito krásnými slovy zdánlivé lásky, moudrosti, provádějící vnější zázraky, znamení atd., aby polapil lidi v past víry v něho a jeho uznání. Jakmile lidé začnou v něj věřit a uznávat ho, tehdy pečlivě a vychytrale zničí veškerou a jakoukoli víru v pravého Pána Ježíše Krista a úplně zvrátí náležité chápání a přijetí pravého významu skutečného Nejvyššího, Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého. Při provádění této vychytralé a podvodné deformace Antikrist doufá, že může ovládnout veškeré Stvoření a tuto planetu a ustanovit se jako jediný bezkonkurenční vládce všech a všeho. To je jeho hlavní účel. Proto přináší své vlastní zjevení tímto tak zdánlivě přijatelným a přitažlivým způsobem, jak se odráží v „Kurzu zázraků“.

 

Z předešlé rozpravy je zřejmé, jak je přijetí filosofie „Kurzu zázraků“ krajně nebezpečné. Zvrácením, falzifikací a likvidací správného pojímání pravé přirozenosti Pána Ježíše Krista prakticky anuluje význam a praktikování všech pozitivních konceptů a postupů, které by tyto tři díly mohly mít. Tímto se vám radí, abyste se touto filosofií nenechali svést. Jako vždy je samozřejmě na vás, abyste si obsah tohoto článku ověřili ve svém nitru.“

 

 

 

 

(28)

 

O dětskosti a souvisejících záležitostech

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 199 – 200, O dětskosti a souvisejících záležitostech.

 

Dne 29. července 1995

 

Po několik posledních dnů jsem vedl rozsáhlou diskusi s Pánem Ježíšem Kristem a všemi příslušníky své pravé duchovní rodiny o pravém významu pojetí „kojenectví“, „dětství“, „dospívání“ a „dospělosti“. Bylo mi řečeno, že ohledně těchto pojetí existuje mnoho nepochopení - dokonce i mezi některými členy spojenými s Novým zjevením. A nejenom to, ale někteří z nich zacházejí tak daleko, že se snaží napodobovat Margaretino rozpoložení a chovají se jako malé děti - snažíce se i hovořit dětským hlasem. Toto je ovšem zcela směšné. V případech takového napodobování si úspěšně blokují přístup ke svému pravému já a ke své pravé přirozenosti a otevírají do široka dveře negativnímu stavu, aby zamořil jejich život a ovlivňoval ho ve všech jeho aspektech. Děje se tu to, že lidé jako tito se stávají zcela uzavřenými před svou pravou přirozeností a před svou schopností nalézt, kým vskutku jsou, proč jsou zde a co je jejich pověřením od Pána Ježíše Krista na této planetě. Tím, že takto činí, slouží věci negativního stavu namísto Pána Ježíše Krista.

 

V lidském životě, v jeho zdeformované a deformující kondici, tato pojetí znamenají něco ZCELA ODLIŠNÉHO než v pozitivním stavu Stvoření Pána Ježíše Krista. V lidském životě znamená „dětskost úplnou nevědomost, bezmocnost a absolutní závislost na tom, kdo poskytuje péči z venčí. Dětství“ v lidském životě znamená úplnou sebestřednost, omezení na své vlastní já a závislost na rodičovském vedení a získávání jakýchkoli poznatků deformovaně z venčí.

 

Dospívání“ v lidském životě označuje ustavování se v zevnějšnostech a přizpůsobování se zevním požadavkům tlaku jemu rovných a rebelování proti autoritě „dospělých“ a podobné paradoxy, které dostávají teenagery do stavu zmatku a nejistoty o čemkoli. JEDINOU JISTOTU, kterou mají, je to, že NIC NENÍ JISTÉ ČI JASNÉ a že jediný smyl čehokoli lze nalézt v jejich příslušnosti k tomu, co jim diktují jejich skupina jim rovných.

 

Dospělost“ v lidském životě, je definována biologickými, fyziologickými a fyzickými znaky a ustavením různých zvyků, obyčejů a tradic, které se stávají panující silou a způsobem jejich individuálního života. V opravdové realitě nejsou lidští tvorové nikdy schopni dosáhnout stavu dospělosti. Ve své esenci a substanci jsou velmi nezralí a rozporuplní ve většině aspektů jejich života (kapitoly 11 a 12 v Novém zjevení velmi dobře popisují, co to je lidský život).

 

Na straně druhé pojetí „dětskosti“ v pozitivním stavu označuje čistotu stavu a rozpoložení úplné znalosti toho, co správné a náležité bez potřeby o tom přemýšlet jakýmkoli způsobem funkci mysli a bez potřeby zvažovat, zdali to tak je či není, a bez kladení otázek, proč je něco takové, jaké je. Všechny události a informace se prostě vnímají dle čistoty vlastního intuitivního rozlišováni bez potřeby spekulování či uvažování o čemkoli. „Dětskost“ je stavem znalosti a vnímání všeho o esenci a substanci všeho relativního k absolutní všeznalosti a vševnímavosti Pána Ježíše Krista. Taktéž znamená stav čisté nevinnosti, skromnosti, pokory a oddanosti a nepodmíněné lásky, moudrosti, laskavosti, ušlechtilosti, něžnosti, porozumění, vděčnosti, vděku, milosrdenství, odpuštění, soucitu a vcítění se.

 

Taktéž ale znamená čistotu pozitivního stavu, který NELZE zkazit, zamořit a zašpinit něčím přicházejícím z negativního stavu.

 

Dětství“ v pozitivním stavu znamená proces stavu dětskosti, který uplatňuje čistotu svého stavu na všechny duševní procesy za účelem sdílení a opětování toho, co má a čím je ve svém čistém stavu naznačeném výše.

 

Dospívání“ ve svém pozitivním spoluoznačení znamená čistotu rozumových procesů a logiky za účelem promítnutí stavu dětskosti a dětství z nitra do zevnějšku a jeho zakotvení v zevnějšku ze zpětnou smyčkou k dětství a dětskosti. Taktéž označuje prosazování vlastního jedinečného já čili „já jsem“ za účelem ustanovení vhodného rozpoložení a založení toho, na čem lze ustanovit smysluplný, naplňující, láskyplný, moudrý a produktivní vztah.

 

Dospělost pak v pozitivním stavu znamená úplnou integraci všeho, co reprezentuje dětskost, dětství a dospívání za účelem aktualizace, realizace a manifestace všeho, co je obsaženo v čistotě stavu dětskosti, v procesu dětství a v „já jsem“ dospívání. To je stav nejzazší zralosti. Takže v tomto smyslu v pozitivním stavu není žádné oddělení těchto stavů, procesů, rozpoložení a projevů, ale dětskost, dětství, dospívána dospělost nastávají současně a souběžně ve všech svých aspektech v témž jedinci.

 

V určitém smyslu v jejich pozitivní konotaci, jak je tomu v pozitivním stavu Stvoření Pána Ježíše Krista, můžete dětskost klást naroveň Duchovní mysli, dětství vnitřní mysli, dospívání zevní mysli a dospělost pozitivní sentientní mysli, která je plně v souladu s Absolutně pozitivní sentientní myslí Pána Ježíše Krista.

 

Negativní spoluoznačení těchto pojmů ovšem podobně souvztaží z rozličnými úrovněmi pseudomysli a jejich zcela nevědomou, falešnou, zdeformovanou a vzhůru nohama obrácenou pozicí.

 

Důvod, proč se v Novém zjevení a jeho doplněních říká, že se potřebujeme stát malými dětmi, je ten, že se potřebujeme navrátit ke své pravé přirozenosti. Aby se toto učinilo, potřebujeme projít procesem znovunarození, což vyžaduje, abychom zažili, co znamená opravdové dětství ve svém pozitivním spoluoznačení, aby se získal integrovaný stav a proces zralosti, kterým je opravdová dospělost.

 

Být jako malé děti ale také znamená úplné bezpodmínečné spolehnutí se, důvěru, víru a jistotu v Božskou prozřetelnost Pána Ježíše Krista. Znamená to taktéž být vedeni Pánem Ježíšem Kristem, a ne sebou samými, a činit vše v našem životě z Pána Ježíše Krista, dle Něj/Ni, skrze Něho/Ní, Ním/Ní a s Ním/Mi připisujíce veškerou lásku, moudrost, dobro, pravdu, pozitivní konání a víru jejich znamenitému zdroji - Pánu Ježíši Kristu.

 

Znamená to též zahrnout vše a neponechat nic mimo v procesu sebezkoumání a sebevnímání, abychom přijali, kým jsme, čím jsme, bez bažení, chtění a toužení být jako někdo jiný či toužení mít a vlastnit to, co mají či vlastni jiní lidé, nebo bez snahy napodobovat jejich rozpoložení a životní styl či cokoli, co prožívají a čím procházejí ve svém osobním a individuálním životě.

 

Toto je v zásadě stručný obsah diskuse, kterou jsme až do dnes měli. Sděluji vám stručný obsah této konverzace, abyste o něm uvažovali.

 

Petr.

 

 

 

 

(29)

 

Objasnění některých duchovních pojetí

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 201 – 208, Objasnění některých duchovních pojetí.

 

Dne 19. dubna 1996.

 

Tohoto dne velmi časně ráno (ve 3:00 hod) jsem byl Pánem Ježíšem Kristem probuzen a požádán, abych zapsal následující informace:

 

„Je čas přerušit dlouhé mlčení a přenést některá důležitá objasnění v této (psané) formě všem jedincům, co mají zájem, sdílejíc tak s nimi to, co přichází od pravého Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti.

 

Dnes probereme v zásadě dvě hlavní zajímavá témata.

 

(1)

První téma se vztahuje k pojmu takzvaného „bílého zlatého prachu“. Ne mnozí z vás jsou si vědomi, že ve stálé Arizona, USA existuje muž jménem David Hudson, farmář, z něhož se stal vědec - spiritualista, který během minulého desetiletí ve spolupráci s některými jinými skutečnými vědci objevil některé nové chemické prvky, které chyběly v tabulce prvků, jak ji na začátku tohoto století popsal ruský vědec Mendělejev. Speciálním typem manipulací s těmito prvky byl tento člověk s to vyvinout z čistého zlata to, co nazývá „bílým zlatým práškem“. Výsledkem nebylo samotné čisté zlato, ale jeho prášek se zcela odlišnými vlastnostmi, než má samo zlato, a přesto to bylo zlato pro všechny praktické účely.

 

Podle jeho domněnky tato sloučenina obsahuje ohromně tajemné a mysticky síly, které mají neobvyklé a neslýchané vlastnosti. Jestliže se za určitých dobře definovaných okolností a postupů tento bílý zlatý prášek denně požívá po období devíti měsíců, dosáhne se nadlidské kondice. V této kondici je jeden s to vnímat věci a bytosti v jiných dimenzích včetně andělů světla. U jedince se vyvinou takové schopnosti jako teleportace, telepatie, jasnozření a jasnoslyšení, jasnovidnost a mnohé jiné tajemné sily a schopnosti. Nejen to, ale ten, kdo završí tento proces během devíti měsíců, je schopen žít ve svém fyzickém těle až tisíc roků (mezi devíti sty a tisícem roků) v dokonalém zdraví bez procesu stárnutí, bez jakýchkoli fyzických anebo duševních neduhů či potíží, aniž by potřeboval jakoukoli potravu či nápoj. (Jedinec je obdrží z kosmických energií). Zakusí největší možnou sexuální potenci (a šest či sedm denních spontánních orgasmů) a mnoho .jiného této povahy podle domněnek tohoto muže. Po devíti stech či tisíci letech jeden překoná tělesný stav a stane se jako bohem či opravdovým bohem.

 

Povšimněte si, prosím, metodologie zde používané, fyzická, chemická sloučenina zvaná „bílý zlatý prach“, jestliže je zevně přijímána jako potrava do fyzického těla po devět následných měsíců striktně určeným postupem, může dosáhnout těchto zázračných výkonů. Pan Hudson pak pokračuje a nárokuje si, že bílý zlatý prach vyléčí lidi ze všech bezvýchodiskových rozpoložení, jako například zhoubná rakovina, smrtelné AIDS a všechny ostatní nevyléčitelné choroby. Důvod, proč je bílý zlatý prach s to způsobit tyto všechny neobvyklé stavy a kondice v lidském těle, je ten, že zcela a úplně pozměňuje jeho DNA, přepisuje jeho genetický kód a otevírá dokořán všechny aspekty funkcí lidského mozku, které jsou za jiných okolností v procesu běžného lidského života nedostupné. Jinými slovy, namísto fungování na úrovni pěti či méně procent, jak je tomu u každé lidské bytosti, se lidský mozek probouzí do plnosti svých potenciálů, které byly do tohoto bodu za jakéhokoli jiného rozpoložení lidem nedostupné.

 

Aby svá tvrzení dokázal, pan Hudson je široce a skutečně vědecky zdůvodňuje velmi zevrubnými a vědecky přípustnými odkazy na takové zdroje jako Svatá bible, Kniha Mormon, Kniha mrtvých, Svitky od Mrtvého moře, Apokryfy, egyptské hieroglyfy a na mnohé jiné zdroje současných autorů, kteří píší či psali na duchovní a mystická témata.

 

Pan Hudson srovnává bílý zlatý prášek s „manou“ a „předkladným chlebem“, které byly seslány dítkům izraelským během jejich čtyřicetiletého putování divočinou na jejich cestě z Egypta do země zaslíbené. Tvrdí, že někteří lidé, kteří měli výsadu požit tuto látku, již dosáhli, nebo jsou v procesu dosažení, tohoto výše popsaného stavu. Byli zbaveni svých kondic konečnosti a nachází se na cestě, jak se stát nadlidmi.

 

Podívejme se nyní na některé nesrovnalosti v tvrzeních pana Hudsona. Je především nějak pravdivé, že bílý zlatý prach je z hlediska jeho fyzikálních, chemických a biologických vlastností schopen způsobit všechny tyto jevy ?  V tomto tvrzení jsou nějaká zrnka pravdy. Musíte v tomto ohledu pochopit to, že během fabrikace lidských tvorů, jejich mozků a fyzických těl byly do nich implantovány některé genetické kódy, které souvztaží s některými duchovními stavy, které reflektují schopnosti sentientní mysli vyvinout či dosáhnout výše popsané stavy a kondice.

 

Účel této implantace je velmi zjevný. Pseudotvůrci si naplánovali, že v určitém časovém bodě bude nutné trikem přivést lidi k víře, že je možné dosáhnout stavu dokonalosti a božskosti čistě zevními prostředky bez použití jakýchkoli pravých duchovních prostředků a principů. Jinými slovy: Můžete dosáhnout nejvyšší možnou úroveň duchovního uvědomění a stavu čistě zevními, fyzickými, biologickými, chemickými a hmotnými prostředky bez jakéhokoli použití stavu niternosti nebo subjektivní duchovní práce. Tento postup je ovšem postupem z vnějšku do nitra, tak typickým pro metodu negativního stavu.

 

Musíte pochopit to, že pseudotvůrci a jejich poskoci v současnosti pracují v tomto ohledu na nejméně dvou scénářích. Jedním je fabrikace nadlidí takříkajíc bez čehokoli předem. V tomto scénáři používají zcela odlišný přístup, který přímo nezahrnuje typické lidské genetické uzpůsobení. Jiným scénářem je transformace některých v současnosti existujících lidských tvorů do nadlidského pokolení s výše popsanými kondicemi, stavy a schopnostmi. Nezapomínejte také, prosím, na odpadlíky, kteří obdobně mají v tomto ohledu svou vlastní agendu a scénáře.

 

Tyto snahy na straně pseudotvůrců jsou za účelem závěrečného zodpovězení jejich nejdůležitější otázky o možnosti dosažení dokonalého a téměř nesmrtelného života čistě zevními, hmotnými, biologickými a chemickými prostředky bez jakéhokoli použití duchovních principů. Takže nepotřebujete Boha nebo Jeho/Její tvořivé usilování, abyste byli schopni dosáhnout nejvyšší možnou úroveň dokonalosti v pozitivním smyslu. Takový stav dokonalosti a nejvyššího možného duchovního zahrnutí je mono zařídit čistě neduchovními prostředky.

 

Jak jste si z výroků pana Hudsona všimli, nerad užívá příliš slovo „duchovní“, namísto toho rád užívá slovo „filosofický“. To není bez významu a souvislosti. Jak chápete, je pan Hudson, ač není sám pseudotvůrce, pod úplným vlivem pseudotvůrců a ti mu dali veškeré jeho vědecké znalosti. Pseudotvůrci se mu ovšem jevili jako andělé světla. Jak jinak by se mohli jevit ?

 

Nyní nesrovnalosti: Jestliže bílý zlatý prach má tyto vlastnosti, jak to, že pan Hudson sám prach neužívá ?  Svádí to na svou ženu, která mu to prý zakázala. Pravdivost jeho tvrzení je pochybná. Vezmete-li v úvahu typickou lidskou povahu, pak každý lidský tvor, včetně manželky pana Hudsona, by do toho skočil oběma nohama, aby okusil možnosti tak závažné povahy.

 

Na druhé straně jedli děti izraelské „manu“ po čtyřicet let, aniž by byli nemocní a aniž by je unavovala a zprotivili si ji. S protesty přicházelo zničení všech těchto rebelů. Jestliže se mana přirovnává k bílému zlatému prachu, a jestliže se užívala denně, ne po devět měsíců, ale po mnoho roků, pak by je měla učinit nejen nesmrtelnými, ale duchovně vysoce vyvinutými bytostmi, jež by byly jako bohové a jež by neměly žádnou potřebu jíst či pít jako normální smrtelníci a jež by překonali všechny zlé a negativní sklony, které tak důkladně vykazovaly během té doby. Jak z historie víte, opak byl pravdou.

 

Můžete si být ovšem jisti, že pan Hudson je plně schopný vynalézt velmi věrohodná vysvětlení jak toho, co se s dětmi izraelskými přihodilo, tak i toho, proč se on a jeho paní v této chvíli této procedury neúčastní.

 

V tomto ohledu musíte chápat, že většina náboženských knih, které pan Hudson cituje, byla napsána v čistě duchovních souvztažnostech a symbolismu. Ty - ať tak či onak - buď obsahují některé důležité duchovní pravdy, nebo některé důležité duchovní deformace a nepravdy. Takže „mana“ v tomto ohledu souvztaží s dobrem pravdy, nebo se zly nepravd. To, že byla pojídána po čtyřicet let, znamená přivlastňování si tohoto dobra ve všech stavech pokušení. V nejvyšším smyslu „mana“ znamená získání Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového zjevení a všech jeho duchovních principů a pouček a jejich přijetí ve vlastním životě. „Jíst manu“ znamená transformaci v čistě nebeskou bytost se všemi výše popsanými atributy, ale v čistě duchovním stavu a dimenzi, a ne ve fyzickém smyslu, to jest v lidském těle a na této planetě.

 

Kvůli souvztažnému významu obsahu těchto citovaných knih a kvůli mnoha úrovním chápání, které existují v tom, jak tyto souvztažnosti vykládat, jsou předmětem subjektivních výkladů jakýmkoli způsobem, jakým kdo potřebuje ospravedlnit své vlastní předpoklady o čemkoli. Jak si pamatujete, náležitá, správná, pravá, ryzí a opravdová interpretace těchto souvztažností je možná pouze Pánem Ježíšem Kristem. Kdokoli se pokouší je vykládat sám o sobě, upadá do léčky negativního stavu a vynalézá význam vnucený negativním stavem, aby se to hodilo jeho vlastním zlým a negativním cílům a účelům. Avšak takový interpretátor nevnímá nic jiného než to, že jeho výklad a vysvětlení souvztažností je náležité a absolutně správné. Takže takovému vykladači nepřijdou na mysl žádné pochybnosti o této věci.

 

Avšak mějte na mysli, že kvůli teto důležité duchovní souvztainosti existuje také určitý vliv a dopad z ní na fyzickou úroveň a na lidské tělo. Schopnost tito souvztažnosti vytvářet takový vliv, dopad a ovlivňování z duchovního do fyzického je v současnosti využíván pseudotvůrci, jejich poskoky a renegáty, aby zfabrikovali takové typy bytostí a transmogrifikovali některé současně existující lidské tvory k jejich podobě a obrazu se všemi silami a schopnostmi, jaké mají sami. Kvůli tomu mnozí lidé, kteří se dostanou do styku s touto informací, budou úplně a zcela opanováni těmito tvrzeními o bílém zlatém prachu a získají určité síly a schopnosti, které jim pseudotvůrci uštědří.

 

Jak vidíte, klam tohoto uzpůsobení spočívá ve faktu, že to není bílý zlatý prach sám, který způsobí tyto změny a výdobytky v lidském těle a v individuálním životy, ale pseudotvůrci samotni, prostřednictvím svých osobních sil, účinně uštědří tyto síly několika lidem, kteří požívají a budou požívat tento prach, myslíce, pociťujíce a věříce, že je to prach sám, co způsobuje, že získávají všechny výše popsané prospěšnosti. Pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti velmi pečlivě vybírají a budou vybírat určité lidské tvory vhodné pro tento účel a podávají a budou jim podávat k požití bílý zlatý prach a pak následně pozměňovat jejich genetické uzpůsobení některými jinými prostředky, které mají k dispozici jenom oni, tak, aby se prokázalo, že je to bílý zlatý prach samotný, který to činí, a nikoli něco jiného.

 

Takže to, o čem se předpokládá, že způsobuje tyto změny, je něco čistě hmotného, zevního, z vnějšku, a nikoli něco duchovního, vnitřního a pouze z nitra k zevnímu. Protože se ovšem toto bude činit jako průvodní jev, všechny tyto pokusné lidské subjekty ochotně přijmou fakt, že je to bílý zlatý prach sám, který jim činí tyto dobré věci, a nikoli někdo či něco jiného. Přijetím těchto idejí jako faktů budou všechny duchovní spoluvýznamy lidského života nebo jakéhokoli života jako takového úplně vymazány z lidského uvědomění. Avšak v procesu tohoto počínání pseudotvůrci potřebují využít bílý zlatý prach jako důležitý katalyzátor, který jim umožňuje dosíci v tomto ohledu svého cíle a ustanovit v lidském těle kondici, která zařídí to, co je popsáno výše. Aby v tomto ohledu uspěli ve svém úsilí, je nutné mít nějaký hmotný, fyzický, biologický, chemický a zevní činitel, který je souvztažný s jinými úrovněmi reality anebo pseudoreality. Obvykle, v případech, jako je tento, takový činitel funguje v roli katalyzátoru k té realitě či pseudorealitě, která pak umožní vytvoření něčeho výše popsaného. Bílý zlatý prach tomuto účelu slouží dobře. Jak vidíte zas a opět, v negativnímu stavu jako vždy se prostředek stává cílem a cíl se stává prostředkem A toto je jeden z mnoha způsobů, jakým negativní stav úplně vítězí na vaší planetě.

 

Protože bílý zlatý prach je v tomto procesu využíván jako katalyzátor, umožňuje těm lidem, kteří ho užívají, aby byli oklamáni mocí sugesce, že je to opravdu látka sama, jež toto všechno páše.

 

Vy, kdo čtete tato slova, jste nabádáni, abyste neupadli do této léčky, která je na vás tak pohodlně nastražena negativním stavem a jeho zobrazujícimi zástupci a zakladateli.

 

Pan Hudson má ovšem v jednom smyslu dojista pravdu, když tvrdí, že si máme být vědomi toho faktu, že na této planetě již neexistuje žádná šedá oblast. Vše je buď zlé, či dobré. Jak si z verbálního komunikováni někdy předtím pamatujete, bylo vám sděleno, že již není dovoleno, aby se praví lidští tvorové rodili na této planetě. Namísto toho jsou ti, kdo se na této planetě rodí, agenty negativního stavu. Praví lidští tvorové vytvářejí šedou oblast. Agenti pozitivního stavu reprezentují dobrotu a pravdu a agenti negativního stavu zla a nepravdy. Odstraníte-li pravé lidské tvory, odstraníte šedou oblast. Byli jste také verbálně informováni o tom, že po nějaký čas nastává proces transmogrifikace pravých lidských tvorů, aby tak každý z lidského rodu, kdo nestraní pozitivnímu stavu, byl transmogritikován v pravého agenta negativního stavu. Tato situace vám ukazuje, že závěrečná diferenciace, umístění a pozice každého a čehokoli na této planetě je v procesu své závěrečné fáze, aby odehrál další nejdůležitější posun a krok k ukončení pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu.

 

(2)

Druhé téma, které dnes máme probrat, se vztahuje k nesprávnému chápání, vnímání a výkladu některých duchovních pojetí, která někteří z vás, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, propagují a ke kterým tíhnou.

 

Jak si pamatujete z Doplněni 15 v „Korolariích Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, zde se tvrdí, že někdo, kdo má Nové zjevení a přesto nesprávně vnímá, chápe či vykládá jeho ideje a pojetí, stává se terčem negativního stavu, dokonce hůře, než ten nejnižší v nejnižších peklech. Tento výrok byl v této době učiněn nikoliv náhodou. V této době se předvídalo, že někteří z vás upadnou do pasti pseudotvůrců svým nesprávným chápáním a desinterpretováním Nového zjevení a budou jimi negativně ovlivňováni, jakož i budou ovlivňovat jiné, kdo upadnou pod jejich vliv. Přišel čas tuto situaci napravit. Pro vaši informaci, stojíte na ohromně významném počátku událostí a na křižovatce rozhodnutí a voleb, které určí, jak a jakým způsobem se odehraje vítězství a následné ukončení negativního stavu na vaší planetě a uzavření zóny vymístění. Vaše pozice, postoje, chování, vztahy a vše ostatní týkající se vašeho života, vaše volby a rozhodnutí o tom jakou cestou jít a kde být, hrají extrémně důležitou roli v tomto procesu. Aby se tento proces rozvinul do plnosti svých potřeb a projevení se, ti z vás, kdo jsou svedeni mimo nesprávným vnímáním, chápáním a výkladem některých pojetí Nového zjevení Pána Ježíše Krista, a ti, kdo upadli do vlivu falešného Ježíše Krista a pseudotvůrců, potřebuji učinit závěrečnou volbu a rozhodnutí pro či proti tomu, co se v tomto výroku sděluje. Aby se to učinilo, je vám dán náležitý výklad některých duchovních pojetí, ke kterým ve svých výrocích a v osobním životě tíhnete a které propagujete.

 

První pojetí, které se vyloží, je pojetí „dětskosti“ a „dětství“. Jak víte, Margaret a ti, kdo upadli do jejího vlivu, předpokládají, že nejprve se doslovně stala dítětem, pak nemluvnětem. V jejím pojetí se ona a Mark například stali nemluvňaty, Dr. Vasilij N. a Monika se stali dětmi a třeba Peter a Ludmila představovali rannou dospělost. Toto je zcela nesprávné pojetí. Podívejme se na ně blíže.

 

Jak víte, když přivedli děti a nemluvňata k Ježíši Kristu, aby jim během svého pobytu na planetě Nula požehnal, Jeho/Její učedníci se snažili jejich matkám v tomto bránit. Ježíš Kristus je pokáral řka, že Království Boží patří takovým, co se stanou dětmi. Pravý Pán Ježíš Kristus tímto říká, že tento výrok zaznamenaný v evangeliích (například v Lukášovi 18;15­-17) znamená následující:

 

Být jako nemluvně nebo malé dítě znamená být ve stavu prostoty, bezpodmínečné víry, důvěry a spoléhání se v Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti a v čistotě nevinnosti a poznání všech věcí, aniž by se něco ponechávalo stranou. Neznamená to být takovým fyzicky. Jak si pamatujete z Doplnění 3 v Korolariích ..., je zde doporučeno, abyste se stali jakoby malými dětmi. Současně jste byli nabádáni oprostit svůj život ve všech jeho aspektech. Definice toho, co to znamená oprostit vlastní život je v tomto doplnění taktéž vyslovena. Zde se říká, že oprostit vlastní život znamená pečlivé prozkoumání všeho ve vlastním životě, aniž by se něco ponechalo mimo. Jestliže srovnáte dětskost s prostotou nebo se zjednodušujícími věcmi, pak podle logiky čistého sylogismu (jestliže A=B a B=C, pak A=C) být jako malé děti v tomto spoluoznačení a pro tuto dobu neznamená nic více, než zjednodušování všech věcí ve vašem životě a zahrnutí všeho do toho zjednodušování, aniž by se něco v procesu tohoto oprošťování ponechalo stranou.

 

Na druhé straně byste od nynějška měli z kapitoly 22 „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ vědět, že v žádné dimenzi pozitivního stavu včetně dimenze přírodní se nikdy nerodí žádné takové děti či nemluvňata. Takže to, co Margaretiny zážitky bytí dítětem a pak nemluvnětem propagují, je stav uměle vyvolaný pseudotvůrci, který nikde a nikdy ve Stvoření neexistuje. Je plně v rozporu s obsahem zmíněné kapitoly a čehokoli, co se zjevuje v Novém zjevení a jeho Korolariích.

 

Kvůli nesprávnému pochopení tohoto pojmu a jeho nevhodnému užívání a používání nastává v jejím případě postupné vybočení ze správné cesty a ona byla ovládnuta pseudotvůrci spolu s těmi, kdo upadli do jejího vlivu. To vede k nesprávnému chápání a výkladu pojetí „synergie“ a „pospolitosti“. Je to jako efekt sněhově koule. Jakmile se jedno pojetí nesprávně pochopí a vyloží, vede to k řetězové reakci a veškerá struktura se stává úplně zamořenou a zkomolenou.

 

Z tohoto náležitého pochopení je velmi zřejmé, že lidské pojetí „niterného dítěte“, na které poukazuje BethAnn, a jež je pojetím zfabrikovaným lidskými psychology, je zcela falešné. Neexistuje nic takového jako „niterné dítě“. Co namísto toho existuje, je bolest a utrpení zakoušené během vlastní výchovy na této planetě v interakci s významem ostatních. Je to typické lidské pojetí, neexistující nikde a nikdy jinde ve Stvoření, jež bylo původně zfabrikováno a poskytnuto pseudotvůrci za účelem ustanovení nevědomosti, nevědomých procesů, bezmocnosti, absolutní závislosti na zevnějšnostech, sebestřednosti, egoismu a všech ostatních ohavností a ošklivostí negativního stavu. Takže v tomto spoluoznačení pojem „dětskosti“ a „dětství“ má čistě negativní konotaci. Účelem zde není snažit se utišit toto imaginární niterné dítě, ale odstranit ho zcela a úplně z vlastního života a ustanovit namísto toho život prostoty a nezávislosti. Avšak jestliže věříte v mocné sugesce a přijímáte mocné sugesce svých autorit - psychologů o existenci vašeho niterného dítěte, jež způsobuje potíže tak či onak, vyžadujicí vaši stálou pozornost, zajisté podlehnete všem problémům spojeným s tímto pojetím, stávajícím se v tomto ohledu sebenaplňující se věštbou.

 

Jak víte, vše v negativním stavu a na planetě Nula je v pozici vzhůru nohama, v obráceném pseudořádu a v opozici k pozitivnímu stavu. Vezmete-li tento fakt v úvahu, pak nic v lidském životě není normální či přirozené včetně a obzvláště pojetí dětskosti a dětství. Asi před dvěma týdny bylo toto pojetí velmi pěkně vylíčeno v jedné z epizod populárního seriálu Star Trek: The Voyager. V této epizodě posádka Voyageru potká velmi podivnou sentientní společnost, která má obrácený vývojový proces ve srovnání s vývojem lidí od kojenectví do dětství, do adolescence a do dospělosti. V této společnosti se lidé rodili plně dospělí se všemi atributy dospělosti a jak se stávali staršími, stávali se ve skutečnosti mladšími až po věk přibližně 96 let, kdy se stali malými dětmi ve stavu úplné nevinnosti. V tomto bodě odcházejí na jejich svatou planetu, kde zanechávají svá dětská těla a překonávají tělesný stav do čisté individualizované sentientní energie dosahujíce vyšší úrovně duchovního uvědomění.

 

Ačkoli způsob, jakým je tato scéna v epizody vylíčena, neodráží v tomto ohledu přesně realitu vývoje v pozitivním stavu, nicméně velmi pěkně přesně popisuje, jak by se ohledně této problematiky měly věci pojímat. Avšak fyzikální aspekt tohoto příběhu, ve kterém se lidé stávají fyzickými dětmi, neodpovídá realitě v pozitivním stavu. Ve skutečnosti růst, k tomu, aby se jeden stal mladším, se zastavuje přibližně v 18 letech věku. Po té jsou k dispozici několikeré možnosti k volbě, v závislosti na povaze, struktuře a dynamice každé jednotlivé osoby.

 

Ovšem toto vše u výše uvedených lidí nastává dle předcházejícího souhlasu, aby se všem jasně zobrazilo, co se vskutku děje, když osoba nenáležitě chápe a nesprávně vykládá ideje Nového zjevení, a jak se taková osoba stává terčem negativního stavu, hůře než ten nejnižší v nejnižčích peklech, a jak se to projevuje v každodenním životě takové osoby.

 

Tento následek je spojen s dalším pojetím, které bylo nenáležitě pochopeno a vyloženo. Toto pojetí je „synergie“. Jak si pamatujete z Doplnění 20 v Korolariích ... , toto pojetí bylo uvedeno v té době. Znamená kombinaci energií agentů pozitivního stavu a pseudotvůrců za jediným účelem POMOCI jim obdržet správné odpovědi na jejich otázky při jejich hledání znalosti Absolutní pravdy a pomoci při jejich konverzi do pozitivního stavu tím, že se jim ukáže cesta přes most přechodu, který má být zbudován prostřednictvím kombinace dvou energií – SYNERGICKY.

 

Současně bylo v tomto doplnění ukázáno, že do tohoto procesu byla zabudována kondice izolace (jak je izolován elektrický vodič, aby nemohlo dojít k výboji elektřiny do okolního prostředí a ke způsobení zranění komukoli - namísto toho slouží kladnému užitku), aby tak ani pseudotvůrci, ani agenti pozitivního stavu nemohli být jakkoli zraněni či poškozeni anebo aby se cítili duchovně, duševně či fyzicky nepohodlně v procesu společné činnosti. Pádný jiný účel nebyl v tomto ohledu pro synergii stanoven.

 

Avšak v případě zde popsaném nastala krajní situace v tom, jak se toto pojetí pochopilo a aplikovalo. Tato situace ihned poskytla pseudotvůrcům příležitost využít ji za jejich účelem negativně, protože obdrželi nesprávné odpovědi od osoby, o které se předpokládalo, že jim poskytne správné. Tím, že se pojetí „dětství“ a „dětskosti“ uchopilo nenáležitým způsobem a použilo se tak, jak se to nedělá v pozitivním stavu, utvořili si někteří pseudotvůrci závěr, že není žádný rozdíl mezi povahou pozitivního a negativního stavu. Tento závěr je zmocnil k tomu, že do jisté míry transmogrifikovali Margaret a její následovníky a způsobili jim řadu duchovních, duševních a fyzických problémů, které od tohoto bodu zažívají. Tyto jsou důsledky, výsledky a následky takové nenáležitosti.

 

A nakonec pojetí „pospolitosti“. Jak si pamatujete, o tomto pojetí se zmiňuje již Doplnění 18, Povšimněte si ale, prosím, konotaci, v ní bylo použito. Vztahuje se k destruktivnímu setkání během shromáždění ke Dni díkůvzdání v tvém domě, Petře. Důvodem, proč bylo použito v této jednotlivé době, a ne jindy, bylo to, co mělo přijít. Toto pojetí nemá vůbec žádné pozitivní spoluoznačení. Má čistě negativní původ. Je načase si uvědomit u tohoto přímého zjevení Pána Ježíše Krista, že pospolitost neexistuje v pozitivním stavu a nemá zde místo. Je to JEN v negativním stavu, že lidé jsou bez jednoty, jednosti, harmonie fungování a účelu pospolu, aby produkovali a kuli všemožná zla a nepravdy a aby zničili pozitivní stav. Žádný jiný spoluvýznam tohoto pojmu neexistuje.

 

Avšak co existuje namísto toho v pozitivním stavu je absolutně individualizovaná, zosobněná, nezávislá a soudržná jednota, jednost a harmonie fungování a účelu všech ve službách Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení a pro přivedení úplného konce negativního stavu a nastolení pravého života pozitivního stavu v jeho úplnosti a nekonečné rozmanitosti.

 

Na závěr je třeba se zmínit o dvou věcech. Za prvé, kvůli důležitosti současné situace, která existuje kdekoli ve stvořeni, v zóně vymístění a na planetě Nula, a kvůli tomu, že nikdo nepotřebuje se navždy ztratit nebo být sveden na zcestí těmi z vás, kdo sami sebe shledají v této prekérní situaci, jak se naznačuje výše, je dána příležitost polepit se, vrátit se zpět na cestu tím, že požádají o odpuštění Pána Ježíše Krista a přijmout je a znovu se spojit s pravým Pánem Ježíšem Kristem a Jeho/Jejím Novým zjevením a jeho Korolarii. Tím, že tak učiníte, znovu nastolíte své umístění a pozici v říši pozitivního stavu a stanete se opět znovu pravými představiteli pozitivního stavu na této planetě během závěrečné fáze jeho manifestace. Volba je ovšem na vás. Takové jsou i důsledky !  Nejste nuceni či žádáni, abyste uznali a přijali, co je zde zjeveno a přichází přímo od opravdového Pána Ježíše Krista a to, že je vám dána poslední možnost a příležitost se polepšit a vrátit se zpět na cestu duchovního pokroku do doby, kdy se všichni navrátíte do pozitivního stavu. Pamatujte si, že na této planetě již neexistuje žádná šedá oblast. To znamená, že neučiníte-li správnou volbu, jejím nedostatkem stanete se kořistí negativního stavu a do takové doby, kdy negativní stav bude buď eliminován, nebo si uvědomíte svou šlamastiku a navrátíte se na správnou cestu.

 

Za druhé: Někteří z vás nesprávně chápou, co bylo zjeveno v Soukromém rozhovoru zaznamenaném v Korolariích.... Někteří z vás zašli tak daleko, že dospěli k závěru, že Petr se stal ve svém pověření obsolentním a že již nic více skrze něho nepřijde. Toto je zcela nesprávný závěr vedoucí k ničemu jinému než ke zmatkům a k zaujímání pozic, které jsou irelevantní a nevhodné z hlediska pozitivního stavu. Pravou skutečností je, že tento rozhovor měl ukázat, že na Petrova bedra je položena stále větší odpovědnost a pověření než kdykoli předtím. Fakticky bylo jasně naznačeno, že toto poslání v tomto ohledu pouze začalo. Některé aspekty jeho zodpovědnosti byly zmíněny dříve. Bylo uvedeno, že je částečně odpovědný za globální následek Nového zjevení na planetě Nula a jinde.

 

V tomto ohledu si máte být vědomi faktu, že Peter jako zprostředkovatel přenosu Nového zjevení a jeho Doplnění je během tohoto jednotlivého časového období a pokud je fyzicky přítomen na planetě Nula jedinou oprávněnou osobou na této planetě, která smí náležitě vykládat, vysvětlovat a sdělovat pojetí, ideje, pojmy a principy Nového zjevení, aby se vyhnulo jejich desinterpretaci a nesprávnému pochopení, kdykoli je ohledně nich nějaká pochybnost, nejistota a zdráhání se. Za tímto účelem a pouze v tomto ohledu bude fungovat jako končený rozhodce.

 

Proto každý, kdo chce slyšet a naslouchat tomu, co se zde zjevuje, je nabádán činit následující; Kdykoli kdo má i ty nejmenší pochybnosti, nejistoty, zdráhání se či cokoli ohledné jakékoli ideje, pojetí či pojmu Nového zjevení, nebo kdo není na sto procent jist a ujištěn, že je, či není ve styku s pravým Pánem Ježíšem Kristem anebo se členy jeho pravé duchovní rodiny, což by mu mohlo poskytnout náležité a správné vyložení, vysvětlení a objasnění těchto pojetí, ideji a pojmů, tomu se radí, si je ověřit se zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení a jeho Korolarií. Tato rada je platná pouze a jen ohledně náležitého chápání, výkladu a objasnění pojmů, idejí a pojetí Nového zjevení a jeho Korolarií a ničeho jiného či odlišného.

 

(Tuto radu mohu brát ještě za důležitého předpokladu, že dotyčný přenosce Nového zjevení STÁLE PRACUJE pro Pána Ježíše Krista a pozitivní stav, tedy, že neprovedl v tomto změnu – viz ZÁKON ZMĚNY – na což má každý právo. Z nějakého duchovního důvodu (zkouška, test) zde tato důležitá podmínka není uvedena ! – pozn. zpracovatele.)

 

Toto je jen rada. Nikdo není nucen a neočekává se, aby tuto radu následoval. Pokud ji někdo nenásleduje ze své vlastní svobodné vůle a volby bez tlaku a nátlaku, nebude mít žádný smysl, význam a pozitivní výsledky. Každému jsou dány volby na výběr. Proces vykonání této volby je ve vašich rukách. Vy jste odpovědni a zodpovědní za tento nejkritičtější krok.

 

Předkládaná informace v tomto dopise je pro vykonání volby a k souhlasu či nesouhlasu s jeho obsahem. Není pro argumentaci, ospravedlňování nebo omlouvání, či pro disputace nebo cokoli jiného ohledně vlastní situace a způsobu, jakým kdo vnímá své současné duchovní rozpoložení. Chce-li někdo ohledně ní vést spory, bylo by to mrhání časem. Znamenalo by to, že ten/ta ji nechápe a nemá žádnou touhu se napravit a navrátit se na správnou cestu. Tímto taková osoba upadne do rukou negativního stavu.

 

A to je pro dnes vše.“

 

 

 

 

(30)

 

Dopis všem mým přátelům

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 209 – 214, Dopis všem mým přátelům.

 

Dne 10. ledna 1996.

 

Drazí přátelé !

 

Odmlčel jsem se na dlouhou dobu, aniž bych toho příliš o čemkoli sděloval touto zvláštní písemnou formou. Dokonce i nyní se do značné míry zdráhám použít tuto formu, či říkat cokoli o čemkoli nebo o komkoli, protože to lze nebo se to může vykládat jako vnucování z mé strany.

 

Avšak nedávno mi bylo Pánem Ježíšem Kristem jasně oznámeno, že do jisté míry mám určitý stupeň zodpovědnosti za globální status Jeho/Jejího Nového zjevení na planetě Nula. Na druhé straně je velmi jasné, že každý čtenář a praktikant Jeho/Jejího Nového zjevení má svou osobní a individualizovanou zodpovědnost za jeho následky v jeho/jejím vlastním osobním životě.

 

Vzhledem k mému podílu na tomto všem a protože jsem částečně zodpovědný za globální následek Nového zjevení Pána Ježíše Krista na této planetě, byl jsem zpraven, abych s vámi sdílel některé úvahy, myšlenky a hypotetické scénáře, které se buď již odehrávají mezi vámi, kdo čtou a prohlašují, že praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista (nejhorší možný scénář), nebo se mohou či nemusí odehrávat (doufejme, že tomu tak není), nebo se mohou odehrát někdy v budoucnu (takovému scénáři se dá zabránit).

 

Takže mi dovolte vám sdělit dvě věci. Jednou je jasné vidění, které mi bylo poskytnuto Pánem Ježíšem Kristem tak před třemi týdny jako potencialita toho, co by se mohlo stát komukoli z nás, pokud ve svých životech a ve vztazích ke každému jinému nenásledujeme správné duchovní postupy, jaké se naznačují v Novém zjevení Pána Ježíše Krista a jeho doplněních, plus jednu hypotetickou situaci či scénář.

 

(1)

Za prvé, vidění: Navštívila mě jedna osoba, doprovázená jinou, obě byly spojeny s Novým zjevením Pána Ježíše Krista. Ta osoba mě ukázal svůj jazyk. Ten měl na svém povrchu tři velmi ošklivé, extrémně nakažlivé, jako červ vyhlížející výběžky, každý měl jiný tvar a barvu. Okolo rtů této osoby byly početné boláky z nachlazení. Když jsem to spatřil, prohlásil jsem; „Co se s tebou děje špatného a jak jsi k tomuto přišla“ Ta osoba odpověděla: „Se mnou se neděje absolutně nic špatného, nemám žádné problémy; neshledávám nic špatného na svém jazyce či rtech.“ Znovu se opakuje, že toto je hypotetická situace, která by se mohla stát realitou u každého z nás.

 

Výklad této vize je velmi jasný: Zmíněná osoba (a já vám jméno té osoby neposkytnu, neboť to může být kdokoli z nás !) by fungovala z pozice svých tří pseudomyslí. Cokoli by nám lato osoba sdělovala nebo s námi sdílela, ať by to znělo jakkoli pěkně, přesvědčivě, láskyplně a moudře, bylo by čistou otravou a zamořením negativním stavem. Museli bychom být velmi obezřetní ohledně toho, jak bychom přijímali takové výroky či zkušenosti této osoby. Naneštěstí dotyčná osoba by nerozpoznávala či nechápala vážně problémy, které by mohla v tomto ohledu mít, a to, že by mohla být pod možným vlivem negativního stavu.

 

Nyní mi můžete říci, že tato vize mi byla vnucena buď pseudotvůrci či renegáty, či někým z negativního stavu, aby ve mě zničila důvěru, spoléhání se a vztah, které jsem k této osobě doposud měl. Taková možnost vždy existuje s výjimkou toho, že jsem si stále mnohokrát prověřoval zdroj tohoto vidění.

 

Varování zde je tedy jasné: Neberte za zřejmé vše, co slyšíte a prožíváte, ať se to jeví jakkoli pěkně, pozitivní a dobré, přesvědčivé, láskyplné a moudré, ale namísto toho mnohokráte prověřujte své úmysly, motivace a status své duchovní kondice, jakož i, a to jako nejdůležitější, prověřujte svůj vztah a postoj k Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení a jeho doplněním. Pokud si toto neustále neověřujeme, jsme v nebezpečí ovlivňování a nákazy negativním stavem.

 

(2)

Nyní bod druhý: Tento bod je také čistě hypotetickou konstrukcí. Jak se uvádí výše, může se nebo nemusí stát.

 

Jak si pamatujete z Doplnění 3, I5, 16, 20, Oznámení z I5. dubna 1994 a z Připomínky z 30. října 1994 a z jiných míst Jeho/Jejího Nového zjevení a doplnění (Pamatujete si skutečně, co se v těchto poselstvích sděluje ?  Vyzkoušejte si to a zjistěte, kolik si toho pamatujete !), Pán Ježíš Kristus velmi výrazně zdůrazňuje, že všechny naše metody a praktiky, jakož i skupinová působení, negativní stav úplně a zcela obsáhl. Jedinou cestou ven z této nebezpečné šlamastiky je, abychom personalizovali a individualizovali náš přistup a spoléhali se na vlastni intuici. Protože pseudotvůrci a jejich negativní stav zakládají svůj přístup na seskupování, masách a kvantifikaci, nejsou s to ovlivnit tento navrhovaný individualizovaný a intuitivní přístup.

 

Zde je hypotetický scénář: Když si pseudotvůrci a jejich poskoci uvědomili tuto situaci, shromáždili se na ohromné schůzi a důkladně tuto situaci probrali a po nějakou dobu uvažovali, jak ji obejít a jak nakazit a ovlivnit, ať jakkoli, ty agenty pozitivního stavu, kteří čtou a praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista. Jinými slovy zabývali se tím, jak je lapit do pasti, způsobit jim různé problémy, vytvořit rozkoly, opozice, frakce, strany a podobná typická rozpoložení pro negativní stav tak charakteristická.

 

Po delší době tak přišli s následujícími třemi možnostmi:

 

(1)

Za prvé si řekli: „Konec konců známe křehkost a nespolehlivost lidské paměti. Jak mnoho čtenářů Nového zjevení a jeho doplnění by si vskutku pamatovalo všechny důležité detaily jeho obsahu a rad, jaké poskytuje jemu oddaným čtenářům ?  Vždyť my jsme vytvořili jejich zevní schránu a my jsme převinuli jejich nervový systém a velmi dobře víme, že jsou náchylní velmi brzy zapomenout to, co přečetli či znali o probíraných záležitostech, nebo prostě zkreslují jeho smysl nebo to ve svém životě nesprávně chápou či používají. Nalezněme tedy někoho - nanejvýš zranitelnou, ale zároveň v tomto ohledu nejvíce věřící a oddanou osobu - a do mysli této osoby vložme nové pojetí, které bude vyznívat velmi pozitivně, velmi láskyplně, velmi pěkně a moudře, přesto však nám poskytne možnou otevřenost tomu, aby se mysl té osoby kontaminovala a zašpinila a abychom skrze tuto osobu byli s to ovlivnit některé další, se kterými je tato osoba ve styku a má na ně výrazný vliv.“ Tak přišli na slovo „pospolitost“, které nahrazuje slovo „skupina“.

 

Toto je velmi pěkné slovo, a i když dotyčná osoba chápe jeho význam v jeho náležité konotaci, někdo jiný by mu rozuměl zcela jinak, protože konec konců jaký je rozdíl v tom být pospolu a ve skupině ?  Obě situace lze vykládat jako stejné, zatímco jsme sehnali dohromady několik lidí a nyní, pod maskou pospolitosti, tu máme skupinu lidí, jaké lze velmi účinně ovlivnit. Znajíce typickou lidskou povahu, znajíce, že každý člen této „pospolitosti“ je na odlišné úrovni duchovního uvědomění a že někteří jedinci jsou výřečnější či pasivnější než jiní, a spoléhajíce se na ohromnou pověst dotyčné osoby, můžeme to postupně učinit tak, že všichni následovníci či posluchači této osoby v pospolitosti budou naslouchat tomu, co tato osoba říká či navrhuje, a tak uspějeme v odříznutí posluchačova přístupu k jeho/jejímu vlastnímu nitru a intuici, a tedy k Pánu Ježíši Kristu. Nebo můžeme mít úspěch ve směru opačném: Někteří z nich se vzbouří proti takovému uspořádání a oddělí se od těchto členů jednotlivé pospolitosti. Takto provedeme mezi nimi rozštěp a budou mít své vlastní strany, jak to dělají typičtí lidé. Takto prokážeme bez stínů pochyb, že tito takzvaní agenti pozitivního stavu nejsou nijak odlišní od kterýchkoli lidí a popřípadě, v nejzazším smyslu, že není žádného rozdílu mezi stavem pozitivním a negativním.

 

Mimo pojetí „pospolnosti“, které lze vykládat a chápat mnoha protikladnými způsoby, zaveďme a experimentujme s několika dalšími pojmy, jako „dětství a dětskost“ a včleňme tyto pojmy do dotyčné osoby tak, že je tato osoba přijme do krajnosti směšného zevního chování namísto toho, aby je brala jako symboly a reprezentace čistoty stavů a nevinnosti a jiných pozitivních vlastností těchto pojmů, jak se vnímají, chápou a praktikují v pozitivním stavu, takže všichni obdivovatelé a následovníci této osoby vyvinou sklon následovat chování této osoby a takto je pokazíme v tom, že nebudou následovat svou vlastní intuici a svou vlastní individualizovanou a osobní cestu. A navíc tímto krásným slovem „pospolnost“ můžeme do jejich mysli vložit ideu, že v jsoucnu a bytí je zcela nová situace, která ustavuje odlišné rozpoložení, co se týče přijímání poselství od Pána Ježíše Krista a od členů vlastní niterné duchovní rodiny. Taková poselství mohou přicházet jen a pouze v pospolnosti a nikoli skrze jednu jednotlivou osobu, jakou je např. Petr, jehož posláním bylo, je a bude být přenašečem takových poselství a idejí.“

 

Toto je krajně nebezpečná situace a možnost. Bylo-li by tomu tak, osobně bych se úplně a zcela oddělil od takové pospolitosti a od každého, který by byl takovou situací zkažen, jak tomu bylo s Dr. Arthurem J.

 

Pseudotvůrci by mohli pokračovat: „Pokud však uspějeme toto provést, mohlo by nám to poskytnout jinou otevřenost pro zničení jejich duchovnosti a jednoty. V procesu takové pospolnosti se odehrávají různá sdílení. Různí jedinci mají různé zkušenosti v tom, jak komunikují s Pánem Ježíšem Kristem a se členy jejich duchovní rodiny. Využívajíce těchto jim vlastních odlišností můžeme, když nastává sdílení v pospolitosti, vzbudit v některých jedincích pocity závisti, žárlivosti, frustrace a podobné negativní pocity z faktu, že ve stavu své niternosti vůbec nemají tentýž druh přístupu, jako mají jiní. Mohou si říci: „Jak k tomu přijdu, že vůbec nevidím Pána Ježíše Krista a členy své duchovní rodiny nebo že jsem neschopen mít k Němu/Ní a k ním jasně určený přístup, jak má on či ona ?  Jsem méně důležitý či méně než on/ona ?“ Takže můžeme v osobách takové povahy vzbudit silné pocity podřadnosti či odvržení či něčeho podobně negativního a přimět je k tomu, že se vzdají své oddanosti k Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení nebo přinejmenším můžeme podkopat jejich důvěru v sebe sama a v Pána Ježíše Krista a v Jeho/Její Nové zjevení. Vždyť velmi pohodlně zapomněli, to co se stále opakuje v Novém zjevení a jeho doplněních o faktu, že každý jednotlivý jedinec je v tomto ohledu na odlišné úrovni duchovního uvědomění, potřeb a dohody s Pánem Ježíšem Kristem o způsobech a cestách komunikování a společenství s Ním/Ní a jinými v duchovním světě ve stavu svých niterností, jakož i v čemkoli jiném. Toto je jeden z možných hypotetických scénářů.

 

(2)

Druhý se vztahuje k pojetí „duchovní rodiny“. Pseudotvůrci a jejich poskoci (jakož i renegáti) vymysleli v tomto ohledu následující ideu. Řekli si: „Známe typický lidský sklon toužit, žádat si a chtít společníka a uzavírat rodinné svazky. Tyto v zásadě pozitivní tužby může zužitkovat a vložit do nich následující ideje: Jak víte, každý z těchto agentů pozitivního stavu je obklopen svou duchovní rodinou, která se nachází v duchovním světě. Využívajíce tohoto faktoru, můžeme do nich vložit silnou, přesto přirozenou, touhu vytvořit takovou rodinu z jedinců, kteří čtou a prohlašují, že praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista. Nadělíme některým jedincům, aby toužili hrát roli duchovního otce anebo matky a ostatní aby byli jejich dětmi. A i kdyby tomu tak bylo a skutečně existují někteří, kteří jsou duchovními otci a matkami druhých, a tedy ostatní jsou jejich duchovní děti, můžeme tuto situaci využít, hrajíce si s jejich negativními lidskými aspekty a dle mocnosti zařídit dvě věci:

 

Za prvé, pokud uspějí při ustanovení takové duchovní rodiny v zevním světě na planetě Nula, budou mít sklon nahradit naslouchání pravé duchovní rodině v duchovním světě, takže si odříznou přístup k ní a ke své intuici, ale, a to je nejdůležitější, k Pánu Ježíši Kristu. Zároveň můžeme v této situaci vzbudit v domnělých duchovních rodičích touhu, aby předpokládaným dětem dávali rady s dojmem, že je to Pán Ježíš Kristus, Kdož takto skrze ně činí.“ (Toto je duchovně nejnebezpečnější situace - vnucovat někomu tuková nabádání, pří čemž se vyvolává dojem, že jim řekl Pán Ježíš Kristus, aby ti dali takovou radu namísto toho, aby tě nasměrovali k tvému vlastnímu mitru pro otázky na jakoukoli otázku životních záležitostí, jež se tě či kohokoli z vás mohou týkat !) Toto je žádoucí následek takové touhy a typického lidského sklonu. Na druhé straně se může stát také opak a je velmi vítáno, pokud se tak děje. Majíce typický lidský sklon, předpokládané děti této zevně předpokládané duchovní rodiny se proti tomu vzbouří a budou proti svým předpokládaným duchovním rodičům. V takovém případě bychom taktéž dosáhli svého cíle, protože se odštěpí jeden od druhého a ustanoví různé strany, které budou obviňovat či obžalovávat nebo cokoli, co mají, jeden druhého a vytvářet zatvrzelé pocity a všemožné negativní postoje. A opět můžeme dosažením tohoto dokázat, že mezi negativním a pozitivním stavem není žádný rozdíl. Tak proč byť jen uvažovat o konverzi do pozitivního stavu ?

 

(3)

A zde přichází třetí hypotetický scénář (ačkoli tento se naneštěstí ve skutečnosti již odehrál): Zprostředkovatel přenosu Nového zjevení Pána Ježíše Krista je muž. Proč tedy nevyužít některé osobní problémy čtenářek a předpokládaných praktikantek Nového zjevení a vložit do nich pocity rozmrzelosti či přinejmenším pochybnosti nebo silné touhy, aby některá poselství či ideje či instrukce nebo rady mohly také přicházet skrze ženu. Pokud tohoto dosáhneme, posílíme princip separace, který byl vytvořen v doba kdy žena a muž byli rozštěpeni do dvou zcela odlišných pohlaví. Úspěchem v tomto snažení budeme s to udržovat negativní stav do nekonečna, protože negativní stav je vybudován na principu separace. Takže tyto ženy budou vyhledávat jinou nejvhodnější ženu, která by se hodila k tomu, aby se stala takovým orákulem Boha či Pána Ježíše Krista. Ve svých dobrých a pozitivních úmyslech budou často navštěvovat tuto jinou ženu a budou písemně zaznamenávat výroky a tvrzení této jiné ženy, přidávajíce k nim některé své vlastní ideje. Poté budou sdělovat své zápisky některým ze svých přátel. Jak čas poplyne, mohli bychom tyto zápisy využít a prohlásit, že jsou pravým slovem Božím, které je nadřazeno všemu a nahrazuje vše, co bylo v Novém zjevení Pána Ježíše Krista zjeveno skrze muže.

 

Konec konců můžeme si být jisti, že tito jedinci velmi rychle a pohodlně zapomenou, co bylo o tom řečeno v Novém zjevení, že žádná další poselství, jež by měla mít všeobecné a všezahrnující použití, již skrze nikoho nepřijdou. Namísto toho budou všechna individualizovaná a osobní atd. Každý také pohodlně zapomene, že Nové zjevení bylo přeneseno z pozice absolutní integrace, Jednosti a Sjednocení Absolutní maskulinity a Absolutní femininity Pána Ježíše Krista skrze Petrovu maskulinitu a femininitu. Kdo si vzpomene na tvrzení, že Pán Ježíš Kristus, Petr a kdokoli jiný v sobě obsahuje rovnou měrou oba tyto principy a že zevní projev těchto principů je jen zevní schrána, ale niterně jsou oba obsaženy v každém z nás ?  Potřebuje Pán Ježíš Kristus jednoho muže a jednu ženu v oddělené formě, aby sdělil Své zjevení či cokoli, co si přeje sdělit ?  Podívejme se, jak tito, či přinejmenším někteří, agenti pozitivního stavu zapomněli, že Nové zjevení Pána Ježíše Krista s jeho doplněními bylo psáno souběžně, současně a sjednoceně v obou pohlavích a že vůbec v žádné době nechybělo ani jednou zdůraznění tohoto faktu. A to, že všechny výroky a vše ostatní bylo vždy učiněno jako on a ona zároveň. Jestliže je můžeme mít k tomu, aby na toto zapomněli, a navádět tyto ženy k tomu, aby pokračovaly ve svém trendu separace, dosáhneme svého cíle podkopávajíce jejich jednotu a náležité vnímání, chápání a používaní pravého Nového zjevení. A protože není žádné přítomnosti Pána Ježíše Krista v jakémkoli stavu separace, dosáhneme také nejdůležitějšího cíle - jejich oddělení od pravého Pána Ježíše Krista a jejich napojení na jednoho z nás, jenž bude hrát velmi přesvědčivou roli toho, že je pravým Pánem Ježíšem Kristem.

 

A nakonec pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti mohou říci: „Jestliže tohoto dosáhneme, budeme s to velmi účinně podkopat věrohodnost Nového zjevení Pána Ježíše Krista, věrohodnost existence Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a ovšem věrohodnost přenašeče samotného. Budeme s to do některých či dokonce do všech z nich vložit nesouhlas se vším, co jim on říká či sděluje, takže budou moci říci, že to není od Pána Ježíše Krista, ale buď od nás, nebo od našich démonických zástupců nebo z jeho osobních idejí. Takže je přesvědčíme, že Petr je pod naším vlivem, takže mu nemusí naslouchat. Již jsme v tomto ohledu vložili možné pochybnosti nejméně do dvou či více osob, majících dojem, že některá z doplnění, jakož i některé výroky Nového zjevení samého nejsou z Pána Ježíše Krista, ale z Petrových osobních předsudků. Jestliže uspějeme v tom, že je přesvědčíme, že je tomu tak, pak je tu již malý krok ke zpochybnění všeho, co bylo skrze Petra přeneseno, a tudíž doplnění jsou jen jeho osobní názory. V tomto případě, kdož ví, snad i Nové zjevení ve své celistvosti není od pravého Pána Ježíše Krista, ale bůhví od koho či čeho. Vždyť všichni zapomenou, co Pán Ježíš Kristus řekl o Petrovi v úvodu Svého Nového zjevení, v jeho kapitole 30 a v Soukromém rozhovoru zaznamenaném v „Korolariích Nového Zjevení Pána Ježíše Krista.“

 

Dámy a pánové, takové jsou možné následky těchto výše popsaných hypotetických scénářů. Můžete ovšem, a máte tak právo, říci, že existuje možnost, že je pravý opak pravdou. To jest řekněme, že jsem to já, kdo je nástrojem v rukách pseudotvůrců či renegátů či obou a že mým účelem zde je podkopat dílo Pána Ježíše Krista prostředky výše uvedenými. Je-li tomu tak, prosím Pána Ježíše Krista a vás o odpuštění a milosrdenství. Jestliže je to, co se zde sděluje pravdou, a něco z toho je již pravda, pak prozíravým, náležitým, správným a moudrým pro všechny z nás bude, abychom vešli do nitra svým individualizovaným a osobitým způsobem a dotázali se Pána Ježíše Krista, do jaké míry se vše toto vztahuje na naši vlastní situaci. Shledáme-li, že vše či něco z toho je použitelné na naši individuální situaci či rozpoložení, máme pak požádat Pána Ježíše Krista o pomoc (jestliže si tak zvolíme dle své vlastní svobodná vůle a volby a ne proto, že to tak říkám !), aby pozměnil naše způsoby, vyjádříce Mu/Jí svou šlamastiku, žádajíce o Jeho/Její milosrdenství, soucit a odpuštění. Zároveň máme odpustit jeden druhému a ukázat milosrdenství a soucit jeden druhému. Tím, že budeme činit právě takto, uspějeme vyhnout se těmto či všem jiným léčkám, které pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti na nás nastražili.

 

Není náhodou, že v tomto dopise nejsou žádná jména. Jak se uvádí výše, shora řečené se může hodit a každého z nás. Toto je napsáno ne za účelem obviňování, obžaloby či ukazování prstem na kohokoli jiného, ale za účelem hodnocení, prozkoumávání a zevrubné prohlídky sebe samého a vyvinutí schopnosti úspěšně se vyhýbat všem léčkám nastraženým negativním stavem podél cesty životem, kterou se ubíráme. Také je to za účelem vyvinutí bezpodmínečného odpouštění, milosrdenství a soucitu v duchu moudré nepodmíněné lásky ke všem ostatním.

 

Pokud vnímáme sdělení tohoto dopisu tímto moudrým způsobem, nevyvstanou z toho nikomu žádné problémy. Pokud ne, máme v tomto ohledu nést všechny důsledky našich voleb - ať mohou být jakékoli.

 

Je velmi závažné a důležité si uvědomit podíl zodpovědnosti za tuto situaci a pokračujíce ve čtení tohoto dopisu se nestát defenzivními a provinilými, berouce ho osobně, nebo se snažit o něm se mnou debatovat, nebo se snažit mě přesvědčit o správnosti či nesprávnosti čehokoli, co se zde sděluje. Nechť je to mezi Pánem Ježíšem Kristem a vámi a ne mezi vámi a mnou. Neočekávám tudíž, dokonce ani nechci mít,  žádné telefonní hovory o této záležitosti.

 

Přeji vám vše nejlepší od Pána Ježíše Krista a ode mne osobně.  Petr.

 

 

 

 

(31)

 

Druhý soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 215 – 217, Druhý soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem.

 

Ačkoli se tento druhý soukromý rozhovor udál již před nějakým časem (dne 30. prosince 1994), bylo mi Pánem Ježíšem Kristem dovoleno a byl jsem Jím požádán, abych jej vložil do obsahu „Korolarií Nového Zjevení Pána Ježíše Krista“ až nyní (dne 20. dubna 1997).

 

Pán Ježíš Kristus: „Dobré ráno. Petře. Dnes (30. prosince 1994) to bude velmi jednoduché poselství - ke sdělení tobě, Petře, a za účelem prostého potvrzení a objasněni. Toto poselství je tu prostě ke sdělení jen v prostoru tohoto pokoje pouze pro velmi stručné objasnění, které začíná velmi jednoduchou připomínkou.

 

Jak víš, existuje jednoduchý a krásný kontrast mezi Absolutnem a relativnem. A je to v tomto čase včasné ve smyslu připomenut proto, že vše, co je Absolutní, vyvěrá ze všeho, co je dokonalé a dobré. Vše, co je relativní, je, jak víš, ve stavu přiblížení k Absolutnímu, vyvěrajíc z Absolutního, ale samo o sobě není absolutní. Takže ve smyslu posílení a odstranění některých pochybností je právě teď včasné a vhodné si zapamatovat kontrast mezi relativním a absolutním. Důvodem, proč je to pro tebe, Petře, včasné a důležité, je prostě to, že skrze pochopení opětovného posouzení relativna a Absolutna v tomto bodě přichází nové pochopení toho, proč jsi v pozici, ve které jsi.“

 

Petr: Pochybování ?

 

Pán Ježíš Kristus: „Ano. A je to prostě kvůli zopakování a posilování, že v celém průběhu historie zjevování Nového zjevení a tvého přenášení tohoto zjevení na planetě Nula tu existoval určitý doprovodný faktor ke všem jednotlivým krokům a obdobím, které byly přiměřené ke každému přenosu Nového zjevení. Znamená to, že například pří první knize existovalo zvláštní duchovní klima, které ji obklopovalo, a pak u druhé, u třetí a tak dále až nakonec u současného přenosu Nového zjevení - u současné knihy - kdy ji taktéž obklopovalo zvláštní klima. To mělo zvláštní důsledky a projevy zevně ve tvém bytí.

 

Časově příhodným bodem zde je toto: Veškerá přípravná práce byla vykonána pro život, který v současnosti vedeš, Petře. Občas se to zdá být poněkud neobhajitelné, ale, jak víš, v jednotlivých okamžicích minulosti existovaly signifikantní vstupy ve formě poselství a doplnění a to byla pouze příprava na nynějšek, který se zdá snad podivně klidným, ale fakticky tomu tak není.

 

Co to odráží, je ... protože jsi zde ve formě lidského tvora - a protože v minulosti byl sklon uznávat lidskou formu jen jako něco absolutně negativní - je faktem, že jsi stále v lidské formě a že to je tvůj modus operandi, tvůj nástroj, takříkajíc tvůj dopravní prostředek. A protože jsi souhlasil, abys na sebe vzal formu lidského tvora, existovaly tu veškeré charakteristické rysy, které doprovázely lidskou formu a které byly taktéž součástí ujednání.

 

Nyní je důležité to, že vhledem k tomu, že v minulosti byly nastaveny tak mnohé precedenty a byla vykonána veškerá přípravná práce, můžeš vidět že to v podstatě vedlo k tomuto okamžiku, k právě teď. A prostě, pokorně a tiše se připomíná, že nyní je ve skutečnosti velmi aktivní. A opět si pamatuj, že vzhledem k tomu, že tvá pozice je tím, čím je, existuje ohromná úroveň multiverzální a univerzální účastí, jež odráží duchovní aspekt bytí mimo vědomou účast v zevnějšnosti planety Nula a bytí s touto účastí spojeného. Protože ve všech říších existuje ohromná aktivita, občas se to jeví, jako by aktivita v oblasti planety Nula byla poněkud podřadná nebo jako by se na ní nic nedělo. Má se ale připomenout, že přesto je tu ohromná činnost a účast. A toto poselství je tu prostě kvůli tomu, aby ti to připomnělo.

 

Nyní přejděme na jiný bod. Týká se chápání existence pseudotvůrců. Jak víš a jak to ilustruje tento příklad: Když se do tvého světa narodí živočišné mládě, potřebuje mít péči, aby mohlo přežít. A jak postupuje vývoj tohoto živočicha, například kočky, vše, co souvisí s genetickým průběhem býti kočkou, potřebuje proběhnout, aby se důvod bytí tohoto živočicha na planetě Nula naplnil. Avšak aby se tento živočich udržel, musí tu být URČITÝ STUPEŇ péče a ochrany - i pro ty nejnegativnější živočichy.

 

Tento příklad má přivést k pochopení, že i negativita, vzhledem k tomu, že není absolutní, také potřebuje lásku a péči, aby mohla postupovat a nalézt své úplné naplnění a vyčerpat důvod své existence. Toto je opakování faktu, že nic nemůže existovat mimo Absolutní lásky a vyživování Pána Ježíš Krista. Proč je to důležité nyní ?

 

Jak víš, vždy tu je sklon a motivace hodnotit negativitu jako protipól Božské lásky. To je velká iluze, protože byt' i je takto utvářena a často je negativita představována jako rozsáhlejší než Božská láska, je přesně opak pravdou. Ale nyní, může-li se to tak pokorně nabídnout, je jedním způsobem přístupu k tvému bytí a jedním způsobem přístupu k opravdu veškerému bytí planety Nula a pseudostvoření to, že se nyní zaujme vědomě aktivní postoj, aby sis uvědomil, že jedině prostřednictvím velmi pokorného, láskyplného a pečujícího přístupu vyživování - při němž se uvědomuje, že negativní stav také potřebuje lásku, aby se prostě udržoval do bodu, kdy již nebude potřeba, aby byl - se negativní stav může odstranit.

 

Prostřednictvím tohoto postoje veškerá práce, která přijde, a vše, co potřebuje vyjít najevo, se bude chápat odlišně a plněji. A to je tím, Petře, co je nyní primárním ohniskem; Pokorné a velmi úplné pochopení toho, co nastává. Na nové a zjednodušené úrovni a vhodné tak, že pro tebe s úplnou výbavou lidských potřeb, které máš k dispozici pro toto pochopení, je potřebné, abys vše chápal v rámci lidských prostředků, jimiž působíš. To je nyní důležité a může se to usnadnit pochopením příkladu, že láska a výživa jsou vyžadovány a vyvěrají pouze z Pána Ježíše Krista, ale přesto se musí uplatňovat na všechny. To je důležitý bod.

 

A nakonec tu zbývá velmi krátké poselství. A tím je, že staré bylo završeno, Petře. Všechna nastavení a spouště a všechny prvky, které procházely k završení předešlého života, se nyní završily. Nynějšek značí ohromně nový počátek. A opakuje se, že je tu skutečně nový počátek. Vyznačuje to nový začátek a buď ujištěn, že nikdo, včetně Tebe, Petře, není nijakým způsobem zapomenut.

 

To, co je důležité, je pochopení, že poprvé za dlouhou dobu jsou všechny součásti a části na svém místě, kde mají být, aby se uskutečnilo objevení dalšího kroku. To je to, čím nynějšek vůbec je a ty můžeš být vyzván se soustředit na několik jednoduchých slov, která popisují, co tím vůbec je: Prvním je samozřejmě vznešenost. Za druhé ale každý v této době může dočasně opustit vše, co ho utahuje, a rovnováhu i omezení, jež jsou vlastní jeho osobnosti, a snad se dočasně od nich osvobodit a jako ty, být prostě ve světle Pána Ježíše Krista. A to je nejlepší způsob bez starostí a zaneprázdnění, Petře, i když jen dočasně, jak pomoci při podpoře toho, aby se uskutečnil počátek tohoto nového kroku, který je vskutku VELKOLEPÝ.

 

Petr: A my přesto nemůžeme přesně vědět, z čeho tento nový krok pozůstává ?

 

Pán Ježíš Kristus: „Nu, součástí ujednání je, aby to odhalil každý, jak chápeš: Protože důležitým faktorem je nyní individuální přispění, Petře. A ty víš, jak důležité to je. A je to věc ohromné krásy, Petře, že to je formátem nynějšího.To je vše, co potřebujete nyní vědět.“

 

 

Poznámka zpracovatele na internet  www.vesmirni-lide.cz a www.universe-people.com  Iva A. Bendy:

 

Zpracování na web bylo zahájeno v září 2000 ukončeno 1.5.2001 v České Lípě. Tímto je každému člověku v České a Slovenské republice těchto 7 základních knih Nového zjevení DOSTUPNÝCH. Internet je také v knihovnách a internetových kavárnách. Zasílám také papírové A4 kopie těchto 7 knih (tiskové zpracování s drobným písmem) nebo jednostranné xeromateriály A4 písma 12 - Nového zjevení za cenu nákladů. Proto od této chvíle neplatí žádná omluva či výmluva, že o těchto důležitých knihách kdokoli nevěděl. Náš český web je hojně navštěvován (denně 100 – 300 vstupů), anglický web  www.universe-people.com , kde jsou anglické knihy Nového zjevení, je také navštěvován 30 – 200 vstupy denně a jsou maily oslovovány rozhodující zájmové skupiny lidí po světě. Touto prací s láskou v srdci plním své poslání pro Pána Ježíše Krista ohledně dostupnosti a šíření těchto informací, neboť autor a někteří další lidé kolem něj nebyli schopni dosud tyto důležité knihy u nás rozšířit (od roku 1997 - léta 2000 mám za sebou 130 přednášek o Vesmírných lidech a nikdo z 10 000 lidí mne neinformoval o těchto důležitých knihách. Taktéž největší duchovní knihkupectví ČR – Bednářová – nemělo dosud žádné ponětí o knihách Nového zjevení).

 

Jiné knihy Nového zjevení mi v českém jazyce buď nejsou dostupné, anebo jsou kontaminovány negativním stavem, na což autor sám v některých případech upozorňuje, v některých případech nikoli, ale na to si čtenář má přijít sám niternou komunikací s Pánem Ježíšem Kristem. Zde uvedených 7 základních knih (cca 1300 stran) je námi ověřeno u Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných přátel na 90 % pravdivosti, což je velmi dobré. Děkuji Pánu Ježíši Kristu, Vesmírným přátelům a některým pozemským přátelům za pomoc při zpracování (skeny s opravami a přepisy textů, autor ani překladatel knih nespolupracovali – předání svých elektronických textů) a děkuji příjemci Petru D. F. (je českého původu) a překladatelům  za tuto odpovědnou práci pro Pána Ježíše Krista.

 

K tomuto souboru knih mohu doporučit např. knihu „Nebe a peklo“ od E. Swedenborga, text také na našem webu  www.vesmirni-lide.cz  anebo lze objednat knihu na webu  www.swedenborg.cz .

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

Zpracoval ve 2. verzi - pětibarvě 21.8.2002  Ivo A. Benda