SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

(1)

 

Doplnění 1

 

(Dne 26. listopadu 1992)

 

AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO / JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍ

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 1 – 2, Doplnění 1.

 

Skrytá působnost pseudotvůrců na tuto planetu jim umožňuje, aby k útokům na agenty pozitivního stavu užívali agenty negativního stavu a jejich negativní identity tím, že zesilují jejich negativitu a vkládají ji na agenty pozitivního stavu. Tomu lze zabránit novými, níže popsanými metodami, které nám dal Pán Ježíš Kristus.

 

V negativním stavu a na této planetě se to stává horším a neustále horším a nejhorším. Ve skutečnosti se to však pro pozitivní stav a pro agenty pozitivního stavu na této planetě stává dobrým, velmi dobrým, lepším a mnohem lepším. Je to proto, že Pán Ježíš Kristus přivedl pozitivní stav do nejtěsnější blízkosti stavu negativního. To činí negativní stav horším a horším, ale zároveň to činí vše lepším pro agenty pozitivního stavu poskytujíc jim schopnost a příležitost proniknout a napojit se do pozitivního stavu Pána Ježíše Krista, čímž z něj získávají energie dobra, sílu, vitalitu, svěžest, rozhodnost, lásku, moudrost, ochranu, zabezpečení a péči. Aby však byli schopni využít tuto obrovskou příležitost, je na straně čtenářů a praktikantů Nového zjevení třeba vědomě, dennodenně – dvakrát, třikrát aktivně evokovat následující:

 

Ze své svobodné vůle a volby pokorně sloužím Pánu Ježíši Kristu a následuji Ho/Ji v Jeho/Její Nové přirozenosti a praktikuji Jeho/Její Nové zjevení. Takový/taková jsem kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli druhým, kvůli sobě a kvůli samotnému principu bez očekávání čehokoli na oplátku. Být takovým/takovou a číst i praktikovat Jeho/Její Nové zjevení je mou nejvyšší životní prioritou. Není nic důležitějšího v mém životě, než být takovým/takovou a konat vůli Pána Ježíše Krista. Vkládám vše ve svém životě – svého ducha, svou duši, své tělo, své problémy a nedostatky, své činy a všechny události svého života – do rukou Pána Ježíše Krista.

 

Jsem agentem pozitivního stavu Pána Ježíše Krista na této planetě a v tomto těle, abych konal/konala a byl/byla takovým/takovou, jak to On/Ona chce. Konat takto a být takovým je velkou výsadou a poctou a dává mi velkou radost, potěšení, rozkoš, štěstí, naplnění, spokojenost a uspokojení, když konám Jeho/Její dílo a jsem takovým/takovou, jak On/Ona chce, abych byl/byla. Dosahuji svýma rukama na Jeho/Její pozitivní stav a pronikám do něj, jsa/jsouc jím zcela obalen/obalena pod Jeho/Její ochranou, ostrahou a péčí. Zviditelňuji si, myslím, vidím a představuji si, že jsem obklopen/obklopena dvojitými zrcadly, která odrazí všechny možné útoky agentů negativního stavu na mne, odrážejíce v zesílené míře zpět vše, co pro mě zamýšleli, s milosrdenstvím a odpuštěním, soucitem a vcítěním se, láskou a moudrostí. Nic mě nemůže žádným způsobem a nijak zranit či mi ublížit.

 

Tato, či podobná slova je třeba užívat nejen, když vcházíte dovnitř – dvakrát, třikrát denně, pokud je to možné – ale zároveň na vědomé úrovni včetně vašeho probíhajícího vědomého uvědomění. Tyto či podobné promluvy lze též užít v procesu vcházení do nitra – jako uvedení niterného stavu.

 

 

 

 

(2)

 

Doplnění 2

 

(Dne 27. března 1993)

 

 VŠEM ČTENÁŘŮM A PRAKTIKANTŮM

NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

A JEHO/JEJÍM SLUŽEBNÍKŮM A NÁSLEDOVNÍKŮM

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 3 – 4, Doplnění 2.

 

V době mezi 26. březnem a 4. dubnem l993 během mých cest po předsunutých strážích Nového zjevení a když  jsem byl s Markem K., obdržel  jsem od Pána Ježíše Krista následující vysvětlení a nové údaje:

 

(1)

„Protože jste pravými vyslanci pozitivního stavu s tím, že máte poslání v negativním stavu – již kvůli tomuto faktu očekáváte, že jste neustále napadáni silami negativního stavu. Tento předpoklad byl správný ještě  donedávna čili do doby, kdy negativní stav byl úplně obklíčen pozitivním stavem. Jakmile se toto obklíčení dokončilo, situace s negativním stavem a v něm se zásadně změnila: Kromě mnoha jiného již není v pozici ofenzivní nýbrž defenzivní. Z tohoto důvodu nejsou již síly negativního stavu od tohoto data schopny podnikat tyto přímé útoky. Avšak pokračujete–li v očekávání takových útoků, pak již faktem tohoto očekávání umožňujete silám negativního stavu, aby uvěřily tomu, že vás napadají, a tak posilování jejich  pozice.

 

Důrazně se vám radí, aby jste přestali dávat takovou moc anebo takové zbraně negativnímu stavu. Namísto toho změňte svůj postoj ve shodě s následujícími fakty: Ať zakoušíte jakékoliv problémy,  bolesti, úzkosti, starosti, obavy, nedostatky (ať jsou duchovní, mentální, sexuální, fyzické, finanční atd.), tyto již nejsou výsledkem útoků sil negativního stavu. Jsou to symptomy vaší koexistence s negativním stavem tím, že jste zástupci pozitivního stavu. Žít v negativním stavu jako zástupce pozitivního stavu znamená zakoušet různé symptomy, které jsou vlastní povaze negativního stavu. Zároveň se prožíváním těchto symptomů stáváte pro veškerý pozitivní stav důležitými příklady toho, jaké je to žít v negativním stavu jako zástupce stavu pozitivního (mimo mnoho jiného). Přídavkem k tomuto chápání diskutované situace jsou některé vaše symptomy použity Pánem Ježíšem Kristem jako návnady za účelem rozptýlit, svést a odvést jiným směrem síly negativního stavu, aby nevěnovali pozornost něčemu důležitému, co váš život, vaše práce nebo zkušenosti na této planetě reprezentuje a čeho je příkladem. To vše je za tím účelem, aby se zajistilo, že nenastanou žádné  zásahy sil negativního stavu  a nenaruší vaše důležité poslání .

 

(2)

Nynější situace s negativním stavem a v něm se dá teoreticky pojmout jako následující vizuální konstrukce: Představte si kruh, v němž se v přítomné době nachází veškerý negativní stav. Dále si představte přímou linii reprezentující pozitivní stav, která přichází a obemyká ten kruh, čímž vytváří situaci intenzivní kondenzace uvnitř toho kruhu. Jak již bylo uvedeno při předcházející  příležitosti, žádné nové ideje, které přichází z pozitivního stavu, nejsou již uvnitř  toho imaginárního kruhu  k dispozici. Vzhledem k tomu jsou síly negativního stavu – nemajíce nic nového, co by k nim přicházelo – nuceny neustále recyklovat své staré vlastní ideje. Tímto procesem dochází k situaci stále větší a větší kondenzace uvnitř tohoto kruhu a následkem této intenzivní kondenzace se situace v něm stává víc a víc nesnesitelnou.Tímto faktorem se povaha negativního stavu víc a víc exponuje a stále víc lidí uvnitř toho kruhu transmogrifikuje v agenty negativního stavu. Navíc si můžete vizuálně představit, že tím, jak se tato kondenzace v kruhu stane stále výraznější, budou někteří lidé vytlačeni či vypadnou ven z toho kruhu. Lidé tohoto druhu se stanou vhodnými pro konverzi do  pozitivního stavu. Budou schopni porovnat vaše rozpoložení představitelů pozitivního stavu  se svým mizerným stavem a začnou si klást otázku: „Proč já a proč ne oni ?“ Jeden z mnoha důležitých aspektů vašeho poslání v této zvláštní době je pomáhat těmto lidem. Máte se snížit na úroveň jejich chápání a pomalu, trpělivě, láskyplně a krůček za krůčkem je uvádět do Nového zjevení. Prostředky Nového zjevení budou obráceni do pozitivního stavu a vyjmuti ze stavu negativního. Tito lidé jsou velmi důležití, neboť naplní požadovaný  počet, potřebný pro závěrečnou a nejzazší eliminaci negativního stavu.

 

Jakmile kondenzace uvnitř toho kruhu dosáhne takových proporcí, že bude před výbuchem takříkajíc jako „supernova“, negativní stav na vaší planetě na kratičkou dobu zvítězí. V okamžiku tohoto úplného vítězství vybuchne (řečeno symbolicky) jako spektakulární ohnivá koule a již ho nebude. Všichni jeho účastníci spolu se všemi jinými ve stvoření a jeho multivesmíru stanou před posledním soudem pro tento cyklus času .    

 

(3)

Aby jste mohli přispět svým důležitým podílem na procesu této nutné kondenzace negativního stavu uvnitř toho imaginárního kruhu, jenž je obklopen a uzavřen pozitivním stavem, má se vaše technika zrcadlení modifikovat následujícím způsobem: Ať jakkoli prožíváte negativitu, zlo,  nepravdu,  problémy atd. v každém  časovém okamžiku svého denního života na planetě Nula – než pošlete zpět všechen ten odpad, to smetí, harampádí a ty odpadky negativního stavu jeho členům, kteří jsou zdrojem vší té špíny – je třeba, aby jste vše toto transformovali či redefinovali  v energie pozitivního stavu a  v jeho čistě  pozitivní konotaci. Všechno to obrátíte v něco pozitivního a spolu se vším svým milosrdenstvím  a odpuštěním, se soucitem a empatií, láskou a moudrostí, objektivitou i poctivostí a se spravedlností i rozvahou Pána Ježíše Krista jim to pošlete zpět. Takto negativní stav nedostane zpět to, co nepřetržitě vylučuje ze své negativní přirozenosti ve snaze otrávit každého, kdo je nablízku, aby se tak posiloval svou vlastní negativitou, ale namísto toho bude dostávat ryzí pozitivní stav, který umožní, aby jeho kondenzace došla ke svému  nejzazšímu stupni vedoucímu k jeho totální definitivní eliminaci. Avšak dojde také k tomu, že jako následek vašeho pozitivního zrcadlení se do pozitivního stavu obrátí mnozí agenti negativního stavu, možná včetně některých členů týmu pseudotvůrců, naplňujíce tak nutný počet před posledním soudem. Toť vše, čeho si máte být vědomi v této chvíli.“

 

 

(3)

 

Doplnění 3

 

Všem, kteří čtou, přijímají a praktikují

 Nové zjevení Pána Ježíše Krista

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 5 – 20, Doplnění 3.

 

Koncem května a na počátku června 1993 byli někteří z vás mnou informováni o tom, že se udá nesmírně významný posun v celém Stvoření, v zóně vymístění a na této planetě, jakož i ve vašich  životech.

 

Během prvního a druhého července byla přijata následující poselství od Pána Ježíše Krista, abychom je uvážili a uskutečňovali. Buďte, prosím, zpraveni o tom, že forma, ve které bylo prezentováno to, co následuje, je značně odlišná od předešlých forem. Tato současná forma je formou neformálního dialogu dvou lidí, kteří probírají důležité životní otázky. Snažil jsem se jak jen nejlépe zachovat tuto formu. Avšak, jak víte, je-li struktura hovoru, kterým dva lidé rozmlouvají, doslovně přepsána, postrádá potřebné prvky soudržnosti. Byl jsem Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych vám prezentoval to, co následuje, v poněkud modifikované formě. Tato modifikace se vztahuje pouze na sled předkládání idejí, které mi byly v rozhovoru sděleny, a nevztahuje se k ničemu jinému. Jde tedy o toto:

 

„Je tu, Petře, nový a pozitivní příspěvek ve formě posledního doplnění novými údaji ohledně současné situace, jak se odráží v procesu posunu, o kterém jste byli informováni. Možno jej charakterizovat  následovně.

 

Než ale budeme dále pokračovat, žádá se po vás, abyste pohlíželi na vše, co vám bude sděleno, s otevřeným srdcem a otevřenou myslí kvůli lásce a principu, protože vše, co následuje a přichází, je z pozitivního uvnitř - Absolutního sídla Pána Ježíše Krista ve Vás a přichází to jako pokorný a tichý hlas.

 

Samotným prvním zjevením ohledně tohoto posunu je to, že všechny záležitosti se nyní redukují na velmi prosté a ovladatelné pojmy. Tato redukce je jediným základem či nástrojem, chcete-li to tak nazývat, jehož prostřednictvím se můžete takříkajíc otočit kolem rohu, abyste se mohli navrátit ke své vlastní pravé přirozenosti. Tomuto sdělení máte rozumět tak, že když jste přišli na planetu Nula, byla vaše původní a ryzí přirozenost do značné míry potlačena a pozapomenuta a vy jste přijali od Pána Ježíše Krista úlohu, což vám umožnilo vstoupit na planetu Nula.

 

Jedním z kriticky závažných aspektů posunu, o kterém dnes hovoříme, je to, že nyní pro vás nastal čas, abyste se vrátili ke své vlastní přirozenosti. Tento proces navrácení bude z velké části ohniskem po zbytek vašich životů a vše se nyní kolem něho bude soustřeďovat. Vezměte to na vědomí, prosím. Má to ohromný význam.

 

Je třeba, aby následovalo něco diskusí a zjevení o odlišné povaze návratu zpět čili navrácení k vaší pravé přirozenosti: V procesu vašeho života jste měli za povinnost či bylo vaším účelem vstoupit do lidského života jako dobrovolníci, kteří tak na požádání Pána Ježíše Krista dobrovolně učinili ze zvláštních důvodů a za účelem důležité aktualizace svého poslání a hledání pravdy ve znamení Nového zjevení. Jak víš, Petře, před Novým zjevením si téměř nikdo z vás nebyl vědom, že jste agenty pozitivního stavu, kteří mají od Pána Ježíše Krista zvláštní a důležité poslání na této planetě, a co je podstatou negativního, jakož i pozitivního stavu. Objevení tohoto faktu skrze Nové zjevení a prostřednictvím něho (a mimochodem není žádný jiný způsob, jak objevit tuto skutečnost) vkládá do vás schopnost následovat svou vlastní pravou přirozenost. Této skutečnosti v podstatě a obzvláště skutečnosti objevu vaší pravé přirozenosti se negativní stav snažil za každou cenu zabránit.

 

Abyste objevili svou pravou přirozenost Přirozeností Pána Ježíše Krista a skrze ni, jak vám zjevuje v Novém zjevení, souhlasili jste také s poznáním svého vlastního nadání. Znamená to, že jste byli stvořeni, že vaše vlastní pravá přirozenost byla stvořena, přímo Pánem Ježíšem Kristem. Tento poznatek od vás vyžaduje, abyste převzali plnou odpovědnost za objevování podstaty své pravé přirozenosti a pravdy o ní. Charakteristické pro tuto dobu a pro to, co se vám prezentuje v pojmech uzpůsobených tomu, aby se mohlo působit, a tomu, jak se má od nyní postupovat dál, je nyní to, aby se skutečně objevila - bez jakéhokoli zasahování negativního stavu – podstata vaší přirozenosti. Co to znamená ?

 

Jak víte z Nového zjevení, všichni lidští tvorové poté, co vstoupili na planetu Nula a postupovali zde v procesu svého vývoje, postupovali pod největším nátlakem přicházejícím z negativního stavu. To je zřejmé !  Na druhé straně jste jako agenti pozitivního stavu pravidelně uvědomováni o posunech, které nastávají ve vaší prvořadé funkci podávat ostatním lidem zde na planetě Nula příklad toho, jaké je to být pozitivním. Ale také, a to je nejdůležitější, toho, že – byť pod rouškou nátlaku negativního stavu – agenti pozitivního stavu mohou v tomto rozpoložení pořád procházet procesem objevování své vlastní přirozenosti.

 

Proč je to důležité ?  V postatě jediný způsob, jak se v tomto bodě dostat ven z negativního stavu, je následování vlastní pravé přirozenosti, která je darem, nadáním a prezentací od Pána Ježíše Krista. Tato skutečnost je hlavním rysem posunu, o kterém hovoříme. Nejdůležitějším atributem tohoto posunu je to, že je velmi jednoduchý. Prosté vědomí faktu potřeby objevení vlastní přirozenosti v jejím původním nadělení od Pána Ježíše Krista a jejího návratu do ní, je hlavním obsahem, smyslem a faktorem tohoto posunu. Především si zapamatujte, prosím, že dokud vám nebylo poskytnuto Nové zjevení, pravá perspektiva toho, kým jste a proč jste zde, byla pro vás ztracena. Jelikož toto je prostou skutečností, je vyznění toho, co se odehrává, pro vaše vnímání tak neznámé a zdánlivě nesprávné.

 

Tento posun je tak důkladné povahy, že protiakce negativního stavu proti jeho nastávání by ovšem mohlo eventuelně zrušit jen soustředění se na prostředky neuvěřitelné jednoduchosti jeho povahy. Jak víte, kdyby byl tento posun charakterizován prvky složité a zamotané intelektuální povahy, stal by se bezprostředně vlastnictvím negativního stavu a žádný posun by se neudál, nebo by se odehrál směrem opačným, tj. negativním.

 

S tímto faktorem jednoduchosti je spojen fakt, který byl popsán mnohokrát, mnohokrát dříve, že abyste se vrátili do Absolutní pozitivity, a tak ke své vlastní pravé přirozenosti, musíte být jako malé děti.

 

Než postoupíme dále, musíte chápat – a to je velmi důležité si uvědomit – že se musely odehrát precedenty, příklady a události, aby předcházely tomuto posunu. Nutně pro vás všechny musely být zcela neočekávané. Důvody pro to jsou následující:

 

Kdyby záležitosti předcházející tomuto posunu probíhaly takříkajíc vždy stejně jak na přídi, tak i na zádi s tím, že každý koná zřejmě dobře, a všechny věci by byly takové, jak jste očekávali, že mají být, posun této povahy by se nepociťoval a nebyla by jeho potřeba. Někteří z vás, než kdy přišli na planetu Nula, se dobrovolně uvolili účastnit se ustanovení určitých pozic na mapě životních cest, které by vám velmi jasně naznačovaly, že postupovat způsobem, jakým jste dosud postupovali, je již déle neudržitelné. Takové je například poslání Marka K.. A určité události, které předcházeli tomuto setkání zde, Petře, sloužili jen k rozšíření účinků tohoto posunu. To se zvláště týká i záležitosti domu, který postavil jako investici, ve které ztratil značnou částku peněz. Kdyby byl výsledek tohoto podniku očekávaný – například finanční úspěch – pak by bezprostředním následkem a výsledkem tohoto byl sklon opět se dál takto ubírat a pokračovat s tím. Toto by ovšem nebylo udržitelné. Byl by tu sklon považovat to za pozitivní kurz konání, neboť finanční stabilita z toho získaná  by přispívala, nebo by se myslelo, že přispívá, k dalšímu stupni vašeho pokročení. Aby to ale mohlo být všezahrnujícím příkladem, účinným jak pro pozitivní, tak pro negativní stav, je třeba přerušit různé druhy působení. Pán Ježíš Kristus prohlašuje, že ačkoli je to vždy charakterizováno trampotami, situace se vždy úplně a zcela napraví.

 

Nyní je třeba pochopit, že to bylo součástí Markova úkolu a že jediným důvodem toho, že to byl úkol, je to, že se to může sdílet s ostatními. Nikdo druhý, kdo je spojen s Novým zjevením, by nemohl mít zdroje a prostředky zmírnění, aby mohl snést takovou ztrátu a přesto ji sdílel s každým v jejím správném záměru. To je tedy účelem této jednotlivé finanční blamáže. Opětovně pokračovat tímto způsobem by zřejmě nemělo žádný význam . Nyní je tu ale nová sada okolností, v nichž se vše zjednoduší. Aby se znovu zopakovalo: Toto poselství zde jasně spočívá v jednoduchosti.

 

Nyní je otázkou: Jak se to uplatňuje ve vašich životech ?  Příklad je prostý: Tato zřejmá porucha je ve skutečnosti změnou v kurzu pro všechny z pozitivního stavu zde na planetě Nula, kteří si zvolí ji postřehnout. Je závažná a účinná ve svých důsledcích pro Markův život. Ale u těch, co si zvolili to postřehnout, Petře, není třeba, aby  ve svém životě pokračovali s něčím této velikosti, neboť příklad byl dán Markovou blamáží. Není nutné ji opakovat. Rozumíš ?

 

Poněkud podobná situace existuje v záležitostech Daniela B. v New Yorku (jako u několika ostatních). Příklad jeho situace je také účinný, protože je to jeho vhodný vklad ve věci pozitivního stavu, a ty odezvy, které na něho dopadly, také přispívají k Novému zjevení. Je to nyní velice subtilní, Petře, a ti, kdo si zvolili chápat tyto příklady (podané např. Markem a Danem a několika jinými) s otevřeným srdcem a otevřenou myslí, zažijí či budou mít z nich plný prospěch. Zároveň budou hluboce vděčni těm, co snesli takovou zřejmou ztrátu kvůli všem. Tyto příklady byly podány, aby předcházely tomuto novému posunu. S tímto děním, s těmito precedenty může být současný posun viděn – a to je to, co je nejdůležitější – v náležitém světle. Protože, jak se opakuje, probíhá - li něco očekávaným způsobem, v zásadě by to splňovalo očekávání. Toto náležité splnění by naneštěstí přineslo spíše závažný stupeň uvíznutí v negativním stavu než osvobození.

 

Klíčovou záležitostí v tomto bodě je si nyní uvědomovat pasti nastavené podél cesty. Jak jsi jednou řekl, Petře, všichni jednotlivci na planetě Nula si nedostatkem uvědomělosti sami nastavují nejrůznější pasti. Důležitost tohoto faktu a jeho významnost se má sdílet se všemi. Spočívá ve skutečnosti, že tento posun může být závažný a mít široké důsledky pro každého jedině tehdy, když dopad bude dostatečný k tomu, aby se  změnil směr, ve kterém agenti pozitivního stavu na planetě Nula v současnosti pohlížejí na svůj život. Buďte si vědomi této skutečnosti.

 

Dalším důležitým bodem  je popis toho, co tento posun znamená ve zde – a - nyní. Je důležité započít náhled na život každého ve smyslu jeho bytí zde; těch, kteří jsou agenty pozitivního stavu, a těch, kteří jsou jeho asistenty a podporovateli v čistotě svých srdcí prostřednictvím nebo skrze spojení s Novým zjevením – které je čistou pravdou Pána Ježíše Krista  a Jeho/Jejím Svatým slovem – za účelem toho, aby byli ve své pravé přirozenosti, tj. aby se navrátili do své pravé přirozenosti. Aby se znovu zopakovalo: Hlavní a nejdůležitější charakteristikou tohoto posunu je cesta návratu. Tomuto v zásadě odpovídá následující: Od doby, kdy jsi, Petře, před několika roky zprostředkoval přenos podstatných informací k tomu, aby se rozpoznala existence negativního stavu a jeho pravý původ a skutečná povaha, jste až doposud postupovali do určité míry souběžně s negativním stavem. Avšak rysy nadcházející fáze jsou nyní odlišné z následujícího pohledu:

 

Jak víte, byla a je vždy tendence jaksi usilovat o bytí naživu na planetě Nula. Kvůli tomuto byla vždy tvá situace, Petře, trochu klopotná a delikátní, jaká byla i u ostatních agentů pozitivního stavu. Je ale velmi zajímavé, aby se vám opět v pozitivním smyslu připomenulo a aby jste to v tomto bodě rozpoznali zas a zase, že vaše existování není dle nějaké příhody či nešťastné náhody a že není nahodilé. Ti z vás, kteří jsou agenty pozitivního stavu, se nyní žádají, aby převzali plnou zodpovědnost za to, že opět rozpoznají jako všeovládající faktor svého života, že nikdo nikde či v jakékoliv pozici není mimo Absolutní vědomí Pána Ježíše Krista. Z toho plyne fakt, že všichni jste byli požádáni před tím, než jste vstoupili na planetu Nula, abyste zachovávali specifickou sekvenci vašeho poslání. A myslíte-li si na okamžik, že události ve vašem životě jsou nezávislé na vědomí Pána Ježíše Krista, a tedy, nezávislé na vašem poslání, pak se zcela mýlíte.

 

Nyní je podstatné následující poznání: Nic, co se vám nyní stane, není mimo vaší mise. Ježto jste doposud byli nabádáni požádat Pána Ježíše Krista o ujištění, že cokoli se stane a proběhne ve vašem životě, je z Jeho/Její vůle a z Jeho/Jejího dovolení, od této chvíle je posunem to, že vše ve vašem životě bez ohledu na to, co to je, je a bude do posledního detailu integrální součástí vašeho poslání. Je absolutně podstatné uvědomit si tento fakt a znalost toho, že je tomu tak, v tomto bodě velmi pomáhá. Ujišťuji vás všechny z pozitivního stavu, z Absolutního stavu rozpoznání, že se o vás  všechny pečuje a že se o vás pečuje ve zvýšené míře. Musí tomu tak být, neboť by  vaše přežití zde a nyní nebylo možné. Aby se vám dovolilo přežít, musel vzrůstat faktor ochranné izolace mezi vámi a negativním stavem. A to je jiný bod současného posunu. Co je ale podstatné, že nikomu z vás by nebylo dovoleno přežít, pokud by to nebylo částí jeho mise.

 

Rysy vaší, takříkajíc, návratné cesty jsou nyní tyto: Existoval specifický soubor podmínek, se kterými jste souhlasili v době, když jste přijali vaše poslání. Vyhýbat se jim nebo nesouhlasit s pokračováním života za dodatečných podmínek, by bylo vyhýbáním se vlastnímu poslání. Takže já, Pán Ježíš Kristus, vás posiluji a připomínám vám, abyste všichni posunuli vlastní pozornost, soustředili a zahrnuli do popředí svého vědomí to, že existovaly zvláštní podmínky, v nich zúčastnit se a působit jste souhlasili, když jste přijali svoje poslání. Je ve velmi důležité, že se to připomíná nyní.

 

Prvním výhonkem toho je to, Petře, že vás žádám, aby se vaše působení zjednodušilo. Co to znamená ?  Aby mohli všichni členové Nového zjevení postupovat následováním vlastní intuice, a tudíž své vlastní přirozenosti – jež je  Absolutním nadáním od Pána Ježíše Krista – je důležité, aby zjednodušení dosáhlo úrovně, ve které každé individuum uznává Absolutní lásku a dovolení i vedení, které, přicházejí pouze z Pána Ježíše Krista. Když si osvojíte nový význam tohoto sdělení a to, co skutečně znamená, uvědomíte si, že aby se postoupilo skrze zbytek smyčky na planetě Nula a vskutku se učinil přechod do nové úrovně, musí se dále rozvinout vaše vlastní zdroje. Důvod, proč je tento posun nyní včasný, je ten, že všechny formy spoléhání se na Pána Ježíše Krista, ať v podobě vedení, informování či čehokoliv, co můžete mít, jsou úplně ovládnuty negativním stavem. Proto je, Petře, jediným východiskem a způsobem účinného postupu s jistotou a s pravdou Nového zjevení a, což je nejdůležitější, při plnění vašeho poslání, si uvědomit, že vaše vlastní zdroje, které jsou absolutními danostmi od Pána Ježíše Krista v relativní formě, musí hrát větší roli.

 

Důvodem, že je v tomto bodě poněkud obtížné to uskutečnit, je to, že mnozí agenti pozitivního stavu mají sklon se spoléhat na staré způsoby. A důvod, proč toto nebude již účinné, je ten, že negativní stav stále více kondenzuje. Nový způsob – jako důležitý aspekt tohoto posunu – spočívá za tohoto rozpoložení v narůstajícím soustředění na sebe, to jest posun je k individualizaci. Tento faktor je přímým opakem k negativnímu stavu, protože, jak víte, jak narůstá kondenzace negativního stavu a dosahuje vysoké úrovně, je negativní stav schopen působit pouze početně a skupinově. Pozitivní stav má však nyní kvůli narůstající důvěře, narůstajícímu nadání a soustředění Absolutní energie  Pána Ježíše Krista – čímž je vám dovoleno pokračovat za těchto podmínek – nutně individuální konotaci. A tudíž se, Petře, rozšiřuje na vás všechny, že individuální přispívání ve smyslu intuitivního myšlení, individuálních vztahů mezi všemi ostatními, a soustředění se na ně, se zvýrazňuje co do jeho výsledku i kombinace, a tudíž co do jeho přispění k ponětí skupiny na planetě Nula.

 

Jak nyní víte, do této chvíle se předpokládalo, že síla Nového zjevení Pána Ježíše Krista, přeneseného tebou, Petře, prochází skrze skupinu. A opět se potvrzuje, že je to stále pravda. Avšak velmi nutnou a integrální součástí současného posunu je individuální přispění. To znamená, že ohnisko a podstata vašeho bytí na planetě Nula bude vaším ohromným individuálním příspěvkem, a tedy přínosem pro skupinu. To je vhodné nyní, protože, jak víte, váš přechod do nové úrovně, která není z planety Nula, je individuální a probíhá osobně mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem ve smyslu splnění vašeho poslání. Co si máte nyní opět uvědomit, a to je důležité, je to, že vše je nyní příkladem, Petře. A prvořadým příkladem, který lze dát negativnímu stavu, je důvěra, která pochází z poznání, že tu nejste díky štěstěně, náhodě nebo nějaké nehodě a že se tu nenacházejí zákoutí či skrytá místa, jichž by si Pán Ježíš Kristus nebyl vědom. Také je tu důležité, že ve vašem poslání není aspektu, se kterým byste nesouhlasili předtím, než jste přišli na planetu Nula. A ačkoli to v obecném smyslu znáte z Nového zjevení, je podstatné, že se to od nynějška stane ohniskem vaší sebereflexe. Je to posun od obecného povědomí k osobnímu individuálnímu uvědomění. Tento posun i s jeho ostatními aspekty se nutně pociťuje jako nepohodlný, protože je takové ohromné velikosti. Opakuje se znovu: Tento posun v podstatě reprezentuje přechod a vaše sebepoznání jako individuí před Pánem Ježíšem Kristem. Je opět velmi důležité si uvědomit, že se s vámi neděje nic, s čím by jste nesouhlasili.

 

A nyní k dalšímu bodu: Buď si, Petře, prosím, vědom, že jen velmi, velmi, velmi málo z vás si uvědomuje pocity, které jsou s tímto přechodem spjaty: Tlak, snad nepohodlí a vědomí změny, kterým tento posun předchází. Ti z vás, co to v zásadě pocítili, přejali odpovědnost za toto břímě na svých bedrech. Co to znamená ?  To značí, že velmi málo z vás si před tím, než přišli na planetu Nula, zvolilo přijmout tuto zodpovědnost kvůli Pánu Ježíši Kristu, jakož i kvůli vám samotným. Takže to znamená, že je v podstatě části vašeho poslání anticipovat taková posunutí všemi dostupnými fyzickými prostředky a uskutečňovat je, jak jste souhlasili učinit. Vše toto je opět se souhlasem. A nyní se znovu prohlašuje, že vše se posouvá k velmi, velmi, velmi prostým pojmům. A opět se vám, Petře, připomíná, že je jen velmi málo z vás, co budou schopni rozpoznat tuto skutečnost. Účastí na tomto posunu k jednoduchosti tak opouštíte složitost negativního stavu, která působí na některé agenty a čtenáře Nového zjevení.

 

Toto působení se projevuje souborem zdánlivě nepřekonatelných problémů, které se zdají v daném bodě neřešitelné. To je teď nejpřednější zbraní a nástrojem negativního stavu. Ten se nyní projevuje v budování souborů podmínek, které jsou tak obtížné, tak zdánlivě nepřekonatelné, že pomalu podkopávají důvěru a uvědomění. To se stane mnoha lidem a bylo již dovoleno, aby se to stalo zde několika z vás kvůli tomu, aby se vědělo, jak se to pociťuje, Petře. Co je však ale důležité si znovu a znovu uvědomovat, Petře, a to se bude stále opakovat, že se neděje nic, co je mimo Absolutní uvědomění Pána Ježíše Krista. A ti z vás, jichž je velmi málo, co dobrovolně urychlují tento posun tím,  že se ho účastní, snášeli v minulých měsících, och, co to jsou potíže. Ale ve skutečnosti to byla, Petře, vaše metoda účasti v usnadňování a zrodu uvědomění si tohoto posunu. Řečeno opět velmi obecně, toto je nejvelkolepější posun, který se kdy vyskytl na planetě Nula. Pro jeho uskutečnění, pro jeho důležitost a pro jeho skutečnou použitelnost pro všechny je, Petře, ale nutné, že musí být velmi prostý ve výrazu a účinku. Tak, jako by se bruslilo vedle negativního stavu, aniž by ten něco vnímal. A pokud ovšem ti z vás, kdo jsou odpovědní za usnadnění tohoto přesunu, procházejí zjevnými těžkostmi, pak jaká by byla ovšem lepší pozice pro vyvolání a provedení tohoto posunu, pokud se to týká negativního stavu ?

 

V tomto bodě se vám všem, kdož jste zde, kteří budou číst toto poselství, nabízí pozitivní znovuujištění od Pána Ježíše Krista, že tento posun se počne projevovat velmi neočekávaně vždy klidným a jemným způsobem. Uvědomte si, prosím, skutečnost, že zúčastnit se tohoto posunu je pro vás všechny ohromnou výsadou. Tento posun nutně doprovází klesající rozsah konání tak, aby jste všichni měli příležitost, tu nejširší, jakou jste předtím nikdy neměli, pokračovat, ale přesto velmi prostě a skromně, ve svém poslání a ve svém dalším kroku. Záležitost prostoty a skromnosti je nutno nyní velmi zdůraznit, neboť cokoli jiného či odlišného by bylo nejen velikášské a prospívající negativnímu stavu, ale čemukoliv jinému by negativní stav kladl též překážky. Takto můžete začít spatřovat, jak v nynějšku při takovém přístupu působí a jsou osnovány bezpečnostní faktory.

 

Připomíná se vám opět, že tento celkový posun má důsledky pro všechny, ty, kdo jsou ochotni a přistoupili či se navrátili k Pánu Ježíši Kristu jako malé děti. Kvůli tomu by negativní stav ve svém rozpoložení zvýšené složitosti nyní zřejmě neměl prostředky k interpretaci tohoto posunu kvůli skutečnosti, že jeho schopnost být jednoduchým není ve skutečnosti vůbec žádnou schopností.“

 

Petr: Z pohledu negativního stavu.

 

Pán Ježíš Kristus: „Přesně, Petře. A je to velmi moudré, protože to, co jsi právě řekl, je velmi výrazným rysem tohoto posunu – ten je obzvláště z pohledu něčeho či někoho. Z pohledu negativního stavu tu není žádný posun. Z pohledu těch, kdo mají výsadu se ho zúčastnit, je tento posun monumentální. A to tudíž představuje nyní nejpozitivnější, radostný a extenzivní vklad ve tvých posláních a posláních všech ostatních, kteří si volí účastnit se v usnadňování tohoto posunu – ve vnitřním kruhu, jak ty, Petře, říkáš.

 

Co to znamená v této chvíli zde a nyní ?  Dovol mi, Petře, abych vám nejdříve řekl, že je to ohromné a pociťováno jako velmi povznášející, že jste zde a že několik z vás, co se na tom podílí právě teď, může zasít semeno ohledně tohoto posunu. Buďte citlivě vnímaví k tomuto typu sdílení na planetě Nula. Skutečně málokdo tak může činit, Petře. Ale tento typ sdílení je nejzávažnější, neboť je to z toho, co máte na planetě Nula, nejbližší ke druhu sdílení, který existuje v pozitivním stavu. A tento způsob sdílení rozvíjíte nyní a toto setkání. Proto je toto setkání tak velmi včasné právě zde a nyní.

 

Je tu faktor času, který je spojen s událostmi, které nastávají na planetě Nula. Abyste splnili své poslání (a to zahrnuje všechny vás spojené s Novým zjevením), musí se tento význam načasování respektovat. A proto byl, Petře, v příspěvku, který jsi realizoval, měsíc červen důležitý.

 

Nyní tu máme jiný bod, který by se měl rozvinout zítra ráno. Je jím v podstatě to, jak od nynějška postupovat. Toto postupování musí být ovšem co nejprostší. Jak je shora uvedeno, to, jak nyní postupovat, má smysl a rysy individuálního přispění. To značí, že každý jednotlivec, který rozpozná tento posun a který má výsadu podstoupit zřejmé útrapy zde a nyní, takový jednotlivec má příležitost přispět svými zdroji, svými vlastnostmi, svými názory atd., kterými je nadán od Pána Ježíše Krista.

 

Aby se zformulovala idea a ideál toho, jak postupovat, je nutno si uvědomit, že tomu tak bude skrze individuální přispění se soustředěním se na intuici (více, jako kdy předtím) a taktéž na ohromnou jednoduchost. Více bude následovat zítra.

 

V této chvíli jste vyzváni soustředit se na to, co bylo doposud řečeno, a přizpůsobit tomu váš posun. Soustřeďte se tedy na jednoduchost ve vztazích, jednoduchost ve vašem vlastním nazírání a nezapomeňte poděkovat sami sobě za to, že jste dovolili, aby se toto vše přihodilo, neboť je ze svobodné volby vše, co je s to se projevit v takové formě. A to je velmi, velmi dobré. A opětovně si buďte také vědomi, Petře, že ti, co pociťují tlak či jakýkoliv pocit, který potřebují zakusit, jsou ti, kterým se nyní také přispívá na oplátku. Takže ve velmi jemném smyslu je důležité si uvědomit, že takový je nyní tento posun a že jej možno zredukovat na tak prosté a zvládnutelné pojmy, že všechny ty prvky a záležitosti, o kterých jste si ještě do samé této chvíle mysleli, že jsou ohromné a nepřekonatelné, jsou nyní podřízeny nové vládě a novému světu Pána Ježíše Krista. Počnete spatřovat, jaké to vše má účinky. Opakuji ale opět, Petře: Jsem s vámi všemi. Absolutní láska a Energie se může nyní pociťovat mezi těmi, kteří toho ovšem chtějí být účastni, ve větší míře než kdykoli před tím.

 

Nyní jste – ve smyslu rozvíjení tohoto nového posunu ve vaší úloze a účasti – požádáni pohlížet znovu na své životy v klidu a prostě a kvůli srovnání. A žádá se, aby totéž činili ti, co chtějí naslouchat, jakož i ti, co s vámi nejsou nyní přítomni. Ti poznají, o co jde, poté, jak se to bude hodit pro jejich vlastní poslání. Skrze tuto klidnou a jemnou reflexi, kterou můžete učinit dnes (ostatní, kteří nejsou zde, po přečtení těchto slov), vhodně nastavíte proceduru aktivace dalšího kroku v posunu. Pak se můžete začít taktéž zabývat zvláštnostmi.

 

Z toho, co bylo zde doposud prezentováno, můžete vidět, že je tu nyní nový a již značně velkolepý úvod do dalšího kroku. Tento posun a jeho kroky možno popsat jako přivádějící vás všechny okolo – okolo rohu. A opět patří vám všem díky za účast na úrovni, s jakou jste souhlasili, a za zvyšování pravdivosti Nového zjevení Pána Ježíše Krista mezi negativním stavem v jeho celistvosti. A to se může učinit jen skrze jednoduchost. Slouží to jako ohromný příklad všemu ve Stvoření, že toto může nyní nastat. Též to představuje ohromný verifikační účinek toho, že vaše vlastní pravá přirozenost ve skutečnosti vyvěrá z Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista. Toto je také základním příkladem, který je nyní prezentován negativnímu stavu jako celku. Má to ohromný ohlas a oživující účinky po celém negativním stavu. Děkuji vám všem za vaši účast v tomto posunu a v těchto událostech.“

 

Petr: Jak se projevuje povaha tohoto posunu v pozitivním stavu ?

 

Pán Ježíš Kristus: „Jak víš, Petře, tento posun má sekvenční účinek. Ti, kteří udržují svou pozici nejzevnějším způsobem, by pociťovali v podstatě následky tohoto posunu jako nárazovou vlnu či jako účinek vzdouvání. To znamená, že posun je iniciován v pozitivním stavu, kde produkuje všechny základní ideje a způsoby jejich uskutečnění. Výsledky tohoto posunu lze popsat tak, že je tu ohromné soustředění energie, které se může pojímat tak, že má osvobozující účinek pro všechny v pozitivním stavu. Vše, co se stalo a stane v negativním stavu, a všechny jeho negativně přispívající faktory, což zahrnuje působení pseudotvůrců a jejich přisluhovačů a, samozřejmě, působení a umístění vlastních lidských tvorů na planetě Nula, dosahuje zvláštní úrovně a dochází do určitého bodu. Kvůli tomu se teď v pozitivním stavu mohou vyvolat určité prvky a zaujmout určité pozice skrze změny zahájené Pánem Ježíšem Kristem. Povaha těchto změn je taková, že nehraje již roli, co se děje v negativním stavu. Není to již důležité. To je osvobozující činitel pozitivního stavu. Jelikož před tím, než se odehrály tyto změny, byl každý v pozitivním stavu do určité míry zaneprázdněn tím, co se děje v negativním stavu, od této chvíle, od tohoto samého okamžiku tomu tak již není. Pán Ježíš Kristus ustanovil novou aktivaci, nové světlo, jimiž budou nadáni všichni členové pozitivního stavu novou schopností, kterou doposud neměli k dispozici. Jednotlivosti této nové schopnosti nejsou popsatelné lidskými pojmy. Takže vše, co zažíváte v tomto ohledu a ohledně tohoto posunu na planetě Nula a v celé zóně vymístění, jsou vlivy této nové schopnosti. Bez tohoto nového nadělení by nemohl žádný posun ve vašich životech a na vaší planetě nikdy nastat. Takže pro vás existuje nová platnost, která souvztaží s tím, co se odehrálo v pozitivním stavu. A je to tak ohromné a povznášející, Petře, že jen málokteří to mohou vidět. Ale ty to můžeš vidět a mít pocit uvědomení si té věci. Proto je, Petře, odměnou v systému a procesu odměňování a odplaty to, že zjednodušením schopnosti jednat a ustanovovat něco na planetě Nula u těch, kteří si zvolili se toho zúčastnit, se tato schopnost ohromě zvyšuje. A také se průběžně odehrává to, že ty záležitosti, které byly okrajové a jaksi zatěžující vaše bytí, tedy v podstatě odpadly, neboť nejsou již udržitelné ani opotřebitelné. A proto jste požádáni, abyste reflektovali dnes svůj individuální život (a ti, co budou tato slova číst, ihned po jejich přečtení).Touto reflexí poznáte, že jisté věci budou právě vycházet kvůli povolení Pána Ježíše Krista a kvůli absolutnímu vpojení těchto nových schopností a energií do vašich životů.

 

Existují ovšem otřesy, které nutně korespondují s těmi v negativním stavu. Ale to se očekává. Existuje však ohromě oprošťující láska a energie, která je vám všem nyní stále více a více k dispozici. To představuje některé rysy návratu, který je v podstatě návratem k Pánu Ježíši Kristu. Vaše vtělení na planetě Nula bylo, jak víte, dobrovolnou regresí a v jistém smyslu vzdálením se od Pána Ježíše Krista. Nyní přišel čas návratu k Pánu Ježíši Kristu. A jak by se tento krok mohl odehrát, když ne ve formě malého dítěte, jak už bylo popsáno ?  Toto charakterizuje prostotu a, to je nejdůležitější, účinek všech pozitivních ustanovení a změn a jejich reakcí na planetě Nula. Také to nyní v podstatě charakterizuje všepřevládající význam souhrnu všeho a co tento znamená. A znamená to, že pozitivní působení a rozšířený dosah Pána Ježíše Krista je a bude možno pocítit nyní všude. Ještě jednou ti velmi mnoho děkuji, Petře, za veškerou tvoji snahu, tvé uvědomění a nejvíce za tvou ochotu být ochotným.“

 

 

Dne 2.července 1993:

 

Pán Ježíš Kristus: „Dobré ráno, Petře, a vám všem. Můžeme se nyní navrátit a pokračovat v naší včerejší diskusi a doplnit nejnovějšími údaji vše, co k tomu má vztah a co je správné doplnit.

 

Ve smyslu doplnění a objasnění v záležitosti jednoduchosti nabízí se vám následující k úvaze a velmi pokorně k tomu, abyste to uskutečnili – pokud si tak zvolíte. Ve světle včerejší diskuse o novém uskutečňování jednoduchosti, jež je nyní tak životně důležitá, správná a náležitá, stojí za zmínku některé rysy její povahy. Připomeňme si, prosím, že to byla diskuse o zjednodušení vaší působnosti v říši vašich povinností spojených s Novým zjevením Pána Ježíše Krista a jinak. Jak víte, spadají všechny povinnosti v podstatě pod stejnou kategorii. To značí, že tu máme proces sjednocení. V zjednodušení zvláštností vašeho života je poskytnut nový přístup pro zaujetí prvních stupínků v novém kroku kroků. Co to znamená ?  V podstatě jste všichni požádáni, aby každý z vás dovolil sám sobě podniknout proces pátravého zkoumání, které pohlédne na vše ve smyslu způsobů chování, myšlení, cítění, chtění, konání atd. ve srovnání s vaším pojímáním nového. Tato pečlivá prohlídka či proces, které můžete u sebe započít rozvíjet, aktuálně zahrne každý okamžik a aspekt vašeho života: každé působení, angažování, konání, každou asociaci atd. A procesem srovnávání všeho starého s novým můžete začít procházet celkovým procesem a sousledností obnovování vašeho života. Vědomým a pečlivým pohlížením na každý aspekt svého života v aktuálním kroku, jehož jste si vědomi, a pak jeho srovnáním s novými informacemi v nanejvýš doslovné formě tak, aby tu nebyla žádná dvojznačnost, můžete započít se sledováním nového vzoru progrese, která se odehrává ve vašich životech, a můžete se také dostat do velmi dobré pozice ve své péči o to, jak máte přistupovat k novému kroku.

 

Proč je toto důležité ?  V zásadě proto, že se nacházíme v bodě, ve kterém být jednoduchým značí ve skutečnosti obsáhnout vše. Počáteční kroky jednoduchosti nejsou ty, které se v minulosti braly za dané, ale na místo toho spočívají v ustanovení gradientu či velmi důležitého referenčního bodu, z něhož se může shlížet vše minulé a jímž je možno přidružovat či srovnávat s tím, co je zbrusu nové.

 

Bude to působit proto, že budete moci začít poznávat to, co je zcela nové, a dávat to pak do protikladu s tím, co je věcí minulosti. Tou jsou všechny aspekty života a rysy vašich osobností, vašich životů, charakteristiky vašich vztahů, vaší práce atd. Srovnání starého s novým je důležité podniknout nyní, neboť se může rozvinout ve velmi důležitý nástroj nejen vlastní svépomoci, ale i pomoci druhým, až bude nutné, aby nadešly hlavní přesuny. Takže toto je první bod a více se dostane každému z vás v jeho věci samé, co se týče toho, jak to má vykonat. V podstatě je to shrnuto jako zevrubné zkoumání, ale, a to je důležitější, jako uvědomění si toho, jak v současné době žijete. Jste-li si vědomi každého aspektu vašeho života, pak se nacházíte v lepší pozici vzhledem ke změnám. A nic není samozřejmé, ani aspekty vaši osobnosti, ani to, jak máte přistupovat ke druhým, k sobě a k Pánu Ježíši Kristu a ke všemu ostatnímu, co se soustřeďuje kolem vašeho jsoucna a bytí.

 

Tato velmi prostá činnost je nyní důležitá, protože, opětovně řečeno, přináší množství potenciálů pro pomoc druhým, aby mohli provést přechod; a je zde zjeveno, že se nyní na tuto záležitost zaměřuje ohromné množství světla – světla a soustředění.

 

Druhý bod se nyní vztahuje k vaší pozici a vašemu chápání této pozice ze stanoviska toho, kde se průběžně nacházíte na planetě Nula, ale, a to je nejdůležitější, ve vztahu k ostatním. Toto je částečně důsledkem prvního bodu, ale s přidáním následujících jednotlivostí.

 

Za prvé: Jako agenti pozitivního stavu máte skrze Nové zjevení povědomí a výsadu svého uvědomění vlastní odlišnosti tím, že jste přímým nadáním od Pána Ježíše Krista. Toto slouží jako důležitý prvek uvědomění. Ale nejdůležitější je si teď uvědomit, že Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které pochází přímo z Pána Ježíše Krista, jak tomu nebylo u žádného jiného předcházejícího zjevení, svou vlastní povahou a uspořádáním a směrem niterného k zevnějšímu umožňuje nyní konkrétně chápat vpojení Absolutního do vašich vlastních životů. I když jste všichni relativními bytostmi, důležitou věcí je si uvědomit, že zahlédnout záchvěv Absolutního je díky Novému zjevení, jak bylo zprostředkováno Petrem, MOŽNÉ, a tudíž je taktéž možné konkrétnější chápání toho, co to je být Absolutním. Jak se to projevuje konkrétním či upotřebitelným způsobem ve vašich  životech

 

Za účelem počátečního pochopení můžete započít  s náhledem, a že toto – v popisném smyslu – zahnutí okolo rohu znamená ve vašem životě a u těch, co tomu chtějí porozumět, následující:  Stát se více takovým či podobným, jako je Pán Ježíš Kristus, se po celém časoprostorovém kontinuu pojímá relativně. Ale nyní je možné jaksi konkrétně chápat Absolutno ve vašich vlastních životech následujícím způsobem: Namísto toho, abyste byli - v popisném smyslu – částí lidského houfu, můžete začít vypadat jinak. Jinými slovy: Namísto toho, abyste setrvávali v tomtéž směřování k nějakému pojetí Pána Ježíše Krista, jak to činí celé lidské pokolení, můžete započít se ohlížet dozadu po něčem zcela jiném, dozadu za veškeré lidstvo, za veškerou planetu Nula a za tím, kde jste a kde jste byli. Zaujetím tohoto přístupu a pochopení těchto záležitostí tímto zvláštním způsobem budete moci přispět v daleko pozitivnějším smyslu skupině.

 

Buďte si vědomi, prosím, že obzvláště tento projev je tím, který přichází v intuitivní formě, velmi, velmi jemně. Ale individuálně tomu porozumíte, Petře a Marku a vy všichni ostatní, až zvážíte co to pro vás znamená. Můžete si to představit jako něco právě postupující pryč do hlubin planety Nula a postupující, dokud je možno se zřetelem a ve světle vašeho poslání, a pak se to zatáčí a získává poznatky, které jsou vhodné a použitelné pro vaši vlastní misi. Jednoduše: Nyní se navracíte k Pánu Ježíši Kristu.

 

Ve smyslu toho, co to znamená užívat tuto informaci, si buďte opětovně vědomi, že kvůli tomu, že přiblížení v čase a prostoru je větší a větší, vždy větší, je důležité si uvědomovat, že nově uskutečnit povahu vaší mise je velmi včasné, neboť význam času klesá objektivně i subjektivně. To ovšem  znamená, že konec přichází. Avšak ve vašem pojímání je pravděpodobně poněkud obtížné chápat přesně význam vymístění tohoto výrazu...konec přichází. Působí to více jako postoj a přístup, než zjevení zvláštního prostoru a času. A to je důležité, neboť se nacházíte v posledním cyklu použití pro planetu Nula. Kvůli tomuto činiteli a tomuto posunu se vám prostě skromně prohlašuje, že POSLEDNÍ vklad vašeho účinného chování, postoje atd.  za účelem pomoci druhým a za účelem splnění jak vaší mise, tak i souhrnné mise planety Nula, může nyní začít působit.

 

Jak toto zasáhne vaše vlastní životy ?  Co je důležité a co se po vás žádá, abyste v novém kroku konali, je uvědomovat si a přemýšlet, jak se všichni svým vlastním zvláštním způsobem hodíte k Novému zjevení. Bude to nutně něco, co je ve vašem poslání a chování kultivováno od počátku vašeho uvědomění si Nového zjevení někdy předtím až po dnešek. V podstatě to znamená minulost. Jakmile máte příležitost myslet si a pojímat to, co se vám zde nyní nabízí, předkládá se vám něco nového, co může nahradit toto minulé uvědomění. A toto bude krajně účinný prostředek. Důvodem, proč tato záležitost není nyní pospána ve své plnosti, je to, že je velmi specifická a individuální pro každého z vás. Tudíž ji popisovat paušálním stylem by prostě homogenizovalo pojetí toho, co by to mělo být (jinými slovy: bylo by to snahou předpovídat budoucnost). V tomto ohledu je to skutku vaše vlastní povinnost a zodpovědnost, aby každý z vás podnikl nádherný pokus uskutečnit to ve vlastním živote a dovolil tomu vstoupit do vás  s vědomím, že toto je nové přímé nadělení od Pána Ježíše Krista. Toto nadání je svým obsahem, cílem a účelem ve své povaze nutně a obzvlášť individuálním. To pak má vztah ke skupině v tom, jak se ta dá dohromady či jak se stane schopným přidání. Jinými slovy: Z každého přispění nových energií z každého jednotlivce se v souhrnu rodí přídavný a doplňující nástroj skrze individuální příspěvky od každého člena ve skupině.

 

I když je to v tomto bodě vždy poněkud neuchopitelné, počnete nahlížet, jak se to samo projevuje v konkrétním dennodenním životě, pokud budete ochotni takto postupovat.

 

Třetí bod má vztah k tomu, jak máte chápat vlastní život a jak vám pomoci zahájit nový pohled na něj. Nyní je vám určeno, Petře, pár slov ohledně Nadace Nového zjevení. Je to důležité kvůli poučení, kvůli usnadnění a kvůli jednoduchosti, aby nadace pokračovala v novém světle. Potřebujete tuto nadaci správně pochopit. Pamatujte si důležitý bod, že záměrem a pozicí Nového zjevení nikdy nebylo a nikdy na věky věčné nebude, aby bylo nějakou církví a nebo aby se jevilo jako nějaký typ vnější organizace. Takže, jak víte, tento nový význam a nové působení Nadace Nového zjevení se musí vždy pečlivě uvážit, aby se vyhnulo této jeho nežádoucí pozici a funkci a vskutku jakémukoli popisu či dojmu, že tu jsou dány rysy jakési organizace, církve atd. To se stává poněkud obtížným, neboť její působení je důležité, jak víte. Ale je třeba nově působit skrze nadaci mimo hranice jakéhokoli charakterizování či rysů nějaké organizace atd. To je nyní důležité a včasné, neboť by tu byl potenciál k přijetí takovéto nežádoucí role aniž by si to kdo uvědomoval. Pamatujte si, že negativní stav nikdy nespí ! 

 

Žádá se tedy, abyste byli v tomto ohledu velmi opatrní. A i když mnozí budou zcela zřejmě profitovat z působení Nadace Nového zjevení, musí to být způsobem, který by nemohl u nich překážet vědomí, že mají své vlastní zvláštní nadání a že učinili své vlastní výběry v tom, jak sloužit a konat vůli Pána Ježíše Krista. Kvůli tomu má každý jedinec své vlastní zvláštní místo v čase a prostoru na planetě Nula, přesněji v pseudočasu a pseudoprostoru. Ale co je důležité si uvědomit, je to, že ti, kdo mají své specifické nadání a poslání, mají je pro velmi zvláštní důvod. A přispívat nesprávně skrze činnost Nadace Nového zjevení k tomu, aby někdo byl něčím víc, než sebou samým, či k čemukoli jinému, by bylo nevhodné.

 

Avšak je tu stále bod a pozice, kde bude mít použitelnost nadace své místo a svůj čas. Ale prostřednictvím vaší snahy o srovnání a tím, že o to budete pilně pečovat a budete opatrní, může nadace pokračovat náležitě bez toho, že by se kdy stala církví, sektou, kultem či vnější organizací. Ale, jak víte, možnosti jsou nyní stále větší pro to, jak upadnout do osidel toho, aby se do toho vložilo nějaké vnější chápání.

 

Dalším bodem, který je důležité také pochopit a uvést do života, je to, že se vám nyní nabízí sekvence zcela nových informací ve zcela nové podobě a ve zcela novém chápání. Nabízí se vám to s ohromným povznesením v pozitivním stavu. Poprvé se, Petře, počíná připravenost na tyto informace, která byla iniciována vaším rozvažováním nad záležitostí agentů pozitivního stavu na planetě Nula. K tomu se vrátíme za chvíli.

 

S ohledem na tuto informaci tu je také několik nových dodatků, které lze přidat, aby se lépe rozumělo novému ponětí toho, proč bytosti přicházeli na planetu Nula. Do tohoto bodu se obzvlášť přijímalo, že pozitivní informace, nebo kvůli tomu, že pozitivní informace přicházejí ve zvláštní formě či zvláštním kanálem – mají ti z vás ve vnitřním kruhu hledat tyto pozitivní informace v této zvláštní formě – ve formě, v jaké jste je dostávali v minulosti. Ale co je krásné a nádherné, co máš dnešního rána sdělit, Petře, je to, že nyní by mělo přijít v několika vkladech v nové formě to, co bylo předtím nerozeznatelné. Nicméně jste teď připraveni to přijmout v této nové formě kvůli vaší větší blízkosti k Pánu Ježíši Kristu a pozitivnímu stavu. Co je ohromě radostné ohledně tohoto zjevení a tohoto vysvětlení z dnešního rána, je to, že je to velmi dobrý ukazovatel cesty vašeho pokročení a vaší připravenosti postoupit k dalšímu kroku. To otvírá nové dveře ohromnému využití a významu jak pro ty, kdo rozpoznají tuto novou pozitivní informaci, jakož i těm, kdo ji rozpoznat nemohou.

 

Toto je ohromě nové doplnění a, jak se opakuje, přenáší se s ohromnou radostí a povznesením v pozitivním stavu. Z tohoto nutně plyne, že na planetě Nula jsou určité bytosti, které si nutně neuvědomovaly svoji misi až do tohoto časového okamžiku, neboť jejich působení a, to je důležitější, jejich uvědomování se mohlo iniciovat jen těmito odehrávajícími se událostmi a tímto pokrokem, který se odehrává. Takže v odpovědi na vaši otázku: Ano, je to velká pravda, že tu jsou jisté pozitivní bytosti, které si nejsou vědomi vlastních pozic a které v tomto okamžiku pokročí vpřed, ale jsou tu i jiné, které nebudou potřebovat postoupit, protože mají zvláštní poslání a odpovědnost být tím, čím jsou a kde jsou – za účelem splnění svého poslání, kvůli podpoře, pomoci a nápomoci v jakémkoli ohledu. Byl bys velmi překvapen, Petře, poznáním, kdo tyto bytosti jsou.

 

Petr: Dostanou se někdy k Novému zjevení, pokud jsou na planetě Nula ?

 

Pán Ježíš Kristus: „Někteří z nich ne, někteří z nich ano. A je pěkné, že ti, kdo se nedostanou, a to je částí jejich poslání nedostat se k němu, bez ohledu na to uspějí jinak, jsouce ovlivňováni z nitra pozitivního stavu a jejich Duchovních myslí Novým zjevením bez toho, že by si vědomě uvědomovali, že jsou pod jeho vlivem.

 

Dalším a posledním bodem je uvědomit si, že tu máme nyní všezahrnující pohled na všechny události a na cokoli jiného. V tomto ohledu představa zrcadlení, pojetí techniky, které jste v minulosti užívali, nyní slouží takříkajíc v plném kruhu a vchází do něho. Tato technika vám poskytovala vědomí a porozumění a plný náhled interakcí negativního stavu. To bylo důležité pro vaše uvědomění a váš život. A s tímto ohledem je nyní nutné a doporučuje se, abyste své životy nově přizpůsobili nové pozici. S tímto náhledem a porozuměním budete moci opětovně důkladně prozkoumat  události, přístupy, jednání, myšlenky, postoje a každou vteřinu vašeho života jako vědomý akt. Tento celkový proces je jedním krokem a pak se jde na další krok, ve kterém si prostě sami sobě položíte otázku: Co to nyní znamená, srovnávat nyní vše toto s novým, co přichází z nitra každého z vás ?  Tímto prostým činem, který můžete všichni učinit v krátkém čase, budete připraveni na novu informaci, nový způsob a novu lásku od Pána Ježíše Krista v nové prostotě, která může přijít jen ze zásadního odpoutání všech nejistých závěrů.

 

Jakmile porozumíte svému minulému životu (od okamžiku vašeho narození až do nynějška) – a je vám dána tato nádherná příležitost to učinit, což mimochodem, Petře, mnoho lidí nemusí nikdy učinit, dokud skutečně neopustí planetu Nula – stane se to předzvěstí či malým cvičením života v pozitivním stavu, což je vám všem dáno v dalekém předstihu v tomto zvláštním životě před tím, než skutečně odejdete z tohoto života do pravého života. Ujišťuji vás, že účinek, příslib a prospěch, který z toho poplyne, bude mít ohromné důsledky. Toto je vskutku pro vás všechny způsob, jak stále více zosobnit svůj život pod přímým dohledem a vedením Pána Ježíše Krista, ale také způsob, jak být více účinným ve svém konání, protože sebepoznáním každého malého aspektu vlastního života způsobem, jaký jste nemohli znát před tím, budete tedy moci daleko účinněji pomáhat druhým, aby mohli také takto konat – jak z této pozice na planetě Nula, tak i tehdy, když všichni učiníte přechod, protože budete pomáhat také i z tohoto bodu.

 

Ač bychom se nyní v tomto bodě přenosu mohli normálně začít zabývat nějakými ultraspeciálními body ve vztahu ke každému z vás, na místo toho abychom tak učinili, prostě se jen podíváme, jak k takovýmto věcem přistupovat. Pro ty z vás, kdo si teď uvědomují, to po podstoupení tohoto malého cvičení ze své vlastní vůle a volby a ze své ochoty být ochotnými bude teď nový způsob, jak stát tváří v tvář velmi specifickým elementům postupů, které máte v tomto ohledu všichni podstoupit a které by vám byly v tomto bodě normálně předloženy jako komentář či otázka či cokoliv jiného. Začnete spatřovat novým způsobem, jak vás vaše schopnosti – díky tomu, co jste podnikly, a tomu, čím jste zde do této chvíle prošli - dostanou do pozice pro rozlišení a uvědomění a volbu toho, co je nutno učinit. To je velmi pěkné, neboť to slouží jako vynikající příklad toho, co se má nyní dělat. A protože v novém ohnisku je individualita, rozvíjením svých schopností takto konat lépe rozvíjíte své schopnosti k tomu, aby tak mohli jednat i ostatní. Jak víte, je tu obrovský nárůst moci tak činit – někteří lidé nemají vůbec žádnou schopnost to učinit. Pro tyto lidi po přechodu z planety Nula jejich práce v podstatě začíná. Protože ale vy máte výsadu – ať tak, či jinak – mít tyto potíže – jakékoli zřejmé potíže, které jsou rysem vašich vlastních životů – konáte v podstatě svou domácí úlohu.

 

Co to nyní pro každého znamená ?  Protože je tu několik z vás, kdo budou na počátku rozumět tomu, jak a kam postupovat, vaším příspěvkem pro druhé na planetě Nula bude to, abyste selektivně informovali s jemným a výběrovým komentářem pomocí mluveného slova ty lidi, kteří na počátku nebudou mít ve svých životech příležitost a prospěch z tohoto rozhovoru. Ale klíčovým faktorem zde je, že velmi mnoho zvláštností vašeho života bude touto činností osloveno. A vy budete v daleko lepší pozici pro to, abyste ve svém životě daleko účinněji působili, a tak se stali příkladem ostatním. Nyní je důležité, že toto je mnohem účinnější nástroj, než jaký jste kdy měli před tím. Ale nutně s tím přichází představa vašeho vlastního osobního rozvoje a odpovědnost za něj. Toto je pojetí zosobnění.

 

Takže každý jedinec má nyní zodpovědnost za zosobnění vlastního života, vlastního procesu důkladného zkoumání, vlastního rozvoje a konání výběrů před Pánem Ježíšem Kristem s pomocí svých vlastních rysů, atributů, nadání atd. Důvod, proč je to nyní tak důležité, je ten, že, jak se opakuje, poháníte vpřed záležitost Planety  Nula, jakož i pozitivního stavu. Takže, jak si nyní můžete všimnout, vaše činnost má dvojí použití – není prostě ohraničena na planetu Nula. Toto je extenzivním prvkem pokroku, neboť ačkoli byly vaše činy pociťovány v pozitivním stavu, byly pociťovány nejprve jako skrze překlad, neboť vše na planetě Nula se podobá hieroglyfům v pozitivním stavu. Ale vzhledem k větší blízkosti je překlad proveden daleko více přímo, a tudíž jasněji, jak nepochybně víte. Takže tu, Petře, máme nyní dvojí vzájemné působení: Mezi pozitivním stavem a planetou Nula a naopak. To naznačuje, že byl zbudován ohromný most, z čehož již nevyplývá, že ti na planetě Nula musí prostě prožít svůj život, zemřít a znovu se zrodit v pozitivním stavu, aby tam zahájili své působení.

 

Toto má ohromný účinek, neboť byl zbudován most – most přechodu. To prostě znamená, že ohnisko – ve světle celkového procesu znovuzrození v pozitivním stavu, což se bude probírat později v tomto roce – bude či je ve skutečnosti dostupné a přístupné vám všem od Nového zjevení. Toto se vám předává dnešního rána přímo, abyste věděli, že novou prostotou, novým uvědoměním, novou přímostí a novou dosažitelností od Pána Ježíše Krista a k Němu/Ní je to možné.

 

Veškerá složitost, která obklopuje negativní stav a na chvíli vás obklopuje všechny, se nejprve musela redukovat na pochopitelné pojmy. A když se to vykonalo, a tímto jsme ji odstranili, mohla se přijmout nová cesta jednoduchosti a správnosti. Opětovně je důležité dodat, že toto se osobně projeví a rozvine ve vašich vlastních životech, a tedy jednotlivé zvláštní prvky a rysy přijdou skrze každého z vás. A bude velmi pěkné a nádherné a radostné je dát dohromady a sdílet je s ostatními, což je skutečný účel vašich výborových schůzek (výboru vedoucích správců Nadace nového zjevení).

 

Je tedy pěkné vědět, že můžete mít zdání formalit ve formě vašich výborových schůzek, ale  v podstatě tyto slouží jako malé forum pro soukromou výměnu vašich vlastních osobností v souhrnu, aby se pak sdělilo všem ostatním vše, co během nich vznikne, ostatním od Nového zjevení. Je pěkné vědět, že je to nová funkce tohoto výboru. A je to vskutku požehnáním a slouží to k uznání toho, kde jste, a toho, co se doposud učinilo.

 

Takže je ohromě povznášející, že je vám nyní dán směr ke konání toho, co je vaším osobním, a ke sdílení a poznání toho, jaké to bude mít ohromné následky a výsledky.“

 

Petr: Máme pokračovat v technice zrcadlení ?

 

Pán Ježíš Kristus: „ Jak víš, Petře, ta je doplněna ohromným množstvím nových údajů. Zrcadlení se simultánně stává reflexí, proto jste byli včera požádáni, abyste reflektovali. A protože jste nyní v tomto novém bodě, je důležité vědět, že nyní je vše ve vašem individuálním působení tak zvláštní a prosté, že můžete sami sebe uvažovat a pokračovat ve své práci, jako ve svém bezpečnostním systému. Proces postupu vpřed při soustředění se na vlastní práci, spatřování sebe v této vlastní práci, reflexi sebe sama v zrcadle je nyní prvním výhonkem prvního pokročení postrádajícího jakékoli ponětí potřeby zrcadlení směřujícího k negativnímu stavu. Čím více prostoty vstoupí do vašeho uvědomění a do vaší práce, tím méně si vás a vaší práce bude negativní stav vědom. Technika zrcadlení se tedy zaměřuje na vás samotné a na vaši neustálou sebereflexi vaší činnosti ve službách Pána Ježíše Krista. Na příklad: Tato schůzka zde a působení mezi tebou, Petře, a Pánem Ježíšem Kristem, a vše, co se zde objeví, je kvůli této jednoduchosti, která je novou cestou života, zcela mimo vědomí negativního stavu. Negativní stav nemá absolutně žádné ponětí o tom, co se tu nyní děje a co se děje vůbec. V tomto ohledu je úroveň sofistikace taková, že je negativnímu stavu zcela neznámá nebo je mu úplným tajemstvím.

 

Opětovně: Je to jako hieroglyfy, Petře, jenže v opačném směru. Cokoli se stane vám či v pozitivním stavu, je jako hieroglyfy pro negativní stav. Protože nemají žádný význam pro členy negativního stavu, ti budou přehlížet cokoli, co se vztahuje k vám či k pozitivnímu stavu. A je nyní radostné to, že teď je bezpečnostní systém pro každého zbudován skrze proces zviditelňování sebe sama jako podnikajícího vlastní zosobněnou práci. A to se posiluje příspěvky osobní činnosti druhých a srovnáváním s nimi, a tím se buduje zosobněné dílo skupiny. Protože je negativní stav neschopen uchopit a pochopit záležitosti prostoty, spočívá nová forma vaší bezpečnosti v tomto prostém zviditelňujícím procesu. A to znamená ohromě novou záležitost. Nyní se všichni vyzývají, aby takto postupovali, aby pečlivě naslouchali a prošli procesem zde popsaným sami pro sebe, aby si pomohli se učit pokroku v novém uvědomění a skrze toto nové uvědomění pomoci sami sobě naučit se pokročit v plném uvědomování se, že vše podél cesty, podél níž se teď putuje, je charakterizováno stálými novými změnami a novými informacemi. A je důležité chápat plně minulost, aby se mohly chápat nové informace. Ale co je směrodatné a nejdůležitější, je to, že minulé má pak být chápáno ve smyslu nových informací namísto toho, aby se nové informace chápali ve smyslu minulého. A to je ohromné a skvělé – viděno v ohromném světle pozitivního stavu.

 

Děkuji ti, Petře, za zaznamenání a přepsání těchto poselství a děkuji ti za tvou snahu porozumět. A děkuji ti též za pomoc při šíření této informace druhým, aby tak tito ostatní, kteří správně pochopí tuto informaci a přistoupí k ní skrze tebe, měli příležitost tak učinit a měli též příležitost pokračovat v doplňování. To je vše pro tuto chvíli. Takže přeji pěkný den.“

 

 

 

 

(4)

 

Doplnění 3A

 

Dne 20. července 1993

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 21 – 28, Doplnění 3A.

 

Mí drazí přátelé:

 

Byl jsem upozorněn, že někteří z vás mají značné těžkosti s porozuměním posledním poselstvím od Pána Ježíše Krista. To je obzvláště pravdou u našich přátel v cizině (neanglicky hovořících následovníků NZ). Byl jsem Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych vám pomohl uspořádáním těchto zpráv do určitých bodů ve smyslu zjednodušení. Jakmile tyto body přečtete, můžete se vrátit zpět k původní verzi, a ta se vám stane jasnější.

 

Pán Ježíš Kristus nám vysvětluje a radí následující:

 

(1)

„Charakteristické pro posun, který proběhl v měsíci červnu, je ve skutečnosti to, že od nynějška se vše povahy složité a zamotané redukuje na povahu velmi jednoduchou a více zvládatelnou. Jinými slovy: Od nynějška bude vše daleko jednodušší a zvládnutelnější. Termín „jednoduchý a zvládatelný“ má v základě dva významy:

 

(a) Aby se všechny aspekty našeho minulého a přítomného života zahrnuly do našeho sebezkoumání, aniž by se cokoliv ponechalo stranou, tj. bez jakékoli výjimky či vyloučení něčeho. Takovýmto sebezkoumáním se buduje základna či získává nástroj pomáhající nám objevit, kým jsme, tj. objevit naší vlastní pravou přirozenost (to znamená to, že když jsme přišli na tuto planetu, tak jsme ztratili vědomé uvědomění toho, kdo jsme a jaká byla naše původní a ryzí přirozenost před naší inkarnací na planetě Nula). Naší záležitostí je tedy nyní to, že se máme vrátit do naší pravé přirozenosti čili k tomu, čím jsme skutečně byli anebo jsme mimo všechny tyto pozdější nánosy negativního stavu atd. Nyní bude tento proces, proces návratu zpět k naší vlastní pravé přirozenosti, která byla pozapomenuta a potlačena, hlavním ohniskem našeho života, pokud budeme na této planetě. Tato zpráva má ohromný význam.

 

(b) Být jednoduchý také značí být jako malé dítě ve smyslu absolutní a bezpodmínečné důvěry, víry a spoléhání se a úplné závislosti (která je pravou nezávislostí) vzhledem k Pánu Ježíši Kristu v Jeho/Její Pravé nové přirozenosti. Jenom malé děti nic nezpytují a bezpodmínečně přijímají vše, co jim dospělí řeknou či vysvětlí.

 

(2)

My, kteří čteme, přijímáme a praktikujeme „Nové zjevení Pána Ježíše Krista”, jsme přišli na tento svět – do života lidských tvorů – dobrovolně. Byli jsme Pánem Ježíšem Kristem požádáni, abychom sem vstoupili z velmi zvláštních důvodů a kvůli velmi zvláštnímu poslání. Toto poslání se aktualizuje Novým zjevením a skrze ně a jím objevujeme pravdu o všech záležitostech života a duchovnosti. Objevením tohoto faktu skrze  a prostředky Nového zjevení nám nyní dává schopnost následovat svoji vlastní pravou přirozenost. Negativní stav se nám snažil za každou cenu zabránit v tomto objevu naší vlastní pravé přirozenosti.

 

(3)

Původně jsme byli stvořeni, či naše vlastní pravá přirozenost byla stvořena, přímo Pánem Ježíšem Kristem. Tato zvláštní nová znalost nás od této chvíle činí plně zodpovědnými za vypátrání podstaty naší pravé přirozenosti a pravdy o ní. Takže v dalším kroku našeho konání se máme soustředit na objevování – bez zasahování negativního stavu – podstaty naší přirozenosti.

 

(4)

Vtělení na planetě Nula a náš celý život na této planetě probíhá pod ohromným vlivem negativního stavu. Avšak bez ohledu na tento fakt jsme jako agenti pozitivního stavu byli schopni nejen dávat příklad lidským tvorům zde na planetě Nula, jaké a co je to být pozitivním, ale, a to je důležitější, můžeme stále, byť pod vlivem a nátlakem negativního stavu, procházet procesem objevování naší přirozenosti.

 

(5)

V tomto bodě je jedinou cestou ven z negativního stavu následování naší pravé přirozenosti. Tato přirozenost je darem, nadělením a obdarováním od Pána Ježíše Krista. Tato skutečnost je hlavním rysem posunu, který probíhá od prvního června. Nejdůležitějším atributem tohoto posunu je jeho velká jednoduchost. To znamená, že prosté uvědomění si faktu, že potřebujeme objevit naší vlastní přirozenost a vrátit se k ní v její původní danosti od Pána Ježíše Krista, je hlavním obsahem, významem a faktorem tohoto posunu. Konec konců si musíme zapamatovat, že jsme ztratili pravý náhled na to, kým jsme a proč jsme zde, dokud nám nebylo poskytnuto Nové zjevení.

 

(6)

Aby se negativnímu stavu zabránilo v rušení a překážení tomuto monumentálnímu posunu, musel na sebe vzít formu prostoty a formu našeho návratu k Absolutně pozitivnímu jako malých dětí. Důvodem pro to je to, že negativní stav není samou svou povahou schopen pochopit a sledovat takový typ prostoty. Kdyby tento posun byl složitý a zamotaný, negativní stav by jej zkazil a ovládl.

 

(7)

Než mohl být tento posun zahájen, musely se odehrát určité případy, příklady a události, které jej měli předcházet. Nikdo z nás jej naprosto neočekával. Někteří lidé Nového zjevení museli projít zdánlivě nepochopitelnými útrapami, těžkostmi a problémy, což pomáhalo k tomu, aby se tento posun projevil v našich životech. Pán Ježíš Kristus nám dává dva příklady, které se přihodily Marku K. a Danovi B.. Tito lidé prošli poněkud trpkými časy, ale vše se zcela a úplně napraví.

 

(8)

V tomto bodě si máme být vědomi toho, že je tu mnoho pastí nastražených negativním stavem podél cesty naším životem. Jediným způsobem, jakým může tento posun být závažným a mít široké důsledky pro každého, je to, když jeho dopad je dostatečný k tomu, aby změnil směr, kterým agenti pozitivního stavu na planetě Nula v současnosti pohlížejí na svůj život. Máme si uvědomit tento fakt. Znamená to, že od nynějška budeme nahlížet na náš život ze zcela odlišné perspektivy, perspektivy toho, že jsme přímým nadělením Pána Ježíše Krista.

 

(9)

V tomto bodě se opět zdůrazňuje a opakuje, že hlavním a nejdůležitějším rysem tohoto posunu je cesta návratu. Tato návratná cesta sestává pro nás především z našeho poznání a přijetí faktu, že naše existence zde není výsledkem ani nějaké příhody nebo nehody, ani není nahodilá. Na tomto místě jsme jako agenti pozitivního stavu Pánem Ježíšem Kristem požádáni, abychom převzali plnou zodpovědnost za to, že jako ovládací faktor svých životů zas a znovu rozpoznáme, že nikdo nikde či v nižádné pozici neexistuje mimo Absolutní uvědomění Pána Ježíše Krista. V tomto ohledu se nám připomíná, že jsme byli před příchodem na planetu Nula požádáni, abychom dodrželi zvláštní sekvenci v poslání (což znamená, že naše mise zde sestává z určitého pořadí – od jednoho aspektu poslání k druhému atd.). Takže si nikdy nemáme myslet, že jakákoli událost v našem životě je nezávislá na uvědomění Pána Ježíše Krista, a tím tedy na našem poslání.

 

(10)

V tomto bodě je velmi podstatné, abychom rozpoznali fakt, že cokoli se nám nyní stane, není mimo našeho poslání. Od nynějška je posunem to, že vše v našem životě bez ohledu na to, co to je, do posledního detailu je a bude integrální součástí našeho poslání. Jsme znovu ujištěni Pánem Ježíšem Kristem, že se o nás pečuje ve zvýšené míře (více jako kdykoli předtím).

 

(11)

V tomto bodě se nám připomíná, že jsme všichni v době, kdy jsme přijali svou misi, souhlasili se zvláštním souborem podmínek. Vyhnout se těmto okolnostem či odmítnout pokračovat ve svém životě za doplňujících okolností bylo by vyhýbání se vašemu poslání. Pán Ježíš Kristus nás žádá velmi důrazně, abychom všichni posunuli naši pozornost a naše soustředění i náš postoj k tomu, abychom do popředí svého vědomého uvědomění uvedli fakt, že jsou tu zvláštní okolnosti, za kterých jsme souhlasili účinkovat a působit, než jsme přijali naše poslání. Je to velmi důležité, že tato připomínka byla poskytnuta nyní.

 

(12)

Aby všichni ti, kdo patří Novému zjevení, mohli pokračovat v procesu zjednodušování vlastní činnosti a vlastního působení následováním vlastní intuice, a tudíž své vlastní přirozenosti, je důležité, aby každý z nich individuálně rozpoznal Absolutní lásku a dovolení i vedení, které přicházejí pouze z Pána Ježíše Krista. Tento výrok má nový význam. Jakmile si uvědomíme, co to skutečně znamená, pak – abychom prošli skrze zbytek svého života na planetě Nula a abychom učinili přechod k novému životu – musí se dále rozvinout naše vlastní zdroje.

 

(13)

Důvodem, proč tento posun probíhá včasně právě nyní, je to, že negativní stav úplně převzal a zkazil všechny způsoby přístupu k Pánu Ježíši Kristu, ke všem informacím přicházejícím z této úrovně a ke všem ostatním prostředkům a způsobům naší komunikace, v jejichž průběhu jsme získávali návody či informace z nitra. (Proto někteří z vás byli odříznuti od všech prostředků komunikování a vcházení do nitra. To se stalo kvůli naší ochraně, abychom nebyli svedeni negativním stavem a nakonec zničeni či poškozeni.) Jedinou cestou ven z této šlamastiky a jediným způsobem účinného pokračování s důvěrou, s pravdou Nového zjevení a, což je nejdůležitější, s plněním našeho poslání, je si uvědomit, že naše vlastní zdroje, které jsou absolutním nadáním v relativní formě od Pána Ježíše Krista, se musí dostat do popředí a hrát hlavní či větší roli a být hlavní či velkou součástí našeho života. (Soustředěním na tento fakt nám tedy může umožnit znovuzískání naší komunikace s naším nitrem a se členy vlastní duchovní rodiny – je-li to třeba a nutné !  To znamená, že vědomým poznáním a přijetím faktu naší pravé přirozenosti, která byla stvořena přímo Pánem Ježíšem Kristem, budeme moci znovu získat náš přístup k vlastnímu nitru – bez jakéhokoli rušení negativním stavem).

 

(14)

Novým způsobem konání je – jako důležitý aspekt tohoto posunu – narůstající soustředění na sebe samého, tj. posun ke každému jednotlivci, k vlastnímu nitru jako individuu před Pánem Ježíšem Kristem. Toto je přímým opakem k negativnímu stavu, neboť tím, jak narostla a vystupňovala se kondenzace negativního stavu, negativní stav může působit pouze početně a skupinově. Avšak pozitivní stav má nyní nutně individuální spoluoznačení. Individuální přispění ve smyslu intuitivního myšlení a ve smyslu individuálních vztahů mezi všemi ostatními a soustředění se na toto se zvyšuje, jako k jeho výsledku a kombinaci.

 

(15)

Ohniskem a podstatou svého bytí na planetě Nula budeme od nynějška ohromně přispívat jako jedinci, a bude to tedy přínosem skupiny. To je nyní časově vhodné, protože náš přechod z této planety do duchovního světa je individuální a probíhá osobně mezi námi a Pánem Ježíšem Kristem ve smyslu splnění naší mise (což znamená, že je integrální součástí našeho osobního poslání to, jak opustíme tuto planetu). Takže, aby se opětovně zopakovalo: Tento posun v podstatě představuje přesun a rozpoznání nás samých jako jednotlivců před Pánem Ježíšem Kristem. A tudíž je velmi důležité si uvědomovat zas a znovu, že se s námi neděje nic, s čím bychom před příchodem na tuto planetu nesouhlasili.

 

(16)

Je nás velmi, velmi, velmi málo, kdo si jsou vědomi všech pocitů, zahrnutých v tomto posunu. Ti z nás, kteří toto nyní pocítili, vzali na sebe odpovědnost nést břímě na svých bedrech. To znamená, že jen málo z nás si zvolilo, než jsme přišli na planetu Nula, převzít tuto zodpovědnost kvůli Pánu Ježíši Kristu, jakož i kvůli nám samotným. Těch málo z nás, co si dobrovolně zvolilo být předchůdci tohoto posunu a zúčastnit se ho, přestálo v minulých měsících to, co se jeví jako útrapy (těžké časy). Avšak ve skutečnosti to byla naše metoda účastenství v usnadňování a rozšiřování uvědomění tohoto posunu.

 

(17)

V tomto bodě nás Pán Ježíš Kristus znovu ujišťuje, že tento posun se započne projevovat v našich životech velmi neočekávanými způsoby – vždy klidně a vždy jemně… a velmi prostě. Kvůli tomuto posunu bude mít každý z nás příležitost tím nejširším způsobem, než jaký jsme kdy měli předtím – přesto však velmi jednoduchým a skromným – postoupit ve svém poslání a v dalším kroku. Vzhledem k tomu nemá negativní stav ve svém stavu zvýšené složitosti prostředky pro výklad tohoto posunu kvůli faktu, že jeho schopnost být jednoduchým není ve skutečnosti a při pohledu z negativního stavu schopností vůbec. Z pohledu negativního stavu žádný posun neexistuje. Z pohledu těch, co jsou privilegováni se ho zúčastnit, je tento posun velkolepý.

 

(18)

Ve smyslu rozvoje tohoto nového posunu v našich rolích a v naší účasti nás všechny Pán Ježíš Kristus žádá, abychom znovu klidně a prostě prozkoumali své životy kvůli srovnání toho, co bylo, s tím, co je nyní. Skrze tuto tichou a jemnou reflexi vytvoříme vhodný postup pro provedení dalšího kroku tohoto posunu. Následně po tomto se budeme moci zabývat rovněž i jednotlivostmi.

 

(19)

Máme tu nyní nový – a přesto již velkolepý – úvod do dalšího kroku. Tento posun a jeho krok je možno popsat jako mající nás všechny dostat okolo rohu. Můžeme si to představit jako cestu či výlet, který jsme podnikli do středu či do hlubin Planety Nula. Pokračovali jsme v ní, dokud jsme mohli – (jak daleko jsme mohli jít, bylo určeno tím, jaký záměr, obsah naše poslání má a jaké světlo má poskytnout) – a pak jsme se otočili, když jsme získali znalost toho, co je náležité a použitelné v našem poslání, a nyní jsme na cestě zpět. Jinými slovy: Nyní se navracíme k Pánu Ježíši Kristu. Toto je pro nás všechny největší zpráva, jakou můžeme dostat.

 

(20)

V pozitivním stavu se tento posun projevuje následujícím způsobem: Máme tu ohromné soustředění energie od Pána Ježíše Krista. Ta se může pojímat jako mající osvobozující účinek na všechny v pozitivním stavu. Vše, co se stalo v negativním stavu, a všechny jeho negativně spolupůsobící faktory, což zahrnuje i působení pseudotvůrců, jejich agentů a poskoků a ovšem též působení a pozici vlastních lidských tvorů na planetě Nula, dosahuje zvláštní úrovně a dochází zvláštního bodu. Jinými slovy řečeno, negativní stav dosahuje ve svých aktivitách určité úrovně a určitého bodu, což umožňuje, aby se v pozitivním stavu vyvolaly určité prvky a pozice (neexistují v lidské řeči lepší pojmy k tomu, aby se mohlo popsat, co se v pozitivním stavu skutečně děje) skrze změny ustanovené Pánem Ježíšem Kristem. Povaha těchto změn je taková, že již nehraje roli to, co se děje v negativním stavu – není to již důležité. Toto je osvobozující faktor pozitivního stavu. Co musíte pochopit, je to, že Pán Ježíš Kristus vytvořil nové ustanovení a nové světlo, skrze které jsou členové pozitivního stavu nadáni novou schopností, kterou neměli do této doby k dispozici. Podrobnosti této nové schopnosti nejsou popsatelné lidskými pojmy.

 

(21)

Kvůli tomu, co se stalo v pozitivním stavu, máme nyní novou dispozici, kterou jen velmi málo z nás může vnímat. Z toho důvodu odměna za naše činy a proces odměňování a odplaty nabývají značně zvýšené míry. Toto je zařízeno zjednodušováním našich schopností jednat a sehrát roli na planetě Nula. Toto platí jen pro ty, co si zvolili účastnit se v tomto posunu. Kvůli tomuto faktu je tu ohromná oprošťující láska a energie, které jsou nám všem nyní více a více k dispozici. To znamená, že pozitivní účinek a pozitivní extenze Pána Ježíše Krista se nyní mohou a budou cítit všude.

 

(22)

Máme zjednodušit naše působení v oblasti svých povinností spojených s Novým zjevením Pána Ježíše Krista i jinde. V tomto bodě jsou v podstatě všechny povinnosti stejné kategorie. To znamená, že tu máme proces unifikace. V zjednodušování našich životních specifik je nám dán nový přístup k tomu, abychom zaujali první stupeň v tomto novém kroku kroků. Význam tohoto je následující: Každý z nás je Pánem Ježíšem Kristem požádán, aby uskutečnil proces zevrubné prohlídky života. Tato prohlídka projde znovu vše ve smyslu způsobu chování, myšlení, chtění, konání atd. ve srovnání s tím, jak pojímáme to nové, co od nynějška přichází do našich životů. Máme srovnávat vše staré se vším novým a tímto procesem můžeme započít kráčení celkovým procesem a sledem obnovování našeho života. Tím, že se vědomě a aktuálně pokročí k tomu, abychom uvědoměle a pečlivě hleděli na každý aspekt našeho života a pak ho srovnali s touto novou informací v nanejvýš doslovné formě, můžeme započít pohlížet na vzor našeho pokročení, které se odehrává v našem životě. Konáme-li takto, můžeme se dostat do velmi dobré pozice pro to, abychom byli velmi opatrně dbali toho, jak přistupovat k novému kroku.

 

(23)

Shora zmíněný krok bude účinný, protože budeme s to započít vidět to, co je zcela nové, a pak to postavit oproti tomu minulému. Více o tom, jak se to má udělat, se každému z vás dostane samostatně. A ačkoliv se to považuje za důkladné prozkoumání našeho života, je to ve skutečnosti uvědoměním si toho, jak v současnosti žijeme. Tato velmi prostá akce je nyní důležitá, protože, opětovně řečeno, přináší množství možností, jak pomoci druhým při vykonávání přechodu.

 

(24)

Díky Novému zjevení máme vědomí a výsadu toho, že si uvědomujeme svou odlišnost od ostatních lidí tím, že jsme přímým nadání od Pána Ježíše Krista. Nové zjevení Pána Ježíše Krista svou povahou a uspořádáním i zaměřením od nitra k zevnějšku nyní umožňuje konkrétně pochopit vpojení přirozenosti Absolutna do našich vlastních životů. To znamená, že nahlédnout do Absolutního je díky tomuto Novému zjevení MOŽNÉ, a tudíž je také možné konkrétnější pochopení toho, co to znamená být Absolutním. To je umožněno faktorem pohlížení na vše a na Přirozenost Pána Ježíše Krista, na planetu Nula a na všechny v lidstvu a na to, kde se nacházíme, a na to, jak Ho/Ji lidstvo pojímá, ne tak, jak na to pohlíží lidské stádo, ale směrem opačným, zpětně na to vše z pozice pozitivního stavu a Nového zjevení. Musíme si být vědomi, že to, jak se projeví a jak se tento krok uskuteční v našich životech, k nám dojde v intuitivní formě, velmi, velmi, velmi jemně.

 

(25)

Časové a prostorové přibližování je větší a větší, vždy větší. To činí nové uskutečňování podstaty našeho poslání nanejvýš časově vhodným, neboť významnost času objektivně i subjektivně klesá. To ovšem znamená, že konec přichází. Avšak v našich pojmech je zatěžko porozumět tomu, co znamená …  ..konec přichází. Je to více záležitostí postoje a přístupu, než zjevení ve zvláštním čase a prostoru. Jinými slovy: Nacházíme se v posledním cyklu uplatnění pro planetu Nula, tj. nacházíme se v posledním přispění našeho účinného chování, přístupu, konání atd. za účelem pomoci druhým a za účelem splnění jak naší mise, tak i poslání planety Nula jako celku.

 

(26)

Co je důležité a co se po nás žádá dělat v dalším kroku, je uvědomit si a přemýšlet o tom, jak se každý z nás svým jedinečným a zvláštním způsobem hodí k Novému zjevení. Jakmile máme příležitost přemýšlet o tom, co se nám zde v těchto zprávách nabízí, je nám každému z nás dáno něco nové. To je schopno nahradit naše minulé uvědomění. A to bude krajně účinným nástrojem. Důvodem, proč se tato záležitost nyní nepopisuje v její plnosti, je to, že je pro každého z nás velmi zvláštní a individuální. Nelze to zobecňovat. Je tedy v tomto ohledu naší povinností a zodpovědností vyhledat každý sám ve svém nitru, jak to udělat. To bude novým přímým nadáním od Pána Ježíše Krista každému z nás. Toto nadání je při svém obsahu, cíli a účelu ve své povaze nutně  a obzvlášť individuální. V tomto bodě Pán Ježíš Kristus naznačuje, že mnohé věci se v této době budou zdát nedostupnými (je za těžko porozumět tomu, co to přesně znamená) a povětšinou nesprávnými. Nicméně počnou se samy projevovat v našem konkrétním denním životě, jestliže budeme dobrovolně chtít takto postupovat.

 

(27)

V tomto bodě se Pán Ježíš Kristus speciálně obrací na mě – Petra. Týká se to TNR Foundation (dřívější TMH Foundation. “TMH” pochází z “The Most High”_=”Nejvyšší” a “TNR” z “The New Revelation”=”Nové zjevení”). Na tomto místě jsme upozorněni na nebezpečí, že aniž by si to kdo uvědomoval, může se tato nadace potenciálně obrátit v církev, sektu, kult, náboženství či uspořádanou organizaci. Máme být neustále na pozoru, aby se to nikdy nestalo, neboť nadace, jakož i Nové zjevení neměly, nemají a na věčnost nebudou mít záměr stát se církví atd.

 

(28)

Na planetě Nula jsou určité bytosti, které si posud až do tohoto okamžiku neuvědomovaly svoje poslání. Jejich poslání je možno zahájit pouze tím, že se stanou tyto události, nebo že se odehraje toto pokročení (jak se popisuje v těchto nových zprávách). Tito lidé nyní postoupí vpřed. Ale budou tu jiní, kteří nepostoupí, neboť to bude jejich posláním. Aby byli takovými, kým a jakými jsou kvůli tomu, aby splnili své poslání. Byli bychom velmi překvapeni poznáním, kdo jsou tyto bytosti. Někteří z těchto lidí dojdou k Novému zjevení již dokud jsou na této planetě, někteří však nikoliv.

 

(29)

Nyní existuje všezahrnující pohled na události a vše ostatní. To zahrnuje pojem techniky zrcadlení, která se doposud užívala. Tato technika posloužila a prošla plně svůj okruh. Poskytovala nám vědomí a pochopení i plný náhled toho, jak působí a integruje negativní stav. A nyní je nutné a doporučuje se, abychom přizpůsobili své životy nové pozici. Zrcadlení se souběžně stane reflexí nás samotných, našich činů, jakož i našeho vlastního bezpečnostního systému. Jinými slovy: Proces postupu vpřed v soustředění se na svou vlastní práci, na spatřování sebe samých v tomto svém vlastním díle, na reflektování nás samých, naší pravé a ryzí přirozenosti v zrcadle jako přímého nadání od Pána Ježíše Krista, jako agentů pozitivního stavu, je to, čím zrcadlení od tohoto okamžiku bude. Soustředěním se na ty skutečnosti, na to, kým jsme, na naše poslání, zrcadlíce a odrážejíce to v pozitivním smyslu se převyšuje předešlé pojetí zrcadlení, které jsme praktikovali do této chvíle. Tato nová metoda zrcadlení funguje taktéž jako bezpečnostní prostředek proti negativnímu stavu. Čím více se soustředíme na naše ryzí já, na naši pravou přirozenost a na naše poslání, na to, kdo jsme a za čím jsme zde, tím méně si nás negativní stav bude vědom. Jednoduchost tohoto procesu, s jakou vstupuje do našeho vědomí, znemožňuje negativnímu stavu učinit cokoli nám a ohledně nás. Technika zrcadlení se tedy nyní soustřeďuje na nás samotné a naše neustálé reflektování nás samotných a naší práce ve službách Pána Ježíše Krista. K tomu patří naše vědomé uvědomění a zrcadlová reflexe toho, že cokoli děláme či prožíváme, bez ohledu na to, co to je, či jak nedůležité to je, je službou Pánu Ježíši Kristu a částí našeho poslání, které máme od Něho/Ní – prostě jako takové. A to je to, co je prostota.

 

(30)

Tedy v tomto prostém procesu nahlížení prostřednictvím zrcadel spočívá pro nás nová forma bezpečnosti. Proces nahlížení obsahuje také pečlivou prohlídku naší minulosti. Řádné porozumění vlastní minulosti (od okamžiku našeho narození na planetě Nula až po současnost) a jejich odraz a zrcadlení v nás se stane předchůdcem či malým cvičením života v pravém pozitivním stavu před naším skutečným odchodem z tohoto života do pravého života. Toto nám přinese ohromě pozitivní důsledky a prospěch. Toto je také účinný způsob zosobnění našeho života. Pomůže nám to také nově seznat, jak jsou v nás naše schopnosti lépe rozmístěny, abychom si uvědomili a chápali to, co se má dělat a jaký druh výběru máme učinit.

 

(31)

Protože jen málo z nás bude chápat hned na začátku, jak a jakou cestou mají postupovat, bude naším příspěvkem pro ostatní na planetě Nula to, abychom je selektivně informovali s jemností a výběrovým komentářem a pomáhali mluveným slovem o všech těchto záležitostech, jak je zjevují tato poselství. Konáním tohoto budeme daleko účinněji působit v našich vlastních životech, a takto se staneme příkladem pro druhé. Toto je daleko účinnější nástroj, než jaký jsme kdy předtím měli. Protože se zde jedná o individuální a sebe reflektivní práci, tj. poskytování příkladu jiným tím, jak působíme a pracujeme ve svém osobním životě, jedná se o pojetí zosobnění. Takže nyní má každý jednotlivec zodpovědnost za zosobňování svého života, za zosobňování procesu zkoumání, vývoje a provádění výběrů pod dohledem Pána Ježíše Krista s pomocí svých vlastních charakterových rysů, atributů, nadání atd. Tímto procesem – a to je velmi důležité – posouváme nyní vpřed záležitosti planety Nula, jakož i pozitivního stavu. Naše činy mají tedy od nynějška dvojí užití. Nejsou již ohraničeny pouze na planetu Nula. Jinými slovy: Stali jsme se pozitivnímu stavu tlumočníky toho, co se odehrává na planetě Nula; ale stali jsme se nyní také i pro planetu Nula tlumočníky toho, co se odehrává v pozitivním stavu. Toto je nyní dvojitou mezihrou mezi pozitivním stavem a planetou Nula a mezi planetou Nula a pozitivním stavem. Tato skutečnost poukazuje na to, že byl skrze nás zbudován ohromný most mezi pozitivním stavem a planetou Nula. To prostě znamená, že soustředění ve světle celkového procesu znovuzrození v pozitivním stavu – o čemž bude řeč později v tomto roce – fakticky bude, či už ve skutečnosti je přístupné a dostupné nám všem, kteří patříme k Novému zjevení.

 

(32)

Opět je důležité zopakovat, že toto vše se osobně projeví a rozvine v našich vlastních životech. Proto specifické rysy a prvky tohoto budou přicházet skrze každého z nás osobně a individuálně, jak budeme vcházet do nitra a pak sdílet to vše se všemi ostatními během našich schůzek a komunikování jakýmkoli způsobem. V závěru jsme všichni vyzváni k tomu, abychom dále postupovali v tomto procesu sebeprozkoumávání a v tom, co bylo naznačeno v těchto poselstvích, abychom mohli pomoci sami sobě získat nové uvědomění a skrze toto nové uvědomění pomohli sami sobě se učit pokroku v tom, že si budeme plně vědomi toho, že vše na cestě, po níž putujeme, je charakterizováno stále novými údaji a informacemi. V tomto ohledu je důležité, abychom plně pochopili minulost, abychom porozuměli této nové informaci. Důležité zde je uvědomit si, že minulost se bude chápat v pojmech nových informací namísto toho, aby se nové informace chápali pojmy minulosti.

 

Toto tedy jsou body, které v zásadě obsahují poselství o nových údajích, které jsem vám zaslal dříve. Doufám, že způsob, jakým jsou vám nyní předloženy touto formou, pomůže lépe pochopit to, co obsahují původní poselství. Proto jakmile pečlivě přečtete tento dopis, a to opakovaně několikrát, navraťte se k původním poselstvím a shledáte, že budou mít pro vás dokonalý smysl.“

 

 

 

 

(5)

 

Doplnění 4

 

Dne 24. července 1993

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 29 – 30, Doplnění 4.

 

Dnešního dne, časně zrána, jsem byl během své pravidelné komunikace s Pánem Ježíšem Kristem Jím/Jí požádán, abych sdělil vám všem, kteří čtete, bezpodmínečně přijímáte a praktikujete Jeho/Její Nové zjevení kvůli principu, následující krátkou zprávu:

 

„Povaha posunu, o kterém jste byli nedávno informováni, umožňuje a vyžaduje opatřit Novou modlitbu Pána Ježíše Krista, zjevenou v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista”, následujícím malým, přesto velmi významným, přídavkem. Pokud tak ze svobodné vůle zvolíte, můžete – pokud si tak přejete – přidat několik slov k jejímu obsahu (slova, která se mají přidat, budou vytištěny tučně):

 

Náš Pane Ježíši Kriste v nebi, na zemi, v moři, v zóně vymístění, na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli. V čistotě našeho srdce, s kladným a dobrým úmyslem světíme Tvoji Přirozenost jako Absolutně Svatou a Pozitivní. Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé Pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života !  Ať se koná Tvá vůle všude ve jsoucnu a bytí i v zóně vymístění a na planetě Nula i v našich životech, jak se koná od věčnosti v nebi. Dej nám dnes vše potřebné pro náš denní život v souladu s povahou pozitivního stavu. Odpusť nám naše problémy a nedostatky, jak i my odpouštíme problémy a nedostatky jiných. A nenech nás, abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení, ale osvoboď nás od lákavosti zel a nepravd negativního stavu a ztotožnění se s nimi. Neboť Tvoje jest sláva a moc a království i všechno ostatní navždy, do věčnosti. Amen.

 

Nyní tedy všichni z vás, kteří přijímáte fakt a ztotožňujete se s tím, že vaše přirozenost byla stvořena přímo Pánem Ježíšem Kristem, jako Jeho/Její nadání, prezentace a dar – jak se zjevuje v poslední předcházející zprávě, která vám byla sdělena, můžete započít zahrnování této zvláštní formulace Modlitby do procesu svého denního vcházení do nitra. Vezměte na vědomí, že tato drobná změna Modlitby je použitelná jen a pouze pro ty z vás, kteří plně, bezpodmínečně a bez jakékoli rezervace přijímají a praktikují Nové zjevení jako pravé Slovo Pána Ježíše Krista a kteří postupují dle nových procedur, jak jsou zjeveny v poslední zprávě. Význam a důležitost tohoto oznámení se vám stanou zřejmé, jak budete praktikovat vaše denní vcházení do nitra a budete odrážet v zrcadlení svou pravou, ryzí a původní přirozenost bez nátlaku negativního stavu. Zapamatujte si, prosím, že vše je nyní individualizováno a zosobněno.

 

A to je vše, co vám mám dnes sdělit k tomu, abyste nad tím uvažovali a uváděli to v život – pokud tak zvolíte ze své vlastní svobodné vůle a volby. Mějte se báječně.

 

 

 

 

(6)

 

Doplnění 5

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 31 – 32, Doplnění 5.

 

Dne 1. srpna 1993, velmi brzy ráno, jsem byl v průběhu své pravidelné komunikace s Pánem Ježíšem Kristem Jím/Jí požádán, abych sdělil následující poselství všem, kteří kvůli principu denně čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení, protože je ryzí a nezkaženou Pravdou a ryzím a nezkaženým Slovem Pána Ježíše Krista:

 

„Jak jste si vědomi ze zprávy, která vám byla sdělena v průběhu našeho spolupůsobení dne 1. a 2. července: Všechny formy spoléhání se na Pána Ježíše Krista, ať v podobě vedení, informování či čehokoliv, co můžete mít, jsou úplně ovládnuty negativním stavem. Tento fakt naznačuje, že proces vcházení do nitra prostředky a způsoby, kterými jste ho praktikovali až do tohoto bodu, musí být modifikován, aby se v tomto ohledu zmařili nátlaky a zásahy negativního stavu. Těm z vás, kdo přečetli Nové zjevení nejméně třikrát a pokračují v jeho dennodenním čtení, a těm, co bezpodmínečně přijímají jeho obsah jako pravé Slovo Pána Ježíše Krista a ve všem se snaží praktikovat všechny jeho principy ve svém dennodenním životě, - a jen těm – se nabízí následující příklad, jak od této chvíle v tomto ohledu postupovat. Buďte si vědomi, prosím, že je to jen ukázka, příklad znění, který se vám radí používat. To tedy znamená, že můžete tato slova pozměňovat způsobem, jaký se hodí vašim individuálním potřebám. Přistoupíte-li k této radě s otevřenou myslí a otevřeným srdcem a přijmete i ze svobodné vůle a volby, budete Pánem Ježíšem Kristem individuálně inspirováni, co se týče slov, která budete používat ve vaší vlastní zosobněné proceduře. Můžete také použít, pokud si to přejete, přesné znění a postup, které se popisují níže.

 

Prvním krokem v tomto ohledu je - než se nastolí stav vaší niternosti – vědomě a tiše či nahlas (čemu dáváte přednost a co je nejvíce žádoucí a vhodné pro váš vlastní způsob komunikace) říci Novou motlitbu Pána Ježíše Krista v její úplné podobě, jak vám byla zjevena v Petrově dopise ze dne 25. července 1993, který byl rozeslán ještě tentýž den. Když si řeknete v popředí svého vědomého uvědomění tuto modlitbu, můžete vědomě říci něco jako toto:

 

Ze své svobodné vůle a volby plně uznávám a přijímám skutečnost, že jsem Tvým pokorným služebníkem, následovníkem, agentem, prodloužením a procesem a – s Tvou pomocí – velmi účinným i úspěšným praktikantem Tvého Nového zjevení. Jsem tvým přímým nadáním, darem a předvedením. Má původní přirozenost byla stvořena přímo Tebou a z Tebe. Ze své svobodné vůle a volby jsem od tebe dobrovolně přijal pověření a poslání, abych vstoupil na planetu Nula do života, podmínek a těla lidských tvorů za účelem prožití a projevení života agenta pozitivního stavu v negativním stavu a typickém životě lidských tvorů. Plně uznávám a přijímám skutečnost, že se všechny události v mém životě do posledního detailu staly z Tvé vůle a dovolení a že není nic v mém životě, co by bylo mimo mé uvědomění a bylo bez mého souhlasu se toho zúčastnit. Když jsem přijal své poslání, též jsem plně a neodvolatelně souhlasil s přijetím všech specifických okolností, za kterých budu působit a v nichž budu účasten. Poznávám sám sebe před Tebou, můj Pane Ježíši Kriste, jako jedinečného jedince. S Tvou pomocí a podporou se navracím zpět ke své pravé původní přirozenosti, která vyvěrá z Tvé Absolutní přirozenosti – BEZ JAKÉHOKOLI ZASAHOVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU – a tedy se navracím k Tobě. Přijímám plně sám sebe jako takového a přijímám tyto skutečnosti s bezpodmínečným spolehnutím se na Tebe, s bezpodmínečnou vírou a důvěrou v Tebe a v tato fakta jako malé dítě se vší skromností, pokorou a ponížeností. Tedy se navracím s Tvou pomocí a podporou k Tobě jako malé dítě. Proto jsem zvolil zjednodušit svůj život ve všech jeho aspektech a učinit vše zvladatelným a prostým. Vidím, reflektuji, představuji si, vnímám, myslím, cítím a zrcadlím sám sebe ve svém původním nadání od Tebe, ve své ryzí pravé přirozenosti bez jakéhokoli zasahování negativního stavu. Tímto činem vlastního sebepřijetí ve své pravé přirozenosti bez zasahování negativního stavu jsem zajištěn a zabezpečen před léčkami negativního stavu či jeho nátlaky v jakýchkoli formách, podobách, projevech a podmínkách. Hluboce a zhluboka Ti děkuji, jsem Ti vděčný a cením si Tě, Pane Ježíši Kriste, za to, že mi dáváš čestnou výsadní příležitost být Ti k službám v životě lidských tvorů na této planetě Nula a že mě uvádíš zpět na cestu návratu k mé vlastní pravé přirozenosti, která vyvěrá z Tvé Absolutní přirozenosti, tedy se navracím k Tobě. Miluji Tě bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „já jsem“.

 

Tato či podobná slova lze užívat v procesu denního vcházení do nitra. Následně po vědomém vyjádření těchto slov můžete pak postoupit k tomu, že sami sebe vidíte či si představujete (a ti, co nemají tuto schopnost vidění a představování samých sebe, mohou sami sebe myslet a cítit) jako jsoucí na vrcholku své duchovní hory a pak, máte-li tam přístup, následně kráčející na svou domácí základnu, kde můžete konat, cokoli cítíte, že potřebujete udělat, a komunikovat s Pánem Ježíšem Kristem a interagovat se členy své pravé duchovní rodiny anebo s kýmkoli, s kým potřebujete komunikovat.“

 

A to je všem co vám, mí nejdražší přátelé, mám sdělit... alespoň prozatím.

 

 

 

(7)

 

Doplnění 6

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 33 – 36, Doplnění 6.

 

Dne 7.srpna velmi brzy ráno jsem během komunikování a interakce s Pánem Ježíšem Kristem byl Jím/Jí požádán, abych sdílel se všemi těmi, kteří čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení kvůli principům, následující důležité informace a důležitá objasnění:

 

„Tohoto rána se chystáme probrat tři body:

 

(1)

Nedávno jste obdrželi radu, abyste přidali jistá slova k Nové motlitbě Pána Ježíše Krista. Tato rada vám nebyla dána náhodou. Ohledně přidaných slov je třeba něco stručně vysvětlit. Jak jste si povšimli z formulace této Modlitby, nebylo odstraněno ani jedno slovo z jejího obsahu. Vše zůstává stejné s výjimkou toho, že něco k ní bylo přidáno. Takže se to nedá klasifikovat jako změna či náhrada, ale jako přidání nebo, ještě lépe, jako kompletace. Nyní je tedy tato Motlitba doplněna tak, jak má být. Do tohoto bodu, před tím, než jste dostali radu doplnit tato slova, byla situace s planetou Nula a u těch, co jsou těsně spjati s Novým zjevením, taková, že nedovolovala zahrnutí těchto slov do Motlitby. Především nebyla planeta Nula v poslední fázi svého poslání. Kvůli tomu nemohl být pozitivní stav přiveden do největší blízkosti k její sféře a negativní stav v obecnosti a ve své celistvosti nemohl být plně obklíčen pozitivním stavem. Takže dříve než se tato kompletace mohla odehrát, bylo nutno planetě Nula a negativnímu stavu obecně dovolit postupovat s dojmem nezávislosti na vlivech pozitivního stavu, a toho, že Pán Ježíš Kristus nezasahoval do jejich činností, ale byl přítomen pouze v schopnosti každého volit a změnit se.

 

Za druhé: Vy od Nového zjevení jste stále ve svém poslání postupovali, jak bylo symbolicky popsáno ve zprávě ze dne 1. a 2. července 1993, směrem ke středu planety Nula bez toho, že byste se takříkajíc obrátili kolem rohu a bez toho, že byste se chystali na vaši důležitou cestu návratu.

 

Avšak, jak víte, s tímto novým, pozoruhodným posunem se situace jak s planetou Nula, tak i u každého z vás osobně od základů změnila. Planeta Nula vstoupila do závěrečné fáze svého souhrnného poslání a vy jste obešli kolem rohu a nyní se navracíte zpět domů k Pánu Ježíši Kristu a ke své pravé původní přirozenosti a ke svému nadání, daru a obdarování od Pána Ježíše Krista. Kvůli tomuto faktu nemohla být formulace Nové motlitby Pána Ježíše Krista završena.

 

Zabývejme se nyní významem přidaných slov. Neúplná verze této Motlitby nezahrnovala v textu zvlášť planetu Nula ani vás osobně. Takže slova: „na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli“ byla úmyslně opomenuta. Přítomnost Pána Ježíše Krista na planetě Nula a ve vás byla pojata v obecném smyslu, ale ne zvlášť ani jednotlivě. Tak, jak jste postupovali ke středu planety Nula, a tedy pryč od pozitivního stavu, postupovali jste pryč od stavu integrace čili ve skutečnosti pryč od své pravé přirozenosti. Za těchto okolností nemohlo být užito slov: „i v naší sjednocené sentientní mysli“. A protože vaše mise je integrálně spojena se souhrnným posláním planety Nula, nemohlo se použít ani slov „na planetě Nula“. Avšak s tímto velkolepým posunem přichází vše týkající se planety Nula a vaší mise na ní ke svému konci. Jste připraveni na vaši cestu návratu k vaší pravé přirozenosti, tj. do stavu integrace – což je pozitivní stav čili vaše domácí základna. Vzhledem k povaze vaší cesty návratu a protože planeta Nula vstoupila do poslední fáze zobrazování a představování toho, co se nemá volit, stává se přítomnost Pána Ježíše Krista na a ve vás velmi specifickou a velmi přímou. Proto je pro vás, kdo jste byli Pánem Ježíšem Kristem pověřeni zvláštní úlohou vzhledem k osudu planety Nula, důležité rozpoznat, že tato přítomnost Pána Ježíše Krista na planetě Nula a zvláště ve vás je plně a zcela projevena ve stavu integrace vašich sentientních myslí a v naplnění osudu planety Nula.

 

Tato situace a vaše cesta návratu k Pánu Ježíši Kristu, a tedy k vaší pravé přirozenosti, vyžadují vaše spojení se všemi úrovněmi pozitivního stavu a obzvláště, což je důležité, se všemi úrovněmi Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista. Když jste putovali do středu planety Nula, pryč od vaší pravé přirozenosti, vaše spojení s pozitivním stavem a obzvláště s Pánem Ježíšem Kristem bylo skrze zprostředkující svět s Absolutní vnitřní myslí Pána Ježíše Krista. Proto byla užita v této Modlitbě pouze slova: „dobro a pravda“. Tato slova souvztaží s těmito dvěma faktory.

 

Abyste však uspěli na vaší cestě návratu k Pánu Ježíši Kristu a k vaší pravé, ryzí přirozenosti bez zasahování negativního stavu a bez léček negativního stavu, které umístili pseudotvůrci a jejich pochopové podél cesty, kterou putujete, potřebujete si ze své svobodné vůle a volby vyžádat či vyvolat princip propojenosti se všemi úrovněmi Stvoření Pána Ježíše Krista a Jeho/Její Absolutní sentientní mysli. Toto spojení se provede požádáním: „Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé Pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života“. Přizvání Lásky a Moudrosti vás spojuje s Absolutní duchovní myslí Pána Ježíše Krista a s duchovní dimenzí Jeho/Jejího Stvoření. Přizvání Dobra a Pravdy vás spojuje s Jeho/Její Absolutní vnitřní myslí a zprostředkující dimenzí Jeho/Jejího Stvoření. Přizvání Pozitivního konání a Víry vás spojuje s Jeho/Její Absolutní vnější myslí a s přírodní dimenzí Jeho/Jejího Stvoření. Takže, jak můžete vidět, toto přizvání je samo o sobě pozváním k tomu, aby se ustanovil stav integrace vaší mysli a aby se udál návrat do vaší pravé přirozenosti, která vyvěrá z Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – Stavu Absolutní integrace. Tento činitel umožňuje, aby se odehrál proces integrace vaší sentientní mysli, a poté umožňuje, aby se ve vašich životech projevila plnost přítomnosti Pána Ježíše Krista.

 

Jakmile náležitě vyvoláte tuto trojí propojenost jak se popisuje shora, můžete pak pokračovat a přivolit, aby se konala Vůle Pána Ježíše Krista také zvláště a jednotlivě na planetě Nula a ve vašich osobních životech. Do tohoto bodu se tato Vůle konala obecně skrze pověření planety Nula zvláštním osudem a skrze váš souhlas přijmout speciální poslání od Pána Ježíše Krista na planetě Nula. Zvláštnost současné situace na planetě Nula a požadavek, abyste individualizovali a personalizovali svoje životy, stávajíce se individui před Pánem Ježíšem Kristem, vyžaduje zvláštní a konkrétní přizvání, aby se konala Vůle Pána Ježíše Krista na planetě Nula a také ve vašem individuálním životě. Takže tu máme posun od obecných okolností a působení k velmi zvláštním, konkrétním, prostým a osobním okolnostem a působením – co se týče planety Nula a vás osobně a individuálně.

 

(2)

Jak si pamatujete, bylo vám ve zprávě ve dnech 1. a 2. července 1993 naznačeno, že Pán Ježíš Kristus ustanovil v pozitivním stavu nové nadělení, nové světlo a novou schopnost. Povahu a obsah tohoto ustanovení není možno zjevit lidskými pojmy. Prostě byste je nemohli uchopit vaší zvláštní lidskou myslí. Co však máte ohledně této situace pochopit, je to, že tyto změny se nevztahují speciálně jen na členy pozitivního stavu, ale jsou též strukturálními změnami osnovy celého Stvoření a jeho multivesmíru. Proč myslíte, že by jinak byl tento posun označen za nejvelkolepější, který kdy doposud nastal ?  Myslíte si, že se vztahuje pouze k individuím v pozitivním stavu a k vám na planetě Nula a k ostatním v zóně vymístění ? 

 

Jak si vzpomínáte z „Nového Zjevení Pána Ježíše Krista“, jsou změny v rozpoložení sentientních entit integrálně a strukturálně propojeny se souvztažnými změnami ve struktuře, dynamice a osnově jim odpovídajících prostředí. Ale čemu zde musíte porozumět, je to, že tyto změny vyplývají z činnosti a působení Pána Ježíše Krista, Jenž/Jež je spouští posunem Své pozice ke Svému Stvoření a uvolněním určitého Absolutního aspektu Své Absolutní přirozenosti, který do tohoto okamžiku nebyl nikomu k dispozici. Toto uvolnění ustanovuje také Absolutní změnu v samé Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Když se toto stane, celková struktura Stvoření a jeho multivesmíru a veškerá struktura základů organizace rozmanitých součástí, úrovní, sfér a dimenzí Stvoření se také od základu mění a restrukturalizuje, aby se přizpůsobila nové .situaci, která vchází do svého jsoucna a bytí.

 

Zvláštnosti tohoto monumentálního posunu a těchto změn nemohou teď být zjeveny z toho prostého důvodu, že jsou mimo jakékoli pojímání ohraničenou myslí lidských tvorů. Avšak důvodem toho, proč se o něm nyní zde zmiňuje, je to, že především znalost tohoto faktu – že se událo něco tak velkolepého – bude mít hluboký dopad na vás všechny, kteří jste spojeni s Novým zjevením, a bude to ovlivňovat váš život a vaši cestu návratu k Pánu Ježíši Kristu způsobem co nejpozitivnějším a nejvíce žádoucím: ale, za druhé, a to je velmi důležité, tato znalost vás bude připravovat na přijetí situace, která bude existovat, a která již existuje v duchovním světě, až se navrátíte domů – po vašem odchodu z planety Nula.

 

Co musíte chápat, je to, že tyto shora popsané změny všech aspektů Stvoření přesahují vše ve struktuře, která doposud existovala. Takže nic, absolutně nic, nebude a již není totéž. Cokoli bylo doposud obecně o této struktuře duchovního světa a Stvoření napsáno (např. ve Swedenborgových spisech či ve spisech jiných) již více neplatí a nedá se to již použít v žádné formě, stavu či procesu. Takže např. rozlišování nebeského a duchovního království a jiná rozlišování, která se vztahují k duchovnímu světu, jak je popsal Swedenborg a jiní, nejsou již nadále platná a použitelná. Vy jste o tomto informováni proto, že je třeba, abyste skončili s očekáváním, hloubáním a spekulacemi o tom, jak to vypadá v duchovním světě. To by jen překáželo vašemu přijetí současné situace ve všech aspektech pozitivního stavu, neboť vaše očekávání by v tomto ohledu nebyla splněna. Avšak jste požádáni, abyste udržovali svoji mysl otevřenou a byli připraveni přijmout cokoli, co naleznete po svém návratu domů. Nic nebude takové, jak jste to znali, než jste to místo opustili a vtělili se na planetu Nula. Takže neočekávejte, že vše bude takové, jaké to bylo tehdy. Nebudete to schopni poznat.

 

(3)

Třetí a závěrečný bod se vztahuje k záležitosti vaší cesty návratu, tj. cesty k vaší vlastní přirozenosti – bez zasahování negativního stavu. Jak si pamatujete z poselství ze dne 1.-2. července 1993, váš vstup na planetu Nula a vaše fungování na ní doprovázelo značné ovlivňování negativním stavem. Tyto zásahy měly především za účel vás blokovat od povědomí a přijetí toho, kým jste, jaký je účel vašeho života na planetě Nula a toho, a to je nejdůležitější, co je zde vaším posláním a pověřením. Takže všeobecné zasahování a blokování negativním stavem bylo namířeno proti tomu, abyste objevili pravdu o své pravé přirozenosti a misi, jak se popisuje v tomto již zmíněném poselství ze dne 1.-2. července. Co musíte v tomto ohledu chápat, je to, že tyto zásahy a bloky negativního stavu se projevují v mnoha způsobech, projevech a vlivech na váš život, bez toho, že byste si je jako takové uvědomovali. Mohou přicházet mnoha formách a velmi jemným rafinovaným způsobem. Je nutné si uvědomovat tuto skutečnost. Důvodem nutnosti uvědomění si tohoto faktu je to, že váš návrat k vlastní přirozenosti musí být bez veškerého ovlivňování negativním stavem. Jinak byste tyto vlivy vlekli se sebou do vaší přirozenosti, což by pak znamenalo, že se nevracíte do vaší pravé přirozenosti, ale že jste vychýlení na vedlejší cestu do negativního stavu a do nepravd o vaší pravé přirozenosti.

 

Jak se shora uvádí, tyto vlivy mohou být velmi jemné a jednoduché, abyste si je neuvědomovali či jim nevěnovali tolik pozornosti. To bylo jedním z důvodů, proč jste byli v poselství ze dne 1. - 2. července 1993 požádáni, abyste velmi pečlivě a do všech možných detailů prozkoumali svůj minulý život (od okamžiku narození na planetu Nula do přítomné doby), aby se tak objevili všechny možné vlivy negativního stavu a ihned se odstranily. Dobrým příkladem takovéhoto zdánlivě zcela nevinného ovlivňování je požívání alkoholu a tabáku (aby se jmenovaly jen některé – ty nejviditelnější). Jak víte, tyto dvě látky jsou s to pozměnit vědomí a odvést mysl do pseudoduchovních rozpoložení, která zcela a úplně zotročují negativnímu stavu. Co však musíte jasně pochopit, je to, že tyto mysl pozměňující látky mají velmi negativní duchovní souvztažnost. Téměř nikdo, či jen velmi málo z lidí, si je vědomo, čím tato souvztažnost je či co znamená. V tomto ohledu požívání alkoholu za účelem změny své nálady či relaxace nebo jiného pozměňování mysli souvztaží s procesem náhrady pravé reality falešnou, což znamená náhradu pozitivního stavu negativním stavem. Nebezpečí této náhrady je zřejmé. V tomto ohledu požívání alkoholu, byť ve velmi malých a příležitostných dávkách, za shora zmíněným účelem může být zničující, obzvláště a jednotlivě pro ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. Toto je nebezpečná past nastavená pro vás negativním stavem, aby vám zabránil se navrátit do vaší pravé přirozenosti. Jediné ospravedlnitelné upotřebení alkoholu, které by mohlo mít nějakou pozitivní konotaci, je za komerčními účely a v gurmánské kuchyni. Vzhledem k tomuto faktu se ti z vás, kdo stále oblibují dát si sklenici nějakého alkoholického nápoje (vína, piva či koktejlu), velmi důrazně nabádají, aby okamžitě přestali s jeho požíváním.

 

Co se týká duchovní souvztažnosti kouření anebo žvýkání tabáku, jeho požívání souvztaží s náhradou jasného vnímání duchovní reality vnímáním deformovaným, falešným a matoucím. Takže to vede k přijetí nepravd a zkreslenin namísto přijetí pravdivosti a jasnosti duchovní reality. A opět je to nebezpečná situace, neboť zabraňuje zření a přijetí věcí takových, jaké skutečně jsou ve své esenci a substanci. Není-li kdo s to jasného nazírání, není mu možno se navrátit ke své vlastní pravé přirozenosti. Z tohoto důvodu se ti, kdo stále kouří či žvýkají tabák, velmi důrazně nabádají, aby zastavili ihned tuto praxi, protože se stala krajně nebezpečnou pastí negativního stavu, která vám zabrání se navrátit do vaší pravé přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu.

 

Zas a znovu jste důrazně nabádáni, abyste pokračovali v procesu zkoumání všech aspektů svého života, svých zvyků, svého chování, svých postojů, vztahů, svého způsobu užívání věcí, toho, jak myslíte a cítíte a co chcete, jak pojímáte události a jakým způsobem omlouváte či ospravedlňujete své zvyky a chování, za účelem objevení toho, jaké typy vlivů negativního stavu obsahují, a aby se s pomocí Pána Ježíše Krista ihned odstranily nebo takříkajíc na místě napravily. Takto se budete moci navrátit ke své pravé přirozenosti daleko snadněji. Toto jsou náznaky, které vám mají pomoci při vašem procesu sebezkoumání. Je to velmi důležité !  A to je pro dnešek vše. Mějte se nádherně.“

 

Mí drazí přátelé, toto jsou rady od Pána Ježíše Krista nám všem, abychom o nich uvažovali a uvedli je v život – pokud tak učinit zvolíte ze svobodné vůle a volby. S láskou a úctou zůstává váš pokorný služebník Petr.

 

 

 

 

(8)

 

Doplnění 7

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 37 – 40, Doplnění 7.

 

Velmi brzy ráno dne 13. srpna 1993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych s vámi sdílel následující slova:

 

„Dříve než pokročíme ke konkrétnímu sdílení některých idejí, které se vztahují k objasnění určitých výroků v poselstvích, která vám byla sdělena ve dnech 1. a 2. července 1993, nechť je vám všem známo, že s velkým potěšením a radostí každý ve stvoření a Pán Ježíš Kristus osobně bere vděčně na vědomí skutečnost, že česká verze „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ byla publikována v České republice a že včera (12. srpna) byl dokončen překlad španělský. Chci, abyste věděli, že jsou důležité milníky v procesu závěrečné eliminace negativního stavu s jeho pseudojsoucnem a pseudobytím. Význam těchto událostí je enormní a je vždy mimo schopnost vaší lidské mysli si představit jejich dopad na tento proces. Takže Pán Ježíš Kristus by rád vyjádřil Svou hlubokou vděčnost a ocenění i pochvalu Dr. Ivanu D.F. za původní český překlad této knihy a Kamilu B. za její závěrečnou velmi důkladnou redakci a přípravu k publikování a vytištění a Danielovi B. z New Yorku za završení španělského překladu Nového zjevení a také Dr. Vasilu N. a Larise P. z Moskvy v Rusku za veškerou snahu uskutečnit překlad „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ v této těžce zkoušené zemi. Pán Ježíš Kristus osobně povzbuzuje všechny, kteří teď překládají tuto knihu (jako je tomu v Rusku), nebo ty, kdo uvažují nad jejím překladem do nějaké jiné řeči, aby se tento nejdůležitější projekt stal v jejich životě vrcholnou prioritou, které se podřídí všechny ostatní činnosti, jež se nyní uskutečňují.

 

A nyní se věnujme několika dalším záležitostem. Jedním z nejdůležitějších aspektů zjednodušení aktivit, k jehož podniknutí jste byli nabádáni v poselství ze dne 1.-2. července, bylo potřeba uznání Absolutní lásky, dovolení a vedení, které přicházejí pouze z Pána Ježíše Krista. V té době se dovodilo, že tento faktor má nový význam, který vy všichni potřebujete objevit a být si ho vědomi. To vám pak umožní přikročit k dalšímu stupni vašeho duchovního rozvoje, pokroku a splnění vašeho poslání na planetě Nula. Bylo tehdy naznačeno, že aby se tento pokrok provedl a aktualizoval, musí se nejprve rozvinout vaše vlastní zdroje. Tyto zdroje jsou absolutním nadělením v relativní formě od Pána Ježíše Krista.

 

Jaký nový význam má tento fakt, že Absolutní láska, dovolení a vedení Pána Ježíše Krista prostupuje všemi aspekty veškerého jsoucna a bytí, zóny vymístění a planety Nula a životů vás všech zvlášť ?  A jak uznání tohoto faktu může zjednodušit váš život a vaši činnost ?  A jak můžete dále rozvinout své zdroje ?  Co jsou tyto zdroje ?

 

Nový význam tohoto činitele lze nalézt ve skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus zaujal vzhledem k celku Svého Stvoření, k zóně vymístění a individuálně k vám novou pozici, která doposud nebyla k dispozici. Povaha této pozice je taková, že umožňuje, aby se započaly a uskutečňovali zcela nová kvalita, nový aspekt a obsah Absolutní lásky, dovolení a vedení Pána Ježíše Krista všude a u každého, ale obzvláště u vás od Nového zjevení. Vaší rolí bude o nynějška sdělovat a projevovat tuto novou kvalitu, tento nový aspekt a obsah skrze váš individualizovaný a jedinečný život všem ostatním, kdo nejsou od Nového zjevení.

 

Jak víte, Božská láska Pána Ježíše Krista je absolutní. Protože jste ale relativními, můžete prožívat obsah této Lásky v relativním smyslu. Takže jak postupujete vpřed životem, stávají se vám dostupnými různé aspekty této Lásky, péče, dovolení a vedení relativně k vaší pozici a k tomu, co jste dosáhli. Avšak máte si být vědomi toho, že současná situace vyžaduje, aby k vám dosáhl zcela nový aspekt této Lásky, dovolení a vedení, abyste mohli učinit vaši cestu návratu k Pánu Ježíši Kristu, a tedy k vaší pravé přirozenosti – bez zásahů negativního stavu – možnou a bezpečnou.

 

Takže si buďte, prosím, vědomi faktu, že je vám k dispozici ve své kvalitě, svém obsahu, použitelnosti a projevu něco zcela nového, co ovlivní váš život, budete-li ochotni tento fakt ve všech jeho aspektech ze své svobodné vůle a volby uznat a přijmout. Toto prosté vědomí vám všem dovolí dále rozvinout vaše vlastní zdroje, a tak dovést závěrečnou fázi vašeho poslání k úspěšnému završení.

 

Vaše vlastní zdroje sestávají ovšem ze všeho, čím jste byli obdarováni a nadáni, z jedinečnosti vašeho způsobu myšlení, cítění,chtění, chování, konání, prožívání atd. Tyto unikátní kvality vašich jedinečných osobností jsou tím pravým nadělením od Pána Ježíše Krista v každém z vás. Uznáním a přijetím faktu, že nejsou vaše ani nikoho jiného, ale že ve skutečnosti náležejí jen Pánu Ježíši Kristu ve vás, budete s to je rozvinout dále a s větším úspěchem, použitím a dopadem.

 

Je to pro vás všechny a pro vaše poslání na planetě Nula životně důležité a závažné, aby se tyto zdroje a ta nadání, která se odrážejí ve struktuře a dynamice vaší jedinečné osobnosti, mysli, mentality, sexuality i fyzičnosti, a vše ostatní, co k vám jako k individuu patří, plně rozvinulo a použilo v procesu vašeho života. Nastal čas se zbavit všeho a každého nesprávného ztotožňování, ovlivňování a diktátu pocházejícího z vaší výchovy, vašeho náboženství, vlivu škol, vašich sklonů, zlozvyků a všeho ostatního, co není částí vašeho původního nadání a vašich původních zdrojů, která vám věnoval Pán Ježíš Kristus před tím, než jste se vtělili na planetě Nula.

 

V tomto ohledu – aby se objevilo, co jsou tyto nátlaky – se vám radí, abyste  Pána Ježíše Krista přímo požádali, abyste byli upozorněni na všechny jednotlivé aspekty vaší osobnosti, totožnosti, představy o sobě, sebepojetí a sebevnímání, které nejsou z vaší původní přirozenosti, jak ji Pán Ježíš Kristus přímo stvořil.

 

Nedílnou součástí této prosby ať je, že požádáte Pána Ježíše Krista, aby vám dal schopnost přijmout jedinečný projev a životní styl každého z vás, bez toho, že byste potřebovali odsuzovat, zatracovat a kritizovat toho, kdo nesplňuje vaše očekávání či vaše představy či cokoli mezi sebou máte. Nastal čas, abyste se zcela a úplně přestali takto chovat a přijali skutečnost, že každý z vás svým bytím a chováním, bez ohledu na to, jaké je, plní nějaký důležitý aspekt svého poslání, a takto slouží tak či onak Pánu Ježíši Kristu. Bez ohledu na to, jak negativní a nepřijatelné se vám chování a projev některých z vás zdá, je to část vašeho i jejich poslání a souhlasu být takovými a takto se chovat. Buďte si, prosím, vědomi faktu, že projevit takový nevhodný postoj vzhledem k ostatním, kteří jsou tak či onak spojeni s Novým zjevením, znamená být pod nátlakem negativního stavu. A je to tak bez ohledu na to, jak se zdá být váš postoj ospravedlnitelný. Vaší povinností vůči vám samotným a vaší pravé přirozenosti je upustit okamžitě od tohoto postoje. Samozřejmě, jako vždy, jen tehdy, pokud tak zvolíte ze svobodné vůle a volby se všemi důsledky takové volby. Změnou vašeho postoje v tomto ohledu budete moci překonat sevření, ve kterém vás negativní stav může mít.

 

Čím víc jste osvobozeni od všech nátlaků negativního stavu, jak byly částečně popsány shora, tím prostší a více ovladatelnější se stane váš život. Prostým důvodem této skutečnosti je to, že každý nátlak negativního stavu činí život krajně složitým, zamotaným, pokrouceným a zmatečným. Taková je povaha negativního stavu.

 

Takže, jak jasně vidíte, jedním z nejdůležitějších způsobů, jak úspěšně a účinně provést zjednodušení vašich životů, a tak návrat k Pánu Ježíši Kristu a k vaší pravé přirozenosti, je odstranit z vašeho ztotožnění se, postoje, chování a všech aspektů vaší duše všechny otisky negativního stavu. Jak se shora uvádí, tato snaha a tato činnost bude hlavním obsahem a cílem vašeho poslání po zbytek vašeho života na planetě Nula.

 

Jiným bodem, který je třeba si uvědomit, je to, že vaše hlavní povinnost na planetě Nula a též vzhledem k pozitivnímu stavu se váže k Novému zjevení a k tomu, jak používáte jeho principy ve svém životě. V tomto ohledu si máte uvědomit to, že všechna vaše činnost, odpovědnost, práce, veškeré vaše zaměstnání a všechny vaše vztahy i všechno ostatní je bez výjimky a vyloučení sjednoceno v jednom pojmu – služby Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení. Takže na nic ve vašem životě nemůžete již pohlížet bez ohledu na Nové zjevení. Neboť od chvíle jeho přijetí prostupuje a bude prostupovat ve všech aspektech váš život v jeho zbývající části na planetě Nula i dále. Pokud toto přijmete jako neoddiskutovatelný fakt, pak se váš život ohromě zjednoduší a učiní zvládatelnějším. A učinit tak je ale také součástí vašeho poslání.

 

Kvůli faktoru vašeho spojení s Novým zjevením a protože se vše ve vašem životě otáčí kolem Nového zjevení, je krajně důležité zdůraznit pro vás všechny, kteří jste nedokončili jeho trojí přečtení, jak se navrhovalo již v minulosti, a kteří nepokračujete v jeho dennodenním čtení, abyste tak učinili co možná nejdříve. Ve skutečnosti se vám radí, abyste toto čtení a studium učinili nejdůležitější prioritou svého života a odložili vše ostatní (co odložit lze), dokud toto neuděláte. Význam tohoto sdělení se nemůže dost zdůraznit.

 

Pamatujte si, že čas je velmi, velmi, velmi krátký a všechny záležitosti se urychlují a docházejí ke svému konci. Vaše splnění tohoto úkolu a pak dennodenní čtení a praktikování Nového zjevení je ve skutečnosti integrální součástí procesu této akcelerace a tohoto zakončení. Je to vaší povinností a odpovědností před Pánem Ježíšem Kristem, abyste tak činili, protože jste s tím především takto souhlasili. A toto ať vám slouží jako připomínka, že tomu tak je. Proto již déle neotálejte. Když tento úkol nedokončíte, jak jste s tím souhlasili, jste stále pod vlivem negativního stavu.

 

A toto je pro dnešek vše. Buďte si, prosím, vědomi potřeby neustálého doplňování nových údajů.“

 

 

 

 

(9)

 

Doplnění 8

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 41 – 46, Doplnění 8.

 

Ve dnech 14. a 15. srpna l993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych s vámi, kdo jste spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, sdílel následující ideje:

 

„Jak si pamatujete z poselství poskytnutých vám v průběhu 1. – 2. července, kladl se jeden z hlavních důrazů na rozvoj vlastní intuice a spolehnutí se na ni. Z těchto poselství jsou zřejmé tři věci:

(1) vaše intuice je Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista;

 

           (2) vaše intuice se rovná vaší pravé přirozenosti;

           

 (3) vaše pravá přirozenost sestává, mimo jiného, z vašich zdrojů, které jsou taktéž     

      Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista.

 

Takže tu máme nyní následující rovnici:

 

            Intuice = vaše přirozenost = vaše zdroje = Absolutní nadání Pána Ježíše Krista.

 

Ale tato formule se může pojmout i následovně:

 

            Intuice + vaše přirozenost + vaše zdroje = Absolutní nadání Pána Ježíše Krista.

 

Obě tyto možnosti mají důležitý význam. Odrážejí jak faktor rovnosti, tak i aditivní činitel, což nakonec vede k poznání, že jste ve skutečnosti pravými a přímými dítkami Pána Ježíše Krista.

 

Zároveň vám bylo naznačeno, že jedinou cestou, jak můžete objevit svoji pravou přirozenost, je cesta skrze Nové zjevení Pána Ježíše Krista, jak bylo zprostředkováno Petrem. Pohlédnete-li na toto sdělení z hlediska logické konstrukce, správně a náležitě usoudíte, že k tomu, aby se rozvinula vaše intuice do své nejvyšší dokonalosti a spolehlivosti, potřebujete nejprve přijmout Nové zjevení a ztotožnit se s ním.

 

V této věci musíte chápat, že v procesu vašeho vstupu na planetu Nula a během života na ní byla vaše pravá přirozenost až do této chvíle zaobalena do vrstev a všech druhů nánosů zfabrikovaných početnými vnějšími a neduchovními, jakož i velmi často negativními zdroji. Jedním z nejzávažnějších důvodů, pro jaké vám bylo poskytnuto Nové zjevení, bylo to, že nebyl a nebude na této planetě jakýkoli jiný prostředek proniknutí těmito nánosy či vrstvami, než je pravda Nového zjevení. Pokud čtete a plně přijímáte pravdu Nového zjevení a bezpodmínečně se ztotožňujete s jeho principy a poučkami, pak tehdy a jen tehdy můžete uspět v rozvíjení své pravé, dokonalé intuice – nezamořené negativním stavem a nesprávnými touhami vašeho myšlení. Jedině tento typ intuice je tím pravým Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista.

 

Z výše řečeného tedy logicky plyne, že vaše pravá a ryzí přirozenost je zakotvena ve vaší intuici. Takže abyste se stali samými sebou, tj. vaší přirozeností, musíte se naučit následovat hlas vaší intuice, ve které je přítomnost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti v nejzazší míře. A protože jsou tyto faktory integrálně spojeny s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, pak čím větší jeho přijetí a ztotožnění se sním, tím dokonalejší bude vaše intuice a následně tím blíže se dostanete ke své vlastní přirozenosti a pravé identitě ve stavu, v jakém byla přímo stvořena Pánem Ježíšem Kristem.

 

Z toho plyne, že jestliže budete od nynějška ve svém životě postupovat s Pravdou Nového zjevení, budete schopni efektivně a úspěšně plnit své poslání na této planetě. A nejen to, ale, což je nejdůležitější, budete s to si uvědomit své vlastní zdroje, které vám byly dány v relativní formě z Absolutního stavu Pána Ježíše Krista. Na základě přijetí tohoto faktu budou tyto zdroje následně hrát daleko větší roli, než tomu bylo doposud.

 

Sledováním tohoto směru budete s to zvyšovat věrohodnost Nového zjevení po celém negativním stavu. Právě takovým konáním připravujete negativní stav k jeho věčné eliminaci. A to je, kromě ostatního, veskrze vaší hlavní rolí a posláním. Takže, jak můžete vidět, vše je nyní spojeno s Novým zjevením a připojeno k němu. Vzhledem k této skutečnosti – jste-li řádně připojeni k Novému zjevení (plným přijetím jeho idejí a jejich uváděním do praxe – jako pravého slova Pána Ježíše Krista) – váš život, vaše chování, vaše myšlení, vaše cítění a emoce, vaše veškerá duševnost, sexualita, fyzická stránka, vaše vztahy, vaše konání a vše ostatní – bez ohledu na to, co to je, včetně vašich potíží všeho druhu a ve vší podobě – se stanou příkladem toho, jak se uskutečňuje a aktualizuje dílo Pána Ježíše Krista uvnitř negativního stavu a planety Nula. Tento příklad bude sloužit poučení nejen celému negativnímu stavu, ale též veškerému pozitivnímu stavu. To je důvodem, proč bylo v poselství ze dne 1. a 2. července uvedeno, že vše je nyní příkladem.

 

Příklady, které všem poskytujete svými životy a ve všech aspektech, budou mít ohromné odezvy pro celý negativní stav a planetu Nula. Ale toto bude mít též spasitelskou kvalitu pro všechny, kteří jsou lapeni v pasti negativního stavu. V tomto sdělení je velké tajemství !  Z bezpečnostních důvodů se povaha a obsah tohoto tajemství nemohou zjevit. Nejsou ale ani plně pochopitelné ohraničenou lidskou myslí. Avšak toto tajemství vám všem naznačuje, jak jsou důležité vaše životy ve službách Pána Ježíše Krista a, nad to, jak důležité je pro vás neustále čtení a praktikování Nového zjevení, aby se došlo ke splnění Velkého plánu spasení Pána Ježíše Krista. To vám dává velmi mocné a silné zbraně, nástroje a prostředky pro dosažení tohoto nejdůležitějšího a nejzávažnějšího cíle na planetě Nula a v negativním stavu obecně.

 

Protože v současné době (tj. 18.8. 1993 – pozn. zpracovatele) nejsou jiné způsoby, jak v komkoli vzbudit správnou a původní intuici, než prostředky a pod ochranou Nového zjevení Pána Ježíše Krista, kdokoli si nárokuje, že má intuici a kontakt s někým v duchovním světě, a není čtenářem Nového zjevení a jeho následovníkem, je pak (bez ohledu na to, v jakém jménu se tyto kontakty činí) ve skutečnosti v kontaktu s nepravdami, deformacemi a negativními duchy, démony a množstvím tvorů ze zóny vymístění. Toto pravidlo platí univerzálně. Dává vám to též spolehlivý a bezpečný nástroj odhalení všech takových nároků. Pro zdůraznění důležitosti tohoto sdělení se zde opět opakuje: Nikdo, kdo není od Nového zjevení, nemá v této době přímý přístup k realitě pozitivního stavu Pána Ježíše Krista. Tato kondice byla zavedena nedávno, aby se dala negativnímu stavu možnost zvítězit na planetě Nula. Co musíte jasně chápat, je to, že negativní stav úplně ovládne vaši planetu jedině tehdy, jestliže lidé na ní budou přijímat a akceptovat ve svých životech cokoli, co jim sdělují pekla a pseudotvůrci. A přijmout to a rozhlašovat to mohou jen, když to přijde ve jménu Boha a nebo duchovní bytosti, která je velmi známá a jimi respektovaná. Pozor na tuto situaci !

 

Agenti pozitivního stavu, kteří nebudou ve spojení s Novým zjevením, budou prostě Pánem Ježíšem Kristem ochráněni předtím, aby je neovlivnilo a nepřijali cokoli, co přichází z tak ošidného zdroje. Jejich poslání je zcela jiné od těch z vás, kteří mají největší možnou výsadu být hlasateli a praktikujícími Nového zjevení.

 

Jak si vzpomínáte, v poselstvích ze dne 1. a 2. července 1993 vám bylo naznačeno, že celkový ráz toho, co právě probíhá, je vám tak cizí a vnímáte to jako zdánlivě nesprávné, že je vám některým povětšinou zatěžko přijmout věrohodnost těchto poselství a událostí. To obzvlášť platí vzhledem k výrokům o tom, kým jste a proč jste zde a že máte zvláštní poslání a výsadu zúčastnit se něčeho, co má multiverzální význam. Důvodem toho, že se vám to může zdát nepravdivé a cizí, je to, že doposud jste pohlíželi na sebe a své životy a na všechny a všechno ostatní z pozice toho, že jste v negativním stavu, a negativními prostředky. Taková pozice a takové prostředky by někomu nedovolili přijmout skutečnost, že je přímým nadělením Pána Ježíše Krista a že hraje velmi důležitou roli ve službách Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího pozitivního stavu a na planetě Nula i v negativním stavu obecně. Jednoduše řečeno: Takové myšlenky by nejen že nemohli vstoupit do vaší mysli, ale pokud by tak tomu bylo, byly by považovány za duchovní nadutost. A to by bylo pravdou bez Nového zjevení.

 

Ale jak si myslíte, že Pán Ježíš Kristus koná Své dílo v negativním stavu a po celém Stvoření a jeho multivesmíru ?  Skrze Své lidi a agenty pozitivního stavu, s nimi a jimi. Takže Pán Ježíš Kristus posílá určité dobrovolníky i do nejhlubších pekel a na planetu Nula a skrze jejich životní styl a jím On/Ona koná, cokoli je třeba udělat v rámci Svého Velkého plánu spasení a konečného eliminování negativního stavu. A protože této eliminaci musí předcházet Nové zjevení, které se stává jedním z nejdůležitějších prostředků a nástrojů, jakými a skrze něž je negativní stav eliminován, jsou Jím/Jí na planetu Nula a jinam vyslány určité sentientní entity, které se stávají nositeli, dávajícími příklad, praktikanty, praporečníky a hlasateli Nového zjevení a jeho uvaděči v život a vůbec každým, kdo s ním má co do činění. Nechť je vám nyní zjeveno v tomto poselství, které přichází přímo od Pána Ježíše Krista skrze Petra, jehož posláním a určením je konat přesně toto – že vy všichni, kdo jste spojeni s Novým zjevením až po jeho plné a bezpodmínečné přijetí ve vašich životech, jste skutečně těmito bytostmi. Uvažte,  prosím, že nebyla a nebude nikdy jiná možnost poznat tuto skutečnost než přímým zjevením od Pána Ježíše Krista a skrze Jeho/Její Nové zjevení. Toto se zde opakuje pro zdůraznění důležitosti tohoto sdělení.

 

Takže, jak vidíte, někteří lidé dobrovolně přišli na tuto planetu speciálně a jednotlivě za účelem spojení se s Novým zjevením a ustanovením životního stylu podle jeho principů. Ale buďte si také vědomi toho, že jsou tu lidé, kteří přistupují a přistoupí k Novému zjevení z nesprávných důvodů a s nesprávnými záměry – za účelem zdiskreditování jeho obsahu, a v některých  případech také za účelem prolnutí a zamoření čistoty jeho principů tím, že jsou do něj vkládána a s ním kombinována některá pseudoduchovní dogmata a výroky falešných náboženství, učení, kultů a tak zvaných hnutí nového věku. To je zvláště pravdou o takových učeních, jaká se například odrážejí v duchovně velmi nebezpečném přenosu z pekel, který je obsažen v „Kurzu zázraků“. Dejte si pozor na tento fakt !  Pokud kdo nepřijme Nové zjevení kvůli principu, bez jakýchkoli dalších úvah, nenachází se mezi těmi shora zmíněnými. Nicméně tyto typy lidských tvorů slouží také určitým důležitým účelům ve velkém plánu spasení Pána Ježíše Krista. Buďte si tedy vědomi jejich existence, ale nesuďte je či neodsuzujte příliš přísně, nebo tak nečiňte vůbec.

 

Takže s ohledem na tato fakta odstraňte v sobě jakékoliv pochybnosti o sobě samotných a o své misi, jak je vám to zjeveno v Novém zjevení a obzvláště v těchto nových údajích. (Považujte, prosím, tyto nové údaje jako důležité doplňky k „Novému zjevení Pána Ježíše Krista“). Tím, že o tom pochybujete a považujete to za nesprávné a neznámé, potěšíte jen negativní stav. Tím, že to přijmete a ztotožníte se s tím, potěšíte nejen Pána Ježíše Krista a Jeho/Její celé Stvoření, ale, a to je nejvíce důležité, naplníte svůj souhlas ohledně vašeho poslání a objevení své pravé přirozenosti. Více o tomto se vám dostane, jak bude třeba – když a jestli bude třeba.

 

S výše uvedeným bodem je spojen fakt, že vaším posláním, jak bylo předtím popsáno, jste se vy od Nového zjevení stali nejdůležitějším, nejzávažnějším a životně významným ohniskem přenosu anebo mostem mezi pozitivním stavem a planetou Nula a planetou Nula a pozitivním stavem. Novým zjevením a skrze ně a vaši pravou přirozeností se stáváte jediným možným mostem spojujícím a vedoucím linku oběma směry mezi dvěma těmito diametrálně odlišnými světy. Na události na planetě Nula se v pozitivním stavu může náležitě pohlížet jen skrze vás. A také události v pozitivním stavu se mohou rozlišovat a vykládat uprostřed negativního stavu a na planetě Nula jen vámi a skrze vás – díky dostupnosti Nového zjevení s jeho pokračujícím nejnovějším doplňováním, což jste  souhlasili doložit svým příkladem. Připomíná se vám, že tato skutečnost a role, kterou hrajete, je od této chvíle integrální součástí vaší mise. A to je jedna z nejdůležitějších rolí, které jste byli Pánem Ježíšem Kristem určeni hrát před tím, než jste se vtělili na planetu Nula. Jestliže to přijmete jako neoddiskutovatelný fakt, pak budete moci pokračovat s velmi úspěšným naplňováním této životně závažné role, kterou jste přijali. A tímto se vám všem od Nového zjevení jemně připomíná, že jste skutečně souhlasili s přijetím této role. Co by mohlo být důležitější v očích Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích lidí než hrát takovou roli ?  Jen o tom přemýšlejte a shledáte závažnou důležitost této role.

 

Jiný bod, který potřebujete rozebrat, je sdělení v poselství ze dne 1. a 2. července 1993, které se vztahuje k tomu, abyste mohli názorně chápat vpojení povahy Absolutna do vašich vlastních životů s pomocí činitele povahy uspořádání Nového zjevení a jeho směru z nitra navenek. To vám umožňuje mít letmý záblesk toho, co to znamená být Absolutním.

 

Toto se dá zařídit několika způsoby. Tyto jsou obsaženy v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“. K této záležitosti se přímo váže celá dvacátá první kapitola pod názvem „Tajemství Stvoření a zóny vymístění“. Totéž platí i pro kapitolu dvacet tři s názvem „Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad Svým Stvořením, zónou vymístění a planetou Nula“. Taktéž některá sdělení v kapitole devatenáct s názvem „Život po lidském životě“ se vztahují k této záležitosti.

 

Krátce se zabývejme touto důležitou záležitostí. Jak víte, jsou různé názory na to, jak bylo stvořeno Stvoření. Běžný náboženský dogmatický názor stanoví, že Bůh stvořil Své Stvoření z ničeho. Iracionální a nelogický závěr tohoto výroku je zcela zřejmý. Jediné, co můžete stvořit z ničeho, je absolutní nic. Protože si všichni náboženští dogmatikové a filozofové byli a jsou vědomi nelogičnosti a iracionality tohoto výroku, přišli s koncepcí slepé víry. Takto vstoupila záležitost slepé víry do jsoucna a bytí. Prostě řečeno: Bylo nutné prohlásit, že tajemství Boží a proces Jeho tvůrčího počínání nelze pochopit lidskou myslí či jakýmikoli logickými a rozumovými prostředky, a tedy se musí slepě věřit, že je tomu tak, bez ohledu na to, jak to vyvrací jakýkoliv logický či rozumový proces lidské mysli. A když si někdo troufá veřejně na tento rozpor upozornit, je třeba ho upálit, setnout či, v pozdější době, vyloučit z církve, do které patřil.

 

Na druhé straně přijímá tzv. všeobecné vědecké pojetí této věci, že tu byl shluk vysoce kondenzované věčné mrtvé hmoty, který se z nevysvětlitelných důvodů rozhodl explodovat v spektakulární ohnivou kouli, což skončilo objevením se Vesmíru, jaký znáte. Žádná vědomá síla nebyla za touto takzvanou explozí (teorie Velkého třesku). Takže je tu postulována existence jakési hmoty, která sama o sobě a ze sebe nemá jakýkoli život – jak se život pojímá a chápe – a z ní čistou náhodou povstal Vesmír, což pak dalo popud životu, aby se vyvíjel tak, jak jej znáte.

 

Jestliže se pečlivě podíváme na tento vědecký koncept procesu stvoření, uvidíme, že je stejně tak iracionální a nelogický, jako tento dogmaticky náboženský. Musel by se přijímat též slepou vírou. Především: Jak se objevila mrtvá hmota ?  Museli byste navzdory všem rozumovým pochodům a logice věřit, že hmota je věčná, to jest, že je vždy bez konce a začátku. Za druhé byste museli věřit tomu, že z něčeho, co v sobě a ze sebe nemá život, se může jakýmsi tajemným procesem odvodit život takový, jak jej všichni znají a pojímají. Je třeba si zde uvědomit to, že něco, co není samo o sobě a ze sebe životem, je neschopno vytvořit život. Sám význam a pojetí výrazu „JEST“ postuluje podstatu života. Takže prvotní hmota, která není živou, není „JEST“. Protože není tím „JEST“, může produkovat pouze smrt anebo nižádný život, nemůže být faktorem původu jak sebe či jakékoli formy života. A protože smrt je ničím, jedinou věcí, která může z takové hmoty vyjít, je absolutní nic.

 

Na druhé straně bylo Stvoření – podle pojetí Nového zjevení – stvořeno Pánem Ježíšem Kristem (tehdy Nejvyšším Bohem) ne z ničeho, ale z Něho/Ní. Pán Ježíš Kristus je pojat jako jediný, Kdož vždycky JEST bez jakéhokoli začátku a konce a Kdož má život v Sobě, od Sebe a Sebou. Proces tohoto stvoření je dobře popsán ve shora zmíněné jedenadvacáté kapitole.

 

Jakou to má teď souvislost s vaší schopností mít záblesk poznání toho, jaké je to být Absolutním ? 

 

(1)

Vezmete-li v úvahu skutečnost, že vždy jste – bez jakéhokoli počátku a konce – a viditelně si představíte či zobrazíte, že něco stvoříte sami ze sebe, z vaší samotné esence a substance, pocítíte velmi jasně, že v procesu tohoto stvoření každý detail, každý krok, každý postup a vše ostatní integrálně spojené s tímto procesem je vám známo absolutně kvůli prostému faktoru, že se to odvozuje z vás. Jen přemýšlejte o něčem, co jste vytvořili vlastním počínáním ve vašem životě. Přemýšlejte o všech krocích a postupech, které jste použili ve vašem tvoření: Jak jste k tomu přistoupili, co jste udělali, jak jste změnili vaše postupy atd. a jak znáte své tvoření v absolutním smyslu. Tato představa vám dá názorně záblesk toho, jaké je to být absolutním. Vždyť jste to stvořili dle své představy, skrze svou fantazii, tj. ze sebe. Protože to bylo stvořeno z vás samotných, stali jste se toho částí a to se zase stalo částí vás. Spatřujete proces chodu z nitra navenek, a následně pak z venku do nitra ve formě zpětné vazby vašeho tvůrčího úsilí ?

 

(2)

Druhý způsob, jakým letmo zahlédnout to, jaké je to být Absolutním, je pospán ve shora zmíněné třiadvacáté kapitole Nového zjevení. Než se podnikne aktuální čin tvoření z idejí, které jste za tím účelem vyprodukovali, definují se všechna pravidla, všechny zákony, principy, řády a všechny záležitosti, jaké máte, jimiž a jejichž prostřednictvím se proces stvoření aktualizuje a realizuje. Je třeba si uvědomit to, že toto Stvoření je možno udržovat jen díky těmto pravidlům, regulím, zákonům, principům a řádům. Pokud je nesledujete, vaše tvořivá snaha nepřinese své plody. Takže, jak vidíte, rozšiřujete tyto faktory do vašeho tvoření a tím se stává realitou, udržovanou ve svém jsoucnu a bytí těmito faktory. A protože se tyto faktory odvozují přímo z vás, z vaší mysli – abychom byli přesní – sídlíte v tom, co jste stvořili, jako ve svém vlastním prodloužení a procesu. Kvůli tomuto faktu budete znát to, co jste stvořili, v absolutním smyslu.

 

(3)

Třetí způsob, jak mít záblesk toho, jaké je to být Absolutním, je naznačen v kapitole osmnácté Nového zjevení. Na stránkách 545-546 (Na str. 453 čes. překladu. Pozn. překl.) se říká, že, absolutní, neustálý, trvalý a nevyčerpatelný poměr může být ustanoven jen mezi dvěma stejně absolutními bytostmi. Ale takové bytosti neexistují. Jen Jeden Pán Ježíš Kristus je absolutní. Co myslíte, proč stvořil nekonečný počet sentientních entit ?  Mezi jiným je stvořil proto, aby vykompenzoval nedostatek jiné absolutní bytosti. V povšechnosti a kumulativním součtu všech sentientních entit v jsoucnu a bytí je možnost mít nevyčerpatelnou variaci zkušeností, která aproximuje vztah jednoho absolutního stavu ke druhému. Takovýto možný vztah vám může poskytnout záblesk toho, jaké je to být Absolutním.

 

V praktickém smyslu je toto možné skrze náležité pojetí sexuality, která je vodičem pocitu, jaké jeto být absolutním, z pozice jsoucího relativním. Nekonečná variace sexuálních zkušeností sděluje tento pocit z toho prostého důvodu, že v této kondici a zkušenosti se může uchopit absolutní stav, který se šíří skrze tuto variaci. Čím větší variace takových zkušeností, tím větší možnost mít názorné porozumění tomu, jaké je to být Absolutním. Tento výrok o sexualitě – jako o nástroji pochopení či uchopení a získání záblesku toho, jaké je to být Absolutním - je možno v této době doslovně použít jen členy pozitivního stavu. Ale bude mít dalekosáhlé důsledky pro ty, co jsou spojeni s Novým zjevením. Této záležitosti se budeme věnovat někdy  v budoucnu.

 

Takže tu máme nyní to, že se musíte učit pohlížet na vše ve Stvoření – na lidskost, na planetu Nula, na zónu vymístění a, což je nejdůležitější, na Přirozenost Pána Ježíše Krista – pouze z pozice Nového zjevení, a ne z pozice buď náboženských dogmat, vědeckých pojetí či toho, jak to či ono pojímají ostatní lidé. Konáte-li takto, nikdy nepůjdete nesprávným směrem.

 

A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně během četby a studia tohoto poselství i po té.“

 

 

 

 

(10)

 

Doplnění 9

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 47 – 52, Doplnění 9.

 

Dne 18. srpna 1993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych sdílel se všemi, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, následující informace:

 

„Desátého srpna 1993 se na tebe, Petře, obrátil jeden ze čtenářů Nového zjevení s následujícím dotazem: . . . Pán Ježíš Kristus si vzal po Svém oslavení a vzkříšení Své fyzické tělo se Sebou. Kam si ho vzal ?  Jak se, prosím tě, může Kosmický nebeský velký člověk nekonečného multivesmíru stát fyzickým chlapíkem ?  Není to divné ?  Mně určitě. Pomysli na mnohé otázky, jaké přicházejí na mysl. Je tedy nyní černochem či Číňanem ?  Kde se nachází a jaké má fyzické obydlí ?  Vzhledem k některým tajemstvím vztahujícím se k této záležitosti by bylo dobré odpovědět na tento dotaz tak, že by to mohlo prospět všem, kteří se zajímají o Nové zjevení a zabývají se jím.

 

(1)

Tazatel především pominul veškerou podstatu tohoto procesu, který byl popsán v kapitole druhé Nového zjevení. Před tím, než bylo fyzické tělo zahrnuto do celku Přirozenosti Nejvyššího, bylo zbožštěno. Proces tohoto zbožštění vám není možné pochopit ani uchopit vaší ohraničenou myslí. Tento proces se odehrává z Absolutního stavu a Absolutními prostředky dostupnými jen Pánu Ježíši Kristu (tehdy Nejvyššímu). Z tohoto důvodu sám proces není pochopitelný nikomu ve Stvoření, a ne jenom lidským tvorům.

 

(2)

Za druhé: V procesu tohoto zbožštění byly z genů a genetických kódů tohoto těla odstraněny všechny elementy negativního stavu. Navíc byly navždy odstraněny ze všech jeho buněk a aspektů všechny prvky časoprostorového kontinua, ze kterých bylo toto tělo vybudováno. Provedení tohoto procesu zabralo mnoho času z hlediska vašeho planetárního pojímání času, které podléhá zákonům planety Nula a zóny vymístění. Zároveň však byly v tomto těle zachovány všechny specifické elementy tohoto těla v jejich pozitivním a zkušenostním spoluoznačení (z hlediska prožívání všech zel a nepravd negativního stavu), což umožnilo Pánu Ježíši Kristu se nanejvýš přímo a bezprostředně stýkat s lidskými tvory a s negativním stavem obecně.

 

(3)

Za třetí:  Po tom, co tento proces byl završen, bylo toto tělo – nyní v očištěné a zbožštěné formě, prosté jakýchkoli prostorových, časových a smrtelných prvků – včleněno do celku Nejvyššího. A opětovně: Tento proces včlenění je nemožné pochopit relativní sentientní myslí. Čemu zde musíte rozumět, je to, že všechny elementy tohoto těla byly přijaty do celku Nejvyššího a v něm znovu rozděleny, čili jinými slovy: Byly zkříženy se vším ostatním stávajícím z Nejvyššího, kterýmžto procesem změnil Nejvyšší Svou Přirozenost v absolutním smyslu, stávaje se tak na věky Pánem Ježíšem Kristem. Vzhledem k odstranění všech prostorových, časových a smrtelných aspektů z tohoto těla a vzhledem k jeho úplnému znovurozdělení ve zbytku povšechnosti Přirozenosti Nejvyššího a zkřížením s ním nesídlí toto tělo jako oddělené jsoucno v žádném fyzickém čase a místě. Je kdekoli a kdykoli tam, kde je Pán Ježíš Kristus; tedy dá se říci, že je kdekoli a kdykoli bez jakéhokoli spoluoznačení prostoru a času. Takže, užije-li se nesprávné terminologie tazatele, je toto tělo integrální součástí Kosmického nebeského velkého člověka nekonečného multivesmíru a tento chlapík neznamená „fyzického člověka“, ale to, že fyzický aspekt lidského těla byl rozptýlen do celku Jeho/Její Přirozenosti, což učinilo toto tělo v jeho nové kondici integrální součástí Jeho/Její nekonečnosti a nesmrtelnosti, podřízené Zákonům a Řádu této Absolutní přirozenosti a nebylo již předmětem zákonů a řádu fyzického Vesmíru, zóny vymístění či planety Nula.

 

Genetické rysy lidského těla, do něhož se Pán Ježíš Kristus vtělil ve formě a přirozenosti Ježíše Krista, teď tedy obsahují všechny elementy a genetický kód celého lidstva se všemi jeho rasami, etnickými odlišnostmi a rasovými nuancemi. Proto se Pán Ježíš Kristus může objevit v jakékoliv formě, barvě pleti, podobě a kondici každému kdekoliv tak, že je to v souladu s každou zvláštní situací, vyhovující potřebám a jevové formě toho, s kým On/Ona komunikuje. Takže u Číňana se může jevit jako Číňan, u černocha jako černoch, u ženy jako muž či žena, u muže jako žena či muž – jak je třeba a takovým způsobem, jaký je třeba v každé zvláštní situaci.

 

fyzickým tělem Pána Ježíše Krista, do něhož se vtělil a v němž působil během Svého poslání na planetě Nula, je ale spojeno velké tajemství. Vztahuje se k faktu, že se On/Ona vtělil v židovském národě, tj. byl fyzicky Židem. Jsou velmi dobré důvody pro to, že je tomu tak. Jak víte, pro zbytek lidstva je záhadou židovský národ a role, jakou pro lidstvo v průběhu jeho dlouhé historie hraje. Nikdo přesně neví, proč byl národ židů pojímán a upřednostňován jako vyvolený, proč tomu bylo, že byl vybrán k přijetí Slova Božího a žádný jiný, či proč dal Ježíš Kristus přednost tomu, aby se vtělil jako Žid.

 

Pro shora zmíněný výběr je několik důležitých důvodů. Tyto se vztahují k tajemství, které obklopuje všechny Židy. Některé ohraničené aspekty tohoto tajemství se nyní zjevují poprvé. Genetické uspořádání Židů má zvláštní, jakýmikoli prostředky nezjistitelné součásti, které zbytek lidstva postrádá. Jak víte, jsou Židé v současnosti považováni za jeden z nejpradávnějších národů na planetě Nula. CO VŠAK NIKDO NEVÍ, JE TO, ŽE ŽIDÉ JSOU FAKTICKY PŘÍMÝMI POTOMKY PSEUDOTVŮRCŮ. Když byla pseudotvůrci zfabrikována lidská rasa, v jejím počátečním stadiu, v průběhu samotné své první manifestace, porušili někteří členové společnosti pseudotvůrců dohodu a ustanovený zákon, zapovídající jim, aby měli sexuální styky s lidskými ženami, a vstupovali s nimi do sexuálních vztahů. Mezi pseudotvůrci byla skupina vědců, které se podařilo zfabrikovat několikeré druhy žen, které se staly jejich sexuálními hříčkami. Jako výsledek tohoto zakázaného spojení se narodili některé typy lidstva, které vytvořily velmi neobvyklé a podivné rasy (zvané Obry či Nefilíny či Refajci nebo Anákovci), které pak dali zrod několika národům, které byli nositeli všech atributů a rysů svých praotců. Židovský národ byl jednou z těchto produkcí. Takže ve svých genech obnášel nejen vše, vztahující se k typickému a zvláštnímu lidství, ale též k člověčenstvu obecně. Je všezahrnující reflexí všeho a každého, objevujícího se kdy na planetě Nula od samotných prvních pozitivních entit až po současnou dobu.

 

Jak jste si vědomi, statisticky vzato, představují Židé mezi ostatními lidmi největší počet velmi nadaných lidí, jako jsou vědci, lékaři, psychologové, právníci, malíři, hudebníci, nejrůznější výkonní umělci, ekonomové, ti co vydělávají peníze, vůdčí činitelé světového obchodu a mnohých dalších aspektů lidského podnikání. Tato schopnost vytvářet tak mnoho nadaných a talentovaných lidí, dle typicky lidského pojetí toho, na čem se zakládá nadání a talent, se vztahuje přímo k výše zmíněnému činiteli. Tito lidé mají tento rys vrozený ve velmi omezené a minimální formě od svých praotců.

 

V době, kdy se někteří z pseudotvůrců rozhodli vejít do sexuálních vztahů s některými lidskými ženami, zfabrikovanými speciálně pro tento účel, sledovali v zásadě dva směry v tomto procesu. Jeden směr se vztahoval k produkci určitých národů, které by byly přímo spojeny s rozličnými úrovněmi pekel, následujíce ve svém životním stylu všechny pekelné zákony a metody; a druhý směr se vztahoval k vytvoření národa, který by měl uvědomění několika pravých duchovních principů, v nichž by se mohla do určité ohraničené míry rozpoznat přítomnost Nejvyššího. Důvodem, aby takový národ dozrál, bylo to, že pseudotvůrci poté, co realizovali možnost, která plynula z oplodnění lidských žen některými nejvyspělejšími členy své společnosti – zvanými v Genezi Bible Svaté syny Božími, se rozhodli k pokusu ve věci Boha Samého/Samé. To, co bylo třeba ustanovit a zkusit, bylo to, že by negativní geny pseudotvůrců nejenže zadusili pozitivní aspekty, které bylo dovoleno vložit do tohoto zvláštního národa, ale též by ho přivedla na úroveň nejvyšší možné externalizace a ritualizace, tedy zničily by v něm jakékoli stopy pravé duchovnosti. Tímto národem se stal národ židovský. Kvůli jeho genetickému uzpůsobení byla jeho členům přidělena role nést tíhu vyzkoušení toho, že není třeba jakýchkoli pravých niterných duchovních principů k úspěšnému a dokonalému životu. Zároveň byli povoláni k úloze potřít všechny ostatní národy přímo spojené s nejrůznějšími pekly, které se řídily pekelným životním stylem a projevovaly jej. Důvodem toho, proč tyto národy musely být zničeny takovouto krvavou a krutou cestou, bylo to, že kvůli jejich pokračující přítomnosti na planetě Nula by lidé nikdy neměli možnost svobodné volby v této věci, ale jen možnost být negativními. V tomto případě by ani jeden z lidských tvorů nemohl být spasen a následkem toho by se negativní stav nemohl zlikvidovat. Takže židovský národ, představující ve svém počátečním stádiu některé pozitivní aspekty ve svém životním stylu, měl zlikvidovat ostatní národy a přivlastnit si jejich zemi a vše, co vlastnily. Což do jisté míry učinil. Nicméně vzhledem ke svému spojení s negativními aspekty pseudotvůrců přijal některé z prostředků a způsobů životního stylu a forem bohoslužby těchto národů.

 

Aby se tak stalo, bylo dovoleno proto, aby se mohla co nejúplněji odhalit veškerá povaha negativního stavu. Toto odhalení se odehrává procesem celkové a úplné externalizace a ritualizace počátečních a ryzích principů, které jsou záležitostí niternou, - takže se činí jakákoli pravá duchovnost zcela postradatelnou. Tato situace se odrážela a stále odráží v nejrozličnějších formách židovského náboženství. Vzhledem k této zvláštní roli, kterou měl židovský národ hrát, bylo mu poskytnuto od Nejvyššího původní Slovo (obsažené v Starém zákoně Bible Svaté a v některých jeho vlastních náboženských knihách). Jak víte, toto Slovo bylo Slovem Božím v niterném smyslu. V něm byla přítomnost Boží. Bůh skutečně byl a je Svým Slovem. Vzhledem k tomuto činiteli musela inkarnace Ježíše Krista – jako nejzazšího Slova – nastat v židovském národě a On se musel narodit jako židovský muž.

 

Avšak jsou některé další důležité důvody pro to, aby Ježíš Kristus byl fyzicky Židem. Bylo nutno, aby se Ježíš Kristus vtělil do genetického uzpůsobení, které by obsahovalo některé geny přímo od pseudotvůrců. S touto potřebou jsou spojeny dva faktory.

 

(1)

Za prvé to dalo Ježíši Kristu matrici fyzického těla, které by mělo přímou příbuznost s uspořádáním podoby pseudotvůrců, umožňující  Mu/Jí vstoupit do jejich pekel a až donedávna je uzavřít. V průběhu vstupu do pekel a obzvláště do pekel pseudotvůrců, jak byl Jeho vstup skryt před pekelnými bezpečnostními silami (v pekle nevěděli, že to byl Ježíš Kristus), tyto síly nalezly znaky, které patřily jen pseudotvůrcům a, zakládajíce na tom, poskytly Mu přednostní průchod do pekel pseudotvůrců.

 

(2)

Za druhé získal Ježíš Kristus těmito rysy fyzickou schopnost být ve styku nejen s lidskými aspekty negativního stavu – což by omezovalo rozsah jeho zkušeností – ale i s negativním stavem v jeho samém zdroji a nashromáždění v PSEUDOTVŮRCÍCH. Takto tedy mohl zakusit veškerý celek všech aspektů negativního stavu. Že takováto zkušenost je absolutní nutností, měl-li být Jím eliminován negativní stav ve své povšechnosti, je zřejmé z toho, co o tom bylo řečeno v Novém zjevení. Ale to Mu dalo také prostředky, aby na konec – až přijde vhodný čas – spasil nejenom lidské tvory, ale též i pseudotvůrce samé se všemi zástupy jejich fabrikátů, které obývají pekla a veškerou zónu vymístění.

 

(3)

Jiný důvod pro to, že Ježíš Kristus byl Židem, lze nalézt ve výše zmíněném faktoru, že tehdy měl POUZE židovský národ Slovo Boží. Opětovně je za této situace třeba rozlišit dvě věci:

 

(3-1)

Za prvé – aby se UCHOVALA celistvost lidstva, jakož i negativního stavu obecně před úplnou anihilací tím, že se zjeví někdo, kdo je Absolutně Svatý a neobsahuje ve Své přirozenosti cokoli negativního, inkarnace musí být v rozpoložení, které obsahuje Jeho Slovo. Jak víte, Slovo obsahuje Jeho duchovní přítomnost na takovém místě a v takovém rozpoložení, kde je nemožná nějaká jiná rozlišitelná přítomnost. Vstupem do světa, kde taková přítomnost existuje, vstoupil na rodnou půdu; a prostředí té oblasti světa je díky přítomnosti toho Slova přátelské k přijetí někoho, kdo má přímý vztah k jeho přirozenosti. Ale ochraňuje to též před osudovým šokem z toho, že je přijat v tom světě někdo, kdo tam vskutku nepatří. Vždyť to byl nakonec svět, který ve všech svých aspektech a úrovních patřil pseudotvůrcům.

 

(3-2)

Z druhé: Židé tehdy povětšinou zcela a úplně externalizovali a ritualizovali toto Slovo. To bylo vykonáno v takovém rozsahu, že v jejich životech nezůstalo nic z pravé duchovnosti. Aby se toto událo, bylo povoleno pro to, že Pán Ježíš Kristus (Nejvyšší) potřeboval pro Svou inkarnaci speciální druh podmínek, které by mu dávaly důvěrnou známost situace – skrze přítomnost Jeho/Jejího Slova na tomto místě – a ve kterých, a to je nejdůležitější, by byl umístěn do nejzevnější situace největších zevnějšností, umožňující Mu/Jí zde ustanovit okolnosti příhodné k eliminaci negativního stavu a zavedení svobodné volby do míst, kde taková volba doposud existovala. Ale též Mu/Jí to dalo prostředky pro vstup do pekel. Takový vstup je možný jen z pozice nanejvýš zevního rozpoložení, které existovalo v té době v židovském národě.

 

(4)

Jiným důvodem pro tento faktor bylo to, že bylo nutné pro Pána Ježíše Krista vstoupit do situace, ve které by bylo zajištěno Jeho zavržení lidmi, kteří měli Jeho Slovo. Důvod pro toto zavržení je zakotven v souvztažném faktu, že způsobem, jakým Židé duchovně zacházeli s Jeho Slovem (odmítání jeho vnitřního smyslu a přijetím negativního typu bohoslužby od národů, které zlikvidovali. Tyto národy uctívaly nejrůznější démony, považujíce je za bohy.), by automaticky zacházeli s Jeho Slovem i fyzicky. Jak tedy víte z Bible Svaté, Slovo se stalo Tělem, židovským tělem – abychom byli přesní – které obsahuje všechny potřebné a nutné geny či genetické uzpůsobení všech ras a národů včetně těch od pseudotvůrců. Jedině tento druh a typ těla mohl způsobit, aby Ježíš Kristus završil Své poslání. Vidíte tedy, Petře a vy všichni, kdo budete číst tato slova, že pokud by se Pán Ježíš Kristus měl inkarnovat do nějakého jiného národa než židovského, byl by tímto národem plně přijat jako pravý Bůh (jestliže by byl schopen vstupem do takového národa zmírnit dostatečně destrukci veškerého negativního stavu). To by však vedlo ke spasení jen tohoto národa, ale ne žádného jiného situovaného v negativním stavu. Ale taktéž by v tomto případě nemohl získat prostředky pro vstup do pekel a zajetí pseudotvůrců, dávaje tak všem polapeným v pasti negativního stavu svobodu volby být negativním ne z donucení, ale z vlastní svobodné vůle. Toto je nutnou podmínkou spasení všech od negativního stavu a v negativním stavu. Za těchto okolností by Ježíš Kristus zcela selhal ve Svém poslání. V tom případě by se musel vtělovat na planetě Nula zas a znova. Takový postup by nikam nevedl. Takže proto nutnost vtělit senárodě, který obsahuje všechny uvedené geny a genetické struktury potřebné pro tento účel.

 

(5)

Ještě jiný důvod pro to, aby byl Židem, vyplývá ze zacházení, jakého se Ježíši Kristu dostalo od židovského národa. Zacházeli s Ním přesně jako s Jeho Slovem. Zapřeli Ho, vysmívali se Mu, trýznili Ho a mučili, plivali Mu do tváře a nakonec Ho ukřižovali. Takovýmto zacházením Mu umožnili, aby vstoupil do pekel bez jakýchkoli těžkostí, neboť z pohledu pekel jen ta osoba, s níž se zacházelo takovýmto způsobem, se může volně přijmout do pekel kvůli faktu, že zacházelo-li se s vámi takto, musíte být velmi, velmi, velmi zlí. A ukřižování jen potvrdilo, že tomu bylo tak. Co musíte pochopit, je to, že tehdy smrt ukřižováním byla vyhrazena nejsprostším kriminálníkům, mrzkým, zlým, ohavným, podlým lidem, nejnižším z nejnižších. Když takto umřela, mohou pekla takovou osobu přijmout bez jakýchkoli výhrad, protože takovouto smrtí náleží taková osoba automaticky peklům. Jakákoli jiná forma smrti by z jejich pozice byla poctou a ta osoba by po takovéto smrti bez ohledu na to, je-li ve své přirozenosti pozitivní či negativní, nejprve musela vejít do intermediálního světa. V tomto světě by mohla taková osoba setrvávat století, než by zvolila  vstup buď do pekel, nebo lidských nebes (v závislosti na jejím strukturálním uzpůsobení). Takže v tomto případě by Pán Ježíš Kristus skončil v intermediálním světě namísto v peklech, kam potřeboval velmi  naléhavě vstoupit. Jak je z tohoto vidět, jakákoli jiná forma smrti než ukřižováním by Ho nemohla přivést do bezprostředního styku s pekly pseudotvůrců a jinými pekly.

 

Musíte zde pochopit to, že aby Pán Ježíš Kristus (tehdy Ježíš Kristus – to je důvodem, proč je užita na některých místech výkladu osoba „On“) uspěl ve Svém poslání, musel postupovat podle kroků a procedur, které byly vlastní struktuře a dynamice planety Nula a zóny vymístění obecně. Kdyby nesledoval tyto kroky a postupy, nebyl by nikdy schopen vstoupit do pekel, aniž by tam kdo poznal (a obzvláště bezpečnostní ochranka agentů pekel), kým je a co je účelem Jeho příchodu do těchto míst. Vidíte tedy, Petře a vy všichni, co čtete tento výklad, že Pán Ježíš Kristus díky způsobu a podobě, jakým s Ním zacházeli Židé, a toho, jak zemřel, byl schopen na začátku vstoupit do pekel inkognito. Kdyby Ho poznali v okamžiku Jeho vstupu, všechna pekla a všichni pseudotvůrci by zmobilizovali všechny své zdroje a prostředky a napadli by Ho se vším, co měli. Takový útok by vedl k jejich okamžité anihilaci. Zóna vymístění by přestala existovat, planeta Nula a všichni lidé na ní by byli zničeni a veškerý pozitivní stav by mohl spáchat existenciální sebevraždu, tím, že by toto zničení odporovalo samé přirozenosti Nejvyššího a zároveň by nebylo pro něj místa, kam by mohl vypuzovat odvrhovanou ideu, která mu říká, že život nepochází z Nejvyššího – Pána Ježíše Krista. Tato idea by na ně mohla zpětně dopadnout a donutit ho, aby spáchal sebevraždu.

 

Proto bylo nutné podstoupit všechny tyto kroky – jak byly stručně popsány shora – aby se  nic takového nemohlo odehrát. Jiným tajemstvím zde zjeveným je fakt, že pseudotvůrci vzali za své, že Pán Ježíš Kristus nemůže být skutečným Pánem Ježíšem Kristem, když zemřel takovým mrzkým, ohavným způsobem. Bylo jim dovoleno předpokládat, že skutečný Pán Ježíš Kristus by nemohl nikdy podstoupit takový proces a že zemřel během vlastního života na planetě Nula. Samozřejmě neměli ani potuchy o tom, jaký byl v tomto ohledu plán Pána Ježíše Krista. Byli tehdy překvapeni nanejvýše možným způsobem. Neuvědomili si plně, co se skutečně stalo, dokud se úspěšně nezavršilo jejich úplné uvěznění. Jedině poté se jim stalo zřejmým co se událo. A tehdy už neměli žádné prostředky a výchozí bod k tomu, něco proti tomu udělat.

 

Jsou ovšem i mnohá jiná tajemství o způsobu a prostředcích vtělení Pána Ježíše Krista na planetě Nula do židovského národa a o tom, jak byl Židem. Není doba, aby se všechna zjevila. Některá z nich nemohou být zjevena vůbec, protože se vztahují k Absolutní kondici, z níž se tyto důvody formulují. Jeden by musel být Absolutním, aby pochopil jejich plný význam !

 

(Jak jsme již uvedli v knihách „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ viz též www.universe-people.cz , Ježíš Kristus byl ukřižován duchovně myšlenkou, úmyslem těch, kteří za tímto ošklivým činem stáli. Ale fyzicky na kříži nebyl, protože byl skrytě Stvořitelem prvotním všeho a všech vyměněn za Barabáše – který byl zločinec. Ježíš Kristus žádný zločin NEPROVEDL, proto ani dle duchovních zákonů NEMOHL trpět na kříži. Tedy do pekel i dle duchovních zákonů (zákonů energií) nešel kvůli zločinu na rozdíl od jiných lidí, kterého by se dopustil, ale kvůli výše uvedeným důvodům – splnění poslání v těchto světech – spasení jejich obyvatel (vzorem a šířením světelných idejí) a konečně uvěznění pseudotvůrců. Jak již je zde výše uvedeno, pseudotvůrci díky fintě s ukřižováním nevěděli, kdo Ježíš Kristus je a jaké má poslání, a to bylo to, čím pseudotvůrce nejvíce dopálil – pozn. zpracovatele.)

 

Takže, jak vidíte, některé doslovné výroky v epištolách v Bibli Svaté se okrajově dotýkají věci, když tvrdí, že spasení přichází od Židů. Ovšem autoři těchto epištol neměli ani ponětí, proč tomu tak bylo. Předpokládají jako všichni ostatní, že důvod tohoto sdělení je v prostém faktu, že Ježíš Kristus byl Žid. Je-li kdo Židem a zároveň Spasitelem všech, pak dle logiky tohoto spojení přichází spasení od Židů. Avšak, jak vidíte z tohoto výkladu, důvod, proč spasení nějak přichází od Židů, je mnohem složitější a daleko významnější kvůli faktoru jejich genetického uzpůsobení a veškerých jejich rolí, s jejichž hraním v tomto ohledu souhlasili. Díky tomuto souhlasu budou schopni, až přijde čas, vyjít ze svého prokletí, které je doprovázelo v celé jejich historii; toto prokletí bylo zakořeněno v jejich extrémním zvnějškovatění a zobřadnění Slova Božího a v odmítnutí jej takového, jaké je. Jinými slovy: Budou spaseni z tohoto hrozného osudu spolu s každým jiným, kdo je chycen v pasti negativního stavu.

 

Nyní se vraťme k tělu Pána Ježíše Krista, které si vzal se Sebou po odchodu z vaší planety. Protože toto tělo bylo tělem Žida a kvůli faktu, že obsahovalo veškeré genetické uzpůsobení nejen lidí, ale všech ostatních včetně, a to je nejdůležitější, pseudotvůrců, bylo to ze všeho tehdy dostupného nejvíce vhodným, aby to mohlo přijmout stav nesmrtelnosti. Nezapomínejte, že délka života pseudotvůrců byla NEKONEČNÁ a že mohli setrvávat v tomto životě do nekonečna. Takže s tímto druhem uspořádání bylo možné transformovat toto tělo z jeho typického lidského fyzického rozpoložení do nesmrtelné božské kondice procesem, kterým se z něj odstranily jakékoli elementy se sklonem k zániku, jakož i vše ostatní vztahující se k časoprostorovému rozpoložení. Navíc bylo podřízeno zákonům nesmrtelnosti a duchovnosti tak, že mohlo být zahrnuto, spojeno a zkříženo s Absolutní přirozeností Nejvyššího, Kdož se tímto stal Pánem Ježíšem Kristem.

 

Problémem v tazatelově otázce je to, že nevzal v úvahu proces, který se vztahoval k fyzickému tělu Ježíše Krista, a vyložil si je z typické lidské pozice, prostorově-časovým způsobem. Tento pohled na toto tělo už není více použitelný. Takže, aby se znovu po tolikáté zopakovalo, toto tělo nevyžaduje jakékoli zvláštní fyzické místo či podmínky, aby mohlo pokračovat ve své funkci. Především bylo, aby se to zopakovalo zas a zase, úplně pojato zbytkem povšechnosti Absolutní přirozenosti Nejvyššího a zkříženo s ním. Jelikož se z tohoto těla odstranilo vše, mající vztah k času a prostoru, jakož i k procesu zániku, při odstranění všech zel a nepravd, které obsahovalo – před svým vpojením do Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – se zároveň plně uchovala typická lidská přirozenost se všemi svými rysy, charakteristikami, atributy a zkušenostmi, poskytující Pánu Ježíši Kristu plný přístup ke způsobu, jakým prožívají život nejen lidé, ale též, díky tělu Žida, kdokoli ostatní v celém negativním stavu a, což je nejdůležitější, jak ho prožívají pseudotvůrci, a jak všichni z nich fungují a působí. Tato situace dovolí Pánu Ježíši Kristu nejen eliminovat negativní stav v jeho povšechnosti, ale též spasit všechny lidské tvory, jakož i všechna ostatní stvoření z pekel a ze zbytku zóny vymístěnínegativního stavu podobně jako pseudotvůrce. A jak jste byli nanejvýš nedávno informováni, je tento nejdůležitější čin všech činů – SPASENÍ VŠECH – ve své závěrečné fázi.

 

 

 

 

(11)

 

Doplnění 10

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 53 – 58, Doplnění 10.

 

Dne 21. srpna 1993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych vám všem, kdo čtete, přijímáte a praktikujete Jeho/Její Nové zjevení, sdělil následující poselství:

 

„Dnes se budeme krátce zabývat několika záležitostmi, které vyplývají z několika aspektů rozpravy, která nastala ve dnech 14.-15. a 18. srpna 1993.

 

(1)

První záležitostí je teď připomínka a rada všem, kdo praktikují proces vcházení do nitra, jak se navrhuje v kapitole páté „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“. Většina z vás, kdo vcházíte do nitra dennodenně, již koná to, co se navrhuje, avšak jsou tu některé nové důvody, pro které se tato záležitost dnes zdůrazňuje. Vztahuje se k procesu vašeho návratu – zpět k vaší pravé přirozenosti a k Pánu Ježíši Kristu – a taktéž i k vaší hlavní roli, kterou hrajete jako tlumočníci či styčné body, ve kterých se pozitivní stav zaměřuje na události na planetě Nula a planeta Nula na události v pozitivním stavu.

 

Jak si vzpomínáte, byli jste v několika předcházejících zprávách nabádáni, abyste uvedli do popředí svého uvědomělého vědomí jisté věci či důležité obsahy vašeho vědomí. Tato rada naznačuje, že potřebujete učinit určité úpravy ve vašem procesu vcházení do nitra. Ale nyní si, prosím, uvědomte, že postup v tomto kroku, který se právě bude popisovat, je použitelný jen a jen těmi, kteří čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení dennodenně. Všichni ostatní, a to se obzvláště týká těch, co v rámci svého profesionálního působení léčí lidi ve stavu hypnózy anebo duchovní hypnózy, mají pokračovat přibližně tak, jak se popisuje v kapitole páté „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“.

 

V tomto časovém bodě je závažné a důležité, aby proces vašeho vcházení do nitra a setrvávání v nitru zahrnoval vždy i vaši vnější mysl či vaše plné vědomé uvědomění. Takže není-li už potřeba – což určuje pouze Pán Ježíš Kristus – abyste si nebyli vědomi toho, co se odehrává v průběhu vašeho pobývání v nitru, je nyní závažné, aby vaše vědomá vnější mysl, jakmile jste ve stavu niternosti, hrála rovnocennou roli ve všem dění.

 

Pro tento požadavek jsou dva hlavní důvody. První se vztahuje k faktu, že pozitivní stav byl přiveden do největší možné blízkosti k negativnímu stavu a planetě Nula. Tím, že jste hlavním ohniskem výše zmíněného přenášení - umožníte-li vaší vědomé mysli plnou účast na tomto procesu – dáte tak možnost členům pozitivního stavu, aby se dostali do pozice právě ve středu světů negativního stavu a planety Nula. V takové pozici mohou členové pozitivního stavu učinit náležité přípravy na vše, co se vztahuje k závěrečné eliminaci negativního stavu z povšechnosti jsoucna a bytí.

 

Druhý důvod se vztahuje k návratové cestě k vaší ryzí a původní přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu, Jenž/Jež sídlí v této přirozenosti (koneckonců je vaše přirozenost Jeho/Jejím darem, nadáním a prezentací). Jak víte, ovládá negativní stav své příslušníky a obzvláště lidské tvory na planetě Nula nejrůznějšími negativními nátlaky, které jsou v mnoha případech nevědomé povahy. Takže velká část lidské mysli je v módu nevědomí. Ve skutečnosti je – jak už bylo dříve stanoveno – více jak 95 % lidské mysli ve stavu a procesu nevědomí. Takže když lidé vstoupí do duchovního světa, potřebují nějaký čas, v jehož průběhu je velmi opatrně a pomalu otevřena jejich nevědomá mysl, aby se zabránilo jejich osudovému šoku, který otevření všech aspektů jejich mysli doprovází a způsobuje.

 

Zahrnutí vaší vědomé mysli do procesu vašeho vcházení do nitra a setrvávání v něm a kontaktováním vaší Duchovní mysli a duchovního světa z pozice vaší vědomé mysli jste Pánem Ježíšem Kristem připravováni na přechod z planety Nula do vašeho domácího světa tak, abyste se vyhnuli zdržení v zadržovací oblasti za účelem postupného otevírání všech aspektů vaší nevědomé mysli. Prostředky, jaké Pán Ježíš Kristus používá při zahrnutí vaší vědomé mysli do tohoto procesu, se nemohou odhalit z bezpečnostních důvodů. Stanou se vám zřejmými, jakmile se navrátíte domů. A důvod, proč se vyžaduje urychlení vaší cesty návratu, je ten, že bude třeba, jak si vzpomínáte, abyste ihned pomohli Pánu Ježíši Kristu v Jeho/Jejím konání ohledně konečného osudu negativního stavu. Připomíná se vám zde, že jste s takovým aranžmá souhlasili.

 

Ale tento požadavek má ještě jiný aspekt. Velmi důrazně jste nabádáni, že od nynějška již není dostatečné praktikovat proces vcházení do nitra při zahrnutí vaší vědomé mysli dvakrát - třikrát denně. Co musíte učinit již od samého okamžiku, kdy čtete tato slova, a za účelem přijetí vašich povinností a úloh vztahujících se k dalšímu kroku vašeho poslání a pověření na planetě Nula, je to, že dovolíte Pánu Ježíši Kristu a všem členům vaší duchovní rodiny, jakož i členům pozitivního stavu, aby zaujali pozici v popředí vašeho vědomého uvědomění neustále, a ne jen v průběhu vašeho praktikování stavu niternosti. Jak na to ?   Provede se to tak, že si neustále vědomě uvědomujete jejich přítomnost v průběhu všech svých vědomých činností, ať jsou jakékoliv. Takže i když jste zaneprázdnění vašimi denními záležitostmi, zároveň si musíte uvědomovat na pozadí vaší vědomé mysli jejich neustálou přítomnost.

 

Toto vědomé uvědomování si jejich přítomnosti se může provádět myšlením, cítěním, nasloucháním či vizemi, představami či jiným způsobem pociťování, který má individuálně každý z vás. Někteří z vás si to mohou viditelně či živě představovat, někteří o tom mohou přemýšlet či to intuitivně vnímat atd. Bez ohledu na způsob vnímání a pociťování, jaký máte k dispozici, má se užít k tomu, aby se Pánu Ježíši Kristu a všem ostatním, co jsou s Ním/Ní, umožnila plná přítomnost v popředí vašeho vědomého uvědomění. Rozdíl mezi touto kondicí a rozpoložením formálního stavu niternosti spočívá ve faktu, že v jeho průběhu, ať jsou jeho způsob a prostředky jakékoli, jsou Pán Ježíš Kristus a všichni členové vaší duchovní rodiny, jakož i kdokoli v pozitivním stavu, v popředí vašich aktivit. Ve svém spolupůsobení s nimi se na ně cele soustředíte. Na druhé straně – v průběhu vašich pravidelných denních činností, když se zabýváte vašimi denními záležitostmi, jak to vyžaduje faktor vašeho žití na planetě Nula – sídlí všichni v pozadí vašeho přednostního vědomého uvědomění, ale při plném vědomém uvědomění si jejich přítomnosti. Tento požadavek máte chápat a pojímat tak, jako byste byli ve stavu neustálé rozdělené pozornosti. Část vaší pozornosti je soustředěna na vaši denní aktivitu – když jste mimo stav niternosti – a druhá část je soustředěna na jejich přítomnost ve vás a s vámi. A obráceně: Když jste ve stavu niternosti, je část vaší pozornosti soustředěna na vaše spolupůsobení s Pánem Ježíšem Kristem a všemi ostatními z duchovního světa, zatímco druhá část si je vědoma, co se odehrává ve stavu zevnějškosti.

 

Existuje krajně důležitý důvod, proč se po vás žádá, abyste tak činili. Uskutečňováním tohoto požadavku ve vašem každodenním životě se nejenom chráníte před léčkami a nátlaky negativního stavu, a obzvláště pseudotvůrců a jejich poskoků, - vždyť jak by vám nakonec mohli něco udělat v plné přítomnosti Pána Ježíše Krista a ostatních ve vašem vědomém uvědomění ?  - ale, a to je nejdůležitější, dovolujete aktivitám Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích služebníků, aby se plně a v co nejzevnějším rozsahu projevily, aktualizovaly a uskutečnily na planetě Nula. To vše v přípravě na to, co přijde v blízké budoucnosti Tento fakt mějte v pozornosti !

 

(Právě tento důvod je plně zohledněn při vytváření si láskyplných vztahůPánem Ježíšem Kristem a Vesmírnými přáteli – viz www.universe-people.cz – pozn. zpracovatele.)

 

Nyní jste tedy požádáni – vzhledem k posunu, který nedávno nastal a je v procesu nastávání v osnově veškerého jsoucna a bytí, jakož i veškerého pseudojsoucna a pseudobytí – abyste rozšířili své aktivity vztahující se k vašemu poslání a k procesu vašeho vcházení do nitra a k procesu vašeho komunikování se členy pozitivního stavu.

 

Zatímco do této chvíle jste byli nabádáni ke komunikaci pouze s Pánem Ježíšem Kristem a bezprostředními členy vaší duchovní rodiny, od nynějška, od samotné této chvíle, jste žádáni, abyste dovolili všem ostatním členům pozitivního stavu, aby se stali součástí všech aspektů vašeho života. Zároveň máte dovolit členům negativního stavu – těm, kdo si vybrali konverzi do pozitivního stavu s pomocí a skrze vás – aby s vámi spolupůsobili za tím účelem a jen za tím účelem. To je to, co znamená rozšířit vaše aktivity. Opětovně si uvědomte, že toto je velmi důležitý požadavek !  Čím většímu počtu členů pozitivního stavu se dovolí být součástí vašich aktivit, tím lepší pozice se zakládá pro závěrečnou fázi eliminace negativního stavu. Opakuje se, že jste integrálními součástmi tohoto procesu.

 

(2)

A s tímto požadavkem je spojen bod číslo dva, který teď budeme probírat. Tento bod se vztahuje ke sdělení, zaznamenané v poselství ze dne 14. a 15. srpna 1993, o třetím způsobu, jakým dosáhnout letmého nazření toho, jaké je to být Absolutním. Tam se kromě jiných věcí tvrdí, že „nekonečná variace sexuálních zkušeností sděluje tento pocit z prostého důvodu, že v této kondici a zkušenosti můžete pochopit absolutní stav, který se šíří skrze tuto variaci. Čím větší variace takových zkušeností, tím větší možnost mít názorné porozumění tomu, jaké je to být Absolutním.“ V této zprávě se také zdůrazňuje, že v této době se tato možnost vztahuje doslovně pouze na členy pozitivního stavu a že to bude mít dalekosáhlé důsledky pro ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením.

 

Je třeba objasnit dva aspekty tohoto bodu. Nejprve si musíte zapamatovat, že sexualita – protože hraje takovou hlavní roli tím, že je vodičem řádných duchovních idejí (nebo jejich pokroucenin a zfalšování v negativním stavu) – byla po všechen tento čas negativnímu stavu ohniskem jeho násilného ovlivňování vás všech a toho, jak pojímáte a jak praktikujete svoji sexualitu. Bez ohledu na to, co kdo říká o lidské sexualitě, bez ohledu na to, jak daleko nesouhlasíte s výroky Nového zjevení o sexualitě, skutečnost zůstává skutečností – toto je nejcitlivější a nejhůře chápané téma. Kvůli tomu se vám radí, abyste požádali Pána Ježíše Krista, aby s vámi spolupracoval při odstranění všech špatných pojetí a nánosů negativního stavu ve vašich životech ohledně sexuality a jejího praktikování, jakož i na odstranění všech sklonů chtít vlastnit,  být žárlivý, odsuzovat, mít pocit vlastní výjimečnosti a všech ostatních rysů vaší povahy, které jsou všechny nánosem negativního stavu. Toto nebude snadný počin.

 

Za druhé: Někteří z vás, co jsou spojeni s Novým zjevením, nemají žádnou fyzickou potřebu či touhu být sexuálně svázáni s někým jiným, než se svým chotěm (jste-li ženat) či se svým jediným sexuálním partnerem (v případě svobodných osob). To, že nemají tyto potřeby či touhy, pouze znamená, že není součástí jejich poslání a pověření ilustrovat během pobytu zde na planetě Nula rozmanitost sexuálních zkušeností. Takovíto lidé mohou pokračovat v této praxi. Na druhé straně však někteří z vás souhlasili s takovým typem sexuálních zkušeností, a tudíž cítíte potřebu a touhu sexuálně se spojit s více než jedním sexuálním partnerem. Protože tato tendence je integrální součástí vašeho poslání, neměli byste být neteční k tomuto nutkání, je-li zajištěno, že se to stane pouze mezi těmi, kdo jsou čtenáři, následovníky a praktikanty Nového zjevení. Takovouto zkušeností dáváte souhlas k rozšíření přítomnosti Absolutního v relativním, dávajíce mu šanci, aby bylo nazíráno relativními bytostmi.

 

Avšak toto není hlavní důvod, proč ti z vás, kdo mají takové poslání, dobrovolně předvádějí rozmanitost sexuálních zkušeností. Hlavní důvod spočívá ve faktu, že takovouto pozitivní zkušeností se vzdoruje lidskému pojímání sexuality a je položen základ pro vybudování náležitého porozumění a praktikování sexuality v nejzevnějším stupni, který zaujímá planeta Nula. Uvolňuje se též odlišný aspekt chápání Přirozenosti Pána Ježíše Krista, jiných a sebe samých z pozice planety Nula do všezahrnující povšechnosti – s vědomým uvědoměním či bez něho u těch, kdo se zúčastní tohoto sexuálního styku – jenž se nemůže sdělit jinak než skrze sexualitu a ne z jiného místa, než je planeta Nula. Taková pozitivní zkušenost z místa, stavu a kondice, které mají jen negativní, ošklivé, tělesné a zvířecí či jakékoli, jaké tam máte, spoluoznačení sexuality, bude mít v závěrečném účtování a soudu na planetě Nula spásnou kvalitu. Takže až přijde čas, budou tyto zkušenosti užity, aby zobrazili možnost, která bez ohledu na všechny vlivy negativního stavu, kterými je lidská sexualita postižena, byla dána některým následovníkům Nového zjevení – kteří souhlasili s přijetím této úlohy – aby obešli toto postižení a ustanovili pozitivní spoluoznačení sexuality ve svých životech, přispívajíce tak všeobecnému poznání toho, jaké je to být v lidském těle, mít typickou lidskou sexualitu, a přes to být jakkoli plně pozitivním a oddaným Pánu Ježíši Kristu. To je důvod, proč takový sexuální vztah může být jen mezi členy Nového zjevení, a ne těmi, kteří o jeho učení nemají ani potuchy či je nepřijímají.

 

Avšak ti z vás, kteří mají v tomto ohledu jiné pověření a kteří jste si ze svobodné vůle a volby nezvolili zúčastnit se v takových vztazích, jsou spolu s těmi, co takové pověření mají, důrazně nabádáni, aby zahrnuli do svých životů duchovní sexuální vztahy s příslušníky pozitivního stavu. To je jeden z mnoha důležitých důvodů, proč se vám výše radilo, abyste dovolili spolupůsobit s vámi nejen Pánu Ježíši Kristu a bezprostředním členům vaší duchovní rodiny, ale také ostatním členům pozitivního stavu, kteří si zvolili se k vám v tomto spolupůsobení připojit.

 

Co si zde teď musíte uvědomit, je to, že je-li sexualita ve své pozitivní souznačnosti, jak je praktikována v pozitivním stavu, hlavním vodičem všech náležitých idejí života, jakož i rozmanitostí všech druhů zkušeností po celém Stvoření a jeho multivesmíru, pak aby se zcela umožnila plnost všech zkušeností všech vás, kdo jste zaangažováni zde na planetě Nula – a zaujímáte místo ve všech baštách negativního stavu a této planety – musíte učinit lidskou sexualitu, jak ji praktikují členové Nového zjevení, dostupnou pro nanejvýš možné plné zahrnutí do tohoto procesu.

 

Aby se tato možnost aktualizovala, uskutečnila a projevila, jste ve vší pokoře a skromnosti požádáni, abyste se angažovali, pokud si tak zvolíte ze svobodné vůle a volby, v duchovních sexuálních vztazích se všemi těmi členy pozitivního stavu, kteří v průběhu toho, když budete na vrcholku své duchovní hory a nebo ve své domácí základně, k vám za tímto účelem přistoupí. Tím, že tak učiníte, jim umožníte, aby měli nanejvýš přímé spojení se vším, co se odehrává na planetě Nula. Z této pozice budou schopni ustanovit vhodné podmínky pro eliminaci negativního stavu, až přijde čas. Takže, jak můžete z tohoto vidět, dovolením takovéhoto sexuálního vztahu se členy pozitivního stavu budujete spolehlivou základnu pro to, aby se odehrála závěrečná fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na planetě Nula.

 

Ale je to též záležitostí přenosu, jak se to široce probíralo při předešlých příležitostech. Pamatujte si: Jste nyní tlumočníci v obou směrech. A není nejlepším, nejspolehlivějším a nejsrozumitelnějším způsobem překladu všezahrnující nástroj sdílení, přenášení a vedení všech a všeho, jakým je sexualita ve svém pozitivním spoluoznačení ? 

 

Tento požadavek platí pouze na ty, kdo mají vizuální či jinak názorný přístup k vrcholu své duchovní hory a nebo na domácí základnu. Ti z vás, kteří nemají takový přístup – protože to tak bylo dohodnuto vámi a Pánem Ježíšem Kristem – mají tak činit skrze vlastní představivost či myšlení a cítění nebo tím, že budou mít v pozadí vlastní vědomé mysli to, že jsou za tím účelem spojeni s mnoha členy pozitivního stavu. Tento způsob bude pro členy pozitivního stavu stejně účinný jako kterýkoliv jiný. A konáním tohoto budete plnit velmi důležitou část vašeho poslání a slibu.

 

(3)

Třetí bod této rozpravy se poněkud odchyluje od toho, co vám bylo sděleno výše. Vrací se krátce k záležitosti židovského národa a jeho osudu, jak byl nastíněn v poselství ze dne 18. srpna 1993. Týká se ohromného utrpení, pronásledování, mučení a všech ostatních ukrutností – souhrnně nazývaných holocaustem – kterého se lidská rasa na něm dopustila. Tento holocaust se netýká jen toho, co učinili Židům nacisté, ale taktéž ostatních utrpení jim způsobených po celou jejich dlouhou historii na této planetě.

 

Čemu máte porozumět, je toto: Proces externalizace a ritualizace pravých duchovních principů likviduje pravou duchovnost v tom, jak se chápe a praktikuje. Vrozeným důsledkem takovéto destrukce je odplata. Toto pravidlo platí samozřejmě nejen pro židovský národ, ale i pro celé lidstvo. Jak víte, pustošící lidské války, které řádí celými jeho dějinami, jsou následky a výsledky externalizace, ritualizace a falzifikace a nesprávného používání těchto duchovních principů.

 

Avšak bylo to v národě židovském, kde tento faktor ponejprve nastal v nejzřetelnější míře, a za druhé byli Židé prvními, kteří obsahovali typické lidské geny zfabrikované pseudotvůrci, kdo ustanovili takovýto nenáležitý a nebezpečný způsob pojímání a praktikování duchovních principů. Výsledkem tohoto faktoru je větší míra odplaty.

 

Co se zde událo, je to, že vybudovali základ a ustanovili směr, z něhož a v němž pokračuje zbytek lidstva. Protože lidští tvorové jsou si nevědomě vědomi této situace, snaží se, aniž by to věděli, vyhladit všechny židy, věříce (opět nevědomě), že vyhlazením Židů z této planety se zbaví i vlastních problémů. Vidíte, Petře, Židé jsou pro zbytek lidstva stálou připomínkou zcela paradoxní situace: Jak být a jak zároveň nebýt. Lidé nemohou snést tento paradox a konají vše, co mají v moci, aby se ho zbavili. Protože Židé jsou ztělesněním tohoto paradoxu, jsou učiněni obětními beránky a obrací se proti nim veškerá lidská frustrace, hněv, vražedné skony a cokoliv takového, co lidé mají. Tím se ovšem posiluje pošetilost lidí a jejich neschopnost vyřešit tento problém rozpoznáním toho, že za všechny své vlastní potíže jsou odpovědni sami, a ne nějaký jiný národ, který je od nich tak odlišný.

 

Paradoxem této situace je to, že Židé představují nejlepší a nejhorší lidstvo. Tato reprezentace má vztah k jejich vrozené přirozenosti, že jsou přímými potomky spojení pseudotvůrců a lidských žen. Protože jejich zvláštní geny reprezentují každého, kdo se kdy objevil na této planetě, jsou v Židech zastoupeny jak pozitivní, tak negativní sklony v KRAJNÍ míře. Proto můžete mezi nimi, více než mezi jakýmikoli jinými, najít největší možné humanisty, kteří slouží celému lidstvu bez jakýchkoli nízkých úmyslů, ale zároveň mezi nimi nalézáte nejzavilejší ateisty a vyznavače zlatého telete (peněz). Tyto dva protikladné extrémy jsou stálou připomínkou zbytku lidstva, jakým má zároveň být a nebýt. Pozitivní sklony lidstva touží zničit negativní aspekty Židů a jeho negativní část touží zničit jejich pozitivní aspekty. Ale protože v každé situaci chtějí lidé Židy zlikvidovat, i jejich takzvané „pozitivní“ sklony mají negativní podstatu. Pravé pozitivní netouží ničit, ale poznávat a užívat nějakým konstruktivním způsobem. Židé tedy samou svou podstatou neustále připomínají zbytku lidstva jeho situaci, jasně jim sdělující, že kvůli takovému přístupu nezůstalo v lidstvu nic pozitivního. Lidští tvorové nevědomě nemohou vystát tuto připomínku. Proto je stále více nenávidí. A to je záludný kruh: Čím více Židy nenávidí a závidí jim, tím více potvrzují vlastní negativitu a podřadnost ve všech aspektech vlastního života.

 

A to je vše, co potřebujete nyní vědět o této věci. Přeji pěkný den.“

 

 

 

 

(12)

 

Doplnění 11

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 59 – 64, Doplnění 11.

 

Dne 25. srpna mi byly Pánem Ježíšem Kristem sděleny následující ideje, abych se o ně podělil s každým, kdo je spojen s Jeho/Jejím Novým zjevením:

 

„V tomto časovém okamžiku je z velmi důležitých důvodů nutné vám připomenout váš individuální, osobní a soukromý postoj k tomu, jak se hodíte k Novému zjevení, a k tomu, jak jeho pojmy a ideje ovlivňují váš život v obecnosti a vaše poslání a chování zvlášť od okamžiku, kdy se vám Nové zjevení dostalo do podvědomí, až do dneška. Tato záležitost se zdůrazňovala v poselství ze dne 1. a 2. července. Tento požadavek je třeba poněkud rozpracovat.

 

Současná situace je taková, že vyžaduje od vás všech, abyste zaujali velmi určitou a pevnou pozici nejen ohledně všech aspektů Nového zjevení, ale i všeho ostatního v lidském životě a, což je nejdůležitější, vašeho poslání s tím, že si uvědomíte všechny možné detaily toho, jak žijete svůj každodenní život, a to, kde se  v seznamu vašich životních priorit nachází Nové zjevení.

 

Proč je to nutné ?  Jak si pamatujete z poselství ze dne 1.-2. července l993, negativní stav, pseudotvůrci a jejich poskoci, jakož i sami lidští tvorové dosáhnou ve svých pozicích a aktivitách určitého bodu či jisté roviny, za nimiž je možná jen jediná věc – co se týká osudu planety Nula a negativního stavu osobně – úplné, krátké a pomíjivé vítězství negativního stavu na planetě Nula a eliminace všeho, co má pozitivní spoluoznačení ve vztahu k lidem. Kvůli tomuto dochází vše, týkající se negativního stavu, planety Nula a všech lidí, jakož i vše, co má vztah k vašemu poslání na planetě Nula, ke svému konci. Nyní se ale opakuje: Nesnažte se používat lidská časová měřítka na toto sdělení. Někteří z vás mají sklon na základě vývodů z posledních doplnění spekulovat o fyzickém čase, v jakém se všechny tyto věci skončí či učiní. Nepolapte se v této pasti !  Takové úvahy mohou mít negativní konotace bez ohledu na skutečnost, že se konají s pozitivním záměrem.

 

Nejde zde o fyzický čas, ve kterém se tyto věci stanou, ale o stav, rozpoložení a hlavně váš postoj – který je ustanoven na planetě Nula – jenž přivede ke konci vše, co se vztahuje k negativnímu stavu a osudu lidstva. Takže jste varováni před tím, abyste spekulovali o fyzickém čase, ve kterém se to vše stane. Taková touha poznat věci dopředu – ve fyzickém pojímání času – je pro lidskou náturu typická a je ve své podstatě negativního původu. Kvůli tomu se – spekulováním a uvažováním o aspektech fyzického času – neodvratně vystavujete vlivu negativního stavu a početným léčkám, které jsou vám nastraženy podél cesty, kterou putujete.

 

Čemu máte v tomto ohledu rozumět, je to, že Pán Ježíš Kristus zařizuje vše, co se vztahuje k negativnímu stavu a lidským tvorům na planetě Nula, z pozice Absolutního stavu, který nemá časovou ani prostorovou povahu. Takže se nemůže předvídat nic o Jeho/Jejích aktivitách, co by se vztahovalo k fyzickému času a prostorovým elementům.

 

Vaší povinností v tomto ohledu a v tomto zvláštním čase je velmi pečlivě hodnotit to, kde se nacházíte – co se týká vašeho postoje k Novému zjevení – a kde v tomto ohledu stojíte. A ovšem též to, jak ovlivňují principy Nového zjevení váš život ve všech jeho aspektech. Někteří z vás si doposud ještě plně neuvědomili důležitost, jakou Nové zjevení hraje při zakončení negativního stavu, a to, že toto ukončení se urychluje faktorem velikosti a rozsahu toho, jak je přijímáte a praktikujete ve svém individuálním životě a konání, a tím, jakou přednost mu dáváte ve svém denním životě a konání. To znamená, že někteří z vás umisťují stále význam a funkci Nového zjevení na konec seznamu svých denních priorit, takže do jisté míry blokují jeho plný dopad a vliv na tento proces.

 

Takže jste důrazně a výrazně pobízeni k tomu, abyste pečlivě přehodnotili svůj postoj vzhledem k Novému zjevení a svůj život podle něho od okamžiku, kdy jste byli uvědoměni o jeho existenci, v průběhu dnů, týdnů a měsíců jeho čtení, až po současnost. Je velmi důležité, abyste si při hodnocení tohoto činitele vědomě uvědomili všechny změny ve svém chování, způsobu myšlení, cítění, chtění, postoji, ve svých vztazích, náhledech, názorech a ve všem ostatním, co probíhá ve vašich životech kvůli vašemu spojení s Novým zjevením. Toto prozkoumávání určí vaši současnou pozici v obsahu a v rámci vašeho poslání, které v tomto ohledu máte, a to, jak daleko jste pokročili na cestě ke splnění všeho, co jste si předsevzali splnit.

 

Čemu zde máte rozumět, a to se opakuje zas a znovu, je to, že všechny činnosti Pána Ježíše Krista na planetě Nula se v této době projevují, kromě jiných způsobů, skrze životy těch, kterým byla přidělena role dávání příkladů života podle principů Nového zjevení. Proto pokud tuto záležitost nedostanete do popředí svého vědomého uvědomění a svých denních činností, velmi ztěžujete a činíte časově velmi náročným, aby se tyto aktivity plně projevili a uskutečnili.

 

Když zjistíte, že ve všech aspektech vašeho života není doposud mnoho změn, či že se neodehráli podstatné či viditelné změny vůbec, pak v tomto ohledu odmítáte svoje životní povinnosti. V tomto případě jste nabádáni a pobízeni velmi důrazně, abyste změnili svůj postoj a přehodnotili principy Nového zjevení, abyste  se dostali v rámci lidského života tam, kam ve skutečnosti patříte a s čím jste souhlasili, že tam budete patřit – jako integrální součást vašeho poslání. Neprožíváte-li jakékoliv změny, nebo jen malé, znamená to, že potřebujete oslovit v důležité věci toho, do jaké míry vás spoutal negativní stav a do jaké míry stále žijete pod nátlakem negativního stavu.

 

Určí-li, na straně druhé, vaše sebezkoumání, že se v tomto ohledu odehrály pod vlivem Nového zjevení důkladné a značné změny, jste na správné cestě a jste plně v souladu s povahou a obsahem vašeho poslání a s procesem jeho uspokojivého naplnění.

 

Je jen logické předpokládat, že pokud Pán Ježíš Kristus v tomto ohledu zařizuje Svůj cíl mj. prostředky Nového zjevení, pak míra, intenzita a rozsah vašeho spojení s Novým zjevením určuje, v jakém rozsahu se bude výsledek Jeho/Jejího díla aktualizovat, realizovat a projevovat na planetě Nula. Jeto záležitost vaší zodpovědnosti za osud člověčenstva na planetě Nula a za vaše vlastní poslání a pověření.

 

Důvod, proč se to zde teď zmiňuje a proč jste ve vší skromnosti a pokoře požádáni prozkoumat tuto záležitost, je ten,že jak se výše uvádí, negativní stav a všichni jeho aktivátoři, sluhové a následovníci, jakož i lidští tvorové samotní, dosahují bodu, který po každém z vás vyžaduje, abyste se dostali do pozice, kterou vám od této chvíle (od okamžiku, kdy čtete tato slova) přidělil Pán Ježíš Kristus v souladu se Svým plánem spasení. Toto umístění je určenou pouze vaším postojem k Jeho/Jejímu Novému zjevení a tím, jak mu dáváte přednost.

 

Co si musíte v tomto bodě uvědomit, je to, že vaše poslání a pověření (těch, co jsou od Nového zjevení) je přímo spojeno s Novým zjevením. To značí, že se plní především a nanejvýš významně vaším postojem k Novému zjevení a tím, do jaké míry praktikujete a projevujete jeho principy ve svém každodenním životě. Takže cokoli děláte nebo cokoli vás zaměstnává v každé chvíli každodenního života, se bez ohledu na to, co to je, stává částí vašeho poslání a pověření, je-li to konáno ve znamení Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Z toho vyplývá pro vás nutnost, abyste Novému zjevení ve svém životě dávali přednost jako číslu jedna, kterému se podřizuje vše ostatní bez výjimky a vyloučení čehokoli.

 

Je zcela možné, že někteří z vás budou mít s těmito výše uvedenými sděleními těžkosti. Lze mít všechny možné věrohodné a zřejmé omluvy toho, proč nemůžete uskutečnit to, co se vám v této zprávě navrhuje. Pokud tomu tak bude, pak to pouze znamená, že jste si doposud plně neuvědomili, co je skutečným účelem Nového zjevení pro celé Stvoření, veškerou zónu vymístění a vás osobně. Není to, co – užije-li se vašeho slovního obratu – odstavíte na poloviční plamen a necháte to tam bublat, nevěnujíce tomu pozornost, dokud si někdy ve sledu všech vašich početných ostatních činností, kterými jste zaměstnáni, na to nenajdete čas. Mezitím děláte něco jiného, co považujete za důležitější, či si myslíte, že je důležitější, než to, co jste odstavili na poloviční plamen. V tomto případě ztrácíte náležitou perspektivu svých povinností a priorit.

 

V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že NOVÉ ZJEVENÍ bude od této doby fungovat TAKÉ jako NÁSTROJ velmi důležité DIFERENCIACE mezi těmi, kdo jsou následovníky a praktikujícími Nového zjevení, a těmi, kteří tak konají buď s nějakých nízkých pohnutek, nebo se Novým zjevením zabývají jen okrajově, aniž by měli zájem se sním skutečně, co možná nejplněji spojit. A nebo těmi, kdo jsou posláni k Novému zjevení Negativním stavem (obzvláště od pseudotvůrců), aby se podívali zdali tu není způsob, jak je otrávit, zašpinit, zničit či přetvořit do formy nějakého kultu či náboženství nebo nějaké formální organizace, aby se tím zbavilo platnosti a zničil jeho pravý význam a účel.

 

Takže, jak vidíte, je kvůli faktoru časovosti pro všechny druhy čtenářů absolutně nutné, aby zaujali náležitou pozici vzhledem k Novému zjevení: Buď aby je učinili prioritou číslo jedna ve svém životě, nebo se sním přestali spojovat vůbec. Neučiní-li se tak co nejdříve, nastanou důsledky nevykonání konečného rozhodnutí a závěrečné volby v tomto ohledu. To bude určovat s konečnou jistotou, kdo je kdo a jaká je jeho skutečná pozice, kterou zaujímá na planetě Nula. Takováto diferenciace je nutná, aby se každý připravil na to, co brzy nadejde (ne ve fyzickém časovém měřítku lidských tvorů).

 

Jiným bodem, který je nutno si uvědomit, je to, že Pán Ježíš Kristus vám sděluje jen ty záležitosti, které jsou včasné a potřebné v každém jednotlivém kroku vašeho pokroku a plnění vašeho poslání. Není-li něco zjeveno, a vy jste přece na to zvědavi, značí to, že taková informace by nebyla prospěšná ani vám osobně, ani vám všem, bez ohledu na to, jak si myslíte či pociťujete, že by to bylo prospěšné ji znát.

 

Dobrým příkladem této situace je to, že někteří z vás jsou zvědavi na to, jaký je a jak se projevuje život v pozitivním stavu, alespoň v obecných pojmech. Ti vás, kteří jsou takto zvědaví a mrhají svůj čas na dohady o této věci, věří, že tato informace posílí jejich odhodlanost konat práci pro Pána Ježíše Krista daleko účinněji a výkonněji. Kdyby tomu bylo tak, myslíte, že  Pán Ježíš Kristus by vám neposloužil takovou informací ?  Pokud odpovědi v tomto či jiném ohledu nepřicházejí, značí to, že pravý opak je pravdou – nijak nemohou posílit vaši činnost a zvyšovat žádostivost pokračovat ve vašem poslání a pověření, ale mohou tomu zajisté překážet, mohou to pro vás učinit daleko těžším a více nezvladatelným ve všech aspektech vašeho života. Nebo, přinejlepším, by to bylo nevčasnou odpovědí na vaši otázku. A toto platí o jakékoli situaci či otázce, kterou můžete zažít či mít.

 

V závěru této krátké zprávy si zopakujeme znovu význam požadavku, abyste ve svých životech na této planetě zaujali definitivní pozici ve znamení Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Jednoduše řečeno: Učiníte-li Nové zjevení prioritou číslo jedna svého života a následujete-li jeho principy, přispějete ke skoncování s negativním stavem na planetě Nula a kdekoli jinde. Ale, a to je nejdůležitější, těm z vás, kdo již udělali toto rozhodnutí – učinit Nové zjevení prvořadou prioritou svého života, se umožňuje úspěšně se navrátit do vlastní pravé přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu, jako jednotlivcům předstupujícím před Něho/Ni. Taktéž vám to pomůže váš život zjednodušit a učinit jej zvládatelnějším. Důvod k tomu spočívá ve faktu, že když odstraníte ze svého života vše, co není důležité a nemá již déle žádný užitek, pak se váš život stane skutečně jednodušším.

 

Jste ovšem inspirováni klást určité typy otázek. V tomto případě je však odpověď poskytnuta vždy bezprostředně. Otázky tohoto typu jsou vloženy do mysli tazatele Pánem Ježíšem Kristem, aby se dostaly do okamžité pozornosti záležitosti, které mají vztah k obsahu této otázky. Také to znamená, že to bylo pověřením této osoby, aby, jako účastník tohoto důležitého procesu, položila takovou otázku. Avšak ptáte-li se, ptáte a nedostává se vám odpovědi, radí se vám, abyste přestali být na to zvědaví, protože buď je odpověď na vaši otázku pro vás nevhodná vůbec – dokud se nenavrátíte domů, nebo by mohla být časově nevhodná. V tom případě by mohla způsobit více škody jak užitku – bez ohledu na to, jak posuzujete a pociťujete prospěch a užitek, který by odpověď na vaše otázky mohla vašemu životu přinést. Takže vezměte si tuto úvahu k srdci a přizpůsobte se jí.

 

Aby se vám teď  pomohlo lépe a více uspět v procesu aplikování všeho, co se vám sdělilo v této zprávě, jakož i ve všem ostatním, můžete, pokud si tak přejete učinit z vlastní svobodné vůle a volby, obohatit techniku zrcadlení, k jejímuž užívání jste byli pobídnuti při předcházející příležitosti.

 

Jste nabádáni požádat Pána Ježíše Krista, aby vás upozornil na vše, co skutečně nepotřebujete – bez ohledu na to, jak dalece věříte nebo si myslíte, že to potřebujete. Nechť Pán Ježíš Kristus rozhodne na základě toho, že o to dobrovolně požádáte, co je a co není důležité ve vašem životě a které potřeby se mají zlikvidovat a které ponechat. Takto se váš život vskutku zjednoduší. A když se váš život takto oprostí, nemůže mít negativní stav již nad vámi žádnou moc z prostého důvodu, že není schopen chápat a porozumět záležitosti jednoduchosti (jak vám to bylo ukázáno v poselství ze dne 1. a 2. července).

 

Nyní jste povzbuzováni doplnit tuto techniku vizualizací přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů vaší pravé duchovní rodiny a všech ostatních členů pozitivního stavu, které Pán Ježíš Kristus pověřil, aby se k vám připojili, za účelem toho, aby se přeneslo vše, co je nutno přenést v obou směrech – z planety Nula k nim a od nich skrze vás na planetu Nula do vašich vlastních životů.

 

Jestliže jste jakoukoli náhodou těmi, kdo nemají schopnost vizualizace, radí se vám použít tuto techniku buď k představování si, přemýšlení, pociťování, či jednoduše k uvědomování si. Důležitou věcí zde je být si uvědoměle vědom této přítomnosti ve svých imaginárních zrcadlech, bez ohledu na to, jakou metodou se to činí. Radí se vám použít vše, co máte.

 

Jak si pamatujete, byla technika zrcadlení pozměněna (v průběhu přenosu poselství ze dne 1. a 2. července) tak, aby se užívala pro vidění vašeho vlastního života, pro sebereflexi, sebehodnocení a prostý přehled vlastního života od okamžiku vstupu na planetu Nula až do současné doby. A zároveň, přizpůsobením se tomuto účelu, tato technika fungovala a stále funguje jako ochrana před ovlivňováním negativním stavem a jeho všemi členy.

 

Na druhé straně ti z vás, co mají výsadu mít všechny formy výše uvedeného vnímání, se povzbuzují, aby je použili všechny. Takže je možno si tuto přítomnost vizualizovat, představovat, rozmýšlet o ní, cítit ji, číti ji, vnímat, mít o ní intuici atd. Jednoduše řečeno: Radí se vám, abyste za tím účelem použili vše, co máte ve vlastním způsobu a výrazu svého vnímání, pociťování a prožívání. Jste-li požehnáni jen jedním způsobem, užijte ho za tím účelem. A ti z vás, kdo jsou požehnáni více jak jedním, ať je užívají souběžně. Každým způsobem se provede efektivně a úspěšně cokoli, co je třeba v tomto ohledu provést.

 

Účelem zahrnutí přítomnosti Pána Ježíše Krista, všech členů vaší pravé duchovní rodiny a všech ostatních členů pozitivního stavu, přidělených vám Pánem Ježíšem Kristem, do vaší techniky zrcadlení, je rozšíření a intenzifikace metody, která byla popsána v předcházející zprávě (ze dne 21. srpna l993). Zde popsaná metoda vám usnadní provedení toho, co se vám navrhuje v této zprávě ze dne 21.srpna l993.

 

Ale má to i jiný důvod, že jste požádáni užívat rozšířenou verzi této zvláštní techniky zrcadlení. Ten se vztahuje k duchovní souvztažnosti, kterou zrcadla mají, a funkci, jakou plní na planetě Nula a jinde. Duchovní souvztažnost zrcadel se vztahuje k odrazu či zpětné vazbě toho, kým jste, jací jste, jak vypadáte, jakož i kde se nacházíte ve vašem duchovním pokročení na každém jednotlivém bodě svého života. Ale též označuje přítomnost zcela jiné reality mimo vašeho zkušenostního módu. Tím, že si ji vědomě uvědomíte či tuto realitu spatříte na vlastní oči (či jaký způsob vnímání máte a použijete), umožníte této realitě, aby se podílela na vaší vlastní vnímatelné realitě, jíž jste integrální součástí. Takže tuto realitu spojujete s vaší, spojujíce ji v jedno s vámi.

 

Takže jak vidíte, užíváním této metody ve vašem denním životě umožňujete pozitivnímu stavu, aby konal své dílo ohledně negativního stavu obecnějším a efektivnějším způsobem. Taktéž váš vlastní život a úspěch při vaší cestě návratu k vlastní ryzí a původní přirozenosti a k Pánu Ježíši Kristu, jako jedinečné bytosti před Ním/Ní, bude efektivnější, snadnější a jednodušší.

 

Z tohoto krátkého vysvětlení můžete vidět, jak může být tato technika užitečná při obohacování vašeho života, ale též, a to je nejdůležitější, jak může za tím účelem umožnit Pánu Ježíši Kristu – kromě mnoha jiných za tím účelem Jemu/Jí dostupných věcí a způsobů – a všem ostatním z pozitivního stavu, přítomným u vás, účastnit se přímo a nanejvýš okamžitě všech událostí odehrávajících se na planetě Nula a ve vašem osobním životě a též, což je velmi důležité, usměrňovat ho, ovlivňovat a pozměňovat, jak  třeba, kdy a pokud je třeba.

 

Díky za vaši pozornost této věci a za vaši ochotu následovat vše, co vám bylo sděleno v této či v ostatních Petrem poskytnutých zprávách sdělených vám před tím, a za vaši snahu žít životem dle principů Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Přeji pěkný den.

 

 

 

 

(13)

 

Doplnění 12

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 65 – 74, Doplnění 12.

 

Dne 28. srpna l993 velmi brzy ráno jsem byl Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych s vámi všemi, kdo jste spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, sdílel následující informace:

 

„Skoro všichni, nebo někteří z vás, se podivují, že od 1. července se vám sděluje takový nápor informací a nových údajů. Zdá se, jako byste měli sotva čas zahrnout do svých životů obsah a smysl jednoho doplnění a, nastojte, další je na cestě. Je čas objasnit potřebu těchto častých a následných doplnění novými údaji, které k vám přicházejí.

 

Jak víte, Pán Ježíš Kristus nečiní nic bez dobrého důvodu a jasně určeného účelu. Čemu musíte v tomto ohledu jasně rozumět, je to, že předtím, než negativní stav může dočasně a úplně zvítězit na planetě Nula, je třeba, aby se vytvořily a ustavily plánované podmínky a pozice, které předcházejí této závažné události. Kdyby se dovolilo negativnímu stavu zvítězit předtím, než se tyto vytvoří a ustanoví, výsledek této skutečnosti by mohl být zničující nejen pro planetu Nula, lidské tvory a zónu vymístění, ale i pro každého v pozitivním stavu, jakož i pro celé Stvoření. Ale nejen to, následná eliminace negativního stavu z tváře veškerého jsoucna a bytí by se stala krajně obtížnou, ne-li vůbec nemožnou. Ve své lidské mysli nemáte ani ponětí, co by to pro každého a pro vše skutečně znamenalo.

 

Takže dříve, než se dá negativnímu stavu svolení, aby planetu Nula zcela a úplně ovládl ve formě i v rozpoložení, podnikne Pán Ježíš Kristus jisté kroky, ustanoví jisté podmínky, umístí každého do určité pozice a určí všechny jednotlivé kroky, dle nichž se všechno toto může odehrát a přihodit.

 

Jak vám všem, kdo čtete tato slova, bylo zjeveno prostřednictvím všech předcházejících doplňků (tohoto + jedenáct doplnění. Těchto jedenáct slouží k objasnění toho, co následovalo po doplnění novými údaji ze dne 1. a 2. července 1993), jste nedílnou součástí tohoto procesu. Abyste se dostali do náležité pozice a aby se s pomocí každého z vás ustanovily nejvhodnější podmínky pro to, aby se tento faktor odehrál, bylo a je nutné zjevit a objasnit vám určité důležité duchovní záležitosti, což vás na to připravuje a objasňuje vám, jak v tomto ohledu od nynějška postupovat tak, abyste nepodlehli všemu, co nastane v průběhu procesu převzetí vlády negativním stavem. Takže proto je potřeba takového náporu těchto  nových údajů. Pán Ježíš Kristus doufá, že je máte v oblibě a že mají žádoucí dopad na váš život a vaše chování ve všech aspektech.

 

Několik dalších důvodů pro tento balík doplnění se vám stane zřejmými v procesu vašich denních činností – jak jdete za svými dennodenními záležitostmi a jak vykonáte to, co se vám v nich navrhuje.

 

Takže čemu zde musíte rozumět, je to, že před tím, než se dovolí negativnímu stavu, aby úplně zvítězil na planetě Nula, a za účelem zaujetí vašich pozic, jakož i pozic kohokoli jiného ve veškerém jsoucnu a bytí a pseudojsoucnu a pseudobytí, bylo nutné a potřebné vám všem, jakož i celému Stvoření zjevit určité důležité informace a tajemství. Toto zjevování pak umožní, aby se tato pozice a kondice náležitě, účinně a úspěšně ustanovila. Bez tohoto zjevení by bylo zhola nemožné, aby toto u vás všech nastalo. V tomto případě by to znamenalo, že negativní stav by převládl nad pozitivním, a to by znamenalo konec Stvoření.

 

Pro vyjasnění a připomínku shrňme nyní některá tajemství, která byla až doposud zjevena:

 

            (1)

Samotné první tajemství se vztahuje ke vzniku negativního stavu. Dříve než byla zveřejněna knihaZáklady lidské duchovnosti“ (první to kniha moderní řady Nového zjevení), nikdo nevěděl, jak a proč uzrál negativní stav, jaká je jeho přesná povaha a proč tu setrvává. Vidíte, že předtím každý, dokonce i v pozitivním stavu, předpokládal, že negativní stav tu bude věčně, aby tu byla neustále k dispozici svoboda volby či nutná podmínka pro svobodu vůle každého. Vzhledem k nedostatku této důležité znalosti, bylo nutné tuto situaci napravit a dostat do pozornosti všech nejen to, že negativnímu stavu bylo povoleno vzkvétat pouze v rámci JEDNOHO ČASOVÉHO CYKLU, ale i to, a to je nejdůležitější, že přijde doba, kdy idea zavrhnutí Pána Ježíše Krista jako jediného Boha a Zdroje každého a všeho života bude taktéž NAVŽDY ODMÍTNUTA. Vidíš, Petře, že dle logiky této ideje, pokud se udržuje v mysli, je nemožné eliminovat nastálo negativní stav, neboť tato idea potřebuje místo a kondici, do nichž může být vyhozena poté, co se nebude dennodenně přijímat lidmi v pozitivním stavu a následně se bude vypuzovat a vyvrhovat z jejich myslí. Pokud takové místo či podmínky existují, idea této povahy dává život této kondici. Takže v určitém časovém okamžiku, když bude vše, co se týká negativního stavu, před naplněním a završením, je třeba zjevit tajemství původu a povahy negativního stavu a zaujmout náležitou pozici pro budoucí eliminaci zmíněné ideje.

 

(2)

Druhé – nejdůležitější – tajemství, které bylo třeba zjevit, bylo tajemství ohledně Přirozenosti Boží a Ježíše Krista a toho, jaký mají vztah; proč bylo potřeba Jeho/Její inkarnace na planetě Nula a do zóny vymístění; a co se stalo s lidským fyzickým tělem Pána Ježíše Krista po Jeho/Jejím vzkříšení a co bylo ve skutečnosti funkcí a účelem toho těla a čím doposud bylo. Kdyby změny v Absolutní přirozenosti Boha Nejvyššího, kdož se stal plností  Pána Ježíše Krista, zůstaly skryté a nedostupné všem v pozitivním stavu, jakož i vám a zóně vymístění, nebylo by možné ustanovit k Němu/Ní řádný vztah a nebylo by nikdy možné vybudovat řádnou základu pro úplnou eliminaci negativního stavu a zmíněné ideje. V tomto případě by veškeré Stvoření, jakož i zóna vymístění a planeta Nula a všichni v nich a na nich byli navěky zničeni. Takovýto nepředstavitelný a nemožný děj by znamenal též Absolutní anihilaci Boha Sebou Samým z prostého důvodu, že by to bylo protikladem Jeho/Její samé přirozenosti. Být protikladem vlastní přirozenosti značí vlastní sebe-anihilaci. Jak tedy víte, tajemství Boží bylo náležitě zjeveno poprvé v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“. Tímto má každý nyní náležité prostředky a možnosti založit nanejvýš osobní, soukromý a správný vztah s Bohem, kterým je Pán Ježíš Kristus. A Nová přirozenost Pána Ježíše Krista nejen umožňuje trvalou eliminaci negativního stavu, ale, a to je nejdůležitější, ustanovuje základnu, na níž může být každý z negativního stavu bez výjimky a vyloučení spasen. Bez tohoto činitele by vítězství negativního stavu na planetě Nula bylo trvalé a negativní stav by setrvával na věky. V tom případě by se plná a úplná aktivace pravého života pozitivního stavu nemohla nikdy stát skutečností.

 

(3)

Tajemství Nového zjevení samého. Jak si pamatujete, DOSTUPNOST NOVÉHO ZJEVENÍ na planetě Nula umožňuje, aby v budoucnosti bylo možné eliminovat negativní stav. Ale je tu i jiný bod tohoto tajemství. Musíte si uvědomit, že bez této dostupnosti Nového zjevení by bylo pro Pána Ježíše Krista nemožným uvést pozitivní stav do největší možné blízkosti negativnímu stavu, obklíčit jej a uzavřít. A JEDINOU CESTOU, jak se může negativní stav plně projevit a dovést ke svému věčnému konci, je uvedení pozitivního stavu do této největší blízkosti. NOVÉ ZJEVENÍ poskytuje NEJÚČINNĚJŠÍ PROSTŘEDKY k tomu, aby se tak stalo. A protože ti z vás, kdo jsou spojeni s Novým zjevením a připojeni k němu, tj. ti, kdo jej čtou, přijímají a praktikují kvůli principu, jsou pověřeni rolí a osudem, aby byli nositeli a zprostředkovateli života Nového zjevení na planetě Nula; SKRZE VÁS A VÁMI JE POZITIVNÍ STAV UMÍSTĚN PRÁVĚ VE STŘEDU NEGATIVNÍHO STAVU. Vidíte, jak je vše spojeno a propojeno se vším a jak se s vaší pomocí pokládá základ pro trvalou eliminaci negativního stavu ?  Chápete, jak toto tajemství u každého znovu potvrzuje potřebu, aby zaujal svoje místo a učinil konečné rozhodnutí o svém místě v tomto všem a o tom, jak se hodí pro Nové zjevení a kde se Nové zjevení nachází v seznamu jeho životních priorit ?  A proč je důležité, abyste byli informováni o těchto záležitostech, takže můžete zaujmout závěrečnou pozici pro závěrečné uskutečnění svého příspěvku k této věci, pro což jste byli na planetu Nula posláni ?  Přemýšlejte o tom, reflektujte to a seznáte význam toho všeho.

 

(4)

Tajemství vaší přirozenosti: Jaký je její původ a jaká je její substance a jak se k tomu všemu hodíte. Jak víte, před poselstvím ze dne 1. a 2. července bylo jen málo z vás ochotno přiznat si a přijmout fakt, že ti, kdo čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení kvůli principu, aniž by očekávali něco na oplátku, byli stvořeni PŘÍMO Pánem Ježíšem Kristem a že vaše přirozenost vyvěrá z Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista a že je Jeho/Jejím pravým nadělením, darem a zpřítomněním. Bez tohoto přímého zjevení by nikdo z vás nemohl být schopen dojít k závěru, že je tomu tak. Takové uvažování by bylo oprávněně považováno za duchovní troufalost nebo za výsledek jakési duševní choroby. A také pro pozitivní stav by bylo bez tohoto zjevení a bez přijetí tohoto neoddiskutovatelného faktu nemožné, aby byl umístěn do středu negativního stavu za výše uvedeným účelem. Proč je tomu tak ?  Nepřijmete-li se takoví, jací jste, a neuznáte-li fakt, že jste jedinečnými bytostmi před Pánem Ježíšem Kristem se zvláštní rolí a misí na planetě Nula, pak členové pozitivního stavu nejsou s to náležitě projevovat sami sebe ve vašich životech, a tedy ve středu negativního stavu. Čemu zde musíte rozumět, je to, že jediný způsob, jak tato manifestace může nastat a stát se trvalou skutečností, je skrze vaši sebereflexi, sebepojetí, sebepoznání, sebepochopení a sebezkoumání. Proto se na vás v poselství ze dne 1. a 2. července 1993 naléhá, abyste započali s procesem sebepoznání, sebezkoumání a  sebezrcadlení. Jak víte, dovoluje tento proces, aby se odehrál faktor zmíněné manifestace. Tedy bez náležitého zjevení tohoto tajemství, tajemství vaší přirozenosti, nikdy byste se nemohli stát nejpotřebnějšími překladateli pozitivnímu stavu a planetě Nula. Bídně byste tedy selhali ve svém poslání.

 

(5)

Přístupnost Nového zjevení skrze vás a vámi (to jest skrze ty, kteří čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení kvůli principu) umožňuje agentům negativního stavu, aby mohli konvertovat do stavu pozitivního, a tak být spaseni. Jak si pamatujete z „Nového zjevení“, vyplývá z něj následně, že není jiných prostředků, které tuto závažnou konverzi umožňují. Tajemství vaší role v tomto procesu spočívá tedy ve faktu, že svým životem dle principů Nového zjevení vytváříte příklad, z něhož a jímž mohou členové negativního stavu konvertovat do pozitivního stavu. Takže vidíte, Petře a vy všichni ostatní, kteří čtete tato slova, že váš příklad sestává z ilustrace krajně významného faktoru, že – bez ohledu na to, že jste lidskými tvory a že podléháte všem lidským podmínkám a že váš život na planetě Nula je zamořen všemi druhy nánosů negativního stavu – jste nicméně schopni objevit svoji pravou přirozenost a nepodlehnout v nejzazším smyslu pokušení, kterým vás negativní stav neustále vystavuje. Co musíte chápat, je to, že všichni členové negativního stavu byli až do této doby názoru, že je nemožné stát se pozitivním při takových nástrahách a léčkách vytvořených původně pseudotvůrci. Váš příklad trvale vyvrací tuto falešnou víru. A obzvláště je to pravdou pro ty, kteří jako agenti negativního stavu přicházejí na planetu Nula, kteří ale pod vlivem Nového zjevení přestupují do pozitivního stavu. Touto záležitostí se budeme zabývat za chvíli. Takže bez toho, že by se toto vše nepřivedlo do vaší pozornosti Novým zjevením a skrze a prostřednictvím všech jeho doplnění, byste si to nikdy neuvědomili. Bez vašeho  uvědomění si tohoto faktu by sotva kdy kdo v negativním stavu byl schopen dostat se k tomuto uvědomění, tak závažnému pro jejich spasení. Vidíte, jak je všechno protkáno se vším ?  A proč si myslíte, že vás s vaším souhlasem a přitakáním  Pán Ježíš Kristus stvořil a poslal na planetu Nula ?  Bylo to uděláno s tímto účelem na mysli. Takže se nezdráhejte přijmout tato fakta jako přímé zjevení  Pána Ježíše Krista a  Jeho/Její Pravdu.

 

(6)

Aby se přivodily všechny tyto faktory a abyste se dostali do pozice, do které patříte; a aby vám byl k dispozici přístup k Pánu Ježíši Kristu a k členům vašich duchovních rodin, jakož i všem ostatním v pozitivním stavu; a zároveň, aby totéž bylo dostupné těm v pozitivním stavu, bylo nutné vám zjevit v postupných a progresivních krocích jisté metody, kterými by se toto vše mohlo provést. Za prvé jste se naučili procesu vcházení do nitra a jak navázat kontakt s Pánem Ježíšem Kristem a členy vaší duchovní rodiny. Poté byla tato metoda rozšířena, aby zahrnovala v tomto procesu vaši vědomou uvědomělost. Následně po tom jste se naučili techniku zrcadlení, jejíž forma se neustále pozměňovala a stávala se stále smysluplnější, užitečnější a efektivněji použitelnou. Pak jste byli požádáni o rozšíření své komunikace s výše uvedenými tím, že si jich budete neustále vědomi pomocí metody rozdělené pozornosti. Poté se vám radilo, abyste dovolili ostatním členům pozitivního stavu účastnit se událostí na planetě Nula skrze vaše vědomé aktivity, aniž byste byli omezeni na komunikaci jen se členy vaší duchovní rodiny a, samozřejmě, s Pánem Ježíšem Kristem. Pak jste byli nabádáni použít svou sexualitu k duchovnímu sexuálnímu spojení se členy pozitivního stavu opačného pohlaví za účelem rozšíření a intenzifikace jejich umístění ve středu negativního stavu (jakož i pro mnoho jiných účelů, které se vám stanou zřejmými později v procesu těchto interakcí). Všechny tyto faktory potřebují určit a ustanovit nejdříve, aby vám poskytly řádné nástroje a prostředky k tomu, abyste provedli vaše poslání a pověření v tomto ohledu, ale i jako bezpečnostní opatření proti léčkám a nátlakům negativního stavu. Sledováním všech těchto postupů a jejich neustálým doplňováním a pozměňováním jste ve svém životě zabezpečeni a nemůže se vám stát nic, co by bylo mimo vaše poslání a souhlas, jakož i mimo doplňková rozpoložení, která potřebujete prožít (bez ohledu na to, jak trpká se zdají v okamžiku svého projevení se) a u nichž jste souhlasili, že je podstoupíte, kdykoliv pro tyto doplňky vyvstane potřeba.

 

(7)

Jiné tajemství, které bylo nutno odhalit v této době, se vztahuje k faktu, že Ježíš Kristus se narodil v židovském národě a že byl fyzicky Židem. Také tomu, proč byl ukřižován a jaký byl důvod a jaká úloha židovského národa v tom všem a kam Židé zapadají ve schématu všech událostí v průběhu dějin lidstva. Zjevení tohoto tajemství je nutnou podmínkou pro umístění každého a čehokoli na planetě Nula a v celé zóně vymístění do náležitých a závěrečných pozic, což umožní, aby se odehrál a uskutečnil další životně závažný a osudový posun v Plánu spasení Pána Ježíše Krista. Bez tohoto zjevení by se nemohl odehrát závěrečný krok tohoto procesu z důvodů, že by se udržovaly a podporovaly nesprávné a zkreslené interpretace těchto činitelů. Jak víte, náboženské, jakož i nenáboženské interpretace nutnosti, aby se  Pán Ježíš Kristus vtělil do židovské národnosti a byl ukřižován, a role Židů v tom všem jsou buď zcela nesprávné, či zkreslené, nebo neadekvátní. S takovýmto zkresleným, nesprávným či neadekvátním pohledem na tuto roli a na pravý význam umučení Pána Ježíše Krista na kříži by negativní stav nemohl být eliminován. Prostý důvod této nemožnosti spočívá ve faktu, že pokud věříte nesprávnostem, zkresleninám a neadekvátnostem o těchto či jiných tajemstvích, nacházíte se v negativním stavu. Jste-li v negativním stavu, jste negativním stavem. Protože jste sentientními bytostmi, nelze vás bez ohledu na vaši stávající povahu zničit. Kvůli nezvratitelné logice této situace negativní stav nemůže za těchto okolností být eliminován. Takže aby se negativní stav zlikvidoval, je třeba nejdříve odstranit všechny tyto falešnosti, zkresleniny, neadekvátnosti či cokoli v tomto ohledu máte. A můžete to udělat jedině Novým zjevením, které vám  Pán Ježíš Kristus poskytuje spolu se všemi doplněními, což umožňuje vidět vše ve správném světle a náležitě a jasně a což vám odhaluje všechna tato tajemství.

 

Nyní tedy můžete ze všeho toho jasně vidět potřebu odhalení všech těchto tajemství. Protože jak vše kolem negativního stavu, planety Nula a vašeho poslání dochází svého konce a je v samé své závěrečné fázi, dostáváte množství těchto doplnění novými údaji, abyste se řádně připravili na splnění své úlohy v tomto ohledu. Bez nich byste nemohli ve své snaze uspět. Tak tedy buďte, prosím, připraveni přijmout více doplnění skrze Petra osobně a skrze společné schůze Petra, Marka a Pána Ježíše Krista – jak, když a jestliže to bude třeba.

 

V tomto bodě je otázkou, jak se má použít vše obsažené v těchto doplňcích na ty agenty negativního stavu, kteří konvertují či touží konvertovat do stavu pozitivního skrze vás přímo či jinými prostředky, které má  Pán Ježíš Kristus k dispozici ?  Před tím, než se tato otázka přímo zodpoví, připomínají se vám následující skutečnosti:

 

Je několikero kategorií agentů negativního stavu:

 

(1)

Za prvé jsou to pseudotvůrci, jejichž původ vede k pozitivnímu stavu a jejichž přirozenost před jejich dobrovolnou transmogrifikací byla původním nadáním od Pána Ježíše Krista (jak se popisuje v Novém zjevení).

 

(2)

Za druhé jsou to agenti negativního stavu, kteří původně přišli do pekel se svým posláním z pozitivního stavu, kteří ale byli získáni negativním stavem natolik, že se podřídili pseudotvůrcům, aby jim sloužili, a jejichž přirozenost byla následkem toho transmogrifikována a obrácena do pseudočistoty negativního stavu.

 

(3)

Pak je tu početné tvorstvo zfabrikované pseudotvůrci či zrozené v peklech, aniž by mělo jakoukoli zkušenost pozitivního stavu a všeho, co se k němu vztahuje. Z těchto se jich mnoho vtělilo na planetu Nula a jsou v procesu inkarnace na ni jako agenti negativního stavu.

 

(4)

A nakonec tu máme vlastní lidské tvory, kteří si zvolili či zvolí stát se plně agenty negativního stavu.

 

O těchto lidech si máte pamatovat, že se svým jsoucnem a bytím SOUHLASILI. Navíc pochází materiál, užitý za účelem fabrikace některých z nich (samotných lidských tvorů, tvorů v peklech a agentů negativního stavu na planetě Nula), původně z pozitivního stavu. To, že byl následně takřečeno zmasakrován a zvrácen do čistě zlé a nepravdivé povahy, je věc jiná. Pro ty lidi, kteří byli původně zfabrikováni pseudotvůrci či se narodili v peklech, pro vlastní lidské tvory, kteří se stali agenty negativního stavu, a pro agenty negativního stavu na planetě Nula platí, že pokud vyjádří upřímnou touhu obrátit se do pozitivního stavu, dostane se jim Nového zjevení a následně, pokud jej přijmou, stvoří Pán Ježíš Kristus užitím původních elementů pocházejících přímo z pozitivního stavu – před tím, než byly ukradeny a poničeny – novou přirozenost s novým pozitivním účelem v mysli a nadělí ji těmto lidem. Protože jejich přirozenost je přímým nadělením od Pána Ježíše Krista, cokoli je obsahem těchto nových doplňků, je možno použít i na ně. Konec konců nalodili se od této chvíle na cestu návratu ke své pravé přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu – prostřednictvím Nového zjevení a skrze ně.

 

Co se týká pseudotvůrců a původních agentů negativního stavu, je situace s těmi, kteří jsou zaprodáni negativnímu stavu, poněkud odlišná. Je tu hluboké tajemství o těchto lidech. Před tím, než se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, a před tím, než se původní agenti pozitivního stavu jak na planetě Nula, tak v peklech stali agenty stavu negativního v kondici své plné transmogrifikace, existovala mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem tajná dohoda.

 

(1)

Ta především stanovila, že jakékoli vzpomínky na jejich věčné integrální přebývání v pozitivním stavu budou úplně vymazány do té doby, než se vše ohledně negativního stavu a nebo jejich osobního poslání nezavrší a nesplní.

 

(2)

Za druhé: Bylo napevno dohodnuto a všem bez výjimky a vyloučení slíbeno, že budou navráceni zpět do své vlastní původní pozitivní kondice a do pozitivního stavu.

 

(3)

Za třetí bylo dohodnuto, že jejich přirozenost se úplně změní tak, aby byli bez jakékoli stopy po jejich transmogrifikované podobě, a bude do nich včleněno něco zcela nového, co doposud neexistovalo. Tato nová přirozenost překoná vše jim dostupné předtím, než souhlasili s tím, že se stanou negativními. A protože tato nová přirozenost bude přímým nadělením, darem a prezentací Pána Ježíše Krista a je či bude stvořena přímo z Jeho/Její Absolutní přirozenosti, vše, co je zjeveno v těchto doplňcích, platí a bude platit i pro ně. Vždyť se navracejí k Pánu Ježíši Kristu a jsou v procesu objevování své nové přirozenosti, která je jim přiložena přímo Pánem Ježíšem Kristem. Jak víš, Petře, je mezi vámi, kdo jste od Nového zjevení na planetě Nula, nejméně jedna osoba, která s tebou v minulosti pracovala a která patří do této kategorie. A mnozí přicházejí buď v duchovním světě skrze vrchol vaší duchovní hory (či s pomocí jiných prostředků a způsobů), či ve vašich životech s lidskými tvory na planetě Nula. Připravujte se na tuto možnost a buďte připraveni jim pomoci, jestliže o to požádají.

 

A na závěr je důležité znovu projít záležitost techniky zrcadlení, jak jste ji doposud používali. Zabývejme se jejím jednotlivým užíváním. Tuto techniku můžete pojmově popsat či ji vylíčit jako teoretickou konstrukci následovně:

 

                (1)

Původně fungovalo zrcadlo jako zařízení k odrazu, které posílalo zpět negativnímu stavu to, co vrhal vaším směrem nebo přímo na vás. Tak jako se laserový paprsek, když narazí na     zrcadlo, odráží zpět ke svému zdroji, tak i vše, co přichází z negativního stavu proti vám, bylo poláno zpět k vysílateli. Tato metoda vás ochraňovala před útoky negativního stavu.

 

(2)

Druhá funkce zrcadla byla transformativní. Jak přicházelo cokoli negativního a nepříjemného z negativního stavu, bylo to polapeno v zrcadlech, která byla umístěna kolem vás, a před tím, než se to odrazilo zpět do negativního stavu, bylo to transformováno do čistě pozitivních energií, ovládaných láskou a moudrostí, milosrdenstvím a odpouštěním, a vším pozitivním a dobrým, a s poselstvím pro vysílatele, aby konvertovali do pozitivního stavu, a v takovém stavu to bylo přesměrováno zpět k nim.

 

(3)

Třetí funkce zrcadel je funkce sebereflexivní. Zrcadla jsou užita pro vaše vlastní sebeodrážení, sebeprozkoumávání, sebeobjevování, sebepociťování, sebeodlišování, sebeprohlížení a pro zrcadlení vaší pravé přirozenosti. A pro srovnávání všeho minulého se vším novým – jinými slovy: z této nové pozice, a ne z pozice přijímání nového z hlediska toho starého. Takže tento aspekt zrcadlení je užit pro objevování a přijetí vaší pravé přirozenosti, jak byla přímo stvořena Pánem Ježíšem Kristem bez jakýchkoli násilných vlivů negativního stavu, a pro učení se, jak zjednodušit váš život, učinit jej zvládatelnějším a jasnějším a jak přistupovat k Pánu Ježíši Kristu ve formě malého dítěte.

 

(4)

Čtvrtá funkce zrcadla je nejširší. V této funkci zrcadlíte nejen vše, co se vztahuje k vašemu životu a vaší přirozenosti, ale též přítomnost Pána Ježíše Krista, členů vaší duchovní rodiny a všech ostatních členů pozitivního stavu, kteří se na základě vašeho pozvání připojili k vám ve vašem životě a jsou účastni velmi aktivně ve vašich denních činnostech. Tato funkce také může zahrnovat – pokud si tak ze svobodné vůle a volby zvolíte – všechny aktivity vztahující se k duchovnímu sexuálnímu spojení se členy pozitivního stavu opačného pohlaví. V tomto ohledu můžete, pokud si tak přejete a toužíte, pozvat Pána Ježíše Krista, aby se s vámi angažoval v tomto typu sexuálního vztahu – pro ženy Jeho Absolutní maskulinitou, pro muže Její Absolutní feminitou. Takový neobvyklý vztah s Pánem Ježíšem Kristem (neobvyklý z vašeho lidského pohledu, ale ne z pohledu Pána Ježíše Krista či pozitivního stavu obecně) bude mít dalekosáhlé důsledky – v pozitivní a obohacující konotaci – pro ty, kdo si zvolili takto interagovat s Pánem Ježíšem Kristem.

 

(5)

Techniku zrcadlení můžete taktéž užít za účelem cyklického oběhu či oběžným způsobem. Tento způsob nebude lehké pochopit. Hlavní konotaci tohoto módu lze nalézt ve VIZUALIZACI vašeho vlastního já ve třech odlišných aspektech:

 

            (a)

Jako odesílatele idejí, myšlenek, poznání, emocí, vzorců chování, životních stylů, pohledů, názorů, vašeho jedinečného přístupu ke všem duchovním věcem či čehokoli, co máte, bez jakékoli výjimky a výluky.

 

            (b)

Jako příjemce materiálu vyslaného vámi samotnými (jak je nastíněno v bodě (a)), jakož i kýmkoli jiným v pozitivním stavu či těmi, kteří jsou s vámi přítomni v popředí vašeho vědomého uvědomění a v zrcadlech. Novým aspektem tohoto bodu je fakt, že také přijímáte – jako rozhodující a životně závažnou zpětnou vazbu – vše, co vůbec vysíláte k druhým a ke Stvoření, zóně vymístění, planetě Nula. Taková zpětná                                                                                          vazba je samou nutnou podmínkou, abyste mohli prozkoumat, co je to zač, co skutečně vysíláte ven. Jde tu o vaši zodpovědnost a odpovědnost za všechny své vlastní činy, jakož i reakce. Jste odpovědni a budete skládat účty sobě samým a Pánu Ježíši Kristu, jakož i veškerému Stvoření, za vše, co jste učinili nebo neučinili (jak se naznačuje v bodě (a)). 

           

            (c)

Jako pozorovatele všech událostí a jejich cyklického pohybu: Vy – vy – jiní – vy – jiní – jiní – vy. Ta část ve vás, která je pozorovatelem, registruje vysílání; a váš vlastní příjem toho, co jste vyslali (vy – vy); a vyslání jiným; a vaše vnímání toho, jak ostatní přijímají to, co jste poslali (vy – jiní); a vysílání druhých k vám a to, jak přijímají to, co sami poslali (jiní – jiní); a nakonec to, jak reagujete na toto všechno nashromážděné ve svém neustálém nastávání (finální „vy“).

 

Toto tedy završuje kruh techniky zrcadlení, který máte užívat ve svém každodenním životě za předpokladu, že si to zvolíte ze své svobodné vůle a volby. To vám ohromě pomůže ve vaší roli a v plnění vašeho životního poslání na planetě Nula.

 

Jak jste si povšimli výše, byla v bodě (b) zdůrazněna slova odpovědnost a zodpovědnost. To není v žádném případě náhodou. Jedním z nejdůležitějších faktorů přirozenosti pozitivního stavu, a tedy Pána Ježíše Krista, je to, že každý je plně odpovědný a zodpovědný za vše, co koná. Aby měl skutečně tuto plnou odpovědnost a zodpovědnost, jsou v každém z pozitivního stavu vyvinuty tyto tři výše popsané aspekty do nejzazší možné míry. A protože ti  vás, kdo čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení ve svých životech kvůli principu, jsou reprezentanty pozitivního stavu na planetě Nula, a protože částí vašeho poslání je uvést příklad života v pozitivním stavu lidským tvorům samotným a všem agentům negativního stavu, je jen logické předpokládat, že musíte být zodpovědní a odpovědni za své činy a reakce. To nastavuje rozpoložení, které se používá v neutrálním stavu – v oblasti mezi pekly a intermediálním světem – aby se zobrazilo všem těm, kteří do této oblasti přicházejí z pekel za účelem postupu a konverze do pozitivního stavu, jak je to uděláno a jak je to nejen možné, ale jedině uskutečnitelné, aby se žilo v pozitivním stavu způsobem smysluplným a naplňujícím.

 

Co musíte v tomto ohledu chápat, je to, že členové negativního stavu nejen NEMAJÍ smysl pro odpovědnost a zodpovědnost za cokoli vůbec, ale jí opovrhují, odmítají ji, vysmívají se jí, prohlašujíce, že takovéto vlastnosti, rysy a charakteristiky neexistují a že jsou jen bajkami, kterých nelze nikdy dosáhnout. Jelikož každý v negativním stavu věří, že je tomu tak, když přijde do neutrální zóny, potřebuje být vystaven skutečnosti těchto charakteristik, rysů a vlastností pomocí živých příkladů. Ať je vám známo, že vy jste těmito živými příklady bez ohledu na fakt, zdali jste si uvědoměle vědomi, či nikoliv, že jimi jste. S tímto zjevením, si budete od této doby vědomě uvědomovat tuto realitu. Tato uvědomělost vás pak bude účinněji motivovat k tomu, abyste byli odpovědni a zodpovědní za všechny své činy a reakce. A technika zrcadlení ve všech svých aspektech – jak se popisuje shora – vám bude mocně pomáhat, abyste byli více odpovědni a plně zodpovědní ve všech aspektech svého života.

 

Ale je tu ještě jiný důležitý bod, který se vztahuje k záležitosti odpovědnosti a zodpovědnosti. Když pečlivě prozkoumáváte svůj život ve všech jeho aspektech – jako ti, kdo cyklicky vysílají, přijímají a pozorují – jak se popisuje výše – za účelem toho, abyste byli odpovědní a zodpovědní za všechny své činy a reakce, zároveň však procesem tohoto prozkoumávání a kruhového pohybu se dostáváte blíž a blíže ke své pravé přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu. Jak vidíte, proces skládání účtů a odpovědnosti vede přímo k objevu vašeho původu. To je důvodem, proč negativní stav považuje tyto vlastnosti za jedny z nejnebezpečnějších faktorů vzhledem k pokračování ve svém životě. Stanete-li se zodpovědnými a odpovědnými, nemůžete být negativními. Když nemůžete být negativními, pak z logiky této věci plyne, že musíte být pozitivními. Tyto vlastnosti nemají co dělat s negativním stavem. Negativní stav se může aktivovat jen tehdy, když se z jeho podstaty odejmou tyto rysy. Takže tím, že jste zodpovědní a odpovědni, odhalujete pravou povahu negativního stavu. Koná-li někdo takto, nemá již žádnou touhu po tom být součástí života negativního stavu. Tudíž negativní stav již není.

 

Takže, mé drahé děti, to je další nástroj, který je vám dán za účelem vzdorování negativnímu stavu, jakož i pro mnohé jiné pozitivní účely. Jste-li zodpovědní a odpovědní za všechny své činy a reakce, jste v pozitivním stavu – bez ohledu na to, kde fyzicky sídlíte. A jste-li v pozitivním stavu, nemá negativní stav nad vámi žádnou moc.

 

A to se vše dá dosíci metodou popsanou výše a vším, co jste obdrželi v předcházejících doplněních. A nyní, Petře, jdi a odpočiň si. Měj se báječně. A pamatuj si, že jsem u vás všech přítomen ve vašich aktivitách a počinech v tomto i ve všech ostatních ohledech.“

 

 

 

 

(14)

 

Doplnění 13

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 75 – 84, Doplnění 13.

 

Dne 1. září 1993 jsem byl Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych sdílel s těmi, kdo čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení kvůli principu, následující důležité informace:

 

„Je čas, aby některá tajemství o vaší přirozenosti, vašem původu a umístění – ve vztahu k Nové Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – vešla do popředí vaší vědomé uvědomělosti.

 

Jak však víte, situace negativního stavu se nedávno ZMĚNILA.

 

(1)

Tuto změnu přinesl především přenos Nového zjevení, které bylo dáno k dispozici všem všude a kdykoliv v jsoucnu a bytí, v pseudojsoucnu a pseudobytí a na planetě Nula.

 

(2)

Za druhé: Dostupnost Nového zjevení ustanovila na planetě Nula a ve veškeré říši negativního stavu velmi zvláštní rozpoložení, které umožňuje Pánu Ježíši Kristu nejen uvést veškerý pozitivní stav do nanejvýš těsné blízkosti ke stavu negativnímu, ale ho úplně obklíčit a uzavřít.

 

Jak víte, do nynějška bylo tajemství vaší přirozenosti a vašeho původu, jakož i vaší pozice a funkce na planetě Nula, pečlivě ukryto jak před vámi osobně, tak i před kýmkoli jiným. Důvodem tohoto zatajení byl fakt, že kdyby agenti negativního stavu a všichni poskoci pseudotvůrců, jakož i pseudotvůrci sami, znali, kým jste a co je vaším zvláštním posláním na planetě Nula, mohli by využít tyto znalosti a mohli by vám zabránit ve splnění vašeho poslání. Ale nejen to, kvůli schopnostem, které měli až donedávna, mohli by být úspěšní v tom, že by vás odstranili z povrchu planety Nula, a takto nulifikovali účinnost působení pozitivního stavu, které se do posledního detailu odehrává skrze vaše činnosti.

 

Negativnost, kterou vy všichni zakoušíte ve svých dennodenních životech, a zřejmé těžkosti, kterým jste někteří z vás vystaveni, nejsou již výsledkem útoků negativního stavu proti vám osobně. V případě obecně prožívané negativity, kterou si všichni uvědomujete a která velmi často nepříjemně ovlivňuje váš život, je tato výsledkem globální negativní, zlé a nesprávné atmosféry, která obklopuje planetu Nula a která je neustále stále intenzivněji a stále více kondenzovaně vyzařována ke všem a všemu náhodným způsobem. Takže to není speciálním osobním útokem, který je nasměrován na jednotlivého agenta pozitivního stavu, ale je to výsledkem umístění ve středu negativního stavu. Jak víte, kondenzace negativního stavu je v procesu dosažení své nejzazší míry. V případě zřejmých obtíží, které někteří z vás stále zakoušíte a z času na čas budete prožívat i v budoucnu, je tato situace buď na základě souhlasu (něco důležitého se má poznat či projevit), či proto, že někteří s vás se ještě nezbavili všech nánosů negativního stavu ve svých životech (ve svém myšlení, chtění, cítění, ve svých emocích, postojích, vztazích, zvycích, návycích atd.). V tomto ohledu je to pro ty z vás, u kterých pokračuje prožívání těchto zřejmých obtíží, záležitostí vaší osobní odpovědnosti, abyste vyhledali ve svých nitrech, která situace platí pro vás samotné, a následně učinili náležité korekce či viděli situaci v řádné perspektivě, přijímajíce plně nutnost těchto zjevných obtíží. V tomto posledním případě slouží tyto zjevné potíže nejen  nějakému důležitému účelu, ale též fungují jako bezpečnostní anebo ochranné prostředky proti něčemu z duchovního hlediska daleko zničujícímu, jež – kdyby se ve vašem životě stalo – by vás mohlo uvrhnout do otroctví negativního stavu.

 

(3)

Za třetí: Jak si pamatujete z jednoho z posledních doplnění (ze dne 25. srpna 1993), dosáhl negativní stav bodu či roviny, za nimiž je možné jedině jedno: Úplné a plné vítězství negativního stavu na planetě Nula beze stop něčeho pozitivního. Takže v tomto bodě je každý v negativním stavu soustředěn na to, aby se přivodilo závěrečné „vítězstvínegativního stavu na planetě Nula a ustanovila se bezkonkurenční vláda pseudotvůrců. Za těchto okolností a kvůli skutečnosti, že všichni agenti pozitivního stavu a ti, kdo jsou integrálně spojeni s Novým zjevením, budou uzavřeni a obaleni ve zvláštní ochranné sféře pod zvláštním osobním dohledem samotného Pána Ježíše Krista a prostředky a skrze prostředky Jeho/Jejího Nového zjevení a Jeho/Jejího veškerého pozitivního stavu, nemají agenti negativního stavu, pseudotvůrci a jejich kohorta již déle jakýkoli přístup k jakékoli informaci, která přichází přímo od Pána Ježíše Krista skrze Nové zjevení a jeho doplnění. Takže co je vám v tomto či jiném ohledu zjeveno, není jim přístupné. Z toho důvodu se již nemohou vměšovat do vaší pozice, situace a mise.

 

Takže za těchto podmínek je bezpečné vám sdělit některé aspekty tajemství vašeho původu, vaší přirozenosti, situace, pozice a toho, jak se to vše vztahuje k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Nicméně to není jediný, byť je to velmi důležitý důvod, proč se vám to nyní zjevuje. Hlavní důvod má vztah k tomu, co vám bylo sděleno v poslední zprávě (ze dne 28. srpna). Jak si vzpomínáte, bylo v této zprávě ukázáno, že každý z vás potřebuje být umístěn do určité pozice a pověřen jistou rolí, což umožní, aby se vítězství negativního stavu stalo dočasnou skutečností, ale také, a to je nejdůležitější, aby vás to mohlo připravit na váš přechod na domácí základnu (v případě agentů pozitivního stavu), či na vaši nově určenou domácí základnu (v případě agentů negativního stavu a vlastních lidských tvorů, kteří pod znamením a prostřednictvím Nového zjevení konvertovali do pozitivního stavu), což by vás učinilo bezpečnými, dokud jste stále na planetě Nula; a což by vám umožnilo završit způsobem nejúčinnějším a nejúspěšnějším vaše vlastní poslání a pověření. Jak si pamatujete, je vaše poslání a pověření v tomto ohledu v závěrečné fázi či, aby se opakovala slova užitá v poselství ze dne 1. a 2. července 1993, je ve fázi svého posledního příspěvku.

 

Nyní přichází na řadu záležitost vašeho původu, vaší přirozenosti. Jste prosím, předem upozorněni na to, že to, co následuje, se vztahuje jen a pouze na ty, kdo čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení bezpodmínečně a kvůli principu a kdo je učinili nebo učiní (ti, kdo k němu přijdou v blízké budoucnosti čili v době svého pobytu na planetě Nula, či ti, kdo tak z nějakých důvodů doposud neučinili, ale nakonec tak učiní) číslem jedna na žebříčku priorit vlastních životů.

 

Jak si pamatujete z poselství ze dne 1. a 2. července 1993, byly zde uvedeny kromě mnoha jiných důležité dva body. Někteří z vás pravděpodobně nezaznamenali tyto dva body. Mohou být shrnuty následujícím způsobem:

 

(1)

Jako agenti pozitivního stavu máte skrze Nové zjevení uvědomění a výsadu si být vědomi odlišnosti od kohokoli jiného na planetě Nula přímým nadělením od Pána Ježíše Krista.

 

Tento výrok znamená, že mnoho z vás si je často vědomo podivného pocitu, který vám sděloval, že se jaksi nehodíte k nikomu a k ničemu na této planetě. Je to pro vás cizí území a vy se cítíte jako cizinec mezi množstvím lidských tvorů a agentů negativního stavu. Ať je vám všem, kdo patříte do této kategorie, nyní známo, že je to pravdivá skutečnost. Nejste ani lidskými tvory. Ani nepatříte na tuto planetu. Ve skutečnosti jste cizinci, kteří načas přijali přechodnou povinnost či roli od Pána Ježíše Krista, aby pro Něj/Ni konali nějakou důležitou práci. Povaha té práce bude zjevena za okamžik.

 

(2)

Dělá se rozdíl mezi agenty pozitivního stavu obecně a těmi z vás, kteří v čistotě svých srdcí jsou asistenty a pomahači pozitivního stavu prostřednictvím a skrze spojení s Novým zjevením za účelem toho, abyste byli samými sebou ve své pravé přirozenosti, to jest, abyste se vrátili ke své pravé přirozenosti.

 

Jak vidíte, užívají se zde zjevně odlišné kategorie: Jedna se vztahuje na agenty pozitivního stavu samotné; druhá zvlášť na asistenty a pomocníky pozitivního stavu prostřednictvím a skrze spojení s Novým zjevením. Taktéž je tu definován účel: Být sám sebou ve své vlastní přirozenosti. Před tím, než se můžete stát sebou samými, a tedy před tím, než se budete moci navrátit ke své pravé přirozenosti, musíte samozřejmě vědět, jaká tato přirozenost je a z čeho sestává.

 

Co si zde musíte uvědomit, je to, že zatímco ti z vás, kdo jsou asistenty a pomocníky pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Nového zjevení, jsou dle definice těchto pojmů také agenty pozitivního stavu, ne všichni agenti pozitivního stavu – ve skutečnosti ne většina z nich – jsou asistenty a pomocníky pozitivního stavu těmito prostředky. Jejich poslání, funkce, pozice a role, a co všechno nemají, jsou zcela jiné. Jak z tohoto vidíte, je vaše pozice a role velmi zvláštní, specializovaná a jedinečná. Krátce: Je velmi odlišná.

 

Vezmete-li nyní v úvahu ohromný, a pro vaši mysl nepředstavitelný, význam, jaký má Nové zjevení pro veškeré Stvoření a jeho multivesmír a pro zónu vymístění a planetu Nula, a že je hlavním nástrojem eliminace negativního stavu a Posledního soudu tohoto časového cyklu, a vezme-li se do úvahy fakt stále velkolepější role, kterou ve všem tom hraje Nová přirozenost Pána Ježíše Krista, bylo nutné zaangažovat dobrovolníky v pozitivním stavu ze všech úrovní, stupňů, okruhů a dimenzí Stvoření.

 

Takže ti z vás, kdo spadají do výše uvedené kategorie – asistentů a pomocníků, přicházejí či pocházejí z těchto rozmanitých úrovní Stvoření. Avšak tajemství tímto nekončí. Pouze zde začíná. Především se obraťme na některé záležitosti Stvoření obecně a vašeho Stvoření zvláště. Tento faktor má dva aspekty: Jedním je to, že vaše přirozenost byla stvořena dle obrazu a podoby té úrovně Stvoření, ve které jste byli umístěni a z níž jste se inkarnovali na planetu Nula. Z tohoto plyne, že jste pravými reprezentanty této úrovně a že jste integrálně spojeni s touto úrovní (doposud bez jakéhokoli vědomého uvědomění na vaší straně) a že, a to je nejdůležitější, každý jednotlivý člen této úrovně je s vámi SPOJEN a k vám PŘIPOJEN a PLNĚ A ÚPLNĚ SE SPOLUÚČASTNÍ NA VŠEM, co probíhá na planetě Nula a obecně v negativním stavu.

 

Druhým aspektem je to, že vy všichni této kategorie, bez ohledu na fázi stvoření, ve které jste byli stvořeni, pocházíte z téže ideje Pána Ježíše Krista, vztahující se zvláštně a jednotlivě k Jeho/Její budoucí Nové přirozenosti. Budeme o tom hovořit za chvíli.

 

Nicméně je tu ještě jedno tajemství, vztahující se ke stvoření Stvoření, které bylo doposud skryto. Čeho si máte být nyní vědomi, je to, že před tím, než Bůh Nejvyšší (Pán Ježíš Kristus) uvedl do pohybu proces stvoření samého stvoření s jeho všemi multivesmíry, stvořil ze Sebe Sama zvláštní druh entit, které Mu/Jí asistovali v průběhu Jeho/Jejích následných tvůrčích počinů, kdy se proces stvoření uvedl do pohybu. A v té době (ve skutečnosti v tom bez prostoru a v tom bez času) byla stvořena jedna z těchto entit z velmi zvláštní ideje, která se přímo vztahovala k budoucí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z tohoto tajemství jasně vidíte, že před tím, než bylo stvořeno Stvoření (nebo když byl uveden do pohybu proces stvoření), Stvořitel již TEHDY naplánoval budoucí kroky, aby se uskutečnily tehdy, když každý a jednotlivý aspekt stvoření dozraje. Avšak daleko důležitější je to, že před tím, než bylo stvořeno stvoření, Stvořitel již myslel na potřebu Své vlastní Nové přirozenosti a dle toho podnikl kroky, aby se tato potřeba naplnila na všech úrovních, krocích a dimenzích ve Stvoření.

 

Nechť je vám všem, kdo jste spojeni s Novým zjevením a patříte do výše zmíněné kategorie známo, že zmíněná jedna entita, která byla stvořena z ideje Budoucí nové přirozenosti Pána Ježíše Krista před tím, než se proces stvoření dal do pohybu, byla stvořena se zvláštním úmyslem – aby se inkarnovala na planetu Nula za účelem přenosu Nového zjevení a za účelem reprezentování těchto entit, které byly zároveň s ní stvořeny v této fázi před-stvoření. To je pro tebe velkým překvapením, Petře, a velmi, velmi, velmi se zdráháš přijmout takovou představu. Ale, prosím, přemýšlej chvíli a uvidíš, že potřeba takové reprezentace je logická. Někdo musel reprezentovat toto zvláštní období veškeré činnosti Pána Ježíše Krista. Je tu i jiný důvod, proč bylo třeba této inkarnace z této úrovně. Ale tato potřeba se vztahuje k Absolutnímu účelu Pána Ježíše Krista a ten by vám nyní byl zcela nesrozumitelný. Stane se vám zřejmým, až se navrátíte domů na tu úroveň, kde jste byli stvořeni.

 

Takže tu máme následující: Jedna osoba se inkarnovala z této úrovně před-stvoření. Byla jí, kromě jiných věcí, přidělena role zprostředkovatele přenosu Nového zjevení. Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze procesu stvoření Stvoření, byly by entity, které byly stvořeny před tím, než se proces stvoření Stvoření dal do pohybu, vyloučeny z přímého poučení o povaze negativního stavu a o tom, proč bylo dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím, tomu, že každé poučení má své vlastní úrovně a stupně. Cokoli je uvedeno do universality všeho, je zde uvedeno skrze REPREZENTANTY KAŽDÉ ZVLÁŠTNÍ ÚROVNĚ Stvoření. Členové každé této zvláštní úrovně se – kvůli diskrétní struktuře Stvoření v té době - mohli z toho všeho poučit a účastnit se toho jen prostřednictvím svých VLASTNÍCH REPREZENTANTŮ. Takže kdykoli by chtěli vejít do universality všeho, museli by vyhledat prostředky, jimiž a skrze něž by tam mohli vstoupit. Jediné, jak to mohou v tomto ohledu učinit, je prostřednictvím a skrze své zástupce na planetě Nula anebo v jiných oblastech zóny vymístění. Takto se tedy uskutečňuje poučení o tomto všem.

 

Následně po stvoření výše zmíněných entit, v průběhu prvního kola Stvoření, kdy bylo v procesu stvoření své duchovní dimenze, byly v každém bodě tohoto procesu – ale před tím, než byl zaveden čas a prostor – stvořeny určité entity, které určily rysy každému jednotlivému stupni této dimenze. V každém bodě tohoto stvoření byly stvořeny jedna či dvě či mnohé entity ze zvláštní ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z těchto entit byly některé stvořeny kvůli budoucímu účelu inkarnace na planetu Nula, kde by se pak spojily s Novým zjevením. Mezi vámi jsou čtyři lidé, kteří pocházejí z tohoto prvního kola Stvoření. Zvláštností jejich stvoření bylo to, že idea užitá Pánem Ježíšem Kristem za tím účelem byla filtrována skrze entitu stvořenou před tím, než proces stvoření byl uveden do pohybu. Takže ve smyslu, který je nepochopitelný pro vaši lidskou mysl, stvořil Pán Ježíš Kristus tyto čtyři entity skrze tuto a s pomocí té, která se stala zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení.

 

Je vám třeba v tomto ohledu pochopit následující tajemství: Někteří z vás byli stvořeni v průběhu nejrůznějších kol stvoření, aby se stali reprezentanty a nositeli charakteru, povahy, stavu, procesu a dynamiky každého takového kola. Toto zvláštní stvoření nastalo před Prvním příchodem Pána Ježíše Krista. V tomto případě byli ti z vás, kteří jsou nyní na planetě Nula a jsou vtěleni z tohoto údobí, stvořeni ze samé ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Takže v podstatě – již samou touto ideou – vyvěrá vaše přirozenost z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. V procesu čtení, přijímání a praktikování Nového zjevení vaše pravá přirozenost následně vykrystalizovala a Nové zjevení spustilo projevení se této ideje tak, aby se tato idea stala pravou realitou v každém z vás. Jinými slovy: Stali jste se nebo se stáváte svou vlastní pravou přirozeností, která vyvěrá přímo z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

Takže kdyby nikdo na planetě Nula tuto úroveň před-stvoření nereprezentoval, byla by tato úroveň ochuzena o toto rozhodné a životně závažné poučení. V tomto případě by členové této úrovně byli neschopni učinit konečné rozhodnutí ohledně zbavení se té ideje, která jim říká, že mají právo odmítnout svého Stvořitele jako jediný Zdroj životů svých a kohokoli a čehokoli jiného. Kdyby se to stalo, nemohl by se negativní stav eliminovat, neboť tato idea by se musela někam vyhazovat. Logikou této situace by zóna vymístění musela zůstat do nekonečna a nikdo zde či onde a kdykoli by nemohl být spasen. Takže tu je nutnost toho, aby se jeden člen této úrovně stal jejich zástupcem ve všech těchto událostech a aby byl zprostředkovatelem Nového zjevení. Zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení musí být někdo, kdo je představitelem všezahrnujícího rozpoložení Stvoření. Členové této úrovně před-stvoření jsou všezahrnujícím faktorem Stvoření.

 

Následně k tomuto kroku byli stvořeni z téže ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista – s pomocí a využitím všech těch, kdo byli stvořeni za tím účelem v předcházejících krocích stvoření – všichni ostatní asistenti a pomocníci pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Nového zjevení. To je jedním z důvodů, Petře, proč je v některých knihách Nového zjevení a jakož i v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“ samotném někdy naznačeno, že všichni od Nového zjevení nebo ti, kdo jsou asistenty a pomocníky pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Pravdy Nového zjevení, jsou tvými dětmi. V tomto zvláštním smyslu jsou. Jste všichni integrálně spojeni z prostého důvodu, že jste byli stvořeni buď z ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista přímo Pánem Ježíšem Kristem (v každém kole stvoření), nebo později z té části Přirozenosti Pána Ježíše Krista, která byla zkřížena a spojena fúzí s lidským tělem Ježíše Krista.

 

Jak víte, poslední osoba zrozená z tohoto procesu – procesu vývoje a neustálého věčného ustanovování Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista – se narodila tehdy, kdy tento proces byl úspěšně završen. To bylo v době Vánoc roku l987. Jak si pamatujete, po této době, pár měsíců později (dne 1. července l988), nebylo nikomu z pozitivního stavu, z žádné jeho úrovně, dovoleno narodit se na planetě Nula.

 

Na druhé straně byli někteří z vás stvořeni v průběhu procesu rozvoje Nové přirozenosti Pána Ježíše Kristapo Prvním příchodu Pána Ježíše Krista a poté, co se Sám/Sama sjednotil znovu se Svým Otcem, to jest se svou Absolutní esencí a Substancí. V tomto případě jste byli stvořeni z té části Pána Ježíše Krista, která již byla součástí Nové přirozenosti. Co zde musíte pochopit, je fakt, že Přirozenost Stvořitele od Něho/Ní vyžaduje, aby vždy tvořil/tvořila z něčeho nového v Něm/Ní, co právě dozrálo. Takže někteří z vás  byli stvořeni během tohoto rozhodujícího a významného procesu z tohoto procesu samotného a pak, později, byli vysláni na planetu Nula, aby reprezentovali tento aspekt stvoření a jeho společenstva, která vycházejí z každých a všech částí (můžeme-li to tak říci) Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Bez ohledu na to, ve kterém období vývoje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista jste byli stvořeni, či před tím, z ideje této Nové přirozenosti, vy všichni pocházíte přímo z Pána Ježíše Krista a speciálně a jednotlivě z Jeho/Její Nové přirozenosti. V každém případě byla či je a bude vaše pravá přirozenost vyvolána v těch, kdo se k vám připojí později, prostředky Nového zjevení Pána Ježíše Krista a skrze ně.

 

Při pohledu na vaši přirozenost a pozici z této perspektivy můžete vidět, jak je důležité pro všechny z vás, kdo patříte do této kategorie, abyste rozpoznali skutečnost svého původu a poslání, což má přímý vztah k vašemu původu v Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a z této přirozenosti. Avšak struktura vaší přirozenosti je daleko složitější, než jak se naznačuje výše. V procesu stvoření vaší přirozenosti bud přímo z ideje Pána Ježíše Krista o Jeho/Její Nové přirozenosti (u těch, kdo byli stvořeni před prvním příchodem), nebo přímo z Jeho/Její Nové přirozenosti (či z její části před úplným završením procesu křížení – jak se zjevuje v Novém zjevení) bylo do ní včleněno několik rozlišitelně odlišných aspektů. Takže tato idea či tato dávka Nové přirozenosti v sobě zahrnuje složitý kód, který obsahuje kopii pro váš život, vaši činnost a vaše poslání v negativním stavu na planetě Nula, jakož i pro uvedení pojmu Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového zjevení do světa lidských tvorů a, zároveň, pro objevení vaší vlastní nové přirozenosti se všemi důsledky a výsledky tohoto objevu.

 

Je tu i jiný bod tohoto tajemství ohledně vaší přirozenosti a toho, jaký má vztah k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. V procesu vašeho stvoření, bez ohledu na to, v jakém kole stvoření či před-stvoření jste byli stvořeni, jste všichni souhlasili s tím, že jakákoli idea či znalost ohledně pravého původu vaší pravé přirozenosti bude zcela a úplně vyhlazena z vaší vědomé a nevědomé uvědomělosti až do chvíle, dokud se nepřenese Nové zjevení a toto jeho, jakož i ostatní předcházející, doplnění. Důvod pro toto utajení má vztah k tajemství o Bohu a Jeho/Její Přirozenosti, jak se zjevuje a vysvětluje v Novém zjevení a jak se uvádí ve Zjevení Ježíše Krista skrze apoštola Jana. Proto doposud či donedávna neměl nikdo z vás ani ponětí o tom, kým jste a odkud pochází vaše pravá přirozenost.

 

V tomto ohledu je čas odpovědět na otázku, kterou někteří z vás mají, vztahující se k výše uvedenému tajemství. Podstata této otázky se může zformulovat následujícím způsobem: Jak je možné, abych byl příkladem pro každého, jestliže mám co dočinění s tak málo lidmi, nebo jsem-li ve svém životě spojen s omezeným počtem lidí ?

 

Navíc vaše pozice na planetě Nula – vzhledem k multidimenzionální povaze, struktuře a dynamice vaší přirozenosti, jak se odvozuje přímo z multidimenzionální a nekonečné Povahy, Struktury a Dynamiky Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – je taková, že není ohraničena jen na spojení s vaším vlastním rozměrem či světem či společenstvem, ze kterého pocházíte a z něhož jste se inkarnovali na planetu Nula. Co musíte nyní pochopit, je to, že v procesu stvoření byly do vaší přirozenosti připojeny nejrůznější odlišné součásti. Ty se vztahují k mnohoúrovňové a multidimenzionální struktuře Stvoření. Skrze tuto jedinečnou strukturu jste spojeni se všemi ostatními úrovněmi Stvoření, jakož i se vším ostatním, včetně universality všeho, za účelem přenášení, zpříkladnění a zobrazení rozličných světů a života v negativním stavu obecně a vytvoření mostů k nim a k němu.

 

Z výše uvedeného tajemství je zřejmé, že jste spojeni s mnoha úrovněmi reality a pseudoreality. Proč si myslíte, že vaše přirozenost byla stvořena taková, jak se popisuje výše ?  Byla stvořena přesně za tím účelem, abyste se spojili se všemi úrovněmi Stvoření a zóny vymístění, abyste tak byli schopni přenášet všem jejich příslušným obyvatelům vše, co proběhlo a bude probíhat v negativním stavu obecně, na planetě Nula a ve vašem osobním životě zvlášť.

 

Jak vidíte, je tato otázka položena z úplně nesprávné pozice. Vychází z naprosto zevní části samotné vnější lidské mysli. Tato mysl vnímá jen ty věci a vztahy, které jsou zas a jen rozlišitelné senzorickými vstupy této, vnější mysli v tomto vnějším světě (ve skutečnosti v pseudosvětě). Je čas napravit toto nesprávné pojímání.

 

Aby se vám připomnělo, zopakujme si, co bylo o této situaci zjeveno v knihách Nového zjevení (ti, co položili tuto otázku, zřejmě zapomněli na to, co bylo řečeno o této věci v Novém zjevení). Znovu si uvědomte fakt, že vaší Nejniternější duchovní myslí jste přímo napojeni na duchovní dimenzi Stvoření. Rozličnými úrovněmi, stupni a zvláštními částmi vaší duchovní mysli jste napojeni na rozličné úrovně této dimenze. Pochopte, prosím, tajemství struktury své duchovní mysli, vztahující se ke struktuře duchovní dimenze. Vaše duchovní mysl odráží veškerou strukturu duchovní dimenze. Takže skrze každou částečnou komponentu vaší duchovní mysli jste napojeni s každou částečnou komponentou duchovní dimenze, tyto součásti vaší mysli jsou v dokonalé duchovní souvztažnosti s komponentami duchovní dimenze a se všemi jejich odpovídajícími obyvateli.

 

Svou vnitřní myslí a jejími početnými různými součástmi jste spojeni s intermediálním světem a jeho všemi úrovněmi přesně stejným způsobem, jak se popisuje výše. Svou pravou vnější myslí a všemi jejími součástmi (její nevědomou částí) jste spojeni s fyzickou dimenzí Stvoření a všech jeho obyvatel. Svou lidskou pseudomyslí a jejími rozličnými úrovněmi, stupni a součástmi (které jsou uspořádány stejně jako pravá mysl) jste spojeni s nejrůznějšími úrovněmi, stupni a dimenzemi zóny vymístění a se všemi jejich odpovídajícími obyvateli. A konečně konglomerátem toho všeho výše uvedeného jste spojeni s universalitou všeho, kde vše, co zakoušíte, ať je to cokoli, je umístěno pro věčné poučení všech, kdo vstoupí do svého jsoucna a bytí v budoucnu, jakož i všem ostatním v minulosti a přítomnosti.

 

Ale vraťme se zpátky k vaší přirozenosti, misi a pozici. Ze všeho shora řečeného je zřejmé, jak je důležitý váš život na planetě Nula. V tomto ohledu máte rozumět tomu, že hodnota vašeho života na planetě Nula není určena vnější lidskou pozicí, kterou zaujímáte či ve které jste ve společenském žebříčku, jak se to pojímá a vnímá v typicky lidském ohodnocení vaší ceny (jinými slovy: Dle vaší pozice společenské, finanční a v zaměstnání atd.). Z pozice pozitivního stavu a zvláště z pohledu Pána Ježíše Krista nehraje roli, zdali jste ředitelem významné obchodní společnosti (či dokonce prezident země) či prostý šofér autobusu, čistič bazénů či vrátný nebo chudý bezdomovec či penzista. Toto se nepočítá. Všechny tyto pozice jsou rovnocenné pro podávání příkladu a projevování všeho s nimi spojeného tak, jak se popisuje výše. Žádná z nich není upřednostňována.

 

Proces tohoto poučení není procesem vnějšího ukazování a zobrazování pro zevnější pozorování toho, kdo je poučován. Takové poučení by nemělo žádný trvalý a zkušenostní účinek. Vše toto se poznává splynutím a skrze splynutí s vámi a vašimi zkušenostmi. Jinými slovy případný učedník přijímá na okamžik času a ne-času vaši identitu a způsob zakoušení a tímto faktorem se přímo zúčastní ve všem, co se s vámi stalo, jakoby to byl učedník sám, kdo to prožívá. Takto nastává pravé a trvalé poučení.

 

Jak bylo předtím několikrát uvedeno, vaší hlavní rolí je být PŘEKLADATELI či MOSTY ke všem, kdo jsou s vámi spojeni ve všech světech a pseudosvětech – v obou směrech, aby se jim umožnilo skrze zvláštní pozici, kterou zaujímáte, zúčastnit se událostí na planetě Nula,negativním stavu obecně a ve stavu pozitivním. A, to je ze všeho nejdůležitější, abyste se stali ohniskem či bodem, jímž se síly pozitivního stavu Pána Ježíše Krista dostanou právě na místo ve středu negativního stavu, aby se přivodilo vše, co má vztah k osudu negativního stavu, jakož i k budoucímu osudu veškerého Stvoření a života budoucího pozitivního stavu (jak se popisuje v kapitole osmnácté „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“).

 

Při hodnocení původu své přirozenosti a toho, v jakém kole stvoření či před-stvoření jste byli stvořeni, je důležité, abyste se za jakoukoli cenu vyhýbali všem negativním emocím, kterým by mohli někteří z vás podléhat. Bez ohledu na to, v jakém bodě jste byli stvořeni, pamatujte na to, prosím, že pocházíte z téže samé ideje Pána Ježíše Krista (v její nekonečné obměně), která se vztahuje k Jeho/Její Nové přirozenosti, k aktivování negativního stavu, jeho eliminaci a ustanovení nového života pozitivního stavu poté, co již negativního stavu nebude. Takže jakékoli přednostní zacházení s někým z vás není možné ani myslitelné. A jestliže by někdo z vás prožíval, byť vzdáleně, pocity závisti či žárlivosti nebo komplexu nadřazenosti či méněcennosti, povýšenosti a vlastní moci či pocity toho, že je nejdůležitější, hodnotnější či zaslouženější či více jedinečný – a naopak – jako kdokoli jiný z vás, pak jste stále ve spárech a pod nátlakem negativního stavu. V tomto případě se vám radí, abyste přišli k Pánu Ježíši Kristu a vyznali své protivné pocity v tom či onom ohledu a požádali o pomoc, abyste se jich nastálo a trvale zbavili. Je čas, abyste se zbavili takovýchto pocitů, které se týkají buď vaší vlastní přirozenosti či čehokoli jiného v tomto ohledu (obzvláště vaší sexuality a toho, jak na ni nahlížíte a jak ji praktikujete ve vlastním životě).

 

Shora uvedený výrok samozřejmě neznamená, že někteří z vás, když to srovnáme, nemají větší míru odpovědnosti a zátěže na svých ramenou jako ostatní. Ale váš osobní stupeň zodpovědnosti v tomto, jakož i jakémkoli jiném ohledu, je pro pozitivní stav a pro Pána Ježíše Krista stejně důležitý, jako je u kohokoli jiného. Několik z vás, zvláště ty, Petře, tím, že jsi zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení a jeho všech doplnění novými údaji, má větší míru odpovědnosti než někteří jiní, a obzvláště ty, Petře, pociťuješ tíhu na svých ramenou v takové míře, jako nikdo jiný z vás. To je pochopitelné, vezme-li se v úvahu faktor významu toho, když se vykládá lidem o těchto věcech ve jménu Pána Ježíše Krista. Ale míra odpovědnosti a břemeno na vašich ramenou, které všichni nesete, bez ohledu na tom, jak jsou velké či malé, jsou stejně významné a potřebné jako u jiných.

 

A s touto záležitostí je spjata věc vaší obecné odpovědnosti a zodpovědnosti. Jak si vzpomínáte, na tuto záležitost se narazilo v poselství ze dne 28. července 1993. Je na řadě určité zpracování těchto dvou pojmů a toho, jak se na vás vztahují individuálně.

 

Při pohledu na zjevené tajemství o vaší přirozenosti, vašem původu a poslání lze na pojem odpovědnosti a zodpovědnosti pohlížet v jiném světle. Ve vašem životě jsou dvě striktně odlišná údobí, která se vztahují k těmto dvěma pojmům. Jedno se vztahuje na váš život prve, než jste se dostali do přímého styku s Novým zjevením, druhé údobí je po vašem přijetí Nového zjevení jako Slova Boha Pána Ježíše Krista a obzvláště po přečtení a přijetí dnešního poselství.

 

Jak víte, před poznáním Nového zjevení a v několika, ale ne všech ohledech před tímto poselstvím jste byli pod vlivem nátlaků negativního stavu. Za této situace vědomé neznalosti skutečné Pravdy spočívala míra vaší odpovědnosti a zodpovědnosti ve faktoru toho, jak dobře jste nakládali s tím, co jste měli a znali v té době, a v jakém rozsahu jste si osvojili a přivlastnili to, co bylo pod nátlakem negativního stavu. Pokud jste byli s to se vyhnout jakémukoli ztotožnění či dosáhnout pouze minimálního ztotožnění s těmito nátlaky, nejste za ně odpovědni a nemohou se vám přičíst. Nejsou vaše. Náležejí negativnímu stavu. Takže kdokoli souhlasil, že bude prostředkem tohoto nátlaku negativního stavu na vás, nese jako osoba či nesou jako osoby v negativním stavu za to odpovědnost a zodpovědnost. Jak víte, tyto nátlaky vznikají na rozličných úrovních  pekel a jsou pak následně prudce uvrženy  proti vám buď přímo, či skrze některé agenty negativního stavu nebo samotné lidi na planetě Nula. Tito tvorové, ať jsou v peklech či na planetě Nula nebo v obojím, jsou za to odpovědni a zodpovědni.

 

Vy jste však byli zrovna v tomto období vybaveni jistou mírou intuice a zvláštním smyslem, což vám ukazovalo, co bylo a co nebylo tehdy správně. Kvůli tomuto faktoru jste plně odpovědni a zodpovědni za to, jak dalece a v jakém rozsahu jste naslouchali hlasu vlastní intuice a tomuto zvláštnímu smyslu. Pokud jste ho následovali a naslouchali mu, vše probíhalo více či méně velmi dobře. V okamžiku, kdy jste ho přestali poslouchat či následovat, setkali jste se se všemi druhy problémů a překážek a byli jste pod neustálými útoky negativního stavu. Když se pečlivě podíváte zpět na toto období svých životů, seznáte velmi jasně, že je tomu tak. Avšak s novým poznáním svého původu, své přirozenosti a všeho, co vám bylo jako výsada dáno se naučit z Nového zjevení, nastává v tomto ohledu posun. Tento posun určuje vaši odpovědnost a zodpovědnost za všechny vaše činy, chování, postoje a vše ostatní na všech úrovních vaší mysli bez výjimky a vyloučení.

 

(1)

Především jste odpovědni a zodpovědni za zjištění – samozřejmě s pomocí Pána Ježíše Krista – toho, co tyto nátlaky negativního stavu byly a stále by mohly být, a za to, že se následně zcela a úplně od nich oddělíte, odstraníte je ze svého života a nedovolíte jim, aby vás již nakazily. To lze provést pečlivým prozkoumáním vlastního života ve všech jeho aspektech a vašich postojů ke všemu a všem kolem vás a ke zbytku jsoucna a bytí – ve světle Pravdy Nového zjevení a ve světle všech jeho doplnění, která jste obdrželi od Pána Ježíše Krista přes Petra a v některých případech přes Petra skrze Dana v New Yorku.

 

(2)

Za druhé: Jste od nynějška plně odpovědni a zodpovědni za každé jednotlivé myšlenky, pocity, emoce, poznání, projevy vůle, ideje, pojmy, chování, postoje, vztahy a vše ostatní bez výjimky a vyloučení čehokoli, co ze sebe započnete anebo založíte. A Nové zjevení se všemi jeho doplňky vám opět dá klíč a postaví vám základ, na kterém lze budovat a ustanovit nejvhodnější způsob života dle principů Nového zjevení. Kvůli tomuto činiteli vás tedy v tomto ohledu již nic neomlouvá.

 

(3)

A za třetí: Jste plně odpovědni a zodpovědni za vše vztahující se k vaší misi a pozici na planetě Nula. Jste tedy plně odpovědni a zodpovědni za to, učiníte-li Nové zjevení nejvyšší prioritou svého vlastního života. Opomenutí takto učinit naznačuje, že jste selhali ve svém poslání. Budete shledáni odpovědnými a zodpovědnými za toto selhání. Všem z vás, kteří se pohybovali cestou svého zvláštního života, dokud nedosáhli bodu, kdy byli poctěni a bylo jim dovoleno číst všechna tato slova, jakož i všechna ostatní, která byla před tím sdělena od okamžiku přenosu Nového zjevení do dneška, byly dány velmi mocné a schopné nástroje a prostředky, aby se pokračovalo takovým způsobem a takovou cestou, s jakými jste všichni souhlasili. Nové zjevení je tím nástrojem a prostředkem. Neužíváte-li je náležitě a účinně, jste za to odpovědni. Složíte účty z toho, že je ve svém osobním životě nevyužíváte nanejvýš efektivně a náležitě.

 

Kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli všem, kteří jsou s vámi spojeni, a pro ty, kdo jsou ohniskem a mostem překladu na všech úrovních jsoucna a bytí, jakož i pseudojsoucna a pseudobytí, a kvůli vám samotným vezměte, prosím, zřetel na to, co se zjevilo v tomto doplnění i ve všech předcházejících a v Novém zjevení, a postupujte ve svých životech s touto novou znalostí o sobě, přijímajíce ji, ztotožňujíce se s ní a uskutečňujíce ji ve vašem dennodenním životě kvůli principu, protože konat takto je správné. Dělá-li se toto a postupuje-li se takto ve vašich životech, splníte vaše poslání a všechny požadavky vaší odpovědnosti a zodpovědnosti.“

 

 

 

 

(15)

 

Doplnění 14

 

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 85 – 88, Doplnění 14.

 

Dne 4. září 1993 jsem byl velmi brzy ráno požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych sdělil vám všem, kdo máte zájem, následující informace a rady:

 

„Aby se tato otázka zodpověděla a odpověď na ni byla tak jednoduchá a srozumitelná, jak je jen možné, nechť je její obsah vylíčen v následujících bodech:

 

Jak víte, ve všech doplněních, která jste donedávna obdrželi se několikrát opakuje, že máte učinit Nové zjevení Pána Ježíše Krista JEDNIČKOU na žebříčku priorit svého života. Někteří z vás se správně tážou na praktický význam tohoto požadavku či rady. Jinými slovy je otázkou, co to v praktickém smyslu znamená, že se Novému zjevení Pána Ježíše Krista dá nejvyšší přednost ve vlastním životě. A jaké jsou dosahy takového požadavku či rady pro normální dennodenní typ činností, kterým jste vystaveni a neustále je prožíváte ? 

 

(1)

Aby se váš život učinil zvládatelnějším a prostším, jste nabádáni uspořádat svůj každodenní život – v rozsahu, který je proveditelný a prakticky možný – následujícím způsobem: Když vstanete z postele, umyjete se, než učiníte cokoliv jiného, čtěte Nové zjevení. Jak víte, každý den je jiný. Má odlišné spoluoznačení a jiný význam v universalitě všeho. Některé dny jste čilejší a energičtější než v jiné. Jsou dny, kdy je vaše pozornost a soustředění vynikající. Na druhé straně jsou dny, kdy opak je pravdou. Přizpůsobte se těmto proměnám a kolísáním. Znamená to, že některé dny bude vaše čtení Nového zjevení smysluplnější, více naplňující a uspokojivější než v některých jiných. V tomto případě, kdy je to smysluplnější, přečtěte několik stránek či tolik, na kolik máte čas. Během jiných dnů, kdy rozpoložení či stav vaší mysli a vašeho těla je méně příhodný, přečtěte pouze pár odstavců či stránku, aby vaše čtení neztratilo smysl.

 

(2)

Z vaší vlastní svobodné vůle a volby – bez jakéhokoli vynucování a nátlaku, kvůli principu, kvůli rozpoznání faktu, že je to správné udělat a bez očekávání něčeho na oplátku – vykonávejte veškeré svoje snažení v souladu se svými nejlepšími schopnostmi a do plnosti svých potenciálů při aplikování všeho toho, co je obsaženo v kapitolách 13, 16 a 24 „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, v každodenním životě. Protože lidská paměť je křehká, nespolehlivá a má sklon zkreslit vše, co si pamatuje, jste nabádáni si čas od času přečíst tyto tři kapitoly častěji jako přídavek k pravidelnému čtení Nového zjevení. Použitím toho, co je obsaženo v těchto kapitolách, ve svém každodenním životě splňujete požadavek, abyste učinili Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života.

 

(3)

Po četbě Nového zjevení si řekněte Novou úplnou motlitbu Pána Ježíše Krista a vejděte do nitra metodou, která je pro vás nejvhodnější. V procesu přebývání uvnitř buďte ve společenství, komunikujte a interagujte jakýmikoli prostředky, které máte k dispozici (duchovně, duševně, sexuálně, představou, myšlením, cítěním nebo čímkoliv, co máte), s Pánem Ježíšem Kristem, všemi členy vlastní duchovní rodiny a všemi ostatními členy pozitivního stavu, kteří jsou vám přiděleni za účelem účasti v událostech, které se odehrávají na planetě Nula. Pamatujte si, že v průběhu doby, kdy jste uvnitř, máte zahrnovat do tohoto procesu popředí vašeho vědomého uvědomění, takže si budete vždy vědomě uvědomovat to, co se odehrává.

 

(4)

Když jste před skončením vašeho denního niterného putování, jak se popisuje v bodě č.3, ze své svobodné vůle a volby pozvěte Pána Ježíše Krista, všechny členy vaší pravé duchovní rodiny a ostatní členy pozitivního stavu, aby vás doprovázeli a byli s vámi po celý den, kdy se zabýváte svými denními povinnostmi, závazky, tím, za co jste odpovědni, zaměstnáním a povoláním, odpočinkem, zábavou či čímkoli, co je na programu každého jednotlivého dne vašeho života na planetě Nula. Mějte to stále v uvědomělém vědomí pomocí metody rozdělené pozornosti – jak se popisuje v jednom z předcházejících doplňků.

 

(5)

V procesu svého denního života na planetě Nula, bez ohledu na to, co děláte či neděláte, čím se zabýváte či nezabýváte atd., konejte vše na základě principů Nového zjevení. V praktickém smyslu to znamená, že hodnotíte vše, pohlížíte na vše, zkoumáte vše, uvažujete o všem a analyzujete vše atd. z pozice Nového zjevení a jeho nauky. Neberte ohled na jiná vysvětlení událostí a dění, kterým jste vystaveni po celých čtyřiadvacet hodin. Jsou všechna buď nesprávná, či zkreslená. Jinými slovy: Váš postoj v tom všem a ve všem, co se týká vašeho života, má být ovlivněn obsahem Nového zjevení.

 

(6)

Když tak jdete za svým denním zaměstnáním ve svém lidském životě na planetě Nula, bez ohledu na to, co děláte či co se s vámi děje, a to bez jakékoliv výjimky a vyloučení čehokoli, pociťujete-li například nějaké těžkosti či něco nepříjemného, nebo naopak – něco příjemného a šťastného, mějte neustále na mysli, že je to vše součástí vašeho poslání a pověření a že vše bylo dohodnuto a že není nic ve vašem životě, co by bylo mimo tuto dohodu či mimo Vůli a Dovolení Pána Ježíše Krista.

 

(7)

Stále si pamatujte, v jakém světě žijete. Jak víte, tento svět se stává negativnějším a negativnějším každou vteřinou. Znamená to, že vy, jakož i kdokoli jiný, jste nenadále bombardováni všemi druhy negativních, zlých, protivných, nesprávných atd. myšlenek, citů, emocí, událostí, dějů či čehokoli, co máte. Tím, že se nacházíte v tomto světě, je absolutně nevyhnutelné, že podléháte velmi často těmto negativním myšlenkám, pocitům, emocím a tomuto chování atd. Vaší povinností a odpovědností v tomto ohledu je rozpoznat tyto protivné stavy a okamžitě se od nich distancovat tím, že je prostě odvrhnete jako vám nepatřící. Když pocítíte nevolnost, strach, zuřivost, či touhu, které nejsou v souladu s povahou pozitivního stavu a s vaší původní přirozeností, okamžitě se zastavte a řekněte si nahlas a jasně (to lze učinit ve vaší mysli potichu, jste – li obklopeni jinými lidmi), že toto není vaším rozpoložením či stavem nebo reakcí, ale že pocházejí a jsou z negativního stavu, a tudíž s nimi zcela a úplně nesouhlasíte. Následně pak vejděte při první příležitosti do nitra a očistěte se od všech možných z nich plynoucí zašpinění a zamoření. Vzpomínáte si, co bylo řečeno v Novém zjevení o této situaci ?  Je pro vás nemožné, abyste z času na čas nezakopli a neupadli, ale vaší povinností a odpovědností v tomto ohledu je okamžitě vstát, když upadnete, nebo se narovnat, když zakopnete. Budete-li právě takto jednat, nemůžete si přivlastnit či osvojit nic negativní a protivné povahy.

 

(8)

Jste nabádáni, abyste přijali skutečnost, že různí členové Nového zjevení, jakož i kteříkoli jiní v tomto ohledu, mají odlišnou roli, odlišné pověření, poslání, odlišný osud atd. než vy sami. Avšak všichni ostatní se vším tímto mají vztah, ať tak, či onak, k Novému zjevení. Takže slouží svým životem a příkladem nějakému důležitému účelu. Z toho důvodu se máte veškerým způsobem vyhýbat tomu, abyste je soudili, odmítali, zavrhovali, odkládali jako odpad, nezlořečili jim, nezvedali nad nimi prst, nebavili se s nimi nebo se jim vysmívali tak, či onak. Ti z vás, kdo čtou, přijímají a praktikuji Nové zjevení, jsou integrálně spojeni toutéž ideou, která vyvěrá přímo z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Proto jste v Jeho/Jejích očích stejně hodnotní a potřební. Ze strany Pána Ježíše Krista není v žádném ohledu možné a nevzniká žádné přednostní zacházení s kýmkoli z vás. Jste nabádáni následovat příkladu Pána Ježíše Krista, abyste byli ve svém relativním rozpoložení stejní či podobní jako je On/Ona nebo Ona/On. Aby se toho, jakož i cokoli jiného dosáhlo, požádejte Pána Ježíše Krista  o pomoc. Požádejte Ho/Ji či Ji/Ho, aby vám pomohl konat vše v životě bez ohledu na to, co to je, s Ním/Ní, Jím/Jí, skrze Něj/Ni a z Něj/Ní, kráčejíce vždy s Ním/Ní či s Ním/Ní. Takže prostými slovy: Konajíce vše pod dohledem, doprovodem, vedením , kontrolou a předsednictvím Pána Ježíše Krista.

 

(9)

Při praktikování vaší lidské sexuality jakýmikoli prostředky se distancujte jak jen možno za podmínek lidského života od typicky lidského pojetí a chápání toho, co je sexualita zač. Pro členy Nového zjevení, ty, kdo se plně identifikují s jeho principy a ideami, je sexualita prostředek sdílení, radosti, potěšení, rozkoše a obohacení vlastního každodenního života, která zasahuje do fyzického a tělesného pociťování. Někteří z vás by mohli mít sklon opovrhovat smyslnou a čistě tělesnou rozkoší sexuálního aspektu. Sexualitu máte ve svém lidském životě pojímat tak, že je rozšířením duchovní a duševní rozkoše do fyzických a tělesných zážitků (tedy z nitra do zevnějšku). Nelze vyloučit fyzický aspekt z jejího praktikování. Smyslnost v tomto ohledu působí jen tehdy, když neberete ohled na duchovní či duševní konotaci vlastní sexuality. Ale je tu jiný bod v této věci. Smyslné poznání se z duchovního hlediska vztahuje k praktikování sexuality v sexuálních orgiích během uctívání satana, v různých náboženstvích, kultech, pseudoduchovních rituálech a při nárokování si „prominentních“ guru, swámí a různých pseudoduchovních vůdců na planetě Nula, kdy jediná cesta k Bohu je skrze sexuální styk výhradně jen s nimi. Jste nabádáni se za každou cenu vyhýbat takovému praktikování a pojímání sexuality. V tomto ohledu před tím, než přistoupíte k sexuálnímu styku, prozkoumejte velmi pečlivě své sklony a motivace, s jakými plánujete se pustit do tohoto aktu. Vždy požádejte Pána Ježíše Krista o radu v tom, či onom, zdali jsou vaše sklony a motivace duchovně, duševně a fyzicky náležité a zdali má vámi plánovaná účast v sexuálním styku s případným sexuálním partnerem podporu Pána Ježíše Krista a zda-li by byla prospěšná a užitečná všem, jichž se to týká zde a v duchovním světě. S přístupem ke své sexualitě v tomto ohledu nemůžete nikdy kráčet nesprávným směrem.

 

(10)

To, že se Nové zjevení učiní vrcholnou prioritou vašich životů, NEZNAMENÁ, že se vzdáte svých pravidelních denních činností, zábav, odpočinku a čehokoli, co máte. Po nikom se nežádá, aby se něčeho vzdával, s výjimkou všech nátlaků negativního stavu a všeho, co komplikuje váš život, dělá jej obtížným, zatěžujícím, zamotaným, nezvládatelným, nešťastným a depresivním. Požádejte Pána Ježíše Krista, aby vám pomohl zbavit se všeho ve svém životě, co má tuto protivnou povahu. Jinak máte spokojeně užívat svého života ve všech jeho aspektech a buďte svobodní a nezávislí na komkoli a čemkoli, jsouce zodpovědní a schopni skládat účty jen za svůj život, a ne za jiného. Se svou svobodou a nezávislostí nedělejte žádné kompromisy kvůli ničemu a nikomu. V každé situaci, kdy se takové kompromisy vyžadují, požádejte Pána Ježíše Krista, aby vás vedl v tom, či jakémkoli jiném ohledu, abyste tak mohli poznat, jak postupovat a co dělat ve všech situacích na planetě Nula. A, což je nejdůležitější, snažte se s pomocí Pána Ježíše Krista ustanovit náležitý a správný postoj ke každému a všemu a ve všech záležitostech svého života dle principů Nového zjevení.

 

(11)

Učinit Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života znamená akceptovat fakt, že jste zde na planetě Nula se SPECIÁLNÍM POSLÁNÍM od Pána Ježíše Krista. Protože se jedná o pověření od Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti, máte to považovat ze nejvyšší možnou poctu a výsadu. Vzhledem k tomu vykonávejte všechny své povinnosti, závazky, práce a své pověření či cokoli máte s povznesením, rozkoší, radostí, spokojeností, potěšením a štěstím a se všemi pozitivními city a emocemi, vyhýbajíce se, jak je jen možno, pocitům nudy, odporu, deprese, nenaplnění, nespokojenosti a toho, že jste vyhořelí. Naučte se přijímat svůj osud, svou práci a pozici, či cokoliv máte, jako pověření od Pána Ježíše Krista. Nakonec je tomu tak !  Snažte se všeobecně o to nejlepší do krajnosti svých potenciálů ve všem, co děláte či neděláte, bez ohledu na to, co to je či není. Rozviňte si pocit spokojenosti z vlastního života, protože to velmi uspokojuje Pána Ježíše Krista a veškerý pozitivní stav, když jste sami se sebou a se svým životem spokojeni – z pozice Nového zjevení.

 

(12)

A na závěr: Učinit Nové zjevení číslem jedna na žebříčku priorit svého života znamená být zodpovědným a schopným SLOŽIT ÚČTY za to, jak smýšlíte, cítíte, chcete, chováte se, konáte a představujete se sami sobě, Pánu Ježíši Kristu a druhým. A konat to vše z vlastní svobodné vůle a volby, pamatujíce na to, že struktura Stvoření a sentientní mysli je taková, že každá volba, bez ohledu na její obsah a působení, má v sobě zakotveny své vlastní důsledky a výsledky. Když hovoříme o vaší odpovědnosti a zodpovědnosti, hovoříme o nutnosti nést důsledky jakékoli volby či dohody, kterou jste učinili. Taková volba anebo dohoda zavazuje. Toto je Universální zákon. Jakmile ji učiníte, tím, že jste ji učinili vy, stáváte se za ni plně odpovědnými a zodpovědnými. Někteří z vás se snad cítíte ohroženi předcházejícími výroky v některých doplňcích, které se týkají této věci. Někteří s vás mysleli, že to zní poněkud drsně. Avšak nikdy to nebylo míněno tak, aby to takto vyznělo nebo aby to takové bylo. Prostě to znamená, že kdykoli učiníte volbu či dohodu či nějaký závazek, stáváte se plně odpovědnými a zodpovědnými za to, jak splníte požadavky vaší dohody, volby, smlouvy či čehokoli, co máte. Toto je prostá logika uspořádání sentientního života – jakéhokoliv sentientního života. Není tomu nijak jinak nikde a nikdy ve stvoření či jinde. Prostě řečeno: vyhýbat se tomuto znamená vyhýbat se životu. Používejte, prosím, techniku zrcadlení v její úplné formě za účelem provádění všeho, co bylo řečeno v tomto bodě či bodech předcházejících. Děkuji vám všem za uvážení těchto bodů a všech předcházejících doplnění novými údaji. Na závěr této rady pokračuj, Petře, a řekni to, co jsem ti navrhl.“

 

Aby se vyhnulo jakémukoli pojímání nátlaku, diktátu, tlaku či násilí a aby se zachovala plně svoboda vůle a volby, žádám ve vší pokoře a poníženosti a skromnosti vás, kdo přijímáte tyto doplňky, abyste mi dali vědět (písemně či telefonicky), jestli chcete pokračovat v jejich příjmu. Pokud neodpovíte na tento požadavek během odpovídající a obvyklé doby, bude se to považovat za to, že si nepřejete dostávat tyto doplňky. V tomto případě je nedostanete, pokud o ně znovu nepožádáte. Děkuji vám za vaši pozornost v této věci a za vaši promptní odpověď na mou žádost. Další doplnění novými údaji nepřijde dříve, než se uskuteční společné setkání Marka, Petra a Pána Ježíše Krista (někdy v průběhu měsíce října). To vám poskytne čas, abyste mohli přijmout vše, co vám bylo doposud sděleno ve 14 doplněních. Přeji vám vše nejlepší. Petr.

 

 

 

 

(16)

 

Doplnění 15

 

 

 

Dne 9. října 1993 v průběhu mé návštěvy Marka K. v Koloradu nám Pán Ježíš Kristus poskytl následující informace, abychom je zvážili a uvedli do života – pokud se rozhodneme tak učinit ze své svobodné vůle a volby. Tyto informace přišly opět formou rozhovoru.

 

„Dobré ráno, Petře. Začněme dnes právě tím, že nastíníme a řekneme následující: Jak víš, jsou podmínky a okolnosti, za nichž vše na všech úrovních nastává, nové a odlišné. Také odrážejí umístění či přemístění všech prvků energie, jak vám bylo asi před rokem naznačeno, že by se tak mohlo stát. Než budeme pokračovat, omezme však své soustředění na velmi jednoduchou úroveň. Jak víš, je povznášející a radostné, že vaše činnost a ze všeho nejvíce vaše záměry se na této úrovni pociťují s velkým povznesením a radostí. Pamatuj si, že se nejprve soustředíme na ustanovení a objevení zvláštních aspektů toho, proč máš v tomto daném čase a prostoru toto poslání – postupovat v před v tomto porozumění, aby tak i ostatní mohli jednoduše a náležitě pochopit, jak se to uplatní u jejich vlastní pozice, a tedy v pozici všeobecné.

 

K tomuto se hodí zajímavá metafora, kterou lze prostě popsat následovně: Kdyby se všem entitám na planetě Nula a v negativním stavu jednoduše poskytl dar pochopení toho, kým jsou, přestal by negativní stav prostě existovat. S tímto na mysli začneme dnes vyvoláním a novým posílením úvah, že je nyní včas a vhod, aby všichni náležitě porozuměli tomu, kým jsou. A také tomu, jak se hodí do kontinua zde-a-nyní.

 

Dnes probereme a nabídneme k úvaze v zásadě tři body a další budou následovat zítra a brzy ráno v pondělí. Teď, když jsme se tu spolu sešli o tomto pěkném víkendu, je důležité myslet též na rozšiřování sféry uvědomění, kterou máš osobně, Petře, a tudíž pomáhat a rozšiřovat sféru použití Nového zjevení. Zítřejší poselství vyžaduje dnešní úvod, protože bude velmi nové. Ale připomíná se vám také skutečnost, že Nové zjevení je ve svém celku nové. V úvodu je také velmi včasné a vhodné si uvědomit, že zároveň  by se ničemu v Novém zjevení neměla dávat příležitost, aby se to stalo starým. Toto je náš první bod.

 

Takže můžeme začíst s těmito třemi body. Jak víš, Petře, na počátku, když lidští tvorové dosáhli bodu svého vlastního uvědomění v procesu oddělování Božského od jejich lidskosti a stvoření této falešné konstrukce, byl jedním z elementů, který byl vložen do působení jejich mysli, sklon, ba přímo nutkání vyhledávat něco důvěrně známého. Vzhledem k úchylnému způsobu, jakým je zapojena lidská mysl, z čehož tudíž vyplývá a jehož výsledkem je přepojení všech fyzických procesů, je toho důsledkem, že spojení s Absolutním vědomím, které lidští tvorové zajisté mají, má chvilkovou podobu. Ale doposud není rozvinuto tak, aby bylo v popředí lidského uvědomění. Kvůli tomuto zřejmému oddělení je tu sklon či potřeba tíhnout ne tak k tomu, co je – metaforicky řečeno - na hraně, ale raději k tomu, co je důvěrně známou půdou pod nohama. Ale paradoxní na tom je, že v zde-a-nyní lidského uvědomění je, jak víte, působení lidskosti takové, že snahou ustanovit důvěrně známý základ – který je všem lidem znám a umožňuje jim působit, nebo, což je výstižnější, na který jsou omezeni – se lidé z vlastního dopuštění sami dostanou na špici. A lze to ověřit pohledem na stav záležitostí, se kterým je nyní konfrontována většina mládeže a světa. Co se tím myslí ?

 

Aby se tomuto bodu rozumělo, je nutno opět zjednodušovat. Jak lidé vyhledávají důvěrně známé, což je pro ně jediným pohodlným způsobem působení, je tu stále narůstající proces, jehož výsledkem je rozpoložení, jež stále a velmi neochvějně odstraňuje jisté prvky, které by jinak byly v jejich vědomí. A protože je tu zřejmá desintegrace, kterou v tomto bodě lidstvo pociťuje, je tu souběžná vytrvalost, s jakou lidé přistupují k představě stability, která je ve skutečnosti falešnou představou – neboť se týká stability na planetě Nula. Jedinou stabilitou, jakou lze očekávat na planetě Nula, je stabilita pocházející z uvědomění, že nic není stabilní. Teď je to v několika ohledech zpětným pohledem, ale ten vede k něčemu novému a tím je následující:

 

Doposud nebyl nikdo schopen uchopit konkrétně a, což je nejdůležitější, zkušenostně představu nestabilního. Protože dokonce i s informacemi a vědomím Nového zjevení nebylo doposud ani včasné, ani vhodné se soustředit na stabilitu skrze nestabilitu. Tento paradox je poněkud obtížné pochopit. Jak víš, Petře, jak zahajují mnozí proces své duchovní transformace v rovině svého vlastního uvědomění, tedy řekněme bytím na živu, stávají se účastníky této transformace; když dosáhne nejvyššího bodu či vrcholu počátku, čehož znakem je, že si uvědomují svoji vlastní duchovní transformaci a též okrajové prvky s ní spojené (totiž být s to vám o tom vyprávět, nebo se s k vám z tohoto zvláštního důvodu připojit), tedy se jejich mysl stává naplněnou mnoha, mnoha prvky, které jsou vhodně načasované, protože je pro ně vhodné a časově příhodné, aby se soustředili na veškeré toto zjevné pozdvižení, které je spojeno s duchovní transformací. To je v podstatě procitnutí.

 

Je-li tomu tak, soustředí-li svoji energii na toto procitnutí, pak je pro ně velmi obtížné se též soustředit na jiné elementy objevování, které jsou jednotlivci jako vy nyní připraveni pochopit. Takže vidíte, že následuje pěkné pokročení – že v procesu počáteční duchovní transformace se tu toho vynořuje tolik a tak mnoho věcí je uvrženo do stavu převratných změn, že je nutně třeba soustředit se na sebe. Jakmile se tohoto bodu dosáhne a uspěje se v něm, je možno se soustředit na dodatečné elementy, kterými jsou ve skutečnosti doplnění novými údaji. Takže s tímto na mysli a s pochopením toho, že to předtím nikdy nebylo časově vhodné, protože kolektivně jste vy jako skupina nebyli na této pozici a prostě se to nehodilo – s tímto poučením a porozuměním můžeme nyní pokročit v této rozpravě.

 

Je přirozeností lidí, že používají pojem paradox pro něco, co přesahuje jejich rozsah chápání. Přesto je ale pojem paradoxu svým způsobem nejvhodnějším obratem pro toto, co máte chápat jako svoji cestu návratu. Protože na počátku  je konstatování skutečnosti či paradoxu nebo věci – a pak je tu druhá strana paradoxu, jíž je to, co nedává na první pohled žádný smysl – ta souvztaží s cestou návratu. Ale ve skutečnosti je to jen cedulka či štítek, který je velmi vhodně vtisknut či pojmově uzpůsoben v lidské řeči, aby se popsalo něco, co ve skutečnosti nepřináší žádné porozumění v situaci zde-a-nyní na planetě Nula. Ale v podstatě je vhodné pochopit, že nyní přišel čas se tím zabývat. Co to znamená ? 

 

Při umisťování všech lidských tvorů a u jejich kolektivních voleb existuje bod, ve kterém kolektivní volba zaujme pozici nasměrování. Tím se má říci následující: V průběhu dějin planety Nula a lidstva je tu vždy prvek zralosti, jenž je pro negativní stav nutný k tomu, aby vyčerpal důvod, pro který vstoupil do jsoucna a bytí. Ale je tu též okrajová sada okolností, které podporovaly rozvoj toho, aby negativní stav dosáhl svého plodného dozrání. Důsledky, které z toho tedy plynou, mají nyní dvojí účel.

 

(1)

První spočívá v bezprostřední ilustraci ve zde-a-nyní v každém jednotlivém období na časové linii negativního stavu, která slouží k naznačení toho, že negativní stav se vskutku aktivuje a probíhá. Druhý účel, který lze v jeho působení popsat jako podélný, vede ale takovým směrem, aby negativní stav vskutku došel plodnosti, což znamená, ke svým následkům a důsledkům.

 

Jakmile se posunou všechny energie od prvního účelu ke druhému, což nyní znamená, že negativní stav se nashromáždil do toho, co se popisuje jako jeho kondenzace, jež slouží dvojímu záměru – jeho izolaci a separaci, ale také vnímání negativního stavu jako kondenzujícího ve smyslu energie a v pseudosmyslu jeho oživování – pak negativní stav již nepotřebuje vynakládat podstatnou část své energie za prvním účelem, jímž je projevování jeho vlastní existence. Takže pro tuto dobu je charakteristický posun od prvního prvku ke druhému, kterým je dovedení negativního stavu k jeho plodnosti – dle tvé terminologie, Petře, k jeho výhře čili vítězství.

 

Co to znamená ?  Důsledky, které jsou toho výsledkem, jsou ve skutečnosti tímto vnímaným posunem. A tento posun, který později zkušenostně prožíváte jako mnohonásobně se projevující, ale, a to je nejdůležitější, jako zdánlivě rušivý vjem nepřítomnosti něčeho důvěrně známého, a tím se navracíme zpět k zahájení či počátku tohoto rozhovoru – absenci familiárního, je zajisté odchýlením se od prvního elementu. Jinými slovy negativní stav musel vynaložit jisté množství energie, aby projevil, že skutečně existuje, a tudíž poskytl platformu důvěrné známosti lidským tvorům, na něž má působit. Jemnosti svého působení a svých triků byl negativní stav v zásadě s to naučit lidi věřit, že fakticky existovala základna důvěrně známého a základna toho, co se může v uvozovkách vyložit jako „dokonalý život“ na planetě Nula.

 

Takže, Petře, vidíš, že je tu souběžnost v otřásání ohromné a úsporné tendence individuí, aby vnímala „dokonalý život“ na planetě Nula, a tudíž aby využívala svůj dvojaký výklad „dokonalého života“ jako vztažný bod veškerého působení a všech aktivit, které podnikají. Ale souběžně na druhé straně mince je tu ponětí toho, že existuje absolutní duchovní anarchie, která se tak dobře projevuje u mnoha mladých lidí, u nichž zcela a úplně absentuje cokoli důvěrně známé, a tudíž vše, co je jim důvěrně známé, je to, co důvěrně známé není.

 

Tento posun či toto oddělení v pseudokontinuu na planetě Nula naznačuje, že posun energie se nyní fakticky přiřazuje ke druhému elementu přivedení negativního stavu k jeho pseudovítězství. To jest, jak se opakuje, neexistuje již potřeba či sklon vynakládat energii na to, aby se předvedlo, že planeta Nula je v podstatě místem, jaké má být.

 

Takže s tímto posunem přicházejí zřejmé důsledky pro agenty pozitivního stavu na planetě Nula. A je důležité, že to je náš první bod kvůli faktu, že jste také dobrovolně sdrátováni ve formě lidských tvorů na planetě Nula – ačkoli se z milosti a pocty Pána Ježíše Krista v okrajovém smyslu převíjíte – stále ještě potřebujete částečně přijímat a, což je mnohem důležitější, vnímat svým lidským  uzpůsobením to, co zde nastává. Je to jediný způsob, jakým byste to mohli prožívat, přijímat, upotřebit a chápat, a tudíž umožnit druhým toto poznání. A toto je nyní velmi důležité kvůli pochopení toho, kde se nacházíte a do čeho se hodíte.

 

Proto postupme k bodu druhému. A mimochodem: V procesu přepisu, jak ti ráno postupuje, se ciť zcela svobodně při rozpravě o tomto bodu.

 

(2)

Bod číslo dva se, Petře, vztahuje k tobě osobně. S ohromnou radostí je ti věnován s připomínkou, že to pochází z Absolutní štědrosti Pána Ježíše Krista. Jak nyní víš, tvá pozice a mise je vskutku spojena s oblastí napomáhání druhým při objevování toho, co ve velmi jednoduchém smyslu přibližuje Absolutní pravdu. Tímto objevováním, tímto procesem a, což je nejdůležitější, tímto nadáním, které jsi obdržel, jsi položil značný důraz na toto své poslání jako takové a přiložil jsi mu velký význam. Avšak v této chvíli je časově vhodné a náležité tě požádat, aby ses seznámil s několika novými věcmi, které jsou následující:

 

Jak bylo uvedeno v bodě jedna, je včasné a důležité, aby se opět na světlo ramp dostalo povědomí toho, že by bylo krajně nevhodné pro cokoli z Nového zjevení, aby se to stalo zastaralým. Co to tedy znamená, co se tebe, Petře, týče ?  Můžeme začít pohledem na metody a praktiky, které se doposud užívaly. A říká se stručně, že se, jak je ti známo, Nové zjevení ve své čisté ideji - formě spíše než, jak bychom řekli, ve formě archivní jako psaná kniha – ve kteréžto podobě tato idea - forma nastala na počátku – Petře, nemůže nikdy stát zastaralým. Protože vlastní této ideji - formě, která vyvěrá přímo z Absolutní energie Uvědomění Pána Ježíše Krista, je vestavěný bezpečnostní činitel, který způsobuje, že nic v ní se nemůže stát ničím jiným, než obnovujícím se. Jinými slovy v absolutní vizi není Nové zjevení ani knihou, ani přepisem, ani ničím jiným než krásnou ideou energie světla, která se neustále obnovuje a znovu rodí. Toto je jeho nádherná forma v pozitivním stavu, Petře. Při potřebě, aby byla k dispozici lidským a jiným tvorům v rozmanitých součástech stavby multivesmíru, bylo nutné, aby na sebe vzala psanou formu. Na určitý čas je to jediný způsob, jakým se může přijímat náležité šíření takové energie.

 

Avšak co je předmětem stárnutí, jsou metody a praktiky. Na planetě Nula bys nyní mohl pojímat následující: Protože metody a praktiky jsou elementy, které jsou zajisté z planety Nula, mají charakter svého času a prostoru. Je typické – protože jsou nástroji tvého chápání v říši a oblasti lidskosti – že by se mohly stát novým terčem posunu, který vnímáš. A protože negativní stav již nevynakládá energii na první element, kterým je demonstrace jeho uvědomování nebo existence, a protože se nyní posouvá ke druhému bodu, který je  důsledkem a následkem, ohnisko energie se stává více jak terčem, Petře.

 

Všechny rozpravy o zrcadlení a předcházejících elementech minulého roku byly předchůdci této skutečnosti. Tu se splétá nebo se rozvíjí překrásná logika, která je pochopitelná ve smyslu následku negativního stavu. Jak se uvádí, toto bude vhodné jen pro nemnoho vás, Petře, neboť jen nemnoho z vás se nachází v pozici, v níž jsou připraveni to pochopit. A proto se tu nyní v tomto bodě trochu odchýlíme, abychom ve formě poznámky pod čarou probrali následující velmi důležitou věc:

 

Neznepokojuj se prosím nedostatkem odpovědí od jistých jedinců, neboť se to v tomto bodě může popsat jako splývání různých forem vlivu, což je charakteristické pro zde-a-nyní na planetě Nula. Vezměme jednu formu za druhou a zkombinujme je. Jak víš, někteří jedinci neodpověděli na tvoji výzvu, kterou si rozeslal ve smyslu toho, aby se požádalo o doplnění Nového zjevení novými údaji. To ukazuje na něco zvláštního v čase a prostoru na planetě Nula. Ti co si zvolili neodpovědět, ve skutečnosti odpovídají na částečný iniciační prvek uvnitř svého vlastního jsoucna. Více o tom bude řečeno později. Neznamená to prostě, že odpadli. Odpovídají na určité popudy. A jak víte, protože jsou rozmanité stupně přijetí Nového zjevení, jsou určití jedinci taktéž náchylní k různým úrovním reakcí na energii negativního stavu.

 

S tímto na mysli by se nyní mohlo tušit, že není-li zjevné zavázání se Novému zjevení dostatečné k tomu, aby se vyhnulo náklonnosti k energii negativního stavu, bylo by třeba tak řečeno zvýšit vlastní závazek. Ale to již není udržitelný argument, a není z následujících důvodů:

 

Každý, potenciálně každý, kdo se vtělil na planetu Nula, má určité a zvláštní aspekty spojené se svým posláním, které jsou striktní záležitostí mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. A je časově vhodné a užitečné si nyní uvědomit, že je-li někdo ze 75 % zavázán Novému zjevení, neznamená to, že tento jedinec je líný, přelétavý či jakýkoli, ale znamená to spíše, že jisté energie přítomné na planetě Nula v této chvíli spouštějí tuto jednotlivou demonstraci a manifestaci toho, čím tito jedinci jsou. Pozicí, ve které se nacházejí, slouží proto veškerému Stvoření jako krajně cenný příklad. Proč je to nyní z časového hlediska vhodné ?  V podstatě proto, že nyní je vše na úrovni vytváření příkladu ve zkušenosti. Slouží to jako velmi, velmi užitečný příspěvek všem jednotlivcům v tom, čím a kým teď právě jsou. A nejdůležitější skutečností, kterou budeme dnes probírat, je pro vaši informaci, Petře, Marku a vy všichni ostatní, to, že představa ukládání z vnějšku dosáhla velmi, velmi důležité úrovně.

 

Co by se doposud  charakterizovalo jako zevní nátlak, má ve skutečnosti nový význam. Jestliže je příležitost pohlížet na pojímání nátlaku, jak se popisoval a vnímal dříve, pak je tu krajně velký rozsah informací, které by byly ponechány stranou. Protože s posunem negativního stavu, který je ovšem nyní nutný a správný, se pojetí nátlaku dostává na velmi, velmi citlivou úroveň. A tohoto rána je pro tebe a Marka, Petře, včasné, abyste pochopili, že nyní má nátlak nový potenciál. Jinými slovy: To, co nebylo doposud nátlakem, je jím teď, a je to proto, že kvůli posunu energie jsou jistí jednotlivci spojeni s jednotlivými úrovněmi či jednotlivými ideologiemi. Tyto ideologie se vyvolávají duchovní formou. A tudíž jedinec dochází k úplnému uvědomění toho, proč se má či začíná spojovat se svými vlastními duchovními předpoklady, což pak zpětně přivádí k rozpravám o tom, proč daný jednotlivec byl stvořen ve světle či v ... to je poněkud obtížný bod, Petře. Zopakujme si zas a znovu toto: Je tu idea, velmi zásadní idea dohody mezi jednotlivcem a Pánem Ježíšem Kristem. A to se v metaforickém smyslu může vnímat jako to, jak je jednotlivec stvořen, a skrze to dostáváme kód či rozvoj účelu, kvůli němuž bylo jednotlivé  individuum stvořeno či zfabrikováno – ať by se jednalo o jakýkoli případ. A ten kód by se mohl kvůli pochopení obrazně popsat jako počítačový čip, Petře.

 

V tomto čipu jsou zahrnuty programy působení a chování tohoto jednotlivce, které jsou specifické jen dle dohody, kterou tento jednotlivec učinil s Pánem Ježíšem Kristem. Ta určuje působení individua a jeho chování po celý jeho život. A nyní přichází to, co je závažné a kritické, Petře, neboť se tím doplňuje pojetí životní cesty. Toto je nejkrásnějším poselstvím. A je to proto, že kvůli srozumění mezi jedincem a Pánem Ježíšem Kristem, což se může vnímat jako naprogramované v tomto počítačovém čipu, odrážejí tyto události a následnost podél životní cesty toto naprogramování. A tudíž jsou v průběhu životní cesty také nedílnou součástí tohoto naprogramování určité reakce, které jsou spuštěny rozličnými energetickými úrovněmi – ať jsou z negativního stavu, či jakékoli jiné.

 

Takže se dá říci, že pokud má někdo dohodu s Pánem Ježíšem Kristem být po určitý čas v blízkosti Nového zjevení, aby se vykonala určitá práce, uskutečnili se určité prvky a vytvořilo se východisko pro další pokračování, a nyní se tento jedinec kvůli nějakým důvodům vnímá jako uchylující se od Nového zjevení, jeho poslání bylo nicméně splněno, pokud učinil vše, co bylo předem naprogramováno a dohodnuto mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Tehdy vykonal tento jednotlivec svou práci. A to odchýlení je zajisté také fakticky předem naprogramovaným prvkem. A není to odpadnutí, jak někdo může pociťovat kupříkladu u těch, co odpadnou od babtistické církve. Neboť kdyby tomu tak bylo, byli byste všichni ztraceni.

 

Ale co je teď závažné, Petře, a včas se to dostává do vašeho povědomí, je představa nátlaku. Není-li tato informace odhalena, pak se tito jednotlivci samozřejmě prostě vnímají jako odpadlíci či jako ti, kdo se odvrátili kvůli nějakým periferním elementům. Ale důležitý je teď následující scénář: Předpokládejme, že je tu pořadí, v jakém mnozí přicházejí k Novému zjevení v jeho formě na planetě Nula. A jeden za druhým tito lidé odpadají – jak se všeobecně pociťuje – a v době přechodu by tu byli jen tři z vás. Pravda by byla stále pravdou bez ohledu na to, jak do někoho jiného vstupuje či jak ji kdo vnímá, či na cokoli jiného. A byť je to prostě jen hypotetické vylíčení – je tu včasné, že každý jednotlivec, který přichází do styku s Novým zjevením – tedy každé individuum na planetě Nula, má svoji zvláštní roli ve vzájemné mezihře, ve které se vytváří pozice pro náležité následky na planetě Nula. A to zahrnuje ty, kteří přijdou do styku s Novým zjevením, a též ty, kteří s Novým zjevením nezůstanou, jak to vnímáte vy.

 

S tímto na mysli  lze pojem vkládání z vnějšku probrat v přijatelné formě. A nyní se můžeme vrátit a v zásadě uzavřít tuto poznámku pod čarou, Petře. V pojetí ukládání z vnějšku, jak se mu rozumí v samotném lidstvu, se na něj pohlíží dvěma způsoby: Především je ve skutečnosti vše přítomné v pravé duchovní realitě na planetě Nula vloženo z vnějšku. Je to ale na druhé straně to, co se od planety Nula požaduje, aby mohlo nastat ponaučení. Takže jak jste přicházeli na planetu Nula jako agenti pozitivního stavu, souhlasili jste s tím, že přijmete metody a způsoby vkládání z vnějšku jako svou prvořadou metodu poznávání.

 

Kdyby dozajista nebylo na planetě Nula žádného vkládání z vnějšku, veškeré poznání by vyvěralo a prýštilo z nitra – jak je náležité a správné. A tak vy, kdo jste agenty pozitivního stavu, působíte ve skutečnosti duálně, přičemž je tu stránka vnějšího vkladu, ve které např. přicházejí poselství v psané formě, takže mnozí, kdo četli Nové zjevení, je ve skutečnosti četli jako konstrukci, která přišla z vnějšku. Jinými slovy z knihy do jejich vědomého uvědomění. Ale souběžně je tu činitel intuice, který je opakem vložení, který verifikuje a potvrzuje takové informace a potvrzuje jejich platnost pro daného jednotlivce.

 

To je ovšem metoda, která je povětšinou vyhrazena agentům pozitivního stavu – jak těm, kteří jsou s ním nyní otevřeně spojeni, tak i těm, kteří s ním spojeni nejsou nebo skrytě. Zajímavé je však to, že tento prvek se v narůstající míře zmenšuje. Znamená to tedy, že vlastní lidští tvorové doposud měli příležitost a  schopnosti se přinejmenším v jistém ohledu dotknout tohoto pojetí ve svých životech – pojetí opačného k vložení z vnějšku, kterým je osobní, intuitivní typ objevování. Jelikož ale i to si negativní stav přivlastnil, je nyní důležité, že toto bude vskutku dostupné jedině těm, kdož rozmanitými způsoby vedou za ruku jiné. Např. Margaretina školka, tvoje úsilí, Petře. Skrze dílo, které ty a Marek a někteří další konáte, pomáháte lidem s odpovědí na jejich vlastní otázky. A je jen málo lidí, kteří k vám nyní kvůli tomu přistupují. Ale zajisté je se stále o co zajímat v psaném slově Nového zjevení. Ohniskem je nyní pomoc, aby se podpořila tato samotná schopnost v jiných. A to je něco velmi nového, na což se nikdy před tím nesoustředila pozornost, protože v minulosti množství této energie procházelo jinými kanály, což bylo velmi potřebné a nutné.

 

Porozumět nyní opaku vkládání z vnějšku znamená v podstatě pomáhat  a být nápomocen druhým, aby byli nejprve s to klást své vlastní otázky a za druhé na ně získat odpověď. To v podstatě pomáhá rozvíjet proces intuitivního uvědomění, bez něhož je každý, kdo provádí přechod do duchovního světa, neschopen působení. A důvod, proč je toto nyní včasné, je ten, že i v Nové škole je posun, Petře. To, co je zatím vodné říci a co je nyní dostupné popisu, odráží v podstatě skutečnost, že přijímání do Nové školy má kritéria. Dobrovolnost je nejzávažnějším kritériem. Za druhé je to ale vykázání určitých základních dovedností. To přináší otázku podmíněnosti. A ta je úvodem k bodu třetímu.

 

Vaše odpovědnost je nyní také spojena s podmíněností. Jak víte, a toto je velmi důležitý bod, je Absolutní láska Pána Ježíše Krista bezpodmínečně přístupná všem. Avšak odpověď a odpovědnost za odpověď se zakládají především na ochotě přijímatele čili na ochotě objektu. Protože Absolutní láska, Božské milosrdenství a Odpuštění Pána Ježíše Krista jsou přístupné každému, je jedinou nutnou podmínkou pro odpověď, aby tu u příjemce byla ochota přijímat takovou Božskou lásku, Božské milosrdenství a Odpuštění, a tudíž zahájit cestu porozumění tomu, co to ve skutečnosti znamená.

 

Prvním elementem této skutečnosti je uznání, že taková Božská láska, Božské milosrdenství a Odpuštění zajisté existuje. Jestliže je to vskutku milník - a zajisté to bude, Petře, milníkem pro mnoho, mnoho, mnoho, mnoho lidí – bude to počátkem a poslouží to jako kritérium přijetí do Nové školy. Ale je zde včasné a vhodné uvést, že s tímto posunem a energií, Petře, je tu teď jakési zmenšení uvědomělosti toho, že tato nepodmíněnost může především existovat a že se může za druhé použít, rozeznat a být božsky přítomná v lidských životech.

 

Je právě načas pohlédnout na jistá individua, která jsou dle tebe, Petře, tak sešněrovaná, že nemají žádnou základnu či oporu pro rozpoznání byť i nejzákladnějších prvků toho, proč existují. Vidíte, že je to tam, kde se nyní nachází terč negativního stavu – v završení cyklu zaměřování se na tuto energii. Protože tento posun proběhl  také k této nové formě a k novému soustředění energie, toto soustředění se ve skutečnosti stává velmi, velmi zásadním prvkem ochoty. A je tudíž časově vhod, že jste nyní požádáni - a to se ještě v průběhu tohoto víkendu bude rozebírat – abyste porozuměli tomu, jak se může vaše metoda působení ve vašem bytí na planetě Nula začít obracet k představě této ochoty. V zásadě by bylo užitečné shrnout, jak to může nastat.

 

Především jsme v poznámce pod čarou popsali, že každý má zvláštní dohodu, známou jen jemu a Pánu Ježíši Kristu, kvůli níž a jíž přichází do jsoucna a bytí. Ta tudíž nastavuje jeho působení, jak se popisuje v metafoře o počítačovém čipu. A ustanovuje také pozici pro vaše působení jako reakci na ně. Protože každý na planetě Nula má své poslání – a vy to můžete vnímat tak, že jeho misí může být, aby se houževnatě vyhýbal Novému zjevení, a že může být jeho posláním být nejzavrženíhodnějším kriminálníkem, sociálně úchylným, či čímkoli jiným. A snad může být jeho posláním podpořit poselství, která přicházejí od Pána Ježíše Krista a z Jeho/Jejího Nového zjevení v nejširším ohledu. Měli byste ale vnímat všechny jednotlivce tak, že mají svou vlastní dohodu. A může se to popsat tak, že je jejich prací  přebývat určitým způsobem na planetě Nula. A je tedy nyní načase říci – a toto je velmi nové – že oni jsou ve skutečnosti součástí důsledků Nového zjevení, protože svým způsobem, na základě vlastní dohody s Pánem Ježíšem Kristem pomáhají tím, že slouží jako nejrůznější příklady na cestě životem.

 

Takže vidíte, že Nové zjevení by nemohlo mít svůj dopad, kdyby se jistá individua dobrovolně nepodjala na tyto pozice, které by ilustrovali, proč je Nové zjevení absolutně podstatné. Takže každý jednotlivec, který vchází do jsoucna a bytí, se v zásadě přidržuje své zvláštní pozice v celkové osnově projevovaného. Takže je zřejmé, že některá individua jsou dobrovolně negativní, jiná kolísající a jistá souhlasila ze své odpovědnosti a volby podporovat Absolutní slovo Pána Ježíše KristaNové zjevení.

 

Petr: Takže tu musí být kontrast. Musí tu být kontrast mezi někým, kdo nanejvýš podporuje Nové zjevení, a někým, kdo je zavrhuje.

 

Pán Ježíš Kristus: To je pravda sama, Petře. A je jí vlastní ohromné a krásné porozumění zde-a-nyní. A je to tak krásné, Petře, protože se tím rozpoznává třetí bod souhrnu, kterým je ve skutečnosti to, že nikdo není zatracen, dokonce ani pseudotvůrci. Není nic krásnějšího, než oznamovat tuto nádhernou zprávu všem ve stvoření, protože to ve skutečnosti znamená v nejkonkrétnějším smyslu, že negativní stav je experiment.  A tudíž nikdo není zatracen – nikdy. A je-li v některém bodě nutné opětovné nabytí energie, je to Absolutním Božským milosrdenstvím, Láskou a Odpuštěním Pána Ježíše Krista, že se tato energie ve své nejelementárněji poskytnuté formě navrací ke svému pozitivnímu zdroji.

 

Protože tato krása a prostota skutečně odráží zaobalení všech věcí, může to sloužit jako velmi krásné opětovné ujištění všem jednotlivcům, Petře, ať kdy měli, či neměli možnost číst Nové zjevení na planetě Nula, že budou mít tuto možnost čtení, až přijdou do duchovního světa. Je tomu skutečně tak.

 

Jak se to v tomto bodě dotýká jednotlivců na planetě Nula ?  Začněme nyní s jednotlivci, kteří jsou spojeni s tvým kruhem, Petře. Jsi teď požádán, abys pohlížel na jiný modus působení. Opakuje se, že se to počne rozvíjet v průběhu tohoto víkendu. Protože tato informace je k dispozici a připravena, jsou tu jisté nutné podmínky, které spadají do odpovědnosti, kterou má každý jednotlivec. Nyní to lze ve zvláštním smyslu popsat jako následující:

 

Ve své vlastní štědrosti jsi schopen vzít některá individua takříkajíc za ruku. Tím se jim ohromě pomůže. Můžeš ale také, Petře, očekávat, že je tu jaksi na okraji sklon se spoléhat na tvé vedení. A někteří jednotlivci, a to se ti dostalo do podvědomí během doplnění, přistupovali k doplňkům ve smyslu toho, že je obdrželi jako překrásná doplnění novými údaji a jako nové informace od Pána Ježíše Krista. Ale jiní, kteří jsou na částečně jiné úrovni svého vývoje, se na ně počali spoléhat. Co se stalo důsledkem tohoto spoléhání se, je to, že se báli učinit jakýkoli pohyb bez tvého souhlasu, Petře. Co to nyní znamená ?

 

Doufejme, že se těmto několika individuím v této pozici dostane schopnosti znovu se spolehnout na vlastní intuici. Namísto přímého spoléhání se na rozlišování tak řečeno každého jejich pohybu se snad stanou objekty soustředění pomoci, aby nyní mohli v intuitivním smyslu pohlížet na události vlastního života spíše tak, že jsou z vlastního rozhodnutí, a tedy se jim předkládají, aby je mohli prodiskutovat. Rozdíl je tu tento: jsou-li tu ti, kdo jsou spojeni s Novým zjevením a kteří jsou neschopni rozumět nástrojům, které mají, a tudíž je využívat, pak to v zásadě bude pro negativní stav střelivem, a oni se stanou ve skutečnosti terčem.

 

Toto je úvodem zajímavého bodu: Ti, kdo mají informaci Nového zjevení, ale chápou ji nevhodně, se tedy stanou více terčem než dokonce i nejnižší z nejnižších pekel, Petře. A to je nyní zajímavý bod k diskusi, neboť zatímco náležité pochopení všech prvků, které vyvěrají z vlastního náležitého pojetí Pána Ježíše Krista a vztahu s Ním/Ní, učiní vlastní bytí v negativním stavu sotva kdy vnímatelné pseudotvůrcům, ti, kdo mají tuto energii a tyto nástroje, ale vnímají je a vyjadřují špatně, se pak stávají jakoby jasným světlem pro ty, kdo jsou v nejnižších peklech, Petře. Jinými slovy stahují na sebe pozornost jako bolavý palec.

 

Kvůli velkorysosti, kvůli dávání a kvůli náležitému chápání všech duchovních prvků je tedy důležité, aby se tito jednotlivci, kteří jsou spojeni s Novým zjevením, ze svého srdce, vlastním výběrem, ze své svobodné vůle a volby skutečně spoléhali na opak vkládání z vnějšku – což je jejich vlastní intuice. Protože potřebují-li být vskutku vedeni za ruku do pozitivního stavu, do dalšího přechodu, musí jim být opět položena otázka dobrovolnosti, protože každé individuum stojí jako jednotlivec před Pánem Ježíšem Kristem. Je dobré si to zapamatovat. Je to důležité.

 

V tomto bodě je důležité a pozitivní si uvědomit, že s tímto posunem se vyžaduje i posun ve vašem působení – některý bude ve skutečnosti poněkud drastický, Petře, jestliže si ovšem zvolíte jej takto vnímat a pohlížet na něj. Ale drastický jen ve své pozitivní souvislosti, a ne v negativní. A opětovně: ohniskem jsou metody a praktiky. Důležité je, že metodami a praktikami je to, co je viditelné negativnímu stavu. A ačkoli je vždy docela krásné chápat, že vskutku není nic zatraceno a že s tím uzavřením negativního stavu přichází porozumění tomu, že experiment bude mít následky a že všechny elementy, které do tohoto experimentu vstoupily, se spravedlivě navrátí jejich oprávněnému vlastníkovi, je důležité nyní pochopit a uvědomit si, že jak experiment pokračuje, vychází z toho, že důsledky, činy, reakce a metody i praktiky těch, kdo si zvolili se v něm účastnit, se nyní stávají daleko více viditelnými na jevišti planety Nula. To jest tam, kde představa  zodpovědnosti hraje velmi důležitou roli.

 

Jak víš, Petře, negativní stav nenávidí zodpovědnost, a tudíž bude dělat vše, aby zabránil jejímu náležitému porozumění. A přece paprsek nyní spočívá na zodpovědnosti a je nyní velmi důležité si uvědomit, že náležitý příklon k ní a její řádné pochopení je nutné pro správné působení v rámci parametrů času. To bude v praxi znamenat jakousi generální opravu metod a praktik, protože s náležitým pochopením, s posunem správného chápání přichází také posun ve vyjádření toho chápání. A nyní přišel čas tohoto posunu.

 

Aby se nyní založilo východisko pro zbytek rozpravy o tomto víkendu, požaduje se po tobě ze stanoviska svobodné volby pár maličkostí. Především by bylo dobré prohlédnout si nyní znovu seznam tvých otázek, ne kvůli tomu, abys je teď položil, neboť se můžeš tázat zítra. Co se tvé osoby týče, Petře, vezme-li se za základ to, co přišlo dnes ráno, a pochopení  posunu v energii k následku, jaký je nyní protikladem k perifernímu, a také pochopení ve smyslu doplnění novými údaji o pozici každého, můžeš tyto otázky prostě projít kvůli případné oprávce záměrů, s jakými byly tyto otázky na počátku postaveny. Svobodně můžeš tyto otázky položit zítra.

 

Je to nádherná příležitost prozkoumat znovu povahu těchto otázek, než se položí. A může to také posloužit jako začátek informování ohledně Danovy otázky a Danovy zapeklité situace. A opět se ti připomíná - toto je druhý bod – že pozice každého, jeho obtížná situace, jak to lze nazvat, vyvěrá z jeho souhlasu mít svoji vlastní zvláštní cestovní mapu na cestě životem. A tudíž všechny elementy, z nichž sestávají jejich cestovní mapy, a tudíž všechny zkušenosti, které jednotlivec zažije na této cestě životem, jsou dozajista specifické vzhledem k tomu, čím jedinec je, a k tomu, co dobrovolně uvádí jako příklad kvůli prospěchu všech. A tedy se také nemůže odehrát nic bez předchozí dohody a smlouvy mezi tímto jedincem a Pánem Ježíšem Kristem. V tomto bodě je to velmi, velmi důležité, protože je to jistě podstatou odpovědnosti, Petře. Když se tomuto rozumí, pak se může započít s odstraňováním prvku náhodnosti, jenž se někdy zdá doprovázet to, co se stává lidem. Jak víte, nic není náhodné.

 

S tímto v mysli můžeme nyní uzavřít toto setkání. Ale nejdůležitější je, jak se opakuje, Petře, že se má zvětšovat ohromný vděk, protože je nyní důležitý a v ohnisku leží posun od metod a praktik k pravdě. Jak se již uvedlo, je prospěšné přemýšlet o tom, že v Novém zjevení by mohlo zestárnout pouze to, co je spojeno s praktikami čili zevními elementy působení na planetě Nula. S tím na mysli můžete opět započít shledávat, že je nyní k dispozici nový potenciál působení. A používá se nyní slov, která jsou jedině použitelná k tomu, aby se to mohlo popsat. V podstatě se to, z čeho toto nové působení sestává, dá popsat následujícím obrazem:

 

Nové zjevení, jak je viděno z této strany (pozitivního stavu), je ve skutečnosti ohromným bílým světlem úplného poznání a vědění veškerých absolutních pravd, které vyvěrají z Pána Ježíše Krista. Jestliže tedy někdo něco zná intuitivně, v podstatě nepotřebuje provádět slovní popis. A v zásadě je Nové zjevení na této straně známo v této formě. To je absolutní pravdou – v pozitivním stavu. Nyní se zde uvádí to, že forma Nového zjevení na planetě Nula – forma psaná – je v podstatě pro všechny úvodem do života pozitivního stavu. Ale v tomto bodě je nyní zajímavé uvést, jak může Nové zjevení postupovat a nebýt přesto mařeno metodami a praktikami. Proto se v zásadě zdůrazňuje, že jsouc ve své psané formě, v jazyce planety Nula a negativního stavu, je součástí potenciálu této situace to, že ho může negativní stav zvrhnout a zvrátit atd. Jinými slovy: jsou-li metody a praktiky úplně známy negativnímu stavu, pak se může, jak víte, zahájit jeho nákaza. Takže ohniskem je nyní a dnes uvedení modifikací  metod a praktik, aby se nic z Nového zjevení v podstatě nestalo starým. A jediný způsob, cesta a místo, jimiž a kde by se mohlo stát starým, je planeta Nula.

 

Petr: Dal bys nám instrukce o nových způsobech těchto metod a praktik ?

 

Pán Ježíš Kristus: Rád. A přídavkem, Petře, a to je velmi důležité, je třeba pro každého ustanovit úvod k jeho osobnímu intuitivnímu ověřování a objevování instrukcí a těchto záležitostí. A je dobré dnes ráno říci, že jednou z věcí, kterou zajisté negativní stav využije, je universální  či globální pojetí instrukcí, neboť co se začíná velmi dobře hodit k parametrům negativního stavu, je představa universálního návodu. Platí však osobní návody, Petře. A ty se zakládají na souhlasu s vlastním takzvaným počítačovým čipem.

 

Petr: Takže poselstvím je, že osobní praktiky a metody jsou u každého individuální, a tudíž nelze poskytnout návody.

 

Pán Ježíš Kristus: To je pravda, ale, jak víš, jediným způsobem, jak jsme se mohli dostat až sem, je to, že tomu předcházel patřičný sled událostí. Jinými slovy: Písemná forma a veškeré tvé psané dílo a veškeré doplňky.

 

Petr: Doplňování novými údaji budou přicházet neustále, dokud jsem zde ?

 

Pán Ježíš Kristus: Ve zvláštní formě, Petře. Bylo by obtížné a kontraproduktivní učinit prohlášení dopředu, že právě přijdou. Ale forma bude tím, u čeho dojde k posunu. Je to nutné proto, že když doplnění novými údaji přichází jako návod v očekávané formě, pak by ovšem i negativní stav také věděl, co se má očekávat. Absolutní obsah a, což je důležitější, absolutní pochopení toho, co tato doplnění skutečně obsahují a skutečně znamenají, vyžaduje prvek dobrovolnosti, který povětšinou není negativní stav schopen zažít. Negativní stav je ovšem schopen užívat stále stejné metody a praktiky. Takže klíčovým prvkem je ochota vidět pozitivní plody doplnění novými údaji, jak se vztahují na každého jednotlivce a jeho vlastní porozumění. Je to forma, co se mění. Protože, jak víš, Petře, je forma, která má povahu zde-a-nyní, dočasná a přechodná. Není vůbec třeba na ní záviset či ji zachovávat. A co je důležité a vskutku nádherné a pokrokové a podporované Pánem Ježíšem Kristem, je stálá novost a změna za účelem uspokojení z toho, co přišel každý udělat. A v této formě se uskutečňuje stálý přerod a stále obnovování. A to je to, co je krásné a vzmáhající se, proti čemu negativní stav bojuje, neboť jak by obnovování a obrození mohly být na planetě Nula možné ?

 

Všechna doplnění jsou součástí cestovní mapy, Petře. Předpokládat, že metoda a praktikování budou správné a pravé nekonečně dlouho, by bylo nesprávné. Žádá se, abyste posunuli svoje myšlení ve smyslu toho, že doplnění jsou značkami na cestovní mapě, a tudíž významnými referenčními body pro ty, kdo je čtou. Toto je velmi důležité. Naznačovalo by to, že kdyby se potvrdilo, že jsou správné a pravdivé na věčné časy, pak by mnoho lidí mělo sklon je vidět jako neměnné, a nemající tudíž nikdy schopnost, aby je někdo změnil, něco k nim přidal či je doplnil novým či čímkoli. A je důležité si uvědomit, že doplnění představují pojem plynutí pozitivním směrem a v tom, jak můžete vidět, slouží svému nejhodnotnějšímu účelu.

 

Dnešní setkání by tedy posloužilo jako dostatečný úvod. Pokračovat budeme zítra ráno. V tomto úvodu jsou některé body nejasné. Lze si je vysvětlit a pochopit je během dne.

 

Co se týče Danova rozpoložení: To má dvě části. Vzhledem k první části musíš chvíli počkat, až se rozvine význam tohoto víkendového setkání. Ale, za druhé, se také rozumí, že v Danově rozpoložení není nic náhodného a že toto svou existencí jako takovou slouží velmi, velmi hodnotnému účelu a je důležité, že to pro Dana slouží dvojímu účelu: Prvním je rozpoznání a uvědomění si, že on je jediným člověkem na tuto práci, a nedílnou součástí toho je opětovné ujištění, že je tomu tak, neboť se opakuje, že nic se neděje náhodu. Je tu oddělená sada důvodů, kvůli kterým a pro které je zodpovědný a bude skládat účty za své výsledky Pánu Ježíši Kristu. Za druhé je tu ale skutečnost, že se to odehrává zde-a-nyní na planetě Nula a může to sloužit hodnotné funkci uklidňující změny. Žádá se, aby se vše ostatní  ve vztahu k tomuto rozpoložení ponechalo na zítřek, pokud proti tomu něco nemáš.

 

Děkuji ti tedy za tvoji snahu a, což je nejdůležitější, za tvoji novou ochotu, protože ta zasahuje dál za jakékoli představy či pojetí, které jsi ty či kdokoli jiný před tím kdy měl. Prostě se po tobě žádá, abys dnes přemýšlel o ochotě v její nejširší podobě.“

 

 

Dne 10. října 1993

 

„Tak začněme. Dobré ráno, Petře. Jako pokračování ze včerejška budiž nyní řečeno, že to, co přijde dnes, bude značně stručnější než úvod. Přesto bude dopad této věci významný.

 

Prvním elementem je nyní naznačení toho, že jste připraveni poznat něco, co je vskutku milníkem, Petře. Jak si pamatujete, včerejší úvod měl formu popisu metod a praktik. Co to teď znamená ?  V tvé mysli je prvek pochybnosti o věrohodnosti této informace, jsi ale znovu ujištěn, že ze své svobodné vůle a volby a, což je důležitější, svou intuicí si to ověříš a objasníš.

 

Protože se diskutovalo o vkládání z vnějšku, jsi nyní připraven si nově uvědomit, co tyto vklady z vnějšku znamenají. Byl jsi též požádán, abys zvážil otázky, které jsi měl položit jiným způsobem. Nyní to poslouží jako příklad, který zobrazí tento bod. Metaforicky bys mohl vše, co je přítomné ve tvém vědomém uvědomění na planetě Nula, popsat jako obrazovku. Všechny představy, události, atd. se promítají na obrazovku. Ale, jak víš, jestliže se chápe tato metafora obrazovky či filmového plátna, pak je to jen plocha, na kterou jsou vrženy všechny tyto představy. Avšak kdybys mohl vnímat představu pravdy, která je vším jiným než touto obrazovkou, pak by tato obrazovka byla tím, na co jsi připraven se dívat jako lidský tvor. Představ si obrazovku v divadle, Petře, ale je tam i vše ostatní přídavkem k této obrazovce: podpůrný mechanismus obrazovky, místnost za obrazovkou a také vše vně toho divadla.

 

Proč je tato metafora důležitá ?  Především jsi povzbuzován, abys viděl nejen to, co se promítá na obrazovku – co je včasné tak, jak se to jeví zde na planetě Nula – ale žádá se po tobě, abys začal myslet na vše ostatní, co se k tomu přidává. Jinými slovy na to, co je za obrazovkou. Začneš-li s tímto malým cvičením v metaforickém smyslu, začneš také chápat okrajové působení jistých sil, které jsou nyní aktivní.

 

Tento výklad představuje pro tebe nyní úvod a zjevení o několika působeních negativního stavu, který se dále zkondenzoval, jak se popsalo včera, v to, co by se dalo popsat jako podélné působení.

 

Takže zahajme rozpravu o Danově případu: Jak víš, když jsi s ním minulý večer hovořil, ukázalo se u něj jisté zlepšení. A bylo to právě včas, protože to souviselo s tvým výkladem a chápáním jeho pozice. Ale pro tvé porozumění, do té míry, jak se to týká tebe, Petře, a kohokoli jiného, se sděluje následující:

 

V zásadě sloužil Dan jako terč. Dobrovolně se rozhodl pro tuto pozici, ze své svobodné vůle a volby a při jemu udělených vlohách a schopnostech byl pro tento úkol nadán jako nejvhodnější. Co to ale nyní znamená ?  Proč se to hodí, že byl Dan terčem ?  Jeho zobrazení toho, jaké je to být objektem soustřeďování energií negativního stavu, bylo vhodné a včasné, neboť se tím předvádí možnost toho, co se nyní může stát. Jak víš, byli jste požádáni, abyste si uvědomovali, že se vyžaduje a je nutná změna na velmi, velmi jemné úrovni nejen ve smyslu přežití na planetě Nula, ale i ve smyslu toho, aby se v náležitém pořadí a pořádku splnilo vaše poslání.

 

Ve smyslu toho, jak jsi navyklý vnímat elementy Nového zjevení, Petře, je toto nutně nepochopitelné. Ale nyní je nutné, abys nanovo upravil přístup, a jsi prostě požádán, abys ho v tomto bodě nanovo upravil tím, že ve skutečnosti postoupíš nad metody a praktiky. Protože metodami a praktikami se působí do té míry, jak se na ně pohlíží na planetě Nula.

 

Ale v pozitivním stavu nejsou ve skutečnosti  žádné metody a praktiky - je tu prostě život Nového zjevení pozitivního stavu. A ten je absolutní čistotou v nanejvýš krásné podobě.

 

Ale jak víte, a to poslouží jako potvrzení, může absolutní stupeň uvědomění tohoto zvláštního života v pozitivním stavu přinést plody jen tehdy, jakmile negativní stav naplní svou posloupnost a svůj účel. Nyní ale, dáme-li to vše dohromady, můžeme položit otázku, co to tedy znamená žít nad metodami a praktikami ?  V podstatě – kvůli tomu, že jste na planetě Nula – existuje nějaké zdání uvědomělosti či poznání, které je vám třeba mít. To je jistě pravda. Ale tím se vracíme zpět k prezentovanému obrazu uvědomění toho, co je přítomné na obrazovce. Jinými slovy to, co je přítomné v říši planety Nula ve srovnání s čímkoli jiným, jsou v podstatě metody a praktiky. Jsou tím, co se prezentuje na obrazovce.

 

To lze dále objasnit, uvažujeme-li v pojmech filmu. Když sledujete film, či vnímáte svůj život jako film, máme tu posloupnost scén či událostí, kterými se prochází při účasti v takovém filmu. Ale co nám to začíná říkat ?  V podstatě je tu uvědomení, že se někdo účastní ve filmu – jako účastník či herec nebo jakkoli jinak. Je tu ale také absolutní vědomí znalosti toho, že jiní ho sledují, obzvláště Pán Ježíš Kristus. Takže v rámci parametrů scénáře filmu existuje působení, které se může vztahovat k vašemu životu na planetě Nula. Je tu také globální, universální uvědomění toho, že to vidí ostatní, jakož i Pán Ježíš Kristus. Můžeme-li to ještě dál zredukovat do jednodušších pojmů, můžeme říci, že negativní stav pozoruje pokrok rovněž jako Pán Ježíš Kristus.

 

Co se však stalo, a to je nové, Petře, je to, že negativní stav – skrze proces kondenzace, který podstoupil, kvůli volbám všech těch, kteří si zvolili se na tom podílet, a protože forma energie zaujala více podélný, a tím účinnější přístup – studoval jisté metody a praktiky, které – což bylo tehdy fakticky vhodné – užívali agenti pozitivního stavu na planetě Nula – a staly se mu nyní známé. To je důležitý faktor.

 

Danovou pozicí a jeho ochotou podstoupit tyto potíže minulých týdnů, jste uvedeni do toho, abyste ve smyslu lidské vnímavosti poznali velmi hmatatelně, reálně a konkrétně to, že faktor kondenzace negativního stavu ve smyslu zaměření energie je velmi, velmi reálný.

 

Vám to, Petře, naznačuje, že negativní stav získal znalosti metod a praktik. A ačkoliv je pro vás obtížné, si to osobně uvědomit, je tomu nicméně tak. Jak s tím tedy zacházet ?

 

Pro vás je nyní důležité si uvědomit, že nyní není cestou, aby se to popisovalo psanou či slovní formou s tím, že se to pak využije jako návod, protože – jak se znovu opakuje, co bylo uvedeno včera – návody byly již zahrnuty pod negativní stav. A kvůli podélné transformaci energie je terč v této podobě, jak se to krásně ukázalo a uvedlo jako příklad v Danově případě, velmi, velmi reálný a zasažitelný. Více se vám dostane, až projdete procesem intuitivního verifikování toho všeho, což se odehraje za čas, Petře.

 

Jsi ale požádán, abys provedl jistá opatření. A jsi požádán je udělat v následující formě: Včera tu byla zmínka o zevrubné prohlídce, pečlivém prozkoumání otázky, života atd. je to hodnotný nástroj, neboť nyní můžeš vnímat tento proces skrutinia – namísto prohlídky starých forem, které jsou nevhodné – a můžeš nyní zviditelnit tento postup v procesu otvírání dveří.

 

Mysli na chvíli na to, jak otvíráš dveře, a na účinek, jaký toto otevření má. Sedíš-li v pokoji s mnoha dveřmi, které jsou všechny zavřené, místnost se pociťuje jako temná a uzavřená - což je současný stav negativního stavu na planetě Nula. Otevřeš-li však dveře, je dovoleno vstoupit světlu a rovněž vzduchu a následně jsi s to projít ven dveřmi a ostatní zase vejít dovnitř. A otevřeš-li mnoho dveří do této místnosti, nezůstala tu již místnost, ale je tu prostě otevřený prostor. Tento obraz možno nyní použít na to, jak teď přistupovat ve svém působení k planetě Nula. Neboť jak vidíš, že ve smyslu výkladu metod a praktik vše, co jsi přijal, co jsi sepsal jako způsob, jak působit, se stalo více jak kdykoli předtím podřízeno negativnímu stavu. Proč je tomu tak ?

 

Do této chvíle existoval vysoký stupeň bezpečnosti, který obklopoval působení Nového zjevení na planetě Nula. Byl sis toho vědom. Ale kvůli současné rozmanité úrovni přístupu a sklonů, které předvádějí ti, kdo čtou Nové zjevení, -  a zvláště uvedeme příklad tebe samotného, kdož zaujímáš jistou pozici chápání, a někoho jiného, například tvého přítele Manfreda, se kterým pracuješ. Je nyní nepochybně rozumné předpokládat, že vaše úrovně duchovního rozvoje – vaše odpovídající úrovně duchovního rozvoje – jsou odlišné. Jsou-li tudíž odlišné vaše úrovně duchovního rozvoje, jsou tudíž nepochybně odlišné i úrovně vnímání. Chápeš to ?

 

Je-li tomu tak, pak co pociťuješ a vnímáš na úrovni intuice, bude u tebe inherentně jiné než to, co vnímá Manfred. Je to proto, a pokračujeme tak v tom, co se popisovalo včera, že Manfred se nachází v jisté pozici soustředění na problémy a vlastní faktory svého vlastního života, které se dostávají do popředí jeho uvědomělého vědomí skrze tvoji pomoc, Petře. Rozumíš ?  Ty, Petře, na straně druhé, jsi zcela jinde. Nyní je ale zajímavé vědět, že vzhledem k jeho pozici je tu stupeň citlivosti, který se na tebe nevztahuje. Znamená to tedy, že působení a nátlaky negativního stavu budou s ohledem na tebe a něho odlišné.

 

Je tomu tak proto, že on si dle principu zodpovědnosti a odpovědnosti zvolil projít svým procesem duchovního uvědomění v přesném časovém okamžiku na své vlastní časové linii negativního stavu planety Nula. A ty jsi souhlasil, že projdeš svým vlastním ve svém zvláštním čase na časové linii planety Nula.

 

V tomto bodě je ale závažné to, že různí lidé jsou citliví na různé úrovně energií z negativního stavu. Je velmi důležité si tento princip uvědomit. Předpokládat, že je tu všeobecná ochrana společná a účinná pro všechny na stejném stupni a stejné  úrovni, je mylné. A znovu se ti tímto nyní prohlašuje, že je to pravda. Je to pravda proto, že každý je individuálně zodpovědný Pánu Ježíši Kristu. Každý učinil své volby v určitém sledu a zvolil si být zodpovědný za svůj vlastní sled rozhodnutí. Sekvence voleb se zajisté odehrává v čase a prostoru, protože to je svět, kde se nyní nacházíte. A tudíž by nebylo možné, aby všichni podstoupili tutéž úroveň, tentýž stupeň a touž formu duchovní transformace, neboť by se tím především porušila svoboda volby. A v podstatě to, Petře, znamená toto: Poselství a doplňky novými údaji a zajisté sám obsah celého Nového zjevení v jeho úplné psané formě vnímá každé individuum odlišně, dle charakteru své vlastní pozice ve svém vlastním duchovním rozvoji.

 

V tomto určitém bodě to je velmi fundamentální skutečností. Týká se to nyní představy o metodách a praktikách následujícím způsobem: Ti, co jsou začátečníky ve svém procesu duchovního rozvoje, budou mít sklon lpět na ustanovených metodách a praktikách, protože se to vztahuje k pojetí důvěrně známého, jež bylo popsáno včera. Pokud jednotlivec významně nerozvine úroveň zkušenosti či uvědomění či toho, že se nachází za bloky, jak by se mohlo říci, pak bude zajisté tendencí, která je normálním, v lidském tvoru zabudovaným faktorem, chytat se důvěrně známého.

 

V tomto bodě a jak se o tom zmiňuje včera, se vám naznačuje, že jen velmi málo z vás je připraveno to pochopit. Jestliže se jedinec v tomto určitém čase a místě ve sledu rozvoje a pokroku na planetě Nula i nadále drží důvěrně známého, představuje to past. Protože jedinec si sám sobě nastavuje past tím, že se stává terčem. To je nový potenciál negativního stavu.

 

Nyní se ve smyslu objasnění popíše, což je bod druhý, následující: Na metody a praktiky lze pohlížet tak, že je lze nahradit: Můžete-li, vnímejte se tímto vizuálním způsobem: Představte si, že stojíte na scéně a jste pod bílým světlem Pána Ježíše Krista. A když na to myslíte, nacházíte se stále v absolutním rozlišování a v absolutní energii vyzařující z Pána Ježíše Krista tak, že všechny volby, veškerý pokrok, veškeré uvědomění a myšlení a veškerý proces nyní vyvěrají přímo z Pána Ježíše Krista. Z tohoto od této chvíle můžete ve svém životě zahájit odstraňování představy a potřeby návodů. Na toto lze pohlížet v kombinaci se znalostí toho, že všechny elementy Nového zjevení jsou ve své psané formě včasné a vhodné. Má platnost a je vhodné je číst a držet je v povědomí, jak jste to doposud činili, ale uvědomovat si, že všechny mají svou pozici ve vztahu k doplňkům, které přišly přímo od Pána Ježíše Krista. Nyní se zjevuje, že to znamená, že vše má svoji pozici v čase a prostoru.

 

Poslední a nejnovější doplňující informací od Pána Ježíše Krista je nyní toto: (jen velmi málo z vás to bude schopno uvést v život, což je v pořádku, neboť rozvoj každého z vás je zvláštní dle dohody mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem.) jestliže se neustále shledáváte v paprsku světla, které vyzařuje Pán Ježíš Kristus, pak se můžete začít cítit jako absolutně uvědomělí a neustále v popředí všeho nového. Jinými slovy to znamená, že vaše intuitivní schopnosti se dále rozvinuly, když jste se na to uvědoměle soustředili. Soustředíte-li se vědomě na to, že jste ve středu bílého světla, a myslíte uvědoměle na to, jak rozvinout vlastní intuici, pak je to něco, co se u vás zajisté rozvine do té míry, že se vám dostane náhlého potvrzení.

 

To má nyní dodatečný účinek v tom, že ostatní, kteří jsou připraveni a schopni podniknout tento další krok, si budou prostě vyměňovat informace formou rozhovoru tak, že všechny vaše vnější myšlenky, všechny prvky vašeho uvědomění a vaše schopnosti plynou z tohoto nového, co lze nazvat praktikami. Ve skutečnosti je to ale více jak praktika, Petře, protože ačkoli se to nedá hmatatelně popsat, dostává vás to přímo do pozice nejnovější formy z nejnovějších – přímo do vědomí Pána Ježíše Krista. To je metodou, jak vyhodit ze sedla metody a praktiky a neupadnout při tom do bahna jakýchkoli vzdálených možností, které by poskytovali příležitost, aby se některé prvky Nového zjevení stali zastaralými.

 

Je to nyní důležité z následujících důvodů: Jak víš, v minulosti byly jisté informace dané v této formě – což znamená tebou tímto způsobem obdržená poselství, Petře – poněkud popisnější. To bylo proto, že v minulosti bylo včasné mít konkrétní popis všech těchto věcí. Nyní ale, jak víš, se stále více klade důraz a potřeba na rozvoj a spolehnutí se na vlastní intuici bez otázky a ohledu: Je to skutečně správné ?  Potvrzení se u tebe dostaví při srovnání s formou jednoduché slovní výměny s jinými, kdo jsou v této zvláštní pozici. Je to nyní extrémně včasné  a velmi, velmi nutné proto, že – jak se popsalo včera – když jedinci učiní přechod z planety Nula, obzvláště ve zde-a-nyní na časové linii planety Země, narůstá soustředění na potřebu mít rozvinutou intuici, obzvláště s ohledem na výsledky rozvoje, které zaujaly místo ve výbavě Nové školy.

 

Při všech pozitivních výsledcích rozvoje je potřeba jistých jedinců, kteří – samozřejmě dobrovolně – postoupí vpřed s rozvojem intuice. V tomto ohledu je třeba vykonat mnoho práce, Petře. A prohlašuje se, že je čas tuto práci zahájit. Může se to jevit poněkud nekonkrétní těm z vás, kteří nejsou v tomto zvláštním smyslu uzpůsobeni. Jste ale ujištěni, že narůstající se spolehnutí na vaši intuici, které je vždy větší než v minulosti, se samo a v sobě začne rozvíjet. Může se ale rozvinout jedině tak, že se na ně soustředí narůstající energie.

 

Souvztažnost, jak se můžete znovu ujistit, je pozitivní, protože jak se popisuje před tím a v předcházejících poselstvích, je soustředění na rozvoj jedince a zajisté i základní soustředění na jednotlivce před Pánem Ježíšem Kristem nyní velmi, velmi včasné, protože jak víte, akce negativního stavu jsou povětšinou skupinové povahy. Proto při dodatečné energii ve skupinové formě negativního stavu spějícího ke svému konci či závěru je jediným jednoduchým prvkem, který by mohl učinit agenty pozitivního stavu stále účinnějšími v jejich poslání, pokorné spolehnutí se na velmi tenký hlas, který je v nich, který je přímým nadáním od Pána Ježíše Krista a který je ve skutečnosti mostem k Absolutní pravdě.

 

 A proč by tu tedy bylo toto zdánlivě nevhodné inscenování masivního skupinového úsilí, či skupinového terčového efektu negativního stavu oproti skromným a tichým jednotlivcům, kteří jsou agenty pozitivního stavu ?  Zajisté je součástí protikladného účinku při srovnání pozitivního a negativního stavu tato navýsost skromná a pozitivní znalost, že bez ohledu na to, jak malá či jak zdánlivě neúčinná se negativnímu stavu jeví být jedna malá individualita, přímým nadělením Lásky, Božskou milostí a Odpuštěním a Absolutní pravdou Pána Ježíše Krista může jedinec vzdorovat veškeré energii negativního stavu.

 

To je nyní velmi důležitý bod, neboť s tímto narůstajícím posunem k jednotlivci a k rozvoji jeho intuice a uvědomělosti se začíná chystat jeviště pro závěrečné fáze, které přicházejí. Toto se vám ovšem předkládá k uvážení a za žádných okolností se to nevnucuje, jen se to předkládá k pochopení z vaši svobodné vůle a volby.

 

Nyní, jako v minulosti, budeš při svém procesu editace a chápání této věci s to dostat se do stavu rovnováhy s ohledem na sebe ve smyslu toho, jak a co by se mělo aplikovat. Jelikož je to tvůj úkol a část tvého poslání, Petře, abys přenášel tyto informace jiným, pak poté, co je sám zpracuješ a přijmeš v pojmech a způsobem, které jsou pochopitelné všem, se budou dále rozvíjet a mít další význam. Protože, jak víš a jak to vyplývá ze včerejška, v průběhu rozpravy o nátlaku poskytuje veškeré poznání, které přichází v jakékoli formě z vnějšku - což je ovšem charakteristickým způsobem chápání na planetě Nula - prostě příležitost, abys toto vše přijala pochopil.

 

S tímto na mysli jsi prostě požádán, abys to ze své svobodné vůle a volby začal přijímat. A shledáš, Petře, že tento proces je právě načas. Nemůže celý nastat dnes, ani tento, ani příští týden. Ale jak bude tento proces pokračovat, poznáš, že se ideje začínají posouvat a přicházet skrze tvoji intuici a ověřovat věci, o kterých jsi nikdy nemyslel, že by mohly zde na planetě Zemi existovat. Ale opětovně se žádá, abys nyní nehledal návody či metody a praktiky. Protože jak to Dan ve své dobrovolné pozici tak vhodně ukázal, má negativní stav nyní schopnost soustřeďovat energii také na ostatní, A jestliže účinně pochopí metody a praktiky jednotlivého individua, může se na něj zaměřit, Petře. A jak víš, to není jednoduché.

 

Peter: Znamená to také, že proces vcházení do nitra již není platný.

 

Pán Ježíš Kristus: To vůbec ne.

 

Petr: Tak je platnější než kdykoliv jindy ?

 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Tvoje otázka je nyní včasná, neboť uvádí třetí bod, a my se toho dotkneme jen krátce a zítra přistoupíme ke zbytku. Protože jste v lidské formě, jste citliví na jisté elementy chování, které nyní v několika případech kolektivně vytvářejí terč. Co to znamená ?  Vezměme si například skupinové schůzky vyznavačů Nového zjevení. V minulosti sloužily jako platforma pro rozšiřování energie a idejí, které přišly. Ale vždy se předpokládalo, že tomu tak má být. Ale nyní jsi požádán, aby ses v procesu přeorientování svého přístupu a náhrady metod a praktik intuicí podíval na to, že se po tobě prostě vyžaduje, abys ponechal dveře otevřené druhým možnostem. A protože je to velmi nové a včasné, prostě se po tobě žádá, abys pochopil, že jsou tu jisté důsledky tvého lidského zevního projevování či tvého lidského rozpoložení, o kterých nebylo v minulosti vhodné vůbec vědět. Protože, jak se opakuje, na časové linii svého duchovního rozvoje, jsi nebyl ještě hotov k tomu, aby se ti to zjevilo. A proto to nechal negativní stav docela dobře stranou, protože jak by o tom mohl vědět ?

 

Nyní ale je načase pochopit, že existují jisté faktory, které jsou prostými důsledky toho, že je někdo lidský tvor, které se nyní automaticky stanou terčem negativního stavu. To se vám bude odhalovat průběžně. Ale žádá se, abyste nechali dveře otevřeně pro změny v metodách a praktikách.

 

A nyní, Petře, něco zvlášť. Poznamenal jsi, jaká je to tento víkend příjemná epizoda. Ačkoliv práce je namáhavá, je to nicméně nejproduktivnějšl mezihra pro vás oba, chlapci. Ale toto je forma netypická, což znamená, že ses uvolnil z pozice, jakou má Marek. A tudíž to slouží jako velmi pěkný příklad, protože i když jsi tu již jednou byl, nebyl jsi tu právě v tomto zvláštním čase a za této situace. A je to vhodně načasováno jako úvod, neboť to představuje způsob i cestu působení, které jsou v zásadě protikladné tomu, co očekává negativní stav. Co to znamená ?  Negativní stav, Petře, opravdu není uzpůsoben - můžeme-li užít tyto jednoduché pojmy - k tomu, aby si uvědomil, že tento druh setkání za těchto okolností by dokonce ještě mohl v tomto určitém čase a místě nastat. Když se nyní popíše, co to znamená, je to skutečně něco poněkud nečekaného. V Koloradu není sama o sobě žádná organizace Nového zjevení - můžeme-li to popsat v těchto nejzákladnějších pojmech. A důvod; že to slouží jako ilustrace, je ten, že tu není žádná základna, na které by mohl negativní stav získat půdu pod nohama, ze které by mohl ovlivňovat a mířit na terč či cokoli, protože je to jaksi od Pána Ježíše Krista v zásadě nečekané a ve způsobu a formě spontánní. Což znamená, že jsi neměl ani potuchy o tom, co nastane na těchto schůzkách. Jak by to tedy potenciálně mohlo být negativnímu stavu známo ?  Zbyly tu jen nicotné schopnosti určitých forem a prvků rušení. V zásadě se to ale odehrálo, Petře.

 

Jsi o tom informován z následujícího důvodu: V zásadě byly ponechány dveře otevřené, aby toto setkání mohlo nastat. A v zásadě to bylo protikladem k tomu, co očekával negativní stav. Proto tento druh přenosů atd. vždy přicházel za různých okolností. Jak o tom ale začneš přemýšlet poté, co jsi to přepsal a máš možnost si přečíst několikrát přepis, začneš zde postřehovat prvek odlišnosti a to, proč je to platné a důležité.

 

Nyní na závěr dnešního rána - i když něco z toho, co se zjevuje a diskutuje, je poněkud neuchopitelné - se vám sděluje, že toto chápání intuice a její rozvoj je ohromně krásnou věcí. Protože to skutečně znamená, Petře, že je tu vybudovaný most mezi vynuceným chápáním, to jest, že se vše musí chápat v psané formě, a chápáním všeho v nejčistší podobě, jako je tomu v pozitivním stavu - ve formě všeznalosti - univerzálního poznání - skrze absolutní nadání a obohacení Pána Ježíše Krista. A můžete se považovat za velmi šťastné, že takový úvod je nyní dán, protože ty, Petře, víš, že tento most chápání - překlenující tuto mezeru v porozumění - je velkým kamenem úrazu pro ty lidské tvory, kteří se přesunuli z planety Nula. Lidští tvorové mají vždy sklon chtít, aby měli konkrétní vysvětlení ve vhodných slovních či psaných formách. Ale je to vskutku ohromným obohacením mít více neslovní a úplné chápání ve formě všeznalosti, jak je to v protikladu s formou vloženého z vnějšku. A kvůli tomuto vám byl tento víkend dán tento výklad.

 

Takže by bylo včasné, prospěšné a v zásadě dobré zahájit přepis a strávit nějaký čas zpracováním těchto informací, snahou jim porozumět a rozpravou o nich. A to, co bude následovat zítra, bude pokračováním a též maloučkým poskytnutím směru, Petře.“

 

Dne 11. října 1993.

 

„Toto ranní setkání bude velmi krátké. Je vhodné pokračovat a také dodat pouze jeden nový, velmi jednoduchý bod. Nejprve bude tedy v procesu pokračování dobré, když uděláme rekapitulaci ve formě myšlení o myšlení. Co to znamená ?  Jak víš, tento víkend se toho hodně probralo, a kvůli tomu, že jsi byl blízko této diskusi, vyžaduje to trochu času pro posun z procesu angažovanosti k procesu kritického odstupu za účelem zhodnocení. Ale tato situace je nyní na postupu. Řekněme si ale pár slov o myšlení. Jak vidíš, Petře, tuto se vytvořila velmi malá spojitost s novými metodami a praktikami - můžeme-li užít těchto slov. Ve skutečnosti, jak se popsalo dříve, není metod a praktik. Ale jak vidíš, je dalším výhonkem soustředění se na intuici - v tom, jak se má dál pokročit ve smyslu jejího použití ve vašich vlastních životech - schopnost kriticky přemýšlet o intuici. Můžeme uvést následující příklady. Máš-li otázku či touhu či něco, co by tě v dřívějších metodách a praktikách ponoukalo jednoduše přistoupit k podstatě a odpovědět postaru, můžeš nyní použít svou intuici a pak o ní přemýšlet. Protože, jak se popsalo; je tvé intuitivní spojení tím, co je protikladem pojetí nátlaku, a tím, co tě uvádí do přímé blízkostí světla Pána Ježíše Krista. Ale když se o tom přemýšlí, rozlišuje se to a hodnotí atd. navýsost osobně, což znamená, že je to tvým vlastním procesem, pak především v podstatě opouštíš jakékoli elementy a sklony k tomu, abys byl predisponován, měl předsudky a dělal chyby. Za druhé to pak eliminuje nutnost vstupování aspektu souhlasu, což znamená to, že když se někdo soustředí na vlastní intuici, je to zajisté velmi osobní proces.

 

V minulosti měli mnozí lidé sklon spoléhat se na potvrzeni u druhých jedinců jako na důkaz, že jejich vlastni intuice je vskutku správná. Nyní se ale prezentuje, že jelikož je intuice velmi, velmi osobní záležitosti, potvrzeni přichází z vlastního já a skrze rozhovory s druhými, např. po telefonu, se pouze šíří informace, jaké víte. Takže podstatu toho lze nalézt v uvědomění, že je tu ohromně narůstající posun, či součást nedávného posunu k jednotlivci, vždy narůstající a více, než kdykoli před tím. A je tomu tak proto, Petře, že přichází nejen jako příprava na to, co má přijít, ale i jako druh včasného ukazatele toho, kde se vy všichni nacházíte. Je to nyní poněkud jemná záležitost, protože jak jsme to probrali dříve, je každý jedinec v jiném bodě svého vlastního duchovního rozvoje. A kolektivně je každému jedinci k dispozici to, co tato individua mají sdílet. A celkový souhrn sděleného vytváří klima či něco jako barometr všeobecného stavu lidského uvědomění na planetě Nula. Je tu ale upozornění, Petře. Jelikož je obecný stav lidského uvědomění - kolektivní stav lidského uvědomění na planetě Nula - upravován mnoha činiteli včetně vlivu pseudotvůrců, je též uzpůsoben vlivem a příspěvkem pozitivních agentů na planetě Nula.

 

Obecný stav lidského uvědomění má tedy ve skutečnosti tři podkategorie: Uvědomění, které je vstupem negativního; uvědomění vlastních lidských tvorů; a uvědomění agentů pozitivního stavu, kteří jsou v podstatě v tom nejzevněji viditelném smyslu fungující rukou Slova a Absolutního života Pána Ježíše Krista. Avšak, a to bude nyní naším druhým bodem, u těch, kdo následují Nové zjevení na planetě Nula, tu máme spád v chápání, což znamená, že má široký rozsah a značnou variabilitu. A poprvé se vám prostě nabízí, Petře, že minulé metody a praktiky jako zapadající do této široké škály se nyní musí brát odlišně. A my můžeme začít tento výklad poznámkou o několika věcech.

 

Především je, jak víte, dynamika vztahů mezi jedinci, kteří na sebe vzali lidskou formu - tím se míní agenti pozitivního stavu, nutně do jisté míry ovládána pravidly a zákony působení pseudopřírodního světa. Je to něco, s čím jste souhlasili, když jste přijali své poslání. Avšak proces, kterým se do toho vkládá kritické uvědomění, vyžaduje přijetí jisté úrovně zodpovědnosti. A znamená to, Petře, že nyní vzhledem k informaci, kterou máte před sebou k dispozici, se vyžaduje jiný přístup ve vašem chování. To ovšem nutně neznamená, že máte vědomě pozměnit své chování vynuceným způsobem. Ale máte-li nyní k dispozici tento nový materiál, pak se opakuje, že to, co bylo vhodné dříve, již není takové, protože to ztratilo svou užitečnost. A vzhledem k novému naplňování závazků, které nyní probíhá, se vyžaduje něco odlišného.

 

Aby se ve výkladu o dynamice lidských interakcí postoupilo, odpovíme si na tvé otázky. Jak víte, všichni jednotlivci, kteří se stýkají na velmi nenápadné úrovni, se stýkají jinak, než jednotlivci, kteří se setkávají hromadně - jinými slovy: Jako mnoho, mnoho jedinců. Není to náhodou, že velmi dávno ve vašem časovém měřítku byl učiněn tento výrok: „Když se dva nebo tři shromáždí Jeho jménem“. Vzpomínáte ?  Je to v zásadě proto, že dynamika těch dvou či tři, kdo se sejdou Jeho jménem, se podstatně odlišuje od toho, když se shromáždí 20, 30 či 200 nebo 300 Jeho jménem - nyní leho/Jejím jménem. Co to nyní znamená ?  Znamená to, Petře, že se potenciálně vytváří zcela odlišné skupinové uvědomění, protože je ve skupinovém kolektivním vědomí zvláštní citlivost vnímání, která se odlišuje od senzitivity ve vnímání, když jsou dva nebo tři pospolu. A to se nyní, Petře, ve tvém zájmu speciálně týká schůzek Nového zjevení. A je to vhodné a načas, že se toto poselství opakovaně jako informace předkládá tobě a velmi, velmi, velmi málo jiným.

 

Znamená to, že jste nyní připraveni poznat, že přidáním počtu se posouvá uvědomění a nastává odlišnost v kolektivním skupinovém vědomí kvůli skutečnosti, že ve své lidské slupce máte zabudovány elementy, které skutečno nemůžete v této chvíli zapřít, neboť jsou součástí fungujícího lidského mechanismu. Ano ?  Kvůli tomu jste požádáni, abyste si prostě byli vědomi, že se působí jiným způsobem, soustředí-li se dohromady více lidí, ať jsou ve svém konání zcela pozitivní, či nikoliv. Je to právě důsledkem způsobu lidského působení.

 

O co nyní, Petře, jde, je toto: Pokud se podejmeš na velké schůzky, jaké jsi dělal doposud, kvůli těmto zabudovaným faktorům nyní narůstá potenciál stát se kolektivním terčem.

 

To se vám nyní prezentuje prostě proto, že je to tak. A je načase vám to poskytnout jako to, čemu se zvykne říkat varování, Petře, ale nyní by se to mělo prostě nazývat rozhovorem, neboť negativní stav miluje varování. To nás ale uvádí ke třem bodům. Za prvé: Je třeba si uvědomit, že tento posun v kolektivním chování nastává, je-li tu velká masová skupina. Za druhé: Žádá se po vás, abyste to, co to znamená, zvážili jen ve smyslu toho, jaký mít vztah k lidem od Nového zjevení, ano ?  Vezměte v úvahu, že nyní je vše odlišné, protože se vám dostává nových informací. Kdykoliv se objeví nová informace, pak se, jak Petře víš, automaticky mění vše, co předcházelo, a vše, co ji bude následovat. Je to, jako byste byli osvíceni, a nic již opět nebude totéž. Takže, pokračujeme-li v druhém bodě, žádalo by se, abyste prostě poněkud kriticky uvážili, že je třeba nyní myslet na nový způsob vztahu k těmto jedincům, který by se mohl charakterizovat následujícími zásadami: Za prvé: Počneš-­li, Petře, přemýšlet o vztazích k těmto jedincům a zároveň umenšuješ všechny typicky lidské prvky, které jsou spojeny se vztahy mezi lidmi ve velkých skupinách, pak ty především postoupíš v tomto procesu. A za druhé z toho všeho postoupíš ve svém vlastním procesu osobního, kritického ohodnocení toho, co to znamená působit v lidské slupce při všech těchto nových informacích.

 

A opakuje se: Protože je tato idea tak nová a protože terč je nyní zredukován na velmi základní úroveň, dosahujete dvojího cíle. Především zabraňujete příležitosti, aby se zesiloval útok na terč. A to je důležité, jak ukázal Dan, ano ?  Druhou věcí je obrácená strana mince, neboť vždy, když je tu potenciál, aby nastalo něco viditelně negativního, jakmile je tento potenciál zmařen, pak vše, co zbývá, je pozitivní důsledek a ohlas. Tak to, co bylo užito pro zřejmé negativní následky, prochází pěkně procesem obrácení, aby se to navrátilo následkům pozitivním. Takže co to znamená, vztáhneme-li si to k tomu, o čem hovoříme ?  Uvědomíte-li si, že staré způsoby mohou sloužit jako terč, a potvrzuje se tak to, co se diskutovalo v sobotu ráno, nedá-li se příležitost ničemu z Nového zjevení, aby zastaralo, ve skutečnosti shledáte, že vaším motivem není jen to, že se prostě vyhnete tomu být terčem, ale podporování nových věcí. A tudíž stále a neustále doplňovat Nové zjevení novými údaji.

 

Nyní třetí bod, a to je to, co se po tobě žádá, Petře. Při tvém příštím setkání na Den díkůvzdání bude jistý druh dynamiky, který by byl nevhodný, jestliže budou určití lidé přítomni. Jsi požádán, abys toto přijal s pokorným a otevřeným srdcem. Setkání o tomto víkendu, Petře, bylo usnadněno krajně vysokou úrovní komunikace a poctivosti. Jsi s to to vnímat. Mnohé bloky, které tu byly před tím, tu již nejsou. A naznačuje to následující: Tvůj vztah k Markovi se může popsat jako vztah „mezi potrhlými“. A to znamená něco odlišného a vymyká se to jakékoli možnosti to charakterizovat pojmy planety Nula. Rozumíte tomu ?  Má to ten význam, že jakákoli charakterizace lidských vztahů na planetě Nula znamená, že vztah mezi dvěma jedinci zapadá do způsobu a působení, které se popsaly jako typický počítačový čip lidských tvorů. Ano ?  Avšak vy jste dosáhli zvláštní úrovně vztahu, který má zcela a jen pozitivní rysy. Pak se ale v podstatě všechny tyto čipy obejdou. Skrze tento proces obcházení může jakýkoli vliv, který je silnější, než bys kdy poznal či byl připraven poznat - pravá činnost Pána Ježíše Krista, pokračovat na nejnovějším z nové úrovně. Takže jakmile se tak stalo - jako o tomto víkendu i v minulosti - poskytuje to souběžnou příležitost pro setkání.

 

Jinými slovy: Vaše připravenost pro setkání v budoucnu nebude v typicky očekávaném smyslu. A důvod, že tomu tak, je dvojí. Za prvé: Aby se vyhnulo nastavení terče, což by mohlo nastat kvůli mnoha okrajovým důvodům, které se vyloží za chvíli. A za druhé: Aby se vytvořila příležitost být spolu a konat práci, jež je zcela bez jakýchkoli elementů, které jsou typicky lidské. Prostě se nyní po tobě žádá, abys pochopil, že schůzka u tebe na Den díkůvzdání je včasná, ale je tu pár jednotlivců, kteří se žádají, aby se jí nezúčastnili. Marek je jedním z nich. A že je tomu tak, Petře, je opět kvůli potenciálu stát se terčem kvůli faktu, že na této schůzce bude opět značný velikostní spád víry a porozumění, které budou přítomny na tomto setkání. Nyní je důležité, abyste pochopili, že tomu tak v minulosti nebylo ze dvou důvodů. Prvním bylo to, že signifikantní byla úroveň tolerance gradientu chápání či rozptylu porozumění Nového jevení. A znamená to, Petře, že rozličná uzpůsobení, významy, rozmanité úrovně víry dosažené těmi, kdo se u tebe setkávají, nebyly negativnímu stavu postřehnutelné. Avšak že to nyní vyšlo najevo a že se to na vás žádá, je proto, že vaše úroveň vztahů dosáhla daleko čistější kvality. Shledáváš to také ?  A protože dosáhla čistější kvality, pak, a to není nějakým elitářstvím či čímkoli, to ale poněkud naznačuje, aby se nyní vaše schůzky s Markem a s několika jinými konaly na zcela neočekávaném základě. A to neznamená, že nemají opět nastat, protože to by bylo kontraproduktivní. Raději na to hleď takto: Každý očekává, že se na Den díkůvzdání sejdete z nejrůznějších důvodů, které se budou probírat v nadcházejících týdnech, buď skrze tvé či Markovy vstupy, nebo několika jiných. Kvůli tomuto elementu ale, Petře, nastaly jisté posuny, které by mohly učinit tuto schůzku kontraproduktivní tomu, co by sis myslel, že by jinak byla.

 

Toto je nyní důležité sdělení a vše, co můžeš udělat, je brát je za to, co v zásadě říká. Je tu potenciál jeho kontraproduktivity, než by se jinak myslelo. Opakuje se: Dan zobrazil některé z velmi důležitých bodů. A jako nejdůležitější to, že tyto záležitosti jsou nyní krajně důležité a mají své důsledky, jejichž dopad, jak zobrazil Dan, může být extrémní. Takže i když se to teď nejeví jasně, a ty teď můžeš myslet na mnoho důvodů, pro které by se Marek měl zúčastnit, je prospěšné nyní pochopit toto: Vaše schůzky budou na odlišné a neočekávané úrovni jak v přípravě, tak realizaci. A pochopíš vše ve chvíli, kdy tak bude třeba. V popředí těchto úvah je porozumění tomu, že dynamika vztahu mezi vámi dvěma chlapci je bytostně jiná než dynamika vztahů mezi vámi dvěma a skupinou. To se ještě nikdy před tím neřeklo, je to nicméně pravda a žádá se, abys o tom přemýšlel.

 

To ale nyní jednoduše neznamená, že se někomu zakazuje někam chodit. Ale kvůli této jednotlivé schůzce a krátkému období, které po ní bude následovat, je tomu tak, že vy chlapci můžete mít příležitost se navzájem stýkat na zcela odlišné úrovni. Samozřejmě se žádá, abyste tuto možnost zvážili ze své svobodné vůle a volby, ano ?

 

Toto je tedy důležitý bod, ve kterém nešlo pokročit, dokud nebylo na místě, aby se o tomto víkendu prezentoval sled informací, které by ho umožnily pochopit. Opakuje se, že se to vztahuje k novému procesu, který je nyní na místě a který má dvojí účel. Jeho prvním účelem je zřejmě pochopení nových informaci, jež přicházejí přímo z pozitivního stavu, od Pána Ježíše Krista. Za druhé ale, a jak víš, když dosáhneš úrovně získání nových informací a nové pozitivní energie, je s tím závazně spojena také nová úroveň odpovědnosti, která požaduje, abys konal jen správně. Někdy je to trochu obtížné a nečekané. Ale jak tato schůzka vyvstává, začneš, Petře, chápat, proč je tomu tak. A pouze se předkládá, že kdyby věci měly být jinak, mělo by to dozajista důsledky. A to se obzvláště vztahuje k dynamice vztahů mezi určitými jedinci. Tato představa dynamiky vztahů je, Petře, něčím, co si žádá něco z vaší pozornosti a vylaďuje nyní - ve smyslu soustředění se na ni a pochopení toho, co znamená - vaši vlastní intuici.

 

Tak tedy mezi vámi dvěma dojde k různým setkáním, která proběhnou příjemně a neočekávaně. Proto je třeba, Petře, splnit novou sadu kritérií. A může být nyní na místě jiné rozpoložení vztahů mezi vámi, a je to velmi radostné, protože je to, jako byste vy dva ze sebe stahovali starou kůži. Snažit se ji udržet či zachovat by jen spotřebovalo energii, kterou je třeba nyní poslat někam jinam. To je důležité. Takže se právě po tobě žádá, abys nijak nemyslel na to, že někdo bude v Santa Barbaře chybět. Mysli namísto toho na to, jestliže chceš o tom přemýšlet, aby se jiné sadě okolností dodalo to, co by vám dvěma umožnilo se setkat na odlišné a vyšší úrovni, za jiných okolností a zajisté snad i na jiném místě. Je to nyní včasné, ale jen ty bys tomu měl rozumět. Ale budou předložena další objasnění, až přijde čas - další doplňky, u kterých jste, chlapci, vyzváni, abyste je sdíleli po telefonu.

 

Na závěr se pak zdůrazňuje, že tento bod, je důležitý nejen pro svůj obsah a to, co vlastně znamená, ale protože to také poslouží k vyvolání některých okrajových elementů myšlení, což bude, Petře, velmi významné, včasné a nápomocné při zavádění několika nových změn. Předkládá se tobě a všem, protože je v podstatě tou nejlepší věcí. Je to zcela nové, Petře, a jak uvidíš na Den díkůvzdání, bude setkání takové, jako nikdy před tím. Ve svém dopadu bude významně odlišné, a bude-li se k němu přistupovat jako kdykoli před tím, s předešlým souborem očekávání, metod a praktik, nebude zajisté pozitivní, Petře. Takže kdyby nic jiného, můžeš v tom spatřovat potenciál, Buď ale prosím znovu ujištěn, Petře, že tu vůbec nejde o špatnou věc, neboť se nyní nastavuje soubor zcela okrajových okolností, které jsou potřebné či nutné. Jsi požádán, abys - protože je to svého druhu obtížný úkol na cestě, ­otevřel dveře své intuice pro to, co to znamená. A také se ti slibuje, že skrze okrajový soubor okolností (a co to znamená okrajový ?) a budováním okrajového souboru okolností je tu nekonečný počet pozitivních možností, které se nabízejí vám dvěma a všem ostatním. A to je důležité, neboť někdo nyní potřebuje na to myslet z tvého konce zde (z tvé pozice vzhledem k negativnímu stavu). Je tomu tak ?

 

Poznáním okrajového souboru okolností, které právě nyní existují ve tvé mysli jen potenciálně, děláš v zásadě to, že pomáháš v ustanovení a poznání nekonečného počtu pozitivních možností a v uskutečnění jejich přístupnosti jedincům na planetě Nula - jak těm, kteří vědí, že jsou agenty pozitivního stavu, tak těm, kdo to nevědí, tak i vlastním lidským tvorům. Proto je to včasné a možno to popsat prostě tak, že děláš Nové zjevení přístupnějším tajnými a tajemnými prostředky, které by nikdo nikdy ani vzdáleně neočekával.

 

Petr: A co technika zrcadlení – máme ji používat ?

 

Pán Ježíš Kristus: Tedy jak víš, a řeklo se to včera, je ve svém obsahu zcela zahrnuta do nových metod. A že je pravou, jak existovala i před tím, ale bylo k ní něco přidáno, byla modifikována a nově doplněna, aby se umožnila její ohromná funkce, takže o zrcadlení můžete uvažovat jako o části současného celku, jako o části celkového procesu bílého světla. A protože vše je nyní v souhrnu, a tudíž aditivní, Petře, je celé pojetí zrcadlení obsaženo v procesu představy přijímání Božské lásky, Milosti, Odpuštění a nade všechno Moudrosti Pána Ježíše Krista novými prostředky.“

 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

 

V průběhu třídenního rozhovoru mezi mnou a Pánem Ježíšem Kristem byly kvůli objasnění položeny některé důležité otázky. Protože odpovědi na ně obsahují některé velmi důležité informace, které by mohly zajímat každého z nás, budu tyto odpovědi sdílet se všemi z vás, kdo dostáváte tyto doplňky.

 

Petr: Vcházení dovnitř neznamená změnu metod a praktik ?  Rozumím tomu správně, že vcházení dovnitř znamená přicházení k vlastní intuici a k Pánu Ježíši Kristu, a tudíž je platné ?

 

Pán Ježíš Kristus: „Ano, je to tak, Petře. Vcházení dovnitř bylo nyní skutečně obnoveno, aby v nejnovější formě bylo s to na všechny časy dosáhnout tuto intuitivní energii a propojenost s Pánem Ježíšem Kristem. Pěkně jsi to, Petře, jednou řekl, když jsi prohlásil, že jsi uvnitř po celý čas. To je to, co se po vás žádá, abyste rozvíjeli, protože kdybyste byli ve skutečnosti uvnitř po celý čas, nebylo by vám třeba procházet vizuálními stadii, která mají tento proces vzbudit. Prostě byste se v něm zdržovali. Jak vidíš, je to skutečně přednostní stav, Petře, a je tomu tak proto, abys mohl vždy klást své otázky z niterného stavu; a tudíž pořizovat ty nejlíp možné závěry vzhledem ke své existenci na planetě Nula tím, že se učiní tvůj niterný stav tvým absolutním referenčním bodem vzhledem ke všemu, co skutečně děláš a co si myslíš.

 

Petr: Jen tak pro zajímavost, jak se pseudotvůrci objeví na této planetě ?  Vzpomínáš si, jak jsem s Markem probíral různé možnosti jejich objevení se, když jsme jeli včera večer na večeři ?

 

Pán Ježíš Kristus: Ano. A bylo to zábavné, Petře (veselý smích). Bylo tomu proto, že jak si vzpomínáš, v minulosti se prozrazení těchto informací považovalo za bezpečnostní riziko. Nyní ale, když jsme se poněkud tomuto riziku vzdálili, nechť se vyloží toto: Jsou snad čtyři nebo je pět scénářů toho, v jaké by to mohlo být formě. Všechny jsou paralelní a simultánní. Důvodem k tomu, že jsou čtyři, nebo je jich pět, což je protikladem k jednomu absolutnímu způsobu, je to, že ponechání otevřených možností dává příležitost, aby se provedly volby nejen lidmi na planetě Nula a nejen pseudotvůrci, ale též kolektivně každým, jak to má nastat. Proto by nebylo skutečně možné popsat patero nebo čtvero scénářů. Máte tímto být jen znovu ujištěni, že přijdou !  Je to jejich úkolem, aby přišli, a vaším úkolem je to vědět.

 

Petr: Bude tu někdo spojený s Novým zjevením, když se takto objeví ?

 

Pán Ježíš Kristus: Jistým způsobem a do jisté míry. Je to trochu obtížné vysvětlit, Petře. Procesem projekce vlastního uvědomění v určitých ... tady by nejlepším popisem bylo ­stavech snů. Budete s to vědět některé aspekty této věci. Není to ani skutečný krok do budoucnosti, ale není to ani skutečné snění. Jak víte, přiblížením jejich energie, přiblížení jakékoli energie, když má něco nastat, předchází tomu jeho vlastní energie. A v té energii, Petře, jsou obsaženy elementy toho, co nastane. Takže procesem své projekce do ní můžete pojmout část této energie, podobu toho, co ta energie je, a tím si vytvořit zviditelnit jistý obraz pochopení této věci. A to je způsob a forma, jakými budou někteří z vás schopni dopředu zviditelnit či vidět či být svědky nastávání toho jevu. Ale ve smyslu jeho aktuálního uskutečnění ... - to se bude, jak se opakuje, zakládat na některých volbách - je ale více než pravděpodobné, protože budete mít dobrou vnímavost k této předcházející energii, že nebude třeba se toho všeho zúčastnit, rozumíte ?  To je nyní vůbec zajímavý bod, protože jak vidíte, jedině rozvojem vlastní intuice jako receptoru této energie, která předchází příchodu těchto událostí, poháněných pseudotvůrci .... jestliže se vaše intuice rozvine do bodu, kdy jste skutečně schopni tuto energii vnímat, budete pak schopni poznat a vnímat rozličné scénáře ­čtyři nebo pět – v jejich formě před tím, než se skutečně odehrají, i před tím, než pseudotvůrci skutečně poznají jejich následky vůbec. Jedině Pán ležíš Kristus zná v celku absolutní následek všech scénářů v jejich kombinaci a v jejich rozložené formě. Ale protože energie přichází jaksi jako mlha, skrze kterou lze přesto vidět (jak byste si to mohli, Petře, myslet), máte v podstatě jakési poznání toho, co přichází.

 

Petr: Je správné předpokládat, že poté, co budu odvolán, již nebudou dále přicházet doplňky v jejich univerzální používatelné podobě ?

 

Pán Ježíš Kristus: Ó ano, tento typ doplňků přestane.

 

Petr: Takže kdokoli by se domníval, že dostává tyto typy doplňků, přichází z negativního stavu.

 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Ale také, velmi prostě, Petře, budou nemnozí, kteří to tu jaksi dodělají, a někteří z nich budou mít příležitost nebo schopnost rozšířeného intuitivního rozlišování. A znamená to, že funkcí, které nyní slouží doplňky skrze tebe, je jak příprava na to, co přijde, tak také velmi přesné značkování cestovní mapy pro zde-a-nyní, pro tento sám den, pro toto samotné rozpoložení. A mysli na to, až přepíšeš toto poselství, neboť toto je velmi přesný a významný značkovač cesty. Tyto doplňky budou budovány a užity jako měřítko pro pochopení zvláštního elementu klimatu této doby. Takže ti, co jsou pozadu na linii, budou mít k dispozici odlišné schopnosti, které jsou charakteristické a vskutku vhodné pro tuto dobu. Důležité je zde vědět, že je tu činitel časové linie spojený s těmito doplňky. A kdyby někdo měl později, až budeš odvolán, napodobovat tyto metody a praktiky, pak lze nahlédnout na problém tomu vlastní. Protože v časové linii všech těchto doplňků, Petře, spočívá jejich zvláštnost vzhledem ke zde-a-nyní a jen pro zde-a-nyní. V souhrnu ale, v dodatečném smyslu, tato doplnění završují historii Nového zjevení na planetě Nula.

 

Petr: Toto je velmi osobní otázka a není nutno na ni odpovídat: Budu odvolán jako první z těch, co jsou spojeni s Novým zjevením ?

 

Pán Ježíš Kristus: (Smích.) Jak víš, Petře, má to být - jak jsi to včera popsal: Je to aktuální vědět, a přece to není aktuální vědět - dalekosáhlé důsledky, protože .... . Vidíš, Petře, kvůli tomu, kde jsi, a kvůli tomu, co si můžeš či nemůžeš zvolit, aby ses toho účastnil, ovlivňuje to také řada paralelních scénářů toho, co si můžeš zvolit, abys konal. Mohlo by se to tedy stát takto či snad odlišně. Klíčovým faktorem je zde poznání, že možnost volby je nyní k dispozici v popředí tvého vědomí. Takže můžeš vidět, že kdyby se ti dostalo odpovědi, že bys měl jít před někým jiným, nejenom že by ses stal neustálým terčem, ale za druhé odstranila by se ti řada okrajových možností volby, což by nejen že neobohatilo tvé poslání, ale vskutku by to odstranilo příležitost pro vykonání ohromného množství dobra tím, že tyto volby mají možnost existovat. Rozumíš ?

 

Petr: Byl jsem několika lidmi požádán, abych se v pokoře zeptal, jak si mají vysvětlit takové jevy jako Fatima, UFO, zjevování se Marie, únosy neznámými bytostmi a zdali též Danova kondice nebyla vyvolána nějakým navštívením těchto bytostí či něčím podobným.

 

Pán Ježíš Kristus: Davovou situací se zabývejme zvlášť později. Petře, jak víš, je kvůli principu Absolutního dovolení Pána Ježíše Krista do jisté míry povoleno, aby uvolnili určitou energii ti, kdo jsou výrazně mnohem mocnější, než jsou lidští tvorové na planetě Nula. A kvůli celkové spoustě možností volby, které jsou k dispozici tomu, jaké mají entity ze své svobodné vůle a volby být, a protože to vše musí dojít plodného dozrání, znamená to tedy, že vliv a, významněji, nátlaky těchto entit, které jsou za tyto činy zodpovědné, jsou skutečností.

 

Petr: Jsou entity, které způsobují tyto výše zmíněné jevy, z negativního stavu ?

 

Pán Ježíž Kristus: Jsou z negativního stavu, Petře. Ale opakuje se, že existují různé úrovně. Uvědomit si to je velmi důležité, neboť nikdo není absolutně negativní, Petře. To je absolutně nemožné, jak víte. Ale jsou RŮZNÉ úrovně zkreslení pojetí Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista, které dovolují, aby se to stalo. A byť to není pro vás podstatné, abyste znali mechanismus tohoto působení, následuje tento popis: Na základě souhlasu jak pseudotvůrců, tak jejich poskoků a po nich následujících subtvorů... bylo dohodnuto, že se uvolní jisté množství a určitá úroveň takové energie, aby se mohly odehrát podobné události jako tyto. Na základě této dohody tu může být vliv či modifikace či přesun určitých kosmických energií, což by mohlo produkovat určité vize či jisté zřejmé zázraky nebo cokoli jiného. Ale jak víte a jak lze nepochybně pochopit, ti, kdo překotně spustili tento druh energie, mají také významný počet svých následovníků na planetě Nula. Mít množství duchovně spřízněných vyznavačů na planetě znamená, že tito ze své svobodné vůle a volby souhlasili, aby měli podobné soubory informací zakódované ve svých čipech, které by se vyvolávaly ve smyslu sympatií vzhledem k nejrůznějším událostem kosmického významu. Znamená o následující: Je-li tu v rámci jednotlivého prostoru a času jednotlivec nezávislý na planetě Nula, ale přesto s ní spojený, může vyvolat zvláštní uvolnění energie. Pak jsou na planetě Nula takoví, kteří by byli automaticky citliví na takový popud a vrozeně by se vyvolalo něco v nich. Co jiného by mohly být nekonečné zástupy katolických vyznavačů, kteří vidí zjevy a věci tohoto charakteru ?  Chápeš to ?  A také zázraky Středního východu, případ Fatimy, různé síly kundalini, uzdravování z Jižní Ameriky a Filipín, rituály amerických Indiánů a podobné věci. Takže jak víte, je to do té míry skutečnost - tak, jako jsou tu rozličné metody a způsoby uvolňování a spouštění energie, na kterou se lidé na planetě Nula ze své svobodné vůle a volby uvolili být citliví. Ano ?

 

V Davově případu zvlášť nejsou mechanismy působení, kterých si byl vždy vědom, příliš vzdáleny označení v popisu toho, co se mu přihodilo, ale opět, Petře, se to vztahuje k představě terče. Uvidíte, že jeho ochotou to podstoupit - a jen málo lidí je připraveno poznat všechna proč v této věci, Petře - byl schopen velmi vhodně předvést, že je negativní stav najisto schopen ve svých duchovních formách obsadit lidské tělo a jeho orgány tak, jako nepřítel obsadí území, Petře. Ale kvůli tomu, co se rozhodl vykonat, je tu klíčový faktor v tom, že byť bylo jeho poslání těžké, bylo nicméně napravováno vkládáním a působením, dá­li se to tak nazvat, pozitivního stavu pozitivní energií, aby se tento proces obrátil - ne ale aby tento proces byl Davovou demisí, ale aby se raději zvrátila dočasná okupace energií negativního stavu. A vlastní tomu je, Petře, že to byl pěkný příklad, protože ukazuje, že i to, co se pociťuje jako navýsost negativní energie, se obrátí jednoduchou záměnou a změnou ke svému absolutnímu kořeni, kterým je pozitivní energie. Takže se tím demonstruje nejkrásnějším způsobem, a Davovi by se za to mělo poděkovat, že vskutku není nic absolutně negativního. Kdyby bylo něco absolutně negativní, bylo by to v protikladu k absolutně pozitivnímu, A v Novém zjevení se jasně říká , že tak tomu je v absolutním smyslu. Kdyby negativní stav měl být absolutním, byl by absolutním konkurentem Pána Ježíše Krista, a tudíž by se nemohl eliminovat. A co by bylo účelem jsoucna a bytí, kdyby tomu tak bylo ?

 

Petr: V poselství ze dne 1. - 2. července 1993 vyvstala záležitost okolo přerodu do pozitivního stavu, o čemž jsme předpokládali, že se to probere někdy později v tomto roce.

 

Pán Ježíš Kristus: Vy víte, Petře, že většina tohoto poselství se s tímto spojuje téměř tajemnou formou. A je to tak proto: Vzpomínáte si, že před několika minutami bylo popsáno, jak má mnoho lidí, když vykonávají svůj přechod do pozitivního stavu, ohromné těžkosti v procesu přerodu, protože pojem všeznalosti a soustřední se na jejich život jako takový je jim něčím, čeho se nemají jak zachytit.  V zásadě to tedy spočívá v popisu a v podpoře procesu přerodu. A je nyní krásné, že je přístupný všem na planetě Nula. Jaké je to krásné, že by to nyní mohlo nastat, Petře. Podporuje to představu stavby mostu mezi planetou Nula a pozitivním stavem a taktéž to velmi, velmi pěkně souvisí s přesunem energie, protože byť to lze i vnímat - a vztahuje se to k otázce, na kterou ses, Petře, neptal - že by pseudotvůrci museli přijít v kosmických lodích či jinak, na druhé straně této mince je též možnost, že přesun z planety Nula a skutečný její zánik a znovunastolení správného uspořádání a pořádku všech elementů ve fyzickém, přírodním a nejniternějším se mohou také odehrát nanejvýš prostě, jakož i tím nejpříjemnějším způsobem. A vidíš, Petře, že je na rozvoji a ochotě agentů pozitivního stavu na planetě Nula, aby se nyní uskutečnilo to, co můžeme nazvat, že je za metodami a praktikami. Je to v tom všem velmi pěkně propojeno a je to tak krásné, Petře.

 

A to je prozatím vše.“

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

Zpracoval ve 2. verzi - pětibarvě 21.8.2002  Ivo A. Benda