SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

(5)

 

Kapitola pátá

 

PRINCIPY A UŽITÍ

NOVÉ DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE

A PROCESU VCHÁZENÍ DO NITRA

 

 

 

Výtah z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 78 – 107, 5. kapitola.

 

Dne 5. února 1988 v 6:00 ráno přišlo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Aby se mohl Druhý příchod Pána Ježíše Krista odehrát v srdcích i myslích některých lidských bytostí na vaší planetě, je nutno, aby došlo k kolika modifikacím v metodách a procesech léčení pomocí duchovní hypnoterapie i niterné pouti. Výše popsané změny, k nimž došlo v Přirozenosti Pána Ježíše Krista a ve všem Stvoření, vyžadují, aby se jim přizpůsobili také někteří lidé na planetě Nula.

 

Jak víte, před nemnohými lety s uveřejněním knihy „Principy duchovní hypnózy“ byla uvedena prvotní řada zásad a pravidel pro „vcházení do nitra“, jak vejít do styku s vlastní Vnitřní myslí (tohle je její název z tehdejší doby), jak obrátit osobní „stín“ a jak vyvolat své duchovní rádce. Ty zásady a ta pravidla odpovídaly stavu duchovních záležitostí té doby. Co bylo zjeveno a praktikováno tehdy, bylo správné a vhodné a nic více nebo jiného by k ničemu nebylo. Duchovní situace v duchovním světě byla v souzvuku s těmi činnostmi. Ale jakmile začalo docházet ke změnám kladným v pozitivním stavu a k záporným v negativním, další zákroky byly nutné. Bylo jich zapotřebí pro neustálé osvěžování a modifikování principů a procedur, jakými bylo nutno léčebný proces a niternou pouť nově uskutečňovat.

 

Jak je vám známo, negativní stav nikdy nespí. Je bystrý v učení. Krátce po té, co ty principy byly formulovány, přizpůsobil se hned požadavkům a podmínkám těchto principů, pravidel a procedur. Tím ovšem pozměnil svou tvář, metodu a taktiku. Kvůli těmto změnám byla uvedena nová řada pravidel a procedur pro pečlivé bezpečnostní prověrky, jak jsou popsány v knihách „Realita, mýty a iluze“, „Kdo jsi a proč jsi zde ?“ a ve čtvrté kapitole díla „Hlavní ideje Nového zjevení“. Nicméně i tyto nové bezpečnostní prověrky se stávají velmi brzo neúčinnými a zastaralými. Členové negativního stavu se naučili všem trikům, užije-li se vašeho jazyka pro vyjádření této situace. V přítomné době neexistuje nic, za co by se nemohli vydávat. Není nikdo, jehož roli by nedovedli zahrát, nikdo, koho by nedokázali napodobit, nevyjímaje ani samotnou osobu Pána Ježíše Krista. Většina lidí se ale chová tak, jako by oni nic neuměli, jako kdyby byli leví a hloupí, a tak jsou snadnými hračkami – loutkami negativního stavu – pozn. zpracovatele.

 

V průběhu změn v pozitivním stavu docházelo zároveň ve větší míře k zamořování pohotovějšími a přizpůsobivějšími negativními entitami, které se začaly objevovat v životě lidských tvorů ve chvílích kontaktů s vlastní nejniternější Duchovní myslí a osobními duchovními rádci. Hlavním důvodem pro tuto infestaci a penetraci bylo blokovat lidem možnost pociťovat nastálé změny, a tak jim zabránit v reagování na tyto změny tak, že by přizpůsobili svůj život a proces niterní pouti, aby odrážely uvedené změny. Toto blokování mělo a má za účel předstírání, že všechno je v naprostém pořádku, že k žádným změnám nemusí docházet a že status quo má být zachován. Tím, že daly určitým jedincům pocit bezpečnosti v denním praktikování, vcházení do nitra a styku s vlastními duchovními rádci, dokázaly negativní entity úspěšně zablokovat vědomí, že je nutno uskutečnit změny v jejich postupu. A nejen to: Když jsi je, Petře, informoval o potřebě těchto změn, obvinili tě, že jsi sám podlehl negativním entitám. Tím se stalo, že mnoho z tvých dřívějších žáků a následovníků přerušilo s tebou styk a přestalo naslouchat a věnovat pozornost varováním, přicházejícím od pravého Pána Ježíše Krista o této situaci. Stále ještě rigidně provozují svou praxi starým, zastaralým a nepoužitelným způsobem. Tím, že se nezměnili, došlo k postupnému, téměř nepozorovatelnému přesunu ve smyslu recese a odpadnutí od pozitivního stavu a k namíření směrem k negativnímu. Tento přesun se odrazil v návratu jejich dřívějších nežádoucích duchovních, duševních i tělesných stavů nebo jejich vstupem do řad nesčíslných pseudoduchovních trendů tak zvaných lidí nového věku.

 

A tak sis najednou uvědomil, že déle již nelze důvěřovat ničemu pocházejícímu z niternosti a že bez ohledu na to, jak mnohá rozmanitá a důmyslná bezpečnostní prověřování jsi podnikl, nezdála se již být více účinná. Ztratil jsi veškerou víru v praktikování duchovní hypnoterapie a procesu „vcházení do nitra“. Je pochopitelné, proč k tomu došlo, máte-li co dělat s hlubokými univerzálními změnami, neustále probíhajícími od doby zveřejnění tvé první knihy „Principy duchovní hypnózy“.

 

Planeta Nula, vaše planeta, v postavení, v jakém je, je vždy pozadu v čase a prostoru se svým reagováním na takové změny. Jedním z důvodů je to, že je stejně přístupná jak silám pozitivního stavu, tak i silám stavu negativního. Avšak tato pozice se nedávno změnila. Tím, že je třeba, aby se povaha negativního stavu víc a více dostávala na povrch až k bodu úplně dovršeného odhalení, bylo mu dovoleno, aby více a více zaplavoval vaši práci i vaše mysli. Pamatujte si, že lidští tvorové na vaší planetě jsou jevištěm, na němž se tato povaha má dokonale odhalit. Z důvodů, které byly uvedeny v předešlých kapitolách, toto úplné odhalení může být započato jenom na vaší planetě. Byla tedy porušena rovnováha stejnosti přístupu pozitivních a negativních sil na vaší planetě ve prospěch stavu negativního. Tato situace vede k ŠIRŠÍMU a SNADNĚJŠÍMU ovlivňování a vpouštění negativních entit do lidských myslí ve srovnání s pozitivními entitami.

 

Nedojde-li k poučení, jak v procesu niterné pouti a během duchovní hypnoterapie učinit důležité kroky přizpůsobení se, upadá se do postupného ovládnutí negativními entitami, které předstírají a jeví se, že jsou vašimi pravými duchovními rádci, ba dokonce Pánem Ježíšem Kristem. Dosavad nebyla vhodná doba, aby se vědělo, v čem spočívaly tyto adaptace a modifikace.

 

Jak si vzpomínáte z předešlých kapitol, mělo k těmto základním změnám dojít nejprve v duchovním světě čili v nejniternější sféře Stvoření. Ve skutečnosti měly tyto změny nastat především v Absolutní přirozenosti Nejvyššího, který se stal navěky plností Pána Ježíše Krista. Změny, k nimž došlo v Něm/Ní, daly směr a způsob nutným změnám ve všech jiných dimenzích Stvoření Pána Ježíše Krista. Jakmile tyto změny byly úspěšně provedeny, mohlo být darováno zjevení o stavu těchto záležitostí, takže bylo možno formulovat druh nutných změn a modifikací v procedurách vcházení dovnitř a duchovní hypnoterapie. Proces vcházení dovnitř a duchovní hypnoterapie měl ve svých dřívějších stádiích sledovat určitý přesně definovaný postup. Hlavním úsilím bylo přijít do styku s vlastní pravou Vnitřní myslí čili, podle nynějšího názvu, s Nejniternější duchovní myslí, a z té pozice pak započít práci nad postupným eliminováním lidských problémů a běd, nakupených od okamžiku tělesného narození na planetě Nula až do chvíle vstupu do léčení.

 

Zde se sluší poznamenat, proč Vnitřní mysl byla přejmenována na nejniternější Duchovní mysl. Pojem „Vnitřní mysl“ byl definován v knize „Principy duchovní hypnózy“. Obsah této definice předpokládal existenci duchovní reality skryté v hlubinách lidské mysli. V procesu jakéhokoliv typu léčby - před zavedením duchovní hypnózy - byla tato oblast lidské mysli úplně zanedbána nebo i zcela odvržena. Nová léčebná metoda, popsaná a formulovaná v té knize, přivedla k napravení toho nedostatku a zavedla do jakéhokoliv typu léčby duchovní přístup. Postupně byl termín „Vnitřní mysl“ převzat jinými odborníky na poli hypnoterapie bez odkazu na výše uvedenou knihu a aniž by byla vzata v úvahu duchovní definice toho pojmu. V přítomné době každý přijímá tento termín, ale bez duchovního obsahu. Tímto se ukázalo, že negativní stav úspěšně kontaminoval samotné principy, jak byly formulovány v té knize. Z tohoto důvodu nemá pro pravou duchovní esenci lidské mysli déle již smysl, při existující kontaminované duchovní situaci, vzývat vnitřní mysl během léčebného procesu. Místo ní se vyvolává pseudomysl, která blokuje pravou Duchovní mysl v její cestě ven. Aby se vyhnulo tomuto zatarasení, je radno od této chvíle užívat termínu Nejniternější duchovní mysl. Tento pojem vystřídal termín „Vnitřní mysl“.

 

Ale vraťme se k našemu tématu: V knize „Principy duchovní hypnózy“ předcházel procesu práce s jednotlivcovými problémy, po navázání spojení s Duchovní myslí, pokus obrátit vlastní „stín“ a přivolat vlastní duchovní rádce. Jakmile stín byl přeměněn a spojení s duchovními rádci bylo navázáno, pak tehdy, jen tehdy se začalo pracovat nad všemi naléhavými problémy klienta s jejich plnou účastí a pomocí. Jak bylo sděleno shora, tento přístup a tato pozice byly tenkrát správné. Samým prvním krokem, který bylo zapotřebí učinit v těch dnech, bylo přivést do vědomí lidí, co jsou jejich základní duchovní potřeby; vždyť jejich zanedbávání bylo zdrojem většiny, ne-li všech, jejich problémů. Pak je učit, jak konat niternou pouť a dodat vše ve svých životech z pozice Duchovní mysli.

 

Jak sami víte, dosud tato uvědomělost buď zcela neexistovala, nebo velmi temně, zahalená do všemožných změtí zevnějších obřadů a ceremonií rozličných náboženských a pseudospiritualistických směrů a též do literalizací duchovních principů, připisujících duchovní hodnotu a posvátnost prostředkům a nástrojům užitým při niterné pouti raději, než stavu vnitřního prožitku vlastní bytosti. Nesmyslnost rituálů, ceremonií a literalizace samotných prostředků a nástrojů je zvláště patrná v křesťanské církvi, v praktikách jógy, východních, orientálních náboženských obřadech a v islámských náboženstvích. Vše toto samo o sobě nemá vůbec žádný duchovní význam. Z toho důvodu byla zjevena a založena metodologie, popsaná v knize „Principy duchovní hypnózy“ a v knize „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ (jen jejích prvních čtyřicet stránek), podle níž se dovoluje lidem jít dovnitř přímo bez veškerých ritualistických meditací a bez celoživotních vnějších cvičení a praktik.

 

Když počáteční vědomí potřeby dělat vše z vnitřní pozice, z popudu vlastní Duchovní mysli a podle pravých duchovních principů, jak byly předloženy vlastními opravdovými rádci, když toto bylo prožito a nový životní styl, vyvěrající z této potřeby, se upevnil, pak se může pohotově přistoupit k následujícímu kroku. V tomto stupni pokročení byla zodpovědnost za vcházení do nitra a za znalost duchovní pravdy ve vlastním nitru úplně přiřčena každému jednotlivci. Aby se splnilo, co tento krok vyžaduje, byla na požádání Pána Ježíše Krista napsána nová kniha, v níž je nabídnut těm, kdo si přejí projít tímto procesem, návod, jak jít krok za krokem dovnitř, jak se spojit s vlastní Duchovní myslí, provést různé bezpečnostní prověrky a jak komunikovat s vlastními duchovními rádci. Kniha tato vyšla pod názvem „Kdo jsi a proč jsi zde ?“

 

Povšimněte si, prosím, že důraz v těchto dvou předešlých krocích se kladl na to, jak pracovat s vlastní Duchovní myslí, z pozice této Duchovní mysli čili z vlastní opravdové niternosti s pomocí obráceného vlastního stínu a vlastních duchovních rádců. V prvním stupni pokročení není žádná zmínka, ba ani pocit, že se má něco dělat s vlastní vnitřní myslí a ještě méně s exteriorní čili vnější myslí. Předpokládalo se jako samozřejmost, že při práci s Duchovní myslí (tenkrát nazývanou Vnitřní mysl) bude automaticky postaráno o všechny problémy interiorní a zevní mysli.

 

Neúplnost tohoto procesu byla dovolena a bylo jí zapotřebí v té době, aby lidští tvorové se svým návykem zdržovat se stále ve vnějšku svých vlastních bytostí nezůstali navždy uvízlými a zabořenými do bahna interiorní či exteriorní úrovni svých myslí. Opakujeme zde, že nejpřednějším krokem v této práci je návrat k pravým duchovním procedurám - z niternosti navenek. Kdyby se přednostně a plně věnovala pozornost práci s vnější myslí, pak s myslí vnitřní, bylo by to postupem z vnějšku dovnitř. Toto je procedura negativního stavu. Nic užitečného nemůže být docíleno, půjde-li tímto směrem. Použití postupu z vnějšku do niternosti by skončilo daleko horším stavem plného rozmachu negativního stavu, s pociťováním falešného bezpečí a štěstí, jak je to v případě následovníků různých guru, učitelů, sovami, šamanů, lékařů - čarodějů, svatých mužů se všemi jejich bláznivými rituály, cvičeními, čakrami, kundalini a čeho všeho, co tam máte v takové hojnosti.

 

Nicméně, jakmile byla uznána potřeba správného postupu z niternosti zevnějšku a jedinci, užívající tyto metody, byli pevně zakotvení v nejniternější úrovni své mysli, pak z té pozice lze obrátit náležitě a účinně veškerou pozornost ke stavu a podmínkám jejich interiorní a exteriorní mysli i všem jiným činitelům jejich myslí.

 

(1)

Prvním krokem je vymést nejdřív všechno smetí negativního stavu, kterým je obklopena Duchovní mysl. Z této pozice, po odstranění té zaneřáděnosti, bude možno se dobře dívat a jasně vidět, co se může dělat se zbytkem nepořádku obklopujícím vnitřní a vnější mysl. Jeden z vnitřních duchovních významů tvrzení, zaznamenaného v Matoušově evangeliu v kapitole 7 ve verších 3-5, se symbolicky vztahuje k tomuto předmětu. Toto je tam řečeno:

 

Jak pak vidíš mrvu v oku svého bratra, ale v svém vlastním oku nepozoruješ kládu ?  Anebo jak můžeš říkati svému bratrovi: „Dovol, vyjmu ti mrvu z oka !“ a zatím máš kládu v svém vlastním oku ?  Pokrytče, vyjmi napřed z vlastního oka kládu, a teprve prohlédneš, abys mohl vyjmouti z oka svému bratrovi mrvu.

 

Dívat se na mrvu k bratrově oku“ je dívat se navenek z pozice venkovní (zvenku navenek). „Ve svém oku nepozorovat kládu“ znamená nebrat v úvahu nepořádek obklopující vlastní nejniternější Duchovní mysl. Není vůbec možno mít jasné vidění, nedojde-li k náležitému vyčištění nejvnitřnější oblasti vlastní bytosti od veškeré zaneřáděnosti.Vlastní oko“ označuje pravý střed nejniternější Duchovní mysli. Jenom tato Mysl může vidět náležitě. Avšak tam byla postavena kláda negativním stavem, aby bylo zablokováno toto vidění čili správné vnímání duchovní reality. Aby se jasně vidělo, co se má činit s ostatními oblastmi vlastní mysli a života (zde označenými „svým bratrem“), je nutno nejdříve odstranit tu kládu - blok z nejniternější oblasti celku vlastní mysli.

 

Proto se potřebuje počáteční zakročení. Ve druhém stupni pokročení, který odráží kniha „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, jde o pokus dostat se dále v tomto ohledu, avšak stále ještě bez přímého přiznání potřeby pracovat s vlastní vnitřní i vnější myslí. V rámci tohoto kroku se radí spojit se nejdříve s vlastní Duchovní myslí a pak z této pozice, před obrácením „stínu“ a než dojde ke styku s vlastními duchovními rádci, vyřešit zpočátku všelijaké druhy všedních, pozemských problémů, které jsou obvykle čistě psychologického (vnitřní (interiorní) mysl), nebo tělesného charakteru (exteriorní (vnější) mysl).

 

Ve skutečnosti jsme se v tomto procesu, po navázání styku s Duchovní myslí, učili, jak prosit vlastní Duchovní mysl, aby nám ukázala náležité kroky, které třeba učinit. Je nutno usilovat nejdříve o proměnu „stínu“ ?  Nebo vyvolat vlastní duchovní rádce na úrovni Duchovní mysli ?  Nebo zda by nebylo výhodnější vyřídit vlastní psychologické a somatické problémy z pozice Duchovní mysli dříve, než by se postupovalo dál ?  Ve všech těchto případech má se pracovat ve směru z vnitřku k zevnějšku. Různí jedinci mají různé potřeby a rozličné stupně pohotovosti, které rozhodnou o volbě vhodného přístupu.

 

(2)

V druhem kroku této metodologie byl vyvinut složitý systém bezpečnostních prověrek, které bylo radno přísně sledovat, aby bylo zaručeno, že došlo ke styku s pravou Vnitřní myslí a pravými duchovními rádci. Zpočátku a jen pro kratičkou dobu byly tyto bezpečnostní prověrky validní a dobře sloužily tomu, k čemu byly určeny: Eliminovaly možné podvodníky. Avšak jak začalo docházet k ohromným změnám v duchovním světě a přitom víc a víc vychytralých a protřelých negativních entit mělo dovoleno vstoupit do lidských myslí na vaší planetě, staly se tyto bezpečnostní prověrky méně a méně spolehlivými. Došlo k bodu, kdy se staly neužitečnými a jenom pro smích negativnímu stavu. Hlavním důvodem pro tuto situaci je to, že až dosud nebyl dovolen přímý pracovní přístup na odstranění nečistot negativního stavu, jež obkličují vnitřní i vnější mysl. Tyto úrovně mysli se staly nyní nejspolehlivějšími baštami negativního stavu pro blokování každé správné percepce toho, co se děje v Nejniternější duchovní mysli.

 

Doposud hlavní nápor útoků a blokování negativního stavu mířil proti nejniternější Duchovní mysli. Proto to soustředění se na práci s Duchovní myslí. Jak se stával přístup k Duchovní mysli více a více očištěn od všech neřádností, které ji obklopují, přeskupil negativní stav své řady a namířil veškerou pozornost na vnitřní a vnější mysl. Z této pozice může negativní stav docílit dvojí věc:

 

(a)

Cokoliv se vám předává od Pána Ježíše Krista nebo vašimi duchovními rádci ze stavu vaší Nejniternější duchovní mysli nebo vaší Duchovní mysli neslyšíte, ani tomu nerozumíte přesně tak, jak se vám to sděluje. Slyšíte a chápete vše ve shodě s vlastní žádostivostí ovlivněným myšlením, či ve shodě s ne zcela vznešenou motivací, nebo podle svého falešného očekávání, vnuknutého z úrovně vaší interiorní nebo vnější mysli anebo zároveň z obou.

 

(b)

Za druhé, všechny ideje a poselství, přicházející z oblasti pravé niternosti jsou v zajetí vaší duševnosti - vnitřní mysli. Tam jsou zahaleny do temnot; je jim těžko rozumět; jsou nesprávně interpretovány, znetvořeny a zfalšovány; v takovém stavu a v takových podmínkách jsou předloženy vnější mysli. Na úrovni vnější mysli jsou tyto ideje a tato poselství dodatečně překrouceny, aby tak vyhovovaly vnějším očekáváním, a v této zmrzačené formě vstupují do jasného vědomí.

 

Není divu, že vámi přijímaná poselství - jak si je vykládáte - nikdy nebo zcela zřídka souhlasí s realitou událostí vašeho života. Je vám řečeno něco udělat - rada zní tak, jako by přicházela od Pána Ježíše Krista nebo od vašich duchovních rádců či z vaší Nejniternější duchovní mysli, a přece stane se, že když to učiníte a tu radu uposlechnete, zjistíte, že vše, co jste dělali, bylo špatné. Po takovém prožitku vaše rozčarování je pochopitelné, i to, že otráveni ztratíte veškerou důvěru k procesu vcházení dovnitř. Ocitáte se ve slepé uličce.

 

V předešlých postupech, jak byly popsány výše, nikdy nemohlo dojít ke správnému sjednocení všech úrovní lidské mysli. Takové sjednocení nikde nemohlo být uskutečněno, pokud nedošlo k procesu fúze a křížení všech aspektů Nejvyššího s fyzickým tělem Ježíše Krista, kdy se Nejvyšší stal trvale a na věky Pánem Ježíšem Kristem. Nemohl uspat pokus o unifikaci ze staré pozice dříve, než byla dovršena unifikace v Absolutním stavu samotného Nejvyššího. Jinak by to bylo daleko nebezpečnější, protože bez náležité fúze prvků zóny vymístění a planety Nula, vzatých z Marie a Josefa, nastalo by trvalé sjednocení s negativním stavem. Musíte si zapamatovat velmi jasně, že jenom Pán Ježíš Kristus, dříve zvaný Nejvyšší, může zahájit jakýkoliv proces v čemkoliv či v komkoliv. Nejdříve se to musí stát v samotném Pánu Ježíši Kristu. Pak je na řadě ostatní Stvoření. Nic nemůže započít samo od sebe nebo v sobě.

 

Takže zahrnutí transformovaných a zbožštělých prvků, vzatých ze zóny vymístění a z planety Nula, do přirozenosti Nejvyššího - Pána Ježíše Krista - slouží jako precedent pro unifikaci povšechnosti jsoucna a bytí. Než došlo k tomuto sjednocení, neexistovalo u Nejvyššího nic ze zóny vymístění ani z planety Nula. Toto naznačovalo, že někde v dálavách bylo něco úplně odděleného od Nejvyššího, co mělo svůj relativní nezávislý život. Takový mohl být výklad situace. Pokud je tam někde něco, co je separováno od ostatní Přirozenosti Nejvyššího, plná opravdová unifikace není možná. Jakákoliv snaha započít s předčasným sjednocováním, bez náležitých příprav a pozvolné postupnosti, končila by naprostým vyhlazením nejen zóny vymístění a planety Nula s jejich obyvatelstvem, nýbrž i veškerého Stvoření.

 

Jakmile však byl tento proces sjednocení v Nejvyšším dokonán a Nejvyšší se stal Pánem Ježíšem Kristem, mohlo se přistoupit ke sjednocování všech a se všemi. Proto byly první výše popsané dva kroky přípravou pro přítomný krok v procesu niterného putování a léčení pomocí duchovní hypnoterapie.

 

Než budeme pokračovat v diskusi o procedurách pro příští krok, musí se formulovat některé věci na osvětlení.

 

V základě jsou zde dva výrazně odlišné procesy: Jeden je vlastní duchovní hypnóza, druhý je proces vcházení do nitra. Duchovní hypnoterapie má za úkol léčení lidských problémů duchovními prostředky, jak byly definovány na prvních 40 stránkách knihy „Intenzivní duchovní Hypnoterapie“ a v knihách „Principy duchovní hypnózy“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“  Na druhé straně je proces niterného putování způsobem udržování neustále se konajícího spojení s vlastní duchovní realitou, představovanou Nejniternější duchovní myslí, vlastními duchovními rádci a, což je nejdůležitější, se samým Pánem Ježíšem Kristem. Přitom se postupuje ve směru z nitra k zevnějšku. A tak se udržuje na vaší nepořádné planetě uspořádaná organizovanost pravdivého života. Má se za to, že než se stane proces vcházení do nitra pravidelnou činností, musí se nejdříve absolvovat duchovní hypnoterapie. Jedno předpokládá druhé. Jako následek stane se proces niterného putování vlastním životním stylem. Toto je žádoucím vyzněním duchovní hypnoterapie. Nicméně je vzdáleně možné, že nakolik vzácných jedinců nemusí projít celou škálou procesu duchovní hypnoterapie, aby se naučili správně jít do nitra. Avšak i v jejich případě musí dojít nejdříve k formálnímu seznámení s vlastními duchovními rádci a ke konverzi stínu, či k získání pozitivních entit, jež by se staraly o jejich bezpečnost. Takže do určité míry nezbývá nikdo, kdo by neměl projít nějakým tím elementem prvního procesu.

 

Na tomto místě je nutno varovat každého, kdo čte tyto řádky, že ne příliš mnoho jedinců na vaší planetě bylo s to podstoupit proces duchovní hypnoterapie a navázat správné spojení s vlastním duchovním světem. Někteří, co tak učinili, pro určité důležité duchovní důvody, se postupně vrátili do dřívějšího, neduchovního způsobu životního stylu. Druzí, nedbaje varování, praktikují postaru. Zašpiňují tento proces svými vlastními nápady a ideami jiných falešných náboženských systémů, spiritualistických a okultistických trendů, zabývajících se otázkou, jak má vypadat struktura a údržba duchovních procesů a duchovního života. Takovýmto praktikováním a postojem zaprodali se dobrovolně negativnímu stavu. Prohlašují, že nadále pravidelně provádějí duchovní hypnoterapii a denně konají niterní pouť, nicméně tato praxe bez stálého opravování v duchu Nového zjevení Pána Ježíše Krista se stala negativní a nepřijatelnou. Naneštěstí dále užívají jména zprostředkovatele přenosu, původce té metodologie, zřejmě za účelem přivábení případné klientely.

 

Jen několik jedinců, kteří původně završili tento proces, jak byl znám v té době, zůstalo jeho věrnými stoupenci, když zasvětili své životy následným náležitým procedurám s ochotou podrobit se nutným změnám v samotném procesu, jak jsou zjevovány v čase a prostoru. Zaujetím správného duchovního postoje získalo několik málo těchto jedinců dar pohyblivosti, poddajnosti, přizpůsobitelnosti a vyrovnanosti.

 

Nyní však se může stát, že dokonce i z tohoto nepatrného počtu zájemců někdo nebude chtít nebo nebude duchově schopen přijmout ani aplikovat, co zde následuje a co je zjevováno v této porci Nového zjevení. Je to věru proces diferenciace, separace a zvolení loajality vůči pozitivnímu nebo negativnímu stavu, jakožto i odhodlání sledovat cestu neustálého duchovního pokroku. Konec konců je to na každém zvolit si svobodně nebo odmítnout poslání a praktickou aplikaci všeho, co je zjeveno v této dávce Nového zjevení, jak je zaznamenáno v této knize.

 

Ovšem na základě kvalitativního požadavku pozitivního stavu nebyla většina lidských tvorů na vaší planetě ještě hotová podstoupit tento proces. Jestliže v době kdy tento proces byl účinný, jen málo lidí bylo připraveno jej prožívat a mít z něj nějaký užitek, pak ještě méně jedinců bude na určitý čas ochotno zkusit jeho modifikovanou verzi. S ohledem na výše uvedené, dohodneme se na tom, co je dobrý plán a postup v léčebném procesu vůbec: Většina lidí bude moci projít jen jednoduchou počáteční fází tohoto procesu, bohem níž se mohou vyřešit, nebo zmírnit, či značně zeslabit jejich duševní nebo tělesné problémy, získané během pozemského života. Nebude pro ně třeba, aby došlo aspoň tak daleko, aby se octli ve spojení s vlastní nejniternější Duchovní myslí. Někteří budou schopni dostat se do styku se svou nejniternější Duchovní myslí, ale nic víc. Jiní zase budou s to postoupit o krok dále a proměnit stín či stíny na úrovni Duchovní mysli. Menšina bude připravena pokročit až tak daleko, že naváže kontakt s některými svými duchovními rádci, ale ne se všemi. A ještě méně bude těch, kdo budou moci být ve spojení se všemi duchovními rádci, ale ne s Pánem Ježíšem Kristem. A přece ještě i z této menšiny jen malinký počet bude ochoten a připraven prožít ve svém osobním niterném životě vše, včetně Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Zbývajících několik málo jedinců prozatím bude schopno pokročit dále a vyčistit neřádstvo, které obklopuje vnitřní i zevní mysl a pak provést unifikaci jejich Nejniternější duchovní mysli, vnitřní mysli i zevní mysli v jednu sjednocenou duchovně duševně - fyzickou mysl.

 

Každý z výše popsaných kroků má své místo i svou hodnotu. Každý z nich slouží nějakému důležitému účelu, nehledě na to, zda se o tom ví, že takovému účelu slouží. Podle rozsahu a stupni připravenosti lidí prožívat jeden nebo více kroků, každý z nich se připravuje k důležité duchovní volbě ve chvíli jejich Posledního soudu a, což je nejzávažnější, v době poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Staví je do pozice na jejich vlastní úrovni pro provedení správného výběru, který rozhodne o místě, jaké zaujmou v povšechné duchovní organizaci Stvoření. Při uskutečňovaní posledního kroku v tomto procesu mějte laskavě na mysli, že postup se poněkud bude lišit u těch, kdo již podstoupili první dva kroky (duchovní hypnoterapie a pravidelné niterné putování) od těch, co nikdy neměli žádnou zkušenost s touto metodologií. Zkušení veteráni tohoto procesu (užije-li se vašeho výrazu) musí pokračovat až k jeho dovršení. Někteří z vás to již zdárně učinili. V takovém případě předcházela zkušenost teoretické formulaci samotného procesu. Tak tomu muselo být z bezpečnostních důvodů. Členové negativního stavu neměli možnost kontaminovat proces, protože se nevědělo, co se má očekávat. Jakmile se tato zkušenost u některých z vás uskutečnila, může se přikročit k formulaci teorie tohoto procesu.

 

Pro nováčky v tomto procesu je nutný značně modifikovaný přístup. Od této chýle je radno, aby se podnikly následující kroky (jsou aplikovatelné jak pro duchovního hypnoterapeuta, pomáhajícího jiným procházet tímto procesem, tak i pro ty, co to činí samostatně):

 

(1)

Po ustanovení stavu niternosti (podle metod, popsaných ve shora uvedených třech knihách), prvním krokem je určit, zda klient nebo vy (děláte-li to samostatně) jste připraveni a doopravdy ochotni pracovat s vlastní bytostí užitím prostředků této, zvláštní metodologie. Je-li tomu tak, pak můžete přistoupit v prozkoumání povahy těch problémů (mate-li vůbec nějaké), kterými se musíte zabývat.

 

V nové proceduře, než se naváže důsledné spojení s nejniternější Duchovní myslí, je nutno se nejprve zbavit všech nánosů nečistot, získaných v průběhu celého života na planetě Nula od okamžiku početí až do přítomné doby. Pamatujte si, že tyto problémy užívá negativní stav, aby blokoval váš jasný přístup bez překážek k vaší nejniternější  Duchovní mysli. Konec konců, tyto zvláštní problémy - ať psychologického nebo tělesného rázu - byly získány zvenčí a upevnily se v nevědomé oblasti vaší zevní mysli. Proto je třeba je odstranit z pozic nevědomých procesů této dílčí mysli. Musí nastat odloučení od všeho, co na vás bylo navaleno během vašeho pozemského života a co se následně internalizovalo ve sférách nevědomých částí zevní mysli, jakožto i od jiných aspektů vaší mysli. Tyto jiné aspekty nebyly formovány nátlakem vnějších požadavků, ani sociálním, ekonomickým, rasovým, kulturním a náboženským prostředím. Zde se musí jasně rozlišovat, neboť ve většině případů jsou všechny vnucené a uměle navozené a pak internalizované stavy negativního původu. Jsou zdrojem všech vnějších problémů. V tomto ohledu je nutno se řídit podle pravidla: Dej císaři, co je císařovo, a Bohu, co jest Boží.

 

Důvodem, proč tyto problémy byly vyřešeny během prvních dvou kroků z pozice Duchovní mysli, bylo to, že tenkrát všechny duchovní bitvy byly namířeny a soustředěny kolem oblasti Duchovní mysli. Boj zuřil, aniž by si kdo toho byl vědom. Průběh této bitvy se projevil v rozličných duchovních, duševních a tělesných symptomech lidí a nikdo nevěděl, jak se tyto příznaky objevily a proč trvaly. Proto vše se muselo dělat ze zmíněné pozice, jeho pohonná látka pro lidské problémy přicházela z této bitevní situace. Avšak nyní bitevní pole se přesunulo na vnitřní a zvláště zevní úroveň lidské mysli. echno úsilí negativního stavu se soustředilo na těchto územích, aby se ztížilo chápání toho, co se snaží sdílet Duchovní mysl a všichni ti, co jsou v pozitivním stavu. Zároveň na této úrovni uvědomělosti dochází velmi často ke zdařilému zcestnému usměrňování pozornosti pryč od pravé Duchovní mysli směrem k tomu, co ve skutečnosti je výrůstek falešné vnitřní mysli. V takovém případě lidé si myslí a cítí, jako by byli ve spojení s vlastní pravou Duchovní myslí, a zatím fakticky jsou ve styku s něčím či s nikým jiným. Předstíravost pseudomysli je do takové míry přesvědčivá, že je vskutku velmi obtížné odhalit její podvodnost. Zde opět nutno připomenout, že právě pro tuto zhoubnou práci a pro to blokování jsou používány vnější psychologické a tělesné problémy. Z tohoto důvodu musí být v prvním kroku problémy podobného rázu vyřešeny dříve, než se pokročí dále.

 

Vyřešení těchto problémů se docílí určitými procedurami, užívanými běžnými léčiteli a hypnoterapeuty. V hlubokém hypnotickém stavu naváže se spojení s klientovou či vlastní nevidomou oblastí zevní mysli a vyvedou se na povrch k jasnému vědomí všechny zapomenuté, potlačené i zatlačené důvody, které jsou v pozadí vědomých problémů. Pak se nabídne jejich vyřešení pomocí procesu změny struktury a vybudování účinného mostu mezi nimi a vlastním jednáním a postojem. Užije se silných sugescí, povzbuzujících k provedení změn v sebeničivém chování a životním stylu. Klient se zároveň učí sebehypnóze, která pomůže v upevňování nových, produktivnějších způsobů chování. Zde se již od samého začátku hypnózy zodpovědnost za pocity blahobytu a jeho stálého posilování přenese na samého klienta. Je zodpovědný za to, že se bude nebo nebude cvičit v předepsané sebehypnóze. Provádí-li ji pravidelně, pak špatné zvyky starého životního stylu, které působí všechny problémy a trampoty, se zlomí a klient se tak stane šťastnějším a funkčně výkonnějším člověkem. Jak bylo řečeno shora, většina lidí se zastaví u tohoto bodu. Chce-li však někdo postoupit dále v tomto procesu, pak další krok je nezbytný.

 

(2)

Jakmile jsou všechny zevní faktory získaných problémů odstraněny očistou, musí dojít k navázaní spojení s vlastní Nejniternější duchovní myslí. Od tohoto bodu nadále je třeba ve veškeré práci postupovat z této nejniternější pozice směrem k zevní pozici - z pozice vlastní pravé Duchovní mysli k pozici všech, zbývajících oblastí celkové mysli. Po navázání spojení s Nejniternější duchovní myslí a po ujištění se - mocí intuice - že vskutku došlo ke spojení s vaší Nejniternější duchovní myslí, poprosíte tuto Mysl, aby vás upozornila na jiné problémy (jakož i na souvztažné duchovní faktory psychologických a nebo tělesných problémů - které byly dříve vyřešeny), mající čistě duchovní spojitost i původ. Nyní je nám jasné, že tyto problémy - jako vůbec vše duchovní - nemohou být probírány jinak než z pozice nejniternější Duchovní mysli. Na tomto místě musí být opravena všechna nesprávná pojímání Boha, duchovnosti, života, vztahů, náboženství, stvoření atd., jejich falešnost se musí odstranit a nahradit pojímáním náležitým a pravdivým ve shodě s idejemi Nového zjevení.

 

Když se tyto ideje přijmou ochotně a svobodně, z vlastní svobodné vůle, pak se může učinit další krok. Ten, kdo má potíže s přijetím idejí Nového zjevení a kdo není ochoten provést nutné změny ve vlastních názorech, filosofickém myšlení, náboženství a systémech víry, dále postoupit nemůže. Rozhodne-li se přece jen kráčet dál, bez přijetí Nového zjevení, končí tím, že se dostane do kontaktu s negativními duchy, kteří budou prohlašovat, že jsou Pánem Ježíšem Kristem a opravdovými duchovními rádci. Tito podvodníci s úmyslem polapit vás do pasti své pseudo-duchovnosti nebo upevnit tu vaši, zajdou až tak daleko, že vám budou předpovídat budoucnost a ujistí vás, že skutečně dojde k událostem přesně tak, jak bylo řečeno. Může být lepší způsob, jak někoho svést ?  Zajisté jsou schopni vyčíst vše z vašeho minulého života či životů v předešlých dimenzích a nastínit úspěšné vyřešení všech s nimi souvisejících problémů, jakožto i nabídnout uzdravení s velmi pěknými a pozitivními výsledky. Je nám teď jasné, že takové výdobytky je velmi těžko hanit nebo je prohlásit, že pocházejí z negativního stavu či jsou dílem zlých duchů. Většina lidí však pohodlně zapomíná, že při nynějším pojímání přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového zjevení, nebojuje se o nic jiného, než znemožnit přijetí těchto zjevených skutečností.

 

Aby negativní stav uspěl ve svých snahách, vymyslel zcela nový přístup a přitom se drží svých starých cest neřesti a šerednosti. Nový přístup je v přivlastnění metod a taktik pozitivního stavu: Uzdravovaní, niterní pouť, slova lásky a moudrosti, oslavování a kázání o Bohu (s rozmanitými jmény), ba dokonce i provádění všelijakých zázraků, jen aby zavedly na zcestí - je-li možno - i ty, kdo již přijali a měli co činit s idejemi Nového zjevení. Je to nelehká situace pro všechny žijící na vaší planetě. Ale to je částí dohody a je to nutné pro úplné odhalení pravé povahy negativního stavu. Jak tedy lze ROZLIŠIT mezi pravými a nepravými zvěstmi či mezi pravdivými a falešnými duchovními rádci ?

 

Jak již bylo řečeno při různých příležitostech, nemáme jinou metodu v přítomné době, než že se radí naslouchat velmi jemnému varovnému hlasu VLASTNÍ INTUICE a opatrně prozkoumávat své pravé úmysly, s jakými přistupujete k těmto důležitým duchovním záležitostem a k procesu niterného putování nebo k duchovní hypnoterapii. Také se vší vážností požádat Pána Ježíše Krista o větší stupeň lásky, rozlišující moudrosti a o nadělení velmi bystré intuice se schopností ROZPOZNAT tyto situace včas, než dojde k polapení do pastí, nastrojených negativním stavem. Budete-li sledovat tyto procedury, pak budete moci vědět, oč běží. Navíc se radí neustále žádat o takovou znalost, ale zároveň pořád sama sebe zkoumat, zpytovat a zkoušet, zda se nevloudily nekalé motivy a nepravé úmysly v tomto, či jiném ohledu. Když se toto bude provádět pravidelně, vaše úsilí přinese dobré ovoce a pak budete mít jistotu v tom, kdo je kdo a co je co. Když dojde k uznání pravé Přirozenosti Pána Ježíce Krista a všech idejí Nového zjevení, pak se může pokročit dále.

 

(3)

V tomto stupni pokročení jsi přiveden na vrch vlastní duchovní hory a přistupuje se ke konverzi tvého stínu. Základní pojmy vrchu duchovní hory a stínu byly vysvětleny v knihách „Principy duchovní hypnózy“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“  Na samém začátku vývojové fáze duchovní hypnózy se předpokládalo, že „stín“ nadále zachovává tvar, jaký se ukázal na vrchu duchovní hory. Mohl se jevit a zůstat jako nějaké zvíře, příšera, démon, neoduševnělá věc nebo jako humanoid. Velmi brzo po tomto počátečním pojímání autor duchovní hypnózy si ujasnil, že pravá konverze „stínu“ nemůže nastat, nebude-li přeměněn ve formu muže nebo ženy a pokud se nestane strážcem u vrat pekla na úrovni Nejniternější duchovní mysli. Zároveň má se mu nebo jí svěřit funkce ochránce bezpečnosti, odrážejícího útoky a urážlivé výpady negativních entit a podvodníků.

 

V tomto pojímání byl stín transformován v podobu muže nebo ženy a stal se duchovním rádcem. Občas se objeví stínů víc než jeden - jak mužského, tak i ženského pohlaví. Ale to je častěji výjimkou než pravidlem. Pamatujte si, prosím, že vše toto se děje na úrovni Nejniternější duchovní mysli. Proces konverze vlastních stínů odpovídá vymetání smetí, které obklopuje Nejniternější duchovní mysl.

 

Nicméně tenkrát nebyl nikdo duchovně připraven k tomu, aby si uvědomil, že existuje jak mužský, tak i ženský stín na každé úrovni mysli, se kterým je třeba jednat a konvertovat jej do pozitivnímu stavu. Není to nahodilé, že než negativní stav mohl být aktivován; musela být původní androgynní forma rozštěpena na oddělené mužské a ženské formy, jež se později objevily jako muž a žena v separovaných postavách. Unifikace těchto osudově závažných principů nemohla podnítit negativní stav k tomu, aby vstoupil do jsoucna a bytí. Více o tomto předmětu se můžete dočíst v první části třetí kapitoly knihy „Základy lidské duchovnosti“.

 

Aby se tato separace udržovala - a s ní i život negativního stavu - do nekonečna, byly jak mužské, tak i ženské „stíny“ přiděleny již na úrovni Nejniternější duchovní mysli, a to za tím účelem, aby vytvářely a udržovaly stav rozbrojů, nerovnosti, animozity, izolace, separace, nedorozumění, externalizace a mnohých jiných negativních rysů všech principů maskulinity a femininity v každém žijícím a dýchajícím jedinci na vaší planetě a v celé zóně vymístění. Tato znalost nemohla by být nikomu přístupná dříve, než unifikace těchto principů ze stanoviska zóny vymístění a planety Nula mohla být dokončena u Nejvyššího, nyní zvaného Pánem Ježíšem Kristem.

 

Povšimněte si, prosím, že to nebylo náhodou, že v procesu křížení a příprav k narození Ježíše Krista na vaší planetě byl vzat jeden prvek z Josefa - maskulinní princip, a druhý element z Marie - princip femininní. Tyto dva prvky nejprve prošly fúzí, pak k nim byl přidán jeden element z Absolutní vnější mysli Nejvyššího, zkřížen a fúzován. V tomto stavu byly uloženy v Mariině lůně, aniž došlo k tělesnému pohlavnímu styku, aby tak se vyvinulo tělo - kříženec pro Ježíše Krista. Po té postupně byl vložen do toho hybridizovaného těla element z Absolutní duševnosti - Absolutní vnitřní mysli. A posléze - po značných přípravách a procesu přizpůsobování se - vstoupil do toho těla a té duševnosti element, vyšlý z Absolutní duchovní mysli - Duch.

 

Bylo by - to hrubou chybou usoudit, jak to činí většina křesťanů, že sperma Josefa nijak nebylo použito v narození Ježíše Krista. Bylo absolutně nezbytné je použít, jediný rozdíl byl v tom, že Josef si nebyl ničeho vědom a neměl žádný sexuální styk s Marií před narozením Ježíše Krista. Bez využití maskulinního elementu ze zóny vymístění a z planety Nula, Pán Ježíš Kristus by vůbec nikdy nebyl schopen vyplnit Své poslání. Bez tohoto činu by se žádné sjednocení nemohlo provést. Odloučenost principů femininity a maskulinity by potrvala navěky a zóna vymístění by byla obsazena provždy, čímž by zásobovala negativní stav životní silou do nekonečna. Žádná eliminace negativního stavu by nenastala. Vždyť negativní stav je stavem separace všech principů. Aby se provedlo sjednocení femininního a maskulinního principu s ohledem na zónu vymístění a planetu Nula, bylo nezbytné využít obou těchto principů a postavit na nich základ pro budoucí spasení všech chycených do pasti negativního stavu.

 

Před završením fúze přírodního těla Ježíše Krista v celistvost Nejvyššího, vědomí nutnosti mít alespoň dva stíny dvojího pohlaví nebylo vhodné ani možné. Stín obvykle zůstal nesjednocen se svých opačným principem dokonce i po konverzi. Tato situace je závadná, neboť nedovoluje, aby se prožila unifikace Nejniternější duchovní mysli s ostatkem vlastní mysli - vnitřní a vnější mysli. Duchovní manželství ženských a mužských duchovních rádců je něco, co představuje zcela jiný aspekt duchovní skutečnosti, než tomu bylo s dřívějšími „stíny“. V případě stínů to znamená vysvobození maskulinního i femininního principu z pekel, to jest z negativního stavu a ze stavu odloučenosti. Tento stav separace nedovolil vnímání pravé reality tím, že ji zredukoval na fyzickou, smyslovou a smyslnou úroveň prožitku a komunikování.

 

Význam duchovního manželství principů představovaných femininními a maskulinními rádci, dlícími v oblasti Nejniternější duchovní mysli, bude probírán v následujícím bodě.

 

Tedy v tomto stupni pokročení musí být vyveden na světlo jak mužský, tak i ženský „stín“ a obrácen do pozitivního stavu a tak sjednocen. Toto není unifikací lásky a moudrosti, dobra a pravdy, účinné lásky a víry, ani maskulinity a femininity, jak je to v případě principů, představovaných mužskými a ženskými rádci. Je to osvobození principů maskulinity a femininity od všech padělků, překroucenin, perverzí a zmrzačování, způsobených pekly, a unifikací energií, sil, životnosti a sexuality, produkovaných těmito principy. Pomocí těchto sjednocených energií mohou tyto entity - silou vloženou do nich Pánem Ježíšem Kristem - ochraňovat Nejniternější duchovní mysl před obklopením všelijakými neřádnostmi z negativního stavu a též před pseudomyslí, která byla umístěna do blízkosti pravé Duchovní mysli pseudotvůrci a napojena na nejhlubší, nejnižší pekla zóny vymístění. Zároveň stávají se tyto obrácené entity strážci rovnosti a jednoty všech maskulinních a femininních principů na všech úrovních lidské mysli. Ode dneška toto bude funkcí všech nově sjednocených entit, strážců nejniternější Duchovní mysli. Jakmile tento krok je dovršen, může se pokročit dále.

 

(4)

Mnoho lidských tvorů nebude připraveno podniknout tento krok. Je to stupeň pokročení do sféry daleko vyššího duchovního uvědomění a integrace. V tomto stupni je učiněn pokus uvést a poznat předně vlastní duchovní rádce, jakož i jiné duchovní poradce, pokud jsou přiděleni Pánem Ježíšem Kristem. Připravenost k tomuto kroku musí být nejdříve zajištěna ve vlastní Nejniternější duchovní mysli. Je-li určeno, že jakýkoliv případný jedinec není ještě připraven učinit tento krok, pak se navrhne, aby se tato připravenost vyvinula někdy v budoucnu - a to buď ještě zde na Zemi nebo potom. A ovšem, když se tato připravenost ustanoví v blízké budoucnosti, pak to bude nade vší pochybnost známkou, že nastal čas pro setkání s pravými duchovními rádci. Tehdy se může pokročit k dalšímu bodu.

 

Prokáže-li se, že tento krok se může učinit hned nyní, pak je nutno při vyvolání duchovních rádců sledovat podle postupu, popsaného v knize „Kdo jsi a proč jsi zde ?“  Rozdíl mezi procedurami, uvedenými v té knize a mezi přítomnými požadavky je v tomto ohledu jen v metodách bezpečnostních prověrek. Jak bylo připomenuto dříve, již žádná z dosavadních bezpečnostních prověrek není spolehlivá. Daleko vhodnější metoda takových prověrek je popsána ve čtvrté kapitole knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, zvláště na stránkách 49-56 anglického originálu. Čtenáři se radí, aby se seznámil s touto kapitolou, chce-li zvědět, oč tady jde.

 

Jemné rozlišování vlastní intuicí je nejrozhodnějším bodem v procesu bezpečnostního prověřování. Znovu zde upozorňujeme: Pociťuje-li se sebenepatrnější stav nepohodlnosti, nesnáze, úzkostnosti, strachu nebo bolesti, nebo čehokoliv nepříjemného duchovně, duševně či tělesně, znamená to, že nedošlo ke spojení s duchovními rádci. Bez ohledu na to, co řeknou, jak se chovají a jak pěkné vypadají - i při téměř neprokazatelném pocitu nepříznivosti je jisté, že má co činit s podvodníky. V podobných případech je třeba jim sdělit, co jsou jejich práva a výsady, jak se to popisuje v knihách „Realita, mýty a iluze“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, anebo je odkázat k odebrání se na zvláštní místo, pro tento účel určené Pánem Ježíšem Kristem mezi pekly a mezisvětem duchů - tam se jejich stav ohodnotí a tam se jim dá možnost výběru.

 

Jakmile však zjistíte, že máte co činit s pravými duchovními rádci, hned přistupte spolu s nimi k práci na všech záležitostech vašeho života. Duchovní rádci mužského a ženského pohlaví představují rovnost, jednotu, jednotnost, harmonii, ucelenost a duchovní spojení čili manželství duchovních principů femininity a maskulinity neboli lásky a moudrosti, dobra a pravdy, pozitivních skutků a víry, objektivnosti a řádnosti, spravedlnosti a soudu, skromnosti a poníženosti, nevinnosti a pokory, vůle a rozumu, citů a inteligence, emocí a logiky, intuice a rozumovosti, úmysly a činů, jakož i všech jiných atributů, vztahujících se k jejich reprezentaci. Jsou zde s vámi, aby vám dali pocit smyslu pro tyto zásady a aby vám pomohli brát je plně na vědomí a začít s procesem sjednocení těchto principů ve vašem život. Proces sjednocování je však funkcí dalšího kroku.

 

Pokud se týká jiných duchovních rádců, pak tito mohou reprezentovat několik dalších specifických atributů zmíněných nebo jiných duchovních principů, které vyžadují větší stupeň specializovanosti a zdůraznění. Ti jsou vyvoláni a uvádějí se podle potřeby, jsou-li vůbec zapotřebí. Potřebnost jejich zapojení do procesu niterní pouti neboli v procesu duchovní hypnoterapie může být zjištěna pomocí nejniternější Duchovní mysli a již přítomných duchovních rádců a bezpečnostních strážců (dřívějších „stínů“).

 

V celistvosti tohoto přístupu se na úrovni Nejniternější duchovní mysli musí zajistit minimum požadavků pro navázání tohoto kontaktu a této interakce. Minimálním požadavkem - bez něhož není možný žádný duchovní vývoj a žádná integrace - je přítomnost dvou proměněných stínů, jednoho muže a jedné ženy, jedné prvotní ženské duchovní rádkyně, jednoho primárního mužského duchovního rádce a jednoho z nejvyšších duchovních poradců. Nad tyto minimální požadavky neexistují žádná ohraničení. Můžeš mít tolik duchovních rádců, kolik je ti libo. Avšak mít MÉNĚ, než bylo uvedeno výše, je známkou toho, že SCHÁZÍ připravenost pro opravdovou duchovní transformaci a nový životní styl. Jednou je dovršen tento krok, lze se pokusit o další.

 

Musí se znovu připomenout, že mnoho lidských tvorů nebude připraveno učinit tento krok. Anebo budou velmi váhat v zaujetí správného stanoviska k duchovním idejím, vztahujícím se k tomuto kroku. A přece bez náležitého dokončení tohoto kroku nemůže dojít k duchovní transformaci. Bez dovršení tohoto stupně pokročení není možno postoupit dále. Pokusí-li se kdo jít vpřed i přes fakt, že příslušný krok nebyl náležitě pojat ani dovršen, uvrhuje se do obrovského duchovního nebezpečí.

 

(5)

V tomto stupni pokročení dochází k setkání s vlastním Nejvyšším duchovním rádcem - Pánem Ježíšem Kristem. Toto je nejrozhodnější krok ve všech ohledech. Je to také nejcitlivější krok, co se týká bezpečnosti. Zde budou pekla co nejusilovněji zatarasovat cestu k náležitému uznání a přijetí pravé Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Co největší počet podvodníků může se ukázat během tohoto kroku. Musíte být připraveni použít svou intuici při prověřování každé pídě cesty v procesu setkávání se s Pánem Ježíšem Kristem. Slyšíte-li slova jsem Kristus, já jsem Ježíš, jsem Bůh, jsem Nejvyšší, jsem Pán, já jsem Ježíš Kristus, jsem Jehova a jiné podobné výrazy, pak si můžete být jistí, že nejste ve spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem. Slyšíte-li však slova: Jsem Pán Ježíš Kristus, neznamená to nutně, že se jedná o pravého Pána Ježíše Krista.

 

A zde je na místě diskuse o Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Uslyšíte-li něco jako jsem Syn Boží, Syn člověka a podobné odpovědi a prohlášení, pak nejste v kontaktu s opravdovým Pánem Ježíšem Kristem. Klíčovými slovy v tomto ohledu mají být Lidské Božství (Mé Božství bylo učiněno lidským) a Božské lidství (Mé lidství bylo učiněno Božským). Lidské Božství a Božské lidství prošla unifikací a fúzí v povšechnosti Nejvyššího, čehož výsledkem je úplně nový duchovní stav, mající jen jedno přijatelné jméno - Pán Ježíš Kristus. Nedojde-li k podobné rozpravě či vyciťujete-li, že nastala určitá kolísavost v tomto ohledu, pak můžete být ujištěni, že nejste ve spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem. Řečeno zase: Prozkoumejte svou intuici a prověřte své pocity s krajní opatrností.

 

Někteří z lidských tvorů se uspokojí, uslyší-li zprávu, že jsou ve styku s Kristem, nebo s Ježíšem, či s Nejvyšším, nebo Bohem atd. Uzavřou pak svou věc, majíce za to, že docílili, co chtěli, a tím se zastaví. Toto je duchovně velmi nebezpečná situace. S ohledem na skutečnosti popsané v předešlých kapitolách této knihy, nebyl navázán žádný poměr s Novou přirozeností Pána Ježíše Krista. Dochází ke spojení s podvodníky. Když se toto stane, falešný Kristus zavládne vaším životem a bude vás postupně uvrhovat do větší a vaší duchovní záhuby. Jak se tohle bude dít, falešný nejvyšší rádce - nehledě na to, jakého jména použije - zdařile zamění vaše pravé duchovní rádce a dřívější stíny a zotročí vás pod vládou negativního stavu, přitom může mluvit i konat činy „lásky“ a „moudrosti“ (alespoň ze začátku, jen aby vás dostal do svých spárů). Naneštěstí, tito podvodníci, kteří nastoupí na místo vašich opravdových duchovních rádců a dřívějších „stínů“, budou vypadat, chovat se, jednat, jevit se a mluvit přesně tak, jak ti praví. Nebude možno snadno vycítit rozdíl. Nicméně postupně, ač ne hned, začnete se cítit hůř a ukáží se všelijaké podivné duchovní, duševní a tělesné symptomy. V tomto bodě již musíte vědět, oč běží a je na čase učinit nápravu !

 

Bohužel, mnohým lidským tvorům bude velmi zatěžko přijmout ideu o Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, jak je pojímána v této porci Nového zjevení. A přece od nynějška není možné jiné pojímání a jiný poměr vůči Pánu Ježíši Kristu, zvláště pak, čtete-li tuto knihu anebo přejete-li si podstoupit proces duchovní transformace prostředky duchovní hypnoterapie a niterné pouti, prováděnými každodenně.

 

Musíte si uvědomit, že došlo k úžasné duchovní revoluci v pojímání Přirozenosti Nejvyššího, jenž se stal Pánem Ježíšem Kristem procesem popsaným v předešlých kapitolách. Jak již bylo uvedeno, tato revoluce zatřese základy veškerého Stvoření a zóny vymístění se vším jejich obyvatelstvem v budoucích věcích. Že tomu tak vskutku bude a že uznání tohoto faktu o Pánu Ježíši Kristu bude záležitostí života a smrti, dovídáme se z vnitřního smyslu slov Pána Ježíše Krista, jak jsou napsána v Janově evangeliu v kapitole 6 ve verších 53-58:

 

„Ježíš jim řekl: Zajisté pravím vám, nejíte-li maso z těla Syna člověka a nepijete-li Mou krev, nemáte života v sobě.“

„Kdo jí maso z Mého těla a pije Mou krev, má život věčný, a já jej vzkřísím v poslední den.“

„Neboť maso z Mého těla je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí maso z Mého těla a pije Mou krev, ve Mně zůstává a Já v něm. Jako Mne poslal živý Otec a Já jsem živ skrz Otce, i ten, kdo jí Mne, bude živ skrze Mne.“

 

„To je chléb, který sestoupil z nebe - ne jak jedli vaši praotcové manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude živ na věky.“

 

Nejíte-li maso z těla Syna člověka a nepijete-li Jeho krev, nemáte života v sobě“ znamená přijmout ve vlastním srdci ideu, že lidské tělo Ježíše Krista bylo učiněno Božským, a že prvky, vzaté z Josefa a Marie, byly po jejich zbožštění spojeny fúzí v povšechnosti Nejvyššího, a tak došlo k narození zcela nového stavu křížení v Přirozenosti Nejvyššího. „Pít Jeho krev“ značí přijmout ten fakt, že Nejvyšší vzal jeden prvek ze Své absolutní vnější mysli, provedl fúzi s elementy Marie a Josefa, potom k ním přidal jeden prvek ze Své Absolutní vnitřní mysli a znovu provedl fúzi. A pak když proces divinizace byl dokonán, vzal jeden element ze Své Absolutní duchovní mysli - Absolutního ducha, a dal je dohromady pomocí fúze a klížení. Tímto činem připravil Nejvyšší příznivé podmínky pro lidské tělo Ježíše Krista, aby tak postupně, krok za krokem, v čase a prostoru, zcela prošlé fúzí bylo integrováno v celku Jeho/Její Absolutní Přirozenosti.

 

Když se tento akt naplnil, stal se Nejvyšší navěky plností Pána Ježíše Krista. I to se má rozumět pod slovy „sti maso z těla Syna člověka“ a „pít Jeho krev“. Splynutí s touto skutečností dává vpravdě život věčný. O tom svědčí slova „Neboť maso z Mého těla je pravý pokrm a Má krev je pravý nápoj“. Jenom plným přijetím tohoto procesu lze dojít k jistotě, že vskutku jde o spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem. Toto se odráží ve slovech: „Kdo jí maso z mého těla a pije Mou krev, ve Mně zůstává a Já v něm.

 

Ovšem mnozí budou znechuceni tímto pojímáním Přirozenosti Pána Ježíše Krista čili Nejvyššího. Rovnou odmítnou připustit možnost, že by se podobný proces mohl odehrát u Nejvyššího. Příliš jsou zamilováni do tradičního pojímání Přirozenosti Pána Ježíše Krista či Nejvyššího či Boha nebo do čehokoliv, co mají a čemu věří. Dokonce citují biblická rčení, podle nichž Ježíš Kristus je tentýž navěky (Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky, Židům 13:5). Doslovný výklad tohoto rčení zdánlivě naznačuje, že k žádným změnám v povaze Nejvyššího či Ježíše Krista nikdy nemůže dojít.

 

Avšak kdyby tato interpretace uvedeného rčení byla správná, především by se pak Nejvyšší nikdy nebyl mohl vtělit ve fyzické formě Ježíše Krista. Vždyť takový krok znamenal ohromnou změnu !  Duchovní, vnitřní spoluoznačení slova stejný prostě má ten význam, že nehledě na to, jak se přirozenost Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, mění, zůstává přesně takovým Jedním Nedělitelným Stvořitelem či Bohem a že není vůbec nikoho druhého v jsoucnu a bytí. Jeho/Její milující, laskavý, spravedlivý a moudrý postoj k Svému Stvoření bude navždy tentýž, nezměněný a bude provždy v absolutní proporci. Toto je význam stejnosti.

 

Na neštěstí mnoho jedinců po přečtení této knihy skončí přesně tak, jak se to stalo s dřívějšími učedníky Pána Ježíše Krista na planetě Nula, jak to dosvědčuje verš 60 téže kapitoly u Jana: „To je těžká řeč !  Kdopak ji může pochopit ?“  A samozřejmě, jak 66 verš říká: „Od té doby mnoho z Jeho učedníků odešlo zpět a již s ním více nechodili.

 

Nepřijme-li kdo skutečnost Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, pak se sám odsoudí k duchovní regresi, sklouzne zpět do negativního stavu („odešlo zpět“) a nebude moci již s Ním/Ní více chodit. A toto je duchovní smrtí. S ohledem na tyto skutečnosti je očividné, jako je to důležité v tomto bodě přistoupit k setkání se s Pánem Ježíšem Kristem jako s Nejvyšším duchovním rádcem, a to ze stanoviska nového pojímání Jeho/Její Přirozenosti. Cokoliv méně nebo jinačího bude mít za následek odchod zpět a nemožnost více s Ním/Ní chodit.

 

Jakmile se toto uvedení učiní, všechny bezpečnostní prověrky jsou provedeny a jste ujištěni, že jste ve spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem, pak Jej/Ji pokorně požádáte, aby s vámi zahájil proces transformace, unifikace a integrace všech principů pozitivního stavu. Tato prosba má za účel prožít ve vlastním srdci osobní Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Tento proces sestává z následujících kroků:

 

(6)

Když jste se ocitli na vrcholku vlastní hory, kde jsou s vámi duchovní rádci, bezpečnostní personál a Pán Ježíš Kristus, informujte se u Pána Ježíše Krista, jste-li připraveni učinit další krok. Tento stupeň pokročení vede k odstraňování neřádstva a špíny zalévajícího a obklopujícího vaši vnitřní mysl. Je-li odpověď na vaši otázku kladná, požádejte pak Pána Ježíše Krista, aby vás i všechny, co jsou s vámi na vrcholu hory, přenesl na úroveň vaší vnitřní mysli a ukázal vám přesně, v jakém stavu se nachází vaše vnitřní mysl v tomto okamžiku. Vnitřní mysl reprezentuje veškerou duševnost a všechny její procesy (myšlení, cítění, chtění, usuzování atd.) s jejich jakostí i stavem. Duševní pochody se odvozují z jejich duchovních idejí, jež jsou produkovány a jež se u každého odehrávají na nejvnitřnější úrovni Nejniternější duchovní mysli. Jakmile jsou tam vytvořeny, proudí do oblasti vnitřní mysli, kde se transformují v modalitu duševních procesů.

 

Je to zde, kde většina idejí, ne-li všechny, je zachycena určitými bloky kolem vnitřní mysli, vystavěnými silami negativního stavu, a kde jsou posléze zatemňovány, znetvořeny, zprzněny, zfalšovány a zmrzačeny. Potom, v tomto novém hanebném stavu, je jim dovoleno, aby vstoupily do vnitřní mysli a staly se formou specifické kvality duševnosti. K tomuto účelu umístil negativní stav kolem vnitřní mysli své VLASTNÍ STRÁŽCE (stíny), za jejichž zády stojí četní démoni, kteří infiltrují, filtrují a jinak interpretují všechny zachycené ideje, přicházející z Nejniternější duchovní mysli. Tímto činem dávají zrod mentalitě, jež ve shodě s povahou negativního stavu v nejhorším případě, anebo – v nejlepším případě - je značně pošpiněna, otrávena a kontaminována negativním stavem. Všechny lidské negativní myšlenky, city, impulsy, tendence, náklonnosti atd. vyvěrají z tohoto zvláštního uspořádání.

 

Účel zde je zřejmý: Za každou cenu se stavět do cesty pravému a ryzímu vnímání, smyslu, chápání, přijetí a aktualizaci všeho, co přichází z Nejniternější duchovní mysli; nebo aby se to slyšelo, vidělo, vyciťovalo a vychutnávalo jinak, než jak to ve skutečnosti vyznívá, pociťuje se a jeví. Máte tu řadu různých stínů - strážců postavených proti pozitivnímu stavu a pro udržování negativního stavu v lidské duševnosti. Jak již bylo uvedeno shora, jsou tito strážci - stíny kontrolováni a zásobováni pohonnými látkami v pozadí stojícími démony, kteří zajišťují, aby nedocházelo k žádné proměně těchto strážců do pozitivního stavu a aby bylo zachováno negativní vyznívání lidského duševna do nekonečna.

 

Při práci na této úrovni je nejprve nutno se zbavit všech démonů majících za úkol zmíněnou činnost. Buď jsou vyhnáni do míst mezi peklem a mezisvětem, nebo jsou uzamčeni přímo v peklech, pokud se vzpírají a nechtějí spolupracovat; anebo se jim nabídne možnost konverze k pozitivnímu stavu, k zapsání se do Nové školy takřka hned na místě. Jakmile jsou démoni takto vyřízeni, musí se odehrát osvobození a obrácení stínů. Připomeňme zde, že jeden stín je mužský a druhý - ženský. Je možno na této úrovni mít víc než jeden pár stínů. Mějte na paměti, že čím víc se postupuje navenek z niternosti, tím víc kvantita převládá nad kvalitou. Moc v číselném množství je mottem na těchto úrovních.

 

Po osvobození a konverzi stínů a po jejich transfiguraci a přejmenování, ujme se jich bezpečnostní pracovní četa, přicházející z nejniternější Duchovní mysli. Jejich funkcí je konat něco zcela opačného ve srovnání s tím, co bylo dříve. Nyní v moci, jež, jim byla dána Pánem Ježíšem Kristem, stanou se strážci ve službách pozitivního stavu proti negativnímu stavu. Zavřou vrata, jimiž se jde do pekel a před agenty negativního stavu, tak se zajistí, aby nikdy nemohlo dojít k žádným zkreslením, perversím, mrzačením, zatemňováním a falsifikacím čistoty všech duchovních idejí, proudících z Nejniternější duchovní mysli a z pravého duchovního světa. Mají udržet všechny kanály do Duchovní mysli a duchovního světa jasné a čisté a v co možná v nejlepší kondici a aby tak život pozitivní lidské duševnosti byl zajištěn. Důvod, pro který se tyto entity používají pro výše zmíněný účel a ne pro nějaký nový, a to přímo z pozitivního stavu, je v tom, že bývalé stíny této úrovně mají prvořadou zkušenost ve věci všech triků, podvodnosti, vychytralosti a protřelosti negativních sil, což jim umožňuje snadno zachytit každý jejich pokus o navracení a penetraci.

 

Až tento krok je dokončen, požádáte Pána Ježíše Krista, aby důkladně vyčistil, očistil a uzdravil vaši vnitřní mysl od všeho neřádstva, které na ni negativní stav navalil, a sjednotil mužské a ženské strážce, aby mohli působit v jednotě, jednomyslnosti a harmonii všech duševních aspektů femininního a maskulinního principu. Všimněte si, prosím, že je to mentální úroveň, kde se mezi ženskostí a mužskostí odehrávají neustále nejsurovější akty separace, izolace, mrzačení, nenávisti, nerovnosti a co všecko tam nemáte. Jednou z hlavních funkcí těchto strážců bude udržovat tuto jednotu, rovnost a harmonii zmíněných principů na duševní úrovni života lidských tvorů.

Až dojde k ukončení očisty a vyčištění, požádejte Pána Ježíše Krista, aby ve vás spojil a  sjednotil vnitřní mysl s pravou Nejniternější duchovní myslí, takže již nebudou oddělené, ale v jednotě. Aktivace negativního stavu, jak se ozřejmí v příští kapitole, byla založena na separaci těchto principů a na následném rozdělení různých úrovní jedné mysli na tři autonomní mysli. Každá mysl pak byla obklíčena bloky a pseudomyslemi, aby se tak udržoval slav separace a izolace do nekonečna. Jakmile dojde k této unifikaci, můžete podniknout další krok.

 

(7)

V něm požádejte Pána Ježíše Kriste, aby vás i všechny, co jsou s vámi, posunul na úroveň vnější mysli. Pamatujte, že zde se mluví o té části vnější mysli, jež je nevědomá. Devadesát pět procent (95 %) vnější mysli je v trvalém módu nevědomna. Jen pět procent (5 %) je tedy ve stavu vědomí, neboli přístupné vašemu vědomému uvědomění. Když již tento posun byl proveden, zjistíte, že budete muset čelit možná ještě většímu počtu stinných postav s daleko početnějšími podpůrnými systémy démonů, stojícími za jejich zády. Vnější mysl je také obklopena všelijakými bloky a stěnami, které jsou pečlivě střeženy několikerými stinnými postavami obého pohlaví. Počet těchto postav může zahrnovat jednu nebo i více dvojic. Jsou pod kontrolou několika démonů, kteří zajišťují jejich řádné fungování a loajalitu.

 

Mentalita a inteligence těchto stinných postav je poněkud nízká, tupá a nudná. Takovými jsou i démoni na této úrovni. Mají za účel blokovat jakékoliv cesty jdoucí do nitra a udržovat lidské tvory venku, v zevnějšnostech. Velmi se jim daří udržovat lidské tvory zaneprázdněné vnějšími záležitostmi života, banálními, nudnými, každodenními typy prací, aktivit a lopocení, které nemají žádnou duchovní a vůbec jakoukoliv hodnotu. Jejich posláním je zajistit, aby se tyto nedůležité nebo nejméně závažné činnosti považovaly za velmi důležité nebo dokonce za nejdůležitější pro život, činí je uměle příjemnými a žádoucími, takže se v honbě za nimi věnuje všechen čas. A tím se dociluje to, že není vůbec čas nebo zbývá jen trošinku času pro niternou pouť, pro soustředění se a naslouchání niternému hlasu vlastní intuice. Ano, udržují vás, abyste bylí zaneprázdněni někde jinde a dávají všem falešný pocit, že vše má být právě tak a ne jinak. Jejich účelem taky je blokovat pozitivní ideje náležitých činností a správné chování, vyplývající z vnitřní mysli a z Nejniternější duchovní mysli, a tak abyste ve svém jednání přečasto byli v rozporu s tím, co je pro vás dobré a správné. Můžete mít znalost toho, co je pravé a pravdivé, ale nebudete mít chuť, ani motivaci, ba ani nepocítíte potřebu podle toho se chovat. Vhodným příkladem pro takovou situaci může sloužit někdo propadlý nějaké chemické látce; může velmi dobře vědět, že jeho/její návyk je nesmírně zhoubný, ničemný, ohrožující život, a přece nadále se chová v rozporu s touto znalostí. Jak často jste překvapeni, když zjistíte, že jednáte způsobem, o němž víte, že je nesprávný a nevhodný, ba dokonce pro vás zhoubný !  Ptáte se sama sebe s údivem a pobouřeně: Proč jsem to udělal ? , aniž by přišla správná odpověď. Učinit, abyste se takto chovali, je přesně to, co mají jako svou funkci stinné postavy, umístěné kolem vaší vnější mysli.

 

První věcí tedy je zbavit se těchto démonů stejně, jak se o tom zmiňuje bod číslo pět. Až démoni zmizí, může dojít k osvobození a konverzi stinných postav. Budiž znovu řečeno, že zde máme mužské a ženské protějšky. Jejich účelem je blokovat možnost jednotného vystupování maskulinních a femininních principů a udržovat je striktně odlišné, oddělené, nepoužitelné, navenek přesně definovatelné pro účely diskriminace, nerovnosti a na úrovni povrchnosti. Mají taky za účel učinit tyto principy omezenými, jednostrannými a příliš zdůrazňovat jejich jednostranný vnějškový postoj a způsob jednání, vyvyšováním jednoho principu nad druhým.

 

Jakmile jsou tyto entity osvobozeny, obráceny a osvíceny Pánem Ježíšem Kristem, stanou se strážci pozitivního stavu, udržující všechny průchody a stezky směřující k zevní mysli jasné, čisté a otevřené, k přijetí, v nezkreslené formě, všeho, co přichází z Nejniternější duchovní mysli a vnitřní mysli. Mají zajistit jasnost a jednoduchost na všech úrovních vnímání a chápání. Jak je vám známo, povaha negativního stavu spočívá v temnotě a složité zamotanosti. Po té, co se určí a objasní jim jejich poslání a až jsou postaveni na správné pozice, požádáte Pána Ježíše Krista, aby důkladně vyčistila očistil vnější mysl od všech nečistot, jedů a bloků negativního stavu. Po té se požádá Pán Ježíš Kristus, aby přistoupil ke sjednocení a spojení vnější mysli s Nejniternější duchovní myslí a vnitřní myslí, aby tak byly jednou, zcelenou, sjednocenou a úplnou myslí, jež bude zasvěcená, loajální a věrná jen Pánu Ježíši Kristu a pozitivnímu stavu.

 

Od této chvíle můžete prožívat ve svém srdci Druhý příchod Pána Ježíce Krista jako soukromou, osobní událost. Až hluboce prožijete tuto veledůležitou událost, zažijete nový vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Tato zkušenost se projeví také v tom, jaký budete mít vztah k sobě a ostatním. Od této chvíle již se nebudete vyjadřovat v pojmech jako: Má niterná mysl, vnitřní mysl, či má vnější mysl, nýbrž: Moje sjednocená mysl či prostě: Má mysl. Když se dostanete až sem, jste s to učinit další důležitý krok.

 

(8)

Prožití individualizovaného Druhého příchodu Pána Ježíše Krista ve vlastní mysli činí vás hodnými toho, abyste poprosili Pána Ježíše Krista o návrat na Základnu vlastního původního domova. Pamatujte si, prosím, že váš život nezapočal na planetě Nula. Počáteční život nikdy nemůže vzniknout na té planetě, kvůli povaze jejího podivného a nezvyklého postavení. Počáteční odstartování každého sentientního života jedině může nastat buď v pozitivním stavu (plus jedna nebo výše), nebo ve stavu negativním (minus jedna nebo níže). Nula nedá popud vůbec k ničemu. Aby něco bylo něčím, něco se musí dodat k nule z toho, co je nad či pod nulou. To je podstatou matematické nuly. Takže každý, kdo se vtělil na planetě Nula, musel přijít odjinud.

 

(a)

V případě pozitivních jedinců čili těch, kteří se zde vtělili z místa odpovídajícího postavení nad nulou (0), stane se to, že budou znovu přivedeni do jejich původního domova, tam se setkají s členy té společnosti, k níž dříve patřili. Bude jim zde přidělen pokoj či pracovna, kam se budou denně odebírat a kde se budou potkávat s členy své duchovní rodiny a vykonávat veškerou svou činnost pouze z pozice niternosti, neboť budou v ní. A toto je místo, jež převyšuje vrcholek jejich duchovní hory. Postup je ten, že nejdříve jdou na vrchol své duchovní hory provést bezpečnostní prověrku a pro denní očistu, jak je popsáno v páté kapitole knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“  Po té se odeberou - spolu se svými duchovními rádci a pod ochranou a péčí Pána Ježíše Krista - na svou domácí základnu. Od této chvíle budou konat svou práci nebo vše, co se má dělat, v místě jim přiděleném na té domácí základně. Je nutno upozornit, že ne mnozí budou schopni dojít až k tomuto bodu ve své duchovní práci. Převážná většina zůstane na vrcholku vlastní hory do konce svých životů na planetě Nula.

 

(b)

V případě negativních individuí, kteří přišli z místa nebo stavu odpovídajícího postavení pod nulou (0), to jest z negativního stavu, ti nebudou posláni na původní domácí základnu. Bylo by to odeslání zpět do pekel. Nechce se jít zpátky do stavu mizerie a temnot, aniž by to bylo zapotřebí k nějakému důležitému poučení nebo pomoci jiným dostat se ven z toho stavu. Raději požádají Pána Ježíše Krista, aby jim přidělil to nejvhodnější pro jejich nový duchovní vzhled, stav nebo podmínky a takovou nebeskou společnost (v pozitivním stavu), která potřebuje lidi jejich typu. A tento stav a místo se stane jejich domovem. Tímto bodem počínaje, po provedení bezpečnostních prověrek a očistě na vrcholku jejich duchovní hory, půjdou na novou domácí základnu, kde budou konat svou práci jedině z té pozice. Proces a povaha té práce pro oba případy (pro přicházející z pozitivního stavu i pro přišlé ze stavu negativního) jsou vylíčeny v páté kapitole knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“

 

Důvodem, proč potřebujete jít zpět na vlastní domácí základnu, je to, že ta základna reprezentuje původní stav unifikace a integrace, stav, z něhož jste se oddálili, abyste se vtělili na planetě Nula. Abyste byli znovu ucelenými, musíte se vrátit do stavu sjednocenosti a integrace všech duchovních principů. Domácí základna má tuto duchovní souvztažnost.

 

(9)

Když jste se pevně usadili na domácí základně a zařídili jste si tam pohodlné bydlení, můžete začít prožívat nebo se rozpomínat na události, k nimž došlo v průběhu vaší inkarnace na planetě Nula, neboli během přecházení z místa či stavu vašeho původního domova na tuto planetu. Tento krok je podniknut za tím účelem, aby se zjistilo, jaké byly na počátku volby; proč takové výběry byly učiněny; proč došlo, došlo-li vůbec, k úchylkám při prvním kontaktu s vámi zvolenými tělesnými geny, které vyšly z vašich pozemských rodičů; aby se objevilo, jaké byly smlouvy a závazky a zda jejich plnění bylo či nebylo dovedeno do konci. Z takto získané znalosti budete schopni stanovit, co ještě se má udělat pro úplné splnění závazků podle vašeho původního souhlasu. Znovu prožít tento proces může být velmi nepříjemné. Konec konců přicházení na tento svět ve všech ohledech je nanejvýš surovou, krutou a nepohodlnou zkušeností. Nic není to pravé ani správné v průběhu inkarnace na planetě Nula. Zakouší se přitom naprostá izolace, odloučenost, odmítnutí a opuštěnost - od všeho a vším, co je blízké a harmonické. Nicméně tato zkušenost je také nutná pro náležité pochopení a naplnění života na planetě Nula. Příchod na planetu Nula je vždy pro nějaké důležité duchovní, duševní i tělesné poučení. Nelze získat tuto znalost, aniž znovu prožijete zmíněný proces. Tento proces je sám o sobě součástí toho důležitého ponaučení.

 

Z takového poučení se získá náležité, významné a zcela odlišné pohlížení na vlastní život na planetě Nula. A to pak pomáhá při redefinování všech interpretací životních událostí během putování na této prapodivné planetě, a to ze stanoviska nově získané perspektivy.

 

(10)

Shora popsanou zkušenost může následovat odhalení vlastního skutečného poslání na planetě Nula. Z bezpečnostních důvodů ne všechny aspekty toho poslání mohou být odhaleny. Získání plné znalosti o povaze vašeho poslání mohlo by nepříteli poskytnout celý plán od vaší „pevnosti“ a jejich slabých míst. Nepřítel - negativní stav - by použil takové údaje k tomu, aby rušil a podkopával toto vaše poslání. A proto plán vašeho života, odrážející se ve vašem poslání, je odhalován v postupných, malých a bezpečných krůčcích. Když jeden krok je dovršen, něco z aspektu příštího kroku je vám zjeveno, a to právě než k němu má dojít, nikoliv však hodně napřed do budoucnosti. V případě obrácených agentů negativního stavu situace je poněkud jiná. V podobných případech není třeba brát v úvahu nějaké bezpečnostní důvody, ježto plán jejich života byl vypracován negativním stavem. Tím plný rozsah jejich poslání může být odhalen v jednom nebo dvou sezeních.

 

Avšak obrácení negativní entity nebo záporného agenta do pozitivního stavu znamená, že bude Pánem Ježíšem Kristem pověřen NOVÝM úkolem a posláním. Celý plán této mise nemůže být zjeven pro bezpečnostní důvody. Zde se plně uskutečňuje odhodlání sloužit Pánu Ježíši Kristu v jakémkoliv rozsahu, situaci, v jakémkoliv stavu a místě. Plně se důvěřuje Pánu Ježíši Kristu, že pro vás zvolí ten co možná nejlepší životní plán, jenž je nejvhodněji v souladu s jedinečnými kvalitami vaší nově integrované mysli a její osobnosti. Konec konců jen Pán Ježíš Kristus, jsa v Absolutním stavu, může vědět v absolutním smyslu, co je pro vás dobré a vhodné. Podobná determinace není možná ze žádného jiného stavu. Všichni jste relativní vůči absolutnímu stavu. Proto je sebepoznání, jakož i všechno jiné, pouze relativní. Vaše volby, konané z vlastního popudu, nemohou brát v úvahu povšechnost vaší přirozenosti z hlediska jejího věčného trvání. Jenom Pán Ježíš Kristus toto může učinit. Z toho důvodu zjevuje aspekty vašeho životního plánu v malých krůčcích, podle toho, jak jste připraveni učinit další krok. Předčasné odhalení obsahu toho kroku může ohrozit vás život i důležité poslání. Jsme-li v negativním stavu, musí se úzkostlivě dbát bezpečnosti. Užije-li se váš výraz.

 

Proces duchovní transformace pomocí Nové duchovní hypnoterapie a vcházení do nitra je jiný pro ty, kdo se vtělili na planetu Nula z pekel. Ve skutečnosti je konfigurace jejich duchovních rádců a stínů vzhledem ke všem ostatním v postavení opačném. Je jen přirozené, že jejich pravými duchovními rádci jsou negativní duchové, démoni, ďáblové a satanášové, kteří mají v moci jejich životy (jejich funkce – viz kapitola 29 této knihy – pozn. zpracovatele). Vrchol jejich duchovní hory se nachází v nejnižším bodě, v pekle, což oni ovšem vnímají jako nejvyšší bod. Mají přesně stejnou hierarchii organizace, a to tak, jak bylo popsáno výše: Až na to, že jejich stíny, či to, co oni považují za stíny, jsou vlastně pozitivními entitami, které jim byly přiděleny pozitivním stavem. Je jen samozřejmé, že jsouce tmi temnot, považují tmu za světlo a světlo za tmu. Takže se jim jejich duchovní rádci počátečně jeví jako bytosti světla, kdežto bytosti světla jsou pro ně stíny. V procesu jejich duchovní transformace je nutno, aby vzali tato fakta do pozornosti.

 

Agenti negativního stavu, kteří si přejí konvertovat na stav pozitivní, musí si uvědomit, že jejich duchovní rádci jsou ve skutečnosti stíny a že to, co považovali za stíny, jsou jejich praví duchovními rádci. Postavení všech se musí uspořádat v opačném směru, a to tak, aby každý dostal své pravé místo ve vědomí klienta. Je nutno navázat spojení s vlastním nejvyšším stínem, kterým je Pán Ježíš Kristus, a s Jeho/Její pomocí se mají postupně, krůček za krůčkem, vyvádět z temnot aktem postupné konverze jejich tak zvaných duchovních rádců. Až k tomu dojde, vytvoří pro ně Pán Ježíš Kristus pravou duchovní horu, na jejímž vrcholku se objeví v pravém světle a v náležité pozici ti, co jsou jejich opravdovými duchovními rádci, dříve považovanými za stíny. Na druhé straně jejich dřívější duchovní rádci čili ti, co byli považováni za duchovní rádce, stanou se po svém vysvobození a konverzi do pozitivního stavu jejich bezpečnostními strážci na všech úrovních Nejniternější duchovní mysli, vnitřní mysli i mysli vnější. Všechny ostatní kroky v tomto procesu jsou souhlasné se vším, co bylo uvedeno shora.

 

Dokončení probírané duchovní transformace má jinou sounáležitost a následek pro ty, co zůstávají v zóně vymístění a na planetě Nula než pro ty, co přebývají v plnosti pozitivního stavu.

 

Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, po tom, kdy došlo k úplné fúzi fyzického těla Ježíše Krista v celek Přirozenosti Nejvyššího, a stalo se tak Jeho/Její integrální částí a kdy se Nejvyšší stal v plné reálnosti, nikoliv jen potenciálně, Pánem Ježíšem Kristem, bylo dalším krokem znovuuspořádání, přestavba a transformace myslí všech jiných sentientních entit ve Stvoření. Tento proces probíhá v pozitivním stavu za účelem nasměrování všech sentientních myslí k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, aby mohly mít k Němu/Ní nový vztah, duchovně souhlasný s touto Přirozeností.

 

Členové pozitivního stavu ve Stvoření a jeho multivesmírech, kteří nejsou částí zóny vymístění, přebývají v oblasti, která je pod vládou principů Božské lásky a Božské moudrosti Pána Ježíše Krista. Jich se netýkají pravidla zóny vymístění ani negativní stav zla a nepravd. Proto proces jejich transformace přináší okamžitě své plody. Stupeň a rozsah jejich změn je pronikavý a bezprostředně zkušenostní podle zásad „zde a nyní“. Není zde nic, co by jim překáželo nebo jim zatarasovalo cestu k okamžitému prožitku toho zde a nyní.

 

Avšak zcela jiná situace je s lidmi sídlícími ještě v zóně vymístění a na planetě Nula. Vaši situaci nelze porovnat se situací lidí, kteří přebývají duchovně, duševně i tělesně v pozitivním stavu. Pozitivní lidé na vaší planetě a v jiných územích zóny vymístění nacházejí se v pozitivním stavu VNITŘNĚ, DUCHOVNĚ, nikoliv fyzicky, a velmi často ani ne duševně. Zde máme rozhodně hlavní rozdílnost. Pokud si vzpomínáte z kapitoly XVI knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, vaše hmotná těla byla vytvořena z elementů vašeho prostředí. Prvky vašeho prostředí sestávají ze zla a nepravd. Váš duch a vaše duše jsou úmyslně polapeny v pasti vašeho těla a vnějšího prostředí, pro které všechny druhy zla a nepravd; tj. negativní stav, jsou přirozeným stavem událostí. Z tohoto důvodu musíte si ještě - nehledě na to, jak úspěšnou může být vaše duchovní transformace - ponechat hmotná těla a žít v jejich vlastním prostředí. V následující kapitole bude více zjeveno o tomto předmětu. Vinou této situace vždy bude trvat separace mezi slabounkým životem vašeho těla s jeho funkcemi a mezi životem vašeho ducha a vaší duše.

 

Musíte si jasně uvědomovat, že v procesu genetického inženýrství a experimentování pseudotvůrců za účelem zfabrikování takového těla a prostředí, jež by byly vhodné pro výrobu a údržbu všech druhů zla a nepravd, to jest pro negativní stav, bylo kolem pravé sentientní mysli lidí a mezi jednotlivými úrovněmi jedné mysli vykonstruováno něco jako obal nebo kruhová genetická stěna. Toto bylo vykonáno za tím účelem, aby bylo zabráněno jakémukoliv přístupu k pravým duchovním principům pozitivního stavu. Nyní se musí říci toto: I když se vám může podařit odstranit bloky mezi jednotlivými úrovněmi vaší pravé mysli, zůstane vám ještě ten obecný obal či cirkulární stěna, oddělující tělo a jeho život od ostatních sfér mysli. Je ponechán jen mizivě nepatrný prostor pro jejich vzájemné spojení, a to proto, aby se dovolilo proniknout právě tolika životním podpůrným elementům, kolik by mohlo udržet tělo naživu a funkčně schopným.

 

Nejubožejší situací pro lidi v negativním stavu je to, že ať jakkoli, jsou svázáni zákony a pravidly, které řídí tento stav. Tyto zákony nelze porušit ani pozměnit, pokud existuje negativní stav ve svém účinném a dominantním postavení. Jejich dodržování je věcí přežití. Jeden z takových zákonů staví vás do úplné závislosti na vašem prostředí a na vnějšnostech v obecném smyslu. Neustále se musíte ohlížet po pokrmu a přístřeší. Jinak vaše tělo nebude moci žít. Je zde taky značný stupeň závislosti na jiných a na jejich schválení, jakožto i na mnohých podobných věcech. (Jsou to opět jedny z nejdůležitějších ovládacích programů Sil temna – pozn. zpracovatele.) Tato situace dává zrod všelijakým tradicím, zvykům, náboženským směrům, institucím, konvencím, kulturám atd., což se stalo integrální částí vašeho každodenního žití. Tvoří kupu požadavků, očekávání a konformity, jež se musí sledovat, chcete-li něco v čemkoliv docílit. Z této situace vytryskly uměle vytvořené stavy ega a jejich duševnosti. Tyto „ego – stavy“ byly nasazeny na vaši pravou mysl nebo pravou přirozenost. Tím se stává, že vaše mysl, vaše pravé jsem, je chyceno do pasti této falešné mysli zvané „ego – stavy“. V převážné většině případů stane se tato falešná mysl jedinou realitou jsoucna a bytí.

 

Protože není žádnými prostředky možné odstranit tento vnuceně nasazený artefakt během vašeho života na planetě Nula - nehledě na to, zda jste nebo nejste si vědomi této situace - existuje neustálé napětí mezi těmito dvěma stavy. Toto napětí se stává zdrojem pro mnohé, ne-li pro všechny, duchovní, duševní a tělesné problémy, které na vás pořád dorážejí. Pro tento důvod - i po dovršení procesu duchovní transformace a unifikace vaší pravé mysli, - stále ještě u vás zůstává tato zevní skořápka, dovolující vám možnost přežití v zóně vymístění. Tento krunýř, tak nezbytný pro přežití, působí, že se vnímá velmi málo, nebo téměř nic z výsledků práce, prováděné a vykonané vnitřně.

 

Kvůli této situaci máte být realistickými a připustit, že ve vašich zevnějšnostech budete ještě podléhat všem možným problémům, starostem, úzkostem, strachům, nemocím atd. Toto je vlastní povahou negativního stavu. Nezapomeňte, prosím, že přece jen ten krunýř sestává z elementů zla a nepravd (čili, abychom byli přesní, ze souvztažících s nimi faktorů zla a nepravd), které produkují vaše problémy a různé nepříznivé stavy.

 

Jediným rozdílem, který pocítíte po dovršení transformačního procesu, bude to, že se vám bude dařit daleko úspěšněji zápolit a překonávat tyto nepříznivé stavy; budete cítit, že máte větší moc nad vlastním životem; budete prožívat větší intenzitu niterného pokoje; a schopnost přijímat tento stav jako nezbytný po dobu vašeho tělesného přebývání v negativním stavu. Budiž znovu připomenuto, že žijete přece na území nepřítele. Vdechujete jeho vzduch, jíte jeho potravu, pijete jeho nápoje, užíváte jeho výrobky a plodiny atd. Toto jsou základní věci pro vaše tělesné přežití.

 

Avšak to, že jste byli niterně transformováni mimo hranice tohoto krunýře, staví vás do přímé opozice vůči všem pravidlům a nařízením vašeho nepřítele. Ale jste na jeho území. A proto je jen samozřejmé, že po prožití duchovní transformace může se vám stát, že zažijete zcela odlišný druh těžkostí, než jaké jste měli před tím procesem. Budete více vnímat krutost reality negativního stavu. Budete citlivější na surovosti a ohavnosti, jež se dějí kolem vás. Daleko více budete rozrušeni nespravedlností, utrpením a bídou, stále kdekoliv přítomnými. Bude se na vás více naléhat, abyste se vzdali a přizpůsobili požadavkům všech, žijících pod vládou negativního stavu. Budete daleko intenzivněji napadáni mocnostmi negativního stavu, zvláště niterně, v podobě takových prožitků, jako jsou těžká pochybování, nejistoty a kolísání. Někdy se vám bude zdát, že jste v horší kondici, než jste byli před dobou duchovní transformace. Vždy váš životní styl proudí v protisměru k životnímu stylu negativního stavu. Plavete proti proudu. Síla proudu je ohromná. Není to lehké a nebude to lehčí.

 

Při tom však budete mít větší stupeň protekce a podpory, který vám poskytne Pán Ježíš Kristus, vaše duchovní rodina a pravá mysl ve vašem nitru. Jediným způsobem, jak přežít tyto nové okolnosti, je denně vcházet do nitra, prodlévat zde s vlastní opravdovou rodinou a čerpat u ní posilu, dar uzdravení, energie, odhodlanosti atd., s tím; aby se mohlo pokračovat v usilovném plnění vašeho poslání až do doby, kdy budete připraveni na odvolání z negativního stavu. Toto je ten pravý důvod, vlastně nejdůležitější příčina, proč se vám klade na srdce, abyste dennodeně a neustále konali niterní pouť.

 

Zde je na místě varovná poznámka. Proces duchovní transformace bude svou kvalitou, obsahem a stupněm, rozsáhlosti a hloubky jedinečně odlišný pro různé jedince, a to v souladu s jejich individuální potřebou. Také proces, styl, modalita a způsob a prostředky niterného putování se budou LIŠIT od jedince k jedinci. Není v tomto ohledu možné nějaké ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ. Je to odpovědností každého jednotlivce, aby zjistil z pozice své sjednocené mysli, s pomocí své duchovní rodiny a zvláště pak Pána Ježíše Krista, jaký styl, způsob a prostředky při niterném putování se má podniknout a jaká je pro něj jeho nejlepší a nejúčinnější forma a frekvence.

 

Nicméně, obecný nárys těchto procedur a kroků bude hodnotný pro všechny, kdo podstoupí tento proces, a to pro drahnou ještě chvíli. Zde nejdůležitější věcí je pamatovat si, že váš duchovní proces, vcházíte-li do nitra denně, či jste neustále uvnitř, věčnou hodnotu. Provádíte jej více pro vaši věčnou budoucnost než pro přebývání nyní a zde na této planetě. Nemáte ani ponětí, čemu se můžete vyhnout po fyzické smrti svého těla tím, že podstoupíte proces duchovní transformace a trvalého prožívání niterného putování. V přítomné chvíli vás ani nemůže napadnout, jak nesmírně cenné je vaše duchovní transformování a následné niterné putování pro veškeré Stvoření a jeho multivesmír. Prosím, pamatujte si toto a nechť neklesá vaše srdce. V evangeliu Lukáše v kapitole 18 ve verši 1 je psáno: Je třeba se stále modlit a neochabovat. Modlit se v této souvislosti značí putovat dovnitř. Stále značí neustálým způsobem. Neochabovat značí, že je snadno ztratit odvahu, stát se nahořklým, roztrpčeným a beznadějným, nesetrvá-li se v niterní pouti, aby se bojovalo proti těmto protivným a bídným stavům. Prosím proto, abyste v zájmu všech v pozitivním i negativním stavu, jakož i ve vašem zájmu vlastním neochabovali a abyste neustále pokračovali ve vcházení do nitra a v setrvávání v něm, pokud ještě zůstáváte ve svém těle – až do samého konce vašeho života na planetě Nula.

 

Ten/ta, co má uši k slyšení a naslouchání, ať slyší a poslouchá, co Pán Ježíš Kristus zjevil v této kapitole.“

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)