SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

(30)

 

Kapitola třicátá

 

NOVÉ ZJEVENÍ V PERSPEKTIVĚ

 

 

 

Výtah z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 640 – 644, 30. kapitola.

 

Pozdního rána dne 18. května 1988 bylo ke mně ještě jednou slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Je na čase, aby se korigoval převládající dojem, jaký má většina lidských tvorů včetně tebe, Petře, že před inkarnací Ježíše Krista na vaší planetě měl Nejvyšší ve zvyku se vtělovat ve vašem světě rozmanitým způsobem, ve formě Krišny, Buddhy a pod všelijakými jinými jmény, jež jsou tak posvátně užívána i zneužívána lidskými tvory. Pravdou však v této věci je, že Bůh - Nejvyšší, Stvořitel se nikdy, v žádné formě, kondici, v žádném stavu nevtěloval přímo či nepřímo na vaší planetě nebo kdekoliv jinde v zóně vymístění. Nejvyšší - Bůh používal před inkarnací Ježíše Krista Své vyslance s různou duchovní mocí a různých stupňů, jejichž prostřednictvím zjevoval nebo konal, co bylo nutno zjevit a vykonat v rozsahu, v jakém to v tom kterém čase v dějinách lidstva bylo potřeba. Ale žádný z těchto poslanců nebyl přímou či nepřímou inkarnací Boha - Nejvyššího.

 

Jinou kategorií „božstev“, jaká existovala na vaší planetě a jaká se ještě uctívá lidskými tvory na Východě, jsou ti, o nichž se věří, že jsou bohy, kteří se neustále vtělují a převtělují na vaší planetě. Jsou obvykle nazýváni avatary či inkarnací Boha. Prý přicházejí do lidského těla - masa, aby zjevili nějaké pravdy a vyváděli své následovníky z negativního stavu. Toto je úplně falešná koncepce. Ať je nyní známo, že tito tak zvaní avatarové,bohové“, „božstva“, či jak všelijak se nazývají na vaší planetě, neměli, nemají a nikdy nebudou mít v sobě něco, co přichází nebo bude vycházet přímo či nepřímo z Nejvyššího Boha - tenkrát, nyní - z Pána Ježíše Krista. Důvod, proč bylo dovoleno, aby je většina z vás považovala za nositele určité intenzívní přítomnosti pravého Nejvyššího Boha, byl v tom, že v jejich učení byly obsaženy některé důležité homogenní duchovní principy dobra a pravdy. Skrze takové principy mohla být udržována do určité míry spojenost lidské rasy s pravou duchovní realitou. Bylo to věcí přežití, neboť kdyby to nebylo bývalo k  dispozici, nikdo by nemohl zůstat naživu ani vteřinu. Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista, tenkrát Boha - Nejvyššího, vždy pečovala o způsoby a prostředky udržování této životně a osudově závažné přítomnosti.

 

Jak víte, negativní stav vždy zkresluje, przní a falšuje skutečnou pravdu. Ale musí začít s touto pravdou. Jinak by nebylo co zkreslovat, zprzňovat a falšovat. Fakt existence toho startovního bodu u skutečné pravdy zachovává určitý stupeň duchovních principů, jež jsou reálné a aplikovatelné dokonce i v rámci jejich deformace, jak se prezentuje na vaší planetě. Tato situace byla vždy využívána Bohem - Nejvyšším před Jeho/Její inkarnací na vaší planetě ve formě Ježíše  Krista. Ale pravou skutečností v této situaci je to, že ti takzvaní avataři a jiné podobné bytosti domnělé duchovní mohutnosti a domnělého božského původu byly inkarnacemi rozličných, speciálně určených tvorů různých hodností z pekel za účelem znemožňovat lidským tvorům získat náležité poznání pravé přirozenosti Boží a Jeho/Jejího Stvoření či vyvinout jakýkoliv přímý a opravdový vztah s pravým  Bohem­ - Nejvyšším. Až dosud velmi málo lidských tvorů vědělo, že tomu bylo, je a bude vskutku tak. A přece byl to Pán Ježíš Kristus, kdo během Svého pobytu na planetě Nula zdůraznil, že to tak je. Avšak nikdo náležitě nepochopil ani nevyložil  tento fakt. V Evangeliu dle Jana v kapitole 10 ve verši 8 stojí psáno:

 

            Všichni, kdo kdy přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči."

 

Co tento verš zde naznačuje, je, že všichni, a to bez výjimek a výhrad, kdo přišli před inkarnací Ježíše Krista, neměli v sobě žádnou pravou božskost. Namísto toho využili svou znalost duchovních principů a duchovní pravdy, jakožto i svou myšlenkovou moc, schopnosti uzdravovat a provádět zázraky, pro prezentaci těchto principů a pravd lidstvu v znetvořené, zfalšované formě, přivlastňujíce si božství, jež jim nikdy nepatřilo. Jsou nazýváni zloději“, protože ukradli nějaké  duchovní principy a pravdy, prohlásili je za své a tvrdili, že jsou jejich původci. Jsou nazýváni „lupiči“, neboť uloupili Božskost Pána Ježíše Krista a prohlásili, že jim náleží. Ale fakticky jsou démony a jinými tvory pekel, vyslanými vládci pekelnými se speciálním posláním rozvíjet, formovat, zakládat a uskutečňovat rozmanitá náboženská hnutí na planetě Nula, jež by odváděla všechny lidské tvory, kteří věří v taková náboženství, daleko od pravé duchovní reality a náležitého pojímání Přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

Přijmout toto tvrzení či prohlášení bude mnohým lidským čtenářům velmi zatěžko. A přece je to pravda, jak byla zjevená pouze tím Jedním, kdo je Absolutní pravdou - Pánem Ježíšem Kristem. Ovšem každý, kdo čte tato slova, má výsadu a právo toto prohlášení přijmout či odmítnout. Nyní je autoritou Pána Ježíše Krista výše citovaný verš doplněn následujícím, životně a osudově závažným sdělením, které od této chvíle bude následovat za výše citovaným veršem:

 

„A všichni, kteří kdy přijdou po Mně, budou také zloději a lupiči.“

 

Toto sdělení znamená, že každý, kdo bude prohlašovat, že je inkarnací nebo reinkarnací Pána Ježíše Krista či jakéhokoliv jiného Boha, božství, Mesiáše, Spasitele či Avatara či archanděla, anděla, apoštola či jakékoliv dávné osobnosti náboženské či filosofické, je zlodějem a lupičem, bez ohledu na to, jaké množství zázraků vykoná či jak mnoho lásky a moudrosti bude kázat. Krade principy  Starého či Nového zjevení, aby je použil pro negativní, zavádějící a zlé účely. Dopouští se loupeže božskosti Lidského Božství a Božského lidství Pána Ježíše Krista, nárokuje si být tou božskostí. Nic z pravdy, nic z dobra, nic z božství neexistuje v takové osobě.

 

Zde tedy jste opětně varováni, že mnoho jedinců v přítomné době žijících na vaší planetě si činí tento falešný nárok. A jste napřed upozorněni na to, že mnoho dalších přijde s takovými přesvědčivými, avšak naprosto falešnými nároky. Dokonce budou konat velké zázraky a velká znamení, dokonce i křísit lidské tvory právě zemřelé, jen proto, aby prokázali, že jsou bohové, mistři či Ježíš Kristus. Fakticky však jsou všichni inkarnací z pekel se speciálním posláním BLOKOVAT lidským tvorům cestu k přijetí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového zjevení. Jejich usilováním bude diskreditovat co možná nejvíc pravdivost a pramen Nového zjevení a osobně i jeho zprostředkovatele. Budou se snažit nacházet a vynášet na povrch to, co se bude v Novém zjevení jevit jako všelijaký druh nesrovnalostí, opakování, bídného užití angličtiny a mluvnické struktury, nevhodných slov či nemístných výrazů nebo nepotřebné nadbytečnosti (na niž si stěžují i někteří přítomní přátelé­ - čtenáři), jen aby prokázali, že nepochází od Pána Ježíše Krista. Budou se snažit najít nějaké problémy a nedostatky u zprostředkovatele přenosu Nového zjevení, který je jako lidský tvor má, prohlašujíce, že pravý Pán Ježíš Kristus by nikdy nezvolil tak slabou, obyčejnou osobu, jaká má hojnost osobních problémů a nedostatků, nebo jakoukoliv podobnou jinou osobu, aby přenášela Jeho/Její Nového zjevení; a budou zkoušet a prohlašovat nejrůznější další věci.

 

V mnohých případech a u většiny lidských tvorů budou mít úspěch. Budou, jak je jen možno, blokovat finanční podporu vydání této knihy. A až bude formálně zveřejněna, pak budou činit všechno možné, aby se omezil počet lidských tvorů, kteří by ji kdy četli. A kdyby přesto nějakou náhodou selhali v tomto posledně zmíněném usilování, pak by se snažili zajistit, aby čtenáři po přečtení knihy Nového zjevení buď odmítli přiznat, že přichází od Pána Ježíše Krista, majíce autora za duševně vyšinutého, postiženého velikášstvím a paranoidní psychózou, a nebo prostě zapomněli, co četli, aniž by kdy použili něco z jeho principů ve svých životech; a provedou mnoho jiného podobného.

 

Ať se vás nedotýká žádný z těchto zlomyslných útoků. Takové útoky jsou jen důkazem, že to, co bylo zjeveno v této knize, přišlo přímo od Pána Ježíše Krista. Znovu se zde potvrzuje Pánem Ježíšem Kristem, že v této knize naprosto nic nepřišlo od jakéhokoli anděla, ducha, lidského tvora či tohoto zprostředkovatele přenosu, nebo kohokoliv jiného ve Stvoření či v zóně vymístění, nýbrž pouze a jenom přímo od Pána Ježíše Krista.

 

V zásadě existuje TROJÍ druh čtenářů Nového zjevení. Jeden typ jsou všechny sentientní entity v pozitivním stavu Stvoření a jeho multivesmíru. Druhý typ jsou členové zóny vymístění, mající za účel jeho falšování, zkreslení a prznění a jeho užívání pro vlastní zlé cíle. Avšak také někteří z nich se následkem jeho čtení obrátí do pozitivního stavu. Třetí typ budou lidští tvorové na planetě Nula (ve velmi omezeném počtu). Počet čtenářů a používajících principy Nového zjevení se bude lišit od jednoho typu k druhému. V prvním případě všichni budou číst, studovat a aplikovat vše ve svých životech okamžitě. V druhém případě, mnozí, avšak ne všichni, budou číst, ale nebudou to aplikovat. V případě lidských čtenářů velmi málo bude číst a ještě méně to bude aplikovat ve svých životech. Z této situace můžete vidět znovu, že Nové zjevení se bude číst, studovat a aplikovat ve své všeobsáhlosti primárně v pozitivním stavu Stvoření. Jeho PŘÍSTUPNOST na planetě Nula a v celé zóně vymístění je NUTNOU PODMÍNKOU k tomu, aby se uvedl v pohyb proces konečného vysvobození všech v negativním stavu a definitivní zrušení negativního stavu, jak již bylo zdůrazněno nesčetněkrát na stránkách této knihy  (zvláště v kapitole patnácté: „Tajemství Nového zjevení“).

 

Dokončením této dávky Nového zjevení se ustanovuje a naplňuje nová epocha v duchovním vývoji celého Stvoření a nová situace v zóně vymístění a na planetě Nula. Význačnost dostupnosti Nového zjevení má nesmírný rozsah, který je nad lidský rozum, pojímání a představivost. Jak se tak věci začnou rozvíjet též na vaší planetě Nula, ačkoliv na vaší planetě je to vždy pomalejší a méně postřehnutelný proces než kdekoliv a kdykoliv jinde, ohromnost důležitosti Nového zjevení se stane více a více zřetelnou. Avšak bude to vyžadovat mnoho času a usilování, aby všechna tato fakta přinesla závěrečné plody. Proto buďte trpělivými a vydržte až do konce.

 

Nové Zjevení zůstane otevřené. To znamená, že bude-li to a kdy to bude potřebné, budou přidány dodatečné kapitoly po kapitole třicáté, aby se odrážel další vývoj v duchovní realitě a v procesu spasení konaného Pánem Ježíšem Kristem i v rozvíjení Jeho/Jejího Velkého plánu.

 

Mnohé ideje Nového zjevení, jak byly zjeveny v této knize, budou platit do samého konce tohoto časového cyklu. Některé budou modifikovány nebo nahrazeny, jak bude zapotřebí, kdy toho bude třeba a jestli toho bude zapotřebí. Jak dlouho tento časový cyklus potrvá, nemůže být zjeveno. Ale poznáte to, jakmile se jeho konec bude blížit. Budou tu všechna znamení. Vaším posláním a účelem je nestarat se o budoucnost a nelámat si hlavu ohledně konce tohoto časového cyklu. VŠICHNI ČTENÁŘI A NAPLŇOVAČI IDEJÍ TÉTO KNIHY JSOU TU, ABY BYLI PŘÍKLADEM ŽIVOTA VE SHODĚ S PRINCIPY NOVÉHO ZJEVENÍ. JAKMILE NAPLNÍTE TOTO POSLÁNÍ, BUDETE V PRAVÝ ČAS ODVOLÁNI. (K tomu je zde 100 000 mateřských lodí Vesmírných lidí, kteří pomáhají v našem světelném poslání a pomáhají a pomohou při jakékoliv variantě převibrování těch lidí, kteří si své světelné poslání LÁSKY SPLNÍ – pozn. zpracovatele 26.3.2002.)

 

Mezi tím je přenos této dávky Nového zjevení završen. Vyvstane-li potřeba, aby se v tomto procesu pokračovalo, pak ti to bude, Petře, zřejmé a tehdy slovo Pána Ježíše Krista k tobě přijde, abys řekl vše, co ti On/Ona vloží do mysli a do úst.

 

Požehnaní jsou ti, kdo čtou tato slova, přijímají je a uplatňují ve svém každodenním životě. Pán Ježíš Kristus říká: Tací jedinci zdědí všechno pozitivní a dobré a Pán ježíš Kristus bude jejich Bohem a oni/ony budou Jeho/Jejími syny a dcerami.

 

Ten/ta, kdo má uši k slyšení a k poslouchání a vůli to činit, ať slyší, naslouchá a koná, co Pán Ježíš Kristus zjevuje v celé této knize.

 

AMEN.

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)