SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

  

 NOVÉ  ZJEVENÍ 

PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA

  

Petr. D. F.

1988

2. - pětibarevná verze 2002

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 


 

(0)

 

Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista

pro každého případného čtenáře této knihy

 

 

 

Výtah z knihy “Nové zjevení Pána Ježíše Krista”, str. i – iv, úvod.

 

“Než se vážně pustí do čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista, jak je zaznamenáno v této knize, měl by si každý čtenář být vědom několika následujících důležitých faktů:

 

(1)

Pro svá sdělení Pán Ježíš Kristus svobodně zvolil užití řeči ve třetí osobě, nikoliv v první osobě, jak by čtenář asi očekával. Hlavním důvodem pro tento výběr je uchování svobody volby pro každého čtenáře přijmout nebo odmítnout to, co je v této knize napsáno. Užívání vyjadřovací formy v první osobě, jako např. “Pravím”, “Uvádím”, “Činím” atd. spoluoznačuje nařizování, nediskutabilnost, ukládání a nařizování. Pravá Přirozenost Pána Ježíše Krista neobsahuje vůbec žádný sklon cokoliv rozkazovat, nutit, ukládat, nařizovat nebo někoho něčím zastrašovat. Tato Přirozenost sestává z Absolutní svobody a Nezávislosti, pak nikdy nemůže vyjádřit sám sebe způsobem jiným než způsobem svobody a nezávislosti. Rozkazovat, nařizovat, ukládat atd. by znásilňovalo tuto Přirozenost. Proto použití vyjadřovací formy ve třetí osobě odstraňuje tuto nežádoucí souznačnost a vedlejší účinek.

 

Jiným důležitým důvodem pro tento výběr je ilustrace a zpříkladnění postoje pravé pokory, skromnosti a poníženosti. Požadují-li pravé duchovní principy od lidí a lidských tvorů, aby byli pokorní a skromní, pak je jen přirozené, aby Absolutní pramen všech pravých duchovních principůPán Ježíš Kristus ukázal na Svém vlastním příkladu takovou skromnost, poníženost a pokoru. Jednou ze základních vlastností Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista je přítomnost Absolutní nevinnosti, Pokory, Skromnosti a Poníženosti. Pro tento základní povahový rys může Pán Ježíš Kristus mít vztah s každým jenom z pozice této vlastnosti. Vztah či poměr s kýmkoliv nemožno mít z pozice něčeho, co nemáte. Možno jej mít jenom z pozice toho, co máte. Toto je obecným principem každého vztahu. Užití vyjadřovací formy ve třetí osobě pomáhá ve zdůraznění tohoto důležitého postoje.

 

(2)

Existuje závažný duchovní důvod, známý jen Pánu Ježíši Kristu, proč zvolil Dr. Petra Daniela F. zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení pro tuto dobu. Petr je někdo, jehož rodnou řečí není angličtina a kdo nikdy formálně nestudoval anglický jazyk. Gramatická struktura jakéhokoliv jazyka, zvláště pak jazyka anglického, ukládá příliš mnoho omezení při vyjadřování duchovních idejí. Tato omezení jsou využita negativním stavem pro překroucení, zprznění a zfalšování původního a ryzího významu těch idejí. Aby se vyhnulo tomuto nebezpečí, je občas nutno porušit mluvnickou strukturu i pravidla používaného jazyka.

 

Pan Ježíš Kristus zvolil užití Petrova svérázného a zvláštního způsobu vyjadřování, jeho řeči a způsobu, jakým formuluje své ideje k vyložení principů Nového zjevení. Pánu Ježíši Kristu velmi dobře vyhovuje přesné použití modality myšlení, cítění, vyjádření idejí, větní struktury i slov, jaké Petr užívá. Petr, takový jaký je, a způsob jeho myšlení, cítění a sebevyjádření jsou integrální částí jeho pověření a poslání – být přesně takovým, jakým je. Není náhodou, že všechny minulé Petrovy snahy systematicky studovat anglický jazyk a mluvnici byly zvráceny. Toto mělo za účel úmyslně se vyhnout kontaminaci rigidními gramatickými pravidly při vyjádření jakýchkoliv idejí. Nechť si čtenář uvědomí, že kdyby Pán Ježíš Kristus měl zapotřebí se vyjádřit jinak a – podle názoru některých čtenářů – v přijatelnější mluvnické formě, zajisté by byl zvolen nějaký učenec - odborník anglického jazyka nebo někdo, kdo by byl schopen přísně dodržovat pravidla. Taková volba by však nesplnila svůj pravý účel.

 

Lidští tvorové se vždy budou snažit najít omluvu, proč nesouhlasit nebo nečíst či neuvádět v život to, co najdou v této nebo jiných knihách Nového zjevení. Někteří se snadno odvrátí kvůli několika – podle jejich mínění – nevhodným výrazům nebo slovům či myšlenkám nebo způsobu jejich formulace a podání. Takovíto lidští tvorové mají nepatřičnou potřebu vyjadřovat věci vlastními slovy, vlastními myšlenkami a jejich vlastním pojetím toho, jak by se měly formulovat. Z této pozice pak neodolatelně chtějí přepisovat takovéto knihy, upravovat je, nahrazovat určitá slova jinými, aby zmírnili nebo i odstranili původní záměr, s jakým originální slova byla zvolena. Opakuje se: Kdyby Pán Ježíš Kristus si přál použít taková slova pro sdělení Svého Nového zjevení, pak by si byl určitě zvolil někoho, kdo by byl schopen vše vyjádřit způsobem jiným, než jaký je použit v této knize.

 

Jsou zde důležité, lidskému rozumu nepochopitelné, duchovní důvody, proč Pán Ježíš Kristus zvolil tento způsob podání idejí Nového zjevení, jak se odráží ve způsobu Petrovy mluvy, jazyka, vyjadřování a myšlení. Pro tyto důležité duchovní důvody se každý, kdo se po vytištění a uveřejnění konečné verze rukopisu nebo po té, kdy se předloží ke čtení v přítomné nebo budoucí době, pokusí revidovat nebo opravovat nebo nahrazovat jakákoliv slova nebo měnit cokoliv v této knize vyjma zřejmých typografických, pravopisných či technických chyb, dopustí zkreslení nebo i zfalšování pravého významu této knihy.

 

Jakékoliv změny nebo dodatky v tomto ohledu, má-li k ním vůbec dojít, musí přijít přímo od Pána Ježíše Krista. Vždyť nakonec je to Jeho/Její kniha. A ovšem takové změny nebo dodatky mají opět přijít přes Petra. Když, nebo jestli Petra již nebude, aby dělal tuto důležitou práci, pak jenom tehdy bude Pánem Ježíšem Kristem zvolen někdo jiný pro transmisi nové knihy nebo knih, které by byly logickým pokračováním, nikoliv revizí (v rámci obsahu) této knihy.

 

(3)

Pro náležité pochopení vyžaduje čtení této knihy určité seznámení se s předešlými pracemi přenesenými Petrem. Fakticky, je nutno považovat devět předešlých knih tohoto druhu za přídavné a jako úvod k této knize. Proto, míní-li čtenář pohroužit se do této knihy, aniž by byl seznámen s dřívějšími knihami, napsanými Petrem, pak se musí připravit k největšímu šoku svého života. Nebude to snadné přijmout leccos, co je zjeveno v této knize. Avšak – jako vždycky – bude-li čtenář mít mysl otevřenou a bude-li ochoten opustit předpojatost idejí vlastního očekávání, vlastních názorů, mínění, náboženských přesvědčení, filosofií a čehokoliv jiného a přistoupí-li k tomuto čtení s pozitivním a dobrým úmyslem pro poučení a možnost změny, pak bude požehnám moudrostí porozumění, přivlastnění a aplikování všeho, co je v této knize zjeveno.

 

Někteří čtenáři si možná budou stěžovat, že je v této knize příliš mnoho nadbytečného. Takovíto čtenáři by měli být zpraveni, že určitá idea může sloužit velmi často jako podložka pro mnoho rozmanitých faktorů. Když se zkoumá každý faktor zvláště, pak takový princip se musí znovu nastolit a zopakovat. Ve filosofickém smyslu toto není nadbytečnost, nýbrž pohled na probíraný princip ze zcela jiné perspektivy. Prosím, mějte tohle na paměti při čtení této knihy.

 

A konečně je velmi závažné číst tuto knihu v pořadí od první kapitoly až k poslední, tak, jak jdou za sebou, bez přeskočení nebo započetí čtení nějaké kapitoly bez dřívějšího přečtení předchozí kapitoly. Každá z nich sleduje jedna druhou a každá následná kapitola buduje na tom, co bylo zjeveno v dřívější kapitole. Což znamená, že přeskočení může způsobit ztrátu souvislosti s kontextem Nového zjevení. Navíc se Pán Ježíš Kristus vrací k některým tématům, probíraným v předešlých kapitolách, rozpracovává je do větší hloubky nebo zjevuje některé jiné aspekty později. Číst něco o těchto nových tématech bez spojitosti s jejich začátečným zjevením by způsobilo, že náležité chápání věci by bylo velmi obtížné.

 

Díky za ochotu číst a uvážit, co bylo zde zjeveno.”

 

Toto poselství přišlo ke mně jako slovo Pána Ježíše Krista, po přenosu poslední kapitoly této knihy, a to 18. května 1988. Bylo doporučeno umístit jej na začátek knihy jako úvodní poznámku.

 

Santa Barbara, California, U.S.A.                                    PhDr. Petr D. F

Dne 18. Května 1988                                             zprostředkovatel přenosu,

v 6:46 odpoledne (18:46).                                     služebník a následovník

                                                                                  Pána Ježíše Krista.

 

 

 

 

Malá poznámka zpracovatele textů Nového zjevení na internetu

 

 

Tyto důležité informace nechť slouží všem zájemcům k jejich duchovnímu růstu a umožní jim tak dobře se připravit na přechod do Nového věku, na Novou Zemi, neboť Pán Ježíš Kristus nám ukazuje v našich srdcích stále ten správný směr, jen jde o to vyciťovat a zaposlouchat se do vlastního nitra.

 

Ověřovali jsme si (4 lidé v kontaktu se Stvořitelem prvotním všeho a všech – dle dosavadní terminologie, a s Vesmírnými přáteli Sil světla), že knihy Nového zjevení jsou PRAVDIVÉ, a to na cca 90 %, takže je na každém čtenáři opět, aby vycítil chybně zpracované části stejně, jako u jakéhokoliv jiného textu zde na planetě Zemi. Jak jsem již dříve několikrát upozorňoval, chyby vznikají při přenosu, dále při překladu (zde se jedná o překlad z anglického do českého jazyka dvěmi překladateli) a dále při přípravě na tisk knih. Síly temna nikdy nespí !

 

Texty jsou opisem knih, které nejsou šířeny v knihkupectví a ani jim nebyla dosud dávána žádná reklama, takže byly dosud velmi málo známé. Proto jsem se rozhodl touto cestou tento stav změnit a tak má velká část zájemců možnost tyto informace získat buď v elektronické podobě, anebo formou papírových kopií původních knih, případně textů zde uvedených v papírové podobě. V textech nejsou provedeny žádné změny, pouze je doplněno několik schémat a obrázků pro názornější vyložení některých faktů, a dále je doplněno několik dílčích nadpisů či čísel v závorce uvnitř kapitol (které tedy nebyly obsahem původního přenosu) kvůli lepší přehlednosti těchto textů.

 

Jsem vděčný Pánu Ježíši Kristu, že jsem měl možnost se seznámit s tímto učením a také, že se mohu podílet na šíření těchto energií na planetě Zemi ve 3. dimenzi.

 

 

TI, KTEŘÍ VĚDOMĚ ZATAJUJÍ PRAVDU NEBO JI PŘEKRUCUJÍ POD ZÁMINKOU,

 

ŽE JI LIDÉ JEŠTĚ NEJSOU PŘIPRAVENI SLYŠET,

 

SLOUŽÍ TEMNOTĚ.

 

V PRŮBĚHU CELÉ HISTORIE BYLY POSVÁTNÉ TEXTY UKRÝVÁNY NEBO NIČENY.

 

 

PROTO ŠIŘTE TYTO TEXTY DÁLE, NENECHÁVEJTE SI JEN PRO SEBE  ! ! !

 

POSKYTNĚTE TEXTY TAKÉ KNIHOVNÁM  !

 

 

S láskou Ivo A. Benda,  zpracovatel a šiřitel knih NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

 První verze textů: 28.10.2000.

Druhá verze textů - pětibarva: Od ledna 2002.

 

 

-------

 

 

Texty jsou k prohlížení a ke stažení na této internetové adrese, jednak několik kapitol v knize “IV. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU” (od sdělení 1139), jednak v samostatném menu v levé části úvodní obrazovky naší stránky :

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Je možno také objednat CD – ROM s tímto webem, což je velmi výhodné a pohodlné.

 

Pro černobílé tisky vyznačte text klávesami (ctrl) (A) a pak přebarvěte černou barvou písmo.

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.universe-people.cz

 

www.universe-people.com

 

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 


 

Zpracoval: Ivo A. Benda 28.10.2000.

www.vesmirni-lide.cz

NOVÉ ZJEVENÍ

 

 

1)    NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1993, 660 stran původní knihy, komplexní výklad Pána Ježíše Krista o DNEŠNÍ SITUACI POZEMSKÉHO LIDSTVA včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách.  Příjato v roce 1988.        KLÍČOVÝ MATERIÁL ! ! !

 

2)     ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, Petr D. F., 1994, 262 stran, výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření.  Zpracováno v roce 1982.

 

3)     KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?, Petr D. F., 1995, 138 stran, postavení pozemského člověka ve Stvoření.  Zpracováno v roce 1984.

 

4)     POSELSTVÍ Z NITRA,  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ,    HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ, Petr D. F., 1996, 155 + 66 + 130 stran, další rozšiřující informace Nového zjevení. 1. a 2. kniha příjata v roce 1982, 3. kniha zpracována v roce 1985. Tři knihy vázány společně jako jedna kniha – neobvyklé !

 

5)     KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1999, 217 stran. Přijato v roce1992-4. Poslední doplňující informace k Novému zjevení. Doporučuje se číst až po trojím přečtení předchozích knih.

 

Existuje ještě několik knih, které dosud (28.10.2000) nejsou přeloženy z anglického do českého jazyka, např. kniha ”Realita, mýty a iluze”. Jsou i některé knihy od tohoto autora, jež jsou značně kontaminované negativním stavem, a tím pro pravdivý účel nepoužitelné !  

 

Řiďte se svým SRDCEM a ne jménem autora (příjemce, média) při výběru knih !

 

---------------------------------------

 

Tyto texty jsou přepsány - scanovány z originálních knih v českém jazyce. Tyto knihy existují i původním anglickém originále. V případě zájmu o knihy, mohu zaslat za cenu nákladů jednostranné kopie A4.

 

Obrázky a schémata nebyly v původní knize, byly zpracovány Ivo A. Bendou kvůli lepšímu znázornění některých souvislostí (nikoli však všech, to bohužel tímto způsobem není možné).

 

Knihy “Nového zjevení” se týkají životně každého člověka na Zemi, neboť každý člověk šat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! !  Pochopení tohoto faktu dává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

 

Tyto informace šiřte s láskou v srdci všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavně do škol – učitelům,  úředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům, nezapomeňte na naše milé novináře a politiky, které máme tolik rádi. Bude to pomocí mnoha lidem a velký průšvih pro pseudotvůrce.

 


 

OBSAHY  KNIH  NOVÉHO  ZJEVENÍ

 

 

1)  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  –  30  kapitol,   32  celků.

 

            (0)

Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého případného čtenáře této knihy.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Rozdíly mezi Zjevením Ježíše Krista a Novým zjevením Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 2.

Přirozenost Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 3.

Zrada křesťanství.

 

            Kapitola 4.

Druhý příchod Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 5.

Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra.

 

            Kapitola 6.

Tajemství o pseudotvůrcích.

 

            Kapitola 7.

Pojetí Antikrista.

 

            Kapitola 8.

Poslední soud.

 

            Kapitola 9.

Význam Poslední večeře.

 

            Kapitola 10.

Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů.

 

            Kapitola 11.

Pojetí hříchu a lidských problémů.

 

            Kapitola 12.

Pojetí života obecně a lidského života zvlášť.

 

            Kapitola 13.

Jak přežít lidský život.

 

            Kapitola 14.

Dosah Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 15.

Tajemství Nového zjevení.

 

            Kapitola 16.

Praktikování Nového zjevení.

 

            Kapitola 17.

Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním.

 

            Kapitola 18.

Nový život pozitivního stavu.

 

            Kapitola 19.

Život po lidském životě.

 

            Kapitola 20.

Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť.

 

            Kapitola 21.

Tajemství stvoření a zóny vymístění.

 

            Kapitola 22.

Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovunarození, transfigurace a transformace.

 

            Kapitola 23.

Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad Svým stvořením.

 

            Kapitola 24.

Desatero nově navštívené.

 

            Kapitola 25.

Tajemství Desíti duchovních principů.

 

            Kapitola 26.

Motlitby Páně znovu navštívená.

 

            Kapitola 27.

Tajemství Nové modlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem.

 

            Kapitola 28.

Tajemství životní cesty.

 

            Kapitola 29.

Několik objasnění struktury a povahy zóny vymístění.

 

            Kapitola 30.

Nové zjevení v perspektivě.

 

            (31)

Dodatek.


 

 

2)     ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI  -  3  části,  21  kapitol,  22  celků.

 

ČÁST I:  DUCHOVNÍ ÚPADEK

 

            Kapitola 1.

Definice a principy duchovnosti obecně a lidské duchovnosti zvlášť.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 2.

Vznik hmoty, vesmíru a sentientních bytostí. Původní účel, cíl a uspořádání lidského života a jeho přírodního, duševního a duchovního stavu.

 

            Kapitola 3.

Počátek a důvody lidského duchovního úpadku.

 

            Kapitola 4.

Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na vývoj člověčenstva jako celku.

 

            Kapitola 5.

Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na jednotlivé oblasti lidského života, lidských aktivit, systémů a vztahů.

 

            Kapitola 6.

Hluboká krize všech lidských systémů, hodnot, tradic, zvyků a kultur.

 

            Kapitola 7.

Současný stav věcí v rozpoložení člověčenstva a lidské duchovnosti. Příprava na Nový věk.

 

 

ČÁST II:  DUCHOVNÍ OBROZENÍ

 

            (8)

            Kapitola 1.

Chápání pravé lidské přirozenosti.

 

            (9)

            Kapitola 2.

Struktura lidské mysli.

 

            (10)

            Kapitola 3.

Dynamika lidské mysli.

 

            (11)

            Kapitola 4.

Očista a syntéza zrnek pravd existujících v tradicích a konvencích lidských systémů.

 

            (12)

            Kapitola 5.

Otevření všech úrovní jsoucna a bytí a vybudování stálého mostu mezi nimi.

 

            (13)

            Kapitola 6.

Nebezpečí a opatrnost v procesu otvírání a budování. Rizika přechodu.

 

            (14)

            Kapitola 7.

Vhodné a správné nástroje a stavební bloky pro Nový věk. Rozvoj nových metod lidských systémů.

 

 

ČÁST III:  DUCHOVNÍ POKROK

 

            (15)

            Kapitola 1.

Definice a principy duchovního pokroku.

 

            (16)

            Kapitola 2.

Nové uspořádání lidských systémů: Analýza tohoto uspořádání.

 

            (17)

            Kapitola 3.

Nová dynamika lidských systémů: Analýza této dynamiky.

 

            (18)

            Kapitola 4.

Povaha a uspořádání nového člověčenstva.

 

            (19)

            Kapitola 5.

Místo, účel a cíle nového člověčenstva a jeho systémů v univerzalitě povšechnosti.

 

            (20)

            Kapitola 6.

Životní styl a vztahy lidé v nové éře. Analýza nové duchovnosti.

 

            (21)

            Kapitola 7.

Perspektivy a možnosti rozvoje lidí a jejich duchovního pokroku.

 

 

 

3)     KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?  -  5  kapitol,  7  celků.

 

            (0)

            Úvod:

Proč potřebujete číst tuto knihu ?

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá ?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste ?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho ?

 

            Kapitola 2.

Z čeho skutečně sestáváte ?  Kolik je ve vás úrovní a aspektů ?  Jaké je vaše místo a pozice v tomto Vesmíru a ve vztahu k ostatním ?  Žijete skutečně v původním a pravém světě ?  Jaký je účel vašeho života ?  Započali jste svůj život skutečně na planetě Zemi ?

 

            Kapitola 3.

Jak skutečně vznikají vaše problémy, starosti, špatné návyky, strádání, utrpení, nemoci, choroby, nehody, příhody a všechny ostatní neštěstí, potíže, nedostatky atd. ?  Jakému účelu ve vašem životě slouží ?  skutečně je potřebujete ?  Jak ve skutečnosti vzniká negativní stav ?  jedla Eva v zahradě Eden skutečně jablko a dala ho jíst Adamovi, kterýžto čin se považuje za počátek veškeré lidské bídy a negativního stavu ?  Co to všechno skutečně znamená a označuje ?  Jaký to může mít vztah k vašemu vlastnímu osobnímu životu či každodennímu žití ?

 

            Kapitola 4.

Jaké jsou náležité, správné, pravé, účinné, úspěšné prostředky a způsoby jak nalézt vaší cesty zpět k pravému životu, ke svému pravému niternému já, ke své niterné mysli a k pravému štěstí ?  Jak se v sobě zbavit všeho, co vám způsobuje všechny druhy problémů a potíží, ať jsou duchovní, duševní, emoční, intelektuální, sexuální, osobní či fyzické nebo jakékoli jiné bez jakékoli výjimky ?

 

            Kapitola 5.

Jak neustále a náležitě udržovat svůj duchovní, duševní, citový, intelektuální a vůbec veškerý blahobyt a štěstí, aniž byste nesklouzli či se nevrátili zpět, ke svému předešlému životnímu stylu, který vás ničí, anebo aniž byste stagnovali na jednom místě ?  Jak naplnit účel svého života na Zemi k vlastní spokojenosti a ke spokojenosti svého Stvořitele ?  Končí váš osobní, jedinečný a sebeuvědomělý život vaší fyzickou smrtí ?  Co se s vámi stane po té, co opustíte své tělo a tuto Zemi ?

 

            (6)

            Závěr:

Víte nyní skutečně, kdo jste a proč jste zde a co to znamená být pravou duchovní a šťastnou lidskou bytostí – lidskou bytostí integrovanou ?

 

 

 

4)     POSELSTVÍ Z NITRA,  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ,     HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ (3 knihy svázané v jednu)  –  63 celků.

 

 

4a)  POSELSTVÍ Z NITRA  -  40  poselství,  41  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Poselství 1.

O nesprávném výkladu “Jupiterova efektu”.

 

            Poselství 2.

O přirozenosti Nejvyššího.

 

            Poselství 3.

O manželství a sexualitě.

 

            Poselství 4.

O měnitelnosti vlastního stavu a rozpoložení. O ustavení zvláštní školy duchovního obrození, opětovného poznání a restrukturalizace v duchovním světě Nejvyšším.

 

            Poselství 5.

O nové nebeské společnosti a jejím účelu a funkci.

 

            Poselství 6.

O swedengorgově chápání Posledního soudu. O Bibli a jejích rozličných významech.

 

            Poselství 7.

O životě a jeho smyslu. Více o sexualitě a sexuálním styku.

 

            Poselství 8.

O principech duchovní homogennosti.

 

            Poselství 9.

Více o funkci nové nebeské společnosti.

 

            Poselství 10.

O duchovních požadavcích každodenního života a o souboru pravidel pro takový život.

 

            Poselství 11.

O nové pekelné pseudospolečnosti. Varování před jejím dílem.

 

            Poselství 12.

O rozličných érách v dějinách duchovního rozvoje člověčenstva.

 

            Poselství 13.

O metodách získávání poznatků v dějinách člověčenstva.

 

            Poselství 14.

O hlavních strukturálních změnách duchovního světa.

 

            Poselství 15.

O sexualitě v duchovním světě.

 

            Poselství 16.

Pokračování o sexualitě v duchovním světě.

 

            Poselství 17.

O tom, jak se určuje dlouhověkost lidského přírodního života na Zemi.

 

            Poselství 18.

Více o filosofii Nové školy v duchovním světě.

 

            Poselství 19.

Více o struktuře a funkci nové nebeské společnosti.

 

            Poselství 20.

O taktice a metodách působení nové pekelné pseudospolečnosti.

 

            Poselství 21.

O filosofickém pojetí času.

 

            Poselství 22.

O duchovních principech a životě obecně.

 

            Poselství 23.

O praktickém uplatňování duchovních principů v každodenním životě.

 

            Poselství 24.

O duchovních požadavcích každodenního života a žití.

 

            Poselství 25.

O praktických principech každodenního života.

 

            Poselství 26.

O náležitém chápání povahy negativního stavu. O nevhodnosti lidského chápání některých životních událostí.

 

            Poselství 27.

O lidských způsobech vnímání, nevědomých procesech a pozměněných stavech vědomí.

 

            Poselství 28.

O duchovních válkách a metodách, taktikách a zbraních užitých v těchto válkách a o tom, jak souvztaží s lidskými pozemskými válkami.

 

            Poselství 29.

O zdroji lidských problémů, běd a strádání a o tom, jak je překonat.

 

            Poselství 30.

O lidském duchovním, duševním a fyzickém vybavení a o metodách léčení jejich problémů.

 

            Poselství 31.

Některá praktická objasnění pojetí duchovnosti a duchovních principů.

 

            Poselství 32.

O procesu inkarnace lidských bytostí na Zemi.

 

            Poselství 33.

O tom, jak určit, zdali je jeden v pozitivním či negativním stavu.

 

            Poselství 34.

O záležitostech každodenního života a o náležitých stavebních blocích života každého.

 

            Poselství 35.

O struktuře a obsahu reality.

 

            Poselství 36.

O povaze a struktuře stvoření a o duchovních, duševních a fyzických chorobách a jejich léčení.

 

            (37)

Proč si lidé volí jít do pekla ?

 

            (38)

Dodatečné poselství ohledně Nové nebeské společnosti.

 

            (39)

Stručný komentář pojetí reinkarnace.

 

            (40)

Důležitý oznam od Nejvyššího.

 

 

4b)  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ  -  4 kapitoly,  5 celků.

 

            (0)

Krátký úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Duchovní teorie univerzální multidimenzionální zóny vymístění.

 

            Kapitola 2.

Duchovní principy střední cesty.

 

            Kapitola 3.

Principy duchovní metafyziky.

 

            Kapitola 4.

Lidská vůle a úmysly a jejich mnohonásobná reinkarnace.

 

 

4c)  HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ  -  16  kapitol,  17  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            (1)

O různých typech zjevení a o tom, jak náležitě ověřit jejich zdroj a platnost.

 

            (2)

O duchovním významu sedmé kapitoly proroka Daniela.

 

            (3)

Požadavky na mluvčího a zprostředkovatele přenosu zjevení a poselství Nejvyššího.

 

            (4)

Revize a doplnění náležitých postupů verifikace a bezpečnostních prověrek pravých duchovních rádců během duchovní hypnoterapie a duchovní autohypnózy.

 

            (5)

Proč Ježíš Kristus hovořil a měl ke Svému Otci vztah, jako by On a Otec byli dvěma odlišnými osobami či entitami, a ne jedním a týmž Bohem Nedělitelným ?

 

            (6)

Doplnění na téma proč si lidé volí jít do pekla.

 

            (7)

Jaké jsou pravé důvody existence tak mnoha odlišných a často protikladných náboženství a jejich početných sekt na planetě Zemi ?

 

            (8)

O důvodech inkarnace nejvyššího na planetě Zemi ve formě a projevování se Ježíše Krista.

 

            (9)

Proč Nejvyšší dovolil negativnímu stavu, aby na Zemi a jinde zůstal v aktivovaném a dominantním módu dokonce i po té, co ve formě Ježíše Krista ovládal, podřídil a uvedl veškerá pekla pod Své panství.

 

            (10)

Duchovní výklad jednoho omezeného aspektu obsahu kapitoly osmé v Proroku Danielovi.

 

            (11)

O řádném chápání pojetí Nového zjevení.

 

            (12)

Shrnutí hlavních pojmů a idejí současného Nového zjevení.

 

            (13)

Sebeopravný a progresivní modus zjevovaných pravd.

 

            (14)

Milovat Pána nade všechny a nade vše.

 

            (15)

Změny stavů a rozpoložení.

 

            (16)

Konec lidské éry na planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění.

 

 

5)  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  -  32  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Doplnění 1.

Agentům pozitivního stavu Pána Ježíše Krista a praktikujícím Jeho/Její Nové zjevení.

 

            Doplnění 2.

Všem čtenářům a praktikantům Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejím služebníkům a následovníkům.

 

            Doplnění 3.

Všem, kteří čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista.

 

            (4)

            Doplnění 3A.

 

            (5)

            Doplnění 4.

 

            (6)

            Doplnění 5.

 

            (7)

            Doplnění 6.

 

            (8)

            Doplnění 7.

 

            (9)

            Doplnění 8.

 

            (10)

            Doplnění 9.

 

            (11)

            Doplnění 10.

 

            (12)

            Doplnění 11.

 

            (13)

            Doplnění 12.

 

            (14)

            Doplnění 13.

 

            (15)

            Doplnění 14.

 

            (16)

            Doplnění 15.

 

            (17)

            Doplnění 16.

 

            (18)

            Doplnění 17.

 

            (19)

            Doplnění 18.

 

            (20)

            Doplnění 19.

            (21)

Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem.

 

            (22)

            Doplnění 20.

 

            (23)

Oznámení.

 

            (24)

Rada.

 

            (25)

Připomínka.

 

            (26)

Zdroj falešných vzpomínek v zážitcích z minulých životů a při léčení těmito zážitky.

 

            (27)

Zjevení o zjevovateli “Kurzu zázraků”.

 

            (28)

O dětskosti a souvisejících událostech.

 

            (29)

Objasnění některých duchovních pojetí.

 

            (30)

Dopis všem přátelům.

 

            (31)

Druhý soukromý rozhovor.

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)