PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Úřední obsílky se přestanou vracet, podnikatelé dostanou datové schránky

28.6.2009

Od 1. července se zásadně změní zaběhnutá praxe v doručování úředních obsílek, pro něž se vžilo označení „s pruhem“. Fungovat začnou takzvané elektronické schránky, které budou povinné pro firmy a právnické osoby, ale mohou si je zařídit i běžní občané. Veškerá komunikace s úřady tak bude probíhat elektronickou formou a společnosti již nebudou moci hřešit na to, že se nevyskytují na adresách uvedených v obchodním rejstříku.

Změna se nedotkne pouze způsobu doručování, ale i nakládání se zásilkou samotnou. Až dosud bylo pro nepoctivce oblíbenou fintou nevyskytovat se na místě trvalého bydliště či adrese, kterou má firma udanou v obchodním rejstříku. Zásilky se v případě nezastižení adresáta a následném nevyzvednutí často vracely coby nedoručitelné, což neúměrně protahovalo soudní či správní řízení.

"Nepodaří-li se poštovnímu doručovateli zásilku adresovanou do vlastních rukou osobně předat adresátovi, zanechá mu doručovatel v místě doručení výzvu s upozorněním, kde se zásilka nachází, stejně jako tomu bylo doposud. Pokud si ovšem adresát zásilku do deseti dnů od uložení výzvy (do 15 dnů v případě komunikace s finančním úřadem) nevyzvedne, považuje se zásilka posledním dnem lhůty za doručenou a bude vhozena adresátovi zpět do jeho schránky a nebude jako dříve vrácena odesílateli,“ okomentovala změnu Markéta Tvrdá z advokátní kanceláře Lovells.

Pokud se adresát s jejím obsahem neseznámí, bude riskovat postih, neboť státní orgán mu může uložit povinnosti bez ohledu na to, zda o nich má adresát povědomí. „Nemá-li adresát schránku, bude zásilka vrácena soudu a vyvěšena na úřední desce soudu. Zásilka bude 10. dnem od vyvěšení na úřední desce považována za doručenou, bez ohledu na to, zda si adresát zásilku vyzvedl nebo přečetl,“ upozornila advokátka.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Ostrý start bude v listopadu

V případě používání datových schránek budou dokumenty považovány za doručené v okamžiku přihlášení uživatele. Pokud se osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od doručení dokumentu do schránky, dokument se bude brát za doručený posledním dnem této 10denní lhůty.

Doručení písemnosti do datové schránky bude považováno za doručení do vlastních rukou. Datová schránka bude pracovat na podobném principu jako e-mail, přičemž bude možné aktivovat si oznámení o doručení nového dokumentu prostřednictví SMS na mobilní telefon.

Všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku budou mít datovou schránku zřízenu zdarma a automaticky. Pokud ji do konce října neaktivují, bude jim 1. listopadu aktivována. "Po aktivaci již budou úřady komunikovat s dotyčným subjektem pouze jejím prostřednictvím,“ upozornila Tvrdá.

Od ledna 2010 bude možné využívat datové schránky i pro výměnu zpráv mezi soukromými subjekty navzájem. V této souvislosti je navrhováno přechodné období od ledna 2010 do konce června 2010, kdy bude možné "privátní“ komunikaci využívat pouze pro zasílání faktur, či jiných žádostí o zaplacení.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu