PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Celý Pražan na jediném čipu


(zpráva z 19. jednání Rady hl. m. Prahy ze dne 16. května 2006)

Univerzální karta Pražana nabídne obyvatelům metropole identifikační nástroj pro elektronická podání a komunikaci s veřejnou správou, elektronický jízdní doklad, permanentku na čerpání různých služeb i platební nástroj a hlavně zjednodušení každodenního života. Emise prvních 50 tisíc karet je naplánována na říjen letošního roku a Pražané budou moci kartu využít na placení parkování, služby Městské knihovny hl. m. Prahy a přístup na Portál města včetně zaručeného elektronického podpisu.

Multifunkční „městská“ karta na bázi čipové karty již slouží obyvatelům některých měst v zahraničí i v tuzemsku jako nástroj jednoznačné osobní identifikace. Karty jsou využívány jako elektronické permanentky i nástroje přímé platby nebo inkasa za služby poskytované městem a jeho organizacemi. Zavádění takových karet v podmínkách větších městských aglomerací se stává současným trendem. Příklady ze světa můžeme nalézt v Rakousku, Německu, Belgii, Španělsku, Velké Británii, ale třeba i v Estonsku.

Jako členská země EU se Česká republika hlásí k tzv. lisabonskému procesu, který si klade za cíl učinit z Evropy do roku 2010 „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku“. Nástrojem k dosažení tohoto cíle má být co nejširší zavádění informačních a komunikačních technologií do veřejné správy. Implementace multifunkčních čipových karet, které v sobě sdružují identifikační nástroj pro elektronická podání a komunikaci s veřejnou správou, elektronické jízdní doklady a platební nástroje apod. již probíhá v některých místech České republiky, např. v Plzni, Hradci Králové, Liberci, Pardubicích. V Praze je pro dosažení kýženého efektu nezbytné sjednotit přístup zavádění čipové karty v prostředí magistrátu, úřadů jednotlivých městských částí i organizací zřizovaných městem a pro optimální rozvoj nabídky služeb je třeba vybudovat jedno centrum kartových služeb, které by spravovalo karty po celý jejich životní cyklus a centrálně poskytovalo paměťový prostor jednotlivým provozovatelům služeb.

V rámci pilotního roku 2006, který je rokem uvedení Univerzální karty Pražana na místní trh, budou realizovány tyto základní kroky:

V pilotní fázi zřejmě nelze očekávat finanční návratnost, v dalších letech se však již očekává návratnost vynaložených investic, a to jednak z obchodních marží za prodej karet a kartových aplikací a z poplatků za kartové transakce. Zároveň se město bude snažit na tento projekt získat finanční dotaci ze strukturálních fondů EU.

V Praze 16. 5. 2006

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu