PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Zákon o eGovernmentu - tápání v mlze


25.2.2008

Již je tomu více jak 6 měsíců od chvíle, kdy byl Ministerstvem vnitra a informatiky zveřejněn zákon o elektronizaci některých procesních úkonů (zkráceně zákon o eGovernmentu), který vycházel z návrhu sdružení eStat.cz a který byl kladně přijat odbornou veřejností. O to větší překvapení představuje nový počin Ministerstva vnitra, které radikálně změnilo svůj postoj k tomuto návrhu a začalo zpracovávat návrh zcela nový, který ač si dává za cíl upravit stejné instituty (konverzi listin a písemností v elektronické podobě, datové schránky, elektronickou identitu), upravuje tyto instituty velmi problematicky.

Problém začíná již u samotného názvu, zatímco návrh eStat.cz hovořil o elektronizaci některých procesních úkonů (komunikace v oblasti veřejné správy = vytváření podání, doručování, identifikace, elektronický spis), pak zpracovávaný zákon hovoří o činění elektronických úkonů (rozuměj doručování) a autorizované konverzi dokumentu, což samo o sobě vyvolává otázku, zda bude takový zákon přínosem, pokud neřeší tak zásadní podmínku činění právních úkonů, jakou je bezpečná identifikace osoby, která úkon činí a zcela zanedbává nutnost podpory komunikace občanů směrem k orgánům veřejné moci využíváním strukturovaných podání.

Datové schránky

Datová schránka se v návrhu smrskává pouze na jakousi obdobu emailové schránky a z pomocníka umožňujícího bezpečnou a snadnou komunikaci (možnost nejen zprávu přijmout, ale i zprávu vytvořit, a to tak aby ji bylo možné dále elektronicky zpracovávat a tudíž vytvořit jednotnou strukturu takové datové zprávy) se stává pouze jednoduchá náhrada paní doručovatelky. O to více je zarážející, že zprovoznění Datové schránky si vyžaduje dva administrativní procesy (žádost o přidělení osobního čísla a žádost o zpřístupnění datové schránky), přičemž se zcela bezdůvodně vyžaduje nutnost ověřeného podpisu žádosti, kterou lze učinit pouze v „papírové“ podobě.

Ačkoliv se v několika ustanoveních tvrdí, každá osoba bude mít pouze jednu schránku, není jasné, kolik schránek budou mít podnikatelé fyzické osoby (bude jim zřízena schránka jako podnikateli a pro nepodnikatelskou korespondenci jako fyzické osobě?) a už vůbec není řečeno, prostřednictvím které schránky s nimi budou úřady komunikovat.

Mimo je pak úprava jakýchsi elektronických úkonů a datových zpráv, přičemž s ohledem na chybějící definici elektronického úkonu se můžeme těšit na podání činěná elektronicky ve formě hudebního nebo video souboru, k čemuž svádí např. i použití slova dokument.

Zcela bez jakéhokoliv opodstatnění je rovněž udržování datové schránky ještě 75 let po smrti fyzické osoby, nebo zániku osoby právnické, zde se vkrádá otázka, zda nás stát chce zásobovat svými produkty (výzvy, rozhodnutí, oznámení) až na onen svět, nebo se jen snaží usnadnit práci bezpečnostním složkám záslužné práci a s ní spojených zásazích do soukromí.

eIdentita

Záhadou postrádající význam je úprava osobního čísla, o kterém pouze víme, že musí být přiděleno před zpřístupněním datové schránky, avšak vůbec nevíme, k čemu má sloužit (že by další agenda pro agendu?). Patrně se jedná o jakési slepé střevo, tedy zakrnělý pozůstatek řešení elektronické identity a s ní spojené identifikace.

Autorizovaná konverze

Největším nedostatkem úpravy autorizované konverze - tedy obdoby ověřené kopie - je použití nevhodného pojmu dokument místo písemnosti - tedy obsahu zachyceného písmem na listině nebo ve formě datové zprávy. Tento nedostatek se pak zcela jasně odhaluje ve výčtu nekonvertovatelných dokumentů, přičemž je možné konvertovat např. zvukovou nahrávku do listinné podoby.

I zde je otázkou, zda výčet subjektů oprávněných provádět konverzi dává záruku jejího řádného a dostupného provádění.

Elektronická spisová služba

Zákonem zcela neřešena je pak otázka elektronického výkonu veřejné správy uvnitř úřadu = elektronické spisové služby.

Závěr

S ohledem na skutečnost, že nový návrh nepřináší oproti původnímu návrhu z března tohoto roku nic nového, ani jej kvalitativně nepřevyšuje, jeví se jako nejúčelnější, skončit s tápavým hledáním vlastní cesty a vrátit se ke kořenům upravovaných institutů, pojmenovaných a definovaných sdružením eStat.cz již v roce 2005.

 

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE:

 • Návrh zákona eStat.cz v PDF - ZDE

   

  eGovernment - od konceptu k návrhu zákona


  Think-tank eStat.cz v srpnu roku 2005 představil první koncept komplexního návrhu zákona, jehož cílem je skutečné zavedení elektronického úřadování v podmínkách české veřejné správy – tzv. eGovernment, v současné době je návrh zákona založeného na stejných principech předkládán do meziresortního připomínkového řízení.

  „Důkladnou přípravu a schválení zákona o eGovernmentu považuji za jeden z nejdůležitějších kroků, protože tato norma výrazně přiblíží veřejnou správu občanům a zvýší efektivnost fungování orgánů veřejné moci samotné. Předpokládáme, že legislativní rámec pro rozvoj eGovernmentu bude kompletní do konce letošního roku“, prohlásil ministr vnitra a informatiky Ivan Langer na dnešní prezentaci postupu vlády v oblasti modernizace veřejné správy.

  Prezentace proběhla v rámci představení „Manifestu znalostní společnosti 2006/07“, které vydává SPIS (Sdružení pro informační společnost) a jenž je tentokrát zaměřen právě na téma eGovernment. Prezident SPIS Jiří Polák přítomné ujistil, „že předkládaný návrh zákona o Governmentu má plnou podporu SPIS, jelikož veřejnou správu chápe jako jedinou, hluboce strukturovanou organizaci, která je řízena a spravována ve prospěch jejích klientů – občanů a podniků“.

  Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci připravený MIČR vychází a využívá myšlenky formulované v materiálu projektu eStat.cz z roku 2005. Cílem návrhu zákona je zrovnoprávnění formy listinné s formou elektronickou, přiblížení úřadu k občanovi prostřednictvím elektronických nástrojů, zefektivnění komunikace mezi občanem a úřadem, zefektivnění fungování úřadů zejm. nakládání s dokumenty a zefektivnění vzájemné komunikace mezi úřady. „Jen takové komplexní pojetí může veřejnou správu skutečně přiblížit občanům a zefektivnit používání a archivování dat a informací, ale také nakládání s veřejnými prostředky“, sdělil k návrhu zákona vedoucí projektu eStat.cz Edvard Kožušník.

   

  Jak dál s českým eGovernmentem?


  Odpovědi na výše uvedenou otázku formou projednání nadcházejících kroků měl za svoji prioritu dnešní pracovní seminář Podvýboru pro veřejné informační systémy PSP ČR, který se konal v zasedací místnosti Hospodářského výboru PSP ČR.

  Semináře se mimo členy Podvýboru zúčastnili i zástupci ministerstva informatiky a SPISu (Sdružení pro informační společnost). Výsledným stanoviskem byla jednoznačná shoda všech zúčastněných na nutnosti primárního prosazení zákona o eGovernmentu a na postupném seznamování odborné i laické veřejnosti s vlastním zaváděním eGovernmentu v České republice. Iniciativa eStat.cz toto stanovisko plně vítá a podporuje – „je skutečně velmi pozitivní, že se myšlenky související s elektronizací procesů a pojmy jako je zákon o eGovernmentu nebo zákon o základních registrech setkávají se zájmem a podporou u odborné i laické veřejnosti“, konstatoval po skončení semináře vedoucí eStat.cz Edvard Kožušník.

   

  Tisková zpráva: Vláda důrazně postupuje v modernizaci veřejné správy ČR


  Praha, 13. března 2007 – Sdružení pro informační společnost (SPIS) představilo dne 13. 3. 2007 Manifest znalostní společnosti 2006/2007. Upozorňuje v něm na zaostávání České republiky v modernizaci veřejné správy založené na elektronických službách. Tím více SPIS oceňuje nejnovější legislativní kroky současné vlády, které mohou přinést zásadní pokrok v zavádění e-governmentu v ČR.

  V kvalitě elektronických služeb veřejné správy se Česká republika podle loňského hodnocení Evropské komise zařadila na 21. místo z 25 hodnocených členských zemí. Je to o dvě místa horší umístění než v roce 2004.

  „Většina evropských zemí postupuje směrem k lepší veřejné správě rychleji než Česká republika. Čeští občané a podnikatelé tak mají objektivní nevýhodu ve srovnání se subjekty jiných zemí EU,“ hodnotí tuto skutečnost Manifest SPIS.

  Příčinu tohoto vývoje Sdružení spatřuje v příliš pomalém zavádění elektronických služeb veřejné správy, tzv. e-governmentu. Nejde přitom zdaleka jen o technologický problém. „Úředník vybavený počítačem nemusí být o nic efektivnější než úředník bez počítače, dokonce tomu může být i naopak. Zásadní význam má organizace práce, závazné postupy, pravidla a procesy. Ty, které používá veřejná správa dnes, se v podstatě liší jen málo od těch, jež byly v platnosti dejme tomu v roce 1850,“ konstatuje SPIS ve svém Manifestu.

  Zásadní změnu v dosavadním vývoji mají přinést dvě zákonodárné aktivity, na něž bezprostředně navazují i praktické kroky v digitalizaci veřejné správy. První aktivitou je novela zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, jejíž návrh nedávno schválila vláda a která nyní vstupuje do Parlamentu ČR. Tato novela umožní fungování

  tzv. Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

  Druhou aktivitou je návrh zákona o e-governmentu, který Ministerstvo informatiky ČR minulý týden zveřejnilo na svých webových stránkách a otevřelo k němu veřejnou diskusi. Zároveň jej postoupilo do meziresortního připomínkového řízení.

  „Jako první vláda jsme si nejenom položili otázku, jak by měla veřejná správa co nejefektivněji komunikovat s občany, ale hlavně děláme konkrétní opatření a chystáme projekty, jež k tomu skutečně povedou,“ říká Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky. „Důkladnou přípravu a schválení zákona o e-governmentu považuji v této fázi za jeden z nejdůležitějších kroků, protože tato norma výrazně přiblíží veřejnou správu občanům

  a zvýší efektivnost fungování orgánů veřejné moci samotné. Předpokládáme, že legislativní rámec nezbytný pro rozvoj e-governmentu bude kompletní do konce letošního roku.“

  Efektivní e-Government, tak jak jej prosazuje Manifest znalostní společnosti 2006/2007, je založen na využití informačních a komunikačních technologií pro zlepšování činnosti veřejné správy. „Návrh zákona o e-governmentu tomuto pojetí vyhovuje, když veřejnou správu chápe jako jedinou, hluboce strukturovanou organizaci, která je řízena a spravována

  ve prospěch jejích klientů – občanů a podniků,“ říká Jiří Polák, prezident SPIS. „Zákon směřuje k odstranění dosavadního stavu, kdy jednotlivé úřady a instituce veřejné moci fungují jako samostatné, oddělené entity.“

  „Nápravu dosavadního neutěšeného stavu e-governmentu u nás není třeba hledat primárně v institucionálním řešení, dostupných technologických projektech nebo legislativních opatřeních, ale zejména ve změně postojů,“ zdůrazňuje J. Polák. „A to postojů jak občanů,

  tj. laické veřejnosti v roli spotřebitelů služeb veřejné správy, tak také v přístupu představitelů veřejné správy včetně politiků. Pro skutečnou modernizaci veřejné správy je zapotřebí politická vůle a kompetentnost politiků i úředníků. Zákon o e-governmentu je v tomto smyslu jedním z nejdůležitějších kroků správným směrem.“

  Iniciativu vlády podpořil jménem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR

  i předseda Výboru Tom Zajíček. Podle jeho slov je Výbor připraven aktivně se podílet na tom, aby z předložených legislativních návrhů vzešly takové zákonné normy, které umožní vznik moderní „bezpapírové“ státní administrativy, přátelské pro všechny podnikatele a občany.

   

  7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

  vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
  universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
  cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
  himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
  angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
  angeli-raja.eu